Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Hukuki ve Cezai Yönleriyle
Kıymetli Evrak Hukuku
Bono – Poliçe – Çek
Haziran 2018 / 4. Baskı / 1448 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 315.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Şubat 2016 213.00 TL 129.90 TL (%40)Sepete Ekle
   

ESERDE;

Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, kıymetli evrak ve senet kavramı, kıymetli evrakın genel esasları, kıymetli evrakın sınıflandırılması, kıymetli evrakın türünün değiştirilmesi, kambiyo senetlerine (poliçe-bono-çek) hakim olan temel ilkeler, poliçe bono ve çekin zorunlu unsurları, kambiyo senetlerinde ciro, aval, zamanaşımı ile ilgili ayrıntılı açıklama ve içtihatları,

6273 sayılı Kanunla Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda yapılan değişikliklerin hukuki ve cezai yönden incelendiğini,

Ayrıntılı olarak uygulamaya yönelik kambiyo senetlerine özgü takip usullerini, genel mahkemelerde kıymetli evrakla ilgili görülen; kıymetli evrakın ziyaı ve iptali, kıymetli evrakta istirdat davası, kambiyo senetlerine istinaden açılan menfi tespit, istirdat ve sebepsiz zenginleşme davalarına ilişkin doyurucu açıklamalar ve konularla ilgili güncel içtihatları,

5941 sayılı Çek Kanununda düzenlenen her bir çek suçu ve kabahatinin tüm unsurlarım ve yargılama usullerine ilişkin ayrıntılı izahatları,

BULACAKSINIZ.

Konu Başlıkları
Kıymetli Evrak Hukukunun Genel Esasları ve Çeşitleri
Kambiyo Senetlerinin Ortak Özellikleri
Bono– Poliçe –Çek
Kambiyo Senetlerinde Takip Usulü
Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali
Bono ve Çek Nedeniyle Açılan Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
Bono ve Çek Nedeniyle Açılan Sebepsiz Zenginleşme Davaları
Bono ve Çeke İstinaden İhtiyati Haciz
Çek Kanununda Düzenlenen Suç ve Kabahatler
Barkod: 9789750248795
Yayın Tarihi: Haziran 2018
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1448
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskıya Önsöz  5
§.1 KIYMETLİ EVRAK VE SENET KAVRAMI
I. SENET KAVRAMI  27
II. KIYMETLİ EVRAKA BENZEYEN SENETLER  27
III. KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI  28
IV. TÜRK MEVZUATINDA KIYMETLİ EVRAK İLE İLGİLİ KANUNLAR  28
§.2 KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
I. KIYMETLİ EVRAK BİR SENETTİR  31
II. KIYMETLİ EVRAKTAKİ HAKKIN PARA İLE ÖLÇÜLEBİLİR OLMASI  31
III. KIYMETLİ EVRAKIN İÇERDİĞİ HAKKIN TEDAVÜL ÖZELLİĞİ  32
IV. KIYMETLİ EVRAKIN SOYUTLUK (MÜCERRETLİK) ÖZELLİĞİ  32
İÇTİHATLAR  33
V. KIYMETLİ EVRAKIN ŞEKİL ŞARTLARI  35
İÇTİHATLAR  36
VI. KIYMETLİ EVRAKIN SINIRLI SAYIDA OLMASI  36
§.3 KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI
I. SENETTEKİ HAKKIN ÇEŞİDİNE GÖRE  37
A. Alacak Senetleri  37
B. Eşya Hukuku Senetleri (Emtia Senetleri)  37
1. Genel Olarak  37
2. Emtia Senetleri  40
a. Makbuz Senedi  40
b. Varant  40
aa. Makbuz Senedi ve Varantın Cirosu  41
bb. Makbuz Senedi ve Varant Aracılığı İle Yapılacak Tasarruflar  41
cc. Zamanaşımı  42
dd. Senetlerin Kaybedilmesi  42
c. Taşıma Senedi  43
d. Konşimento (TTK. m.1228)  44
İÇTİHATLAR  46
C. Hisse Senetleri  47
İÇTİHATLAR  49
II. HAKKIN SENETTEN ÖNCE VAR OLUP OLMAMASINA GÖRE  50
A. Kurucu Senetler  50
B. Açıklayıcı Senetler  50
III. DÜZENLENMELERİNE SEBEP OLAN HUKUKİ İŞLEM İLE İLGİLERİNE GÖRE  51
A. Soyut Kıymetli Evrak  51
B. İlli Kıymetli Evrak  51
IV. HAK SAHİBİNİN TESPİTİNE GÖRE  51
A. Nama Yazılı Kıymetli Evrak  51
1. Tanım  51
2. Nama Düzenlenebilecek Senetler  51
İÇTİHATLAR  52
3. Nama Yazılı Senetlerin Devri  53
a. Nama Yazılı Senetlerin Temliki  53
b. Nama Yazılı Senetlerin Cirosu  53
İÇTİHATLAR  54
4. Alacaklı Sıfatının İspatı  55
5. Eksik Nama Yazılı Senetler  55
B. Emre Yazılı Kıymetli Evrak  56
1. Tanımı ve Unsurları  56
a. İradi Emre Yazılı Senetler  57
b. Kanunen Emre Yazılı Senetler  57
2. Emre Düzenlenebilecek Senetler  57
3. Emre Yazılı Senetlerin Devri  57
C. Hamiline Yazılı Kıymetli Evrak (TTK.m.658–669)  58
1. Tanımı ve Unsurları  58
2. Borçlunun Durumu  59
3. Hamiline Yazılı Senetlerin Devri  59
İÇTİHATLAR  60
V. KAMBİYO SENETLERİNE BENZEYEN SENETLER  60
A. Emre Yazılı Havale (TTK.m.826 v.d)  60
B. Emre Yazılı Ödeme Vadi  62
§.4 KIYMETLİ EVRAKIN TÜRÜNÜN
DEĞİŞTİRİLMESİ (TAHVİL)
I. TANIMI VE NİTELİĞİ  63
II. TAHVİLİN TÜRLERİ  63
A. İradi Tahvil  63
B. Kanuni Tahvil  64
§.5 KAMBİYO SENETLERİ (TİCARİ SENETLER)
I. TANIM  65
II. KAMBİYO SENETLERİNİN (Poliçe, Bono, Çek) ORTAK ÖZELLİKLERİ  65
A. Kambiyo Senetleri Bir Miktar Paranın Ödenmesi Borcunu İçerir  65
İÇTİHATLAR  65
B. Kambiyo Senetleri İbraz Senetleridir  67
C. Kambiyo Senetlerinin Tedavül Kabiliyeti  67
D. Kambiyo Senetlerinde Mücerretlik (Soyutluk) İlkesi  67
E. Kambiyo Senetleri Sıkı Şekil Şartlarına Tabidir  67
F. Kambiyo Senetleri Kanunen Emre Yazılı Senetlerdir  68
G. Kambiyo Senetlerinde İmzaların Bağımsızlığı İlkesi Geçerlidir  68
İÇTİHATLAR  69
H. Kambiyo Senetleri Kamu Güvenine Mazhar Senetlerdir  71
I. Kambiyo Senetleri Uluslararası Nitelikte Senetlerdir  71
İ. Kambiyo Senetlerinin Takibi Özel Hükümlere Tabidir  73
III. KAMBİYO SENETLERİNDE EHLİYET  73
İÇTİHATLAR  75
IV. KAMBİYO SENETLERİNDE İMZA  90
İÇTİHATLAR  91
V. İMZALARIN BAĞIMSIZLIĞI  101
İÇTİHATLAR  102
VI. KAMBİYO SENEDİNİN TEMSİLEN DÜZENLENMESİ  104
İÇTİHATLAR  106
VII. SENET METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER (TAHRİFAT) (TTK.m.748)  117
İÇTİHATLAR  120
VIII. KAMBİYO SENETLERİNDE DEFİ’LER  137
A. Senet Metninden Anlaşılan Defiler  138
İÇTİHATLAR  138
B. Senedin Hükümsüzlüğüne İlişkin Defiler  140
İÇTİHATLAR  143
C. Kişisel Defiler  152
İÇTİHATLAR  152
D. Tüketici Kanunundan Kaynaklanan Defi  167
İÇTİHATLAR  167
E. Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunundan Kaynaklanan Defiler  169
İÇTİHATLAR  169
IX. KAMBİYO SENETLERİNDE KANUNLAR İHTİLAFI  173
A. Poliçede Kanunlar İhtilafı  173
B. Bonoda Kanunlar İhtilafı  176
C. Çekte Kanunlar İhtilafı  176
1. Çekte Ehliyete İlişkin Kanunlar İhtilafı İki Başlık Altında İncelenebilir  177
2. Şekil ve Süreler ile İlgili Kanunlar İhtilafı  177
3. Düzenleme Yeri Hukukuna Tabi Kılınan Hususlar  177
4. Çekte, Çekin Ödeneceği Ülke Hukukuna Göre Belirlenen Konular  177
5. Yerleşim Yeri Hukukuna Tabi Olan Konular  178
İÇTİHATLAR  179
§.6 KAMBİYO SENETLERİNİN ÇEŞİTLERİ
I. POLİÇE  185
A. Genel Olarak  185
B. Poliçenin Unsurları (TTK.m.671)  186
1. Zorunlu Unsurlar  186
a. Poliçe Kelimesi (TTK.m.671)  186
b. Belirli Meblağın Kayıtsız Şartsız Havalesi  187
İÇTİHATLAR  188
c. Muhatabın Adı Soyadı  189
İÇTİHATLAR  189
d. Lehtarın Adı Soyadı  190
e. Düzenleyenin İmzası  190
f. Düzenlenme Tarihi  191
2. Alternatif Unsurlar  193
a. Düzenlenme Yeri  193
İÇTİHATLAR  193
b. Ödeme Yeri (6102 s. TTK.m.671/e)  195
İÇTİHATLAR  196
3. Poliçenin İsteğe Bağlı Unsurları  197
a. Vade  197
aa. Poliçe, Dört Ayrı Şekilde Vadeli Olarak Düzenlenebilir (TTK. m.703)  198
bb. Sürelerin Hesabı  199
İÇTİHATLAR  199
b. Bedel Kaydı  201
c. Yetki Kaydı  202
İÇTİHATLAR  203
d. Faiz Şartı  204
e. Muacceliyet Kaydı  204
f. Sorumsuzluk Kaydı  204
g. Menfi Emre Kaydı  204
ğ. Araya Girme Kaydı  204
h. Protestodan Muafiyet Kaydı  204
ı. Kabule Arz Şartı ve Yasağı Kaydı  205
i. Nüsha Düzenlemeye İlişkin Kayıt  205
j. Saklama Kaydı  205
k. Tahkim Kaydı  206
l. İhbar Kaydı  206
m. Provizyon Kaydı  206
n. İhbardan Vazgeçme Kaydı  206
C. Poliçede Unsurların Eksikliğinin Neticesi  206
1. Zorunlu Unsurların Eksikliği  206
2. İsteğe Bağlı Unsurlar  207
3. Kanunun Belli Koşullarda Varlığını Kabul Ettiği Unsurlar  207
4. Adi Senede Dönüşme  208
D. Açık Poliçe (Bono ve Çek)  208
İÇTİHATLAR  210
E. Poliçede Kabul  217
1. Tanım  217
2. Kabule Arz: Kabul İçin İbrazın İhtiyari Olması  217
3. Kabul İçin İbraz Süresi  219
İÇTİHATLAR  219
4. Kabule Arz Yeri  221
5. Kabul Beyanı  221
İÇTİHATLAR  223
6. Kabulün Şartları  225
7. Düzenleyenin “Kabul Edilmemeden” Sorumlu Olmayacağı Kaydı  226
8. Poliçenin Kabul Edilmemesinin Sonuçları  226
a. Borcun Ödenmemesi  227
b. Poliçenin Kabul Edilmemesi  227
c. Poliçenin Ödeneceğinin Şüpheli Olması  227
9. Müracaat Hakkının Kullanılması  228
İÇTİHATLAR  229
II. POLİÇEDE CİRO  230
A. Genel Olarak  230
İÇTİHATLAR  231
B. Cironun Şekli  235
1. Genel Olarak  235
2. Ciroya Konulabilen – Konulamayan Kayıtlar  236
C. Cironun Yapılabileceği Süre  238
İÇTİHATLAR  239
D. Ciroda Kişiler  241
İÇTİHATLAR  242
E. Cironun Türleri  243
1. Ciro Edilen Kişinin Belirtilip Belirtilmemesine Göre Ciro  243
2. Cironun, Konusu ve İşlevine Göre Türleri  244
a. Temlik Cirosu  244
b. Temlik Cirosunun Fonksiyonları  245
aa. Temlik Fonksiyonu  245
bb. Teşhis Fonksiyonu  247
cc. Garanti Fonksiyonu  249
İÇTİHATLAR  250
c. Tahsil Cirosu  254
aa. Genel Olarak  254
bb. Örtülü (İnançlı) Tahsil Cirosu  255
cc. Tahsil Cirosunun Hükümleri  256
İÇTİHATLAR  256
d. Rehin Cirosu (TTK.m.689)  258
aa. Genel Olarak  258
bb. Rehin Cirosunun Hükümleri  259
İÇTİHATLAR  260
F. Kopuk Ciro Zincirinin Sonuçları  263
İÇTİHATLAR  264
III. POLİÇEDE AVAL  266
A. Genel Olarak  266
B. Aval–Kefalet  270
İÇTİHATLAR  271
C. Avalin Geçerlilik Koşulları  276
1. Genel Olarak  276
2. Avalde Eşin Rızası  276
İÇTİHATLAR  279
D. Aval Verenin Borçları  285
İÇTİHATLAR  285
E. Aval Verenin Hakları  291
İÇTİHATLAR  292
F. Avalin Sona Ermesi  293
İÇTİHATLAR  293
IV. POLİÇEDE İHBAR  294
A. İhbar Süresi  295
B. İhbarın Şekli  295
C. İhbar Mecburiyeti Olanlar ve Muhatapları  295
D. İhbar Mecburiyetinin İhlâli  296
İÇTİHATLAR  297
V. RETRET (TTK.m.729)  298
A. Tanım  298
B. Retretin İçeriği  298
VI. POLİÇEDE ARAYA GİRME (TTK.m.734–745)  299
A. Tanım  299
B. Genel Olarak  299
C. Araya Girme Suretiyle Kabul  300
1. Araya Girme Suretiyle Kabulün Şartları  301
2. Araya Girme Suretiyle Kabulde Hamilin Durumu  301
3. Araya Girme Suretiyle Kabulün Müracaat Borçluları ve Kabul Eden Yönünden Sonuçları  302
D. Araya Girme Suretiyle Ödeme (m. 738–747)  302
İÇTİHATLAR  304
VII. POLİÇEDE NÜSHA VE SURETLER (m.743–747)  307
A. Nüsha  307
B. Suretler  308
VIII. POLİÇEDE ÖDEME (TTK.m.703–712)  309
A. Ödeme  309
İÇTİHATLAR  309
B. Vade  312
İÇTİHATLAR  313
C. Ödeme İçin İbraz  316
D. Ödemenin Yapılması ve Sonuçları  317
E. Kabul Etmeme ve Ödememe Halinde Yapılacak İşlem  320
1. Poliçeden Sorumlu Olanlar (TTK m. 636)  320
2. Ödeyen Müracaat Borçlusunun Hukuki Durumu  321
3. Müracaat Hakkının Kapsamı  323
a. Hamilin Müracaat Hakkının Kapsamı  323
b. Ödeyen Kişinin Müracaat Hakkının Kapsamı  324
F. Müracaat Hakkının Düşmesi  324
1. Kabule Arzın veya Ödeme İçin İbrazın Zamanında Yapılmaması  325
2. Kabul Etmeme ve Ödememe Protestosunun Zamanında Düzenlenmemesi  325
3. Protestodan Muafiyet (TTK.m.634)  326
İÇTİHATLAR  327
§.7 KAMBİYO SENETLERİNDE ZAMANAŞIMI
I. GENEL OLARAK  331
II. ZAMANAŞIMININ İLERİ SÜRÜLME ZAMANI  332
İÇTİHATLAR  333
III. ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT  335
İÇTİHATLAR  336
IV. ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  345
İÇTİHATLAR  346
V. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ (TTK.m.750)  351
İÇTİHATLAR  353
VI. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİNİN HÜKÜMLERİ  364
İÇTİHATLAR  365
VII. ZAMANAŞIMININ DURMASI  366
VIII. SENEDİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI HALİNDE TEMEL İLİŞKİYE DAYANILMASI  367
İÇTİHATLAR  368
§.8 BONO
I. BONONUN İKTİSADİ VE HUKUKİ MAHİYETİ  373
II. BONONUN ŞEKİL ŞARTLARI  373
A. Zorunlu Unsurlar  375
1. ‘Bono’ veya ‘Emre Muharrer Senet’ Kelimesi  375
İÇTİHATLAR  375
2. Kayıtsız ve Şartsız Belli Bir Bedeli Ödeme Vadi  377
a. Ödeme Vaadi Koşulsuz Olmalıdır  377
İÇTİHATLAR  378
b. Ödeme Vaadi, Belirli Bir Paraya İlişkin Olmalıdır  410
İÇTİHATLAR  411
3. Lehtar (Kime ve Kimin Emrine Ödenecek İse Onun Ad ve Soyadı)  416
İÇTİHATLAR  418
4. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.776/1–f)  432
İÇTİHATLAR  433
5. Düzenleyenin İmzası  443
İÇTİHATLAR  444
B. Alternatif Unsurlar  455
1. Düzenlenme Yeri  455
İÇTİHATLAR  456
2. Ödeme Yeri  470
İÇTİHATLAR  470
3. Bonoda Vade  472
İÇTİHATLAR  474
III. BONONUN İSTEĞE BAĞLI İÇERİĞİ  492
İÇTİHATLAR  495
IV. BONOYA UYGULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ (TTK.m.778)  499
V. BONODA BEDEL KAYDI VE BEDELSİZLİĞİN İSPATI  501
İÇTİHATLAR  502
VI. SENEDİN TALİLİ VE TALİLDE İSPAT YÜKÜ  506
İÇTİHATLAR  508
VII. BANKANIN BONOYU KAYIP ETMESİ veya PROTESTO ÇEKMEMESİ NEDENİYLE SORUMLULUĞU  521
İÇTİHATLAR  522
§.9 ÇEK
I. ÇEKİN HUKUKİ MAHİYETİ  527
II. ÇEKİN İKTİSADI MAHİYETİ  528
III. TÜRK TİCARET KANUNUNA TABİ ÇEKLER  529
A. Garantili Çek  529
B. Banka Çeki  530
C. Teyitli (Bloke) Çek  530
D. Çizgili Çek  531
1. Çizgili Çek  531
2. Genel Çizgili Çek  532
3. Özel Çizgili Çek  532
4. Çizgili Çekin Şekil Şartları (TTK.m.803)  533
İÇTİHATLAR  533
E. Mahsup Çeki  534
1. Mahsup Çeki (TTK.m.805)  534
2. Mahsup Çekinde Hamilin Hakları  535
IV. TÜRK TİCARET KANUNUNA TABİ OLMAYAN ÇEKLER  536
A. Çek Kartı  536
B. Posta Çekleri  536
C. Seyahat Çekleri  536
İÇTİHATLAR  537
V. 5941 SAYILI ÇEK KANUNU’NUN İHDAS ETTİĞİ ÇEK TÜRLERİ  537
A. Tacir Kişi Çeki – Tacir Olmayan Kişi Çeki  537
B. Tacir Çeki – Tacir Olmayan Kişi Çeki Ayrımının Amacı  540
C. Hamiline Çek  541
İÇTİHATLAR  541
D. Çek Yapraklarının Şekli  542
E. Çek Hesabı Açılırken Bankanın Yükümlülükleri  543
İÇTİHATLAR  546
F. Çek Hesabı Açmak İsteyenin Yükümleri  547
İÇTİHATLAR  548
G. Muhatap Bankanın Yükümlülüğü  551
1. Ödeme Yükümlülüğü ve Miktarı  551
a. Karşılığının Hiç Bulunmaması Hâlinde  552
b. Karşılığının Kısmen Bulunması Hâlinde  553
aa. Muhatap Bankanın Ödemek Zorunda Olduğu Miktarlar  554
bb. Kanuni Garanti Miktarının Karşılıksız Çek Eyleminin Oluşması Yönünden Çeşitli Olasılıklara Göre Değerlendirilmesi  555
İÇTİHATLAR  555
cc. Sahte–Tahrif Edilmiş Çekin Ödenmiş Olması veya Çekin Kaypedilmesi Nedeniyle Bankanın Sorumluluğu  559
İÇTİHATLAR  559
2. Karşılıksızdır, İşlemi Yapma Yükümlülüğü  563
İÇTİHATLAR  565
3. Bankanın Çek Hesabı Sahiplerinin Kişisel Bilgilerini Bildirim Yükümlülüğü (5941 s.k.m.4/1)  566
4. Bankanın Çek Hesabı Sahiplerinin Adres Bilgilerini Hamile Verme Yükümlülüğü (5941 s.k.m.4/1)  567
5. Bankanın Çek Hesabının “Tacir Tüzel Kişiye” Ait Olduğuna Dair Emareyi Bildirme Yükümlülüğü (5941 s.k.m.4/2)  567
6. Bankanın Hamiline Çek Defteri Yaprağını Kullanmadan Hamiline Çek Düzenlendiğini Bildirme Yükümlülüğü (5941 s.k.m.4/3)  568
H. Lehtarın Çeki Karekod Sistemine Kaytetme Yükümlülüğü  568
I. Karşılıksız Çekte Hamilin Hakları (Çek K. m.3/6)  569
1. Takip Yapma ve İcra Ceza Mahkemesine Müracaat Hakkı  569
İÇTİHATLAR  570
2. Gecikme Cezası Talep Etme Hakkı  570
3. İleri Tarihli Çekte Hamilin Takip Yapabilme Hakkı  570
VI. ÇEKİN ŞEKİL ŞARTLARI  570
A. Genel Olarak Çek (TTK m.692–735)  570
B. Çekin Unsurları: (TTK. m.780)  572
1. Senette Çek Kelimesi  572
İÇTİHATLAR  572
2. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Havaleyi  573
İÇTİHATLAR  574
3. Ödeyecek Kimsenin “Muhatabın” Ad ve Soyadı  580
İÇTİHATLAR  581
4. Ödeme Yeri (TTK.m.780/d)  581
İÇTİHATLAR  582
5. Düzenlenme Yeri (TTK.m.780/e)  582
İÇTİHATLAR  583
6. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.780/e)  587
İÇTİHATLAR  589
7. Düzenleyenin İmzası  593
İÇTİHATLAR  595
8. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası  598
9. Karekod  599
C. Eksik Unsurlu Çekin Hukuki Sonuçları  600
1. Eksik Unsurlu Çek  600
2. Çekin Boş veya Kısmen Doldurularak Tedavüle Çıkarılması  601
3. Tedavülden Sonra Düzenleyenin Kişisel Durumunda Meydana Gelen Değişikliklerin Çeke Etkisi (TTK.m.800)  602
İÇTİHATLAR  603
VII. ÇEKE YAZILABİLECEK KAYITLAR  603
İÇTİHATLAR  606
VIII. ÇEKE YAZILAMAYACAK KAYITLAR  608
A. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkileyen Yasak Kayıtlar  608
B. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkilemeyen Yasak Kayıtlar  608
IX. ÇEKTE LEHTAR  609
İÇTİHATLAR  610
X. ÇEKTE İBRAZ  614
A. Çekin İbrazı  614
İÇTİHATLAR  614
B. Çek Hesabının Bulunduğu Bankaya İbraz  620
C. Çekin Muhatap Banka Dışında Bir Bankaya İbrazı  620
D. Takas Odasına İbraz  620
İÇTİHATLAR  621
E. Çekin Elektronik Ortamda Takas İşlemi  623
İÇTİHATLAR  624
F. İbraz Süreleri  626
İÇTİHATLAR  627
G. Çekin Süresinde İbraz Edilmemesinin Sonuçları  632
İÇTİHATLAR  633
H. İleri Tarihli Çek Düzenlenmesi  646
İÇTİHATLAR  647
I. Mücbir Nedenle İbraz Süresinin Kaçırılması (TTK.m.811)  648
İÇTİHATLAR  650
XI. ÇEKTEN CAYMA (TTK.m.799)  651
A. Genel Olarak  651
B. Çekten Caymanın Şartları  653
İÇTİHATLAR  654
XII. ÇEKİN DEVRİ  654
A. Ciro Yolu İle Devir  654
1. Genel Olarak  654
İÇTİHATLAR  656
2. Emre Yazılı Çekin Devri  658
3. Nama Yazılı Çeklerin Devri  658
4. Hamiline Yazılı Çeklerin Devri  659
İÇTİHATLAR  660
5. Çekin Ciro Olunabileceği Süre  662
İÇTİHATLAR  663
6. Muhatabın Cirosu  665
7. Muhatap Lehine Yapılan Ciro  665
İÇTİHATLAR  666
8. Çekin, Muhatap Bankanın Başka Bir Şubesine İbrazı veya Cirosu  666
İÇTİHATLAR  667
9. Rehin Cirosu  668
İÇTİHATLAR  668
B. Çekin Alacağın Temliki Yolu İle Devir  670
İÇTİHATLAR  671
C. Zilyetliğin Geçirilmesi Suretiyle Devir  674
XIII. AVAL  675
XIV. ÇEKTE ZAMANAŞIMI  676
İÇTİHATLAR  677
XV. SAHTE VE TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKİ BANKANIN ÖDEMESİ  678
İÇTİHATLAR  680
XVI. ÇEKE UYGULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ  683
XVII. ÇEKİN ÖDENMESİ  684
A. Ödeme Zamanı  684
B. Ödeme  684
C. Ödeme Şekli  685
İÇTİHATLAR  687
D. Çekin Karşılıksız Olması Halinde Bankanın Ödeme Yükümlülüğü  688
İÇTİHATLAR  690
E. Karşılığı Olmayan Çekin Ödenmesi  691
XVIII. ÇEKİN ÖDENMEMESİ  692
XIX. BANKALARIN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ  692
§.10 KAMBİYO SENETLERİNİN TAKİP USULÜ
(İİK.M. 167– 176/A)
I. GENEL OLARAK  695
II. ALACAĞIN KAMBİYO SENEDİNE BAĞLI OLMASI  696
İÇTİHATLAR  697
III. TAKİP TALEBİNİN İÇERİĞİ  698
A. Alacaklı  700
İÇTİHATLAR  701
1. Yetkili Hamilden Maksat  702
İÇTİHATLAR  703
2. Ciro  709
İÇTİHATLAR  711
3. Cironun Çeşitleri  715
a. Temlik Cirosu  715
İÇTİHATLAR  716
b. Tahsil Cirosu  717
İÇTİHATLAR  718
c. Rehin Cirosu  718
4. Vadeden Sonraki Ciro  719
İÇTİHATLAR  719
5. İbrazdan Sonra Çekin Cirosu  722
İÇTİHATLAR  722
6. Çekte Muhatap Bankanın Cirosu  725
İÇTİHATLAR  725
B. Borçlu  726
İÇTİHATLAR  728
C. Alacak Tutarı  749
1. Kambiyo Senedinde Yazılı Bedel  749
İÇTİHATLAR  750
2. Temerrüt Faizi  753
İÇTİHATLAR  754
3. Alacağın Yabancı Para Olması  756
İÇTİHATLAR  757
D. Komisyon Ücreti  761
İÇTİHATLAR  762
E. Çek Tazminatı  762
İÇTİHATLAR  763
F. Protesto ve İhbarname Giderleri  766
İÇTİHATLAR  766
IV. KAMBİYO SENEDİNİN ASLININ TAKİP TALEBİNE EKLENMESİ  767
İÇTİHATLAR  768
V. PROTESTONUN TAKİP TALEBİNE EKLENMESİ  771
A. Bono’da Protestonun Takip Talebine Eklenmesi  771
B. Çek’te Protestonun Takip Talebine Eklenmesi (TTK. m.720)  773
İÇTİHATLAR  775
VI. ALACAKLININ SEÇTİĞİ TAKİP YOLU  790
İÇTİHATLAR  791
§.11 KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOYUYLA
TAKİPTE ÖDEME EMRİ
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOYUYLA TAKİPTE ÖDEME EMRİ  793
İÇTİHATLAR  795
§.12 KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİPTE
BORCA İTİRAZ (İİK.M.169)
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİPTE BORCA İTİRAZ (İİK.m.169)  807
İÇTİHATLAR  809
§.13 BORCA İTİRAZIN İNCELENMESİ (İİK.M.169/A)
I. GENEL OLARAK  815
İÇTİHATLAR  816
II. BORCA İTİRAZ SEBEPLERİ  820
A. Yetkiye İtiraz  820
İÇTİHATLAR  824
B. Borcun Olmadığı veya İtfa veya İmhal Edildiği İtirazları  843
1. İtiraz Sebepleri  843
İÇTİHATLAR  846
2. İtirazın İspatı  867
a. Resmî Belge ile İtirazın İspatı  867
b. Adî Belge ile İtirazın İspatı  868
c. Kambiyo Senedindeki Yazılar İle İtirazın İspatı  868
İÇTİHATLAR  870
C. Zamanaşımı İtirazı  881
1. Zamanaşımı İtirazının Ödeme Emrine İtiraz Yolu ile İleri Sürülmesi  881
İÇTİHATLAR  882
a. Bonoda Zamanaşımı  885
İÇTİHATLAR  886
b. Çekte Zamanaşımı  888
İÇTİHATLAR  889
2. Zamanaşımı İtirazının Takibin Kesinleşmesinden Sonra İleri Sürülmesi  892
İÇTİHATLAR  893
3. Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımını Kesen Haller (TTK. m.662)  898
İÇTİHATLAR  900
D. Faize İtiraz  912
1. Faiz Çeşitleri  914
İÇTİHATLAR  917
2. Yabancı Para ile Düzenlenen Bono ve Çekte, Faiz Hesabı  924
İÇTİHATLAR  925
III. TAKİBİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI  928
IV. DURUŞMA YAPILMASI  928
İÇTİHATLAR  930
A. Borca İtirazın Kabulü Kararı  933
B. Borca İtirazın Reddi Kararı  934
İÇTİHATLAR  936
V. İNKAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI  947
İÇTİHATLAR  949
§.14 KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE
TAKİPTE İMZAYA İTİRAZ
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE İMZAYA İTİRAZ  967
İÇTİHATLAR  976
§.15 BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKUNA YÖNELİK
ŞİKAYETİ (İİK.M.170/A)
I. GENEL OLARAK  1019
İÇTİHATLAR  1020
II. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE, ŞİKAYET SEBEPLERİ  1022
İÇTİHATLAR  1023
III. BORÇLUNUN İMZAYA İTİRAZINI GERİ ALMASI – BORCU KISMEN VEYA TAMAMEN KABUL ETMESİ  1024
İÇTİHATLAR  1025
IV. KAMBİYO HUKUKUNA İLİŞKİN ŞİKAYET–İNKAR TAZMİNATI  1038
İÇTİHATLAR  1039
V. GENEL HACİZ YOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN KAMBİYO YOLU İLE TAKİPTE UYGULANMASI (İİK.m.170/b)  1039
İÇTİHATLAR  1042
§.16 GENEL MAHKEMELERDE KIYMETLİ EVRAKLA İLGİLİ
GÖRÜLEN DAVA TÜRLERİ
I. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTAL DAVASI  1049
A. Genel Olarak  1049
İÇTİHATLAR  1050
B. İptal Davasının Şartları  1057
1. Senedin Zıyaı  1057
İÇTİHATLAR  1058
2. Senetteki Hakkın Varlığını Devam Ettirmesi  1060
İÇTİHATLAR  1060
3. İptali Talep Edenin Hak Sahibi Olması (Aktif Dava Ehliyeti)  1062
İÇTİHATLAR  1062
4. Senet Zilyetliğinin Yeniden İktisabının Mümkün Olmaması  1066
İÇTİHATLAR  1066
5.Dava Konusu Senedin İptalinin Mümkün Olması  1067
C. Hamiline Yazılı Senetlerin Zıyaı ve İptali  1067
D. Nama Yazılı Senetlerin Zıyaı ve İptali  1069
E. Emre Yazılı Senetlerin Zıyaı ve İptali  1070
F. Zayi Nedeniyle Açılan İptal Davasında Yargılama Usulü  1071
1. Önleyici Önlemler  1071
2. Davacı  1073
İÇTİHATLAR  1073
3. Davalı  1075
İÇTİHATLAR  1076
4. Yetkili Mahkeme  1077
İÇTİHATLAR  1077
5. Görevli Mahkeme  1078
İÇTİHATLAR  1079
6. Davanın İspatı  1080
İÇTİHATLAR  1080
G. Senet İptal Kararının Doğuracağı Sonuçlar  1082
1. İptal Kararının Davacı İle Senet Borçlusu Arasındaki İlişkiye Etkisi  1082
2. İptal Kararının Borçlu İle Senet Zilyedi Olan Üçüncü Kişi Arasında İlişkiye Etkisi  1084
3. İptal Kararı Sonucu Meydana Gelen Zarardan Kimin Sorumlu Olacağı  1086
İÇTİHATLAR  1087
H. Hisse Senetlerinin Zıyaı ve İptali  1095
II. KIYMETLİ EVRAKTA İSTİRDAT DAVASI  1096
İÇTİHATLAR  1097
III. MENFİ TESBİT DAVASI  1108
A. Genel Olarak Menfi Tespit Davası  1108
İÇTİHATLAR  1109
B. Menfi Tespit Davasının Konusu  1113
1. Bedelsiz Senet Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılması  1113
C. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası  1117
İÇTİHATLAR  1119
D. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası  1122
İÇTİHATLAR  1125
E. Yargılama Usulü  1131
1. Davanın Tarafları  1132
İÇTİHATLAR  1132
2. Görevli Mahkeme  1139
İÇTİHATLAR  1140
3. Yetkili Mahkeme  1147
İÇTİHATLAR  1149
4. Menfi Tespit Davasında İspat Yükü  1153
a. Genel Olarak  1153
İÇTİHATLAR  1156
b. İspat Yükü Kural Olarak Davalı / Alacaklıya Aittir  1158
İÇTİHATLAR  1160
c. İspat Yükünün Davacı–Borçluda Olduğu Durumlar  1168
İÇTİHATLAR  1169
d. Taraflardan Birinin Kanuni veya Fiili Karineden Yararlanması  1175
aa. Kanuni Karineler  1175
İÇTİHATLAR  1176
bb. Fiili Karine ve Ticari Teamüller  1180
İÇTİHATLAR  1181
e. Ödemenin Başka Amaçla Yapıldığının İspat Yükü  1194
İÇTİHATLAR  1194
F. Deliller  1199
1. Genel Olarak  1199
İÇTİHATLAR  1200
2. Kesin Hüküm  1202
İÇTİHATLAR  1204
3. Senetle İspat  1214
a. Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları (HMK. m. 203)  1216
b. Maddi Olayların (Hukukî Fiillerin) Tanıkla İspatı  1216
c. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu  1218
İÇTİHATLAR  1219
4. Yemin  1225
İÇTİHATLAR  1227
5. İkrar  1231
İÇTİHATLAR  1233
6. Belge  1236
İÇTİHATLAR  1239
7. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK. m. 222)  1245
İÇTİHATLAR  1246
8. Delil Başlangıcı  1250
İÇTİHATLAR  1250
9. Tanık  1256
İÇTİHATLAR  1256
10. Bilirkişilik  1262
İÇTİHATLAR  1263
11. Keşif  1274
12. İsticvap  1275
İÇTİHATLAR  1277
G. Menfi Tespit Davasında Verilecek Kararlar  1277
1. Menfi Tespit Davasının Reddi  1277
a. Genel Olarak  1277
İÇTİHATLAR  1279
b. Borçlunun Tazminata Mahkûm Edilmesinin Şartları  1284
İÇTİHATLAR  1287
c. Yargılama Giderleri, Harç ve Vekalet Ücreti  1290
İÇTİHATLAR  1291
2. Menfi Tespit Davasının Kabulü  1293
İÇTİHATLAR  1294
a. Menfi Tespit Davasının Kabulünün Sonuçları  1300
İÇTİHATLAR  1301
b. Davacı (Borçlu) Lehine Tazminata Hükmetmenin Koşulları  1302
İÇTİHATLAR  1304
c. Menfi Tespit Davasının Kabulü Kararının İnfazı  1310
İÇTİHATLAR  1310
d. Menfi Tespit Davasının Kabulü Halinde Yargılama Giderleri ve Harç  1312
İÇTİHATLAR  1313
e. Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi  1318
İÇTİHATLAR  1319
IV. İSTİRDAT DAVASI  1322
A. İstirdat Davasının Şartları  1323
1. Geri Verilmesi İstenen Paranın İcra Takibi Sırasında Ödenmiş Olması  1323
2. Borcun Cebrî İcra Tehdidi Altında Ödenmiş Olması  1323
3. Davacı– Borçlunun, Ödemek Zorunda Olmadığı Bir Parayı Ödemiş Olması  1323
4. İstirdat Davası Bir Yıl İçinde Açılabilir  1324
İÇTİHATLAR  1324
B. İstirdat Davasında Yargılama Usulü  1325
1. Görev  1325
İÇTİHATLAR  1325
2. İstirdat Davasında Yetki  1327
İÇTİHATLAR  1327
3. Davanın Tarafları  1328
İÇTİHATLAR  1329
4. Davanın Konusu ve Yargılama Usulü  1330
İÇTİHATLAR  1331
V. KAMBİYO SENETLERİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI  1338
A. Genel Olarak  1338
B. Asıl Borç İlişkisi  1339
İÇTİHATLAR  1339
C. Sebepsiz Zenginleşme Davası (TTK.m.732)  1342
1. Davanın Şartları  1343
İÇTİHATLAR  1344
2. Davanın Tarafları  1347
İÇTİHATLAR  1348
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1351
İÇTİHATLAR  1351
4. İspat Yükü  1351
İÇTİHATLAR  1352
5. Sebepsiz Zenginleşme Davasında Zamanaşımı  1358
İÇTİHATLAR  1359
6. Sebepsiz Zenginleşme Davasında Faiz  1364
İÇTİHATLAR  1365
§.17 ÇEK KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇ VE
KABAHATLER
I. ÇEK DÜZENLEYEN VEYA DÜZENLETENLER AÇISINDAN SUÇLAR VE KABAHATLER  1367
A. Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu  1367
1. Suçun Maddi Unsurları  1367
a. Çekin Unsurlarının Tam Olması  1367
b. Çekin Süresinde İbrazı  1368
İÇTİHATLAR  1368
c. Karşılıksızlık İşlemi  1371
2. Eylemin Manevi Unsuru  1371
3. Şikayet Hakkının Süresi İçinde Kullanılması  1372
İÇTİHATLAR  1374
4. Karşılıksız Çek Düzenleme Suçunun Faili ve Çek Hesabı Açma Yasağı Uygulanacak Kişiler  1381
a. Genel Olarak  1381
b. Gerçek Kişinin Düzenlediği Çekte Fail  1382
c. Tüzel Kişiler Adına Düzenlenen Çekte Fail  1382
İÇTİHATLAR  1383
5. Yetkili ve Görevli Mahkeme  1386
a. Görevli Mahkeme  1386
b. Yetkili Mahkeme  1386
İÇTİHATLAR  1387
6. Karşılıksız Çek Keşide Etmenin Müeyyidesi  1387
a. Adli Para Cezası  1387
İÇTİHATLAR  1388
b. Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı  1393
İÇTİHATLAR  1394
c. Karşılıksız Çek Düzenleme Suçunda İçtima  1395
7. Karşılıksız Çek Suçunun Yargılama Usulü  1395
İÇTİHATLAR  1397
8. Karşılıksız Çek Suçunda Kanun Yolu (İstinaf Yolu)  1399
9. Hükmün Bütün Sonuçlarıyla Ortadan Kaldırılması  1399
a. Çek Bedelinin Faiziyle Birlikte Ödenmesi  1399
b. Müştekinin Şikayetten Vazgeçmesi  1400
c. İnfazdan İtibaren Belli Sürenin Geçmesi İle Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılması  1400
İÇTİHATLAR  1400
B. Kambiyo Senedi (Bono, Çek) Üzerinden Dolandırıcılık veya Resmi Belgede Sahtecilik Suçu İşlenmesi  1403
1. Dolandırıcılık Suçu  1403
İÇTİHATLAR  1403
2. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu  1405
İÇTİHATLAR  1406
C. Tacirin, Tacir Olmayan Kişiye Ait Çek Defterini Kullanarak Çek Düzenleme Suçu
(Çek K.m.7/1)  1415
1. Genel Olarak  1415
Ç. Çek Hesabı Açılırken Bankaya Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu (Çek K.m.7/3)  1418
D. Yasak Kararına Rağmen, Çek Düzenleme Suçu (Çek K.m.7/6)  1420
E. Yetkisiz Olarak Çek Defteri Basma Suçu (Çek K.m.7/8)  1423
F. Hamiline Çek Defteri Yaprağını Kullanmadan Hamiline Çek Düzenleme Kabahatı
(Çek K. m.7/9)  1426
II. MUHATAP BANKA AÇISINDAN ÇEK SUÇLARI  1427
A. Tacir Olmayan Kişiye Tacir Çeki Verme Suçu (Çek K.m.7/2)  1427
B. Kanuna Aykırı Şekilde Çek Defteri Verme Suçu (Çek K. m.7/3–2.Cüm.)  1429
C. Karşılıksızdır, İşlemi Yapmama Suçu (Çek K. m. 7/4)  1430
D. Mevcut Karşılığı veya Kanunen Ödemekle Yükümlü Olan Meblağı Ödememe Suçu
(Çek K.m.7/5)  1432
İÇTİHATLAR  1435
E. Yasağa Rağmen Çek Hesabı Açma Suçu (Çek K.m.7/7)  1435
F. Kanunen Saklanması Gereken Belgelerin Alınmaması veya Talebe Rağmen Verilmeme Kabahati (Çek K.m.7/10)  1437
Yararlanılan Kaynaklar  1439
Kavram Dizini  1441
 


Ali Bozer ...
Kasım 2018
55.00 TL
Sepete Ekle
Şaban Kayıhan
Ekim 2018
20.00 TL
Sepete Ekle
Sevilay Uzunallı ...
Eylül 2017
26.00 TL
Sepete Ekle
Selma Şekerci ...
Mart 2015
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskıya Önsöz  5
§.1 KIYMETLİ EVRAK VE SENET KAVRAMI
I. SENET KAVRAMI  27
II. KIYMETLİ EVRAKA BENZEYEN SENETLER  27
III. KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI  28
IV. TÜRK MEVZUATINDA KIYMETLİ EVRAK İLE İLGİLİ KANUNLAR  28
§.2 KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
I. KIYMETLİ EVRAK BİR SENETTİR  31
II. KIYMETLİ EVRAKTAKİ HAKKIN PARA İLE ÖLÇÜLEBİLİR OLMASI  31
III. KIYMETLİ EVRAKIN İÇERDİĞİ HAKKIN TEDAVÜL ÖZELLİĞİ  32
IV. KIYMETLİ EVRAKIN SOYUTLUK (MÜCERRETLİK) ÖZELLİĞİ  32
İÇTİHATLAR  33
V. KIYMETLİ EVRAKIN ŞEKİL ŞARTLARI  35
İÇTİHATLAR  36
VI. KIYMETLİ EVRAKIN SINIRLI SAYIDA OLMASI  36
§.3 KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI
I. SENETTEKİ HAKKIN ÇEŞİDİNE GÖRE  37
A. Alacak Senetleri  37
B. Eşya Hukuku Senetleri (Emtia Senetleri)  37
1. Genel Olarak  37
2. Emtia Senetleri  40
a. Makbuz Senedi  40
b. Varant  40
aa. Makbuz Senedi ve Varantın Cirosu  41
bb. Makbuz Senedi ve Varant Aracılığı İle Yapılacak Tasarruflar  41
cc. Zamanaşımı  42
dd. Senetlerin Kaybedilmesi  42
c. Taşıma Senedi  43
d. Konşimento (TTK. m.1228)  44
İÇTİHATLAR  46
C. Hisse Senetleri  47
İÇTİHATLAR  49
II. HAKKIN SENETTEN ÖNCE VAR OLUP OLMAMASINA GÖRE  50
A. Kurucu Senetler  50
B. Açıklayıcı Senetler  50
III. DÜZENLENMELERİNE SEBEP OLAN HUKUKİ İŞLEM İLE İLGİLERİNE GÖRE  51
A. Soyut Kıymetli Evrak  51
B. İlli Kıymetli Evrak  51
IV. HAK SAHİBİNİN TESPİTİNE GÖRE  51
A. Nama Yazılı Kıymetli Evrak  51
1. Tanım  51
2. Nama Düzenlenebilecek Senetler  51
İÇTİHATLAR  52
3. Nama Yazılı Senetlerin Devri  53
a. Nama Yazılı Senetlerin Temliki  53
b. Nama Yazılı Senetlerin Cirosu  53
İÇTİHATLAR  54
4. Alacaklı Sıfatının İspatı  55
5. Eksik Nama Yazılı Senetler  55
B. Emre Yazılı Kıymetli Evrak  56
1. Tanımı ve Unsurları  56
a. İradi Emre Yazılı Senetler  57
b. Kanunen Emre Yazılı Senetler  57
2. Emre Düzenlenebilecek Senetler  57
3. Emre Yazılı Senetlerin Devri  57
C. Hamiline Yazılı Kıymetli Evrak (TTK.m.658–669)  58
1. Tanımı ve Unsurları  58
2. Borçlunun Durumu  59
3. Hamiline Yazılı Senetlerin Devri  59
İÇTİHATLAR  60
V. KAMBİYO SENETLERİNE BENZEYEN SENETLER  60
A. Emre Yazılı Havale (TTK.m.826 v.d)  60
B. Emre Yazılı Ödeme Vadi  62
§.4 KIYMETLİ EVRAKIN TÜRÜNÜN
DEĞİŞTİRİLMESİ (TAHVİL)
I. TANIMI VE NİTELİĞİ  63
II. TAHVİLİN TÜRLERİ  63
A. İradi Tahvil  63
B. Kanuni Tahvil  64
§.5 KAMBİYO SENETLERİ (TİCARİ SENETLER)
I. TANIM  65
II. KAMBİYO SENETLERİNİN (Poliçe, Bono, Çek) ORTAK ÖZELLİKLERİ  65
A. Kambiyo Senetleri Bir Miktar Paranın Ödenmesi Borcunu İçerir  65
İÇTİHATLAR  65
B. Kambiyo Senetleri İbraz Senetleridir  67
C. Kambiyo Senetlerinin Tedavül Kabiliyeti  67
D. Kambiyo Senetlerinde Mücerretlik (Soyutluk) İlkesi  67
E. Kambiyo Senetleri Sıkı Şekil Şartlarına Tabidir  67
F. Kambiyo Senetleri Kanunen Emre Yazılı Senetlerdir  68
G. Kambiyo Senetlerinde İmzaların Bağımsızlığı İlkesi Geçerlidir  68
İÇTİHATLAR  69
H. Kambiyo Senetleri Kamu Güvenine Mazhar Senetlerdir  71
I. Kambiyo Senetleri Uluslararası Nitelikte Senetlerdir  71
İ. Kambiyo Senetlerinin Takibi Özel Hükümlere Tabidir  73
III. KAMBİYO SENETLERİNDE EHLİYET  73
İÇTİHATLAR  75
IV. KAMBİYO SENETLERİNDE İMZA  90
İÇTİHATLAR  91
V. İMZALARIN BAĞIMSIZLIĞI  101
İÇTİHATLAR  102
VI. KAMBİYO SENEDİNİN TEMSİLEN DÜZENLENMESİ  104
İÇTİHATLAR  106
VII. SENET METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER (TAHRİFAT) (TTK.m.748)  117
İÇTİHATLAR  120
VIII. KAMBİYO SENETLERİNDE DEFİ’LER  137
A. Senet Metninden Anlaşılan Defiler  138
İÇTİHATLAR  138
B. Senedin Hükümsüzlüğüne İlişkin Defiler  140
İÇTİHATLAR  143
C. Kişisel Defiler  152
İÇTİHATLAR  152
D. Tüketici Kanunundan Kaynaklanan Defi  167
İÇTİHATLAR  167
E. Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunundan Kaynaklanan Defiler  169
İÇTİHATLAR  169
IX. KAMBİYO SENETLERİNDE KANUNLAR İHTİLAFI  173
A. Poliçede Kanunlar İhtilafı  173
B. Bonoda Kanunlar İhtilafı  176
C. Çekte Kanunlar İhtilafı  176
1. Çekte Ehliyete İlişkin Kanunlar İhtilafı İki Başlık Altında İncelenebilir  177
2. Şekil ve Süreler ile İlgili Kanunlar İhtilafı  177
3. Düzenleme Yeri Hukukuna Tabi Kılınan Hususlar  177
4. Çekte, Çekin Ödeneceği Ülke Hukukuna Göre Belirlenen Konular  177
5. Yerleşim Yeri Hukukuna Tabi Olan Konular  178
İÇTİHATLAR  179
§.6 KAMBİYO SENETLERİNİN ÇEŞİTLERİ
I. POLİÇE  185
A. Genel Olarak  185
B. Poliçenin Unsurları (TTK.m.671)  186
1. Zorunlu Unsurlar  186
a. Poliçe Kelimesi (TTK.m.671)  186
b. Belirli Meblağın Kayıtsız Şartsız Havalesi  187
İÇTİHATLAR  188
c. Muhatabın Adı Soyadı  189
İÇTİHATLAR  189
d. Lehtarın Adı Soyadı  190
e. Düzenleyenin İmzası  190
f. Düzenlenme Tarihi  191
2. Alternatif Unsurlar  193
a. Düzenlenme Yeri  193
İÇTİHATLAR  193
b. Ödeme Yeri (6102 s. TTK.m.671/e)  195
İÇTİHATLAR  196
3. Poliçenin İsteğe Bağlı Unsurları  197
a. Vade  197
aa. Poliçe, Dört Ayrı Şekilde Vadeli Olarak Düzenlenebilir (TTK. m.703)  198
bb. Sürelerin Hesabı  199
İÇTİHATLAR  199
b. Bedel Kaydı  201
c. Yetki Kaydı  202
İÇTİHATLAR  203
d. Faiz Şartı  204
e. Muacceliyet Kaydı  204
f. Sorumsuzluk Kaydı  204
g. Menfi Emre Kaydı  204
ğ. Araya Girme Kaydı  204
h. Protestodan Muafiyet Kaydı  204
ı. Kabule Arz Şartı ve Yasağı Kaydı  205
i. Nüsha Düzenlemeye İlişkin Kayıt  205
j. Saklama Kaydı  205
k. Tahkim Kaydı  206
l. İhbar Kaydı  206
m. Provizyon Kaydı  206
n. İhbardan Vazgeçme Kaydı  206
C. Poliçede Unsurların Eksikliğinin Neticesi  206
1. Zorunlu Unsurların Eksikliği  206
2. İsteğe Bağlı Unsurlar  207
3. Kanunun Belli Koşullarda Varlığını Kabul Ettiği Unsurlar  207
4. Adi Senede Dönüşme  208
D. Açık Poliçe (Bono ve Çek)  208
İÇTİHATLAR  210
E. Poliçede Kabul  217
1. Tanım  217
2. Kabule Arz: Kabul İçin İbrazın İhtiyari Olması  217
3. Kabul İçin İbraz Süresi  219
İÇTİHATLAR  219
4. Kabule Arz Yeri  221
5. Kabul Beyanı  221
İÇTİHATLAR  223
6. Kabulün Şartları  225
7. Düzenleyenin “Kabul Edilmemeden” Sorumlu Olmayacağı Kaydı  226
8. Poliçenin Kabul Edilmemesinin Sonuçları  226
a. Borcun Ödenmemesi  227
b. Poliçenin Kabul Edilmemesi  227
c. Poliçenin Ödeneceğinin Şüpheli Olması  227
9. Müracaat Hakkının Kullanılması  228
İÇTİHATLAR  229
II. POLİÇEDE CİRO  230
A. Genel Olarak  230
İÇTİHATLAR  231
B. Cironun Şekli  235
1. Genel Olarak  235
2. Ciroya Konulabilen – Konulamayan Kayıtlar  236
C. Cironun Yapılabileceği Süre  238
İÇTİHATLAR  239
D. Ciroda Kişiler  241
İÇTİHATLAR  242
E. Cironun Türleri  243
1. Ciro Edilen Kişinin Belirtilip Belirtilmemesine Göre Ciro  243
2. Cironun, Konusu ve İşlevine Göre Türleri  244
a. Temlik Cirosu  244
b. Temlik Cirosunun Fonksiyonları  245
aa. Temlik Fonksiyonu  245
bb. Teşhis Fonksiyonu  247
cc. Garanti Fonksiyonu  249
İÇTİHATLAR  250
c. Tahsil Cirosu  254
aa. Genel Olarak  254
bb. Örtülü (İnançlı) Tahsil Cirosu  255
cc. Tahsil Cirosunun Hükümleri  256
İÇTİHATLAR  256
d. Rehin Cirosu (TTK.m.689)  258
aa. Genel Olarak  258
bb. Rehin Cirosunun Hükümleri  259
İÇTİHATLAR  260
F. Kopuk Ciro Zincirinin Sonuçları  263
İÇTİHATLAR  264
III. POLİÇEDE AVAL  266
A. Genel Olarak  266
B. Aval–Kefalet  270
İÇTİHATLAR  271
C. Avalin Geçerlilik Koşulları  276
1. Genel Olarak  276
2. Avalde Eşin Rızası  276
İÇTİHATLAR  279
D. Aval Verenin Borçları  285
İÇTİHATLAR  285
E. Aval Verenin Hakları  291
İÇTİHATLAR  292
F. Avalin Sona Ermesi  293
İÇTİHATLAR  293
IV. POLİÇEDE İHBAR  294
A. İhbar Süresi  295
B. İhbarın Şekli  295
C. İhbar Mecburiyeti Olanlar ve Muhatapları  295
D. İhbar Mecburiyetinin İhlâli  296
İÇTİHATLAR  297
V. RETRET (TTK.m.729)  298
A. Tanım  298
B. Retretin İçeriği  298
VI. POLİÇEDE ARAYA GİRME (TTK.m.734–745)  299
A. Tanım  299
B. Genel Olarak  299
C. Araya Girme Suretiyle Kabul  300
1. Araya Girme Suretiyle Kabulün Şartları  301
2. Araya Girme Suretiyle Kabulde Hamilin Durumu  301
3. Araya Girme Suretiyle Kabulün Müracaat Borçluları ve Kabul Eden Yönünden Sonuçları  302
D. Araya Girme Suretiyle Ödeme (m. 738–747)  302
İÇTİHATLAR  304
VII. POLİÇEDE NÜSHA VE SURETLER (m.743–747)  307
A. Nüsha  307
B. Suretler  308
VIII. POLİÇEDE ÖDEME (TTK.m.703–712)  309
A. Ödeme  309
İÇTİHATLAR  309
B. Vade  312
İÇTİHATLAR  313
C. Ödeme İçin İbraz  316
D. Ödemenin Yapılması ve Sonuçları  317
E. Kabul Etmeme ve Ödememe Halinde Yapılacak İşlem  320
1. Poliçeden Sorumlu Olanlar (TTK m. 636)  320
2. Ödeyen Müracaat Borçlusunun Hukuki Durumu  321
3. Müracaat Hakkının Kapsamı  323
a. Hamilin Müracaat Hakkının Kapsamı  323
b. Ödeyen Kişinin Müracaat Hakkının Kapsamı  324
F. Müracaat Hakkının Düşmesi  324
1. Kabule Arzın veya Ödeme İçin İbrazın Zamanında Yapılmaması  325
2. Kabul Etmeme ve Ödememe Protestosunun Zamanında Düzenlenmemesi  325
3. Protestodan Muafiyet (TTK.m.634)  326
İÇTİHATLAR  327
§.7 KAMBİYO SENETLERİNDE ZAMANAŞIMI
I. GENEL OLARAK  331
II. ZAMANAŞIMININ İLERİ SÜRÜLME ZAMANI  332
İÇTİHATLAR  333
III. ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT  335
İÇTİHATLAR  336
IV. ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  345
İÇTİHATLAR  346
V. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ (TTK.m.750)  351
İÇTİHATLAR  353
VI. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİNİN HÜKÜMLERİ  364
İÇTİHATLAR  365
VII. ZAMANAŞIMININ DURMASI  366
VIII. SENEDİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI HALİNDE TEMEL İLİŞKİYE DAYANILMASI  367
İÇTİHATLAR  368
§.8 BONO
I. BONONUN İKTİSADİ VE HUKUKİ MAHİYETİ  373
II. BONONUN ŞEKİL ŞARTLARI  373
A. Zorunlu Unsurlar  375
1. ‘Bono’ veya ‘Emre Muharrer Senet’ Kelimesi  375
İÇTİHATLAR  375
2. Kayıtsız ve Şartsız Belli Bir Bedeli Ödeme Vadi  377
a. Ödeme Vaadi Koşulsuz Olmalıdır  377
İÇTİHATLAR  378
b. Ödeme Vaadi, Belirli Bir Paraya İlişkin Olmalıdır  410
İÇTİHATLAR  411
3. Lehtar (Kime ve Kimin Emrine Ödenecek İse Onun Ad ve Soyadı)  416
İÇTİHATLAR  418
4. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.776/1–f)  432
İÇTİHATLAR  433
5. Düzenleyenin İmzası  443
İÇTİHATLAR  444
B. Alternatif Unsurlar  455
1. Düzenlenme Yeri  455
İÇTİHATLAR  456
2. Ödeme Yeri  470
İÇTİHATLAR  470
3. Bonoda Vade  472
İÇTİHATLAR  474
III. BONONUN İSTEĞE BAĞLI İÇERİĞİ  492
İÇTİHATLAR  495
IV. BONOYA UYGULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ (TTK.m.778)  499
V. BONODA BEDEL KAYDI VE BEDELSİZLİĞİN İSPATI  501
İÇTİHATLAR  502
VI. SENEDİN TALİLİ VE TALİLDE İSPAT YÜKÜ  506
İÇTİHATLAR  508
VII. BANKANIN BONOYU KAYIP ETMESİ veya PROTESTO ÇEKMEMESİ NEDENİYLE SORUMLULUĞU  521
İÇTİHATLAR  522
§.9 ÇEK
I. ÇEKİN HUKUKİ MAHİYETİ  527
II. ÇEKİN İKTİSADI MAHİYETİ  528
III. TÜRK TİCARET KANUNUNA TABİ ÇEKLER  529
A. Garantili Çek  529
B. Banka Çeki  530
C. Teyitli (Bloke) Çek  530
D. Çizgili Çek  531
1. Çizgili Çek  531
2. Genel Çizgili Çek  532
3. Özel Çizgili Çek  532
4. Çizgili Çekin Şekil Şartları (TTK.m.803)  533
İÇTİHATLAR  533
E. Mahsup Çeki  534
1. Mahsup Çeki (TTK.m.805)  534
2. Mahsup Çekinde Hamilin Hakları  535
IV. TÜRK TİCARET KANUNUNA TABİ OLMAYAN ÇEKLER  536
A. Çek Kartı  536
B. Posta Çekleri  536
C. Seyahat Çekleri  536
İÇTİHATLAR  537
V. 5941 SAYILI ÇEK KANUNU’NUN İHDAS ETTİĞİ ÇEK TÜRLERİ  537
A. Tacir Kişi Çeki – Tacir Olmayan Kişi Çeki  537
B. Tacir Çeki – Tacir Olmayan Kişi Çeki Ayrımının Amacı  540
C. Hamiline Çek  541
İÇTİHATLAR  541
D. Çek Yapraklarının Şekli  542
E. Çek Hesabı Açılırken Bankanın Yükümlülükleri  543
İÇTİHATLAR  546
F. Çek Hesabı Açmak İsteyenin Yükümleri  547
İÇTİHATLAR  548
G. Muhatap Bankanın Yükümlülüğü  551
1. Ödeme Yükümlülüğü ve Miktarı  551
a. Karşılığının Hiç Bulunmaması Hâlinde  552
b. Karşılığının Kısmen Bulunması Hâlinde  553
aa. Muhatap Bankanın Ödemek Zorunda Olduğu Miktarlar  554
bb. Kanuni Garanti Miktarının Karşılıksız Çek Eyleminin Oluşması Yönünden Çeşitli Olasılıklara Göre Değerlendirilmesi  555
İÇTİHATLAR  555
cc. Sahte–Tahrif Edilmiş Çekin Ödenmiş Olması veya Çekin Kaypedilmesi Nedeniyle Bankanın Sorumluluğu  559
İÇTİHATLAR  559
2. Karşılıksızdır, İşlemi Yapma Yükümlülüğü  563
İÇTİHATLAR  565
3. Bankanın Çek Hesabı Sahiplerinin Kişisel Bilgilerini Bildirim Yükümlülüğü (5941 s.k.m.4/1)  566
4. Bankanın Çek Hesabı Sahiplerinin Adres Bilgilerini Hamile Verme Yükümlülüğü (5941 s.k.m.4/1)  567
5. Bankanın Çek Hesabının “Tacir Tüzel Kişiye” Ait Olduğuna Dair Emareyi Bildirme Yükümlülüğü (5941 s.k.m.4/2)  567
6. Bankanın Hamiline Çek Defteri Yaprağını Kullanmadan Hamiline Çek Düzenlendiğini Bildirme Yükümlülüğü (5941 s.k.m.4/3)  568
H. Lehtarın Çeki Karekod Sistemine Kaytetme Yükümlülüğü  568
I. Karşılıksız Çekte Hamilin Hakları (Çek K. m.3/6)  569
1. Takip Yapma ve İcra Ceza Mahkemesine Müracaat Hakkı  569
İÇTİHATLAR  570
2. Gecikme Cezası Talep Etme Hakkı  570
3. İleri Tarihli Çekte Hamilin Takip Yapabilme Hakkı  570
VI. ÇEKİN ŞEKİL ŞARTLARI  570
A. Genel Olarak Çek (TTK m.692–735)  570
B. Çekin Unsurları: (TTK. m.780)  572
1. Senette Çek Kelimesi  572
İÇTİHATLAR  572
2. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Havaleyi  573
İÇTİHATLAR  574
3. Ödeyecek Kimsenin “Muhatabın” Ad ve Soyadı  580
İÇTİHATLAR  581
4. Ödeme Yeri (TTK.m.780/d)  581
İÇTİHATLAR  582
5. Düzenlenme Yeri (TTK.m.780/e)  582
İÇTİHATLAR  583
6. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.780/e)  587
İÇTİHATLAR  589
7. Düzenleyenin İmzası  593
İÇTİHATLAR  595
8. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası  598
9. Karekod  599
C. Eksik Unsurlu Çekin Hukuki Sonuçları  600
1. Eksik Unsurlu Çek  600
2. Çekin Boş veya Kısmen Doldurularak Tedavüle Çıkarılması  601
3. Tedavülden Sonra Düzenleyenin Kişisel Durumunda Meydana Gelen Değişikliklerin Çeke Etkisi (TTK.m.800)  602
İÇTİHATLAR  603
VII. ÇEKE YAZILABİLECEK KAYITLAR  603
İÇTİHATLAR  606
VIII. ÇEKE YAZILAMAYACAK KAYITLAR  608
A. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkileyen Yasak Kayıtlar  608
B. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkilemeyen Yasak Kayıtlar  608
IX. ÇEKTE LEHTAR  609
İÇTİHATLAR  610
X. ÇEKTE İBRAZ  614
A. Çekin İbrazı  614
İÇTİHATLAR  614
B. Çek Hesabının Bulunduğu Bankaya İbraz  620
C. Çekin Muhatap Banka Dışında Bir Bankaya İbrazı  620
D. Takas Odasına İbraz  620
İÇTİHATLAR  621
E. Çekin Elektronik Ortamda Takas İşlemi  623
İÇTİHATLAR  624
F. İbraz Süreleri  626
İÇTİHATLAR  627
G. Çekin Süresinde İbraz Edilmemesinin Sonuçları  632
İÇTİHATLAR  633
H. İleri Tarihli Çek Düzenlenmesi  646
İÇTİHATLAR  647
I. Mücbir Nedenle İbraz Süresinin Kaçırılması (TTK.m.811)  648
İÇTİHATLAR  650
XI. ÇEKTEN CAYMA (TTK.m.799)  651
A. Genel Olarak  651
B. Çekten Caymanın Şartları  653
İÇTİHATLAR  654
XII. ÇEKİN DEVRİ  654
A. Ciro Yolu İle Devir  654
1. Genel Olarak  654
İÇTİHATLAR  656
2. Emre Yazılı Çekin Devri  658
3. Nama Yazılı Çeklerin Devri  658
4. Hamiline Yazılı Çeklerin Devri  659
İÇTİHATLAR  660
5. Çekin Ciro Olunabileceği Süre  662
İÇTİHATLAR  663
6. Muhatabın Cirosu  665
7. Muhatap Lehine Yapılan Ciro  665
İÇTİHATLAR  666
8. Çekin, Muhatap Bankanın Başka Bir Şubesine İbrazı veya Cirosu  666
İÇTİHATLAR  667
9. Rehin Cirosu  668
İÇTİHATLAR  668
B. Çekin Alacağın Temliki Yolu İle Devir  670
İÇTİHATLAR  671
C. Zilyetliğin Geçirilmesi Suretiyle Devir  674
XIII. AVAL  675
XIV. ÇEKTE ZAMANAŞIMI  676
İÇTİHATLAR  677
XV. SAHTE VE TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKİ BANKANIN ÖDEMESİ  678
İÇTİHATLAR  680
XVI. ÇEKE UYGULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ  683
XVII. ÇEKİN ÖDENMESİ  684
A. Ödeme Zamanı  684
B. Ödeme  684
C. Ödeme Şekli  685
İÇTİHATLAR  687
D. Çekin Karşılıksız Olması Halinde Bankanın Ödeme Yükümlülüğü  688
İÇTİHATLAR  690
E. Karşılığı Olmayan Çekin Ödenmesi  691
XVIII. ÇEKİN ÖDENMEMESİ  692
XIX. BANKALARIN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ  692
§.10 KAMBİYO SENETLERİNİN TAKİP USULÜ
(İİK.M. 167– 176/A)
I. GENEL OLARAK  695
II. ALACAĞIN KAMBİYO SENEDİNE BAĞLI OLMASI  696
İÇTİHATLAR  697
III. TAKİP TALEBİNİN İÇERİĞİ  698
A. Alacaklı  700
İÇTİHATLAR  701
1. Yetkili Hamilden Maksat  702
İÇTİHATLAR  703
2. Ciro  709
İÇTİHATLAR  711
3. Cironun Çeşitleri  715
a. Temlik Cirosu  715
İÇTİHATLAR  716
b. Tahsil Cirosu  717
İÇTİHATLAR  718
c. Rehin Cirosu  718
4. Vadeden Sonraki Ciro  719
İÇTİHATLAR  719
5. İbrazdan Sonra Çekin Cirosu  722
İÇTİHATLAR  722
6. Çekte Muhatap Bankanın Cirosu  725
İÇTİHATLAR  725
B. Borçlu  726
İÇTİHATLAR  728
C. Alacak Tutarı  749
1. Kambiyo Senedinde Yazılı Bedel  749
İÇTİHATLAR  750
2. Temerrüt Faizi  753
İÇTİHATLAR  754
3. Alacağın Yabancı Para Olması  756
İÇTİHATLAR  757
D. Komisyon Ücreti  761
İÇTİHATLAR  762
E. Çek Tazminatı  762
İÇTİHATLAR  763
F. Protesto ve İhbarname Giderleri  766
İÇTİHATLAR  766
IV. KAMBİYO SENEDİNİN ASLININ TAKİP TALEBİNE EKLENMESİ  767
İÇTİHATLAR  768
V. PROTESTONUN TAKİP TALEBİNE EKLENMESİ  771
A. Bono’da Protestonun Takip Talebine Eklenmesi  771
B. Çek’te Protestonun Takip Talebine Eklenmesi (TTK. m.720)  773
İÇTİHATLAR  775
VI. ALACAKLININ SEÇTİĞİ TAKİP YOLU  790
İÇTİHATLAR  791
§.11 KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOYUYLA
TAKİPTE ÖDEME EMRİ
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOYUYLA TAKİPTE ÖDEME EMRİ  793
İÇTİHATLAR  795
§.12 KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİPTE
BORCA İTİRAZ (İİK.M.169)
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİPTE BORCA İTİRAZ (İİK.m.169)  807
İÇTİHATLAR  809
§.13 BORCA İTİRAZIN İNCELENMESİ (İİK.M.169/A)
I. GENEL OLARAK  815
İÇTİHATLAR  816
II. BORCA İTİRAZ SEBEPLERİ  820
A. Yetkiye İtiraz  820
İÇTİHATLAR  824
B. Borcun Olmadığı veya İtfa veya İmhal Edildiği İtirazları  843
1. İtiraz Sebepleri  843
İÇTİHATLAR  846
2. İtirazın İspatı  867
a. Resmî Belge ile İtirazın İspatı  867
b. Adî Belge ile İtirazın İspatı  868
c. Kambiyo Senedindeki Yazılar İle İtirazın İspatı  868
İÇTİHATLAR  870
C. Zamanaşımı İtirazı  881
1. Zamanaşımı İtirazının Ödeme Emrine İtiraz Yolu ile İleri Sürülmesi  881
İÇTİHATLAR  882
a. Bonoda Zamanaşımı  885
İÇTİHATLAR  886
b. Çekte Zamanaşımı  888
İÇTİHATLAR  889
2. Zamanaşımı İtirazının Takibin Kesinleşmesinden Sonra İleri Sürülmesi  892
İÇTİHATLAR  893
3. Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımını Kesen Haller (TTK. m.662)  898
İÇTİHATLAR  900
D. Faize İtiraz  912
1. Faiz Çeşitleri  914
İÇTİHATLAR  917
2. Yabancı Para ile Düzenlenen Bono ve Çekte, Faiz Hesabı  924
İÇTİHATLAR  925
III. TAKİBİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI  928
IV. DURUŞMA YAPILMASI  928
İÇTİHATLAR  930
A. Borca İtirazın Kabulü Kararı  933
B. Borca İtirazın Reddi Kararı  934
İÇTİHATLAR  936
V. İNKAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI  947
İÇTİHATLAR  949
§.14 KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE
TAKİPTE İMZAYA İTİRAZ
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE İMZAYA İTİRAZ  967
İÇTİHATLAR  976
§.15 BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKUNA YÖNELİK
ŞİKAYETİ (İİK.M.170/A)
I. GENEL OLARAK  1019
İÇTİHATLAR  1020
II. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE, ŞİKAYET SEBEPLERİ  1022
İÇTİHATLAR  1023
III. BORÇLUNUN İMZAYA İTİRAZINI GERİ ALMASI – BORCU KISMEN VEYA TAMAMEN KABUL ETMESİ  1024
İÇTİHATLAR  1025
IV. KAMBİYO HUKUKUNA İLİŞKİN ŞİKAYET–İNKAR TAZMİNATI  1038
İÇTİHATLAR  1039
V. GENEL HACİZ YOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN KAMBİYO YOLU İLE TAKİPTE UYGULANMASI (İİK.m.170/b)  1039
İÇTİHATLAR  1042
§.16 GENEL MAHKEMELERDE KIYMETLİ EVRAKLA İLGİLİ
GÖRÜLEN DAVA TÜRLERİ
I. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTAL DAVASI  1049
A. Genel Olarak  1049
İÇTİHATLAR  1050
B. İptal Davasının Şartları  1057
1. Senedin Zıyaı  1057
İÇTİHATLAR  1058
2. Senetteki Hakkın Varlığını Devam Ettirmesi  1060
İÇTİHATLAR  1060
3. İptali Talep Edenin Hak Sahibi Olması (Aktif Dava Ehliyeti)  1062
İÇTİHATLAR  1062
4. Senet Zilyetliğinin Yeniden İktisabının Mümkün Olmaması  1066
İÇTİHATLAR  1066
5.Dava Konusu Senedin İptalinin Mümkün Olması  1067
C. Hamiline Yazılı Senetlerin Zıyaı ve İptali  1067
D. Nama Yazılı Senetlerin Zıyaı ve İptali  1069
E. Emre Yazılı Senetlerin Zıyaı ve İptali  1070
F. Zayi Nedeniyle Açılan İptal Davasında Yargılama Usulü  1071
1. Önleyici Önlemler  1071
2. Davacı  1073
İÇTİHATLAR  1073
3. Davalı  1075
İÇTİHATLAR  1076
4. Yetkili Mahkeme  1077
İÇTİHATLAR  1077
5. Görevli Mahkeme  1078
İÇTİHATLAR  1079
6. Davanın İspatı  1080
İÇTİHATLAR  1080
G. Senet İptal Kararının Doğuracağı Sonuçlar  1082
1. İptal Kararının Davacı İle Senet Borçlusu Arasındaki İlişkiye Etkisi  1082
2. İptal Kararının Borçlu İle Senet Zilyedi Olan Üçüncü Kişi Arasında İlişkiye Etkisi  1084
3. İptal Kararı Sonucu Meydana Gelen Zarardan Kimin Sorumlu Olacağı  1086
İÇTİHATLAR  1087
H. Hisse Senetlerinin Zıyaı ve İptali  1095
II. KIYMETLİ EVRAKTA İSTİRDAT DAVASI  1096
İÇTİHATLAR  1097
III. MENFİ TESBİT DAVASI  1108
A. Genel Olarak Menfi Tespit Davası  1108
İÇTİHATLAR  1109
B. Menfi Tespit Davasının Konusu  1113
1. Bedelsiz Senet Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılması  1113
C. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası  1117
İÇTİHATLAR  1119
D. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası  1122
İÇTİHATLAR  1125
E. Yargılama Usulü  1131
1. Davanın Tarafları  1132
İÇTİHATLAR  1132
2. Görevli Mahkeme  1139
İÇTİHATLAR  1140
3. Yetkili Mahkeme  1147
İÇTİHATLAR  1149
4. Menfi Tespit Davasında İspat Yükü  1153
a. Genel Olarak  1153
İÇTİHATLAR  1156
b. İspat Yükü Kural Olarak Davalı / Alacaklıya Aittir  1158
İÇTİHATLAR  1160
c. İspat Yükünün Davacı–Borçluda Olduğu Durumlar  1168
İÇTİHATLAR  1169
d. Taraflardan Birinin Kanuni veya Fiili Karineden Yararlanması  1175
aa. Kanuni Karineler  1175
İÇTİHATLAR  1176
bb. Fiili Karine ve Ticari Teamüller  1180
İÇTİHATLAR  1181
e. Ödemenin Başka Amaçla Yapıldığının İspat Yükü  1194
İÇTİHATLAR  1194
F. Deliller  1199
1. Genel Olarak  1199
İÇTİHATLAR  1200
2. Kesin Hüküm  1202
İÇTİHATLAR  1204
3. Senetle İspat  1214
a. Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları (HMK. m. 203)  1216
b. Maddi Olayların (Hukukî Fiillerin) Tanıkla İspatı  1216
c. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu  1218
İÇTİHATLAR  1219
4. Yemin  1225
İÇTİHATLAR  1227
5. İkrar  1231
İÇTİHATLAR  1233
6. Belge  1236
İÇTİHATLAR  1239
7. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK. m. 222)  1245
İÇTİHATLAR  1246
8. Delil Başlangıcı  1250
İÇTİHATLAR  1250
9. Tanık  1256
İÇTİHATLAR  1256
10. Bilirkişilik  1262
İÇTİHATLAR  1263
11. Keşif  1274
12. İsticvap  1275
İÇTİHATLAR  1277
G. Menfi Tespit Davasında Verilecek Kararlar  1277
1. Menfi Tespit Davasının Reddi  1277
a. Genel Olarak  1277
İÇTİHATLAR  1279
b. Borçlunun Tazminata Mahkûm Edilmesinin Şartları  1284
İÇTİHATLAR  1287
c. Yargılama Giderleri, Harç ve Vekalet Ücreti  1290
İÇTİHATLAR  1291
2. Menfi Tespit Davasının Kabulü  1293
İÇTİHATLAR  1294
a. Menfi Tespit Davasının Kabulünün Sonuçları  1300
İÇTİHATLAR  1301
b. Davacı (Borçlu) Lehine Tazminata Hükmetmenin Koşulları  1302
İÇTİHATLAR  1304
c. Menfi Tespit Davasının Kabulü Kararının İnfazı  1310
İÇTİHATLAR  1310
d. Menfi Tespit Davasının Kabulü Halinde Yargılama Giderleri ve Harç  1312
İÇTİHATLAR  1313
e. Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi  1318
İÇTİHATLAR  1319
IV. İSTİRDAT DAVASI  1322
A. İstirdat Davasının Şartları  1323
1. Geri Verilmesi İstenen Paranın İcra Takibi Sırasında Ödenmiş Olması  1323
2. Borcun Cebrî İcra Tehdidi Altında Ödenmiş Olması  1323
3. Davacı– Borçlunun, Ödemek Zorunda Olmadığı Bir Parayı Ödemiş Olması  1323
4. İstirdat Davası Bir Yıl İçinde Açılabilir  1324
İÇTİHATLAR  1324
B. İstirdat Davasında Yargılama Usulü  1325
1. Görev  1325
İÇTİHATLAR  1325
2. İstirdat Davasında Yetki  1327
İÇTİHATLAR  1327
3. Davanın Tarafları  1328
İÇTİHATLAR  1329
4. Davanın Konusu ve Yargılama Usulü  1330
İÇTİHATLAR  1331
V. KAMBİYO SENETLERİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI  1338
A. Genel Olarak  1338
B. Asıl Borç İlişkisi  1339
İÇTİHATLAR  1339
C. Sebepsiz Zenginleşme Davası (TTK.m.732)  1342
1. Davanın Şartları  1343
İÇTİHATLAR  1344
2. Davanın Tarafları  1347
İÇTİHATLAR  1348
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1351
İÇTİHATLAR  1351
4. İspat Yükü  1351
İÇTİHATLAR  1352
5. Sebepsiz Zenginleşme Davasında Zamanaşımı  1358
İÇTİHATLAR  1359
6. Sebepsiz Zenginleşme Davasında Faiz  1364
İÇTİHATLAR  1365
§.17 ÇEK KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇ VE
KABAHATLER
I. ÇEK DÜZENLEYEN VEYA DÜZENLETENLER AÇISINDAN SUÇLAR VE KABAHATLER  1367
A. Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu  1367
1. Suçun Maddi Unsurları  1367
a. Çekin Unsurlarının Tam Olması  1367
b. Çekin Süresinde İbrazı  1368
İÇTİHATLAR  1368
c. Karşılıksızlık İşlemi  1371
2. Eylemin Manevi Unsuru  1371
3. Şikayet Hakkının Süresi İçinde Kullanılması  1372
İÇTİHATLAR  1374
4. Karşılıksız Çek Düzenleme Suçunun Faili ve Çek Hesabı Açma Yasağı Uygulanacak Kişiler  1381
a. Genel Olarak  1381
b. Gerçek Kişinin Düzenlediği Çekte Fail  1382
c. Tüzel Kişiler Adına Düzenlenen Çekte Fail  1382
İÇTİHATLAR  1383
5. Yetkili ve Görevli Mahkeme  1386
a. Görevli Mahkeme  1386
b. Yetkili Mahkeme  1386
İÇTİHATLAR  1387
6. Karşılıksız Çek Keşide Etmenin Müeyyidesi  1387
a. Adli Para Cezası  1387
İÇTİHATLAR  1388
b. Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı  1393
İÇTİHATLAR  1394
c. Karşılıksız Çek Düzenleme Suçunda İçtima  1395
7. Karşılıksız Çek Suçunun Yargılama Usulü  1395
İÇTİHATLAR  1397
8. Karşılıksız Çek Suçunda Kanun Yolu (İstinaf Yolu)  1399
9. Hükmün Bütün Sonuçlarıyla Ortadan Kaldırılması  1399
a. Çek Bedelinin Faiziyle Birlikte Ödenmesi  1399
b. Müştekinin Şikayetten Vazgeçmesi  1400
c. İnfazdan İtibaren Belli Sürenin Geçmesi İle Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılması  1400
İÇTİHATLAR  1400
B. Kambiyo Senedi (Bono, Çek) Üzerinden Dolandırıcılık veya Resmi Belgede Sahtecilik Suçu İşlenmesi  1403
1. Dolandırıcılık Suçu  1403
İÇTİHATLAR  1403
2. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu  1405
İÇTİHATLAR  1406
C. Tacirin, Tacir Olmayan Kişiye Ait Çek Defterini Kullanarak Çek Düzenleme Suçu
(Çek K.m.7/1)  1415
1. Genel Olarak  1415
Ç. Çek Hesabı Açılırken Bankaya Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu (Çek K.m.7/3)  1418
D. Yasak Kararına Rağmen, Çek Düzenleme Suçu (Çek K.m.7/6)  1420
E. Yetkisiz Olarak Çek Defteri Basma Suçu (Çek K.m.7/8)  1423
F. Hamiline Çek Defteri Yaprağını Kullanmadan Hamiline Çek Düzenleme Kabahatı
(Çek K. m.7/9)  1426
II. MUHATAP BANKA AÇISINDAN ÇEK SUÇLARI  1427
A. Tacir Olmayan Kişiye Tacir Çeki Verme Suçu (Çek K.m.7/2)  1427
B. Kanuna Aykırı Şekilde Çek Defteri Verme Suçu (Çek K. m.7/3–2.Cüm.)  1429
C. Karşılıksızdır, İşlemi Yapmama Suçu (Çek K. m. 7/4)  1430
D. Mevcut Karşılığı veya Kanunen Ödemekle Yükümlü Olan Meblağı Ödememe Suçu
(Çek K.m.7/5)  1432
İÇTİHATLAR  1435
E. Yasağa Rağmen Çek Hesabı Açma Suçu (Çek K.m.7/7)  1435
F. Kanunen Saklanması Gereken Belgelerin Alınmaması veya Talebe Rağmen Verilmeme Kabahati (Çek K.m.7/10)  1437
Yararlanılan Kaynaklar  1439
Kavram Dizini  1441
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019