İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları Eraslan Özkaya  - Kitap

İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları

10. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1456
Barkod:
9789750292286
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.650,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
9. baskı
Nisan 2022
1.620,00
820,00 (%49)
7. baskı
Mart 2017
995,00
175,00 (%82)
Kitabın Açıklaması
İnançlı İşlem, Muvazaa, Taraf Muvazaası, Üçüncü Kişinin Açtığı Muvazaa Davaları, Muris Muvazaası, Nam–ı Müstear (Takma Ad), Tenkis, Kanuna Karşı Hile (Kanundan Kaçma), Sözleşmenin İptali, İcra İflas Kanununa Göre Sözleşmenin İptali Davaları, 6183 Sayılı Kanuna Göre Sözleşmenin İptali Davaları, Davaların Birbirleri ile İlişkileri konularına yer verilen ve 10. baskısına ulaşan eserde; üçüncü kişilerin açtıkları muvazaa davalarında borçlar hukuku, ticaret hukuku, sosyal sigortalar hukuku alanında yapılan muvazaalı sözleşmelere ilişkin daha geniş açıklamalar yapılarak örnek içtihatlar konulmuş, kitap bu yönde daha da genişletilmiş, yazara ulaşan soruların cevaplandırılması hedeflenmiştir.
Tüm yeni baskılarda olduğu gibi bu baskıda da kitap yeniden titizlikle gözden geçirilmiş, bazı ibare ve yanlışlıklar düzeltilmiş, son baskıdan sonra çıkmış olan emsal nitelikteki içtihatlar eklenilmiş, bazı konular daha da açıklığa kavuşturularak ilaveler yapılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İnançlı İşlem
.
Muvazaa
.
Taraf Muvazaası
.
Üçüncü Kişinin Açtığı Muvazaa Davaları
.
Muris Muvazaası
.
Nam–ı Müstear (Takma Ad)
.
Tenkis
.
Kanuna Karşı Hile (Kanundan Kaçma)
.
Sözleşmenin İptali
.
Davaların Birbirleri ile İlişkileri
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Onuncu Baskının Önsözü 
7
Dokuzuncu Baskının Önsözü 
8
Sekizinci Baskının Önsözü 
9
Yedinci Baskının Önsözü 
10
Altıncı Baskının Önsözü 
11
Beşinci Baskının Önsözü 
12
Dördüncü Baskının Önsözü 
13
Üçüncü Baskının Önsözü 
14
İkinci Baskının Önsözü 
15
Önsöz 
16
Kısaltmalar 
29
Birinci Bölüm
İNANÇLI İŞLEM İNANÇLI SÖZLEŞMELER
(İTİMADA DAYANAN MUAMELELER)
I. KAVRAM VE TANIM 
33
II. İNANÇLI İŞLEMLERİN YAPILMA NEDENLERİ 
34
A. Gizlemek Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler 
34
B. Teminat Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler 
34
C. Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Yapılan İnançlı İşlemler 
35
D. Kanunların Elverişsiz Hükümleri Nedeniyle Yapılan İnançlı İşlemler 
36
E. Alacağın Tahsili, Bir Malın İdaresi veya Hayatın Bazı İcapları Nedeniyle Yapılan İnançlı İşlemler 
37
III. İNANÇLI İŞLEMİN UNSURLARI 
37
A. İnanç Sözleşmesi 
37
B. Kazandırıcı İşlem (Hakkın Devri İşlemi) 
39
IV. KAZANDIRICI İŞLEMİN HUKUKİ SEBEBİ VE SEBEBE BAĞLILIK (İLLİLİK) PRENSİBİ 
42
V. İNANÇLI İŞLEMLERİN KONUSU 
43
VI. İNANÇLI KAZANDIRMA ŞEKİLLERİ 
44
A. Hakkın İnanan Tarafından Kazandırılması 
44
1. Devren İktisap Suretiyle İnançlı Kazandırmalar 
44
2. Tesisen İktisap Suretiyle İnançlı Kazandırmalar 
45
B. Hakkın Üçüncü Şahıstan Kazanılması 
45
VII. İNANÇLI İŞLEMLERİN ÇEŞİTLERİ 
45
A. Saf İnançlı İşlemler 
46
B. Karma İnançlı İşlemler 
47
VIII. İNANÇLI İŞLEMİN İSPATI 
49
IX. İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN DAVALARDA ZAMANAŞIMI 
53
X. İNANÇLI İLİŞKİNİN SONA ERMESİ 
54
XI. İNANÇLI İŞLEMİN HÜKÜM VE SONUCU 
55
A. Genel Olarak 
55
B. İnançlı İşlemin Taraflar Yönünden Doğurduğu Hüküm ve Sonuçlar (İç İlişki) 
56
C. İnançlı İşlemin Üçüncü Kişiler Yönünden Doğurduğu Hüküm ve Sonuçlar (Dış İlişki) 
59
XII. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
60
A. İçtihatları Birleştirme Kararları 
60
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları 
65
C. Daire Kararları 
81
İkinci Bölüm
MUVAZAA (DANIŞIKLILIK)
I. GENEL OLARAK 
177
II. KAVRAM VE TANIM 
178
III. MUVAZAANIN UNSURLARI 
180
A. Görünüşteki Sözleşme 
180
B. Muvazaa Sözleşmesi 
182
C. Üçüncü Kişileri Aldatmak Kastı (Amacı) 
183
D. Gizli Sözleşme 
184
IV. MUVAZAANIN ÇEŞİTLERİ 
185
A. Mutlak (Adi, Yalın) Muvazaa 
185
B. Nispi (Mevsuf–Vasıflı) Muvazaa 
186
1. Sözleşmede Muvazaa 
187
2. Sözleşmenin Koşullarında Muvazaa 
187
3. Tarafların Şahsında Muvazaa 
190
V. MUVAZAANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 
191
A. Muvazaalı (Görünüşteki) Sözleşmenin Geçersizliği 
191
B. Geçersizliğin Doğurduğu Sonuçlar 
192
1. Taraflar Arasında Alacak ve Borç İlişkisi Doğurmaz 
193
2. Muvazaanın Varlığı Her Zaman İddia ve İspat Edilebilir 
193
3. Muvazaa İstek Olmaksızın Kendiliğinden (Resen) Göz Önünde Tutulur 
195
4. Belirli Bir Zaman Geçmesi, Muvazaa Sebebinin Ortadan Kalkması veya Tarafların Olur (İcazet) Vermesi ile Muvazaalı Sözleşme Geçerli Hale Gelmez 
196
a. Muvazaa İddiasının İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılmasını (Hakkın Suistimalini) Teşkil Etmesi 
196
b. Muvazaanın Dinlenemeyeceğine İlişkin Kanunlarda Açık Hüküm Bulunması 
198
c. Kadastro Kanunlarının Getirdiği Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi 
199
d. Taşınmazı Devralan İkinci El Durumundaki Kişinin İyi Niyetli Olması 
200
e. Kabul, Feragat, Sulh veya Kesin Hükmün Bulunması 
200
f. Dava Açmakta Hukuki Yararın Bulunmaması 
200
g. Nispi Muvazaada İkinci (Gizli) Sözleşmenin Şekle Bağlı Olmaması 
200
h. Miras Bırakan Tarafından Taşınmazın Zilyetliğinin Devrinden İtibaren Tespit Tutanağının Düzenlenmesi veya Dava Tarihine Kadar On Yıllık Sürenin Geçmesi 
201
VI. GİZLİ SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLUP OLMAMASI 
201
A. Genel Olarak 
201
B. Gizli Sözleşmenin Geçerli Olması 
201
C. Gizli Sözleşmenin Geçerli Olmaması 
203
1. Şeklin Amacı ve Önemi 
204
2. Şekle Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları 
204
a. Butlan Görüşü 
204
b. Kendine Özgü Geçersizlik Görüşü 
205
c. Yokluk Görüşü 
205
VII. ŞEKLE BAĞLI SÖZLEŞMELERDE GÖRÜNÜŞTEKİ SÖZLEŞME İLE GİZLİ SÖZLEŞMENİN BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİLERİ 
206
VIII. MUVAZAANIN İLERİ SÜRÜLMESİ VE İSPATI 
207
A. Taraflar Yönünden 
207
1. Muvazaanın İleri Sürülmesi 
207
2. Muvazaanın İspatı 
209
B. Üçüncü Kişiler Yönünden 
214
1. Muvazaanın İleri Sürülmesi 
214
2. Muvazaanın İspatı 
216
3. Üçüncü Şahısların Açtıkları Muvazaa Davalarından Örnekler 
217
a. Önalım (Şufa) Hakkının Kullanılmasını Önlemek İçin Satışın Bağış Gibi Gösterilmesi 
217
b. Şufa Hakkının Kullanılmasını Önlemek İçin Bedelin Çok Yüksek Gösterilmesi 
221
c. Kiracıyı Tahliye Etmek İçin Kiralananın Muvazaalı Olarak Bir Başkasına Devredilmesi 
222
d. Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Taşınmazın Muvazaalı Olarak Bir Başkasına Devredilmesi 
223
e. Paylı Mülkiyette Paydaşlardan Birinin Payı Üzerine Muvazaalı Olarak İntifa Hakkı Tesis Etmesi 
225
f. Miras Bırakanın Mirastan Mal Kaçırmak Amacıyla Tapulu Taşınmazını Aslında Bağışladığı Halde Görünüşte Yaptığı Satış, Trampa veya Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri ile Devretmesi 
228
g. Satışı Vaat Edilen Taşınmazın Muvazaalı Olarak Başkasına Devredilmesi 
229
h. Alacaklıdan Mal Kaçırmak İçin Otomobilin veya Traktörün Muvazaalı Olarak Başkasına Devredilmesi 
230
ı. Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Taşınır Malların Muvazaalı Olarak Başkasına Devredilmesi 
231
j. Borç İlişkisi Oluşturacak Şekilde Muvazaalı Olarak Sözleşme Yapılması, Adi veya Ticari Senet Düzenlenmesi 
232
IX. MUVAZAANIN MÜMKÜN OLMADIĞI SÖZLEŞMELER 
234
X. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
236
A. İçtihatları Birleştirme Kararları 
236
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları 
246
C. Daire Kararları 
261
Üçüncü Bölüm
MURİS MUVAZAASI
I. KAVRAM VE TANIM 
441
II. MURİS MUVAZAASININ UNSURLARI 
442
A. Görünüşteki Sözleşme 
443
B. Üçüncü Şahısları (Mirasçıları) Aldatmak Amacı 
443
C. Tarafların Beyanları ile İradeleri Arasında İsteyerek Meydana Getirdikleri Uyumsuzluğu Açıklayan Muvazaa Anlaşması 
448
D. Gizli Sözleşme 
449
1. Genel Olarak 
449
2. Gizli Sözleşmenin Şekli ve Geçerliliği 
449
3. Şekle Uyulmanın Amacı ve Önemi 
450
4. Şekle Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları 
451
III. ŞEKLE AYKIRILIĞIN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ HALLER 
452
A. Şekil Noksanlığı Sebebiyle Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürmenin Medeni Kanunun 2. Maddesi Anlamında Hakkın Kötüye Kullanılmasını Teşkil Etmesi 
452
B. Kadastro (Tapulama) Kanunlarına Göre Şekil Koşulunun Tamamlanması 
453
C. On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi 
455
D. Taşınmazın İyi Niyetli Üçüncü Kişiye Devredilmesi 
455
E. Miras Bırakan Tarafından Taşınmazın Zilyetliğinin Devrinden İtibaren Tespit Tutanağının Düzenlenmesi veya Dava Tarihine Kadar On Yıllık Sürenin Geçmesi 
455
IV. MURİS MUVAZAASININ MİRASÇILAR YÖNÜNDEN HÜKÜM VE SONUÇLARI 
456
V. MURİS MUVAZAASININ NEDENLERİ VE UYGULAMADA GÖRÜLEN ŞEKİLLERİ 
458
VI. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
467
A. Görevli Mahkeme 
467
B. Yetkili Mahkeme 
468
VII. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA TARAFLAR 
469
A. Davacı 
469
B. Davalı 
476
VIII. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA SÜRE 
478
IX. MURİS MUVAZAASINA DAYALI İPTAL VE TESCİL DAVASI İLE TENKİS DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 
479
A. Benzerlikleri 
479
B. Farklılıkları 
480
X. MURİS MUVAZAASI DAVASINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN BAŞLICA KURALLAR 
484
XI. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
493
A. İçtihatları Birleştirme Kararları 
493
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları 
510
C. Daire Kararları 
614
Dördüncü Bölüm
TENKİS
I. GENEL OLARAK 
1105
II. KAVRAM VE TANIM 
1106
III. TENKİS DAVALARININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
1107
IV. TENKİS DAVASINDA GÖREV VE YETKİ 
1109
A. Görevli Mahkeme 
1109
B. Yetkili Mahkeme 
1110
V. TENKİS DAVASININ TARAFLARI 
1112
A. Davacılar 
1112
1. Medeni Kanunun 560. Maddesine Göre Tenkis Davası Açan Saklı Paylı Mirasçılar “Mahfuz Hisseli Mirasçılar” 
1112
2. Medeni Kanunun 560. Maddesi Dışında Medeni Kanunun Özel Maddelerine Dayanarak Tenkis Davası Açabilen Saklı Paylı Mirasçılar 
1113
3. Tenkis Davası Açamayacak Saklı Paylı Mirasçılar 
1113
4. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine Açılan Tenkis Davalarının Davacıları 
1113
5. Özel Düzenlenen Tenkis Davalarının Davacıları 
1114
B. Davalılar 
1114
VI. TENKİS DAVASI AÇAMAYACAK SAKLI PAYLI MİRASÇILAR 
1116
A. Mirasçılıktan Çıkarılan “Iskat Edilen” Saklı Paylı Mirasçılar 
1116
B. Mirastan Feragat Eden saklı Paylı Mirasçılar 
1117
C. Mirastan Yoksun Kalan Saklı Paylı Mirasçılar 
1117
D. Mirası Reddeden Saklı Paylı Mirasçılar 
1118
E. Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufunda Terekesinin Mirasçılar Arasında Paylaştırılması 
1118
VII. DAVACILARINA GÖRE TENKİS DAVASI TÜRLERİ 
1119
A. Saklı Paylı Mirasçıların Açtıkları Tenkis Davaları 
1119
B. Saklı Paylı Mirasçıların Medeni Kanunun Özel Hükümlerine Göre Açabilecekleri Tenkis Davaları 
1120
1. Eşlerin Yaptıkları Mal Rejimi Sözleşmesiyle Saklı Payları Zedelenen Saklı Paylı Mirasçıların “Altsoyun” Açtıkları Tenkis Davaları 
1120
2. Miras Bırakanın Terekesini İntifa Hakkı veya İrat Borcu ile Yükümlü Kılması Nedeniyle Saklı Payları Zedelenen Mirasçıların Açtıkları Tenkis Davaları 
1120
3. Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Ön Mirasçı Olarak Atadığı veya Belirli Mal Bıraktığı Kişiyi Mirası Artmirasçıya Geçirmekle Yükümlü Kılması ve Bu Yükümlülüğün Ön Mirasçının veya Kendisine Belirli Mal Vasiyet Edilen Kişinin Saklı Payını Zedelemesi Halinde Açılan Tenkis Davaları 
1121
4. Miras Bırakanın Mirastan Feragat Eden Mirasçıya Sağlığında Terekenin Tasarruf Edilebilir Kısmını Aşan Edimlerde Bulunması Halinde Saklı Paylı Mirasçılarının Açtıkları Tenkis Davaları 
1122
C. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine Açılan Tenkis Davaları 
1123
1. Genel Olarak 
1123
2. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine Alacaklılarının Açtıkları Tenkis Davaları 
1123
3. Saklı Paylı Mirasçılar Yerine İflas İdarelerinin Açtıkları Tenkis Davaları 
1125
4. Mirasçılıktan Çıkarılan Saklı Paylı Mirasçıların Yerine Alacaklılarının veya İflas İdarelerinin Açtıkları Tenkis Davaları 
1125
5. Saklı Paylı Mirasçıların Yerlerine Kayyımlarının Açtıkları Tenkis Davaları 
1125
D. Özel Düzenlenen Tenkis Davaları 
1125
1. Tereke Mevcudunu veya Tasarrufu Yerine Getirme Yükümlüsüne Yapılan Kazandırmayı ya da Saklı Payı Zedeleyen Tasarruflara Karşı Tasarrufu Yerine Getirme Yükümlüsü Tarafından Açılan Tenkis Davaları 
1125
2. Miras Sözleşmesiyle Mirasçı Atanan veya Lehine Vasiyet Yapılan Kişiler Tarafından Açılan Tenkis Davaları 
1127
3. Ölüme Bağlı Tasarrufla Kazandırma Elde Edipte Bazı Vasiyetleri Yerine Getirmekle Yükümlü Kılınan Kişilerin Açtıkları Tenkis Davaları 
1128
4. Miras Sözleşmesiyle Kazandırma Elde Edipte Bu Kazanımları Tenkise Tabi Tutulan Kişilerin Açtıkları Tenkis Davaları 
1129
5. Hayat Sigortası Alacağı Hakkında Açılan Tenkis Davaları 
1130
VIII. MİRASÇILAR VE SAKLI PAYLI MİRASÇILAR 
1131
A. Yasal Mirasçılar 
1131
B. Atanmış “Mansup” Mirasçılar 
1132
C. Saklı Paylı Mirasçılar 
1133
IX. TENKİS DAVASININ KONUSU 
1134
A. Genel Olarak 
1134
B. Ölüme Bağlı ve Sağlararası Tasarruflar 
1134
X. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ 
1137
A. Genel Olarak 
1137
B. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar 
1137
1. Vasiyetnameler 
1138
a. Yapılış Şekillerine Göre Vasiyetname Çeşitleri 
1138
aa. Resmi Vasiyetname 
1138
bb. El Yazılı Vasiyetname 
1138
cc. Sözlü Vasiyetname 
1139
b. Vasiyetnameden Dönülmesi veya Vasiyetnamenin Yok Olması 
1140
aa. Vasiyetnameden Dönme 
1140
bb. Vasiyetnamenin Yok Edilmesi veya Yok Olması 
1141
c. Konularına Göre Vasiyetname Çeşitleri 
1141
aa. Genel Olarak 
1141
bb. Belirli Mal Vasiyeti 
1142
cc. Çeşit “Nevi” Vasiyeti 
1142
dd. Seçimlik Vasiyet 
1143
ee. İntifa Vasiyeti 
1143
ff. Tedarik Vasiyeti 
1144
gg. Alacak Vasiyeti 
1145
hh. İrat Vasiyeti 
1145
ii. İnfak Vasiyeti 
1145
jj. İbra Vasiyeti 
1146
kk. Hayat Sigortası Vasiyeti 
1146
ll. Alt Vasiyet “İkinci Derecede Vasiyet” 
1147
mm. Ön Vasiyet “Mirasçı Lehine Mal Vasiyeti” 
1147
d. Vasiyetin Hükümleri 
1148
aa. Genel Olarak 
1148
bb. Dava Hakkında Zamanaşımı 
1149
cc. Vasiyetin Reddi 
1149
dd. Vasiyet Olunan Malda Meydana Gelen Değişiklikler 
1150
e. Miras Bırakanın Alacaklıları ile Vasiyet Alacaklısının Durumu 
1151
f. Mirasçıların Alacaklıları ile Vasiyet Alacaklılarının Durumu 
1151
2. Miras Sözleşmeleri 
1152
a. Genel Olarak 
1152
b. Miras Sözleşmesinin Şekli 
1153
c. Miras Sözleşmesinin Konusu 
1154
d. Miras Sözleşmesinin Çeşitleri 
1154
aa. Müspet “Olumlu” Miras Sözleşmeleri 
1154
bb. Menfi “Olumsuz” Miras Sözleşmeleri 
1155
cc. Tek Yönlü Miras Sözleşmeleri 
1155
dd. İki Yönlü Miras Sözleşmesi 
1156
ee. İkiden Fazla Şahıs Arasında Yapılan Miras Sözleşmeleri 
1156
ff. Üçüncü Kişi Lehine Yapılan Miras Sözleşmeleri 
1156
e. Miras Sözleşmesinin Sona Ermesi 
1157
aa. Sözleşme ile Ortadan Kaldırma 
1157
bb. Tek Taraflı Olarak Ortadan Kaldırma 
1158
cc. Miras Sözleşmesinin Kanun Gereği Kendiliğinden Sona Ermesi 
1161
dd. Miras Sözleşmesinin İptal Ettirilmesi 
1163
ee. Miras Sözleşmelerinin Muvazaa Nedeniyle Hükümsüz Olması 
1166
C. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar “Ölüme Bağlı Tasarruflarda Konu” 
1166
1. Genel Olarak 
1166
2. Mirasçı Atama “Nasbı” 
1167
3. Belirli Mal Bırakma “Vasiyet” 
1169
a. Tarif ve Tanım 
1169
b. Mirasın Kazanılması 
1170
c. Vasiyet Konusunun ve Vasiyet Alacaklısının Belli Olması 
1171
d. Vasiyet Alacaklısı, Vasiyet Borçlusu “Yükümlüsü” 
1172
e. Vasiyetin Hükümleri 
1173
4. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Koşullar ve Yüklemeler 
1174
a. Genel Olarak 
1174
b. Koşullara “Şartlara” Bağlı Tasarruflar 
1174
aa. Geciktirici “Taliki” Koşula “Şarta” Bağlı Tasarruflar 
1175
bb. Bozucu “İnfisahi” Koşula “Şarta” Bağlı Tasarruflar 
1175
c. Hukuka, Ahlaka Aykırı Koşullar 
1176
d. Anlamsız ve Rahatsız Edici Koşullar 
1176
e. Koşulların Hüküm ve Sonuçları 
1176
f. Yüklemelere “Mükellefiyetlere” Bağlı, Ölüme Bağlı Tasarruflar 
1177
5. Vakıf Kurma 
1178
a. Genel Olarak 
1178
b. Kurulma Şekli 
1179
c. Vakfın Tüzel Kişilik Kazanması 
1179
d. Vakfın Lehine Yapılan Kazandırmalar Üzerinde Hak Sahibi Olma Anı 
1180
6. Mirasçılıktan Çıkarma “Iskat” 
1182
a. Genel Olarak 
1182
b. Cezai Mirasçılıktan Çıkarma 
1183
c. Mirasçılıktan Çıkarılmanın Koşulları 
1186
d. Mirasçılıktan Çıkarma Şekli 
1187
e. Mirasçılıktan Çıkarmanın Hükümleri 
1187
f. İptal Davası 
1189
g. Borç Ödemeden Acizlik Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma 
1190
h. Borç Ödemekten Acizlik Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufunun İptal Olunması 
1190
7. Mirastan Feragat 
1192
a. Genel Olarak 
1192
b. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Tarafları 
1193
c. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Çeşitleri 
1193
d. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları 
1193
e. Mirastan Karşılıklı Feragat Eden Mirasçının miras bırakanın Alacaklılarına Karşı Sorumluluğu 
1194
f. Mirastan Feragat Eden Mirasçının Saklı Pay Mirasçılarına Karşı Sorumluluğu 
1195
8. Yedek Mirasçı ve art mirasçı Atamak 
1196
a. Genel Olarak 
1196
b. Yedek Mirasçı Atama “Alelade İkame” 
1196
c. Art Mirasçı Atama “Fevkalade İkame” 
1197
d. Art Mirasçı Atamanın Hükümleri 
1199
e. Art Mirasçı Atamanın Saklı Payı Zedelemesi 
1202
9. Hayat Sigortasının Satınalma “İştira” Bedeli 
1202
10. Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufla Paylaştırma Kuralları Koyması 
1203
XI. SAĞLARARASI KAZANDIRMALAR 
1205
A. Terekeye Geri Verilmesi Kuralına Tabi İken Geri Verilmesi Mümkün Olmayan Mal ve Haklar 
1205
B. Miras bırakanın Ölümünden Önce Terekenin Tasfiyesi Maksadıyla Yaptığı Kazandırmalar 
1206
C. Miras Bırakanın Serbestçe Dönme “Rücu” Hakkını Saklı Tutarak Yaptığı Bağışlamalar, Ölümden Önceki Bir Yıl İçinde Adet Üzere Verilen Hediyeler Dışında Yapmış Olduğu Bağışlamalar 
1206
D. Miras Bırakanın Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılmak Amacıyla Yaptığı Açık Olan Kazandırmalar 
1207
XII. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA, MİRASTAN FERAGAT, MİRASTAN YOKSUNLUK VE MİRASI REDDİN TASARRUF ORANINA ETKİLERİ 
1209
A. Mirasçılıkta Çıkarma 
1209
B. Mirastan Feragat 
1210
C. Mirastan Yoksunluk 
1211
D. Mirasın Reddi 
1212
XIII. TEREKENİN TASARRUF EDİLEBİLİR KISMININ HESABI 
1213
A. Genel Olarak 
1213
B. Terekenin Aktifi 
1214
1. Tereke Malları 
1214
2. Terekeye Eklenecek Değerler 
1214
a. Tenkise Tabi Sağlararası Kazandırmalar 
1214
b. Hayat Sigortası Alacağı 
1216
c. İntifa Hakkı ve İrat Borcu 
1216
d. Vakıf Kurma veya Vakfa Bağış 
1217
e. Çocukların Eğitim ve Öğrenim Giderleri 
1217
3. Tereke Alacakları 
1217
4. Faiz Alacakları 
1219
C. Terekenin Pasifi 
1219
1. Medeni Kanunun 507. Maddesinin 2. Fıkrasında Sayılan Borçlar 
1219
a. Miras Bırakanın Borçları 
1219
b. Miras Bırakanın Cenaze Giderleri 
1219
c. Terekenin Mühürlenmesi ve Yazım Giderleri 
1219
d. Miras Bırakan İle Birlikte Yaşayan ve Onun Tarafından Bakılan Kimselerin Üç Aylık Geçim Giderleri 
1220
2. Terekenin Pasifine Eklenecek Öteki Borçlar 
1221
a. Eğitimini ve Öğrenimini Tamamlamamış veya Sakatlıkları Bulunan Çocuklara Yapılan Ödeme 
1221
c. Karma Sözleşmelerde Alınan Bedeller 
1221
XIV. TENKİSTE SIRA 
1221
A. Genel Olarak 
1221
B. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Tenkis 
1222
C. Sağlararası Kazandırmalarda Tenkis 
1225
XV. TENKİS HESABI 
1226
XVI. TEREKE VE TENKİS HESİBANDA GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI GEREKEN BAZI ESASLAR 
1233
XVII. TENKİS DAVASININ BAĞLI OLDUĞU SÜRELER 
1240
XVIII. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
1243
A. İçtihadı Birleştirme Kararları 
1243
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları 
1258
C. Daire Kararları 
1293
Beşinci Bölüm
TAKMA AD (EĞRETİ AD, NAMI MÜSTEAR)
I. GENEL OLARAK 
1353
II. KAVRAM VE TANIM 
1355
III. HÜKÜM VE SONUÇLARI 
1356
A. Namı Müsteara Muvazaa Hükümlerinin Uygulanması Gerekeceğini Kabul Eden Görüş 
1358
1. Şahısta Muvazaa Görüşü 
1358
2. Nispi Muvazaa Görüşü 
1358
B. Namı Müsteara İnançlı İşlem Hükümlerinin Uygulanması Gerekeceğini Kabul Eden Görüş 
1360
C. Namı Müsteara Dolayısı ile Temsil Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğini Kabul Eden Görüş 
1362
IV. TAKMA AD (NAMI MÜSTEAR) DAVASININ İSPAT ŞEKLİ 
1363
V. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
1363
A. İçtihatları Birleştirme Kararları 
1363
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları 
1377
C. Daire Kararları 
1383
Altıncı Bölüm
KANUNDAN KAÇMA (KANUNA KARŞI HİLE)
I. GENEL OLARAK 
1397
II. KAVRAM VE TANIM 
1398
IIl. UNSURLARI 
1399
A. Olayın Değiştirilmesi 
1399
B. Kanunun Yasakladığı Bir Sonucun Elde Edilmesi 
1400
C. Hile Yapma Amacı 
1400
IV. HÜKÜM VE SONUÇLARI 
1401
V. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
1402
A. Daire Kararları 
1402
Yedinci Bölüm
İCRA İFLAS KANUNUNA VE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN SÖZLEŞMENİN İPTALİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK 
1409
II. TANIM VE AMAÇ 
1410
III. İPTAL DAVASININ TARAFLARI 
1410
IV. İPTAL DAVASINDA YETKİ VE GÖREV 
1410
V. İPTAL DAVASININ KONUSU 
1411
VI. HÜKÜM VE SONUÇLARI 
1411
A. İvazsız (Karşılıksız) Tasarruflar 
1412
B. Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflar 
1412
C. Hileli Tasarruflar (İİK 280) 
1412
VII. İPTAL DAVALARI İLE MUVAZAAYA DAYANAN BUTLAN DAVALARI ARASINDAKİ FARKLAR 
1414
VIII. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
1415
A. Hukuk Genel Kurulu Kararları 
1415
B. Daire Kararları 
1417
Sekizinci Bölüm
MUVAZAA, İNANÇLI SÖZLEŞME, NAMI MÜSTEAR, KANUNA KARŞI HİLE VE İCRA İFLAS KANUNU İLE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN İPTAL DAVALARININ BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİLERİ
I. MUVAZAALI VE İNANÇLI SÖZLEŞMELER ARASINDAKİ İLİŞKİLER 
1431
A. Benzerlikleri 
1431
1. İrade Beyanı 
1431
2. Dış Görünüş 
1431
3. İç İlişki 
1431
4. Yükümlülük 
1431
B. Farkları 
1432
II. MUVAZAA İLE NAMI MÜSTEAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 
1433
A. Benzerlikleri 
1433
B. Farkları 
1434
III. İNANÇLI SÖZLEŞME İLE NAMI MÜSTEAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 
1434
A. Benzerlikleri 
1434
B. Farkları 
1434
IV. MUVAZAA İLE KANUNA KARŞI HİLE ARASINDAKİ İLİŞKİLER 
1435
A. Benzerlikleri 
1435
B. Farkları 
1435
V. KANUNA KARŞI HİLE İLE İNANÇLI İŞLEMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER 
1436
A. Benzerlikleri 
1436
B. Farkları 
1436
VI. MUVAZAA DAVASI İLE İCRA İFLAS KANUNUNA VE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN İPTAL DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 
1437
A. Benzerlikleri 
1437
B. Farkları 
1437
VII. İNANÇLI SÖZLEŞMELERİN İPTALİNE İLİŞKİN DAVA İLE İCRA İFLAS KANUNUNA VE 6183 SAYILI KANUNA GÖRE AÇILAN İPTAL DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 
1438
A. Benzerlikleri 
1438
B. Farkları 
1438
VIII. MUVAZAANIN HATA, HİLE, CİDDİ OLMAYAN BEYAN VE ZİHNÎ KAYITTAN FARKI 
1438
A. Muvazaanın Hatadan Farkı 
1438
B. Muvazaanın Hileden Farkı 
1439
C. Muvazaanın Zihnî Kayıttan Farkı 
1439
D. Muvazaanın Ciddi Olmayan Beyandan (Latife Beyanından) Farkı 
1440
MURİS MUVAZAASI İLE TARAF MUVAZAASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 
1441
A. Benzerlikleri 
1441
B. Farkları 
1441
Kaynakça 
1443
Yazarın Diğer Eserleri 
1449
Kavramlar Dizini 
1451