Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman, Prof. Dr. Özer Seliçi, Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir  - Kitap
22. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
512
Barkod:
9789753689373
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Yayınevi:
Fiyatı:
360,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitabın Konu Başlıkları
.
Gerçek Kişiler
.
Tüzel Kişiler
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
GİRİŞ 
Sayfa 
1. Kişiler Hukukunun Anlamı ve Yeri. 1 
2. Kişi ve Kişilik Kavramı 1 
a) Kişi 1 
b) Kişilik 3 
3. Kişiler Hukukuna İlişkin Mevzuat 3 
4. Kişiler Hukukuna İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları. 5 
5. Kişiler Hukukuna Hâkim Olan Genel İlkeler. 6 
a) Eşitlik ilkesi 6 
b) Özgürlük ilkesi. 7 
c) Kişiye saygı ve kişiliğin korunması ilkesi 7 
BÖLÜM I 
GERÇEK KİŞİLER 
§ 1. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ 
I. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI11 
1. Kişiliğin kazanılma anı.11 
a) Tam olarak doğmak: .11 
b) Sağ olarak doğmak: 12 
2. Ceninin Durumu 14 
a) Döllenme anne karnında ise. 14 
b) Döllenme anne rahmi dışında ise. 18 
3. Henüz Ana Rahmine Düşmemiş Olanların Hukuki Durumu 21 
II. KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 21 
1. Ölüm 21 
a) Biyolojik ölüm 22 
b) Beyinsel ölüm. 22 
c) İsteğe bağlı olarak ölümün sağlanması mümkün müdür? . 25 
2. Ölüme Bağlanan Hukuki Sonuçlar 26 
3. Cesedin Durumu 29 
4. Ölüm Karinesi. 30 
a) Uygulanma esasları 31 
b) Ölüm karinesinin sonuçları 33 
5. Gaiplik Kararı 33 
a) Genel olarak. 33 
aa) Gaiplik kararı isteyebilmek için gerekli şartlar. 34XII 
aaa) Ortadan kaybolma. 34 
bbb) Kaybolan kimsenin ölümü kuvvetli şekilde olası görünmelidir. 34 
ccc) Belirli süreler geçmiş olmalıdır 35 
bb) Gaiplik kararı istemeye yetkili olanlar 36 
cc) Gaiplik kararı vermeye görevli ve yetkili mahkeme. 37 
dd) Mahkemece uygulanacak usul. 37 
ee) Gaiplik kararı ve sonuçları 38 
aaa) Miras Hukukuna ilişkin sonuçlar 39 
bbb) Aile Hukukuna ilişkin sonuçlar 41 
ff) Gaiplik kararının hükümsüzleşmesi 42 
b) Özel olarak. 43 
III. SAĞLIĞIN VE ÖLÜMÜN İSPATI. 43 
1. Genel Kural. 43 
2. İspat Kuralları. 44 
a) Doğum ve ölümün ispatı 44 
b) Kayıt bulunmadığı durumda ispat 44 
c) Birlikte ölüm karinesi. 45 
§ 2. HAK EHLİYETİ 
I. ANLAMI 47 
II. HAK EHLİYETİNİN TEMEL İLKELERİ 47 
III. HAK EHLİYETİNİN SINIRLANDIĞI HALLER. 49 
1. Yaş. 49 
2. Cinsiyet 50 
3. Evlilik 51 
4. Yabancılık . 53 
5. Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Bulunmayanların Durumu 54 
6. Akıl Hastalığı 55 
7. Haysiyetsiz Hayat ve Mahkûmiyet. 55 
8. Yabancı Hukukun Uygulanması 55 
§ 3. FİİL EHLİYETİ 
I. KAVRAM. 56 
II. FİİL EHLİYETİNİN ÇEŞİTLİ GÖRÜNÜMLERİ 57 
1. Hukuka Uygun Fiillerde Fiil Ehliyeti 57 
a) Hukuki işlemlerde 57 
b) Hukuki işlem benzerlerinde ve yöneltilmesi gerekli irade beyanlarına muhatap olma. 58 
c) Maddi fiiller 59 
d) Usuli işlem ehliyeti. 59 
2. Hukuka Aykırı Fiiller Açısından Fiil Ehliyeti. 60 
III. TAM FİİL EHLİYETİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 60 
1. Ayırt Etme Gücü (Temyiz Kudreti). 61 
a) Kavram. 61 
b) Akla uygun biçimde davranabilme yeteneği 62 
c) Akla uygun biçimde davranmayı engelleyen sebepler. 64XIII 
aa) Yaş küçüklüğü. 65 
bb) Akıl hastalığı. 65 
cc) Akıl zayıflığı 66 
dd) Sarhoşluk. 66 
ee) Benzer sebepler. 67 
d) Ayırt etme gücünün göreceliliği. 68 
e) İspat yükü. 71 
2. Ergin Olmak 74 
a) Normal erginlik 74 
b) Evlenme sonucu ergin olma. 75 
c) Mahkeme kararı ile ergin kılınma (yargısal–kazaî rüşt). 77 
aa) Aranan şartlar 77 
aaa) On beş yaşın tamamlanmış olması. 78 
bbb) Küçüğün isteğinin bulunması. 78 
ccc) Küçük velâyet altında ise, velisinin rızasının alınmış olması. 78 
ddd) Çocuk vesayet altında ise vesayet ve denetim makamının izninin alınmış olması 79 
eee) Erginlik kararının küçüğün menfaatine uygun olması. 80 
bb) Karar ve etkisi 80 
3. Kısıtlı Olmamak 81 
a) Kısıtlama sebepleri. 82 
aa) Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı 82 
bb) Savurganlık, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim 83 
cc) Bir yıl veya daha uzun süreli hapis cezasına mahkûmiyet 84 
dd) İlgilinin talebi 85 
b) Kısıtlamanın etkisi 86 
c) Danışman atanması 86 
IV. TAM EHLİYET ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİKLERİN ETKİSİ 87 
1. Ayırt Etme Gücünün Bulunmaması 87 
2. Ergin Olmamak. 87 
3. Kısıtlı Olmak 88 
4. Kendisine Danışman Atananlar. 89 
V. EHLİYET AÇISINDAN KİŞİLERİN SINIFLANDIRILMASI 90 
1. Tam Ehliyetliler. 90 
2. Tam Ehliyetsizler. 90 
a) Genel olarak. 90 
b) İşlem ehliyeti açısından tam ehliyetsizlerin durumu 91 
aa) Tam ehliyetsizin işlemlerinin hükümsüzlüğü kuralı 91 
bb) Kesin hükümsüzlük kuralının istisnaları. 94 
aaa) İradeden bağımsız doğan hukuki sonuçlar. 94 
bbb) Ayırt etme gücünden yoksun olan kimsenin yaptığı evlilik. 95 
ccc) Ayırt etme gücüne sahip olmayan kimsenin ölüme bağlı tasarrufları. 96 
ddd) Hükümsüzlüğün örtülü boşluk oluşturması veya hükümsüzlüğü ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılması teşkil etmesi 96 
eee) Geçersiz hizmet sözleşmesinin tarafı olması 97 
cc) Tam ehliyetsizin temsil edilmesi. 97XIV 
aaa) Genel olarak 97 
bbb) Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar 97 
dd) Sorumluluk ehliyeti açısından tam ehliyetsizlerin hukuki durumu. 100 
aaa) Genel olarak 100 
bbb) Hakkaniyet sorumluluğu. 101 
ccc) Geçici olarak ayırt etme gücünü kaybedenlerin durumu 102 
ddd) Borca aykırı davranışlar 103 
3. Sınırlı Ehliyetsizler. 103 
a) Genel olarak. 103 
b) Hukuki işlem ehliyeti açısından sınırlı ehliyetsizlerin durumu 105 
aa) Yasal temsilcinin rızasına bağlı işlemler. 105 
aaa) Genel olarak 105 
bbb) Rızanın kim tarafından verileceği. 107 
ccc) Rızanın verilme zamanı, şekli ve kapsamı. 108 
ddd) Rızanın hükmü.111 
eee) Sınırlı ehliyetsizin kendisini tam ehliyetli gibi göstermesi.113 
bb) Sınırlı ehliyetsizlerin, yasal temsilcinin rızasına bağlı olmadan yapabileceği işlemler113 
aaa) Şahsen kullanılacak haklar114 
bbb) Karşılıksız kazanmalar117 
ccc) Sınırlı ehliyetsizin temsilci olabilmesi118 
ddd) Ehliyetin genişlediği durumlar119 
cc) Sınırlı ehliyetsizlerin hiç yapamayacakları işlemler.119 
dd) Sınırlı ehliyetsizlerin temsil edilmesi 120 
b) Sınırlı ehliyetsizlerin hukuka aykırı fiillerinden sorumluluğu. 120 
4. Sınırlı Ehliyetliler 121 
§ 4. KİŞİSEL DURUM 
I. GENEL BAKIŞ 123 
II. KİŞİNİN ADI 124 
1. Genel Bilgiler 124 
2. Adın Çeşitleri 125 
a) Soyadı. 125 
b) Öz ad 126 
c) Müstear ad (takma ad, mahlâs, pseudonyme) 126 
d) Lakap 127 
e) Ticaret unvanı. 127 
f) Diğer meslek, soyluluk işareti vb. unvanlar. 127 
g) İnternet ortamında kullanılan adlar 128 
3. Adın Kazanılması 128 
a) Soyadının kazanılması 128 
aa) Soybağı yoluyla. 129 
aaa) Evlilik içi doğan çocuk. 129 
bbb) Evlilik dışı doğan çocuk. 129 
ccc) Boşanan anne küçük çocuğunun soyadını değiştirebilir mi? 131 
bb) Evlenme yoluyla 133 
aaa) MK m. 187 ve yargı kararları. 133 
bbb) Boşanan eşin soyadı 136XV 
cc) Evlat edinilme yoluyla. 136 
dd) İdari karar ile. 137 
ee) Soyadı seçme yoluyla 137 
b) Öz adın kazanılması. 138 
aa) Evlilik içi çocuk. 138 
bb) Evlilik dışı doğan çocuk 139 
cc) Ana–babası bilinmeyen çocuklar. 139 
c) Müstear adın kazanılması. 139 
d) Lakabın kazanılması. 139 
4. Adın Değiştirilmesi. 139 
a) Adın değişmezliği kuralı 140 
b) Ad değişikliğini haklı kılan sebepler 140 
aa) Ad ve soyadının değiştirilmesi 140 
bb) Küçük çocuğun soyadının değiştirilmesi. 144 
cc) Anne baba adının değiştirilmesi 145 
c) Usul 146 
d) Adın değiştirilmesine itiraz 148 
e) Adın değiştirilmesinin sonuçları 149 
a) Adın kullanılmasının çekişmeye yol açması halinde koruma 150 
b) Adın haksız kullanılması halinde koruma 150 
c) Kişiliği koruyan davalardan yararlanma 151 
III. HISIMLIK 151 
1. Kavram . 151 
2. Kan Hısımlığı . 151 
a) Anlamı 151 
aa) Üstsoy–altsoy hısımlığı 152 
bb) Yansoy hısımlığı 152 
b) Hısımlık derecesi 153 
c) Kan hısımlığına bağlanan hukuki sonuçlar 153 
aa) Evlenme yasağı 153 
bb) Dernekte oy kullanma yasağı 154 
cc) Vasi olmada. 154 
dd) Mirasçılık. 154 
ee) Nafaka ödeme yükümlülüğü 154 
ff) Tanıklıktan kaçınma 154 
gg) Hâkimin davaya bakma yasağı ve davaya bakmaktan kaçınabilmesi. 154 
3. Kayın Hısımlığı. 154 
a) Anlamı 154 
b) Kayın hısımlığının derecesi 155 
c) Kayın hısımlığının hukuki sonuçları 155 
4. Evlat Edinmeden Doğan Hısımlık. 156 
IV. YERLEŞİM YERİ 157 
1. Kavram ve Önemi 157 
2. Yerleşim Yerinin Gerekliliği İlkesi ve Yerleşim Yerinin Çeşitleri. 158 
a) İsteğe bağlı yerleşim yeri. 158 
aa) Oturulan yer. 158XVI 
bb) Oturulan yerde sürekli kalma–yerleşme–niyeti 159 
b) İtibari yerleşim yeri 163 
c) Yasal yerleşim yeri. 164 
aa) Velayet altındaki çocuklar. 164 
bb) Vesayet altındaki kimseler. 166 
3. Yerleşim Yeri Adresi 167 
4. Yerleşim Yerinin Tekliği İlkesi . 168 
V. KİŞİSEL DURUM SİCİLLERİ. 169 
1. Anlamı ve Düzenleniş Tarzı 169 
2. Nüfus Hizmetleri Teşkilatı 170 
3. Nüfus Kütükleri ve Tutulması. 170 
a) Aile kütüğü. 171 
b) Özel kütükler 172 
aa) Doğum kütüğü. 172 
bb) Ölüm kütüğü 172 
cc) Evlenme kütüğü. 173 
dd) Boşanma kütüğü 173 
ee) Kayıt düzeltmeleri kütüğü. 173 
ff) Diğer kişisel durum değişiklikleri kütüğü. 173 
gg) Yabancılar kütüğü 173 
4. Sicili Tamamlayıcı Kayıtlar ile Kişisel Durum Değişikliklerinin Kütüğe İşlenmesi. 174 
5. Kütükteki Yanlışın Düzeltilmesi. 174 
6. Nüfus Kütüklerine İlişkin İlkeler . 178 
a) Sicil kayıtlarının bütünlüğü ilkesi 178 
b) Kamuya kapalılık (gizlilik) ilkesi. 178 
c) Nüfus kayıtlarının ispat gücü. 179 
7. Kişisel Durum Kütüklerini Tutan Memurların Sorumluluğu 180 
§ 5. KİŞİLİĞİN KORUNMASI 
I. GENEL OLARAK KİŞİLİK VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI. 182 
II. KİŞİLİK HAKLARININ NİTELİKLERİ 184 
III. KİŞİLİK HAKKININ KAPSAMI 187 
1. Genel Olarak. 187 
2. Kişilik Hakkının Konusu Olan Değerler. 188 
a) Ad. 188 
b) Hayat, sağlık ve vücut tamlığı 189 
aa) Tıbbi müdahaleler 192 
bb) Organ ve doku nakli 195 
cc) Cinsel faaliyete ilişkin müdahaleler 198 
aaa) Üreme faaliyetleri. 198 
bbb) Cinsiyet değişikliği. 200 
c) Faaliyet ve yaşamını düzenleme özgürlüğü. 203 
d) Haysiyet ve onur. 205 
e) Resim ve ses. 213 
IV. KİŞİLİĞİN KORUNMASI YOLLARI 224XVII 
1. Kişiliğin Hukuki İşlemle Saldırıya Karşı Korunması. 225 
a) MK m. 23’ün kapsamı 225 
b) MK m. 23 hükmünün uygulanma alanı 229 
aa) MK m. 23/f. 1 ve 23/f. 3 229 
bb) MK m. 23/f. 2 230 
aaa) Genel olarak 230 
bbb) Ekonomik özgürlüğe ilişkin kişilik hakkının MK m 23/f. 2 ile korunması. 232 
c) MK m. 23/f. 1 ve f. 2’ye aykırılığın yaptırımı. 236 
2. Kişiliğin Haksız Fiil Teşkil Eden Saldırılara Karşı Korunması 239 
a) İlke . 239 
b) Hukuka aykırılık 240 
c) Hukuka aykırılığı kaldıran sebepler. 241 
aa) Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası (mağdurun rızası) 241 
aaa) Genel olarak 241 
bbb) Tıbbi müdahalelerde rıza (onay). 243 
ccc) Diğer haller. 247 
bb) Üstün nitelikte özel yarar. 248 
aaa) Mağdura ait üstün özel yarar 249 
bbb) Üçüncü kişiye ait üstün özel yarar 251 
ccc) Faile ilişkin üstün özel yarar. 252 
cc) Üstün nitelikte kamu yararı. 253 
dd) Kanunun verdiği yetki. 271 
aaa) Genel olarak 271 
bbb) Dilekçe hakkının ya da hak arama yetkisinin kullanılması 271 
ccc) TBMM üyelerinin dokunulmazlıkları 272 
ddd) Meşru müdafaa. 273 
d) Kişilik haklarına saldırılan kişiye tanınan dava hakları. 274 
aa) Genel olarak. 274 
bb) Davacı ve davalı sıfatı. 275 
cc) Davalar 278 
aaa) Saldırıya son verilmesi davası 278 
bbb) Saldırı tehlikesinin önlenmesi davası. 281 
ccc) Saldırının hukuka aykırılığının tespiti davası. 282 
ddd) Maddi tazminat davası 286 
eee) Manevi tazminat davası 287 
fff) Saldırıdan elde edilen kazancın verilmesi davası. 293 
dd) Kişilik hakkına hukuka aykırı saldırı sebebiyle açılacak dâvalarda yetkili mahkeme 295 
BÖLÜM II 
TÜZEL KİŞİLER 
§ 1. GİRİŞ 
I. TÜZEL KİŞİ KAVRAMI 299 
II. TÜZEL KİŞİLİK KAZANILMASININ KOŞULLARI. 300 
1. Örgütlenme Unsuru. 300 
2. Sürekli Amaç Unsuru . 301XVIII 
3. Bağımsızlığa Hukuken İmkân Verilmesi. 301 
III. TÜZEL KİŞİLİĞİN NİTELİĞİ 302 
1. Farazi Kişilik Teorisi. 303 
2. Gerçek Kişilik Teorisi. 303 
3. Amaç (Gaye) Kişiliği Teorisi ve Soyutlama Teorisi. 304 
IV. TÜZEL KİŞİLERİN ÇEŞİTLERİ 305 
1. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri 305 
2. Özel Hukuk Tüzel Kişileri . 306 
a) Kazanç paylaşmak amacı güden tüzel kişiler. 307 
b) Kazanç paylaşmak amacı gütmeyen tüzel kişiler. 307 
3. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 307 
V. TÜRK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLERİN DÜZENLENİŞ TARZI 308 
VI. TÜZEL KİŞİLERDE “ARADAN SIZMA” VEYA “PERDENİN KALDIRILMASI” TEORİSİ. 310 
§ 2. TÜZEL KİŞİLERE İLİŞKİN GENEL KURALLAR 
I. TÜZEL KİŞİNİN KURULUŞU. 313 
1. Çeşitli Kuruluş Sistemleri. 313 
a) Serbest kuruluş sistemi. 313 
b) İzin sistemi. 313 
c) Tescil sistemi 314 
2. Türkiye’de Yürürlükte Olan Sistem 314 
II. TÜZEL KİŞİLERİN HAK EHLİYETİ 317 
1. Sadece Gerçek Kişilere Özgü Olan Haklar. 318 
2. Sadece Tüzel Kişilere Özgü Olan Haklar 319 
3. Hem Gerçek Kişilerin Hem Tüzel Kişilerin Yararlanacağı Haklar. 319 
a) Malvarlığı haklarında. 320 
aa) İntifa hakkı. 320 
bb) Oturma hakkı. 321 
cc) Mirasçı olma ve miras bırakma. 321 
dd) Alacak ve borç sahibi olma. 321 
b) Zilyetlik 321 
c) Kişisel haller bakımından. 322 
aa) Ad 322 
bb) Yerleşim yeri (ikametgâh). 322 
cc) Uyrukluk 323 
dd) Kişiliğin korunması. 324 
III. TÜZEL KİŞİLERİN FİİL EHLİYETİ 326 
1. Genel Bakış 326 
2. Tüzel Kişilerde Fiil Ehliyetinin Başlangıcı ve Fiil Ehliyetsizliği. 327 
3. Tüzel Kişilerin Organları. 328 
a) Organ kavramı 328 
b) Organ, temsilci ve yardımcı kişi. 330 
c) Organ çeşitleri 332 
aa) Karar organı – Yürütme organı 332XIX 
bb) Zorunlu organ – İhtiyarî organ. 332 
cc) İç organ – Dış organ. 332 
dd) Fert organ – Kurul organ 333 
ee) Resmi organ –Fiili organ– Görünüşte (fonksiyonel) organ 333 
4. Organın Fiilinin Tüzel Kişiye İzafesi 334 
a) Hukuki işlemler açısından 334 
b) Hukuka aykırı fiiller açısından. 335 
aa) Organın borca aykırı davranışı 335 
bb) Organın haksız fiili 336 
IV. TÜZEL KİŞİLERİN SONA ERMESİ. 340 
1. Tasfiye. 341 
2. Tahsis (Özgüleme). 342 
§ 3. DERNEKLER 
I. GİRİŞ 345 
II. DERNEK KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ. 348 
1. Kavram 348 
2. Çeşitleri. 348 
a) Ticari işletme işleten ve işletmeyen dernekler. 349 
b) Alelade dernekler – Kamuya yararlı dernekler. 350 
c) Dernekler–Üst kuruluş (Dernek birlikleri: federasyonlar, konfederasyonlar) 352 
III. DERNEKLERDE ÜYE UNSURU. 353 
1. Dernek Üyeliği 353 
2. Üyelik Şartları. 355 
a) Normal üyelik için aranan şartlar. 355 
aa) Kamu hizmeti görevlilerinin derneklere üye olmaları. 356 
bb) Çocuk derneklerine üyelik. 356 
cc) Yabancıların derneklere üye olmaları 357 
dd) Tüzükte belirlenmiş olan şartlar 357 
b) Kurucu üyelik için aranan şartlar. 357 
aa) Fiil ehliyetine sahip olmak 358 
bb) Dernekler Kanunu m. 3/2’de sayılanlardan olmamak. 358 
cc) Çocuk derneklerinde 358 
3. Üyelik Sıfatının Kazanılması 358 
4. Üyeliğe Bağlı Hak ve Yükümlülükler. 361 
a) Üyelik hakları. 361 
aa) Katılma hakları 362 
aaa) Oy hakkı. 362 
bbb) Genel kurulu toplantıya davet ettirme hakkı 363 
ccc) Genel kurul toplantısında gündeme ek madde koydurma hakkı 364 
bb) Yararlanma hakları 364 
cc) Koruma hakları 365 
aaa) Derneğin amacını koruma hakkı. 365 
bbb) Şikâyet hakkı 365 
ccc) İstifa (dernekten çekilme) hakkı. 366 
ddd) İtiraz hakkı 366 
b) Üyelik yükümlülükleri. 370XX 
aa) Sadakat yükümlülüğü 371 
bb) Ödenti (aidat) ödeme borcu. 371 
cc) Derneğin amacına uygun davranmak 373 
5. Üyelik Sıfatının Sona Ermesi 374 
a) Üyelik sıfatının kendiliğinden sona ermesi 374 
b) Üyenin dernekten çekilmesi (istifa). 375 
c) Üyenin dernekten çıkarılması (ihraç). 375 
aa) Çıkarma sebepleri 376 
aaa) Çıkarma tüzükte düzenlenmişse. 376 
bbb) Çıkarma hakkında tüzükte hiçbir hüküm öngörülmemişse 377 
bb) Dernekten çıkarılan üyenin itiraz hakkı 377 
aaa) Çıkarma sebepleri tüzükte düzenlenmemişse. 377 
bbb) Çıkarma sebepleri veya çıkarma tüzükte düzenlenmişse. 378 
d) Üyelik sıfatının sona ermesinin sonuçları 380 
IV. DERNEKTE AMAÇ (GAYE) UNSURU. 380 
1. Kavram 380 
2. Amacın, Kanuna ve Ahlâka Aykırı Olmaması 381 
a) Genel olarak. 381 
b) Çocuk dernekleri için sınırlandırılmış amaçlar 382 
c) Amacın imkânsız olmaması. 382 
V. DERNEĞİN TÜZEL KİŞİLİĞİ 383 
1. Derneğin Kuruluşu 383 
a) Tüzüğün hazırlanması 384 
aa) Tüzük kavramı. 384 
bb) Tüzüğün içeriği 384 
b) Tüzüğün idareye verilmesi. 386 
c) Kurulmaları ve faaliyetleri izne bağlı dernekler 387 
d) Kuruluşa etkili olmayan düzen hükümleri. 387 
aa) Kuruluş bildirisi ve tüzüğün incelenmesi 387 
bb) İlk genel kurul toplantısı 388 
cc) Dernek kütüğüne kayıt 389 
2. Derneğin Organları 389 
a) Genel kurul. 389 
aa) Genel kurulun toplanması 390 
aaa) Olağan toplantı. 390 
bbb) Olağanüstü toplantı. 391 
bb) Çağrı usulü. 392 
cc) Toplantı yeter sayısı. 393 
dd) Toplantı yeri. 394 
ee) Toplantının yapılış usulü. 394 
ff) Gündem ve genel kurulun yetkileri. 395 
gg) Genel kurulda karar alınması. 395 
b) Yönetim kurulu 396 
aa) Yönetim kurulunun oluşumu ve görevinin sona ermesi 396 
bb) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri 397 
c) Denetim kurulu. 398 
3. Derneğin Faaliyeti. 400XXI 
a) Faaliyeti kısıtlayıcı ve yasaklayıcı hükümler. 400 
b) Kolluk kuvvetlerinin dernek faaliyetlerine müdahale yetkisi 402 
4. Derneğin Devlet Tarafından Denetlenmesi. 403 
5. Derneğin Sona Ermesi. 405 
a) Sona erme şekli 405 
aa) Derneğin kendi kendini feshetmesi. 405 
bb) Derneğin kendiliğinden sona ermesi (infisah, kendiliğinden dağılmış sayılma). 405 
aaa) Derneğin aciz haline düşmesi. 406 
bbb) Yönetim kurulunun tüzüğe göre kurulmasına imkân kalmaması. 406 
ccc) Genel kurulun toplanması için gerekli yeter sayının bulunmaması yüzünden olağan genel kurul toplantısının üst üste iki defa yapılamaması. 406 
ddd) Derneğin amacının gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkansızlaşması veya şartların kaybolması 407 
eee) İlk genel kurul toplantısının yapılmaması ve zorunlu organların kurulmaması. 407 
fff) Sürenin dolması 408 
cc) Derneğin mahkeme kararı ile feshedilmesi. 408 
aaa) Derneğin amacının kanuna yahut ahlâka aykırı hale gelmesi (MK m. 89). 408 
bbb) Kuruluştaki kanuna aykırılık ve eksikliklerin giderilmemesi. 409 
ccc) Suç sebebiyle derneğin kapatılması.411 
b) Sona ermenin sonuçları.411 
§ 4. VAKIF 
I. GİRİŞ 413 
II. VAKIF KAVRAMI. 416 
III. VAKFIN ÇEŞİTLERİ. 417 
1. Yeni Vakıflar 417 
2. Kamuya Yararlı Vakıflar 417 
3. Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıfları 420 
a) İki taraflı (katılmalı), çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıfları 422 
b) Tek taraflı, çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıfları. 423 
c) Ortak esaslar. 423 
4. Aile Vakıfları 424 
5. Mazbut Vakıflar 424 
6. Mülhak Vakıflar 425 
7. Cemaat Vakıfları . 427 
8. Esnaf Vakıfları. 428 
IV. VAKIFTA MAL UNSURU. 429 
1. Tahsis Edilecek Malvarlığı Değerleri . 429 
2. Vakfedilen Malın Değiştirilmesi 431 
V. MALIN USULÜNE GÖRE BELİRLİ VE SÜREKLİ BİR AMACA TAHSİSİ (VAKIF KURMA İŞLEMİ) 433 
1. Amaç (Gaye) 433 
a) Amaç kanuna, ahlâka ve milli menfaatlere aykırı olmamalıdır. 436XXII 
b) Amaç imkânsız olmamalıdır 436 
c) Amaç belirli olmalıdır 439 
d) Amaç devamlı olmalıdır. 441 
2. Malvarlığının Tahsisi 441 
3. Vakıf Kurma İşlemi. 442 
a) Vakıf kurma işleminin şekli 442 
aa) Sağlıkta vakıf kurma 442 
bb) Ölüme bağlı tasarrufla vakıf kurma. 442 
b) Vakıf kurma işleminde ehliyet 443 
aa) Sağlıkta vakıf kurma 443 
bb) Ölüme bağlı tasarrufla vakıf kurma. 444 
c) Vakıf kurma işleminin içeriği. 444 
d) Vakıf kurma işleminin geri alınması 446 
e) Mirasçıların ve alacaklıların itiraz hakkı 448 
VI. VAKIFTA TÜZEL KİŞİLİK UNSURU 448 
1. Tüzel Kişiliğin Kazanılması 448 
a) Tescil 448 
b) Mahkeme siciline tescilin hukuki sonuçları. 451 
aa) Tüzel kişiliğin kazanılması 451 
bb) Vakfın tahsis olunan malları ve hakları kazanması. 452 
2. Vakfın Yönetimi ve Örgütü. 454 
a) Genel olarak. 454 
b) Örgütün tamamlattırılması. 456 
c) Yönetimin değiştirilmesi 457 
d) Yönetim organlarının görevleri 458 
e) Vakıf yöneticilerinde aranan nitelikler ve yöneticilerin yönetimden uzaklaştırılmaları 462 
f) Görevden alınmanın sonuçları. 464 
3. Vakıf Senedinin Değiştirilmesi 464 
4. Vakıfların Uluslararası Faaliyetleri ve Şube, Temsilcilik ve İrtibat Bürosu Açmaları 467 
5. Yurt Dışındaki Vakıfların Türkiye’deki Faaliyetleri 468 
6. Vakfın Denetimi 468 
a) Genel olarak. 468 
b) İktisadi işletme ve iştiraklerin denetimi. 471 
7. Vakfın Sona Ermesi. 472 
a) Vakfın kendiliğinden sona ermesi (vakfın dağılması) 472 
bb) Kanun gereğince sona erme. 473 
b) Vakfın mahkeme kararı gereği sona ermesi (vakfın dağıtılması). 476 
aa) Amacın kanuna aykırı olması. 476 
c) Alacaklıların veya saklı pay sahibi mirasçıların itirazı üzerine sona erme 477 
8. Vakfın Sona Ermesinin Sonuçları. 477 
a) Tasfiye 477 
b) Tahsis 477 
c) Sona eren vakfın kaydının silinmesi ve ilân edilmesi 478