Türk Borçlar Hukukunda Geçici Ödemeler (TBK. m.76) – Borçlar Hukuku Monografileri – Dr. Onur Altınkan  - Kitap
Türk Borçlar Hukukunda

Geçici Ödemeler (TBK. m.76)

– Borçlar Hukuku Monografileri –

1. Baskı, 
Haziran 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
728
Barkod:
9789750285639
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
565,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
"Geçici ödemeler", 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 76. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenleme, zarar gören tarafın iddiasının haklılığını gösteren inandırıcı kanıtlar sunması ve ekonomik durumunun da gerektirmesi halinde, hakimin istem üzerine davalının zarar görene geçici ödeme yapmasına karar verebileceğine ilişkindir. Ayrıca maddenin 2. fıkrası; davalının yaptığı geçici ödemelerin hükmedilen tazminata mahsup edileceğini, tazminata hükmedilmez ise davacının aldığı geçici ödemelerin yasal faiziyle birlikte geri verileceğini düzenlemektedir.
Bununla birlikte uluslararası havacılık hukukunda, deniz hukukunda çatma konusunda ve sigorta hukukunda benzer nitelikteki ön ödeme düzenlemelerine rastlamak mümkündür. Bütün bu düzenlemelerin ortak amacının, uzun süren yargılamalar devam ederken dava sonucunun kısmi olarak öne çekilmesi suretiyle, zarar gören tarafların mağduriyetinin hafifletilmesi olduğu anlaşılmaktadır.
Kitap, geçici ödemeler düzenlemesinin uygulama alanını ve uygulama şartlarını belirlemeyi hedeflemektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Geçici Ödemelerin Şartları
.
Geçici Ödeme Kararı ve Uygulama
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar Listesi 
19
Giriş 
23
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK GEÇİCİ ÖDEME KAVRAMI
I. GEÇİCİ ÖDEME KAVRAMI, TANIMI, AMACI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 
37
A. Kavram ve Terminoloji 
37
1. Geçicilik Kavramı 
37
2. Ödeme Kavramı 
42
3. Geçici Ödeme Kavramı 
43
B. Tanım 
46
1. Yasa Hükmünden Çıkan Tanım 
46
2. Doktrinde Yer Alan Tanım Denemeleri 
49
C. Geçici Ödeme Müessesesine Duyulan İhtiyaç ve Maddenin Amacı 
51
1. Yasanın Oluşum Aşamasındaki Amacın Değerlendirilmesi 
51
a. Madde Gerekçesinde Yer Alan Amacın Değerlendirilmesi 
51
b. Adalet Komisyonu Çalışmalarındaki Görüş ve Eleştirilerin Değerlendirilmesi 
53
aa. Hükmün Tazminat ve Yargılama Hukuku İlkeleriyle Bağdaşmadığına Yönelik Eleştirinin Değerlendirilmesi 
56
bb. Hakimin İhsas–ı Reye Zorlandığına İlişkin Eleştirinin Değerlendirilmesi 
57
cc. Geçici Ödemenin Miktarı Bakımından Somut Bir Ölçüt Bulunmadığına İlişkin Eleştirinin Değerlendirilmesi 
58
dd. İhtiyati Tedbir Hükümlerinin Tazminatın Tahsil Edilememesi Riskini Kaldırdığına İlişkin Görüşün Değerlendirilmesi 
61
ee. Subjektif İmkansızlık Halinde Geçici Ödemenin İade Edilmemesi İhtimaline İlişkin Görüşün Değerlendirilmesi 
63
ff. Mukayeseli Hukukta Benzer Bir Düzenlemenin Bulunmadığına Yönelik Görüşün Değerlendirilmesi 
65
2. Yargı Uygulamasının Düzenlemeye Duyduğu Gereksinim 
65
3. Düzenlemenin Amacına Yönelik Doktrinde Yer Alan Görüşler 
69
4. Değerlendirme ve Görüşümüz 
72
a. Yargılamaların Uzun Sürmesinin Konuya Etkisi 
72
b. Toplumun Refah Seviyesi ve Sosyal – Ekonomik Durumun Konuya Etkisi 
76
c. Geçici Hukuki Koruma Önlemlerinin İşlevsizliği 
82
D. Kavramın Tarihsel Gelişimi 
88
1. Mukayeseli Hukukta Durum 
88
a. İsviçre Hukukunda Durum 
88
aa. İsviçre Sorumluluk Hukukunun Revizyonu ve Birleştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
88
bb. İsviçre Hukukunda Güncel Durum 
90
b. Alman Hukukunda Durum 
93
2. Uluslararası Hukukta Durum 
98
a. Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Uluslararası Sözleşme 
99
b. Hava Araçlarının Üçüncü Kişilere Verdikleri Zarara İlişkin Sözleşme 
102
c. Benzer İhtiyaçlarla Geliştirilen Sigorta Sistemleri 
104
3. Türk Borçlar Hukukunda Durum 
105
a. 818 Sayılı Kanun Dönemi 
105
b. 6098 Sayılı Kanunla Getirilen Düzenleme 
106
II. KAVRAMIN HUKUKİ NİTELİĞİ, BENZER MÜESSESELER KARŞISINDAKİ DURUMU 
108
A. Hukuki Niteliği 
108
1. Genel Olarak 
108
2. Geçici Hukuki Koruma Görüşü 
110
a. Geçici Ödemeler Müessesesinin Bir Geçici Hukuki Koruma Türü Olduğuna İlişkin Görüşün Dayanakları 
112
aa. HMK’da Diğer Geçici Hukuki Korumalarla İlgili Düzenleme Bulunması 
112
bb. Aile Hukukunda Yer Alanlar Gibi Özel Hukuki Korumaların Mevcudiyeti 
114
cc. Geçicilik Unsuru 
114
b. Görüşün Değerlendirilmesi 
115
aa. Geçici Hukuki Korumanın Amacı ve Özelliklerinin Geçici Ödemeler Müessesesiyle Kıyaslanması 
115
bb. Geçici Hukuki Koruma Vasıtasıyla Asıl Dava Sonucunun Öne Çekilip Çekilemeyeceği 
129
3. İhtiyati Tedbir Niteliği Görüşü 
133
a. Geçici Ödemeler Müessesesini Genel Anlamda İhtiyati Tedbir Olarak Nitelendiren Görüş 
134
aa. Genel Olarak 
134
bb. Görüşün Değerlendirilmesi 
145
aaa. Amaç Yönünden Kıyaslama 
145
bbb. Davadan Önce Talep Edilebilme Durumu ve Tamamlayıcı Merasim Konusu 
148
ccc. Geçici Ödemelerde Teminat Müessesesinin Mevcut Olmaması 
151
ddd. İhtiyati Tedbir Kararlarına Uyulmaması Halinde Disiplin Cezası Öngörülmüş Olması 
155
eee. Karara Karşı İtiraz Usulü ve Kanun Yolu 
160
fff. Şartların Değişmesi Halinde Kararın Kaldırılabilmesi 
163
ggg. İspat Ölçütünün Her İki Müessesede Farklı Olması 
165
hhh. İhtiyati Tedbir Sebepleriyle Geçici Ödemelerde Aranan Sebeplerin Farklı Olması 
173
iii. Para Alacaklarında İhtiyati Tedbire Başvurulamaması 
177
b. Geçici Ödemeler Müessesesini Eda Tedbiri Olarak Nitelendiren Görüş 
179
aa. Görüşün Dayanakları 
179
bb. Eda Tedbirlerine İlişkin Genel Bilgiler 
182
cc. Görüşün Değerlendirilmesi 
192
aaa. Madde Gerekçesinin Açıkça Müessesenin Eda Tedbiri Şeklinde Nitelendirilemeyeceğini Belirtmesi 
192
bbb. Türk Hukukunda Davanın Esasını Çözen veya Öne Çeken Tedbir Müessesesinin Bulunup Bulunmadığı 
193
ccc. Geçici Ödemeler ile Eda Tedbirlerinin Amaç ve Sebep Yönünden Kıyaslanması 
202
ddd. İhtiyati Tedbir Müessesesi Mevcut İken Aynı Nitelikte Olduğu İddia Edilen Geçici Ödemeler Müessesesinin Tekrar Düzenlenmesinin Gereksizliği 
206
eee. Kesinleşmeden İcra Edilebilen Kararlar Bakımından Hukuki Durum 
209
4. Ön Tazminat Görüşü 
211
a. Kavram 
211
b. Geçici Ödemeler Kavramıyla İlişkisi 
212
c. Eleştiriler 
214
aa. Dava Sonucunun Öne Çekilmesi 
214
bb. Tazminat Niteliğinin Geçici Ödemeyle Bağdaşmaması 
215
cc. Zarar Belirlenmeden Tazminata İlişkin Hüküm Kurulmasının Mümkün Olmaması 
219
dd. Tazminat Hukukunun Temel İlkeleriyle Bağdaşmaması 
220
ee. İhsası Rey Riski 
221
d. Görüşün Değerlendirmesi 
223
5. Ön Ödeme (Avans) Görüşü 
224
a. Kavram 
224
b. Görüşün Değerlendirmesi 
226
6. Kısmi İfa Görüşü 
229
a. Kavram 
229
b. Görüşün Değerlendirmesi 
231
7. Kısmi Hüküm Görüşü 
233
a. Kavram 
233
b. Görüşün Değerlendirmesi 
234
8. Yeni Bir Borç Kaynağı Görüşü 
236
9. Geçici Ödemeler Düzenlemesinin Hukuki Niteliği Hakkında Genel Değerlendirme 
236
a. Yargıtay’ın Görüşü 
236
b. Değerlendirme ve Görüşümüz 
238
aa. Geçici Ödemelerin Maddi Hukuk Müessesesi Olması 
238
bb. Geçici Ödemelerin Ön Ödeme Niteliği 
247
cc. Geçici Ödemelerin Zararı Azaltma Külfeti Kapsamında Değerlendirilmesi 
249
B. Benzer Müesseseler Karşısındaki Durumu 
251
1. Aile Hukukuna Özgü Düzenlemeler 
251
a. Tedbir Nafakası Düzenlemeleri 
253
aa. Genel Olarak 
253
bb. Geçici Ödemeler Müessesesiyle Benzerliğinin Değerlendirilmesi 
256
b. Soybağı Hukukundan Kaynaklanan Geçici Önlemler 
262
c. TMK’da Yer Alan Diğer Düzenlemeler 
263
2. Adli Yardım 
264
a. Genel Olarak 
264
b. Geçici Ödemeler Düzenlemesiyle İlişkisi 
269
3. İhtiyati Haciz 
272
a. Genel Olarak 
272
b. Geçici Ödemeler Düzenlemesiyle Kıyaslanması 
277
4. Trafik Kazalarındaki Sağlık Hizmeti Bedelleri ve Güvence Hesabı 
280
a. Genel Olarak 
280
b. Geçici Ödemeler Düzenlemesiyle İlişkisi 
284
5. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Düzenlenen Ücret Garanti Fonu 
286
a. Genel Olarak 
286
b. Geçici Ödemeler Düzenlemesiyle İlişkisi 
289
6. Geçici İş Göremezlik Ödeneği 
291
a. Genel Olarak 
291
b. Geçici Ödemeler Düzenlemesiyle İlişkisi 
293
7. Ön Ödeme Kavramını İçeren Sözleşme Tipleri 
295
a. Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesi 
295
b. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi 
296
c. Geçici Ödemeler Düzenlemesiyle Kıyaslanması 
297
İkinci Bölüm
GEÇİCİ ÖDEMELERİN ŞARTLARI
I. GENEL ŞARTLARIN SAĞLANMASI 
300
A. Genel Şartlar Bakımından İspat Ölçütü 
302
B. Geçici Ödemelerin Aradığı Genel Şartlar 
303
1. Zararın Varlığı ve Miktarı 
303
a. Genel Olarak Zarar Kavramı 
304
b. Zarara Uğrayan Bir Taraf Bulunması 
306
aa. Zararın Gerçekleşmesi 
307
bb. Taraflardan Birinin Zarara Uğramış Olması 
310
c. Zarar Türlerine göre Geçici Ödemelerin Uygulanması 
310
aa. Maddi – Manevi Zararlarda Durum 
310
bb. Fiili Zarar – Yoksun Kalınan Kardan İbaret Zararlarda Durum 
319
cc. Mevcut Zarar – Müstakbel Zarar – Muhtemel Zararlarda Durum 
323
dd. Doğrudan Zarar – Dolaylı Zarar – Yansıma Zararlarda Durum 
327
ee. Müspet – Menfi Zararlarda Durum 
329
d. Zararın Miktarı 
334
2. Zarar Görenin Ekonomik Durumunun Geçici Ödemeyi Gerektirmesi 
336
a. Ekonomik Durumun Gerektirmesi Kavramı 
336
b. Ekonomik Durumun Geçici Ödemeyi Gerektirmesine İlişkin Kriterler 
342
aa. Zarar Görene İlişkin Subjektif Kriter 
342
bb. Ekonomik Duruma Yönelik Objektif Kriter 
343
cc. Görüşümüz 
344
3. İnandırıcı Kanıtlar Sunulması 
345
a. İnandırıcı Kanıtların Konusu 
346
b. İspat Ölçütü Olarak İnandırıcı Kanıt 
349
aa. Aksi İspat Edilemez Nitelikte Delil Görüşü 
349
bb. Yaklaşık İspat Görüşü 
351
aaa. Geçici Ödemeler Müessesesinin Hukuki Niteliğinin Etkisi 
352
bbb. Yaklaşık İspat Ölçütünün Ağırlığı 
355
cc. Yaklaşık İspat ile Tam İspat Arasındaki Ölçüt Görüşü 
357
aaa. Düzenlemenin Lafzı 
357
bbb. Kamu Düzenini Konu Alan Başka Müesseselerde de Ağırlaştırılmış İspat Ölçütünün Bulunması 
358
ccc. Menfaat Dengesinin Sağlanmasının Gerekliliği 
362
ddd. Görece İspat Kavramı 
365
c. İspat Aracı Olarak İnandırıcı Kanıtlar 
367
4. İstem 
369
a. Taraflardan Birinin İstemi 
369
b. İstemin Bir Dava Kapsamında İleri Sürülmesi 
372
II. ÖZEL ŞARTLARIN SAĞLANMASI 
375
A. Genel Olarak 
375
B. Geçici Ödeme Talebi Üzerine Hukuki Nitelendirmenin Yapılması Sorunu 
377
1. Hakimin Hukuku Kendiliğinden Uygulaması İlkesi 
378
2. Geçici Ödeme Talebi Konusunda Karar Verilirken Durum 
383
C. Hukuki Müesseseye Özel İnandırıcı Kanıtlar Sunulması 
387
1. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu Halinde 
390
a. Genel Olarak Haksız Fiil Kavramı 
391
b. Müessesenin Unsurlarının Somut Olayda Mevcut Olduğuna İlişkin İnandırıcı Kanıtlar Sunulması 
392
aa. Kusur Unsuruna İlişkin İddianın Haklılığının Gösterilmesi 
392
aaa. Genel Olarak Kusur Kavramı 
392
bbb. Kusur Derecesinin Geçici Ödeme Talebine Etkisi 
394
ccc. Kusur Ehliyetinin Geçici Ödeme Talebine Etkisi 
399
bb. Hukuka Aykırı Fiil Unsuruna İlişkin İddianın Haklılığının Gösterilmesi 
404
aaa. Genel Olarak Hukuka Aykırı Fiil Kavramı 
404
bbb. Hukuka Aykırı Fiile İlişkin İnandırıcı Kanıtlar Sunulması 
409
ccc. Hukuka Aykırılığı Önleyen Sebepler ve Geçici Ödeme Talebi Bakımından Önemi 
411
cc. İlliyet Bağının Mevcut Olduğunun Gösterilmesi 
420
2. Kusursuz Sorumluluk Hallerinde 
424
a. Genel Olarak 
424
b. Kusursuz Sorumluluk Türlerine göre Geçici Ödemelerin Uygulanma Şekli 
429
aa. Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Kusursuz Sorumluluk Hallerinde 
430
aaa. Hakkaniyet Sorumluluğu Halinde Geçici Ödemeler 
430
bbb. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Halinde Geçici Ödemeler 
431
ccc. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu Halinde Geçici Ödemeler 
437
ddd. Yapı Malikinin Sorumluluğu Halinde Geçici Ödemeler 
440
eee. Iztırar Durumunda Verilen Zarardan Sorumluluk Halinde Geçici Ödemeler 
445
fff. Tehlike Sorumluluğu Halinde Geçici Ödemeler 
448
bb. Karayolları Trafik Kanunu’nda Düzenlenen Kusursuz Sorumluluk Hallerinin Mevcut Olması Durumunda Geçici Ödemeler 
451
aaa. Genel Olarak 
451
bbb. İşletilen Motorlu Araç Sebebiyle Doğan Zarardan Sorumluluk Halinde Geçici Ödemeler 
454
ccc. İşletilme Halinde Olmayan Aracın Sebep Olduğu Trafik Kazası Halinde Geçici Ödemeler 
461
ddd. Trafik Kazasında Yardım Edenlerin Zararlarından Sorumluluk Halinde Geçici Ödemeler 
463
cc. Diğer Bazı Kusursuz Sorumluluk Hallerinde 
466
aaa. Çevreyi Kirletenlerin Sorumluluğu Halinde Geçici Ödemeler 
466
bbb. Türk Sivil Havacılık Kanununa göre Kusursuz Sorumluluk Halinde Geçici Ödemeler 
469
ccc. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Üretici, İthalatçı ve Bağlı Kredi Verenin Sorumluluğu Halinde Geçici Ödemeler 
471
ddd. Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’na göre Sorumluluk Halinde Geçici Ödemeler 
474
eee. Biyogüvenlik Kanunu’na göre Sorumluluk Halinde Geçici Ödemeler 
478
fff. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Zararlardan İşverenin Sorumluluğu Halinde Geçici Ödemeler 
482
3. Sözleşmeden Kaynaklanan Borç İlişkilerinde 
484
a. Geçici Ödemeler Düzenlemesinin Kıyas Yoluyla Uygulanması 
485
b. Sözleşmeye Aykırılık Halinde Geçici Ödemelerin Uygulanması 
488
aa. Genel Anlamda Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülüklerin İhlali Halinde Geçici Ödemeler 
488
bb. Geçici Ödemeye İlişkin Sözleşmede Hüküm Bulunması 
498
cc. Kusurlu Sonraki İfa İmkansızlığı Halinde Geçici Ödemeler 
502
dd. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi Halinde Geçici Ödemeler 
504
ee. Borçlunun Temerrüdü Halinde Geçici Ödemeler 
507
4. Borcun Diğer Kaynaklardan Doğması Halinde 
511
a. Sebepsiz Zenginleşmeden Kaynaklanan Borç İlişkilerinde Geçici Ödemeler 
512
aa. Sebepsiz Zenginleşme Halinde Geçici Ödemelerin Uygulanıp Uygulanamayacağına İlişkin Görüşler 
512
bb. Sebepsiz Zenginleşme Halinde Geçici Ödemelerin Uygulanması 
513
aaa. Sebepsiz Zenginleşme Kavramı ve Şartları 
513
bbb. Sebepsiz Zenginleşmede Geri Verme Borcunun Kapsamı ve Geçici Ödeme Talebine Etkisi 
524
ccc. Kötüniyetli Sebepsiz Zenginleşme Ayrımının Geçici Ödeme Talebine Etkisi 
527
b. Diğer Borç İlişkilerinde 
529
aa. Genel Olarak 
529
bb. Sebeplerin Yarışması İlkesinin Konuya Etkisi 
530
Üçüncü Bölüm
GEÇİCİ ÖDEME KARARI VE UYGULAMA
I. GEÇİCİ ÖDEME TALEBİNDE BULUNULMASI 
533
A. Geçici Ödeme Talebinin Asıl Davayla Bağlantısı 
533
1. Borcun Kaynağına Uygun Düşen Bir Eda Davasının Açılması 
536
a. İnşai Davalarda Durum 
536
b. Tespit Davalarında Durum 
538
c. Belirsiz Alacak Davalarında Durum 
541
d. Kısmi Davalarda Durum 
543
e. Terditli Davalarda Durum 
545
f. Davaların Yığılması Halinde Durum 
546
g. Seçimlik Davalarda Durum 
547
2. Nihai Kararla Birlikte Zararın Giderilmesinin Talep Edilebilmesi 
548
3. Geçici Ödeme Talebinin de Dava Kapsamında İleri Sürülmesi 
549
B. Geçici Ödeme Talebine İlişkin Esaslar 
554
1. Geçici Ödeme Talebinde Bulunabilecek Kişiler 
555
a. Zarar Görenin Talebi 
555
b. Zarar Verenin Talebi 
556
2. Geçici Ödeme Talebinin İleri Sürülebileceği Zaman 
559
3. Geçici Ödeme Talebinin Şekli 
560
a. Geçici Ödeme Talebinin Açıkça Belirtilmesi 
561
b. Geçici Ödeme Miktarının Açıkça Belirtilmesi 
562
II. GEÇİCİ ÖDEME TALEBİNE İLİŞKİN KARAR VERİLMESİ 
563
A. Geçici Ödemeye İlişkin Karar Verilmeden Önce Değerlendirilmesi Gereken Hususlar 
564
1. Geçici Ödemeler Müessesesinin Aradığı Genel Şartların Mevcut Olup Olmadığının İncelenmesi 
565
2. Davanın Dayandığı Hukuki Sebebin Geçici Olarak Belirlenmesi 
567
3. Davanın Dayandığı Hukuki Sebebin Aradığı Özel Unsurların Varlığına İlişkin İnandırıcı Kanıtların Değerlendirilmesi 
569
4. Ekonomik Gereksinimi Ortadan Kaldıran Bir Ödeme Alınıp Alınmadığının Tespiti 
570
5. Davalının Cevabının Beklenmesinin Gerekip Gerekmediğinin Tespiti 
573
a. İddianın Niteliği Gereği Davalının Cevabının Beklenilmesinin Gerekmesi 
574
b. Kurtuluş Kanıtı Öngörülen Hukuki Sebeplerin Varlığı Halinde Davalının Cevabının Beklenilmesinin Gerekmesi 
577
B. Geçici Ödeme Miktarının Belirlenmesi 
579
1. Nihai Talebe göre Değerlendirme 
581
2. Zararın Ağırlığı ve Etkilerine göre Değerlendirme 
584
3. Tarafların Ekonomik Durumlarına göre Değerlendirme 
585
4. Kusurun Ağırlığına göre Değerlendirme 
587
5. Tüm Ölçütlerin Bir Arada Değerlendirilmesi 
588
C. Geçici Ödemenin Şekli 
589
1. İrat Şeklinde Ödeme 
589
2. Toptan Şekilde Ödeme 
590
D. Geçici Ödeme Kararının Hukuki Niteliği 
591
E. Karara Karşı Başvurulabilecek Yollar 
593
F. Kararın İcra Edilebilirliği 
594
1. Ara Kararların İcrasına Yönelik Yargıtay Görüşü 
595
2. Görüşümüz 
596
III. NİHAİ KARARIN GEÇİCİ ÖDEMEYLE İLİŞKİSİ 
597
A. Nihai Karar Verilmeden Evvel Geçici Ödemenin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Tespiti 
598
B. Davanın Kabulü Halinde 
601
1. Geçici Ödemenin Nihai Kararla Belirlenen Bedelden Düşük Olması 
602
a. Geçici Ödemenin Mahsubu 
602
b. Faiz Hesabı 
603
2. Geçici Ödemenin Nihai Kararla Belirlenen Bedelden Yüksek Olması 
604
C. Davanın Reddi Halinde 
605
1. Geçici Ödemenin İadesi 
605
2. Faiz Hesabı 
607
3. Devletin Sorumluluğunun Doğması Gerektiğine Yönelik Görüşler 
608
Sonuç 
611
Kaynakça 
621
Kavram Dizini 
689