Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Arazi Toplulaştırması ve İptal Davası Yoluyla Yargısal Denetimi
Eylül 2018 / 1. Baskı / 276 Syf.
Fiyatı: 74.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Arazi toplulaştırması, ekonomik olarak tarımsal faaliyette bulunmaya imkan vermeyecek biçimde parçalanmış ve bozulmuş parsellerin, modern tarımsal işletmecilik esaslarına uygun şekilde birleştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemidir.

Avrupa'da yasal düzenlemelere dayalı olarak 19. yüzyıldan bu yana uygulanmakta olan arazi toplulaştırması, tarımsal işletmelerin verimliliğini artırmanın yanı sıra kırsal alanların yaşam kalitesinin yükseltilmesinde de rol oynayan bir kırsal kalkınma aracıdır. Günümüzde arazi toplulaştırması; ulaşım, sulama, drenaj, toprak ıslahı, peyzaj, rekreasyon, doğa koruma gibi faaliyetleri de kapsayan bir kırsal alan düzenlemesi olarak kabul edilmektedir.

Gündem 2000 reformundan sonra Ortak Tarım Politikasından ayrı bir kırsal kalkınma politikası oluşturan Avrupa Birliği, kırsal kalkınma politikalarının temelini oluşturan tüzüklerde yer alan ve doğrudan arazi toplulaştırmasına yer verilen ya da arazi toplulaştırmasını dolaylı olarak destekleyebilecek tedbirler aracılığı ile üye devletlere ve aday ülkelere finansal destek vermektedir.

Mülkiyet hakkı ile yakından ilgili bir idari işlem olan arazi toplulaştırmasının hukuki dayanağını, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu'nun 6'ncı maddesi ve 19.04.2018 tarihli 7139 sayılı Kanun ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun'a eklenen ek madde 9 oluşturmaktadır.

Kitabın birinci bölümünde arazi toplulaştırması, Avrupa Birliği mevzuatını da kapsayan kırsal kalkınma boyutu ile ele alınmış; ikinci bölümünde AİHS kapsamında mülkiyet hakkı ve idari işlem kuramı çerçevesinde incelenerek iptal davası yoluyla yargısal denetimine yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Arazi Toplulaştırması Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
Kırsal Kalkınma Aracı Olarak Arazi Toplulaştırması
Arazi Toplulaştırma Yöntemleri ve Arazi Toplulaştırmasının Uygulama Aşamaları
Arazi Toplulaştırmasının Temel İlkeleri
Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Politikalarında Arazi Toplulaştırması
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Arazi Toplulaştırması
Arazi Toplulaştırmasının Hukuksal Niteliği ve Dayanakları
Arazi Toplulaştırmasının İptal Davasının Ön Koşulları Yönünden İncelenmesi
İdari İşlemin Unsurları Yönünden Arazi Toplulaştırması
Yargı Kararlarının Uygulanması
Barkod: 9789750248382
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 276
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar ve Şekiller Listesi  13
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI
I. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI KAVRAMI  21
A. Genel Olarak  21
B. Tanım  23
C. Arazi Toplulaştırması ile İlişkili Kavramlar  27
1. Kırsal Alan Düzenlemesi  27
2. Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri  33
3. Tarım Reformu  34
II. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ  36
A. Dünyadaki Tarihsel Gelişimi  36
B. Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi  38
III. KIRSAL KALKINMA ARACI OLARAK ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI  42
A. Kırsal Kalkınma Kavramı  42
B. Kırsal Kalkınma ve Arazi Toplulaştırması  46
1. Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Kırsal Yapı Türkiye’de Kırsal Yapı  46
2. Arazi Toplulaştırmasının Kırsal Kalkınmaya Etkisi  52
a. Tarımsal İşletmeler Üzerindeki Etkisi  54
b. Tarımsal Altyapı Hizmetleri Üzerindeki Etkisi  55
3. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Politikalarında Arazi Toplulaştırması  58
a. Genel Olarak  58
b. Gündem 2000’den Önce Kırsal Kalkınma Politikası  59
c. 2000–2006 Dönemi Kırsal Kalkınma Politikasında Arazi Toplulaştırması  65
d. 2007–2013 Dönemi Kırsal Kalkınma Politikasında Arazi Toplulaştırması  71
e. 2014–2020 Dönemi Kırsal Kalkınma Politikasında Arazi Toplulaştırması  82
IV. ARAZİ TOPLULAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  87
A. İsteğe Bağlı Arazi Toplulaştırması  87
B. Zorunlu Arazi Toplulaştırması  88
C. Kamulaştırma veya Satın Alma Suretiyle Arazi Toplulaştırması  89
D. Geniş Kapsamlı Arazi Toplulaştırması  89
E. Basit ve Hızlandırılmış Arazi Toplulaştırması  90
F. Grup Arazi Toplulaştırması  90
G. Bireysel Arazi Toplulaştırması  90
H. Özel Kültür Alanlarında Toplulaştırma  90
V. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TEMEL İLKELERİ  91
A. Eşdeğerlik İlkesi  91
B. Tarımsal Üretime Elverişli Parsel Oluşturulması İlkesi  92
C. Aynı Yerde ve Tek Parsel Verilmesi İlkesi  92
D. Çiftçi Tercihlerinin Belirlenmesi İlkesi  93
E. Kamu Hizmetlerine Katılım İlkesi  93
F. Sabit Tesislerin Korunması İlkesi  93
VI. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ UYGULAMA AŞAMALARI  93
A. Hazırlık Çalışmaları  94
1. Toplulaştırma Alanının Tespiti ve Etüt Raporunun Hazırlanması  94
2. Uygulama Alanı İlanı  95
3. Toplulaştırma Kararının İlanı ve Toplulaştırma Şeklinin Tespiti  96
4. Tapu Siciline Şerh Verilmesi  96
5. Sabit Tesislerin Tespiti  97
B. Projeleme Hazırlığı  97
C. Arazi Derecelendirmesi  98
D. Projeleme Aşaması  99
1. Ulaşım Sisteminin Planlanması  99
2. Blokların Oluşturulması  100
3. Çiftçi Tercihlerinin Alınması  100
4. Kamu Hizmetlerine Katılma  101
5. Yeni Parselasyon Planının Hazırlanması  103
6. Projenin Kontrolü ve Onayı  104
7. Toplulaştırma Uygulamasında Alınacak Tedbirler  104
E. Uygulama ve Tescil  105
1. Aplikasyon ve Tescil  105
2. Yer Teslimi  105
İkinci Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE
İPTAL DAVASI YOLUYLA YARGISAL DENETİMİ
I. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ HUKUKSAL NİTELİĞİ VE DAYANAKLARI  107
A. Hukuksal Niteliği  107
1. İdari İşlemin Özellikleri Yönünden Arazi Toplulaştırması  108
a. Kamu İdaresi Tarafından Gerçekleştirilme  109
b. Kamu Hizmeti Amacı Taşıma  112
c. Kamu Gücü Kullanma  115
(1) Tek Taraflı İşlem Yapma Yetkisi  116
(2) Re’sen İcra Yetkisi  117
(3) Hukuka Uygunluk Karinesi  119
2. İdari İşlemin Türleri Yönünden Arazi Toplulaştırması  119
B. Hukuksal Dayanakları  123
1. Anayasa  123
2. 7139 sayılı Kanun Değişikliğinden Önceki Yasal Düzenlemeler  126
a. 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu  127
b. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu  132
c. Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük  132
d. Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği  133
e. Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği  134
f. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırması Teknik Talimatı  134
3. 7139 sayılı Kanun Değişikliğinden Sonraki Yasal Düzenlemeler  134
II. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA MÜLKİYET HAKKI VE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI  141
A. Genel Olarak  141
B. Sözleşme ile Korunan Mülkiyet Hakkı  144
C. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Arazi Toplulaştırması  149
1. Erkner ve Hofauer/Avusturya Davası  151
2. Wiesinger/Avusturya Davası  154
3. Prötsch/Avusturya Davası  157
III. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ İPTAL DAVASI YOLUYLA YARGISAL DENETİMİ  159
A. İptal Davasının Genel Özellikleri  159
B. Ön Koşullar Yönünden İnceleme  161
1. Görev ve Yetki Yönünden İnceleme  162
a. Görev  162
b. Yetki  166
2. İdari Merci Tecavüzü  168
3. Ehliyet  170
4. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  181
5. Süre Aşımı  187
6. Husumet  203
7. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3’üncü ve 5’inci Maddelerine Uygunluk  207
a. Davanın Açılması ve Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar (İYUK md.3)  207
b. Tek Dilekçe ile Dava Açılması (İYUK md.5)  213
C. İdari İşlemin Unsurları Yönünden Hukuka Aykırılık Halleri  219
1. Yetki Yönünden Hukuka Aykırılık  220
2. Şekil Yönünden Hukuka Aykırılık  225
3. Sebep Yönünden Hukuka Aykırılık  233
4. Konu Yönünden Hukuka Aykırılık  235
5. Amaç Yönünden Hukuka Aykırılık  238
D. Yargı Kararlarının Uygulanması  242
1. İptal Kararlarının Uygulanması  242
2. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Uygulanması  248
Sonuç  253
Kaynakça  259
Kavramlar Dizini  275
 


Oğuz Sancakdar ...
Mart 2019
27.90 TL
Sepete Ekle
İlyas Kılıç ...
Mart 2019
84.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar ve Şekiller Listesi  13
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI
I. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI KAVRAMI  21
A. Genel Olarak  21
B. Tanım  23
C. Arazi Toplulaştırması ile İlişkili Kavramlar  27
1. Kırsal Alan Düzenlemesi  27
2. Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri  33
3. Tarım Reformu  34
II. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ  36
A. Dünyadaki Tarihsel Gelişimi  36
B. Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi  38
III. KIRSAL KALKINMA ARACI OLARAK ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI  42
A. Kırsal Kalkınma Kavramı  42
B. Kırsal Kalkınma ve Arazi Toplulaştırması  46
1. Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Kırsal Yapı Türkiye’de Kırsal Yapı  46
2. Arazi Toplulaştırmasının Kırsal Kalkınmaya Etkisi  52
a. Tarımsal İşletmeler Üzerindeki Etkisi  54
b. Tarımsal Altyapı Hizmetleri Üzerindeki Etkisi  55
3. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Politikalarında Arazi Toplulaştırması  58
a. Genel Olarak  58
b. Gündem 2000’den Önce Kırsal Kalkınma Politikası  59
c. 2000–2006 Dönemi Kırsal Kalkınma Politikasında Arazi Toplulaştırması  65
d. 2007–2013 Dönemi Kırsal Kalkınma Politikasında Arazi Toplulaştırması  71
e. 2014–2020 Dönemi Kırsal Kalkınma Politikasında Arazi Toplulaştırması  82
IV. ARAZİ TOPLULAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  87
A. İsteğe Bağlı Arazi Toplulaştırması  87
B. Zorunlu Arazi Toplulaştırması  88
C. Kamulaştırma veya Satın Alma Suretiyle Arazi Toplulaştırması  89
D. Geniş Kapsamlı Arazi Toplulaştırması  89
E. Basit ve Hızlandırılmış Arazi Toplulaştırması  90
F. Grup Arazi Toplulaştırması  90
G. Bireysel Arazi Toplulaştırması  90
H. Özel Kültür Alanlarında Toplulaştırma  90
V. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TEMEL İLKELERİ  91
A. Eşdeğerlik İlkesi  91
B. Tarımsal Üretime Elverişli Parsel Oluşturulması İlkesi  92
C. Aynı Yerde ve Tek Parsel Verilmesi İlkesi  92
D. Çiftçi Tercihlerinin Belirlenmesi İlkesi  93
E. Kamu Hizmetlerine Katılım İlkesi  93
F. Sabit Tesislerin Korunması İlkesi  93
VI. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ UYGULAMA AŞAMALARI  93
A. Hazırlık Çalışmaları  94
1. Toplulaştırma Alanının Tespiti ve Etüt Raporunun Hazırlanması  94
2. Uygulama Alanı İlanı  95
3. Toplulaştırma Kararının İlanı ve Toplulaştırma Şeklinin Tespiti  96
4. Tapu Siciline Şerh Verilmesi  96
5. Sabit Tesislerin Tespiti  97
B. Projeleme Hazırlığı  97
C. Arazi Derecelendirmesi  98
D. Projeleme Aşaması  99
1. Ulaşım Sisteminin Planlanması  99
2. Blokların Oluşturulması  100
3. Çiftçi Tercihlerinin Alınması  100
4. Kamu Hizmetlerine Katılma  101
5. Yeni Parselasyon Planının Hazırlanması  103
6. Projenin Kontrolü ve Onayı  104
7. Toplulaştırma Uygulamasında Alınacak Tedbirler  104
E. Uygulama ve Tescil  105
1. Aplikasyon ve Tescil  105
2. Yer Teslimi  105
İkinci Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE
İPTAL DAVASI YOLUYLA YARGISAL DENETİMİ
I. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ HUKUKSAL NİTELİĞİ VE DAYANAKLARI  107
A. Hukuksal Niteliği  107
1. İdari İşlemin Özellikleri Yönünden Arazi Toplulaştırması  108
a. Kamu İdaresi Tarafından Gerçekleştirilme  109
b. Kamu Hizmeti Amacı Taşıma  112
c. Kamu Gücü Kullanma  115
(1) Tek Taraflı İşlem Yapma Yetkisi  116
(2) Re’sen İcra Yetkisi  117
(3) Hukuka Uygunluk Karinesi  119
2. İdari İşlemin Türleri Yönünden Arazi Toplulaştırması  119
B. Hukuksal Dayanakları  123
1. Anayasa  123
2. 7139 sayılı Kanun Değişikliğinden Önceki Yasal Düzenlemeler  126
a. 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu  127
b. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu  132
c. Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük  132
d. Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği  133
e. Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği  134
f. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırması Teknik Talimatı  134
3. 7139 sayılı Kanun Değişikliğinden Sonraki Yasal Düzenlemeler  134
II. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA MÜLKİYET HAKKI VE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI  141
A. Genel Olarak  141
B. Sözleşme ile Korunan Mülkiyet Hakkı  144
C. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Arazi Toplulaştırması  149
1. Erkner ve Hofauer/Avusturya Davası  151
2. Wiesinger/Avusturya Davası  154
3. Prötsch/Avusturya Davası  157
III. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ İPTAL DAVASI YOLUYLA YARGISAL DENETİMİ  159
A. İptal Davasının Genel Özellikleri  159
B. Ön Koşullar Yönünden İnceleme  161
1. Görev ve Yetki Yönünden İnceleme  162
a. Görev  162
b. Yetki  166
2. İdari Merci Tecavüzü  168
3. Ehliyet  170
4. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  181
5. Süre Aşımı  187
6. Husumet  203
7. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3’üncü ve 5’inci Maddelerine Uygunluk  207
a. Davanın Açılması ve Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar (İYUK md.3)  207
b. Tek Dilekçe ile Dava Açılması (İYUK md.5)  213
C. İdari İşlemin Unsurları Yönünden Hukuka Aykırılık Halleri  219
1. Yetki Yönünden Hukuka Aykırılık  220
2. Şekil Yönünden Hukuka Aykırılık  225
3. Sebep Yönünden Hukuka Aykırılık  233
4. Konu Yönünden Hukuka Aykırılık  235
5. Amaç Yönünden Hukuka Aykırılık  238
D. Yargı Kararlarının Uygulanması  242
1. İptal Kararlarının Uygulanması  242
2. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Uygulanması  248
Sonuç  253
Kaynakça  259
Kavramlar Dizini  275
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019