Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla – Almanca ve İngilizce Literatürle Karşılaştırmalı Ceza Hukukunda Hareket Kavram ve Terimi  – Ceza Hukuku Monografileri – Dr. Öğr. Üyesi Selman Dursun  - Kitap
Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla – Almanca ve İngilizce Literatürle Karşılaştırmalı

Ceza Hukukunda Hareket Kavram ve Terimi

– Ceza Hukuku Monografileri –

1. Baskı, 
Eylül 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
304
Barkod:
9789750272035
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
415,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Ceza hukukunda hareket kavramı, genellikle ceza kanunlarında tanımlanan bir terim olmadığı gibi kanunlarda da yeknesak bir kullanıma sahip değildir. İlgili mevzuatta, hareketin yanı sıra fiil, eylem, davranış gibi deyimlere, aynı veya farklı anlamlarda rastlanabilmektedir. Bu noktada kavramın sözlüklerdeki tanımlarına müracaat edildiğinde de tablo farksız olup eş anlamda çok sayıda kelimeyle karşılaşılmakta ve daha önemlisi bu kelimelerin birçoğu için fizik, psikoloji, felsefe gibi değişik bilim dallarına referans verilmektedir. Kanunilik ilkesinin egemen olduğu bir alan olarak ceza hukukunda, hareket gibi temel bir kavram açısından bu denli bir belirsizliğin olması esasen şaşırtıcıdır. Ne var ki başta sözlüklerdeki terim çeşitliliği olmak üzere ilgili bilim dallarındaki hareketle ilgili derin tartışmalar göz önüne alındığında, bu konuda tatmin edici bir tanım vermenin güçlüğü dolayısıyla belirsizliğin sebebi kolayca anlaşılacaktır.
Bu çalışmada ceza hukukunda klasikleşmiş hareket teorilerinden ziyade adeta bir ön mesele olarak hareket, kavram ve terim düzeyinde ele alınmıştır. Bu amaçla öncelikle sözlüklerde hareket ve bağlantılı terimler incelenmiş, devamında fizik, biyoloji gibi doğa bilimlerinde ve psikoloji, sosyoloji, felsefe ve hukuk gibi sosyal bilimlerde hareket kavramına ilişkin görüşler ve terim tercihleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Nihayet ceza hukukunda kanuni düzenlemeler ve öğretideki görüşler temelinde hareket terimi irdelenmiştir. Tüm bu incelemelerde Almanca ve İngilizce literatürden yararlanılmış, Türk, Alman, Amerikan ve İngiliz hukuk sistemleri karşılaştırılmıştır. Eserin sonunda görece yeni hareket kuramı olarak anlamsal hareket teorisinin takdimi yapılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sözlüklerde Hareket
.
Doğa Bilimlerinde Hareket Sosyal
.
Bilimlerde Hareket
.
Ceza Hukukunda Hareket
.
Anlamsal Hareket Kuramına Giriş
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
17
GİRİŞ VE SÖZLÜKTE HAREKET
I. KONUNUN SINIRLANMASI VE TAKDİMİ 
21
II. SÖZLÜKTE HAREKET 
23
A. Tanımlar 
24
1. Hareket: Devinim ve Aksiyon 
24
2. Fiil: Edim ve Amel 
27
3. Eylem 
30
4. Davranış: Tavır, Tutum ve Muamele 
31
B. Değerlendirme 
34
BİRİNCİ BÖLÜM
DOĞA BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLERDE HAREKET
I. DOĞA BİLİMLERİNDE HAREKET 
37
A. Genel Olarak Doğa Bilimleri 
37
1. Doğa Bilimleri ve Sosyal Bilimler Ayırımı 
37
2. Doğa Bilimleri Kavramı 
38
B. Fizikte Hareket: Yer Değişikliği 
39
1. Fizik Bilimi ve Hareketle İlişkisi 
39
2. Hareket Kavramı ve Hareket Kanunları 
41
3. Hareketle İlgili Diğer Kavramlar: İş ve Enerji 
43
C. Biyolojide Hareket: Canlılığın Belirtisi 
44
1. Biyoloji Bilimi ve Hareket 
44
2. Davranış Biyolojisi: Etoloji 
46
II. SOSYAL BİLİMLERDE HAREKET 
48
A. Genel Olarak Sosyal Bilimler Kavramı: Felsefe ve Bilim Ayırımı 
48
B. Psikolojide Hareket: Güdülenme ve İradi Hareket 
49
1. Psikoloji Bilimi ve Davranış Bilimleri 
49
2. Çeşitli Davranış Yaklaşımları 
52
a. Nörobiyolojik veya Nörofizyolojik Yaklaşım 
52
b. Yapısalcı, İşlevselci ve Bütünlükçü Yaklaşımlar 
53
c. Davranışsal Yaklaşım 
54
ç. Bilişsel Yaklaşım 
55
d. Ruhsal Çözümleme Yaklaşımı 
56
e. Hümanist Yaklaşım 
56
f. Diğer Yaklaşımlar 
57
3. Güdü ve Güdülenme 
58
a. Güdü Kavramı ve Çeşitleri 
58
b. Güdülenme Süreci: İhtiyaç, Dürtü, Güdü ve Davranış 
60
c. Güdülenmede İrade Aşaması 
62
4. Tutum (Tavır) 
63
5. İradi Hareket veya Fiil 
64
a. Genel Olarak İrade Kavramı 
65
b. İradi Hareket veya Fiil Aşamaları: Düşünme, Tartışma, Karar ve İcra 
67
C. Sosyolojide Hareket: Sosyal Hareket 
70
1. Sosyoloji Bilimi 
70
2. Hareket Teorileri 
73
a. Sosyolojik Teoriler ile Hareket Teorileri İlişkisi 
73
b. Sosyal Hareket Teorisi 
74
(1) Tanımlar: Davranış, Hareket, Sosyal Hareket 
74
(2) Tanımların Sonuçları 
75
(3) Hareketi Anlama Faaliyeti 
77
(4) İdeal Hareket Tipleri: Anlamı Keşfetme 
79
(5) Eleştiriler 
80
c. İletişimsel Hareket Teorisi 
82
ç. İradeci Hareket Teorisi 
84
d. Davranış Teorisi 
85
(1) Genel Olarak 
85
(2) Davranış ve Sosyal Davranış 
86
(3) Temel Davranış Önermeleri 
86
Ç. Felsefede Hareket: Amaçsal, İradi ve Anlamsal Hareket 
88
1. Felsefe Bilimi 
88
a. Tanım Güçlüğü 
88
b. Bilgelik, Bilge, Bilgiç ve Filozof Kavramları 
90
c. Felsefe–Bilim İlişkisi ve Felsefenin Ayrımları 
91
2. Hareket Teorisi veya Felsefesi 
93
a. Genel Olarak 
93
b. Hareketin Açıklanması: Nedensel, Niyetsel ve Kişisel Yaklaşım 
96
c. Hareketin Tanımlanması: Tasviri, Normatif ve Rasyonel Hareket Teorileri 
98
ç. Hareket Teorilerinin Tarihsel Kökenleri 
99
(1) Aristo Felsefesinde Hareket 
99
(2) İslam Felsefesinde Hareket 
106
d. Modern Hareket Teorisi 
114
e. Tasviri veya Tefsiri Yaklaşım: Anlamsal Hareket 
116
D. Hukukta Hareket: Dışsal Hareket ve Hukuki Hareket 
124
1. Hukuk Kavramı ve Hukuk Bilimi 
124
a. Hukuk Felsefesi ve Hukukun Çeşitli Tanımları 
124
b. Pozitif Hukuk ve Genel Hukuk Öğretisi 
128
2. Hukuk Felsefesinde Hareket 
129
a. İçsel Hareket ve Dışsal Hareket Ayırımı 
129
b. Hukuk ve Ahlak Ayırımında İçsel ve Dışsal Hareket 
130
3. Genel Hukuk Öğretisinde Hareket 
133
a. Olay, Hukuki Olay ve Hukuki Hareket veya Fiil 
133
b. Hukuka Uygun Hareketler: İrade, Tasavvur ve His Açıklamaları 
136
(1) Genel Olarak 
136
(2) İrade Açıklamaları: Hukuk İşlem, Hukuki İşlem Benzeri ve Maddi Eylem 
137
(3) Tasavvur ve His Açıklamaları 
139
c. Hukuka Aykırı Hareketler 
139
4. Türk Pozitif Hukukunda Hareket 
140
a. Medeni Hukuk ve Diğer Özel Hukuk Dalları 
141
b. Anayasa ve İdare Hukuku 
143
III. ÖZET VE DEĞERLENDİRME 
144
İKİNCİ BÖLÜM
CEZA HUKUKUNDA HAREKET
I. KANUNİ DÜZENLEMELERDEKİ TERİMLER 
153
A. Hareketin Tanımlanması Girişimi: Amerika ve İngiltere Örnekleri 
153
1. Türk Ceza Kanunu ve Kıta Avrupası’ndaki Durum 
153
2. Amerikan Ceza Hukuku 
154
a. Model Ceza Kanunu ve Eyalet Ceza Kanunları 
154
b. Federal Ceza Hukuku Düzenlemeleri ve Federal Ceza Kanunu Tasarısı 
156
3. İngiliz Ceza Kanunu Tasarısı Taslağı 
157
B. Maddi Ceza Hukuku Düzenlemeleri 
158
1. Hareket 
159
2. Fiil 
160
a. Genel Olarak 
160
b. Suç Öncesi Olay veya Olgu Olarak Fiil 
161
c. Suç Oluşturan veya Suçla İlişkili Fiil 
163
ç. Dar Anlamda Fiil: Hareket 
164
(1) Yer Bakımından Uygulamada Fiil ve Hareket 
164
(2) Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçta Fiil ve Hareket 
166
(3) Fikri İçtimada Fiil ve Hareket 
167
d. Haksızlık Olarak Fiil 
168
e. Diğer Örnekler: “Fiili” İbaresi 
169
3. Davranış 
169
a. İcra ve İhmalin Üst Kavramı Olarak Davranış 
170
b. Davranışları Yönlendirme Yeteneği: İrade Yeteneği 
172
c. Cinsel Davranışlar 
172
ç. Davranışla Bağlantılı Diğer Terimler: Muamele, Tavır ve Tutum 
173
C. Şekli Ceza Hukuku Düzenlemeleri 
175
1. Ceza Muhakemesi Hukuku 
175
2. Ceza İnfaz Hukuku 
177
Ç. Kabahatler Hukuku Düzenlemeleri 
178
1. Genel Olarak ve Alman Düzene Aykırılıklar Kanunu 
178
2. Fiil 
179
3. Davranış 
180
II. ÖĞRETİDE KULLANILAN TERİMLER 
181
A. Türk Ceza Hukuku Öğretisi 
181
1. Mülga Türk Ceza Kanunu Dönemi 
182
a. Fiil veya Eylem: Hareket, Netice ve Nedensellik Bağı (Maddi Unsur) 
182
b. Fiil veya Hareket 
183
c. Hareket 
184
ç. Fiil: Davranış veya Onunla Birlikte Netice ve Nedensellik Bağı 
185
2. Yürürlükteki Türk Ceza Kanunu Dönemi 
186
a. Fiil veya Eylem: Hareket, Netice ve Nedensellik Bağı 
186
b. Fiil veya Eylem: Davranış veya Onunla Birlikte Netice ve Nedensellik Bağı 
187
c. Hareket, Fiil veya Davranış 
188
B. Alman Ceza Hukuku Öğretisi 
189
1. Ceza Kanunundaki Terimler: Fiil, Hukuka Aykırı Fiil ve Cezai Fiil 
190
2. Hareket ve Davranış 
192
a. Hareket: İcra ve İhmali İçeren Davranış 
193
b. Davranış: Hareket ve İhmal 
193
c. İcra ve İhmal Olarak Hareket 
194
ç. Kaçınılabilirlik Olarak Hareket (İcra) ve İhmal 
195
3. Ek Başlık: Hareket (İcra) ve İhmalin Telif Edilebilirliği Meselesi ve Reform Öncesi Öğreti 
197
a. Hareket ve İhmalin Çelişik Karşıtlığı ve Sistemin İkici İnşası Görüşü 
197
b. Hareketin Üst Kavram Olarak Muhafazası 
199
c. Davranışın Üst Kavram Olması 
202
ç. Kusurun İdrak Aracı Olarak Hareket ve İhmal 
203
4. Fiil veya Eylem 
204
5. Ek Başlık: Fiil Terkipleri 
206
6. Hareket ile Fiilin İlişkisi: Kant ile Hegel’in ve Taraftarlarının Görüşleri 
207
a. Hareketin Fiil veya Fiilin Hareket Olarak İsnadiyeti 
207
b. Felsefi Görüşlerin Ceza Hukukuna Yansıması 
212
7. Hareket veya Fiil ile Netice İlişkisi 
215
C. Amerikan ve İngiliz Ceza Hukuku Öğretisi 
217
1. Müşterek Hukukun Ortak Felsefi Temelleri 
217
2. Müşterek Hukuk Öğretisi 
222
3. Modern Amerikan Ceza Hukuku Öğretisi 
225
4. Modern İngiliz Ceza Hukuku Öğretisi 
228
5. Ortak Tartışma: Fiil Gerekliliği 
230
III. ÖZET VE DEĞERLENDİRME 
232
A. Kanuni Düzenlemeler 
232
B. Öğretideki Görüşler 
235
1. Türk Ceza Hukuku 
235
2. Alman Ceza Hukuku 
238
3. Amerikan ve İngiliz Ceza Hukuku 
245
SONUÇ VE ANLAMSAL HAREKET KURAMINA GİRİŞ
I. GENEL SONUÇLAR 
257
II. ANLAMSAL HAREKET KURAMININ TAKDİMİ 
264
A. Genel Olarak Anlamsallık ve Hareket 
264
B. Ceza Hukukunda Anlamsal Hareket 
267
1. Genel Olarak Anlamsal Yaklaşım Örnekleri 
267
2. Vives Antón ve Fletcher’ın Anlamsal Hareket Kuramları 
269
Yararlanılan Kaynaklar 
275
Kavram ve Kişi Dizini 
300