Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Büro Yönetimi
Kavramlar ve İlkeler
Mart 2016 / 6. Baskı / 263 Syf.
Fiyatı: 29.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Modern yönetim anlayışı, uzmanlaşma ve bölümlendirme kavramlarının önemini arttırmıştır. Bu açıdan bakıldığında büro yönetimi kavramı ve temel ilkeleri genişlemiş ve yeni bir boyut kazanmıştır.

Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 6. Baskısı yapılan Büro Yönetimi Kavramlar ve İlkeler kitabında, meslek yüksek okullarında okutulan "Büro Yönetimi" dersi kapsamında yer alan tüm konular 12 bölümde ayrıntılara girilmeden ama önemli noktaların hiç biri atlanmadan anlatılmıştır.

Kitabın yeni baskısında temel kavramlar yeniden gözden geçirilerek güncellenmiştir. Ayrıca toplantı organizasyonları yeni bir bölüm olarak eklenmiştir. Bu kitap büro yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü öğrencileri, öğretim elemanları ve alana ilgi duyan kişilere yararlı olacak bir kaynaktır.

Konu Başlıkları
Temel Kavramlar
Örgüt, Büro, Büro Çalışanları ve Büro Yönetimi
Bürolarda Planlama
Büroların Örgütlenmesi
Bürolarda Koordinasyon ve Yöneltme
Bürolarda Denetim
Bürolarda Toplantı Organizasyonları
Bürolarda İş Yönetimi ve İş Analizi
Bürolarda Ergonomi ve Yerleşim
Bilgi Sistemleri ve Büro Otomasyonu
Bürolarda İletişim
Yazışma Teknikleri ve Dosyalama
Barkod: 9789750236938
Yayın Tarihi: Mart 2016
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 263
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Şekiller ve Tablolar Listesi  19
Birinci Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR
I. ÖRGÜT KAVRAMI  21
A. Örgüt Nedir?  22
B. İşgören (Örgüt Üyesi)  23
C. İş ve Meslek  23
D. Örgüt Yapıyı Oluşturan Dinamikler  24
a. Görev  25
b. Rol  25
c. Ortam  26
d. Davranış  27
E. Örgütsel Amaç ve Hedefler  27
II. BÜRO KAVRAMI  28
A. Büronun Tanımı  29
B. Türkiye’deki Büro Kavramının Tarihçesi ve Gelişimi  29
C. Büroların İşlev ve Fonksiyonları  30
D. Büro Hizmetlerinin Tanımlanması  32
E. Büro Çeşitleri  32
1. Fiziki Alana Sahip Bürolar  32
a. Özel Büro–Genel Büro Ayrımı  33
b. Kapalı Büro–Açık Büro  33
2. Sanal Bürolar  33
III. YÖNETİM KAVRAMI  35
A. Yönetimin Tarihçesi ve Gelişimi  35
1. Klasik Yönetim Modeli  36
2. Neo–Klasik (Davranışsal) Yönetim Modeli  39
3. Modern Yönetim Modeli  39
a. Sistem Yaklaşımı  39
b. İstisnalarla Yönetim  40
c. Amaçlara Göre Yönetim  40
d. Durumsallık Yaklaşımı  41
B. Yönetimin Kaynakları  42
C. Yönetimin Fonksiyonları  42
D. Yönetsel Düzeyler (Kademeler) ve Beceriler  42
E. Yönetsel Beceriler  44
IV. BÜRO YÖNETİMİ KAVRAMI  44
A. Büro Yönetiminin Özellikleri  45
B. İşletme Yönetimi ve Büro Yönetimi Ayrımı  45
C. Büro Yönetimi Yaklaşımı ve Modelleri  46
V. BÜRO ÇALIŞANLARI KAVRAMI  47
A. Büro Çalışanları Kimdir?  47
B. Büro Çalışanının Genel Özelikleri  50
C. Büro Yöneticisi  51
1. Büro Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları  52
2. Büro Yöneticisinin Temel Özellikleri  52
İkinci Bölüm
BÜROLARDA PLANLAMA
I. PLANLAMA VE PROGRAMLAMA  55
II. PLANLAMANIN ÖZELLİKLERİ  56
III. PLANLAMA SÜRECİ  57
IV. PLAN TÜRLERİ  58
A. Sürelerine Göre Planlar  58
B. Uygulama Biçimine Göre Plan Türleri  59
C. Biçim Yönünden Planlar  59
D. Kullanım Biçimine Göre Planlar  59
V. BÜROLARDA PLANLAMA  60
A. Büro Kurulmasının Planlanması  60
1. Kuruluş Yerinin Seçimi  60
2. Kuruluş Safhaları  61
B. Büro Personelinin Planlanması  61
1. Büro Personelinin Seçimi  62
2. Büro Personelinin İşe Başlatılması  62
3. Büro Personelinin Eğitiminin Sürekliliği  63
C. Bürolarda İşlerin Planlanması  65
Üçüncü Bölüm
BÜROLARIN ÖRGÜTLENMESİ (ORGANİZASYONU)
I. ÖRGÜTLEME KAVRAMI  67
A. Örgüt ve Örgütlenme  67
B. Örgüt Elemanları  68
C. Bölümlendirme (Departmantasyon)  69
D. Örgüt Şemaları  73
1. Örgüt Şemaları Çizme Esasları  73
2. Şema Tipleri  74
II. BÜROLARDA ÖRGÜTLENME SÜRECİ  76
A. Bürolarda Görülecek İşlerin Belirlenmesi  76
B. Belirlenen İşlerin Gruplara Ayrılması  77
C. Çalışanların Belirlenip Atanması  77
D. Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi  77
E. Yer, Araç ve Yöntemlerin Belirlenmesi  77
III. BÜROLARDA KOORDİNASYON  78
A. Koordinasyonun Tanımı  78
B. Koordinasyonun Önemi  78
C. Koordinasyon İlkeleri  79
IV. BÜROLARDA KOORDİNASYON TEKNİKLERİ  80
A. İyi ve Basit Bir Organizasyon Yapısının Kurulması  80
B. Plan ve Programların Uyumlaştırılması  80
C. Gönüllü Koordinasyonun Özendirilmesi  81
D. İşbirliği Anlayışının Geliştirilmesi  81
E. İyi Bir İletişim Düzenini Kurma  81
V. BÜROLARDA KOORDİNASYON ÇEŞİTLERİ  81
VI. BÜROLARDA KOORDİNASYONUN YARARLARI  83
Dördüncü Bölüm
BÜROLARDA YÖNELTME (EMİR–KOMUTA)
I. YÖNELTME  85
II. BÜROLARDA YÖNELTME UNSURLARI  86
A. Karar Verme  86
B. Emir Verme  88
C. Motivasyon (Güdüleme)  89
1. Motivasyon Kuramları  90
2. Motivasyon Araçları  93
D. Harekete Geçirme  94
III. BÜRO YÖNETİCİSİNİN KORUMA, ÖDÜLLENDİRME VE UYARMA GÖREVİ  95
A. Büro Yöneticisinin Koruma Görevi  95
B. Büro Yöneticisinin Ödüllendirme Görevi  95
C. Büro Yöneticisinin Uyarma Görevi  96
Beşinci Bölüm
BÜROLARDA DENETİM (KONTROL)
I. DENETİM (KONTROL) KAVRAMI  99
II. DENETİM SÜRECİNİN EVRELERİ  99
A. Standartların Belirlenmesi  100
B. Fiili Durumun Saptanması  100
C. Standartlarla Fiili Durumun Karşılaştırılıp Sapmaların Belirlenmesi  101
D. Düzeltici Tedbirlerin Alınması  101
III. DENETİM ARAÇLARI  102
A. Gözlem  102
B. Finansal Denetim  102
C. İç Kontrol  102
IV. İŞ GÖREN DENETİM TEKNİKLERİ  102
A. Personelin Değerlendirilmesi  103
1. Personel Değerleme Koşulları  104
2. Personel Değerleme Yöntemleri  104
B. Personelin Sınıflandırılması ve İş Planlarının Hazırlanması  105
C. İdari El Kitapları  106
D. Ast Üst Toplantıları  107
Altıncı Bölüm
BÜROLARDA İŞ YÖNETİMİ
I. İŞ ANALİZİ  109
A. Metot Etüdü  110
1. İş Basitleştirme  111
2. İş Akışı ve Operasyon Şemaları  111
3. Hareket Ekonomisi  116
4. Zaman Etüdü  119
B. İş Ölçümü ve Değerlendirme  122
1. İş Ölçümü Teknikleri  122
2. İş Ölçümü Sonuçlarının Kullanıldığı Yerler  123
3. İş Değerlendirme  124
II. İŞLERİN BELİRLENMESİ  125
A. İş Bölümü  125
B. İş Genişletme  126
C. İş Zenginleştirme  127
D. Rotasyon  127
E. Kalite Grupları  127
III. İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI  128
IV. İŞ GEREKLERİNİN BELİRLENMESİ  129
V. İŞE ALIŞTIRMA  130
A. İşe Alıştırma Kavramının Tanımı  130
B. İşe Alıştırma Programının Gerekliliği  132
C. İşe Alıştırma Programının İçeriği  133
1. Yazılı Dökümanlar  133
2. Toplantılar, Seminerler  136
D. İşe Alıştırma Programının Faydaları  138
Yedinci Bölüm
BÜROLARDA TOPLANTI ORGANİZASYONU
I. Toplantı Planlaması  142
II. Toplantı Yeri Seçimi ve Tasarımı  144
III. Toplantı Türleri  145
A. Emir Toplantısı  145
B. İstişare Toplantısı  145
C. Koordinasyon Toplantısı  145
D. Heyet Toplantısı  145
E. Kurul Toplantısı  146
F. Pazarlık Toplantısı  146
IV. Toplantı Düzenlemede Sekreterin Görevleri  146
V. Toplantıya Çağrı  147
VI. Toplantı Salonunun Hazırlanmasında Sekreterin Rolü  148
VII. Tutanaklar  149
VIII. Toplantının Değerlendirilmesi  149
Sekizinci Bölüm
BÜROLARDA ERGONOMİ VE YERLEŞİM
I. ERGONOMİ KAVRAMI VE ÖNEMİ  151
II. BÜROLARDA ERGONOMİ  152
III. BÜROLARDA ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ERGONOMİ  153
A. Aydınlatma  153
B. Isıtma ve Soğutma  154
C. Havalandırma  154
D. Gürültü  154
E. Masa ve Sandalyelerin Yerleşimi  155
F. Renkler  155
G. Hijyen  156
IV. BÜROLARDA YERLEŞİM  156
Dokuzuncu Bölüm
BİLGİ SİSTEMLERİ VE BÜRO OTOMASYONU
I. BİLGİ SİSTEMLERİ  159
A. Bilgi Kavramı  159
1. Bilginin Özellikleri  159
2. Bilgiyi Elde Etme Yolları  160
3. Bilginin Kullanılışı  161
4. Bilgi Toplumu  161
a. Bilgi Toplumunun Genel Özellikleri  162
b. Bilgi Toplumunda İş ve İnsan  163
c. Bilgi Çalışanları  163
d. Bilgi Örgütleri  164
B. Bilgi Sistemleri Kavramı  164
1. Bilgi Sistemlerinin Amacı  165
2. Bilgi Sistemlerinin Önemi  165
3. Bilgi Sisteminin Yapısını Oluşturan Temel Unsurlar  166
a. Kayıt İşleme Sistemi  166
b. Büro Otomasyon Sistemi  167
c. Uzman Sistemler  167
d. Karar Destek Sistemi  168
e. Yönetim Bilgi Sistemi  168
f. Üst Yönetim Bilgi Sistemi  168
4. Bilgi Sistemini Oluşturan Unsurlar  169
C. Bilgi Teknolojisi Kavramı  170
1. Bilgi Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi  171
a. Bilgisayar Alanında Yaşanan Gelişmeler  171
b. İletişim Teknolojisi Alanındaki Gelişmeler  171
2. Bilgi Teknolojisinin Önemi  172
3. Bilgi Teknolojisinin Unsurları  173
a. Bilgisayarlar  173
b. Robotlar  174
c. İletişim Teknolojisi  174
d. Internet  175
f. ATM (Otomatik Vezne Makineleri)  175
g. Q Matik (Sayısal Müşteri Yönlendirme Sistemi)  176
II. BÜRO OTOMASYONU  176
A. Büro Otomasyonu Kavramı  177
1. Büro Otomasyonunun Gelişimi  177
2. Büro Otomasyonunun Amacı  178
B. Büro Otomasyonunun Alt Sistemleri  179
1. Kelime İşleme Sistemleri  179
2. Elektronik Posta Sistemleri  180
3. Veri Tabanı Yönetimi Sistemleri  180
4. Elektronik Dosyalama Sistemleri  181
5. Sesli Cevaplama Sistemleri  182
6. Görüntülü İletişim Sistemleri  182
Onuncu Bölüm
BÜROLARDA İLETİŞİM
I. İLETİŞİM KAVRAMI  185
II. İLETİŞİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ  185
III. İLETİŞİMİN İŞLEVLERİ  186
IV. İLETİŞİM SÜRECİ  187
A. Gönderici  188
B. Kodlama ve Çözümleme (Algılama ve Değerlendirme)  188
C. Kanal  190
D. Alıcı  190
E. Geri Besleme  190
F. Çevre Koşulları  191
V. İLETİŞİM KANALLARI  192
A. Biçimsel (Resmi) İletişim Kanalları  192
1. Dikey İletişim  193
2. Yatay İletişim  193
3. Çapraz İletişim  193
B. Biçimsel Olmayan (Doğal) İletişim Kanalları  194
VI. BÖLÜM (GRUP) İÇİ İLETİŞİM MODELLERİ  194
VII. İLETİŞİM BİÇİMLERİ  197
A. Sözlü İletişim  197
B. Yazılı İletişim  197
C. Sözsüz İletişim (Beden Dili)  198
D. Elektronik İletişim  198
VIII. İLETİŞİM ARAÇLARI  199
IX. ETKİN İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER  200
Onbirinci Bölüm
YAZIŞMA TEKNİKLERİ
I. YAZIŞMA KAVRAMI  201
II. YAZIŞMA ÇEŞİTLERİ  201
A. Özel Yazılar  202
1. Özel Mektuplar  202
a. Tebrik Mektupları  202
b. Teşekkür Mektupları  204
c. Başsağlığı ve Teselli Mektupları  204
d. Davetiyeler  205
2. Resmi Olmayan Notlar  206
3. Memorandumlar(Hatırlatma)  207
4. İlanlar  208
B. Resmi Yazılar  209
1. Dilekçe  209
2. Rapor  214
3. Tutanak (Zabıt)  215
4. Form Yazıları  216
5. Sözleşme  217
6. Şartname  219
7. Tezkere  219
8. Müzekkere  219
9. Mazbata  219
10. Genelge  220
11 Vekâletname  220
C. İş Yazıları  221
1. Sirküler  221
2. Basılı Reklam Mektupları  221
3. Satış Mektupları  222
4. Sipariş Mektupları  223
5. Alındığını Bildirme ve Teşekkür Mektupları  224
6. Tekit (Pekiştirme) Mektupları  224
7. Teyit (Doğrulama) Mektupları  225
8. Kredi Mektupları  225
9. Tahsilat ve Ödemeleri Takip Mektupları  225
10. Red/Kabul Mektupları  226
III. YAZIŞMALARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR  226
A. Şekli Kurallar  226
1. Resmi Yazılarda Uyulması Gereken Şekli Kurallar  226
2. İş Yazılarında Uyulması Gereken Şekli Kurallar  235
B. Edebi Kurallar  239
Onikinci Bölüm
BÜROLARDA DOSYALAMA
I. DOSYALAMA  241
A. Dosyalama Nedir?  241
B. Dosyalamanın Amacı  241
C. Dosyalamanın Önemi  242
D. Dosyalamanın Özellikleri  242
II. DOSYALAMA SÜRECİ  243
III. DOSYA TASNİF SİSTEMLERİ  244
A. Alfabetik Dosya Tasnif Sistemi  245
B. Kronolojik Dosya Tasnif Sistemi  246
C. Coğrafi Esasa Göre Dosya Tasnif Sistemi  246
D. Numara Esasına Göre Dosya Tasnif Sistemi  248
1. Sıra Numaralı Dosya Tasnif Sistemi  249
2. Desimal (Ondalıklı) Dosya Tasnif Sistemi  249
E. Konu Esasına Göre Dosya Tasnif Sistemi  250
F. Karma Dosya Tasnif Sistemi  253
IV. DOSYALAMA SİSTEMİNİN KURULMASI  254
A. Dosya Tasnif Sisteminin Belirlenmesi  254
B. Dosyalama Yerinin Seçimi ve Düzenlenmesi  254
C. Dosyalama Araçları ve Seçimi  254
Yararlanılan Kaynaklar  257
Dizin  261
 


Dilaver Tengilimoğlu ...
Ağustos 2019
34.00 TL
Sepete Ekle
Öznur Nalçınkaya ...
Nisan 2019
18.90 TL
Sepete Ekle
Hasan Tutar
Şubat 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
Ramazan Göral
Eylül 2010
14.00 TL
İndirimli: 7.50 TL (%46)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Şekiller ve Tablolar Listesi  19
Birinci Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR
I. ÖRGÜT KAVRAMI  21
A. Örgüt Nedir?  22
B. İşgören (Örgüt Üyesi)  23
C. İş ve Meslek  23
D. Örgüt Yapıyı Oluşturan Dinamikler  24
a. Görev  25
b. Rol  25
c. Ortam  26
d. Davranış  27
E. Örgütsel Amaç ve Hedefler  27
II. BÜRO KAVRAMI  28
A. Büronun Tanımı  29
B. Türkiye’deki Büro Kavramının Tarihçesi ve Gelişimi  29
C. Büroların İşlev ve Fonksiyonları  30
D. Büro Hizmetlerinin Tanımlanması  32
E. Büro Çeşitleri  32
1. Fiziki Alana Sahip Bürolar  32
a. Özel Büro–Genel Büro Ayrımı  33
b. Kapalı Büro–Açık Büro  33
2. Sanal Bürolar  33
III. YÖNETİM KAVRAMI  35
A. Yönetimin Tarihçesi ve Gelişimi  35
1. Klasik Yönetim Modeli  36
2. Neo–Klasik (Davranışsal) Yönetim Modeli  39
3. Modern Yönetim Modeli  39
a. Sistem Yaklaşımı  39
b. İstisnalarla Yönetim  40
c. Amaçlara Göre Yönetim  40
d. Durumsallık Yaklaşımı  41
B. Yönetimin Kaynakları  42
C. Yönetimin Fonksiyonları  42
D. Yönetsel Düzeyler (Kademeler) ve Beceriler  42
E. Yönetsel Beceriler  44
IV. BÜRO YÖNETİMİ KAVRAMI  44
A. Büro Yönetiminin Özellikleri  45
B. İşletme Yönetimi ve Büro Yönetimi Ayrımı  45
C. Büro Yönetimi Yaklaşımı ve Modelleri  46
V. BÜRO ÇALIŞANLARI KAVRAMI  47
A. Büro Çalışanları Kimdir?  47
B. Büro Çalışanının Genel Özelikleri  50
C. Büro Yöneticisi  51
1. Büro Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları  52
2. Büro Yöneticisinin Temel Özellikleri  52
İkinci Bölüm
BÜROLARDA PLANLAMA
I. PLANLAMA VE PROGRAMLAMA  55
II. PLANLAMANIN ÖZELLİKLERİ  56
III. PLANLAMA SÜRECİ  57
IV. PLAN TÜRLERİ  58
A. Sürelerine Göre Planlar  58
B. Uygulama Biçimine Göre Plan Türleri  59
C. Biçim Yönünden Planlar  59
D. Kullanım Biçimine Göre Planlar  59
V. BÜROLARDA PLANLAMA  60
A. Büro Kurulmasının Planlanması  60
1. Kuruluş Yerinin Seçimi  60
2. Kuruluş Safhaları  61
B. Büro Personelinin Planlanması  61
1. Büro Personelinin Seçimi  62
2. Büro Personelinin İşe Başlatılması  62
3. Büro Personelinin Eğitiminin Sürekliliği  63
C. Bürolarda İşlerin Planlanması  65
Üçüncü Bölüm
BÜROLARIN ÖRGÜTLENMESİ (ORGANİZASYONU)
I. ÖRGÜTLEME KAVRAMI  67
A. Örgüt ve Örgütlenme  67
B. Örgüt Elemanları  68
C. Bölümlendirme (Departmantasyon)  69
D. Örgüt Şemaları  73
1. Örgüt Şemaları Çizme Esasları  73
2. Şema Tipleri  74
II. BÜROLARDA ÖRGÜTLENME SÜRECİ  76
A. Bürolarda Görülecek İşlerin Belirlenmesi  76
B. Belirlenen İşlerin Gruplara Ayrılması  77
C. Çalışanların Belirlenip Atanması  77
D. Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi  77
E. Yer, Araç ve Yöntemlerin Belirlenmesi  77
III. BÜROLARDA KOORDİNASYON  78
A. Koordinasyonun Tanımı  78
B. Koordinasyonun Önemi  78
C. Koordinasyon İlkeleri  79
IV. BÜROLARDA KOORDİNASYON TEKNİKLERİ  80
A. İyi ve Basit Bir Organizasyon Yapısının Kurulması  80
B. Plan ve Programların Uyumlaştırılması  80
C. Gönüllü Koordinasyonun Özendirilmesi  81
D. İşbirliği Anlayışının Geliştirilmesi  81
E. İyi Bir İletişim Düzenini Kurma  81
V. BÜROLARDA KOORDİNASYON ÇEŞİTLERİ  81
VI. BÜROLARDA KOORDİNASYONUN YARARLARI  83
Dördüncü Bölüm
BÜROLARDA YÖNELTME (EMİR–KOMUTA)
I. YÖNELTME  85
II. BÜROLARDA YÖNELTME UNSURLARI  86
A. Karar Verme  86
B. Emir Verme  88
C. Motivasyon (Güdüleme)  89
1. Motivasyon Kuramları  90
2. Motivasyon Araçları  93
D. Harekete Geçirme  94
III. BÜRO YÖNETİCİSİNİN KORUMA, ÖDÜLLENDİRME VE UYARMA GÖREVİ  95
A. Büro Yöneticisinin Koruma Görevi  95
B. Büro Yöneticisinin Ödüllendirme Görevi  95
C. Büro Yöneticisinin Uyarma Görevi  96
Beşinci Bölüm
BÜROLARDA DENETİM (KONTROL)
I. DENETİM (KONTROL) KAVRAMI  99
II. DENETİM SÜRECİNİN EVRELERİ  99
A. Standartların Belirlenmesi  100
B. Fiili Durumun Saptanması  100
C. Standartlarla Fiili Durumun Karşılaştırılıp Sapmaların Belirlenmesi  101
D. Düzeltici Tedbirlerin Alınması  101
III. DENETİM ARAÇLARI  102
A. Gözlem  102
B. Finansal Denetim  102
C. İç Kontrol  102
IV. İŞ GÖREN DENETİM TEKNİKLERİ  102
A. Personelin Değerlendirilmesi  103
1. Personel Değerleme Koşulları  104
2. Personel Değerleme Yöntemleri  104
B. Personelin Sınıflandırılması ve İş Planlarının Hazırlanması  105
C. İdari El Kitapları  106
D. Ast Üst Toplantıları  107
Altıncı Bölüm
BÜROLARDA İŞ YÖNETİMİ
I. İŞ ANALİZİ  109
A. Metot Etüdü  110
1. İş Basitleştirme  111
2. İş Akışı ve Operasyon Şemaları  111
3. Hareket Ekonomisi  116
4. Zaman Etüdü  119
B. İş Ölçümü ve Değerlendirme  122
1. İş Ölçümü Teknikleri  122
2. İş Ölçümü Sonuçlarının Kullanıldığı Yerler  123
3. İş Değerlendirme  124
II. İŞLERİN BELİRLENMESİ  125
A. İş Bölümü  125
B. İş Genişletme  126
C. İş Zenginleştirme  127
D. Rotasyon  127
E. Kalite Grupları  127
III. İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI  128
IV. İŞ GEREKLERİNİN BELİRLENMESİ  129
V. İŞE ALIŞTIRMA  130
A. İşe Alıştırma Kavramının Tanımı  130
B. İşe Alıştırma Programının Gerekliliği  132
C. İşe Alıştırma Programının İçeriği  133
1. Yazılı Dökümanlar  133
2. Toplantılar, Seminerler  136
D. İşe Alıştırma Programının Faydaları  138
Yedinci Bölüm
BÜROLARDA TOPLANTI ORGANİZASYONU
I. Toplantı Planlaması  142
II. Toplantı Yeri Seçimi ve Tasarımı  144
III. Toplantı Türleri  145
A. Emir Toplantısı  145
B. İstişare Toplantısı  145
C. Koordinasyon Toplantısı  145
D. Heyet Toplantısı  145
E. Kurul Toplantısı  146
F. Pazarlık Toplantısı  146
IV. Toplantı Düzenlemede Sekreterin Görevleri  146
V. Toplantıya Çağrı  147
VI. Toplantı Salonunun Hazırlanmasında Sekreterin Rolü  148
VII. Tutanaklar  149
VIII. Toplantının Değerlendirilmesi  149
Sekizinci Bölüm
BÜROLARDA ERGONOMİ VE YERLEŞİM
I. ERGONOMİ KAVRAMI VE ÖNEMİ  151
II. BÜROLARDA ERGONOMİ  152
III. BÜROLARDA ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ERGONOMİ  153
A. Aydınlatma  153
B. Isıtma ve Soğutma  154
C. Havalandırma  154
D. Gürültü  154
E. Masa ve Sandalyelerin Yerleşimi  155
F. Renkler  155
G. Hijyen  156
IV. BÜROLARDA YERLEŞİM  156
Dokuzuncu Bölüm
BİLGİ SİSTEMLERİ VE BÜRO OTOMASYONU
I. BİLGİ SİSTEMLERİ  159
A. Bilgi Kavramı  159
1. Bilginin Özellikleri  159
2. Bilgiyi Elde Etme Yolları  160
3. Bilginin Kullanılışı  161
4. Bilgi Toplumu  161
a. Bilgi Toplumunun Genel Özellikleri  162
b. Bilgi Toplumunda İş ve İnsan  163
c. Bilgi Çalışanları  163
d. Bilgi Örgütleri  164
B. Bilgi Sistemleri Kavramı  164
1. Bilgi Sistemlerinin Amacı  165
2. Bilgi Sistemlerinin Önemi  165
3. Bilgi Sisteminin Yapısını Oluşturan Temel Unsurlar  166
a. Kayıt İşleme Sistemi  166
b. Büro Otomasyon Sistemi  167
c. Uzman Sistemler  167
d. Karar Destek Sistemi  168
e. Yönetim Bilgi Sistemi  168
f. Üst Yönetim Bilgi Sistemi  168
4. Bilgi Sistemini Oluşturan Unsurlar  169
C. Bilgi Teknolojisi Kavramı  170
1. Bilgi Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi  171
a. Bilgisayar Alanında Yaşanan Gelişmeler  171
b. İletişim Teknolojisi Alanındaki Gelişmeler  171
2. Bilgi Teknolojisinin Önemi  172
3. Bilgi Teknolojisinin Unsurları  173
a. Bilgisayarlar  173
b. Robotlar  174
c. İletişim Teknolojisi  174
d. Internet  175
f. ATM (Otomatik Vezne Makineleri)  175
g. Q Matik (Sayısal Müşteri Yönlendirme Sistemi)  176
II. BÜRO OTOMASYONU  176
A. Büro Otomasyonu Kavramı  177
1. Büro Otomasyonunun Gelişimi  177
2. Büro Otomasyonunun Amacı  178
B. Büro Otomasyonunun Alt Sistemleri  179
1. Kelime İşleme Sistemleri  179
2. Elektronik Posta Sistemleri  180
3. Veri Tabanı Yönetimi Sistemleri  180
4. Elektronik Dosyalama Sistemleri  181
5. Sesli Cevaplama Sistemleri  182
6. Görüntülü İletişim Sistemleri  182
Onuncu Bölüm
BÜROLARDA İLETİŞİM
I. İLETİŞİM KAVRAMI  185
II. İLETİŞİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ  185
III. İLETİŞİMİN İŞLEVLERİ  186
IV. İLETİŞİM SÜRECİ  187
A. Gönderici  188
B. Kodlama ve Çözümleme (Algılama ve Değerlendirme)  188
C. Kanal  190
D. Alıcı  190
E. Geri Besleme  190
F. Çevre Koşulları  191
V. İLETİŞİM KANALLARI  192
A. Biçimsel (Resmi) İletişim Kanalları  192
1. Dikey İletişim  193
2. Yatay İletişim  193
3. Çapraz İletişim  193
B. Biçimsel Olmayan (Doğal) İletişim Kanalları  194
VI. BÖLÜM (GRUP) İÇİ İLETİŞİM MODELLERİ  194
VII. İLETİŞİM BİÇİMLERİ  197
A. Sözlü İletişim  197
B. Yazılı İletişim  197
C. Sözsüz İletişim (Beden Dili)  198
D. Elektronik İletişim  198
VIII. İLETİŞİM ARAÇLARI  199
IX. ETKİN İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER  200
Onbirinci Bölüm
YAZIŞMA TEKNİKLERİ
I. YAZIŞMA KAVRAMI  201
II. YAZIŞMA ÇEŞİTLERİ  201
A. Özel Yazılar  202
1. Özel Mektuplar  202
a. Tebrik Mektupları  202
b. Teşekkür Mektupları  204
c. Başsağlığı ve Teselli Mektupları  204
d. Davetiyeler  205
2. Resmi Olmayan Notlar  206
3. Memorandumlar(Hatırlatma)  207
4. İlanlar  208
B. Resmi Yazılar  209
1. Dilekçe  209
2. Rapor  214
3. Tutanak (Zabıt)  215
4. Form Yazıları  216
5. Sözleşme  217
6. Şartname  219
7. Tezkere  219
8. Müzekkere  219
9. Mazbata  219
10. Genelge  220
11 Vekâletname  220
C. İş Yazıları  221
1. Sirküler  221
2. Basılı Reklam Mektupları  221
3. Satış Mektupları  222
4. Sipariş Mektupları  223
5. Alındığını Bildirme ve Teşekkür Mektupları  224
6. Tekit (Pekiştirme) Mektupları  224
7. Teyit (Doğrulama) Mektupları  225
8. Kredi Mektupları  225
9. Tahsilat ve Ödemeleri Takip Mektupları  225
10. Red/Kabul Mektupları  226
III. YAZIŞMALARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR  226
A. Şekli Kurallar  226
1. Resmi Yazılarda Uyulması Gereken Şekli Kurallar  226
2. İş Yazılarında Uyulması Gereken Şekli Kurallar  235
B. Edebi Kurallar  239
Onikinci Bölüm
BÜROLARDA DOSYALAMA
I. DOSYALAMA  241
A. Dosyalama Nedir?  241
B. Dosyalamanın Amacı  241
C. Dosyalamanın Önemi  242
D. Dosyalamanın Özellikleri  242
II. DOSYALAMA SÜRECİ  243
III. DOSYA TASNİF SİSTEMLERİ  244
A. Alfabetik Dosya Tasnif Sistemi  245
B. Kronolojik Dosya Tasnif Sistemi  246
C. Coğrafi Esasa Göre Dosya Tasnif Sistemi  246
D. Numara Esasına Göre Dosya Tasnif Sistemi  248
1. Sıra Numaralı Dosya Tasnif Sistemi  249
2. Desimal (Ondalıklı) Dosya Tasnif Sistemi  249
E. Konu Esasına Göre Dosya Tasnif Sistemi  250
F. Karma Dosya Tasnif Sistemi  253
IV. DOSYALAMA SİSTEMİNİN KURULMASI  254
A. Dosya Tasnif Sisteminin Belirlenmesi  254
B. Dosyalama Yerinin Seçimi ve Düzenlenmesi  254
C. Dosyalama Araçları ve Seçimi  254
Yararlanılan Kaynaklar  257
Dizin  261
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019