75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez  - Kitap
75. Yaş Günü İçin

Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı

1. Baskı, 
Ocak 2004
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x23
Sayfa:
856
Barkod:
9789756689332
Kapak Türü:
Ciltli
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı adlı bu eserde yer alan makalelerin konu başlıkları ve yazarları şöyledir;
Kitabın Konu Başlıkları
.
Doç. Dr. Mehmet AKMAN: Bir Ceza Yargılaması Aracı Olarak Kişiye Kefalet: Osmanlı Örneği
.
Prof. Dr. Yavuz ALAGOYA: Kanun Yolunun Anayasal Temeli ve HUMK M.427 Hükmü ile Kanun Yolu Kapatılmış Olan Kararlara Karşı Kanun Yoluna Müracaat İmkanı
.
Doç. Dr. Oğuz ATALAY: İflâsın Ertelenmesi
.
Yrd. Doç. Dr. Murat ATALI: Hukuki ve Ticari Konularda Mahkemelerin Yetkisi ile Mahkeme Kararlarının Tanıma Tenfizine İlişkin 44 – 2001 Sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü'nün Üçüncü Ülkeler Bakımından Uygulanabilirliği
.
Av. Şakir BALCI: Elbirliği Mülkiyetinde Pay Haczettiren Alacaklının Usulden ve Esastan Yararlanma Yöntemleri
.
Yrd. Doç. Dr. Kemal BAŞLAR: The European Court Of Justice
.
Yrd. Doç. Dr. Leyla Keser BERBER: İnternette Eser Sahipliği Hukuku Sorununa Getirilen Teknik Çözümler: Steganografi (Data Hiding; veri Gizlemeıve Digital Watermarkıng (Dijital İşaretleme)
.
Av. Haluk BİLGİÇ: İnternet Üzerind en İşlenen Yabancı Unsurlu Haksız Fiillerden Doğan Davalarda Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi (Türk, Amerikan ve Fransız Hukuk Sistemleri)
.
Doç. Dr. Ali Cem BUDAK: Prof. Dr. Baki Kuru'nun Nizasız Kaza' İsimli Eserinden Beri Çekişmesiz Yargı Alanında Meydana Gelen Başlıca Değişiklikler
.
Yrd. Doç. Dr. Seyithan DEDUMAN: Tebligat Giderinin (Zamanında) Yatırılmamasının Sonuçları
.
Adnan DEYNEKLİ: İcra ve İflas Hukuku Bakımından Yabancı Para İpoteği
.
Doç. Dr. Nuray EKŞİ: Milletlerarası İstinabe
.
Dr. Gülgün İLDİR: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Hak Arama Özgürlüğü
.
Prof. Dr. John BELL. Çev. Yrd. Doç. Dr. Cemil KAYA: Fransa'da Bağımsız İdari Otoriteler
.
Yrd. Doç. Dr. Veli Özer ÖZBEK: Ceza Hukukunda Nedensellik Bağı ve Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliği Sorunu
.
Yrd. Doç. Dr. Muhammet ÖZEKES: İş Kanunu'nun 20. ve 21. Maddelerinin Medeni Yargılama ve İcra Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
.
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ: Medeni Usul Hukukunda Yeni Bir Yargılaman m Yenilenmesi Sebebi (HUMK M. 445 – 11)
.
Doç. Dr. Meral Sungurtekin ÖZKAN: İnşai Karar ve Özellikleri
.
Prof. Dr. Süha TANRIVER: Avrupa Birliği Ülkelerinde Noterlik ve Noterlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağının Getirdikleri
.
Yrd. Doç. Dr. Sema TAŞPINAR: İsviçre Federal İcra ve İflâs Kanunu'nda Yapılan Değişikliklere Genel Bir Bakış
.
Doç. Dr. Ömer ULUKAPI: Noterlik Mesleğine Hakim Olan İlkeler
.
Av. Talih UYAR: İcra Tetkik Merciinde Yargılama Usulü (İik. Mad. 18)
.
Arş. Gör. Gülümden ÜRCAN: Bireysel İş Uyuşmazlıklarında Senetle İspat
.
Doç. Dr. Nergiz Deren YILDIRIM: Hakim'le Tarafların İşbirliği İlkesi ve Yarattığı İdeolojik Çağrışımlar
.
Prof. Dr. Kâmil YILDIRIM: Bilirkişi Delilin Mukayeseli Hukuk ve Türk Hukukundaki Durumu
.
Prof. Dr. Ejder YILMAZ: Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi (Avukatlık Kanunu M.35 – A)