Soru ve Cevaplarla Yapım İşlerinde Sözleşmenin Feshi Tanım – Yargı Kararları – Örnek Vaka Analizleri Ersan Durulgan, M. Gökhan Ata  - Kitap
Soru ve Cevaplarla

Yapım İşlerinde Sözleşmenin Feshi

Tanım – Yargı Kararları – Örnek Vaka Analizleri

2. Baskı, 
Mart 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
474
Barkod:
9789750283840
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
585,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Eylül 2020
580,00
198,00 (%66)
Kitabın Açıklaması
Uzun yıllar, ihaleler konusunda görev yapan yazarlar tarafından hazırlanan kitap; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi sonuçlandırılan ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmesi imzalanan yapım sözleşmelerinin feshedilmesini detaylı şekilde irdeleyerek konu ile ilgilenenlere ileri seviyede bilgi vermektedir.
Sözleşmenin feshedilmesi, idareler açısından yapılan hatalı hesaplama ile uygulamalardan dolayı kamu zararına sebebiyet verme ve bunun sonucunda da Sayıştay tarafından yapılan denetlemelerde zimmet olarak karşımıza çıkarken, yükleniciler açısından ise tam bir yıkım olmaktadır. Bu sebeple kitap sözleşmenin feshedilmesinde karşılaşılan sorunları incelemek, bu sorunlara mevzuat ve yargı kararları ışığında çözüm bulmak, idare personeli ve yüklenicilere yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
Kitabımızda sözleşmenin hangi durumlarda feshedileceği, idare ve yüklenicilerin kanuni haklarının neler olduğu, anlaşmazlık durumunda hangi yolların tercih edilmesi gerektiği detaylı olarak incelenmiştir. Konular güncel yargı kararlarıyla desteklenmiş, idarelerin sıklıkla karşılaşabileceği vakalar, sayısal örneklerle analiz edilerek hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.
İşlenen konular, cevapları verilmiş 383 Soru ve 4 Vaka Analizi ile işlenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sözleşmenin Devri, İzinsiz Devir Durumunda Fesih
.
Yüklenicinin İflası Durumunda Fesih
.
Yüklenicinin Ölümü Durumunda Fesih
.
Yüklenicinin Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Özgürlüğü Kısıtlayıcı Cezaya Mahkûm Olması Durumunda Fesih
.
Yüklenicinin Mali Acze Düşmesi Durumunda Fesih
.
Yüklenicinin Sözleşmeye Aykırı Davranışları Nedeniyle Sözleşmenin Feshedilmesi
.
Yüklenicinin Yasak Fiil ve Davranışları Nedeniyle Sözleşmenin Feshedilmesi
.
Mücbir Sebepler (COVID–19) Nedeniyle Fesih
.
İş Artışı ve İş Eksilişi Durumunda Fesih
.
İdarenin Temerrüdü Nedeniyle Sözleşmenin Yüklenici Tarafından Feshedilmesi
.
İhalenin Yargı Kararıyla İptali Durumunda Fesih
.
İdare ve Yüklenicinin Anlaşması Durumunda Fesih
.
Eserin Yok Olması ve İfanın Olanaksızlaşması Durumunda Fesih
.
Fesihte Yasaklama
.
Fesih Sebepleri
.
Fesihte Tebligat
.
Fesihte Teminatın Gelir Kaydedilmesi
.
Fesihte İdare Zararının Karşılanması
.
Fesih Süreci ve Sonuçları
.
Örnek Vaka Analizleri
Kitabın İçindekileri
Ön Söz 
5
2. Baskı İçin Ön Söz 
6
Kısaltmalar 
31
BİRİNCİ BÖLÜM
Sözleşmenin Devri, İzinsiz Devir Durumunda Fesih
SORU 1: “Sözleşmenin devri” nasıl tanımlanır? 
33
SORU 2: “Sözleşmenin devri” konusu hangi kanun maddelerinde düzenlenmiştir? 
33
SORU 3: Sözleşmenin devrinde, sözleşmenin hangi şartı değişir? 
33
SORU 4: Sözleşmenin devredilmesi durumunda, devredenin sorumluluğu devam eder mi? 
34
SORU 5: Sözleşmeyi devralan ve idare arasındaki ilişki nasıl devam eder? 
34
SORU 6: Sözleşmenin devrinden önceki alacak ve borçlarda sorumluluk devralana geçer mi? 
34
SORU 7: Sözleşmenin devrinde şekil şartı var mıdır? 
34
SORU 8: Sözleşmenin devrinde idarenin izninin alınması zorunlu mudur? 
35
SORU 9: İdare devir sözleşmesini nasıl onaylar? 
35
SORU 10: İdare devir sözleşmesine ne kadar sürede izin vermelidir? 
37
SORU 11: Yüklenicinin kişisel özelliklerinin önem kazandığı sözleşmelerin devredilmesi mümkün müdür? 
38
SORU 12: Sözleşmenin taraflarından olan firmanın unvan değişikliğinin devir sözleşmesiyle yapılmaması durumunda sözleşme feshedilir mi? 
38
SORU 13: İş ortaklığı veya konsorsiyum olarak yapılan sözleşmelerde devir sözleşmesi olmadan ortakların değişmesi durumunda sözleşme feshedilir mi? 
38
SORU 14: Yüklenicinin iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti hallerinde sözleşme devredilebilir mi? 
38
SORU 15: Aynı idarede iş yapan farklı yüklenicilerin işlerini tek bir yüklenicinin devralması durumunda sözleşme feshedilir mi? 
39
SORU 16: Yüklenicinin işi devretmesi ile alt yüklenicilere yaptırması arasındaki fark nedir? 
39
SORU 17: Notere onaylattırılmayan devir sözleşmeleri feshedilir mi? 
40
SORU 18: Hangi şartlarda sözleşme izinsiz/usulsüz devredilmiş olur? 
40
ÖRNEK KARAR 1 
41
SORU 19: Devir sözleşmesi imzalandıktan sonra damga vergisi ödenir mi? 
44
ÖRNEK KARAR 2 
44
SORU 20: Sözleşmenin devrinde ödenecek damga vergisi oranı nedir? 
45
ÖRNEK KARAR 3 
46
SORU 21: KİSK’in 16’ncı maddesinde geçen “zorunlu haller” ifadesi hangi durumlar için geçerlidir? 
48
SORU 22: Mali acze düştüğünü idareye bildiren yüklenici sözleşmeyi devredebilir mi? 
49
SORU 23: Sözleşmeyi devralan yüklenicinin 3 yıldan kısa süre öncesine kadar başka bir işi devraldığı tespit edilirse sözleşme feshedilir mi? 
49
SORU 24: KİSK’in geçici 4’üncü maddesi uyarınca sözleşmenin devredilmesi durumunda 3 yıllık devir yasağı uygulanacak mıdır? 
50
ÖRNEK KARAR 4 
50
SORU 25: Sözleşmenin devrinde, devri alacak olan taraf devir tarihinde gerekli şartları sağlamış ancak ilk sözleşme tarihinde yasaklı durumda bulunuyorsa sözleşme feshedilir mi? 
51
SORU 26: Devrin yapıldığı anda zorunlu hal olarak kabul edilen bir durum, devirden sonra ortadan kalkarsa sözleşme feshedilir mi? 
51
SORU 27: İşin devamı esnasında idarenin değişmesi durumunda sözleşme feshedilir mi? 
51
SORU 28: Alacağın devri ve sözleşmenin devri kavramlarının birbirinden farkları nelerdir? 
52
SORU 29: Devredilen sözleşmelerde devir sonrasında da aynı alt yüklenicilerin çalışması durumunda, alt yüklenicilere iş deneyim belgesi verilebilir mi? 
52
ÖRNEK KARAR 5 
53
SORU 30: Usulüne uygun olarak devredilen işlerde “iş bitirme belgesi” veya “iş denetleme belgesi” verilebilir mi? 
53
SORU 31: Sözleşmenin izinsiz devri durumunda idare sözleşmeyi feshedebilir mi? 
54
SORU 32: Sözleşmenin izinsiz devredilmesi sebebiyle feshedilmesi durumunda, fesih tarihi nasıl tespit edilir? 
54
SORU 33: İzinsiz devir yapan yüklenicinin sözleşmesinin feshedilmesi için yükleniciye ihtar çekilmesi ya da mehil verilmesi gerekir mi? 
54
SORU 34: Kanuna aykırı devir yapıldığı tespit edildikten sonraki fesih bildirim süreleri ne olur? 
55
SORU 35: Sözleşme imzalanmadan önce devredilen sözleşmeler feshedilir mi? 
55
ÖRNEK KARAR 6 
55
ÖRNEK KARAR 7 
56
SORU 36: Devir sözleşmesine izin verecek olan “İhale yetkilisi” kimdir? 
56
SORU 37: Sözleşmenin devrine ilişkin onayın yetkisi olmayan kişilerce/ makamlarca verilmesi durumunda sözleşme feshedilir mi? 
57
ÖRNEK KARAR 8 
57
SORU 38: Devir sözleşmesi yapıldıktan sonra idareden devre yönelik izin istenmesi durumunda sözleşme feshedilir mi? 
58
SORU 39: Statü ve isim değişikliği gereği yapılan devirlerde idare izni bulunmadığı gerekçesiyle sözleşme feshedilebilir mi? 
59
SORU 40: Cezalı çalışma sürecinde olan bir işin devredilmesi durumunda sözleşme feshedilebilir mi? 
59
SORU 41: Ortak girişimlerde ortaklardan birinin idarenin izni olmadan değiştirilmesi fesih nedeni midir? 
60
SORU 42: İşin tamamının idarenin izni olmadan yapılan sözleşmeyle alt yükleniciye devredilmesi durumunda sözleşme feshedilir mi? 
60
SORU 43: Sözleşmeyi izinsiz devralan yüklenicinin idareden talepleri olabilir mi? 
60
SORU 44: Devir sözleşmesine, usulüne uygun şekilde onay verilebilmesi ve usulsüz devirden dolayı sözleşmenin feshedilmemesi için idarece hangi işlemler yapılır? 
61
SORU 45: İzinsiz devredilen sözleşmelerde idarece hangi yaptırımlar uygulanır? 
61
SORU 46: İzinsiz devredilen sözleşmelerde uygulanacak yaptırımlar sadece devreden yükleniciye mi uygulanır? 
62
SORU 47: Sözleşmenin izinsiz devredilmesi sebebiyle feshedilmesi durumunda idare uğradığı zararı talep edebilir mi? 
62
SORU 48: Usulsüz devir yapılan sözleşmelerde yasaklama süresi nedir? 
62
SORU 49: İdare tarafından sözleşmenin devri sonrasında devreden yüklenicinin teminatları iade edilir mi? 
63
SORU 50: KİSK’in geçici 4’üncü maddesi uyarınca sözleşmenin devredilmesi durumunda geçici kabul eksiklikleri için alınan teminatlar yükleniciye iade edilir mi? 
63
ÖRNEK KARAR 9 
64
SORU 51: Sözleşmenin devrinde, devralan SGK’den ayrı bir işyeri dosyası açtırmak zorunda mıdır? 
66
ÖRNEK KARAR 10 
66
SORU 52: Devredilen sözleşmenin feshedilmesi mümkün müdür? 
68
SORU 53: Sözleşmenin devrinden sonra sözleşmeyi devralan ve idare arasındaki anlaşmazlıklar hangi merciler tarafından çözülür? 
68
SORU 54: Devir sözleşmesi yapıldığı esnada Kanunlarda değişiklik olması sözleşmeyi etkiler mi? 
69
SORU 55: Devralan tarafın sözleşmeye aykırı davranışlarında devredenin sorumluluğu var mıdır? 
69
SORU 56: Sözleşmeler mahkeme kararıyla devredilebilir mi? 
69
SORU 57: İdarenin izin verdiği devir işleminden vazgeçmesi mümkün müdür? 
69
SORU 58: Devreden tarafından ileriki zamanlarda doğacak hakediş alacakları temlik edilmişse bu durum sözleşmenin devrinden sonra hüküm doğurur mu? 
69
SORU 59: Yüklenicinin ölümü durumunda sözleşme devredilebilir mi? 
70
SORU 60: Sözleşmenin devredilmesi ile alacağın temliki arasındaki fark nedir? 
70
SORU 61: Sözleşmenin devredilmesi durumunda All Risk Sigorta Poliçesi yenilenir mi? 
70
İKİNCİ BÖLÜM
Yüklenicinin İflası Durumunda Fesih
SORU 62: İflasın anlamı nedir? 
71
SORU 63: İflasın aşamaları nelerdir? 
71
SORU 64: Yüklenicinin iflas etmesi durumunda sözleşmenin akıbeti hangi kanun maddelerinde düzenlenmiştir? 
72
SORU 65: Yüklenicinin iflas etmesi durumunda hangi yol izlenir? 
72
SORU 66: Yüklenicinin iflas etmesi durumunda fesih tarihi ne olur? 
72
SORU 67: Yüklenicinin iflas etmesi durumunda sözleşmenin feshedileceği yükleniciye ihtar çekilerek bildirilmeli midir? 
72
SORU 68: İdare, iflas sebebiyle feshedilen işin tamamlama ihalesini yapmak için iflas kararının kesinleşmesi beklenmeli midir? 
73
SORU 69: İflas kararının temyiz edilmesi durumunda fesih süreci ertelenir mi? 
73
SORU 70: İflas kararının ertelenmesi durumunda sözleşme feshedilir mi? 
73
SORU 71: İflas kararı verildikten sonra idarenin yeniden ihaleye çıkması ve sonrasında Yargıtay tarafından iflasın kaldırılmasına karar verilmesi durumunda idare haksız fesih nedeniyle tazminat öder mi? 
74
SORU 72: Pilot veya koordinatör ortağın iflas etmesi durumunda sözleşme feshedilir mi? 
74
SORU 73: Konkordato ilan eden yüklenicinin sözleşmesi feshedilir mi? 
75
SORU 74: Konkordato ilan eden yüklenicinin sözleşmesinin feshedilmesi durumunda idare alacağını nasıl tahsil eder? 
76
SORU 75: Yüklenicinin iflas etmesi durumunda idare uğradığı zararı talep edebilir mi? 
76
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüklenicinin Ölümü Durumunda Fesih
SORU 76: “Ölüm hali” nasıl tanımlanır? 
77
SORU 77: Yüklenicinin ölümü durumunda sözleşmenin akıbeti hangi kanun maddelerinde düzenlenmiştir.? 
77
SORU 78: Yüklenicinin ölümü durumunda hangi yol izlenir? 
77
SORU 79: Yüklenicinin ölümü durumunda hangi yaptırımlar uygulanır? 
78
SORU 80: Yüklenicinin ölümü sebebiyle sözleşmenin feshedilmesi durumunda mehil verilir mi? 
78
SORU 81: Yüklenicinin ölümü durumunda fesih tarihi ne olur? 
79
SORU 82: Yüklenicinin ölümü durumunda yüklenicinin yapmış olduğu imalatın tutarı ödenir mi? 
79
SORU 83: Yüklenicinin ölümü durumunda, sözleşmenin varislere devrinde hangi şartlar aranır? 
79
SORU 84: Yüklenicinin ölümü durumunda sözleşmenin devrinde varislerde aranacak “aynı şartlar” kavramı neyi ifade eder? 
79
SORU 85: Yapım işleri ihaleleri yüklenicinin şahsı nazara alınarak yapılmış sözleşmeler olarak değerlendirilebilir mi? 
80
ÖRNEK KARAR 11 
80
ÖRNEK KARAR 12 
80
ÖRNEK KARAR 13 
81
SORU 86: Yüklenicinin ölümü halinde teminat koşulsuz olarak iade edilir mi? 
81
SORU 87: Yüklenicinin ölümü sebebiyle varislerin işi devralmak istemesi durumunda teminat iadesi yapılır mı? 
81
SORU 88: Yüklenicinin ölümü sebebiyle sözleşmesinin feshedildiği işte yüklenici alacağı nasıl hesaplanır? 
82
ÖRNEK KARAR 14 
82
SORU 89: Yüklenicinin ölümü durumunda birden fazla varisin/mirasçının idareye sözleşmenin devri talebinde bulunması durumunda nasıl bir yol izlenir? 
83
SORU 90: Yüklenicinin “ölüm karinesi” ve “gaiplik” durumlarında olması sebebiyle sözleşme feshedilir mi? 
83
SORU 91: Yüklenicinin kendini öldürmesi durumunda uygulanacak yaptırımlar değişir mi? 
84
SORU 92: Yüklenicinin ölümüyle sona eren sözleşmeler hangileridir? 
85
SORU 93: Yüklenicinin ölümü durumunda kalan iş nasıl yaptırılır? 
85
SORU 95: Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, ölümü sebebiyle sözleşme feshedilir mi? 
86
SORU 96: İş deneyim belgesi kullanılan ortağın sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ölümü sebebiyle tüzel kişilikten ayrılması durumunda sözleşme feshedilir mi? 
86
ÖRNEK KARAR 15 
87
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüklenicinin Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Özgürlüğü Kısıtlayıcı Cezaya Mahkûm Olması Durumunda Fesih
SORU 97: Yüklenicinin ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması durumunda sözleşmenin akıbeti hangi kanun maddelerinde düzenlenmiştir? 
91
SORU 98: Yüklenicinin ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması durumunda hangi yol izlenir? 
91
SORU 99: Yüklenicinin her hasta olması durumunda sözleşmenin feshedilmesi mümkün müdür? 
92
SORU 100: Yüklenicinin her tutukluluk durumunda sözleşmenin feshedilmesi mümkün müdür? 
92
SORU 101: Yüklenicinin ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması sebebiyle sözleşmenin feshedilmesi durumunda hangi yaptırımlar uygulanır? 
92
ÖRNEK KARAR 16 
93
SORU 102: Yüklenicinin ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması sebebiyle taahhüdünü yerine getiremediği durumda sözleşmenin feshedilmesi için ihtar çekilerek mehil verilir mi? 
94
SORU 103: Yüklenici, ağır hastalık ve tutukluluğu sebebiyle taahhüdünü yerine getirememesi durumunda, sözleşmenin feshedilmesinden nasıl kurtulur? 
94
SORU 104: Yüklenicinin vekil tayin edecek durumda olmaması sebebiyle sözleşme feshedilir mi? 
94
SORU 105: Yüklenicinin kişisel özellikleri dikkate alınarak yapılan sözleşmelerde vekil tayin edilebilir mi? 
95
SORU 106: Yüklenici tarafından belirlenen vekil veya ilgililer tarafından atanan yasal temsilcinin idarece kabul edilmemesi durumunda sözleşme feshedilir mi? 
95
SORU 107: Pilot veya koordinatör ortağın ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması durumunda sözleşme feshedilir mi? 
95
SORU 108: Anlaşmazlığın çözümünde hangi yargı makamları görevlidir? 
96
SORU 109: İş deneyim belgesi kullanılan ortağın sözleşmenin yürütülmesi aşamasında hastalanması sebebiyle tüzel kişilikten ayrılması durumunda sözleşme feshedilir mi? 
96
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüklenicinin Mali Acze Düşmesi Durumunda Fesih
SORU 110: ”Mali acz hali” kavramının anlamı nedir? 
99
SORU 111: Yüklenicinin ödeme güçsüzlüğüne düştüğü durumlar nelerdir? 
99
SORU 112: “Mali acze düşmek” ve “iflas” kavramları arasındaki fark nedir? 
100
SORU 113: Yüklenicinin mali acz içinde bulunması durumunda sözleşmenin akıbeti hangi kanun maddelerinde düzenlenmiştir. 
100
SORU 114: Yüklenicinin mali acz içinde bulunması durumunda nasıl bir yol izlenir? 
100
SORU 115: Yüklenicinin mali acze düşmesi sebebiyle sözleşmenin feshedilmesi durumunda sonradan yargı yoluna başvurularak feshin haksızlığından söz edilebilir mi? 
101
ÖRNEK KARAR 17 
101
ÖRNEK KARAR 18 
103
SORU 116: Mali acz içinde bulunması sebebiyle taahhüdünü yerine getiremeyen yükleniciye uygulanacak yaptırımlar nelerdir? 
103
SORU 117: İdare yüklenicinin mali acz içerisinde olduğunu gözlemleyerek sözleşmeyi feshedebilir mi? 
104
SORU 118: Yüklenicinin mali acz içerisinde olmasına rağmen taahhüdünü yapmaya devam etmesi durumunda sözleşme feshedilir mi? 
104
SORU 119: Yüklenicinin mali acz içerisinde bulunması sebebiyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini idareye bildirmesi sonucu sözleşmenin feshedilmesi durumunda fesih tarihi ne olur? 
104
SORU 120: Yüklenicinin mali acz içinde olduğuna dair dilekçesine istinaden yükleniciye sözleşmenin feshedileceğine ilişkin ihtar çekilerek mehil verilmeli midir? 
104
SORU 121: Yüklenicinin mali acz içinde bulunması sebebiyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini bildirmesine rağmen, idare tarafından bunun kabul edilmemesi mümkün müdür? 
105
SORU 122: Yüklenici mali acz içerisinde olduğunu nasıl belgelendirir? 
105
SORU 123: Yüklenici mali acz içerisinde olduğunu belgelendirmek zorunda mıdır? 
105
SORU 124: Yüklenicinin mali acz içerisinde olması ve taahhüdünü yapamaması sebebiyle sözleşmenin feshedilmesi ile idarenin diğer sebeplerle sözleşmeyi feshetmesi sonrası uygulanacak yaptırımlar arasındaki farklar nelerdir? 
106
ALTINCI BÖLÜM
Yüklenicinin Sözleşmeye Aykırı Davranışları Nedeniyle Sözleşmenin Feshedilmesi
SORU 125: Yüklenicinin sözleşmeye aykırı davranışları durumunda sözleşmenin akıbeti hangi kanun maddelerinde düzenlenmiştir? 
109
SORU 126: Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda sözleşme feshedilebilir mi? 
109
ÖRNEK KARAR 19 
110
SORU 127: Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun şekilde yerine getirmemesi hangi durumları kapsar? 
110
SORU 128: Sözleşmenin uygulanması sırasında her aykırılık sözleşmenin feshini gerektirir mi? 
111
SORU 129: Taahhüdünü ihale dokümanına uygun olarak yerine getirmeyen yükleniciye ihtar çekilerek süre verilir mi? 
111
ÖRNEK KARAR 20 
112
SORU 130: Sözleşmenin feshi için idarenin çekeceği ihtarda hangi hususlar yer almalıdır? 
113
SORU 131: Sözleşmenin feshi için idarenin çekeceği ihtarda yükleniciye verilecek süre nasıl belirlenir? 
113
SORU 132: Yüklenicilerin Tip Sözleşmenin 25.7’inci maddesinde belirtilen ceza tutarı aşılana kadar geçecek süreyi süre uzatımı talep etme hakkı var mıdır? 
115
SORU 133: Yüklenici çalıştırdığı işçiler için kanunda belirtilen çalışma şartlarını sağlanmazsa sözleşme feshedilebilir mi? 
116
SORU 134: Yüklenici, tip sözleşmelerin 23’üncü maddesinde yer alan teknik personel, makine teçhizat ve ekipmanı bulundurmazsa sözleşme feshedilebilir mi? 
117
SORU 135: Yüklenicinin işe zamanında başlama ve devam etme borcuna aykırı davranması sebebiyle sözleşme feshedilebilir mi? 
118
ÖRNEK KARAR 21 
118
ÖRNEK KARAR 22 
119
ÖRNEK KARAR 23 
120
ÖRNEK KARAR 24 
121
ÖRNEK KARAR 25 
122
ÖRNEK KARAR 26 
123
ÖRNEK KARAR 27 
124
SORU 136: Yüklenicinin işe başlayamaması, yükleniciden kaynaklanmayan bir sebebe dayanıyorsa sözleşme idare tarafından feshedilebilir mi? 
125
ÖRNEK KARAR 28 
125
ÖRNEK KARAR 29 
127
ÖRNEK KARAR 30 
130
SORU 137: Yüklenicinin özen borcuna aykırı davranışı sebebiyle eserin ayıplı olması durumunda sözleşme feshedilir mi? 
130
ÖRNEK KARAR 31 
131
ÖRNEK KARAR 32 
133
SORU 138: Eserin ayıplı imal edilmesi durumunda idarenin seçimlik hakları nelerdir? 
134
SORU 139: Yüklenicinin yer teslimine yanaşmaması durumunda idare sözleşmeyi feshedebilir mi? 
135
SORU 140: Yüklenicinin işi önemli ölçüde geciktirmesi durumunda sözleşme feshedilebilir mi? 
136
ÖRNEK KARAR 33 
136
SORU 141: İdarenin, “işin uzun süre durdurulması halinde sözleşmenin feshedileceğini” teknik şartnameye yazması KİSK’e aykırılık teşkil eder mi? 
138
ÖRNEK KARAR 34 
138
SORU 142: Yüklenicinin işi tamamlayamayacağı öngörülüyorsa sözleşme feshedilebilir mi? 
139
SORU 143: Geçici kabulü yapılan bir işte yüklenici kabul eksikliklerini verilen sürede gideremezse idarece sözleşme feshedilebilir mi? 
139
YEDİNCİ BÖLÜM
Yüklenicinin Yasak Fiil ve Davranışları Nedeniyle Sözleşmenin Feshedilmesi
SORU 144: Yüklenicinin yasak fiil ve davranışlarda bulunması durumunda işin/sözleşmenin akıbeti hangi kanun maddelerinde düzenlenmiştir? 
141
SORU 146: Yüklenicinin ihale aşamasında yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda idarece hangi yaptırımlar uygulanır? 
142
SORU 147: Sözleşmenin uygulanması esnasındaki yasak fiil ve davranışlar nelerdir? 
142
SORU 148: Yüklenicinin ihale aşamasında yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi durumunda nasıl bir işlem yapılır? 
143
ÖRNEK KARAR 35 
143
SORU 149: Sözleşmenin devamı esnasında, yüklenicinin ihale aşamasında yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda yüklenici işe devam edebilir mi? 
144
SORU 150: Taahhüt edilen işin %80’ni nasıl tespit edilir? 
145
SORU 151: Taahhüdün %80 oranında tamamladığı bir işte, yüklenicinin yasak fiil ve davranışlarda bulunması sebebiyle teminat tutarı kadar ceza kesilerek işin tamamlanması durumunda kesin teminatlar gelir kaydedilecek midir? 
145
SORU 152: Yüklenicinin kesin teminat tutarı kadar ceza ödemeyi kabul etmemesi durumunda ne yapılır? 
145
SORU 153: Kesin teminat ve ek kesin teminat tutarlarının ceza olarak tahsil edilmesinde, Yİ–ÜFE katsayıları kullanılarak güncelleme yapılacak mıdır? 
146
SORU 154: Yüklenicinin %80 oranında tamamladığı bir işe devam edip etmemesi yükleniciye ne kazandırır? 
146
SORU 155: Yüklenicinin sözleşmesinde belirtilen %6 oranından daha fazla tutarda kesin teminat vermesi durumunda kesilecek ceza tutarı olarak hangisi esas alınır? 
146
SORU 156: Yüklenicinin sözleşmenin uygulanması sırasında yasak fiil ve davranışlarda bulunması durumunda sözleşme feshedilir mi? 
147
SORU 157: Yüklenicinin yasak fiil ve davranışlarda bulunması durumunda fesih tarihi ne olur? 
147
SORU 158: Yüklenicinin yasak fiil ve davranışlarda bulunması sebebiyle sözleşmenin feshedilmesi durumunda yükleniciye hangi yaptırımlar uygulanır? 
147
SORU 159: Yüklenici hakkındaki yasaklama kararı ne zaman verilir? 
148
SORU 160: Yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu tespit edilen yükleniciye sözleşmenin feshedilmesi için ihtar çekilerek mehil verilmesine gerekir mi? 
148
SORU 161: Yüklenicinin yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda sözleşmenin feshinin mahkemeden talep edilmesi mümkün müdür? 
149
ÖRNEK KARAR 36 
149
SORU 162: Sözleşmenin feshedilebilmesi için yüklenicinin yasak fiil ve davranıştan dolayı mahkûm olması şartı var mıdır? 
152
ÖRNEK KARAR 37 
152
SORU 163: Yüklenicinin yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilirse, yüklenicinin aynı veya farklı idarelerle yapmış olduğu tüm sözleşmeler mi feshedilir? 
153
SORU 164: Yüklenicinin yasak fiil ve davranışları sebebiyle Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan kovuşturmada hapse mahkûm edilmesi durumunda devam eden diğer sözleşmeler feshedilir mi? 
153
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Mücbir Sebepler Nedeniyle Fesih
SORU 165: “Mücbir sebep” teriminin anlamı nedir? 
155
ÖRNEK KARAR 38 
155
SORU 166: Mücbir sebep halleri Kanunun hangi maddelerinde düzenlenmiştir? 
156
SORU 167: “Doğal afetler” sebebiyle sözleşmenin feshedilmesinde hangi hususlara dikkat edilir? 
156
SORU 168: “Kanuni grev” sebebiyle sözleşmenin feshedilmesinde hangi hususlara dikkat edilir? 
157
SORU 169: “Genel salgın hastalık” sebebiyle sözleşmenin feshedilmesinde hangi hususlara dikkat edilir? 
157
SORU 170: “Kısmi veya genel seferberlik ilanı” sebebiyle sözleşmenin feshedilmesinde hangi hususlara dikkat edilir? 
158
SORU 171: “Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek haller” sebebiyle sözleşmenin feshedilmesinde hangi hususlara dikkat edilir? 
159
SORU 172: Ortaya çıkan durumun mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için hangi şartlar aranır? 
161
ÖRNEK KARAR 39 
162
SORU 173: Mücbir sebebin meydana gelmesi durumunda sözleşmenin akıbeti hangi kanun maddelerinde düzenlenmiştir? 
165
SORU 174: Mücbir sebebin varlığı durumunda sözleşme feshedilebilir mi? 
165
SORU 175: Yüklenici olağanüstü durumlarda idareye başvurarak sözleşmenin feshedilmesini talep edebilir mi? 
166
SORU 176: Yüklenicinin her mücbir sebep durumunda idareye başvurarak sözleşmenin feshedilmesi talebinin idarece kabul edilme zorunluluğu var mıdır? 
166
SORU 177: Mücbir sebepten dolayı sözleşmenin feshedilmesi durumunda yükleniciye ihtar çekilerek mehil verilmeli midir? 
166
SORU 178: Mücbir sebepten dolayı sözleşmenin feshedilmesi durumunda yükleniciye uygulanacak yaptırım var mıdır? 
166
SORU 179: Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi durumunda fesih tarihi ne olur? 
167
SORU 180: Aşırı fiyat artışlarını gerekçe gösteren yüklenici, mücbir sebebe dayanarak sözleşmenin feshedilmesini talep ederse idarece sözleşme feshedilir mi? 
167
ÖRNEK KARAR 40 
168
ÖRNEK KARAR 41 
168
SORU 181: Kamu İhale Kurumu tarafından alınmış mücbir sebep hallerinin bulunması durumunda Kuruma tekrar başvurulacak mıdır? 
170
SORU 182: Kamu İhale Kurulu tarafından mücbir sebep halleri olarak değerlendirilen/değerlendirilmeyen hususlar nelerdir? 
170
SORU 183: Mücbir sebebin varlığına rağmen idarece sözleşmenin feshedilmesi mümkün müdür? 
171
ÖRNEK KARAR 42 
171
SORU 184: İdare tarafından olayın mücbir sebep kabul edilmemesi durumunda anlaşmazlıklar nasıl çözülür? 
172
SORU 185: Çin’de ortaya çıkan “COVID–19” virüsü, salgın hastalık kapsamında değerlendirilerek sözleşme feshedilebilir mi? 
172
SORU 186: Cezalı çalışılan bir işte Kamu İhale Kurumu’na yapılan mücbir sebep başvurusu sonuçlanıncaya kadar yükleniciye ceza kesilecek midir? 
173
ÖRNEK KARAR 43 
173
DOKUZUNCU BÖLÜM
İş Artışı ve İş Eksilişi Durumunda Fesih
SORU 187: Yasal sınırın üzerinde iş artışı olması halinde hangi yol izlenir? 
175
SORU 188: KİSK’in 24’üncü maddesinde geçen “Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre yerine getirilmesi zorunludur.” hükmünün uygulaması nasıl olacaktır? 
176
ÖRNEK KARAR 44 
177
SORU 191: İş eksilişi olması durumunda sözleşme hangi şartlarda feshedilir? 
183
ÖRNEK KARAR 45 
183
SORU 192: Sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanan iş için uygulama nasıl yapılır? 
187
SORU 193: Sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanan işlerde yükleniciye ödenecek %5’lik tutar dışında çalıştırılan teknik personel için ilave bir bedel ödenebilir mi? 
188
ÖRNEK KARAR 46 
188
SORU 194: Sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde yükleniciye ödenecek %5’lik tutar için KDV hesaplanacak mıdır? 
189
ÖRNEK KARAR 47 
190
SORU 195: İş artışının yasal sınırı geçmesi halinde, sözleşme feshedilmeden işin aynı yükleniciye tamamlattırılma olanağı var mıdır? 
191
ÖRNEK KARAR 48 
191
SORU 196: Yasal iş artışından daha yüksek oranda iş artışı olan işte %10 tutarındaki artış verildikten sonra sözleşmenin feshedilmesi mümkün müdür? 
195
ÖRNEK KARAR 49 
195
ONUNCU BÖLÜM
İdarenin Temerrüdü ve Sözleşmenin Yüklenici Tarafından Feshedilmesi
SORU 197: Temerrüdün anlamı nedir? 
201
SORU 198: İdarenin, yüklenici temerrüdüne düşmesi hangi koşullarda gerçekleşir? 
201
SORU 199: İdare hangi durumlarda kusurlu sayılır? 
201
SORU 200: İdarenin kusurlu olması durumunda yüklenici sözleşmeyi feshedebilir mi? 
202
SORU 201: Yüklenici tarafından idarenin temerrüdü sebebiyle sözleşmenin feshedilmesi durumunda idare hangi yolu izler? 
203
SORU 202: Sözleşmeyi yüklenicinin feshetmesi durumunda da idare tarafından aynı yaptırımlar (teminatın gelir kaydı, yasaklama, menfi zarar davası) uygulanıyor; yüklenicinin bu işten faydası nedir? 
203
SORU 203: Kamu sözleşmelerinde işin tamamlanmasına yakın yükleniciyi temerrüde düşürmek gerekir mi? 
204
SORU 204: İdarenin kusuru sonucu yüklenicinin işe başlayamadığı durumlarda idare tarafından sözleşme feshedilebilir mi? 
204
SORU 205: İdarenin yer teslimini yapmaması durumunda yüklenicinin sözleşmeyi hemen feshetmesi mümkün müdür? 
204
ÖRNEK KARAR 50 
205
SORU 206: İşin devamı sırasında, yapı ruhsatı olmayan inşaatın belediye tarafından durdurulması sonucu idare sözleşmeyi feshedebilir mi? 
206
ÖRNEK KARAR 51 
207
ONBİRİNCİ BÖLÜM
İhalenin Yargı Kararıyla İptali Durumunda Fesih
SORU 207: Şikâyet ve İtirazen Şikâyet başvuru süreci nasıl işler? 
209
SORU 208: Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurusunun kabul edilmesi durumunda devam eden sözleşmeler feshedilir mi? 
209
SORU 209: Kurul kararının iptali istemiyle açılan davalarda, yargı mercilerince verilen yürütmeyi durdurma veya iptal kararı sonrasında sözleşme feshedilir mi? 
210
ÖRNEK KARAR 52 
210
SORU 210: İdarenin, yargı tarafından işlemin iptaline yönelik verilen karara uymadan sözleşmeye devam etme yetkisi var mıdır? 
213
ONİKİNCİ BÖLÜM
İdare ve Yüklenicinin Anlaşması Durumunda Fesih
SORU 211: Yapım işlerinde yüklenici ile idare anlaşarak işin tasfiyesi yoluna gidilebilir mi? 
215
SORU 212: İdare ile yüklenicinin anlaşması hangi durumlarda gerçekleşir? 
216
SORU 213: Yüklenici ve idarenin anlaşarak sözleşmenin TBK’ye göre tasfiye edilmesi sonrasında yükleniciye hangi yaptırımlar uygulanır? 
216
SORU 214: İdare yükleniciden kaynaklı bir sorun için yükleniciyle anlaşarak sözleşmeyi feshedebilir mi? 
216
SORU 215: İdare ile yüklenicinin karşılıklı anlaşması suretiyle işin feshedilmesinde yetki ve sorumluluk kime aittir? 
216
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eserin Yok Olması ve İfanın Olanaksızlaşması
Durumunda Fesih
SORU 216: Eserin yok olması durumunda sözleşme feshedilir mi? 
217
SORU 217: İfanın olanaksızlaşmasının şartları nelerdir? 
217
SORU 218: İş sahibi yüzünden ifanın olanaksızlaşması durumunda uygulanacak yönteme hangi kanunlarda yer verilmiştir? 
218
SORU 219: Yükleniciden kaynaklanmayan ifa olanaksızlıklarında idarece sözleşme feshedilebilir mi? 
218
ÖRNEK KARAR 53 
218
SORU 220: İfanın olanaksızlaşması sebebiyle sözleşmenin feshedilmesi durumunda taraflar neleri talep edebilir? 
219
ÖRNEK KARAR 54 
220
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fesihte Yasaklama
SORU 221: Yasaklama ifadesinin anlamı nedir? 
221
SORU 222: Yasaklama yaptırımın uygulanmasındaki amaç nedir? 
221
SORU 223: Yasaklama kararının verilebilmesinin en temel şartı nedir? 
221
ÖRNEK KARAR 55 
221
SORU 224: Yasaklama hükümleri hangi kanunlarda açıklanmıştır? 
222
SORU 225: İhalelere katılması yasaklanan yüklenicinin, yasaklandığı kurum dışındaki sözleşmelerinin akıbeti ne olur? 
222
SORU 226: Yasaklama kararı yükleniciye tebliğ edilir mi? 
222
ÖRNEK KARAR 56 
222
SORU 227: Yüklenici yasaklama kararına karşı Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet yolu ile başvurabilir mi? 
224
ÖRNEK KARAR 57 
224
ÖRNEK KARAR 58 
226
SORU 228: Kamu İhale Kurumunun yasaklamaya ait sicillerin tutulmasındaki görevini yerine getirebilmesi için idare ne yapmalıdır? 
229
SORU 229: Yasaklama kararını verme yetkisi kimdedir? 
229
SORU 230: Yetkisiz organlarca verilen yasaklama kararlarının geçerliliği nedir? 
229
ÖRNEK KARAR 59 
230
SORU 231: İhale yetkilisi tarafından feshedilen sözleşmede yasaklama kararı verecek makamın belirtilen gerekçeleri yetersiz görmesi sebebiyle yasaklama kararı vermemesi durumunda fesih geçersiz mi olur? 
232
SORU 232: İdare tarafından yasaklama kararının alınması için kaç gün içerisinde ilgili bakanlığa başvurulmalıdır? 
232
SORU 233: Yasaklama kararı kaç gün içerisinde alınır? 
232
SORU 234: Yasaklamayı gerektiren fiil ve davranışın tespit edildiği tarih nasıl belirlenir? 
233
ÖRNEK KARAR 60 
233
SORU 235: Yasaklama kararının verileceği 45 günlük sürenin başlangıcı için hangi tarih esas alınır? 
235
ÖRNEK KARAR 61 
236
SORU 236: İlgili bakanlık tarafından 45 günlük süre geçirilmesine rağmen yasaklama kararı alınabilir mi? 
236
SORU 237: Yasaklama kararı 45 gün içerisinde alınmasına rağmen 15 gün içinde Resmi Gazete’ye gönderilmezse yasaklılık işlemi geçersiz olur mu? 
237
SORU 238: Yasaklama kararının verileceği 45 günlük sürede yüklenici aynı idaredeki ihalelere katılabilir mi? 
237
SORU 239: Yasaklama kararının yürürlüğe girdiği dönemde ihale sürecinin devam etmesi durumunda nasıl bir yol izlenir? 
237
ÖRNEK KARAR 62 
237
SORU 240: Yasaklama kararı ne zaman yürürlüğe girer? 
240
SORU 241: Yasaklama formu hangi kıstaslara göre doldurulur? 
241
SORU 242: İlgili bakanlığa gönderilecek yasaklama dosyasının içerisinde hangi dokümanların bulunması gerekir? 
242
SORU 243: İhalelerde yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında verilecek yasaklama süresi ne kadardır? 
242
SORU 244: Sözleşmenin uygulanması sırasında yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında verilecek yasaklama süresi ne kadardır? 
243
SORU 245: İhalelerde ve sözleşmenin uygulanması sırasındaki yasak fiil ve davranışlar nelerdir? 
243
SORU 246: Sözleşme imzalamayan yüklenici hakkında verilecek yasaklama süresi ne olur? 
245
SORU 247: İşin tamamlanması ve kabul işlemlerinin yapılmasından sonra KİSK’in 25’inci maddesine göre yasak fiil ve davranışta bulunanlar için Mahkeme tarafından yasaklama kararı verilir mi? 
245
SORU 248: KİSK’te yasaklamaya sebep olan fesih halleri nelerdir? 
246
SORU 249: KİSK’te yasaklama gerektirmeyen fesih halleri nelerdir? 
246
SORU 250: Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar veren yüklenici yasaklanabilir mi? 
246
SORU 251: İdareye zarar veren yüklenicinin yasaklanması için mahkeme kararının sonucu beklenmeli midir? 
246
ÖRNEK KARAR 63 
247
SORU 252: Ortak girişimi oluşturan ortaklardan birinin yasak fil ve davranışlarda bulunduğunun ortaya çıkması durumunda yasaklama işlemi nasıl uygulanır? 
247
SORU 253: Tüzel kişiler hakkında yasaklama kararı nasıl uygulanır? 
248
SORU 254: Yasaklama kararı verilen şirket ortaklarının yasaklanmasında idarenin sorumluluğu nedir? 
248
SORU 255: İdarece verilen yasaklama kararına karşı yükleniciler hangi mahkemelerde dava açabilir? 
249
SORU 256: KİSK’e göre sözleşmenin feshini gerektiren hallerde yasaklama süreleri ne kadardır? 
249
SORU 257: İdareler tarafından yasaklama süresinin tespiti nasıl yapılır? 
249
ÖRNEK KARAR 64 
250
ÖRNEK KARAR 65 
250
SORU 258: Yüklenicilerin kamu ihalelerine sürekli olarak girmesi yasaklanabilir mi? 
251
SORU 259: İdarelerin ve ilgili bakanlıkların tespit edilen yasak fiil ve davranışlar neticesinde yasaklama kararını bildirmeleri veya almalarında takdir yetkisi var mıdır? 
251
SORU 260: Hakkında yasaklama kararı verilen yüklenicilerin kamu ihalelerine katılması durumunda nasıl bir işlem yapılır? 
252
ÖRNEK KARAR 66 
253
SORU 261: KİK’e göre ihaleye katılamayacak olanların ihaleye katılmaları durumunda yasaklama kararı verilir mi? 
259
SORU 262: Yasaklanan firmaların istisnalar kapsamındaki ihalelere katılması mümkün müdür? 
260
ÖRNEK KARAR 67 
261
SORU 263: İstisnalar kapsamında yapılan bir ihale neticesinde imzalanan sözleşme konusu işte yasaklama kararı verilebilir mi? 
262
SORU 264: İhale tarihi itibariyle yasaklı olmayan ancak sözleşme tarihi itibariyle yasaklı olduğu tespit edilen yüklenici hakkında nasıl bir işlem yapılır? 
262
SORU 265: Doğrudan teminle yapılan yapım işlerinde yasaklama kararı verilebilir mi? 
263
SORU 266: Yasaklama kararına karşı yükleniciler hangi mahkemelerde dava açabilirler? 
263
SORU 267: İhaleyi kazanan isteklinin sözleşme yapmaması durumunda yasaklama kararı verilir mi? 
264
SORU 268: Yüklenicinin hileli malzeme kullandığı, işin geçici ve kesin kabulü yapıldıktan sonra ortaya çıkarsa yüklenici yasaklanabilir mi? 
264
ÖRNEK KARAR 68 
264
SORU 269: Yasaklı firmalara yönelik sorgulama nasıl yapılır? 
265
SORU 270: Yasaklamanın iptali istemiyle açılan davalarda yükleniciler idareden maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir mi? 
265
ÖRNEK KARAR 69 
265
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Fesih Sebepleri
SORU 271: Sözleşmenin feshi ne anlama gelir? 
269
SORU 272: Sözleşmenin feshedilmesi hangi başlıklar altında incelenebilir? 
269
SORU 273: Yükleniciden kaynaklı fesih halleri kaç bölümde incelenebilir? 
269
SORU 274: Fesih işlemleri hangi kanunlarda tanımlanmıştır? 
270
SORU 275: KİSK’te sözleşmenin feshedilmesine yönelik maddeler hangileridir? 
270
SORU 276: Yüklenicinin TBK’ye göre fesih sebepleri nelerdir? 
270
SORU 277: KİSK’te fesih halleri, bildirim durumlarına göre kaç bölümde incelenebilir? 
271
SORU 278: 2886 ve 4735 sayılı kanunlarda fesih ve tasfiye neyi ifade eder? 
271
SORU 279: İdare ve yüklenicinin sözleşmeden kaynaklı sorumlulukları nelerdir? 
272
ONALTINCI BÖLÜM
Fesihte Tebligat
SORU 280: Tebligatın anlamı nedir? 
273
SORU 281: Tebligatın amacı nedir? 
273
SORU 282: Tebligat usulleri hangi kanunlarda yer alır? 
273
SORU 283: Fesih mehillerinde sürenin başlaması için yapılması gereken ilk iş nedir? 
274
SORU 284: Yüklenicilere feshe yönelik tebligat EKAP üzerinden gönderilebilir mi? 
274
SORU 285: Yükleniciye ihtar çekilmesinin amacı nedir? 
275
SORU 286: Adresini değiştiren yükleniciye fesih tebligatı nasıl yapılır? 
275
SORU 287: Sözleşmenin konsorsiyum veya iş ortaklarıyla yapılması durumunda fesih tebligatı kime yapılır? 
276
SORU 288: Fesih ihtarnamesi yüklenicilere nasıl gönderilir? 
276
ÖRNEK KARAR 70 
277
SORU 289: Yükleniciye verilecek mehilde (sürede) hangi hususlara dikkat edilmelidir? 
278
SORU 290: İdare fesih iradesini kullanırken gönderilen yazıda “fesih” kelimesini kullanmak zorunda mıdır? 
279
SORU 291: Sözleşmenin feshedilmesi kararının alınması ve yükleniciye bildirilmesinde öngörülen süreler aşılabilir mi? 
279
SORU 292: Alınan fesih kararının değiştirilme imkânı var mıdır? 
279
SORU 293: TBK açısından mehil verilmesini gerektiren durumlar nelerdir? 
279
SORU 294: TBK’ye göre süre verilmesi gerekmeyen durumları açıklayınız? 
280
SORU 295: İdarenin, sözleşmenin feshedilmesiyle ortaya çıkan alacağında zamanaşımı süresi nedir? 
281
ÖRNEK KARAR 71 
281
ONYEDİNCİ BÖLÜM
Fesihte Teminatın Gelir Kaydedilmesi
SORU 296: “Teminat Mektubu” kanunda nasıl tanımlanmıştır? 
283
SORU 297: Teminat mektubunun hukuki niteliği nedir? 
283
ÖRNEK KARAR 72 
284
ÖRNEK KARAR 73 
284
SORU 298: Kefalet sözleşmesi ile Garanti Sözleşmesi arasındaki farklar nelerdir? 
284
SORU 299: Kamuda alınan teminat mektubu çeşitleri nelerdir? 
285
SORU 300: Teminat mektubunun hukuki ilişkisinde görev dağılımı nasıldır? 
285
SORU 301: Teminat mektubu düzenlenirken hangi hususlara dikkat edilir? 
286
SORU 302: Teminat olarak kabul edilebilecek değerler nelerdir? 
286
SORU 303: Sözleşmenin feshedilmesi halinde kesin ve ek kesin teminatların gelir kaydedileceği hangi kanun maddelerinde düzenlenmiştir? 
287
SORU 304: KİSK’in hangi fesih hallerinde teminatlar güncellenerek gelir kaydedilir? 
287
SORU 305: KİSK’te teminatın gelir kaydedilmesini gerektirmeyen fesih halleri nelerdir? 
287
SORU 306: Teminatların güncellenerek gelir kaydedilmesinin amacı nedir? 
288
SORU 307: Teminatların gelir kaydedilmesi nasıl gerçekleştirilir? 
288
SORU 308: Kesin ve ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi için yükleniciye bildirimde bulunulmalı mıdır? 
289
SORU 309: Teminat mektupları üzerine haciz ve ihtiyati tedbir konulabilir mi? 
289
ÖRNEK KARAR 74 
289
ÖRNEK KARAR 75 
290
SORU 310: Teminat mektubunun nakde çevrilmesi talebinin bankaya iletildiği günün ertesinde veya birkaç gün içinde, lehtar (Yüklenici) tarafından alınan ihtiyati tedbir kararına istinaden mektubu nakite çevirmemesinde banka kusurlu mudur? 
295
SORU 311: Yüklenicinin konkordato ilan etmesi teminat mektubunun nakde çevrilmesini engeller mi? 
296
ÖRNEK KARAR 76 
297
SORU 312: Sözleşmenin feshedilmesi sebebiyle oluşan idare alacağı teminattan karşılanabilir mi? 
298
SORU 313: Yüklenicinin ihale sürecinde yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun kesin kabul yapıldıktan sonra tespit edilmesi durumunda, sözleşme feshedilmeden teminatlar gelir kaydedilir mi? 
299
ÖRNEK KARAR 77 
299
SORU 314: Sözleşmenin feshedilmesi durumunda avans teminat mektubu gelir kaydedilir mi? 
300
SORU 315: Sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle teminatlar gelir kaydedilirken güncelleme yapılır mı? 
301
ÖRNEK KARAR 78 
301
SORU 316: Teminat mektubunun nakde çevrilmesinde temerrüt faizi ne zaman işlemeye başlar? 
305
SORU 317: Teminat mektubunun sözleşmesinde belirlenen orandan daha fazla verilmesi durumunda ne kadarlık bölümü gelir kaydedilir? 
305
ÖRNEK KARAR 79 
306
SORU 318: Bankalarca, teminat mektubunun gelir kaydedilmesi sürecinde idarenin nakde çevrilmesi talebi karşılanmak zorunda mıdır? 
311
ÖRNEK KARAR 80 
312
SORU 319: Teminat mektubunun ödenmesi yönünde bankaya yapılan talepte banka nasıl bir yol izler? 
313
SORU 320: Banka muhatabın (idare) talebine rağmen hangi şartlarda ödeme yapmaz? 
313
SORU 321: İşin tasfiye edilmesi durumunda kesin teminatlar gelir kaydedilir mi? 
314
ÖRNEK KARAR 81 
314
SORU 322: Kesin teminatın eksik ve hatalı gelir kaydedilmesi sebebiyle ortaya çıkan kamu zararında sorumluluk kime aittir? 
316
ÖRNEK KARAR 82 
317
SORU 323: KİSK’in 17 ve 18’inci maddeleri gereğince feshedilen sözleşmelerde gelir kaydedilen teminatlar güncellenir mi? 
320
ÖRNEK KARAR 83 
321
SORU 324: İdarenin teminat mektubunu irat kaydetmesi durumunda yükleniciler tarafından hangi yargı organlarında dava açılabilir? 
324
ÖRNEK KARAR 84 
325
SORU 325: Geçici kabulü yapılan işte yüklenicinin eksiklikleri tamamlayamaması durumunda kesin teminatlar güncellenir mi? 
328
ÖRNEK KARAR 85 
329
SORU 326: Teminat mektubunun sahte çıkması sebebiyle gelir kaydedilememesi durumunda oluşan zararda sorumluluk kime aittir? 
329
ÖRNEK KARAR 86 
330
SORU 327: Teminat mektubunun kaybolması durumunda gelir kaydedilmesi mümkün müdür? 
332
ÖRNEK KARAR 87 
333
SORU 328: Bankanın, idarenin ödeme talebine rağmen ödeme yapmaması durumunda nasıl bir yol izlenir? 
333
SORU 329: Sözleşmenin feshedilmesi durumunda ek kesin teminatta güncellenerek gelir kaydedilir mi? 
333
ÖRNEK KARAR 88 
334
SORU 330: Ek kesin teminatın hakedişlerden kesilmek suretiyle karşılanması durumunda gelir kaydedilmesi işleminde nasıl bir yol izlenir? 
335
SORU 331: İflası ertelenen firmanın teminat mektubunun nakde çevrilmesi önlenebilir mi? 
335
ÖRNEK KARAR 89 
336
SORU 332: Teminat mektubunun yüklenici tarafından bankaya iade edilmesi durumunda bankanın yükümlülüğü ortadan kalkar mı? 
336
ÖRNEK KARAR 90 
337
SORU 333: Bankanın teminat mektubu bedelinin depo edilmesi talebi, mektubun nakde çevrilmesine engel teşkil eder mi? 
337
SORU 334: Aşağıda bilgileri bulunan teminat mektubunun güncellenmesine yönelik hesaplamaları yapınız? 
337
SORU 335: Aşağıda bilgileri bulunan teminat mektubunun güncellenmesine yönelik hesaplamaları yapınız.? 
338
SORU 336: Aşağıda bilgileri verilen işe ait teminat mektubunun güncellenmiş değerlerini bulunuz? 
339
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
Fesihte İdare Zararının Karşılanması
SORU 337: Sözleşmenin feshedilmesi durumunda idarenin isteyebileceği zarar hangisidir? 
341
ÖRNEK KARAR 91 
341
ÖRNEK KARAR 92 
343
SORU 338: Menfi zarar kapsamında neler bulunur? 
346
SORU 339: Menfi zararda, idarenin başka bir sözleşme yapma fırsatını kaçırmasından dolayı oluşan zarar nasıl hesaplanır? 
346
ÖRNEK KARAR 93 
346
SORU 340: Menfi zararın tespitinde ilk ihalede tek bir katılımcı olması durumunda nasıl bir yol izlenir? 
350
ÖRNEK KARAR 94 
350
SORU 341: Menfi zararın hesabında, ikinci ihalede verilen tekliflerden geçerli olmayan avantajlı teklifler hesaba katılır mı? 
351
SORU 342: Fesih edilen sözleşmelerin tümünde menfi zarar hesabı yapılır mı? 
352
SORU 343: Sözleşmenin feshedilmesinden sonra idare tarafından ikinci kez ihaleye çıkılmaması durumunda menfi zarar hesap edilir mi? 
352
ÖRNEK KARAR 95 
353
SORU 344: İdare tarafından ikinci kez ihaleye çıkılmaması durumunda menfi zarar hesap edilirken Yİ–ÜFE katsayıları kullanılarak ilk ihale tutarı güncellenebilir mi? 
354
ÖRNEK KARAR 96 
354
SORU 345: Menfi zarar yükleniciden nasıl tahsil edilir? 
356
ÖRNEK KARAR 97 
356
SORU 346: Menfi ve müspet zarar arasındaki fark nedir? 
358
SORU 347: Menfi zarar ve müspet zarar hesabını örnekle açıklayınız? 
358
SORU 348: İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalamaması durumunda menfi zarar oluşur mu? 
358
ÖRNEK KARAR 98 
359
SORU 349: Sözleşmenin feshedilmesi durumunda idare alacağına faiz işletilebilir mi? 
360
ÖRNEK KARAR 99 
360
SORU 350: İdare alacağına hangi faiz yöntemi uygulanır? 
361
SORU 351: İdare alacağına uygulanacak faizin başlangıç tarihi nedir? 
361
SORU 352: Temerrüt faizi daha sonradan talep edilebilir mi? 
362
SORU 353: Temerrüt faizinde zaman aşımı süresi nedir? 
362
SORU 354: İdare fazladan yaptığı ödemeler için faiz talebinde bulunabilir mi? 
362
ÖRNEK KARAR 100 
362
SORU 355: Sözleşmesi feshedilen işte idare eksik işlerin bedeli yükleniciden talep edilebilir mi? 
364
ÖRNEK KARAR 101 
364
SORU 356: Fiyat farkı ödenen işlerde menfi zarar hesabı nasıl yapılır? 
365
SORU 357: Yüklenicinin, aynı idaredeki iki farklı işinin feshedilmesi durumunda, idarenin yükleniciden alacağı tutarın, diğer işteki yükleniciye olan borcundan takas usulüyle tahsil edilmesi mümkün müdür? 
365
SORU 358: İdare menfi zarar oluşabileceği gerekçesiyle yüklenicinin ara hakedişlerinin ödenmesini durdurabilir mi? 
368
ONDOKUZUNCU BÖLÜM
Fesih Süreci ve Sonuçları
SORU 359: Sözleşmesi feshedilen işte yüklenicinin hakedişlerinden “geçici kabul noksanları” için kesilen bedel yükleniciye ödenir mi? 
369
ÖRNEK KARAR 102 
369
SORU 360: Sözleşmenin feshedilmesi durumunda, yapılan imalat yüzdesi nasıl tespit edilir? 
372
ÖRNEK KARAR 103 
372
SORU 361: Sözleşmenin feshedilmesi durumunda, yüklenici hazırlık aşamasında yaptığı harcamaları “tamamlama yüzdesi” içerisinde alabilir mi? 
374
SORU 362: Sözleşmenin feshedilmesinden önce idarece verilecek mehil süresinde ceza kesilir mi? 
374
ÖRNEK KARAR 104 
375
SORU 363: Kanunda belirtilen mehilden (10 gün) daha az süre verilerek yapılan feshin geçerliliği var mıdır? 
377
ÖRNEK KARAR 105 
378
SORU 364: Cezalı çalışılan işlerde yükleniciye çekilecek ihtar yazısında hangi hususlar yer almalıdır? 
379
SORU 365: Geçici kabul eksikliklerini gidermeyen yüklenicinin sözleşmesi feshedilir mi? 
379
ÖRNEK KARAR 106 
380
SORU 366: Fesih işleminden sonra kalan iş hangi yöntemle ihale edilmelidir? 
381
ÖRNEK KARAR 107 
382
ÖRNEK KARAR 108 
384
SORU 367: İdare tarafından açılacak alacak davası sonuçlandırılmadan kalan işler tamamlattırılabilir mi? 
385
SORU 368: İdarenin fesih kararı aldıktan sonra, bu karardan dönerek sözleşmeye devam etmesi mümkün müdür? 
386
ÖRNEK KARAR 109 
386
ÖRNEK KARAR 110 
387
SORU 369: Feshedilen sözleşmelerde All Risk Sigorta Poliçesi yaptırılır mı? 
388
SORU 370: Sözleşmeyi feshetme yetkisi kimdedir? 
388
SORU 371: Feshedilen bir işte durum tespitinin yapılması amacıyla mahkemeye başvurulabilir mi? 
388
ÖRNEK KARAR 111 
389
SORU 372: Fesih/tasfiye edilen sözleşmelerde yüklenici adına iş deneyim belgesi düzenlenir mi? 
389
ÖRNEK KARAR 112 
390
SORU 373: Sözleşmenin feshedilmesinde işlem sırası nasıl gerçekleşir? 
390
ÖRNEK KARAR 113 
390
SORU 374: Fesih ile ilgili anlaşmazlıklar hangi makamlarca çözülür? 
395
ÖRNEK KARAR 114 
396
ÖRNEK KARAR 115 
397
ÖRNEK KARAR 116 
398
ÖRNEK KARAR 117 
400
SORU 375: Sözleşmelerin feshedilmesi durumunda yüklenicilere uygulanacak yaptırım farklılıkları nelerdir? 
400
SORU 376: Sözleşmenin idare tarafından haksız olarak feshedilmesi sonucu yüklenicinin uğradığı kâr kaybı neyi ifade eder? 
401
SORU 377: Şantiye ve personel giderleri yüklenicinin kâr kaybına dahil midir? 
401
SORU 378: Kâr kaybında yasal faiz hangi tarihte işlemeye başlar? 
402
SORU 379: Sözleşmenin idare ve yüklenicinin ortak kusuru sonucu feshedilmesi durumunda taraflar kar kaybını isteyebilir mi? 
402
ÖRNEK KARAR 118 
402
SORU 380: İşlemiş faizden hangi durumlarda bahsedilebilir? 
402
SORU 381: Sözleşmenin feshedilmesi durumunda idare yüklenicinin şantiye sahasında kalan malzeme ve araçlarına kamu zararına istinaden el koyabilir mi? 
403
ÖRNEK KARAR 119 
403
SORU 382: Sözleşmenin feshedilmesi sonucu tespit edilen fiziki gerçekleşme oranına tekabül eden tutar yükleniciye ödenirken ayrıca KDV hesap edilir mi? 
405
ÖRNEK KARAR 120 
406
SORU 383: İdare feshedilen işteki kusurlu imalat için nefaset bedeli kesebilir mi? 
407
ÖRNEK KARAR 121 
407
YİRMİNCİ BÖLÜM
Vaka Analizleri
I. VAKANIN ANALİZİ – ÖRNEK DURUM TESPİTİ 
409
II. VAKANIN ANALİZİ – İDARE ZARARININ HESAPLANMASI (Geçici Kabul Eksikliklerinin Nam ve Hesabına Yaptırılması) 
412
III. VAKANIN ANALİZİ – İDARE ZARARININ HESAPLANMASI (Sözleşmenin Feshedilmesi) 
416
IV. VAKANIN ANALİZİ – CEZA SINIRI SEBEBİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ 
422
EKLER
EK 1: YAPIM İŞLERİNE AİT DEVİR SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 
431
EK 2: HARCAMA YETKİLİLERİ 
441
EK 3: ÖRNEK İHTAR YAZISI 
443
EK 4: İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
445
EK 5: YASAKLAMA İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ 
447
EK 6: GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU 
449
EK 7: KESİN TEMİNAT MEKTUBU 
451
EK 8: YÜKSEK FEN KURULU GÖRÜŞÜ 
453
EK 9: İŞİN SÜRESİNİN BAŞLANGICI 
461
EK 10: DİLEKÇE TARİHİNİN CEZALI SÜREYE DAHİL OLMASINA DAİR KARAR 
465
Kaynakça 
467
Örnek Kararlara Ait Liste 
469
Kavram Dizini 
473