Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:5 Sayı:1/3 Nisan 2020
Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı – 3
Haziran 2020 / 1. Baskı / 1408 Syf.
Fiyatı: 165.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Yirmi yılı aşkın geçmişe sahip olan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından hazırlanan dergi; hukuk alanındaki ulusal ve uluslararası çalışmaları hukukçulara, konunun uzmanlarına, mahkemelere ve hukuka ilgi duyanlara duyurmayı amaçlamaktadır.

Dergide hukukun teorik ve uygulamalı alanlarında yazılmış makalelere, derlemelere, olay ve karar incelemelerine, çevirilere yer verilecektir.

Hem özel hukuk hem de kamu hukuku alanındaki çalışmalar dergide yer alacaktır. Ayrıca hukukla yakından ilişkili alanlarda, örneğin siyasal bilim, siyasal felsefe, sosyoloji ve iktisat konularında yazılmış yazılar da yer alabilecektir.

Derginin bazı sayıları da "armağan sayısı" olarak düşünülmektedir.

Konu Başlıkları
Hak Taleplerinin Değişen Yüzleri, Arş. Gör. Şeyma SAĞDIÇ
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 45 Kapsamında Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Sözleşmeden Dönme ve Dönmeye Bağlanan Tazminat Yaptırımı, Arş. Gör. Simge SARAÇOĞLU
Tehlikeli Terör Mahkumlarının İnfaz Sonrasında Rehabilitasyon Merkezlerinde Önleyici Amaçlı Tutulması, Öğr. Gör. Dr. Gülen SOYASLAN
Kadına Yönelik Erkek Şiddetinin Önlenmesi Bağlamında Stalking (Israrlı Takip) ve Cezasızlık Sorunu, Dr. Öğr. Üyesi M. Buket SOYGÜT
Roma'dan Günümüze ‘Hukukçu Olmak' Üzerine, Prof. Dr. Özlem SÖĞÜTLÜ
Adalet Meslek Yüksekokullarının İnfaz ve Koruma Personeli Yetiştirmedeki Rolü, Öğr. Gör. Güven SÜSLÜ
İşçinin Pay Sahipliğinin Esneklik Açısından Değerlendirilmesi: İngiltere Örneği, Av. Dr. Barış ŞAHİN
Barış Hakkının İhlali Olarak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Yönelik Orantısız Müdahale ve Şiddet, Arş. Gör. Pınar YAŞAR ŞATIROĞLU
Alman Hukukunda Gizli Doğum Uygulaması ve Türkiye'de Uygulanabilirliği, Dr. Öğr. Üyesi Elif ŞEN
Agah Beyoğlu Karakterinin Aristoteles'in Nikomakhos'a Etik Kitabı Açısından Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Emre ŞİMŞEK
Uluslararası Çalışma Örgütü 190 Sayılı Sözleşmesi Işığında Bir İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlikesi Olarak "İşyerinde Fiziksel Şiddet" Doç. Dr. Zeynep ŞİŞLİ
İdari Yargı Kararları Çerçevesinde İdarece Yapılan Mülakatlarda Hukuka Aykırılıkların İspatı, Dr. Öğr. Üyesi Murat Buğra TAHTALI
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Model Anlaşmaları ve Türkiye–Almanya Anlaşması'nda Ticari Kazanç ve Gayrimaddi Haklara İlişkin Belirlemeler, Arş. Gör. Selda TANER
Evlenme ve Vatandaşlık, Prof. Dr. F. Bilge TANRIBİLİR
Vekâletnamesinin Aslı ya da Onaylı Örneğini İbraz Edemeyen Vekilin Noterlik Dairesinde Bulunan Nüshadan Örnek Alıp Alamayacağı ve Nüshanın Bulunduğu Noterlikte Müvekkili Adına Hukukî İşlem Yapıp Yapamayacağı, Prof. Dr. Süha TANRIVER Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi (TCK md.262), Dr. Öğr. Üyesi Özgür TAŞDEMİR
7146 Sayılı Kanun ve 7179 Sayılı Askeralma Kanunu Kapsamındaki Bedelli Askerlik Uygulaması Bağlamında Kıdem Tazminatına Hak Kazanılıp Kazanılmamasına İlişkin Değerlendirme, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin TAŞDEMİR
7188 Sayılı Kanun ile Ceza Muhakemesi Kanunu'na Getirilen "Basit Yargılama Usulü" Hakkında Tespit ve Değerlendirmeler, Dr. Şaban Cankat TAŞKIN
"Kişisel Veri" Kavramının Ticaret Şirketleri Bakımından Düşündürdükleri, Arş. Gör. Dr. Ufuk TEKİN
Takip Hukukuna Özgü Bazı Davaların Dava Şartı Arabuluculuğa Tâbi Olup Olmadığı Sorunu, Dr. Öğr. Üyesi Barış TORAMAN
Zorunluluk Halinde Sınırın Aşılması Meselesi, Dr. Öğr. Üyesi M. Emre TULAY (LL.M. Bochum)
Bulut Bilişimde Fikri Mülkiyetin Korunması, Arş. Gör. Dr. Aybike TUNÇ
Mülkiyet Hakkına İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizini Reddeden Kararların, AİHS EK.1. Protokol, Madde 1 Kapsamında Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL
Albert Venn Dicey'nin Hukuk Devleti Anlayışının Işığı Altında Türk Anayasa Mahkemesi'nin Kararları, Prof. Dr. Mehmet TURHAN
Ücret Garanti Fonu, Arş. Gör. M. Gökhan TÜRE
Ekonomik Şiddet ve Kadının Ekonomik Şiddete Karşı Korunması, Elif TÜTÜNCÜ
Kabahatler Kanununun Genel Hükümleri ve İdari Yaptırımlar Üzerine Bazı Gözlemler, Arş. Gör. Duygu TÜZÜN
Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Çerçevesinde Türk Hukukunda Toplu Eylem Hakkı: Kapsam ve Sınırlarına İlişkin Bir İnceleme, Arş. Gör. Ali UÇAR – Arş. Gör. Dr. Ahmet EKİNCİ
Anonim Şirket Payları Üzerinde Geri Alım (Vefa) Hakkı –11. HD'nin 09.03.2016 Tarih ve E. 2015–3775, K. 2016–2651 Sayılı Kararı Üzerine– Arş. Gör. Sercan UÇAR
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Yer Alan Hakların ve Yükümlülüklerin İş İlişkisindeki Yansımaları, Av. Selen UNCULAR (LL.M.)
Hâkim Parti Sistemi ve Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı, Dr. Öğr. Üyesi Cem Duran UZUN
Sarhoşluk Kabahati, Arş. Gör. Sezin VURAL
Sermaye Piyasası Kanunu Açısından Piyasa Dolandırıcılığı Suçu, Arş. Gör. Can YALÇIN
İşverenin İşçinin İletişimini Denetlemesi ve Bu Faaliyetlerin Hukuka Uygunluğunun Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Melike YAMAN
İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunda İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı, Av. Büşra YAŞAR
Manevî Tazminat Alacağının Devredilmesi Konusuna İlişkin Bir Değerlendirme, Doç. Dr. H. Tolunay OZANEMRE YAYLA
Karl Marx'da Ahlâk, Adalet ve Özgürlük, Arş. Gör. Dr. Yavuz YAYLA
TTK m. 420 Uyarınca Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi, Ece Selin YETKİN
Şeref ve Haysiyete Yönelik Saldırılar Karşısında Kişilik Hakkının Korunması, Av. Ozan Ali YILDIZ
Yargıtay Kararları Işığında İş Sözleşmesinin Performans Düşüklüğü Nedeniyle Feshi, Av. Gizem YILMAZ
Anonim Şirketlerde Azınlığın Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması ve Gündeme Madde Eklenmesi Talebi, Arş. Gör. Hümeyra YILMAZ
Dayanışma Aidatı Miktarının Sendika Özgürlüğü ve Sendika Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi, Arş. Gör. İmge Hazal YILMAZ
Yargıtay Kararları Işığında İşyerinde Yaşanan Duygusal (Romantik) İlişkilerin İşverenin İş Sözleşmesini Fesih Hakkına Etkisi, Doç. Dr. Yusuf YİĞİT
Türk Ceza Kanunu'nda İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu, Öğr. Gör. Simge Nil YURTSEVEN
İdari Yargılama Usulü Kanunu Kapsamında Üst Makama Başvuru Şartları, İlker ZEYREK
HAKEMSİZ MAKALELER
AB Divanı ve Ulusal Anayasa Mahkemeleri Arasında İşbirliği ve Gerilim İlişkisi, Prof. Dr. A. Füsun ARSAVA
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a Göre Bileşik Faiz Yasağı (TKHK m. 4–7), Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ
Dünden Bugüne Türk Medeni Kanununda Kadın, Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU
Türk Sendikalar Hukukuna Göre Sendikanın Üyeliğe Kabul Etmeme Özgürlüğü, Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU
Edebiyat ve Hukuk, Prof. Dr. Doğan SOYASLAN
Tasarrufun İptali Davalarında "Ticari İşletmenin Devri" (İİK 280–III), "İptale Tâbi Tasarrufların Kapsamı" (İİK 278, 279, 280) ve "Mahkemeye Aciz Vesikası Sunulması" (İİK 277) Konularına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Av. Talih UYAR
ÇEVİRİLER
Uluslararası Enerji Sektöründe Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri: Genel Bir Değerlendirme, Timothy MARTIN – Çeviren: Hüseyin AMİKLİOĞLU
Liberaller Romantiklere Karşı: Gelişmekte Olan Kurumsal Uluslararası Ceza Hukukunun Zorlukları, Prof. Carsten STAHN – Çeviren: Av. Oğuzhan ÖZTÜRK
Vital, Sophia ve Şti. – Robotların Hukuki Kişiliğinin Arayışında, Ugo PAGALLO – Çeviren: Arş. Gör. Ceren SOYDAN
Barkod: 2458820220067
Yayın Tarihi: Haziran 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 1408
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020