Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri  Pratik Çalışmalı Konu Anlatımı Prof. Dr. Cengiz Koçhisarlıoğlu, Prof. Dr. Özlem Söğütlü, Doç. Dr. Bahar Öcal Apaydın  - Kitap

Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri

Pratik Çalışmalı Konu Anlatımı

2. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
400
Barkod:
9789750287206
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
235,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Ekim 2022
225,00
75,00 (%67)
Kitabın Açıklaması
Kitap; yazarların öğrencilerine sormuş olduğu sınav sorularından derlenmiş bir pratik çalışma kitabı olmakla birlikte, öğrencinin medeni hukuk dersi sınavına hazırlanırken, birden fazla kaynak arasında zorlanmaması için, ön bilgi niteliğinde bazı bilgileri de sunmaktadır.
Bu doğrultuda kitapta; her bir konuya ilişkin ilgili kanun maddelerine, ders notlarından hareketle genel bir bilgiye ve bunlarla ilgili pratik çalışmalara yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Medeni Kanunun İlgili Hükümleri
.
Konular ve Pratik Çalışmalar
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz (Prof. Dr. Cengiz KOÇHİSARLIOĞLU) 
5
Önsöz (Prof. Dr. Özlem SÖĞÜTLÜ) 
7
Önsöz (Doç. Dr. Bahar ÖCAL APAYDIN) 
9
Kısaltmalar 
21
Birinci Bölüm
MEDENÎ KANUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ
§ 1. KONULARA İLİŞKİN MEDENÎ KANUN MADDELERİ 
23
İkinci Bölüm
KONULAR VE PRATİK ÇALIŞMALAR
§ 2. GİRİŞ 
25
I. ANA KAYNAKLAR 
27
A. 22.11.2001 T. 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu 
27
B. 11.01.2011 T. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 
27
II. TÜRKİYE’DE MEDENÎ KANUNUNUN OLUŞUM SÜRECİ 
28
A. Osmanlı Devleti Döneminde 
28
B. İsviçre Medeni Kanunu’nun Resepsiyonu 
30
C. Türk Kanuni Medenîsinin Yenilikçi Karakteri 
32
III. İSVİÇRE MEDENİ KANUNU 
33
A. Hazırlık Süreci 
33
B. Sistematiği 
35
IV. TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN SİSTEMATİĞİ 
36
A. Kapsamı 
36
1. Başlangıç Hükümleri 
36
2. Kişiler Hukuku 
38
3. Aile Hukuku 
38
4. Miras Hukuku 
38
5. Eşya Hukuku 
39
6. Borçlar Hukuku 
39
B. Biçimsel Özellikleri 
39
V. BAZI TEMEL KAVRAM VE İLKELER 
40
A. İrade Özerkliği (İrade Serbestisi, Muhtariyeti) İlkesi 
40
B. Hak Kavramı 
41
C. Hukukî İşlem Kavramı 
41
D. Mülkiyet Kavramı 
41
E. Aile Kavramı 
42
F. Sorumluluk Kavramı 
43
§ 3. HUKUK NEDİR? 
45
I. KAVRAMSAL BELİRLEME 
47
II. İŞLEVLERİ ÜZERİNDEN HUKUK 
50
A. Sosyal Düzeni Sağlama İşlevi 
52
1. Politik Alanda 
55
a. Davranışı Kontrol Altına Alma 
55
b. Toplumsal Gücü Organize Etme, İktidarı Paylaştırma ve Egemen Gücü Meşrulaştırma 
57
2. Toplumsal Alanda 
58
a. Hukuk Güvenliği ve Güvenin Korunması 
58
aa. Hukuk Devleti İlkesi 
59
bb. Adil Yargılanma İlkesi 
61
cc. Karar Güvenliği 
62
b. Hukukî Sorunları Çözüme Kavuşturma 
63
3. Münferit Bireyin Devlete Karşı Korunması Alanında 
63
B. Toplumsal (Sosyal) Gereksinimleri Sağlama/Karşılama İşlevi 
64
C. Adaleti Sağlama İşlevi 
66
1. Genel Olarak 
66
2. Adalet Nedir? 
68
3. Hukuk Adaleti Nasıl Gerçekleştirir? 
70
III. HUKUKUN ANLAMLARI 
72
A. Objektif Hukuk – Sübjektif Hukuk 
72
B. Pozitif Hukuk (Olan Hukuk: De Lege Lata) – İdeal Hukuk (Olması Gereken Hukuk: De Lege Ferenda) 
74
C. Ulusal Hukuk – Uluslararası Hukuk – Evrensel Hukuk 
76
1. Kavramsal Belirleme 
76
2. Evrensel Hukuk İlkeleri 
77
D. Yazılı (Mevzu) Hukuk – Yazılı Olmayan Hukuk 
79
E. Maddî Hukuk – Şeklî Hukuk 
80
IV. HUKUKUN BÖLÜMLERİ 
80
A. Kavramsal Belirleme 
80
B. Ayırıma İlişkin Ölçütler 
82
V. HUKUKUN KAYNAKLARI 
85
A. Genel Bakış 
85
1. Hukukun Sosyolojik Kaynağı 
85
2. Hukukun Organik Kaynağı 
87
3. Hukukun Şeklî Kaynağı 
87
B. Yazılı Kaynaklar 
89
1. Normlar Hiyerarşisi 
89
2. Özellikleri 
90
C. Yazısız Kaynak: Örf ve Âdet (Gelenek ve Görenek) Hukuku 
91
1. Kavramsal Belirleme 
91
2. Unsurları 
92
3. Sınırları ve Konumu 
94
D. İkincil (Talî– Tamamlayıcı) Kaynaklar 
95
1. Bilimsel Görüşler (Doktrin, Öğreti, Nazariyat) 
96
2. Yargı Kararları (İçtihatlar) 
96
VI. HUKUKUN UYGULANMASI (TMK md. 1) 
98
A. Genel Bilgi 
98
B. Hukuk Normu 
99
1. Kavram 
99
2. Yapısı 
102
a. Hukukî Olgu 
102
b. İrade/Emir/Yasak/İzin/Davranış Yükümü 
103
c. Hukukî Sonuç: Yaptırım/Müeyyide 
104
3. Özellikleri 
107
a. İki Taraflılık ve Değiştirilebilirlik 
107
b. Soyutluk 
107
c. Genellik 
108
d. Objektiflik 
109
e. Süreklilik 
109
4. Türleri 
111
a. Emredici Hukuk Kuralı 
113
b. Yedek Hukuk Kuralı 
115
aa. Tamamlayıcı Hukuk Kuralı 
115
bb. Yorumlayıcı Hukuk Kuralı 
116
c. Tanımlayıcı Hukuk Kuralı 
117
C. Hukuk Kuralının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması 
119
1. Hukuk Kuralının Yer Bakımından Uygulanması 
119
2. Hukuk Kuralının Zaman Bakımından Uygulanması 
121
a. Yürürlüğe Girme 
121
b. Açık Yürürlükten Kalkma 
121
aa. Kendiliğinden yürürlükten kalkma 
122
bb. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla yürürlükten kalkma (iptal) 
122
cc. Başka bir kanunla yürürlükten kaldırma (ilga) 
122
c. Zımnî (Örtülü) Olarak Yürürlükten Kalkma 
122
aa. Hukuk kuralları arasında çatışma 
123
bb. Çatışmayı gidermede kullanılan ilkeler 
123
aaa. Lex superior derogat legi inferiori ilkesi 
123
bbb. Lex posterior derogat legi priori ilkesi 
124
ccc. Lex specialis derogat legi generalis ilkesi 
124
d. Yasaların Geçmişe Etkili (Makable Şamil) Olmaması 
125
D. Yasal Düzenlemelerin Bütünlüğü (TMK md. 5) 
126
E. Hukukta Süreler 
128
§ 4. UYGULAMA ÇALIŞMALARI 
131
I. TEKRARLAMA SORULARI 
131
II. TEST SORULARI 
132
III. ALIŞTIRMALAR 
138
A. Çözümlü Alıştırmalar 
138
B. Çözümü Okuyucuya Bırakılan Alıştırmalar 
149
§ 5. YASAL DÜZENLEMENİN YORUMU 
153
I. YORUM KAVRAMI 
153
II. YORUM TÜRLERİ 
155
A. Kuralın Anlamını Saptayan Makama Göre 
155
B. Yorumun Sonucuna Göre 
155
III. YORUM YÖNTEMLERİ 
157
A. Söze Göre Yorum (Sözel Yorum) (Lafzî Tefsir) 
157
B. Sistematik Yorum 
158
C. Tarihsel Yorum 
159
D. Objektif Zamana Uygun Yorum 
160
E. Serbest Yorum 
160
F. Öze Göre Yorum (Gaî Tefsir, Teleolojik Yorum) 
161
G. Pragmatik Çoğulcu Yorum Yöntemi 
162
IV. YORUMUN DAYANDIRILACAĞI ÖĞELER 
164
V. YARDIMCI YORUM ARAÇLARI 
165
§ 6. UYGULAMA ÇALIŞMALARI 
169
I. TEKRARLAMA SORULARI 
169
II. TEST SORULARI 
169
III. ALIŞTIRMALAR 
171
A. Çözümlü Alıştırmalar 
171
B. Çözümü Okuyucuya Bırakılan Alıştırmalar 
173
§ 7. HÂKİMİN HUKUKU 
175
I. HÂKİMİN HUKUK KURALI BULMA YETKİSİ 
175
A. Genel Olarak 
175
B. Yöntemi 
179
II. BOŞLUK KAVRAMI 
181
A. Kanun (Yasa) Boşlukları 
181
1. Yasa İçi Boşluk (Intra Legem Boşluk) 
181
2. Yasa Dışı Boşluk (Praeter Legem Boşluk) 
185
B. Yasa Boşluklarının Doldurulmasında Biçimsel Mantık Yolu 
186
1. Evleviyet Kuralı (Öncelik/Argumentum a fortiori) 
187
2. Aksi ile Kanıt (Zıt kavram/Mefhumu muhalif/Argumentum a contrario) 
188
3. Örnekseme (Kıyas/Analogia/Argumentum similis) 
190
C. Boşluk Olarak Kabul Edilmeyen Durumlar 
192
1. Kasıtlı Susma (Bilinçli Boşluk/Nitelikli Susma) 
192
2. Sınırlı Sayı ilkesi (Numerus Clausus) 
193
3. Yasal Hükümlerin Beğenilmezliği (Yasama Siyaseti Boşluğu) 
194
4. Kavram İçtihatçılığı 
194
III. HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ 
195
A. Genel Bilgi 
195
B. Yetkiyi Kullanma Koşulları 
196
1. Takdir Yetkisini Kullanma Yetkisinin Tanınması 
196
2. Takdir Yetkisinin Ölçüsünde Kullanılması 
197
3. Takdir Yetkisinin Amacına Uygun Kullanılması 
197
IV. HÂKİMİN HUKUK KURALI BULMA VE TAKDİR YETKİLERİNE İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME 
198
§ 8. UYGULAMA ÇALIŞMALARI 
199
I. TEKRARLAMA SORULARI 
199
II. TEST SORULARI 
199
III. OLAYLAR 
205
A. Çözümlü Olaylar 
205
B. Çözümü Okuyucuya Bırakılan Olaylar 
208
§ 9. HAK HAVRAMI VE HAK EHLİYETİ 
215
I. HAK KAVRAMI 
215
A. Tanım 
215
B. Özel Hukukta Hakkın Ayırıcı Özelliği: Ödev İlişkisinin Sonucu Olarak Hak 
219
C. Hakkın Konusu 
220
D. Hakkın Öznesi: Kişi 
221
E. Hakkın Türleri 
222
1. Alan Ölçütü: Kamu Hukuku Hakkı – Özel Hukuk Hakkı 
223
2. İleri Sürülebildiği Çevre Ölçütü: Mutlak Hak– Nisbî Hak 
226
a. Mutlak Hak 
226
b. Nisbî Hak 
232
aa. Kavramsal Belirleme 
232
bb. Sıradan ve Kuvvetlendirilmiş Nisbî Hak Ayrımı 
235
3. Parayla Ölçülebilirlik Ölçütü: Malvarlığı Hakkı – Kişi Varlığı Hakkı 
236
4. Sağladığı Yetkinin İçeriği Ölçütü: Yararlanma Hakkı – Düzenleme Hakkı 
237
a. Yararlanma Hakkı (Birincil Hak) 
237
b. Düzenleme Hakkı (İkincil Hak) 
238
5. El Değiştirebilir Olup Olmama Ölçütü: El Değiştirebilir Haklar – El Değiştiremez Haklar 
241
a. El Değiştirebilir Haklar (Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Olmayan Haklar) 
241
b. El Değiştiremez Haklar (Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Olan Haklar) 
242
6. Bir İlişki, Durum ya da Hakka Bağımlı Olup Olmama Ölçütü: Bağımsız Haklar – Bağımlı Haklar 
243
a. Bağımsız Hak 
243
b. Bağımlı Hak 
243
F. Hak Kazandıran Olgular 
244
1. Hukuka Uygun Fiiller 
244
2. Hukuka Aykırı Fiiller 
246
G. Hakkın Kazanımı 
246
H. Hakkın Kaybı 
247
II. HAK EHLİYETİ 
248
III. HAKKINI KENDİ GÜCÜ İLE KORUMA 
249
A. Meşru Müdafaa (Haklı Savunma) 
249
B. Zorunluluk Durumu (Iztırar Hâli) 
250
C. İleride Doğacak Bir Tehlikeye Karşı Kuvvet Kullanma 
251
§ 10. UYGULAMA ÇALIŞMALARI 
253
I. TEKRARLAMA SORULARI 
253
II. TEST SORULARI 
253
III. ÇÖZÜMLÜ ALIŞTIRMALAR 
256
§ 11. HUKUKÎ İŞLEMLE HAKLARIN KAZANILMASI 
259
I. HUKUKÎ İŞLEM KAVRAMI, TÜRLERİ, ÖĞELERİ 
259
A. Tanım 
259
B. Türleri 
260
1. Taraf Sayısına Göre 
260
2. Hüküm Doğuracağı Ana Göre 
261
3. Kişiye Bağlı Hakların Kullanımıyla İlgili Olup Olmamasına Göre 
262
4. Yöneltilmesinin Gerekip Gerekmemesine Göre 
262
5. Şarta (Koşula) Bağlı Olup Olmamasına Göre 
262
6. Şekle (Biçime) Tâbi Olup Olmamasına Göre 
262
7. Malvarlığına Etkisine Göre 
263
8. Sebebe Bağlı Olup Olmamasına Göre 
264
C. Öğeleri 
264
1. Hukukî İşlemin Kurucu Öğeleri 
264
2. Hukukî İşlemin Geçerlik Öğeleri 
266
a. Bütün İşlemler İçin Aranan Öğeler 
266
b. Kimi İşlemler İçin Aranan Öğeler 
267
3. Hukukî İşlemin Tamamlayıcı Öğeleri 
269
a. Onam (İcazet) 
269
b. Şart / Vade 
269
II. HUKUKÎ İŞLEMLERİN ÖĞELERİNDEKİ EKSİKLİĞİN YAPTIRIMI 
270
A. Kurucu Öğe Eksikliğinin Yaptırımı: Yokluk 
270
B. Kurucu Öğenin Var Ama Geçersiz Olması 
271
1. Kesin Hükümsüzlük (Butlan) 
271
a. Genel Bilgi 
271
b. Kesin Hükümsüzlük Nedenleri 
272
aa. Ehliyetsizlik 
272
bb. İşlemin Konusunun, Kendisinin ya da Elde Edilmek İstenen Amacın Hukuka, Ahlâka, Kamu Düzenine ya da Kişilik Haklarına Aykırı Olması 
272
cc. Konusunun Baştan İmkânsız Olması 
273
dd. Muvazaalı (Danışıklı) Olması 
273
ee. Yasaya/Kanuna Karşı Hile 
274
ff. Şekle Aykırı Olması 
276
2. İptal Edilebilirlik 
276
a. Genel Bilgi 
276
b. İrade Sakatlığı Hâlleri 
277
aa. Yanılma (Hata) 
277
bb. Aldatma (Hile) 
278
cc. Korkutma 
278
c. Gabin (Aşırı Yararlanma) Olması 
279
3. Bölümsel Hükümsüzlük 
279
4. Evlenmenin Geçersizliği (Butlanı) 
279
a. Evlenmenin Kesin/Mutlak Nedenlerle Geçersizliği (Butlanı) 
280
b. Evlenmenin Göreli/Nisbî Nedenlerle Geçersizliği (Butlanı) 
281
5. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali 
282
C. Tamamlayıcı Öğe Eksikliğinde Yaptırım: Eksiklik 
284
D. Nisbî/Göreli Etkisizlik (Nisbî/Göreli Hükümsüzlük) 
285
E. Genel İşlem Koşulları Bakımından Yazılmamış Sayılma 
286
§ 12. UYGULAMA ÇALIŞMALARI 
289
I. TEKRARLAMA SORULARI 
289
II. TEST SORULARI 
289
III. OLAYLAR 
295
A. Çözümlü Olaylar 
295
B. Çözümü Okuyucuya Bırakılan Olaylar 
298
§ 13. İYİNİYET VE İŞLEVLERİ (TMK 3) 
301
I. GENEL BİLGİ 
301
II. İYİNİYETE KORUMA SAĞLANMASI 
302
A. Koşulları 
302
B. Korumanın Sağlanacağı Kimse ve Zaman 
304
III. İYİNİYETİN NİTELİĞİ: İYİNİYET KARİNESİ 
305
IV. İŞLEVLERİ 
306
A. Genel Olarak 
306
B. Özel Olarak Düzenlendiği Hâller 
306
1. Hak Kazandırma İşlevi 
306
2. Hukukî Konumu Koruma İşlevi 
311
3. Alacak Hakkı Sağlama İşlevi 
312
4. Borçtan ve Sorumluluktan Kurtarma İşlevi 
314
5. Sorumluluk Süresini Sınırlandırma İşlevi 
314
§ 14. UYGULAMA ÇALIŞMALARI 
317
I. TEKRARLAMA SORULARI 
317
II. TEST SORULARI 
317
III. OLAYLAR 
320
A. Çözümlü Olaylar 
320
B. Çözümü Okuyucuya Bırakılan Olaylar 
321
§ 15. DÜRÜSTLÜK KURALI VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI (TMK 2) 
325
I. GENEL BİLGİ 
325
II. UYGULAMA ALANI 
327
III. ÖLÇÜTÜ 
330
IV. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI (TMK 2/2) 
331
A. Tanım 
331
B. Sınırı Aşmanın Ölçüsü 
332
V. HÂKİMİN TMK md. 2’Yİ UYGULAMASI 
337
A. Genel Bilgi 
337
B. Emprevizyon Teorisi (Öngörülemezlik Kuramı) 
338
1. Kavramsal Belirleme 
338
2. Uygulanma Koşulları 
341
§ 16. UYGULAMA ÇALIŞMALARI 
343
I. TEKRARLAMA SORULARI 
343
II. TEST SORULARI 
343
III. OLAYLAR 
346
A. Çözümlü Olaylar 
346
B. Çözümü Okuyucuya Bırakılan Olaylar 
348
§ 17. İSBAT/İSPAT YÜKÜ (TMK 6) 
353
I. HAKLARIN KORUNMASI 
353
II. İSBATLAMA/İSPATLAMA 
354
A. Kavramsal Belirlemeler 
354
1. Dava 
354
2. Davaya Karşı Savunma Yolları 
355
3. İsbat/İspat 
356
a. İspat Yükü 
358
b. İspat Yükünün Dağılımı 
359
aa. Kural 
359
bb. İspat Yükü Bakımından İstinaî Durumlar 
360
B. Karine 
361
1. Kavram 
361
2. Türleri 
361
a. Gerçek Karineler / Sözde Karineler 
361
b. Fiilî Karineler / Kanunî (Yasal) Karineler 
362
c. Adî Karineler/ Kesin Karineler 
362
C. Varsayım Kavramı 
363
§ 18. UYGULAMA ÇALIŞMALARI 
365
I. TEKRARLAMA SORULARI 
365
II. TEST SORULARI 
365
III. OLAYLAR 
367
A. Çözümlü Olaylar 
367
B. Çözümü Okuyucuya Bırakılan Olaylar 
369
§ 19. RESMİ SİCİL VE SENETLER (TMK 7) 
375
I. KAVRAMSAL BELİRLEME 
375
II. YASAL DÜZENLEME 
378
Kaynakça 
381
Kavram Dizini 
389