Ecrimisil Davaları  (Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli) Aydın Tekdoğan  - Kitap

Ecrimisil Davaları

(Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli)

5. Baskı, 
Temmuz 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
640
Barkod:
9789750285851
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
910,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Diğer Baskılar
4. baskı
Ekim 2022
615,00
475,00 (%23)
Kitabın Açıklaması
Ecrimisil, malikinin rızası dışında taşınmazının gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle ödenen tazminattır. Haksız işgal, haksız eylem niteliğinde olup, gerek öğretide ve gerekse yargısal uygulamalarda ecrimisil, diğer bir deyişle haksız işgal tazminatı, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötü niyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olarak tanımlanmaktadır.
Bu kitapta; uygulamada en çok görülen dava tiplerinden olan ecrimisil davaları yine uygulamadaki sorunlar dikkate alınmak suretiyle tüm yönleri ile ele alınmış, daha iyi anlaşılabilmesi için zilyetlik ve zilyedin hak ve yükümlülüklerine ilişkin konulara ayrıntılı olarak yer verilmiş, her konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına ve Yargıtay tarafından onanmış ilk derece mahkemesi kararlarına, yer verilmiştir. Ayrıca dipnotlarla bazı kavramlar açıklanarak, usul hukukuna ilişkin gerekli açıklamalar yapılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Zilyetlik Kavramı
.
Ecrimisilin Koşulları
.
Paydaşlar Arasında Ecrimisil
.
Ecrimisile İlişkin Özel Haller
.
Kamu Taşınmazlarının İşgali Halinde Ecrimisil
.
Ecrimisile Esas Sürenin ve Ecrimisil Bedelinin Tespiti
.
Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı, Faiz ve Mahsup
.
Ecrimisil Davalarında Usule İlişkin Sorunlar
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Yazarın Özgeçmişi ve Yayımlanmış Kitapları 
7
Kısaltmalar 
17
Birinci Bölüm
ZİLYEDİN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
I. GENEL OLARAK ZİLYETLİK 
19
II. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU 
21
III. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU 
26
A. Eşyayı İade Borcu 
26
B. Ürünleri İade Borcu 
27
IV. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU VE YARARLI GİDERLERİ TALEP HAKKI 
29
A. Genel Olarak 
29
B. Hapis Hakkı 
39
V. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU GİDERLERİ İSTEYEBİLME HAKKI 
52
İkinci Bölüm
ECRİMİSİL
I. TANIM 
55
II. KOŞULLARI 
63
A. Genel Olarak 
63
B. Taşınmazın İşgal Edilmesi (Fiilen Kullanılması) Koşulu 
64
1. Elatma Kavramı 
64
2. Tapu Kaydının Yerinde Uygulanması Suretiyle Kapsamının Belirlenmesi 
71
a. Tapu Kaydının Kapsamı 
71
b. Kat İrtifaklı Veya Kat Mülkiyetli Taşınmazlarda Esas Alınacak Proje 
86
C. İşgal Edenin Kötüniyetli Olması Koşulu 
88
1. Genel Olarak Kötüniyet 
88
2. Ecrimisil Açısından Kötüniyet 
90
a. Genel Olarak 
90
b. İşgal Edenin Kötüniyetli Sayılamayacağı Haller 
101
aa. Taşınmazın Kullanılmasına Malikin Onayının Bulunması 
101
aaa. Kullanıma Onayın Açık Olması 
101
bbb. Kullanıma Onayın Zımni Olması (Uzun Süre Ses Çıkarılmaması) 
106
ccc. Onayın Geri Alınması 
110
bb. Taşınmazın Paydaşlar Arasında Oluşan Fiili Paylaşıma Uygun Kullanılması 
114
cc. Taşınmazın Geçerli Bir Hukuki Nedenle Kullanılması 
115
dd. Taşınmazın Tapu Kaydına Dayalı Kullanılması 
118
ee. Taşınmazın Haricen Satın Almaya Dayalı Kullanılması 
120
ff. Taşınmazın Kira Sözleşmesine Dayalı Kullanılması 
131
gg. Mülkiyeti Uyuşmazlık Konusu Olan Taşınmazın Kullanılması 
150
hh. Şufa (Önalım) Hakkına Dayalı Tapu İptali–Tescil Davası Açılan Taşınmazın Kullanılması 
153
D. Zarar Koşulu 
155
1. 08/03/1950 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararına Göre 
155
2. Yerleşik Uygulamaya Göre 
156
a. Haksız Kullanımın Yeterli Olması 
156
b. Taşınmazdan Gelir Elde Etme Koşulunun Aranmaması 
158
c. Davacıya Gelir Getiren Yer Olması Koşulunun Aranmaması 
159
d. Yapının İmara Uygun Olması Koşulunun Aranmaması 
163
Üçüncü Bölüm
BİRLİKTE MÜLKİYET HALİNDE ECRİMİSİL
I. GENEL OLARAK BİRLİKTE MÜLKİYET 
165
A. Paylı Mülkiyet (TMK 688–700) 
165
1. Paylı Mülkiyetin Niteliği 
165
2. Paylı Mülkiyette Yönetim 
168
a. Olağan Yönetim İşlerinde 
168
b. Önemli Yönetim İşlerinde 
169
c. Olağanüstü Yönetim İşlerinde 
171
3. Eşyadan Yararlanma ve Kullanma 
173
4. Paydaşların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu 
175
5. Eşyaya Yapılan Gider ve Yükümlülüklere Katılma 
176
6. Eşyanın Korunması Konusundaki Yetkileri 
178
7. Hâkim Müdahalesi 
180
8. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi 
180
a. Payın Devri 
181
b. Paydaşlıktan Çıkarma 
181
c. Paylaşma (Taksim, İzale–i Şüyu) 
182
9. Paylaşmanın İstenemeyeceği Haller 
183
a. Paydaşlar Arasında Bu Yönde Bir Anlaşma (İdame–İ Şüyu) Varsa 
183
b. Eşya Devamlı Bir Amaca Özgülenmişse 
184
c. Paylaşma Zamanı Uygun Değilse 
185
d. Paylaşmayı Yasaklayan Bir Kanun Hükmü Varsa 
185
B. Elbirliği (İştirak) Halinde Mülkiyet (TMK. 701–703) 
186
1. Elbirliği Mülkiyetinin Niteliği 
186
2. Elbirliği Mülkiyetinin Kurulması 
187
3. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Hak ve Yetkileri 
187
4. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi 
195
II. PAYLI MÜLKİYETTE ECRİMİSİL(PAYDAŞLAR ARASINDA ECRİMİSİL) 
196
A. Genel Olarak 
196
B. Fiili Kullanma Biçimi Varsa 
200
C. Paydaşın Kullandığı veya Kullanabileceği Bir Kısım Varsa 
212
D. Paylı Mülkiyetli Taşınmaz Bir Kısım Paydaşlarca Kiraya Verilmişse 
220
1. Kira Sözleşmesi Paylı Mülkiyet Hükümlerine Göre Geçerliyse 
220
2. Kira Sözleşmesi Paylı Mülkiyet Hükümlerine Göre Geçerli Değilse 
221
III. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETTE ECRİMİSİL(ORTAKLAR ARASINDA ECRİMİSİL) 
223
A. Genel Olarak 
223
B. Elbirliği Mülkiyetli Taşınmaz Ortağın Katılımı veya Onayı Olmadan Kiraya Verilmişse 
229
IV. İNTİFADAN MEN (YARARLANMADAN ENGELLEME) KOŞULU 
231
A. Genel Olarak 
231
B. Geçerlilik Şekli 
238
C. İspatı 
239
D. İntifadan Men Koşulunun İstisnaları 
245
1. Taşınmazın ve Elde Edilen Ürünlerin Niteliğinden Kaynaklanan İstisna 
245
2. Paydaşın Taşınmazın Tamamında Hak İddiasından Kaynaklanan İstisna 
252
3. Paydaşlar Arasındaki Kullanım Anlaşmasından Kaynaklanan İstisna 
253
4. Daha Önce Dava Açılmasından veya İcra Takibi Yapılmış Olmasından Kaynaklanan İstisna 
256
5. Malikin Kamu Kurumu Sıfatından Kaynaklanan İstisna 
261
V. BİRLİKTE MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE İŞGALİ HALİNDE ECRİMİSİL 
263
Dördüncü Bölüm
ECRİMİSİLE İLİŞKİN ÖZEL HALLER
I. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA HALİNDE 
267
II. İMAR UYGULAMASI HALİNDE ECRİMİSİL 
278
A. İmar Uygulaması 
278
B. Ecrimisil Açısından 
280
III. BOŞANMA HALİNDE AİLE KONUTU HAKKINDA ECRİMİSİL 
286
A. Aile Konutu 
286
B. Ecrimisil Açısından 
287
IV. YOLSUZ TESCİL HALİNDE ECRİMİSİL 
298
A. Yolsuz Tescil 
298
B. Muris Muvazaası Halinde Ecrimisil 
300
C. Diğer Yolsuz Tescil Hallerinde Ecrimisil 
306
V. İHALEDEN ALINAN TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL 
310
VI. ŞAHSİ HAKKA DAYALI ECRİMİSİL 
316
VII. KAYYIM TAYİN EDİLEN TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL 
325
Beşinci Bölüm
KAMU TAŞINMAZLARINDA ECRİMİSİL
I. GENEL OLARAK 
331
II. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 
335
III. 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN 75. MADDESİ 
335
IV. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU 
346
V. 5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 
348
Altıncı Bölüm
ECRİMİSİLE ESAS SÜRENİN TESPİTİ
I. GENEL OLARAK 
349
II. DAVA TARİHİNDEN SONRASI İÇİN ECRİMİSİL İSTEMİ 
358
III. SÜRENİN TESPİTİNE İLİŞKİN ÖZEL HALLER 
359
A. İhtarname Tebliği Halinde Ecrimisile Esas Süre 
359
B. Boşanma Halinde Ecrimisile Esas Süre 
360
C. Yolsuz Tescil Halinde Ecrimisile Esas Süre 
362
D. Birlikte Mülkiyet Halinde Ecrimisile Esas Süre 
363
E. Sözleşmenin Sona Ermesi Halinde Ecrimisile Esas Süre 
365
F. Şahsi Hakka Dayalı Talep Halinde Ecrimisile Esas Süre 
367
G. Mülkiyeti Uyuşmazlık Konusu Olan Taşınmazlarda Ecrimisile Esas Süre 
369
H. İhale İle Alınan Taşınmazlarda Ecrimisile Esas Süre 
371
I. Kamulaştırmasız El Atma Halinde Ecrimisile Esas Süre 
375
İ. Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Halinde Ecrimisile Esas Süre 
379
J. Şufa (Önalım) Halinde Ecrimisile Esas Süre 
380
Yedinci Bölüm
ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİTİ
I. ZARARIN TESPİTİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
381
II. ARSA VE BİNALARDA ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİTİ 
392
A. Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Bedelinin Tespiti 
392
B. Önceki Döneme Ait Mahkeme Kararı Üzerinden Ecrimisil Bedelinin Tespiti 
409
C. Önceki Döneme Ait Kira Sözleşmesi Üzerinden Ecrimisil Bedelinin Tespiti 
415
D. Muhdesat Şerhinin Bulunması veya Yapının Davalıya Ait Olması Halinde 
417
III. ARAZİ VASIFLI TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİTİ 
423
Sekizinci Bölüm
ZAMANAŞIMI, FAİZ, İCRA İNKÂR TAZMİNATI, MAHSUP
I. ECRİMİSİL İSTEMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ 
437
II. ECRİMİSİL İSTEMLERİNDE FAİZ 
453
III. ECRİMİSİL İSTEMLERİNDE İCRA İNKÂR TAZMİNATI 
462
A. İcra İnkâr Tazminatı 
462
B. Ecrimisil Açısından 
467
IV. ECRİMİSİL İSTEMLERİNDE MAHSUP VE TAKAS 
468
A. Mahsup 
468
B. Takas 
475
1. Genel Olarak 
475
2. Takasın Koşulları 
479
a. Olumlu Koşullar 
479
b. Olumsuz Koşullar 
481
C. Mahsup ile Takasın Farkları 
482
D. Ecrimisil Açısından 
485
Dokuzuncu Bölüm
ECRİMİSİL DAVASI
I. HUKUKİ NİTELİĞİ 
491
II. GÖREVLİ MAHKEME 
500
A. Genel Olarak 
500
B. Ecrimisil Davalarında Görevli Mahkeme 
508
1. Mülkiyet Hakkına Dayalı Davalarda 
508
2. Kira İlişkisi Halinde 
514
3. Vekâletsiz İş Görme ve Sebepsiz Zenginleşme Hukuksal Nedenlerine Dayanılması Halinde 
518
4. Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi Taşınmazlar Hakkında Açılan Ecrimisil Davalarında 
519
5. 3533 Sayılı Kanun Gereği Tahkime Tabi Davalarda 
523
III. YETKİLİ MAHKEME 
526
A. Genel Olarak 
526
B. Ecrimisil Davalarında Yetkili Mahkeme 
532
IV. DAVANIN TARAFLARI 
534
A. Taraf ve Dava Ehliyeti 
534
B. Davacı 
542
1. Genel Olarak 
542
2. Ferdi Mülkiyette Davacı Sıfatı 
549
3. Birlikte Mülkiyette Davacı Sıfatı 
550
a. Paylı Mülkiyette Davacı Sıfatı 
550
b. Elbirliği (İştirak) Halinde Mülkiyette Davacı Sıfatı 
551
aa. Üçüncü Kişiye Karşı Dava Açılması Halinde 
551
bb. Ortaklar Arasında Dava Açılması Halinde 
553
4. Kat Mülkiyetli Taşınmazların Ortak Yerlerinin İşgali Halinde 
554
C. Davalı 
557
V. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ 
564
A. Yargılama Gideri 
564
B. Harç 
571
1. Genel Olarak 
571
2. Başvurma Harcı 
572
3. Karar ve İlam Harcı 
572
4. Ecrimisil Davasında Harç 
577
C. Vekâlet Ücreti 
578
1. Genel Olarak 
578
2. Ecrimisil Davalarında Vekâlet Ücreti 
582
VI. ECRİMİSİL DAVASINDA İSPAT 
583
A. Genel Olarak İspat 
583
B. Ecrimisil Davasında İspat 
590
VII. ECRİMİSİL DAVALARINDA DERDESTLİK VE KESİN HÜKÜM 
599
A. Genel olarak 
599
B. Ecrimisil Davalarında Derdestlik ve Kesin Hüküm 
601
Onuncu Bölüm
DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
I. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
609
A. Mülkiyeti Davacıya Ait Taşınmazın İşgali 
609
B. Boşanma Kararı Kesinleşmesine Rağmen Taşınmazın İşgali 
610
C. İhtarname ile Kullanım Onayı Geri Alınan Taşınmazın İşgali 
611
D. Kamulaştırmasız El Atma Suretiyle Taşınmazın İşgali 
612
E. Muris Muvazaası Nedeniyle Tescilin Yolsuz Olduğu Mahkeme Kararı İle Kesinleşen Taşınmazın Paydaşça İşgali 
613
F. İrade Bozukluğu Nedeniyle Tescilin Yolsuz Olduğu Mahkeme Kararı İle Kesinleşen Taşınmazın İşgali 
614
G. Elbirliği (Paylı) Mülkiyette Ortağın (Paydaşın) Taşınmazı İşgali (İntifadan Men Koşulu Ortaklığın Giderilmesi Davası İle Yerine Getirilmiştir) 
615
H. Elbirliği (Paylı) Mülkiyette Ortağın (Paydaşın) Taşınmazı İşgali (İntifadan Men Koşulu Tanıkla İspatlanacaktır) 
616
I. Paylı Mülkiyette Davalı Paydaşın Kiraya Vermek Suretiyle Taşınmazı İşgali 
617
İ. Elbirliği Mülkiyetinde Davalı Ortağın Kiraya Vermek Suretiyle Taşınmazı İşgali 
618
J. Davalılar Arasındaki Kira İlişkisi Sonucu Taşınmazın İşgali (Müteselsil Sorumluluk Hali) 
619
K. Paylı Mülkiyette Davalı Paydaş İle Davalı İşgalci Arasındaki Kira İlişkisi Sonucu Taşınmazın İşgali (Müteselsil Sorumluluk Hali) 
620
L. Elbirliği Mülkiyetinde Davalı Ortak İle Davalı İşgalci Arasındaki Kira İlişkisi Sonucu Taşınmazın İşgali (Müteselsil Sorumluluk Hali) 
621
II. CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 
622
A. Haksız İşgalin Bulunmadığı Savunması 
622
B. Malikin Onayı İle Kullanma Savunması 
623
C. Harici Satışa Dayalı Kullanma Savunması 
624
D. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Kullanma Savunması 
625
E. Mülkiyetin Uyuşmazlık Konusu Olduğu Savunması 
626
F. Paydaşın Onaya Dayalı Kullanma Savunması 
627
G. Fiili Kullanıma Uygun Kullanıldığı Savunması 
628
H. Tapuya Dayalı Kullanma Savunması 
629
I. Kira Akdine Dayalı Kullanma Savunması 
630
İ. Davacı Paydaşın Kullanabileceği Yerin Bulunduğu Savunması 
631
J. İntifadan Men Koşulunun Yerine Getirilmediği Savunması 
632
Kaynakça 
633
Kavramlar Dizini 
635