Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ticaret Hukuku Bilgisi
Ticari İşletme – Şirketler Hukuku
Mayıs 2017 / 1. Baskı / 624 Syf.
Fiyatı: 42.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitap, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında okutulmakta olan "Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku" derslerine uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca kıymetli akademisyenler ve değerli öğrencilerin yararlanabilmeleri için kullanıcılara faydalı bir kitap olması amaçlanmıştır.

Çalışmada; öğrencilerin öğrenmesi gereken temel konular seçilmiş, bu konular başlıklar halinde ele alınmıştır. Kitap, ders kitabı olarak ve muhtevasında yer alan konular hakkında kendisini geliştirmek isteyenlere de yönelik hazırlanmıştır.

"Kitabın power point sunumuna erişmek için seckin@seckin.com.tr adresine mail atabilirsiniz."

Konu Başlıkları
Ticaret ve Ticaret Hukuku
Ticaret Hukukunun Kapsamı
Ticari İşletme Kavramı ve Unsurları
Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları
Ticaret Unvanının Tanımı
Ticaret Sicili Kavramı
Haksız Rekabet ve Unsurları
Ticari Defterler
Tacir Yardımcıları
Cari Hesap
Şirketler Topluluğu
Kollektif Şirket
Adi Komandit Şirket
Anonim Şirket
Limited Şirket
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
Barkod: 9789750242670
Yayın Tarihi: Mayıs 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 14x20
Sayfa Sayısı: 624
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
I. TİCARET VE TİCARET HUKUKU  23
II. TİCARET HUKUKUNUN KAPSAMI  23
A. Sübjektif (Öznel) Sistem  24
B. Objektif (Nesnel) Sistem  27
C. Modern Sistem (Ticari İşletme Sistemi)  29
D. Karma Sistem  32
III. TİCARİ İŞLETME KAVRAMI VE UNSURLARI  35
A. Ticari İşletme Kavramının Unsurları  35
1. Gelir Sağlamayı Hedef Tutmak  35
2. Devamlılık  35
3. Esnaf Faaliyeti Sınırlarını Aşma  36
4. Bağımsızlık  36
B. Ticari İşletmenin Malvarlığı Unsurları  36
1. Ticari İşletmenin Maddi Unsuru  36
2. Ticari İşletmenin Maddi Olmayan Unsuru  37
C. Ticari İşletmenin Devri ve Rehni  37
D. Ticari İş Kavramı  38
1. Ticaret Kanunu’nda Düzenlenmiş İşler  42
2. Bir Ticari İşletmeyle İlgili Olan İşlem ve Fiiller  44
3. Ticari İş Karinesi  47
4. Bir Taraf İçin Ticari İş Niteliğine Hâiz Olan Sözleşmeler  52
E. Ticari Yargı  54
F. Tacir Kavramı  56
1. Gerçek Kişi Tacir Kavramının Kapsamı  57
a. Bir Ticari İşletmenin Var Olması  57
b. Bir Ticari İşletmenin İşletilmesi  59
c. Bir Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa O Kişi Adına İşletilmesi  60
2. Küçük ve Kısıtlıların Durumu  62
3. Ticaret Yapmaktan Yasaklananların Durumu  63
4. Tüzel Kişi Tacir Kavramının Kapsamı  63
5. Donatma İştirakinin Durumu  67
6. Hâkim Teşebbüs  68
7. Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması  69
8. Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması  69
9. Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kaybedilmesi  70
10. Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kaybedilmesi  72
11. Tacir–Esnaf Ayrımı  73
IV. TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  75
A. İflâsa Tâbi Olma  76
1. Tacirlerin İflâsa Tâbi Olması  76
2. Tacirler Hakkında Hükümlere Tâbi Tutulanlar  77
3. Özel Hükümler Gereği Tacir Olmadıkları Hâlde İflâsa Tâbi Tutulanlar  77
B. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma  79
C. Ticaret Siciline Kaydolma  80
D. Ticari Defter Tutma  81
E. Odalara Kaydolma  83
F. Ticari Örf ve Âdete Tâbi Olma  84
G. Ticari İş Karinesine Tâbi Olma  86
H. Ücret ve Fâiz İsteme Hakkı  87
I. Ücret ve Cezanın İndirilmesini İsteyememe  87
İ. Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Etme  89
J. Tacirler Arasındaki Belirli İhtar ve İhbarlarda Şekle Tâbi Olma  91
K. Fatura ve Teyit Mektubu  94
L. Hapis Hakkı  102
M. Satış ve Mal Değişimlerinde Özel Hükümlere Tâbi Olma  103
1. Kısım Kısım Yerine Getirilecek Sözleşmelerde Alıcıların Hakları  103
2. Alıcının Temerrüdü  105
3. Malın Ayıplı Olması Durumunda İnceleme, İhbar ve Zamanaşımı Süreleri  106
N. Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları  107
V. TİCARET UNVANININ TANIMI  110
A. Ticaret Unvanı Sistemleri  110
1. Serbestlik Sistemi  110
2. Gerçeklik Sistemi  111
3. Karma Sistem  111
B. Ticaret Unvanının Unsurları  112
1. Çekirdek  112
2. Ek  112
a. Zorunlu Ekler  113
b. Ek Kullanımının Sınırlandırıldığı Haller  113
c. Ek Kullanımının İzne Tâbi Olduğu Hâller  114
C. Ticaret Unvanının Oluşturulması  114
1. Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanı  114
2. Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanı  114
a. Kollektif Şirketlerde Ticaret Unvanı  114
b. Adi veya Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Ticaret Unvanı  115
c. Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerde Ticaret Unvanı  115
d. Ticari İşletme İşleten Diğer Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanı  116
e. Donatma İştirakinin Ticaret Unvanı  116
f. Adi Şirketin Ticaret Unvanı  116
D. Ticaret Unvanının Kullanımı  117
E. Ticaret unvanının Tescili  118
F. Ticaret unvanının Devamı  119
1. Adın Değişmesi  119
2. Yeni Ortak Girmesi veya Ortağın Ayrılması  119
3. Ortağın ya da Tacirin Ölümü  120
G. Ticaret Unvanının Devri  120
H. Ticaret Unvanının Korunması  121
VI. TİCARET SİCİLİ KAVRAMI  123
A. Ticaret Sicili Teşkilâtı  124
B. Ticaret Sicilinin Özellikleri  127
1. Açıklık İlkesi  127
2. Tescil Edilecek Hususların Belirli Olması Gerekliliği  129
3. İlân Edilecek Hususların Belirli Olması  131
4. Sicilin Denetime Tâbi Olması ve Kayıtların Tutulmasından Doğan Sorumluluk  133
C. Tescil İşlemleri  135
1. Tescil Talebi  136
a. Talebin Şekli ve Süresi  136
b. Sicil Memurunun İnceleme Görevi  142
c. Sicil Memurunun Kararı  146
d. Sicil Memurunun Kararına İtiraz  148
2. Re’sen ve Bildirim Üzerine Tescil  153
3. Tescile Davet  154
D. Ticaret Sicilinin İşlevleri  155
1. Genel olarak  155
a. Tescilin, Tescile Tâbi Konulara Etkisi  156
aa. Tescilin Açıklayıcı Etkisi  156
bb. Tescilin Kurucu Etkisi  157
b. Tescil ve İlânın Üçüncü Kişilere Etkisi  159
aa. Ticaret Sicilinin Olumlu Etkisi  159
bb. Ticaret Sicilinin Olumsuz Etkisi  161
cc. Görünüşe Güven İlkesi  162
E. İlgililerin Ticaret Sicilinden Doğan Sorumluluğu  164
1. Hukuki Sorumluluk  164
2. Cezaî Sorumluluk  165
VII. HAKSIZ REKABET VE UNSURLARI  167
A. Giriş  167
B. Haksız Rekabet Hukuku İle Kısa ve Genel Bilgiler İle Başlıca Haksız Rekabet Durumları  167
1. Rekabet Kavramı ve Türk Hukukunda Düzenlenmesi  167
a. Rekabet Kavramı  167
aa. Genel Açıklamalar ve Rekabet Kavramı ile İlgili Olarak Anayasal Düzenlemeler  167
b. Türk Hukukunda Haksız Rekabetin Düzenlenmesi  169
2. Türk Hukukunda Haksız Rekabetin Tanımı ve Unsurları  173
a. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 54’te Yer Alan Hüküm ve Haksız Rekabetin Unsurları  173
b. 6102 Sayılı Kanunda Düzenlenen Başlıca Haksız Rekabet Halleri  175
aa. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklâmlar ve Satış Yöntemleri ile Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar  176
bb. Sözleşmeyi İhlâle veya Sona Erdirmeye Yöneltmek  186
cc. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma  188
dd. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek  188
ee. İş Şartlarına Uymamak  190
ff. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak  191
C. Haksız Rekabete İlişkin Davalar  192
1. Haksız Rekabete İlişkin Hukuk Davaları  192
a. Genel Olarak  192
b. Dava Türleri  194
aa. Tespit Davası [TTK md. 56/(1), a]  194
bb. Önleme (Men) Davası [TTK md. 56/(1), b]  194
cc. Düzeltme (Eski Hale Getirme) Davası [TTK md. 56/(1), c]  195
dd. Maddi Tazminat Davası (TTK md. 56/(1), d  196
ee. Manevi Tazminat Davası [TTK md. 56/ (1), e]  196
2. Haksız Rekabete İlişkin Hukuk Davalarında Taraflar  197
a. Davacı Taraf  197
aa. Haksız Rekabete Uğrayan  197
bb. Ekonomik Menfaati Zedelenen Müşteriler  198
cc. Mesleki ve Ekonomik Birlikler  198
b. Davalı Taraf  199
aa. Haksız Rekabeti Yapan Kimse (Fail)  199
bb. Adam Çalıştıran  199
cc. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları  199
3. İhtiyati Tedbir  201
4. Görev ve Yetki  202
5. Zamanaşımı  202
6. Hükmün Bir Başka Kişi Hakkında İcrası  203
7. Kararın İlânı  203
c. Ceza Davaları Davaları  204
aa. Haksız Rekabet Suçları  204
bb. Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu  205
VIII. TİCARİ DEFTERLER  206
A. Genel Olarak  206
B. Defterlerin Tutulması  207
C. Açılış Bilançosu ve Yılsonu Finansal Tabloları  209
D. Defter ve Belgelerin Saklanması ve İbrazı  211
IX. TACİR YARDIMCILARI  214
A. Genel Olarak  214
1. Bağımlı (Tâbi) Tacir Yardımcıları  215
a. Ticari Temsilci  215
b. Ticari Vekil  216
c. Pazarlamacı  217
2. Bağımsız (Tâbi Olmayan) Tacir Yardımcıları  221
a. Acente  221
b. Komisyoncu  227
c. Taşıma İşleri Komisyoncusu  229
d. Simsar  232
X. CARİ HESAP  233
A. Giriş  233
1. Cari Hesabın Tarihçesi  234
2. Cari Hesabın Tanımı  234
3. Cari Hesap Sözleşmesinde Şekil ve Cari Hesap Sözleşmesinin Tarafları  235
4. Cari Hesabın Türleri  237
5. Cari Hesaba Yazılan Alacaklar İle Cari Hesaba Yazılamayan Alacaklar  238
6. Cari Hesap Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları  240
a. Cari Hesabın Bütünlüğü  240
aa. Yenileme  240
aaa. Ticari Senetlerin Cari Hesaba Yazılması  241
bbb. Sözleşme Süresi ve Hesap Devresi  241
bb. Bakiyenin Tespiti ve Kabulü  242
b. Cari Hesapta Faiz  243
c. Hesap Bakiyesinin Haczi  244
d. Zamanaşımı  244
7. Cari Hesap Sözleşmesinin Sona Ermesi  245
XI. ŞİRKETLER TOPLULUĞU  247
A. 6102 sayılı Kanun’un Şirketler Topluluğuna İlişkin Hükümlerinin İncelenmesi  247
B. Şirketler Topluluğunda Güven Sorumluluğu Kavramı  296
1. Şirketler Topluluğunda Güvenden Doğan Sorumluluğun Şartları  300
a. Topluma veya Tüketiciye Güven Veren ve İtibar Sahibi Bir Şirketler Topluluğun Varlığının Gerekliliği  300
b. İtibarın Kullanılması Sonucunda Somut Güven ve Belirli Bir Beklenti Uyandırılması ve Kusurlu Davranışın Gerekliliği  306
c. Güvenin Haklı Olması  309
d. Taraflar Arasında İşlem Bağlantısının Varlığının Gerekliliği  310
e. Güven Veren ile Güvenenin Tasarrufları Arasında İlliyet Bağının Varlığının Gerekliliği  311
f. Güvene Aykırı Davranışın Mevcudiyeti  312
g. Kusurun Varlığı  312
h. Zarar ve Zarar ile Güvene Aykırı Davranış Arasında Nedensellik Bağının Varlığı  313
2. Gerçekleşen Güven Sorumluluğunun İçeriği  314
3. Şirketler Topluluğunda Güven Sorumluluğu Kapsamında “Patronaj Açıklaması”, “Himaye Beyanı” ve “Hamilik Beyanı” Kavramları  319
a. Kavramların İncelenmesi  319
b. Himaye Beyanının Kullanılış Amacı  321
c. Himaye Beyanının Hukuki Niteliği ve Türleri  324
XII. KOLLEKTİF ŞİRKET  326
A. Kollektif Şirketin Tanımı  326
B. Kollektif Şirket Sözleşmesinin Tescili  326
C. Kollektif Şirkette Ortaklar Arasındaki İlişkiler  327
1. Kollektif Şirketin Yönetimi  327
2. Kollektif Şirketin Denetimi  329
3. Oy Hakkı ve Kararlar  329
4. Kâr Payı Hakkı ve Zarara Katılma  329
5. Rekabet Yasağı  330
D. Kollektif Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri  331
E. Kollektif Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması  333
F. Kollektif Şirketin Tasfiyesi  338
XIII. ADİ KOMANDİT ŞİRKET  344
A. Tanımı  344
B. Adi Komandit Şirkette Ortaklar Arasındaki İlişkiler  345
C. Adi Komandit Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri  346
D. Adi Komandit Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi  348
XIV. ANONİM ŞİRKET  349
A. Anonim Şirketin Tanımı ve Unsurları  349
B. Anonim Şirketin Kuruluşu  349
1. Giriş  349
2. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kuruluş  350
3. Kurucular ve Kurucuların Niteliği  353
4. Kuruluş İçin Gereken Belgeler  356
5. Kuruluş İçin Yapılması Gereken İşlemler  359
6. Kuruluşta Eksikliklerin Mevcut Olması  366
7. Anonim Şirketin Kuruluşundan Doğan Sorumluluk – Kuruluştan Sonra Devralma  369
C. Anonim Şirketin Organları  381
1. Yönetim Kurulu  381
a. Üyelerin Sayısı ve Nitelikleri ile Görevden Alma  381
b. Yönetim ve Temsil  383
c. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  385
d. Yönetim Kurulu Toplantıları  387
2. Denetleme ve Denetçiler  390
a. Genel Olarak  390
b. Denetçinin Seçimi, Görevden Alınması ve Sözleşmenin Feshi  392
c. Denetçi Olabilecek Kişiler  393
d. İbraz Yükümü ve Bilgi Alma Hakkı  395
e. Denetim Raporu ve Görüş Yazıları  395
f. Denetçilerin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu  398
3. Genel Kurul  398
a. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri  399
b. Genel Kurul Toplantıları  400
c. Toplantı ve Karar Nisabı  403
d. Genel Kurul Tutanağı  406
e. Bilançonun Onaylanmasına İlişkin Genel Kurul Kararı  406
f. Pay Sahibinin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Kişisel Hakları  406
g. Genel Kurul Kararlarının İptali  412
D. Anonim Ortaklıklarda Pay ve Pay Sahipliği  413
1. Pay ya da Hisse Kavramı  417
2. Payların İtibari Değeri  425
3. Pay Senetleri  426
4. Nakit Karşılığı Pay, Ayın Karşılığı Pay, Oy Hakkı Olan Pay, Oy Hakkı Olmayan Pay, İtibari Değerli Pay, İtibari Değerden Yoksun Pay, Primli Pay ve İmtiyazlı Pay Kavramları  429
5. Pay Sahibinin Borçları  444
6. Payın Sahibine Sağladığı Haklar  445
E. Anonim Ortaklığın Sona Ermesi  447
1. Giriş  447
2. Anonim Şirketlerde İnfisah Sebepleri  450
a. Sürenin Sona Ermesine Rağmen İşlere Fiilen Devam Edilmemesi Durumu  451
b. İşletme Konusunun Elde Edilmesi veya Elde Edilmesinin İmkânsız Hale Gelmesi  453
c. Esas Sözleşmede Öngörülmüş Herhangi Bir Sona Erme Sebebinin Gerçekleşmesi  456
aa. Esas Sözleşmede Öngörülen Bir Sebebin Gerçekleşmesiyle Kendiliğinden Sona Erme  456
bb. Esas Sözleşmede Mahkeme Kararıyla Feshin Gerçekleşmesinin Öngörülmesi  458
d. Genel Kurul Kararıyla Sona Erme Durumu  458
e. Anonim Ortaklığın İflâs Etmesi  459
f. Devamlı Sayılabilecek Şekilde Kamu Düzenine veya İşletme Konusuna Aykırı İşlemlerde veya Faaliyette Bulunma Durumu  461
g. Esas Sermayenin Üçte İkisinin Kaybedilmesi Halinde Şirketin Mahkemece İflâsına Karar Verilmesi Durumu  461
h. Devamlı Sayılabilecek Şekilde Kamu Düzenine veya İşletme Konusuna Aykırı İşlemlerde veya Faaliyette Bulunma Durumu  463
ı. Anonim Şirketin Amacının Sonradan Kanuna veya Ahlâka Aykırı Hale Gelmesi Durumu  463
i. Şirketin Tâbiîyetinin Değişmesi, Merkezin Yurt Dışına Çıkması  464
3. Anonim Şirketlerde Fesih Sebepleri  465
a. Organlardan Birisinin Eksikliği  465
b. Haklı Sebeplerle Fesih  468
c. Birleşme  474
F. Anonim Şirketin Tasfiyesi  474
1. Giriş  474
2. Tasfiye Hâlindeki Anonim Şirketin Durumu  475
3. Yapılması Gereken Tasfiye İşlemleri  481
a. Tasfiye Durumunun Tescil ve İlan Edilmesi  481
b. Tasfiye Memurlarının Atanmasının Gerekliliği  482
c. Tasfiye Memurlarının Azledilmeleri Durumu  487
4. Tasfiye Memurlarının Yetkileri  489
5. Tasfiye Memurlarının Görevleri  491
XV. LİMİTED ŞİRKET  501
A. Limited Şirketin Tanımı ve Unsurları  501
1. Limited Şirketin Tanımı  501
2. Limited Şirketin Unsurları  504
a. Kişi Unsuru  505
b. Ticaret Unvanı Unsuru  507
c. Esas Sermaye Unsuru  509
d. Esas Sermaye Payı Unsuru  510
aa. Esas Sermaye Payının Senede Bağlanması  511
bb. Esas Sermaye Payının Senede Bağlanması ile Ek Ödeme ve Yan Edim Yükümlülüğünün İlişkisi  514
e. Konu Unsuru  515
3. Limited Şirkete Uygulanacak Hükümler  517
4. Limited Şirketlerde Pay ve Ortak Kavramı  519
a. Payın Tanımı  519
aa. Esas Sermaye Payı  519
bb. Ortaklık Payı  521
cc. Ayrılma Payı  523
dd. Tasfiye Payı  523
b. Ortak Kavramı  524
B. Limited Ortaklığın Kuruluşu  533
1. Limited Ortaklığın Kuruluşunda Geçerli Olan Genel Esaslar  533
2. Limited Ortaklık Sözleşmesinin Hazırlanması  537
a. Yazılı Şekil Şartı  537
b. Kurucuların İmzalarının Noter Tarafından Onaylanması  538
c. Ortaklık Sözleşmesinde Bulunması Zorunlu ve İhtiyari Unsurlar  539
d. Kurucuların Beyanı  562
e. Pay Bedellerinin Bankaya Yatırılması  565
f. Tescil ve İlan  567
C. Limited Şirkette Ortakların Hak ve Borçları  575
D. Limited Ortaklığın Organları  580
E. Limited Ortaklığın Sona Ermesi ve Ayrılma  592
XVI. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET  595
Kaynakça  597
Kavram Dizini  615
 


Mehmet Ali Aksoy
Mart 2014
22.00 TL
Sepete Ekle
Ali Bozer ...
Eylül 2010
15.00 TL
İndirimli: 9.90 TL (%34)
Sepete Ekle
Muhammed Cihan Güvenç
Mayıs 2018
42.00 TL
Sepete Ekle
Onur Zorluer
Mayıs 2018
36.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
I. TİCARET VE TİCARET HUKUKU  23
II. TİCARET HUKUKUNUN KAPSAMI  23
A. Sübjektif (Öznel) Sistem  24
B. Objektif (Nesnel) Sistem  27
C. Modern Sistem (Ticari İşletme Sistemi)  29
D. Karma Sistem  32
III. TİCARİ İŞLETME KAVRAMI VE UNSURLARI  35
A. Ticari İşletme Kavramının Unsurları  35
1. Gelir Sağlamayı Hedef Tutmak  35
2. Devamlılık  35
3. Esnaf Faaliyeti Sınırlarını Aşma  36
4. Bağımsızlık  36
B. Ticari İşletmenin Malvarlığı Unsurları  36
1. Ticari İşletmenin Maddi Unsuru  36
2. Ticari İşletmenin Maddi Olmayan Unsuru  37
C. Ticari İşletmenin Devri ve Rehni  37
D. Ticari İş Kavramı  38
1. Ticaret Kanunu’nda Düzenlenmiş İşler  42
2. Bir Ticari İşletmeyle İlgili Olan İşlem ve Fiiller  44
3. Ticari İş Karinesi  47
4. Bir Taraf İçin Ticari İş Niteliğine Hâiz Olan Sözleşmeler  52
E. Ticari Yargı  54
F. Tacir Kavramı  56
1. Gerçek Kişi Tacir Kavramının Kapsamı  57
a. Bir Ticari İşletmenin Var Olması  57
b. Bir Ticari İşletmenin İşletilmesi  59
c. Bir Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa O Kişi Adına İşletilmesi  60
2. Küçük ve Kısıtlıların Durumu  62
3. Ticaret Yapmaktan Yasaklananların Durumu  63
4. Tüzel Kişi Tacir Kavramının Kapsamı  63
5. Donatma İştirakinin Durumu  67
6. Hâkim Teşebbüs  68
7. Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması  69
8. Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması  69
9. Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kaybedilmesi  70
10. Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kaybedilmesi  72
11. Tacir–Esnaf Ayrımı  73
IV. TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  75
A. İflâsa Tâbi Olma  76
1. Tacirlerin İflâsa Tâbi Olması  76
2. Tacirler Hakkında Hükümlere Tâbi Tutulanlar  77
3. Özel Hükümler Gereği Tacir Olmadıkları Hâlde İflâsa Tâbi Tutulanlar  77
B. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma  79
C. Ticaret Siciline Kaydolma  80
D. Ticari Defter Tutma  81
E. Odalara Kaydolma  83
F. Ticari Örf ve Âdete Tâbi Olma  84
G. Ticari İş Karinesine Tâbi Olma  86
H. Ücret ve Fâiz İsteme Hakkı  87
I. Ücret ve Cezanın İndirilmesini İsteyememe  87
İ. Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Etme  89
J. Tacirler Arasındaki Belirli İhtar ve İhbarlarda Şekle Tâbi Olma  91
K. Fatura ve Teyit Mektubu  94
L. Hapis Hakkı  102
M. Satış ve Mal Değişimlerinde Özel Hükümlere Tâbi Olma  103
1. Kısım Kısım Yerine Getirilecek Sözleşmelerde Alıcıların Hakları  103
2. Alıcının Temerrüdü  105
3. Malın Ayıplı Olması Durumunda İnceleme, İhbar ve Zamanaşımı Süreleri  106
N. Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları  107
V. TİCARET UNVANININ TANIMI  110
A. Ticaret Unvanı Sistemleri  110
1. Serbestlik Sistemi  110
2. Gerçeklik Sistemi  111
3. Karma Sistem  111
B. Ticaret Unvanının Unsurları  112
1. Çekirdek  112
2. Ek  112
a. Zorunlu Ekler  113
b. Ek Kullanımının Sınırlandırıldığı Haller  113
c. Ek Kullanımının İzne Tâbi Olduğu Hâller  114
C. Ticaret Unvanının Oluşturulması  114
1. Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanı  114
2. Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanı  114
a. Kollektif Şirketlerde Ticaret Unvanı  114
b. Adi veya Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Ticaret Unvanı  115
c. Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerde Ticaret Unvanı  115
d. Ticari İşletme İşleten Diğer Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanı  116
e. Donatma İştirakinin Ticaret Unvanı  116
f. Adi Şirketin Ticaret Unvanı  116
D. Ticaret Unvanının Kullanımı  117
E. Ticaret unvanının Tescili  118
F. Ticaret unvanının Devamı  119
1. Adın Değişmesi  119
2. Yeni Ortak Girmesi veya Ortağın Ayrılması  119
3. Ortağın ya da Tacirin Ölümü  120
G. Ticaret Unvanının Devri  120
H. Ticaret Unvanının Korunması  121
VI. TİCARET SİCİLİ KAVRAMI  123
A. Ticaret Sicili Teşkilâtı  124
B. Ticaret Sicilinin Özellikleri  127
1. Açıklık İlkesi  127
2. Tescil Edilecek Hususların Belirli Olması Gerekliliği  129
3. İlân Edilecek Hususların Belirli Olması  131
4. Sicilin Denetime Tâbi Olması ve Kayıtların Tutulmasından Doğan Sorumluluk  133
C. Tescil İşlemleri  135
1. Tescil Talebi  136
a. Talebin Şekli ve Süresi  136
b. Sicil Memurunun İnceleme Görevi  142
c. Sicil Memurunun Kararı  146
d. Sicil Memurunun Kararına İtiraz  148
2. Re’sen ve Bildirim Üzerine Tescil  153
3. Tescile Davet  154
D. Ticaret Sicilinin İşlevleri  155
1. Genel olarak  155
a. Tescilin, Tescile Tâbi Konulara Etkisi  156
aa. Tescilin Açıklayıcı Etkisi  156
bb. Tescilin Kurucu Etkisi  157
b. Tescil ve İlânın Üçüncü Kişilere Etkisi  159
aa. Ticaret Sicilinin Olumlu Etkisi  159
bb. Ticaret Sicilinin Olumsuz Etkisi  161
cc. Görünüşe Güven İlkesi  162
E. İlgililerin Ticaret Sicilinden Doğan Sorumluluğu  164
1. Hukuki Sorumluluk  164
2. Cezaî Sorumluluk  165
VII. HAKSIZ REKABET VE UNSURLARI  167
A. Giriş  167
B. Haksız Rekabet Hukuku İle Kısa ve Genel Bilgiler İle Başlıca Haksız Rekabet Durumları  167
1. Rekabet Kavramı ve Türk Hukukunda Düzenlenmesi  167
a. Rekabet Kavramı  167
aa. Genel Açıklamalar ve Rekabet Kavramı ile İlgili Olarak Anayasal Düzenlemeler  167
b. Türk Hukukunda Haksız Rekabetin Düzenlenmesi  169
2. Türk Hukukunda Haksız Rekabetin Tanımı ve Unsurları  173
a. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 54’te Yer Alan Hüküm ve Haksız Rekabetin Unsurları  173
b. 6102 Sayılı Kanunda Düzenlenen Başlıca Haksız Rekabet Halleri  175
aa. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklâmlar ve Satış Yöntemleri ile Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar  176
bb. Sözleşmeyi İhlâle veya Sona Erdirmeye Yöneltmek  186
cc. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma  188
dd. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek  188
ee. İş Şartlarına Uymamak  190
ff. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak  191
C. Haksız Rekabete İlişkin Davalar  192
1. Haksız Rekabete İlişkin Hukuk Davaları  192
a. Genel Olarak  192
b. Dava Türleri  194
aa. Tespit Davası [TTK md. 56/(1), a]  194
bb. Önleme (Men) Davası [TTK md. 56/(1), b]  194
cc. Düzeltme (Eski Hale Getirme) Davası [TTK md. 56/(1), c]  195
dd. Maddi Tazminat Davası (TTK md. 56/(1), d  196
ee. Manevi Tazminat Davası [TTK md. 56/ (1), e]  196
2. Haksız Rekabete İlişkin Hukuk Davalarında Taraflar  197
a. Davacı Taraf  197
aa. Haksız Rekabete Uğrayan  197
bb. Ekonomik Menfaati Zedelenen Müşteriler  198
cc. Mesleki ve Ekonomik Birlikler  198
b. Davalı Taraf  199
aa. Haksız Rekabeti Yapan Kimse (Fail)  199
bb. Adam Çalıştıran  199
cc. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları  199
3. İhtiyati Tedbir  201
4. Görev ve Yetki  202
5. Zamanaşımı  202
6. Hükmün Bir Başka Kişi Hakkında İcrası  203
7. Kararın İlânı  203
c. Ceza Davaları Davaları  204
aa. Haksız Rekabet Suçları  204
bb. Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu  205
VIII. TİCARİ DEFTERLER  206
A. Genel Olarak  206
B. Defterlerin Tutulması  207
C. Açılış Bilançosu ve Yılsonu Finansal Tabloları  209
D. Defter ve Belgelerin Saklanması ve İbrazı  211
IX. TACİR YARDIMCILARI  214
A. Genel Olarak  214
1. Bağımlı (Tâbi) Tacir Yardımcıları  215
a. Ticari Temsilci  215
b. Ticari Vekil  216
c. Pazarlamacı  217
2. Bağımsız (Tâbi Olmayan) Tacir Yardımcıları  221
a. Acente  221
b. Komisyoncu  227
c. Taşıma İşleri Komisyoncusu  229
d. Simsar  232
X. CARİ HESAP  233
A. Giriş  233
1. Cari Hesabın Tarihçesi  234
2. Cari Hesabın Tanımı  234
3. Cari Hesap Sözleşmesinde Şekil ve Cari Hesap Sözleşmesinin Tarafları  235
4. Cari Hesabın Türleri  237
5. Cari Hesaba Yazılan Alacaklar İle Cari Hesaba Yazılamayan Alacaklar  238
6. Cari Hesap Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları  240
a. Cari Hesabın Bütünlüğü  240
aa. Yenileme  240
aaa. Ticari Senetlerin Cari Hesaba Yazılması  241
bbb. Sözleşme Süresi ve Hesap Devresi  241
bb. Bakiyenin Tespiti ve Kabulü  242
b. Cari Hesapta Faiz  243
c. Hesap Bakiyesinin Haczi  244
d. Zamanaşımı  244
7. Cari Hesap Sözleşmesinin Sona Ermesi  245
XI. ŞİRKETLER TOPLULUĞU  247
A. 6102 sayılı Kanun’un Şirketler Topluluğuna İlişkin Hükümlerinin İncelenmesi  247
B. Şirketler Topluluğunda Güven Sorumluluğu Kavramı  296
1. Şirketler Topluluğunda Güvenden Doğan Sorumluluğun Şartları  300
a. Topluma veya Tüketiciye Güven Veren ve İtibar Sahibi Bir Şirketler Topluluğun Varlığının Gerekliliği  300
b. İtibarın Kullanılması Sonucunda Somut Güven ve Belirli Bir Beklenti Uyandırılması ve Kusurlu Davranışın Gerekliliği  306
c. Güvenin Haklı Olması  309
d. Taraflar Arasında İşlem Bağlantısının Varlığının Gerekliliği  310
e. Güven Veren ile Güvenenin Tasarrufları Arasında İlliyet Bağının Varlığının Gerekliliği  311
f. Güvene Aykırı Davranışın Mevcudiyeti  312
g. Kusurun Varlığı  312
h. Zarar ve Zarar ile Güvene Aykırı Davranış Arasında Nedensellik Bağının Varlığı  313
2. Gerçekleşen Güven Sorumluluğunun İçeriği  314
3. Şirketler Topluluğunda Güven Sorumluluğu Kapsamında “Patronaj Açıklaması”, “Himaye Beyanı” ve “Hamilik Beyanı” Kavramları  319
a. Kavramların İncelenmesi  319
b. Himaye Beyanının Kullanılış Amacı  321
c. Himaye Beyanının Hukuki Niteliği ve Türleri  324
XII. KOLLEKTİF ŞİRKET  326
A. Kollektif Şirketin Tanımı  326
B. Kollektif Şirket Sözleşmesinin Tescili  326
C. Kollektif Şirkette Ortaklar Arasındaki İlişkiler  327
1. Kollektif Şirketin Yönetimi  327
2. Kollektif Şirketin Denetimi  329
3. Oy Hakkı ve Kararlar  329
4. Kâr Payı Hakkı ve Zarara Katılma  329
5. Rekabet Yasağı  330
D. Kollektif Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri  331
E. Kollektif Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması  333
F. Kollektif Şirketin Tasfiyesi  338
XIII. ADİ KOMANDİT ŞİRKET  344
A. Tanımı  344
B. Adi Komandit Şirkette Ortaklar Arasındaki İlişkiler  345
C. Adi Komandit Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri  346
D. Adi Komandit Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi  348
XIV. ANONİM ŞİRKET  349
A. Anonim Şirketin Tanımı ve Unsurları  349
B. Anonim Şirketin Kuruluşu  349
1. Giriş  349
2. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kuruluş  350
3. Kurucular ve Kurucuların Niteliği  353
4. Kuruluş İçin Gereken Belgeler  356
5. Kuruluş İçin Yapılması Gereken İşlemler  359
6. Kuruluşta Eksikliklerin Mevcut Olması  366
7. Anonim Şirketin Kuruluşundan Doğan Sorumluluk – Kuruluştan Sonra Devralma  369
C. Anonim Şirketin Organları  381
1. Yönetim Kurulu  381
a. Üyelerin Sayısı ve Nitelikleri ile Görevden Alma  381
b. Yönetim ve Temsil  383
c. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  385
d. Yönetim Kurulu Toplantıları  387
2. Denetleme ve Denetçiler  390
a. Genel Olarak  390
b. Denetçinin Seçimi, Görevden Alınması ve Sözleşmenin Feshi  392
c. Denetçi Olabilecek Kişiler  393
d. İbraz Yükümü ve Bilgi Alma Hakkı  395
e. Denetim Raporu ve Görüş Yazıları  395
f. Denetçilerin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu  398
3. Genel Kurul  398
a. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri  399
b. Genel Kurul Toplantıları  400
c. Toplantı ve Karar Nisabı  403
d. Genel Kurul Tutanağı  406
e. Bilançonun Onaylanmasına İlişkin Genel Kurul Kararı  406
f. Pay Sahibinin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Kişisel Hakları  406
g. Genel Kurul Kararlarının İptali  412
D. Anonim Ortaklıklarda Pay ve Pay Sahipliği  413
1. Pay ya da Hisse Kavramı  417
2. Payların İtibari Değeri  425
3. Pay Senetleri  426
4. Nakit Karşılığı Pay, Ayın Karşılığı Pay, Oy Hakkı Olan Pay, Oy Hakkı Olmayan Pay, İtibari Değerli Pay, İtibari Değerden Yoksun Pay, Primli Pay ve İmtiyazlı Pay Kavramları  429
5. Pay Sahibinin Borçları  444
6. Payın Sahibine Sağladığı Haklar  445
E. Anonim Ortaklığın Sona Ermesi  447
1. Giriş  447
2. Anonim Şirketlerde İnfisah Sebepleri  450
a. Sürenin Sona Ermesine Rağmen İşlere Fiilen Devam Edilmemesi Durumu  451
b. İşletme Konusunun Elde Edilmesi veya Elde Edilmesinin İmkânsız Hale Gelmesi  453
c. Esas Sözleşmede Öngörülmüş Herhangi Bir Sona Erme Sebebinin Gerçekleşmesi  456
aa. Esas Sözleşmede Öngörülen Bir Sebebin Gerçekleşmesiyle Kendiliğinden Sona Erme  456
bb. Esas Sözleşmede Mahkeme Kararıyla Feshin Gerçekleşmesinin Öngörülmesi  458
d. Genel Kurul Kararıyla Sona Erme Durumu  458
e. Anonim Ortaklığın İflâs Etmesi  459
f. Devamlı Sayılabilecek Şekilde Kamu Düzenine veya İşletme Konusuna Aykırı İşlemlerde veya Faaliyette Bulunma Durumu  461
g. Esas Sermayenin Üçte İkisinin Kaybedilmesi Halinde Şirketin Mahkemece İflâsına Karar Verilmesi Durumu  461
h. Devamlı Sayılabilecek Şekilde Kamu Düzenine veya İşletme Konusuna Aykırı İşlemlerde veya Faaliyette Bulunma Durumu  463
ı. Anonim Şirketin Amacının Sonradan Kanuna veya Ahlâka Aykırı Hale Gelmesi Durumu  463
i. Şirketin Tâbiîyetinin Değişmesi, Merkezin Yurt Dışına Çıkması  464
3. Anonim Şirketlerde Fesih Sebepleri  465
a. Organlardan Birisinin Eksikliği  465
b. Haklı Sebeplerle Fesih  468
c. Birleşme  474
F. Anonim Şirketin Tasfiyesi  474
1. Giriş  474
2. Tasfiye Hâlindeki Anonim Şirketin Durumu  475
3. Yapılması Gereken Tasfiye İşlemleri  481
a. Tasfiye Durumunun Tescil ve İlan Edilmesi  481
b. Tasfiye Memurlarının Atanmasının Gerekliliği  482
c. Tasfiye Memurlarının Azledilmeleri Durumu  487
4. Tasfiye Memurlarının Yetkileri  489
5. Tasfiye Memurlarının Görevleri  491
XV. LİMİTED ŞİRKET  501
A. Limited Şirketin Tanımı ve Unsurları  501
1. Limited Şirketin Tanımı  501
2. Limited Şirketin Unsurları  504
a. Kişi Unsuru  505
b. Ticaret Unvanı Unsuru  507
c. Esas Sermaye Unsuru  509
d. Esas Sermaye Payı Unsuru  510
aa. Esas Sermaye Payının Senede Bağlanması  511
bb. Esas Sermaye Payının Senede Bağlanması ile Ek Ödeme ve Yan Edim Yükümlülüğünün İlişkisi  514
e. Konu Unsuru  515
3. Limited Şirkete Uygulanacak Hükümler  517
4. Limited Şirketlerde Pay ve Ortak Kavramı  519
a. Payın Tanımı  519
aa. Esas Sermaye Payı  519
bb. Ortaklık Payı  521
cc. Ayrılma Payı  523
dd. Tasfiye Payı  523
b. Ortak Kavramı  524
B. Limited Ortaklığın Kuruluşu  533
1. Limited Ortaklığın Kuruluşunda Geçerli Olan Genel Esaslar  533
2. Limited Ortaklık Sözleşmesinin Hazırlanması  537
a. Yazılı Şekil Şartı  537
b. Kurucuların İmzalarının Noter Tarafından Onaylanması  538
c. Ortaklık Sözleşmesinde Bulunması Zorunlu ve İhtiyari Unsurlar  539
d. Kurucuların Beyanı  562
e. Pay Bedellerinin Bankaya Yatırılması  565
f. Tescil ve İlan  567
C. Limited Şirkette Ortakların Hak ve Borçları  575
D. Limited Ortaklığın Organları  580
E. Limited Ortaklığın Sona Ermesi ve Ayrılma  592
XVI. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET  595
Kaynakça  597
Kavram Dizini  615
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018