Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu'nun Başlangıç Hükümleri
Ekim 2016 / 1. Baskı / 440 Syf.
Fiyatı: 41.90 TL
İndirimli: 24.90 TL (%41)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Ekim 2017 44.90 TL -     Sepete Ekle
   

Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu'nun Başlangıç Hükümleri isimli çalışma, medeni hukuka ilişkin temel kavramları ve başlangıç hükümlerini, sistemli ve anlaşılır bir dille ele almak suretiyle okuyucuya sunmayı amaçlamaktadır.

Kitapta özellikle hukuk kuralları ve bu kuralların temel amaçları, özellikleri ve anlamları ile hukuka ilişkin genel ayrımlar; hak kavramı ve hakkın türleri ile korunması; hukuki işlem ve hukuki işlemin çeşitleri; hukuki işlemin hükümsüzlüğü ve hükümsüzlük türleri ile hukukun kaynakları ve uygulanması; hâkimin hukuk yaratma yoluna başvurması; iyiniyetin korunması ilkesi; dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağı; hâkimin takdir yetkisi ve ispat yüküne ilişkin başlangıç hükümleri üzerinde durulmuştur. Söz konusu kavram ve konular, özellikle medeni hukukun sahip olduğu geniş düzenleme alanı bakımından da temel niteliği taşımakta ve bu sebeple oldukça büyük bir önem göstermektedir. Bu çerçevede, belirtilen kavram ve konuların işlenmesinin güçlüğü karşısında, anlaşılabilirliklerinin sağlanması bakımından yargı kararları ve örneklerin artırılması yoluna gidilmiştir.

Bu anlamda, ilgili konulara ilişkin temel uygulama alanları bakımından açıklamalar yapılması ve bu uygulamaların gösterdiği özelliklere değinilmesi suretiyle kavramların somutlaştırılmasına özen gösterilmiştir. Birbirine yakın ya da karıştırılmaya elverişli nitelikteki konular bakımından da farklılıkların görüldüğü özellikler ve böylece ayrımda esas alınacak noktalar vurgulanmıştır. Benzer şekilde, örnekli ve açıklamalı tablolara da yer verilerek ilgili kavram ve konuların ayrım ile şartları bakımından genel bir bakış ve tekrar imkânı sağlanmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Genel Bilgiler
Medeni Hukukun Kaynakları ve Uygulanması
Medeni Hukukun Temel Kavramları
Hakların Kazanılması ve Hukuki Sonuçların Doğmasında İyiniyetin Korunması İlkesi
Hakların Kullanılması ve Borçların İfasında Dürüstlük Kuralı İle Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı
Hakların Korunması ve İspat Yükü
Barkod: 9789750240027
Yayın Tarihi: Ekim 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 440
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Kısaltmalar  23
BİRİNCİ BÖLÜM  
GENEL BİLGİLER  
§ I. HUKUK KAVRAMI  25
A. Sosyal Düzen Kurallarına Genel Bakış  25
B. Sosyal Düzeni Sağlamaya Yönelen Diğer Kurallar ve Hukuk Kuralları  26
1. Sosyal Düzeni Sağlamaya Yönelen Diğer Kurallar  27
a. Din Kuralları  27
b. Ahlak Kuralları  29
c. Görgü Kuralları  32
d. Örf ve Âdet Kuralları  33
2. Hukuk Kuralları  34
a. Hukukun Tanımı  34
b. Hukuk Kuralları ile Diğer Sosyal Düzen Kuralları Arasındaki İlişki  35
c. Hukuk Kurallarını Diğer Sosyal Düzen Kurallarından Ayıran Temel Özellik: Yaptırıma Bağlanmış Olma  36
ca. Yaptırım Kavramı  36
cb. Yaptırım Türleri  37
cba. Ceza  37
cbb. Hükümsüzlük  38
ccc. Tazminat  40
cbd. Cebri İcra (Zorla Yerine Getirtme)  43
d. Hukuk Kurallarının Özellikleri  44
da. Hukuk Kurallarının Toplum Yaşamının Zorunlu Sonucu Olması  44
db. Hukuk Kurallarının Soyut, Genel, Sürekli ve Objektif Nitelik Taşıması  45
dc. Hukuk Kurallarının Dışa Vurulmuş Fiil ve İlişkileri Düzenleme Altına Alması  45
dd. Hukuk Kurallarının Hukuki Olgu ve Hukuki Sonuç Olmak Üzere İki Kısımdan Oluşması  45
de. Hukuk Kurallarının Bağlayıcı ve Zorlayıcı Olması  46
e. Hukukun Amaçları  46
ea. Sosyal Düzeni Sağlamak  46
eb. Hukuki Güvenliği ve Barışı Sağlamak  47
ec. Özgürlükleri Sağlamak  47
ed. Adaleti Sağlamak  48
eda. Denkleştirici Adalet (Eşitlik)  49
edb. Dağıtıcı (Paylaştırıcı) Adalet  49
edc. Hakkaniyet  50
edd. Sosyal Adalet  51
C. Hukukun Çeşitli Anlamları  51
1. Mevzû Hukuk  52
2. Pozitif Hukuk  52
3. Tabii (Doğal) Hukuk  52
4. Tarihi Hukuk  53
5. Objektif Hukuk–Sübjektif Hukuk  54
D. Başlıca Hukuk Sistemleri  54
1. Kara Avrupası Hukuk Sistemi (Roma–Germen Hukuk Sistemi)  54
2. Anglo–Sakson Hukuk Sistemi  55
3. İslam Hukuku Sistemi  56
4. Sosyalist Hukuk Sistemi  57
5. Uzak Doğu Hukuk Sistemi  58
E. Hukuka İlişkin Temel Ayrımlar  58
1. İç Hukuk–Uluslararası Hukuk  58
2. Maddi Hukuk–Yargılama (Usul) Hukuku (Şekli Hukuk)  58
3. Maddi Hukuk–Yürürlük Hukuku  59
4. Özel Hukuk–Kamu Hukuku  60
a. Genel Olarak  60
b. Özel Hukuk Dalları  64
ba. Medeni Hukuk  64
bb. Borçlar Hukuku  64
bc. Ticaret Hukuku  64
bd. Devletler Özel Hukuku  69
c. Kamu Hukuku Dalları  72
ca. Anayasa Hukuku  72
cb. İdare Hukuku  76
cc. Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku  77
cca. Ceza Hukuku  77
ccb. Ceza Usul Hukuku  78
cd. Medeni Usul Hukuku  80
ce. İcra ve İflas Hukuku  81
cf. Genel Kamu Hukuku  83
cg. Devletler Genel Hukuku  83
ch. Vergi Hukuku  84
d. Karma Hukuk Dalları  85
da. Fikri Hukuk  85
db. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  86
dba. İş Hukuku  86
dbb. Sosyal Güvenlik Hukuku  88
dc. Rekabet Hukuku  90
dd. Tüketici Hukuku  92
§ II. MEDENİ HUKUK KAVRAMI  94
A. Medeni Hukukun Anlamı  94
B. Medeni Hukukun Temel Kapsamı  95
1. Genel Olarak  95
2. TMK'nin Başlangıç Bölümü  96
3. Medeni Hukukun Alt Dalları  96
a. Kişiler Hukuku  96
b. Aile Hukuku  100
c. Miras Hukuku  104
d. Eşya Hukuku  108
e. Borçlar Hukuku  114
C. Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu'nun Bütünlüğü ve Genel Nitelikli Hükümlerinin Özel Hukuk İlişkilerine Uygulanması (TMK m. 5)  118
1. Genel Olarak  118
2. TMK m. 5 Hükmüne Dayalı Uygulama Şartları  120
a. Bir Özel Hukuk İlişkisinin Mevcut Olması  120
b. Özel Hukuk İlişkisine İlişkin Özel Nitelikli Bir Düzenlemenin Bulunmaması  120
c. Genel Nitelikli Hükmün Uygulanacağı Somut Olayın Yapısına Uygun Olması  121
İKİNCİ BÖLÜM  
MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI VE UYGULANMASI  
§ III. MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI  125
A. Genel Olarak  125
B. Kaynak Kavramının Anlamı  128
1. Yaratıcı Kaynaklar  128
2. Yürürlük Kaynakları  128
3. Bilgi Kaynakları  128
C. Medeni Hukukun Yürürlük (Asıl) Kaynakları  129
1. Normlar Hiyerarşisine Göre Yazılı (Şekli) Kaynaklar (Mevzuat)  129
a. Anayasa  129
b. Aynı Sırada Olan Yazılı Kaynaklar  131
ba. Kanun  131
bb. Kanun Hükmünde Kararname  132
bc. TBMM İçtüzüğü  133
bd. İçtihadı Birleştirme Kararları  133
be. Uluslararası Sözleşmeler  134
c. Tüzükler  135
d. Yönetmelikler  136
e. Yönetmelik Statüsündeki Genel Düzenleyici İşlemler  136
2. Yazılı Olmayan Kaynaklar (Örf ve Âdet Hukuku)  137
3. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukuk  137
D. Medeni Hukukun Yardımcı (İkincil) Kaynakları  138
1. Genel Olarak  138
2. Yargı Kararları (İçtihatlar)  138
3. Bilimsel Görüşler (Öğreti–Doktrin)  142
§ IV. MEDENİ HUKUKUN UYGULANMASI  144
A. Genel Olarak  144
B. Kanunların Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması  146
1. Kanunların Yer Bakımından Uygulanması  146
2. Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması  146
a. Kanunların Yürürlüğe Girmesinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar Bakımından Uygulanması (Kanunların Geriye Yürümemesi İlkesi)  146
b. Kanunların Yürürlükten Kalkması  154
ba. Açık Kaldırma  154
bb. Örtülü Kaldırma ve Kanunlar Çatışması  155
C. Kanunların Sözü ve Özüyle Uygulanması  157
1. Kanunların Sözüyle Uygulanması  157
a. Genel Olarak  157
b. Kanun Hükümlerinin Düz ve Zıt Anlamı ile Uygulanması  158
2. Kanunun Özüyle Uygulanması (Kanun Hükümlerinin Yorumlanması)  160
a. Yorum Kavramı  160
b. Yorum Türleri  162
ba. Yorum ile Çıkartılan Anlama Göre Yorum Türleri (Açıklayıcı, Genişletici ve Daraltıcı Yorum)  162
bb. Yorumu Gerçekleştiren Makama Göre Yorum Türleri (Yasama Yorumu, Yargısal Yorum ve Bilimsel Yorum)  165
c. Yorum Yöntemleri  166
ca. Söze Göre (Sözel–Lâfzi) Yorum  166
cb. Amaca Göre Yorum (Gai–Teleolojik Yorum)  167
3. Yorumda Başvurulacak Mantık Araçları  168
a. Örnekseme (Kıyas)  168
b. Öncelik (Evleviyet–Hayli Hayli Uygulama)  169
c. Zıt Anlamdan Sonuç Çıkarma (Mefhum–u Muhâlif)  170
D. Kanunların Nitelik Bakımından Uygulanması  170
1. Emredici Hukuk Kuralları  171
2. Yedek Hukuk Kuralları  174
a. Genel Olarak  174
b. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları  175
c. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  177
3. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  178
E. Medeni Hukukun Uygulanmasında Hâkimin Takdir Yetkisi  179
F. Kanunda Uygulanabilir Nitelikte Bir Hükmün Bulunmaması ve Kanun Boşluğunun Doldurulmasında Örf ve Âdet Hukukunun Uygulanması  185
1. Kanunda Uygulanabilir Nitelikte Bir Hükmün Bulunmaması  185
a. Boşluk Kavramı  185
b. Boşluk Olarak Nitelendirilmeyen Durumlar  186
ba. Hukuk Dışı Alan  186
bb. Bilerek (Kasıtlı) Susma  187
c. Boşluk Türleri  189
ca. Hüküm İçi (Kural İçi) Boşluklar  189
cb. Kanun Boşlukları (Kural Dışı Boşluklar)  190
cba. Bilinçli Boşluklar–Bilinçsiz Boşluklar  190
cbb. Açık Boşluklar–Örtülü Boşluklar  192
cbc. Gerçek Boşluklar–Gerçek Olmayan Boşluklar  195
2. Kanun Boşluğunun Doldurulmasında Örf ve Âdet Hukukunun Uygulanması  195
a. Örf ve Âdet Hukuku Kavramı ve Örf ve Âdet Hukukunun Fonksiyonları  195
b. Örf ve Âdet Hukukunun Doğması İçin Gereken Şartlar  200
ba. Sürekli Uygulanma (Maddi Unsur)  200
bb. Genel İnanış (Manevi Unsur)  200
bc. Devlet Desteği (Hukuki Unsur)  200
G. Hukuk Boşluğu ve Hâkimin Hukuk Yaratması  201
1. Genel Olarak  201
2. Hâkimin Hukuk Yaratmasının Şartları  204
3. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukukun Temel Nitelikleri  205
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
MEDENİ HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI  
§ V. HAK  207
A. Hak Kavramı ile Hakkın Sahibi ve Konusu  207
1. Hak Kavramı  207
2. Hakkın Sahibi  208
3. Hakkın Konusu  210
B. Hakların Çeşitleri  210
1. Dayandığı Hukuk Alanına Göre Haklar (Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Hakları)  210
2. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunup Bulunmamasına (Konusuna) Göre Haklar  213
a. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunan Haklar (Malvarlığı Hakları)  213
aa. Alacak Hakları (Borç İlişkisinden Doğan Haklar)  213
ab. Aynî (Eşyaya İlişkin) Haklar  214
aba. Genel Olarak  214
abb. Mülkiyet Hakkı  215
abba. Genel Olarak  215
abbb. Bireysel (Ferdi) Mülkiyet  217
abbc. Birlikte Mülkiyet  217
abbca. Paylı (Müşterek) Mülkiyet  217
abbcb. Elbirliği (İştirak Hâlinde) Mülkiyet  219
abc. Sınırlı Aynî Haklar  220
abca. İrtifak Hakları  220
abcaa. İrtifak Hakkı Kavramı  220
abcab. İrtifak Haklarının Çeşitleri  221
a1. Yararlanmanın Kapsamına Göre İrtifak Hakları  221
aa1. Tam Yararlanma Yetkisi Sağlayan İrtifak Hakkı–İntifa Hakkı  221
aa2. Sınırlı Yararlanma Yetkisi Sağlayan İrtifak Hakları  223
a2. Yararlanmanın Türüne Göre İrtifak Hakları  226
a3. Hak Sahibinin Belirlenmesine Göre İrtifak Hakları  226
abcb. Rehin Hakları  228
abcba. Genel Olarak  228
abcbb. Taşınır Rehni  229
a1. Taşınır Rehninde Kural: Teslime Bağlı Taşınır Rehni  230
a2. Teslime Bağlı Olmayan Taşınır Rehni: Hayvan Rehni, Ticari İşletme Rehni ve Taşıt Rehni  230
a3. Hapis Hakkı  233
abcbc. Taşınmaz Rehni  233
abcc. Taşınmaz Yükü  235
ac. Maddi Değeri Olan Yenilik Doğuran Haklar  236
ad. Maddi Değeri Olan Fikri Haklar  236
b. Değeri Para ile Ölçülemeyen Haklar (Şahısvarlığı Hakları)  238
3. İleri Sürülebileceği Çevre Bakımından Haklar: Mutlak (Kesin, Salt) Haklar–Nisbî (Göreceli) Haklar  240
a. Mutlak Haklar  240
b. Nisbî Haklar (Şahsî veya Kişisel Haklar)  241
ba. Sıradan (Alelade) Nisbî Haklar  242
bb. Etkisi Kuvvetlendirilmiş Nisbî Haklar  243
4. Kullanılmasının Etkisi Bakımından Haklar  246
a. Alelade (Sade) Haklar  246
b. Yenilik Doğuran Haklar  246
ba. Yenilik Doğuran Hakların Çeşitleri  247
baa. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  247
bab. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  251
bac. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  252
bb. Yenilik Doğuran Hakların Ortak Özellikleri  252
bba. Şarta Bağlanamaması  252
bbb. Zamanaşımına Değil Hak Düşürücü Süreye Bağlı Olması  253
bc. Kullanılmakla Sona Ermesi  254
bd. Geri Dönülememesi  254
5. Kullanma Yetkisine Göre Haklar: Şahsen Kullanılması Zorunlu Haklar–Başkası Tarafından Kullanılabilen Haklar  254
a. Şahsen Kullanılması Zorunlu Haklar (Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar)  254
b. Başkası Tarafından Kullanılabilen Haklar (Kişiye Bağlı Olmayan Haklar)  256
5. Bağımsız Haklar–Bağlı Haklar  256
a. Bağımsız Haklar  256
b. Bağlı Haklar  257
C. Hakların Kazanılış Tarzı  258
1. Aslen Kazanım  258
2. Devren Kazanım  259
3. Tesisen Kazanım  260
D. Hakların Kaybediliş Tarzı  260
E. Zamanın Geçmesine Bağlanan Hukuki Sonuçlar  261
§ VI. HUKUKİ İŞLEM  265
A. Hukuki Olay  265
B. Hukuki Fiil  268
1. Genel Olarak  268
2. Hukuka Uygun Fiiller  268
3. Hukuka Aykırı Fiiller  271
C. Hukuki İşlem  271
1. Hukuki İşlemin Tanımı ve Kurucu Unsurları  271
a. Hukuki İşlemin Tanımı  271
b. Hukuki İşlemin Kurucu Unsurları  272
ba. İrade Beyanı  272
bb. Hukuk Düzeninin İrade Beyanının Yöneldiği Sonucu Tanıması  275
2. Hukuki İşlemin Çeşitleri  276
a. Gerekli İrade Açıklaması Adedi Bakımından Hukuki İşlemler  276
aa. Tek Taraflı Hukuki İşlemler  276
ab. Çok Taraflı Hukuki İşlemler  277
aba. İki Taraflı Hukuki İşlemler (Sözleşmeler)  277
abb. Diğer Çok Taraflı Hukuki İşlemler  279
abba. Kararlar  279
abbb. Ortak İrade Beyanı ile Gerçekleştirilen Hukuki İşlemler  280
b. Malvarlığına Etkisi Bakımından Hukuki İşlemler (Borçlandırıcı İşlem–Kazandırıcı İşlem–Tasarruf İşlemi)  281
c. Hukuki İşlemlerin Sonuçlarını Doğurdukları An Bakımından (Sağlararası veya Ölüme Bağlı Olarak Hüküm Doğurmaları Bakımından) Hukuki İşlemler  286
D. Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlüğü (Hukuki İşlemin Geçersizlik Hâlleri)  287
1. Genel Olarak  287
2. Yokluk (Keenlemyekün)  289
3. Kesin Hükümsüzlük  291
a. Tam Kesin Hükümsüzlük  291
b. Kısmi Kesin Hükümsüzlük  298
4. İptal Edilebilirlik  301
a. Genel Olarak  301
b. Düzelebilir Hükümsüzlük  302
ba. Kavram  302
bb. Düzelebilir Hükümsüzlük Hâlleri  303
bba. Yanılma (Hata)  303
bbb. Aldatma (Hile)  305
bbc. Korkutma (İkrah)  307
c. Bozulabilir Geçerlilik (Aşırı Yararlanma–Gabin)  308
5. Tek Taraflı Bağlamazlık (Noksanlık)  310
6. Nisbî (Sınırlı) Etkisizlik  312
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
HAKLARIN KAZANILMASI VE HUKUKİ SONUÇLARIN DOĞMASINDA İYİNİYETİN KORUNMASI İLKESİ  
§ VII. İYİNİYETİN KORUNMASI İLKESİ  315
A. Genel Olarak  315
B. İyiniyet Kavramı  316
C. İyiniyetin Korunmasının Sebepleri  318
D. İyiniyetin Korunmasının Şartları  320
1. Hakkın Kazanılması veya Hukuki Sonucun Doğması İçin Gerekli Şartlarda Eksiklik Bulunması  320
2. Kanunda İyiniyetin Varlığına Sonuç Bağlanmış Olması  321
E. İyiniyetin Unsurları  323
1. Hukuki Eksikliğin Bilinmemesi  324
2. Hukuki Eksikliğe İlişkin Bilgisizliğin Mazur Görülebilir Nitelikte Olması (Gerekli Özenin Gösterilmesi Hâlinde Eksikliğin Bilinebilecek Durumda Olmaması)  326
F. İyiniyetin Aranacağı Kişi ve İyiniyetin Aranacağı An  328
1. İyiniyetin Aranacağı Kişi  328
a. Temsil Durumunda  329
b. Tüzel Kişilerde  329
c. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Kişi Topluluklarında  330
2. İyiniyetin Aranacağı An  330
G. İyiniyetin İspatı  331
§ VIII. İYİNİYETİN KORUNMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI  333
A. Genel Olarak  333
B. Eşya Hukukunda Aynî Hakların Kazanılması Bakımından İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  334
1. Taşınır Eşya Üzerinde Aynî Hakların Kazanılması Bakımından İyiniyetin İşlevi  335
a. Genel Olarak  335
b. Sahibinin Elinden Rızası ile Çıkan Taşınır Eşyalar Bakımından (Taşınır Eşya Üzerinde İyiniyetle Emin Sıfatıyla Zilyetten Aynî Hak Kazanılması)  336
c. Sahibinin Elinden Rızası Dışında Çıkan Taşınır Eşyalar Bakımından  338
ca. İyiniyetin Her Türlü Taşınır Eşya Bakımından Geçerli Olan Etkisi (TMK m. 989/1)  339
cb. İyiniyetin Açık Artırma, Pazar ve Benzeri Yerlerde Satılan Taşınır Eşyalar Bakımından Geçerli Olan Etkisi (TMK m. 989/2)  340
cc. İyiniyetin Para ve Hâmiline Yazılı Senetler Bakımından Geçerli Olan Etkisi  
(TMK m. 990)  341
d. Taşınır Eşya Üzerinde Zamanaşımı Yoluyla Mülkiyet Hakkının Kazanılması Bakımından (TMK m. 777)  343
e. Taşınır Eşya Üzerinde Aynî Hak Kazanılması Bakımından İyiniyetin Hüküm ve Sonuçlarının Örneklendirilmesi  344
2. Taşınmaz Eşya Üzerinde Aynî Hak Kazanılması Bakımından İyiniyetin İşlevi  346
a. Taşınmaz Eşya Üzerinde Tapu Sicilindeki Kayda Güvene Dayalı Olarak İyiniyetle Aynî Hak Kazanılması Bakımından (TMK m. 1023)  346
b. Taşınmaz Eşya Üzerinde Zamanaşımı Yoluyla Mülkiyet Hakkının Kazanılması Bakımından (TMK m. 712)  353
C. Aile Hukukunda İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  354
D. Alacağın Devrinde İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  355
E. Miras Hukukunda İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  356
BEŞİNCİ BÖLÜM  
HAKLARIN KULLANILMASI VE BORÇLARIN İFASINDA DÜRÜSTLÜK KURALI İLE HAKKIN KÖTÜYE  
KULLANILMASI YASAĞI  
§ IX. DÜRÜSTLÜK KURALI  359
A. Dürüstlük Kuralının Anlamı ve Dürüstlük Kuralına Esas Ölçü  359
1. Dürüstlük Kuralının Anlamı  359
2. Dürüstlük Kuralına Esas Ölçü  361
B. Dürüstlük Kuralı ile Hakkın Kötüye Kullanılması ve İyiniyetin Korunması İlkesi Arasındaki İlişki ve Farklılıklar  364
1. Dürüstlük Kuralı ile Hakkın Kötüye Kullanılması  364
2. Dürüstlük Kuralı ile İyiniyetin Korunması İlkesi  365
C. Dürüstlük Kuralının Temel Özellikleri  368
D. Dürüstlük Kuralının İşlevleri  369
1. Hakların Kullanılmasında ve Borçların İfasında İşlevi  369
2. Kanun Hükümlerinin Yorumlanmasında İşlevi  370
3. Hukuki İşlemler ve Özellikle Sözleşmelerde İşlevi  371
§ X. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI  375
A. Hakkın Kötüye Kullanılması Kavramı  375
B. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Unsurları  376
1. Bir Hakkın Varlığı  376
2. Hakkın Açıkça Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Kullanılması  377
3. Hakkın Kötüye Kullanılmasından Başkasının Zarar Görmesi veya Zarar Görme Tehlikesi ile Karşı Karşıya Kalması  377
C. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Önemli Bazı Görünümleri  378
1. Hakkın Kullanımında Meşru Bir Menfaatin Bulunmaması  378
2. Hakkın Kullanılmasının Sağlayacağı Menfaat ile Başkasına Verilecek Zarar Arasında Aşırı Orantısızlık Bulunması  379
3. Uyandırılan Güvene Aykırı/Çelişkili Davranışlar İçinde Bulunulması  380
4. Şekil Eksikliğinin Caiz Olmayan Biçimde İleri Sürülmesi  381
5. Kendi Ahlaka Aykırı Hareketine Dayalı Olarak Hakkın Kullanılması  383
D. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Sonuçları  384
ALTINCI BÖLÜM  
HAKLARIN KORUNMASI VE İSPAT YÜKÜ  
§ XI. HAKLARIN KORUNMASI  387
A. Genel Olarak  387
B. Hakların Hak Sahibi Tarafından Korunması  388
1. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  388
2. Zorunluluk (Iztırar) Hâli  391
3. Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma  393
C. HAKLARIN DEVLET TARAFINDAN KORUNMASI  394
1. Genel Olarak  394
2. Talep ve Dava Hakları  395
a. Talep Hakkı  395
b. Dava Hakkı  396
3. Dava Çeşitleri  397
a. Genel Olarak  397
b. Eda Davaları (HMK m. 105)  398
c. Tespit Davaları (HMK m. 106)  399
d. Belirsiz Alacak ve Tespit Davaları (HMK m. 107)  400
e. Yenilik Doğuran Davalar [HMK m. 108 (İnşâî Davalar)]  403
4. Davaya Karşı Savunma Yolları  404
a. Genel Olarak  404
b. İtirazlar  406
c. Def'iler  406
5. Cebri İcra  408
§ XII. İSPAT YÜKÜ  409
A. İspat ve İspat Yükü Kavramları  409
B. İspat Yükünün Dağılımı  411
1. Kural  411
2. İstisnalar  412
a. İkrar Edilen Olgular  412
b. Hayatın Normal Akışına Uyan Olgular  414
c. Herkesçe Bilinen Olgular (Maruf ve Meşhur Vakıalar)  414
d. Kanun Hükümleri ile İspat Yükünün Özel Olarak Düzenlendiği Hâller  414
e. Kanuni Karine veya Faraziyeye Dayanılması  415
ea. Karine  415
eaa. Kanundan Doğan Karineler (Kanuni Karineler)  416
eab. Fiili Karineler  418
eb. Kanuni Faraziye  419
B. Resmî Sicil ve Senetlerin İspat Gücü  420
1. Genel Olarak  420
2. Resmî Sicil Kavramı  420
3. Senet Kavramı ve Senedin Çeşitleri  421
a. Senet Kavramı  421
b. Senedin Çeşitleri  422
ba. Adi Senetler  422
bb. Resmî Senetler  423
Kaynakça  425
Kavram Dizini  437
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Mehmet Ayan ...
Ekim 2016
23.90 TL
Sepete Ekle
O. Gökhan Antalya
Ekim 2017
70.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet M. Kılıçoğlu
Ekim 2017
32.50 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017