Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk ve Alman Hukukunda
Anonim Şirketlerde Denetçinin Sır Saklama Yükümlülüğü
Eylül 2018 / 1. Baskı / 167 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Türk Ticaret Kanunu reformu sonrasında, bağımsız denetim konusunda yeni araştırmalar yapılması ihtiyacı doğmuştur. Anonim Şirketlerde denetim kurumu, 6102 sayılı TTK ile köklü bir değişikliğe uğramıştır.

Yeni TTK ile ilk kez 404. madde ile düzenlenmiş olan ve Alman Anonim Şirketler Hukukunda ise bu hükme tekabül eden Alman Ticaret Kanunu m. 323'te ele alınan denetçinin sır saklamadan doğan sorumluluğu dü-zenlemeleri çerçevesinde, denetçi, özel denetçi, bunların yardımcıları ve denetleme yapmasına yardımcı olan temsilcileri, denetimi dürüst ve tarafsız bir şekilde yapmak ve sır saklamakla yükümlüdürler.

Denetçi yükümlülüklerinin kapsamı, her iki hukuk sisteminde de tartışmalıdır. TTK m. 404'ün Alman hukukundan iktibas edilmiş olması sebebiyle, iki hukuk sistemi arasında ilk bakışta birçok benzerlik olsa da, TTK'nın İsviçre hükümlerinin de etkisi altında kalmış olması sebebiyle, Türk hukukunda mevzuat ve uygulama açısından bir takım belirsizlikler mevcuttur ve bunların giderilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada, Türk ve Alman hukukundaki farklar ile ortak yönler mukayeseli olarak incelenmiş, ayrıca denetçi sorumluluğunun sınırlanması, AB hukuku düzeyinde de kapsamlı bir şekilde ele alındığından, bu düzenlemelere de çalışma içerisinde gerektiği kadar yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Denetçinin Yükümlülükleri
Bağımsızlık ve Tarafsızlık
İş ve İşletme Sırları
Görev İhlalinin Hukuki Sonuçları
Denetçinin Cezai Sorumluluğu
Türk, Alman ve AB Hukukunda Denetçi Sorumluluğunun Sınırlanması
Barkod: 9789750250422
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 167
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Teşekkür  9
Kısaltmalar  17
GİRİŞ  21
BİRİNCİ BÖLÜM:
GENEL AÇIKLAMALAR, YASAL DÜZENLEMELER, DÜZENLEMELERİN TARİHİ GELİŞİMİ
I. DENETÇİ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN ESKİ VE YENİ DÜZENLEMELER  27
A. Türk Hukukunda Denetçi Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler  27
1. 6762 Sayılı Eski Ticaret Kanunu  27
2. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu  29
3. 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname  30
4. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ  30
5. Bağımsız Denetim Yönetmeliği  32
B. Alman Hukukunda Denetçinin Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler  32
1. Denetçinin Sorumluluğuna İlişkin İlk Yasal Düzenlemeler  32
a. PSOK’da ve Alm. TK’da İlk Düzenlemeler  33
b. İlk Düzenlemelerin Genişletilmesi  33
c. Sorumluluğun Genişletilmesi  34
d. Alman Bilanço Yönergesi Kanunu  34
e. Şirketlere İlişkin Kontrol ve Şeffaflık Hakkında Kanun  34
2. Alman Ticaret Kanunu  35
3. Alman Denetçiler Enstitüsü Denetim Standartları  35
a. Rapor ve Diğer Tebliğler  35
b. Bağlayıcılığı  36
4. Uluslararası Meslek Örgütlerinin Resmi Tebliğleri  36
5. Denetçiler Hakkında Kanun  37
6. Denetçilerin ve Yeminli Muhasebecilerin Meslek Yönetmeliği (Alm. DYMMY)  38
a. Denetçiler Odası’nın Yönetmelik Çıkarma Yetkisi  38
b. Yönetmeliğin Hukuki Niteliği  38
C. Mukayese  39
İKİNCİ BÖLÜM:
DENETÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE GÖREVLERİ, YÜKÜMLÜLÜK KAVRAMININ ANLAMI, KAPSAMI VE UNSURLARI
I. DENETÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  41
A. Genel Olarak  41
B. Davranış Yükümlüsü  42
1. Denetçi  42
a. Türk Hukuku  42
b. Alman Hukuku  43
2. Özel Denetçi  44
a. Özel Denetçi Atanmasının Şartları  45
b. Özel Denetçinin Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Düzenlemeler  48
3. Denetçi Yardımcıları  49
4. Bağımsız Denetim Kuruluşları  50
a. Türk Hukuku  50
b. Alman Hukuku  51
C. Davranış Yükümlülüğünün Muhatabı  52
1. Şirket ve Bağlı Şirketin Sırları  52
2. Üçüncü Kişilerin Sırları  54
D. Yükümlülük Kavramının Anlamı ve Kapsamı  54
1. Alman Hukukunda “Yüküm” Kavramının Kapsamına İlişkin Görüşler  55
a. Hükümde Sayılı Yükümlülükler  55
b. Her Türlü Görev İhlalinden Sorumluluk  56
c. Denetimin Temel Davranış Yükümü Olması
d. Sonuç  57
2. Türk Hukukunda “Yüküm” Kavramının Kapsamına İlişkin Görüşler  58
a. Kaynak Hukuktaki Hakim Görüşün Uygulanması  58
b. Yüküm Kavramının Sadece “Sır Saklama Yükümlülüğü”nü Kapsaması  59
c. Dürüstlük Ve Tarafsızlık Yükümlülüklerinin Kanuni Görev Olarak Değerlendirilmemesi  60
d. Sonuç  61
3. Mukayese  62
4. İhtiyari Denetimde Yükümlülüğün Kapsamı  63
E. Denetçi Yükümlülüğünün Kapsamı  63
1. Denetim Faaliyetinin Dürüst Bir Şekilde Yapılması  63
a. Türk Hukukunda “Dürüstlüğün” Tanımı  63
b. Alman Hukukunda Dürüstlüğün Tanımı  65
2. Denetim Faaliyetinin “Tarafsız” Bir Şekilde Yürütülmesi  68
a. Tarafsızlık Kavramı  68
b. Mesleki Yükümlülük  69
c. Bağımsız Denetim  69
d. Denetçi Olamayacak Kişiler  70
e. Tarafsızlığı Ortadan Kaldıran Haller  71
3. Sır Saklama Yükümlülüğü  78
a. Sır Kavramı  79
b. Mesleki Yükümlülük  79
c. Sır Saklama Yükümlülüğünün Gerekliliği  79
d. Sır Saklama Yükümlülüğünün Kapsamı  80
4. Sır Saklama Yükümlülüğünün İstisnaları  81
a. Bilgi Verme Yükümlülüğü  81
b. Konuşma Hakkı  84
c. Sırrın Açıklanabileceğine İlişkin İzin  85
d. Haklı Menfaat  87
e. Kamusal Saldırı  89
f. Tanıklıktan Çekinme Hakkı  89
5. İş ve İşletme Sırlarını İzinsiz Olarak Kullanmama Yükümlülüğü  90
a. İş ve İşletme Sırları  91
b. İş ve İşletme Sırlarının Kullanılması  92
c. Mesleki Yükümlülük  94
F. Davranış Yükümlülüğünün Süresi  94
1. Dürüstlük Ve Tarafsızlık Yükümlülükleri  94
2. Sır Saklama Yükümlülüğü  95
G. Mukayese  96
II. GÖREV İHLALİNİN HUKUKİ SONUÇLARI  97
A. Tazminat Sorumluluğu  97
1. Hukuka Aykırılık  97
2. Kusur  98
a. Kusurun Türleri  98
b. İspat Yükü  99
c. Kusurun Aranmadığı Haller  101
d. Zarar Görenin Kusuru  101
3. Zarar  103
4. Nedensellik Bağı  104
B. Davanın Tarafları  105
1. Davacı  105
2. Davalı  107
C. Müteselsil Sorumluluk  108
1. Genel Olarak  108
2. Farklılaştırılmış Teselsül  109
D. Görevli ve Yetkili Mahkemeler  110
1. Görevli Mahkeme  110
2. Yetkili Mahkeme  111
E. Zamanaşımı  112
1. Türk Hukukunda Zamanaşımı Süreleri  112
a. TTK Gereğince Zamanaşımı  112
b. TCK Gereğince Zamanaşımı  114
2. Alman Hukukunda Zamanaşımı Süreleri  118
a. Alm. TK Gereğince Zamanaşımı  118
b. Alman Hukukunda Denetçinin Cezai Sorumluluğu  120
F. İhtiyari Denetimlerde İhlalin Sonucu  123
G. Görev İhlalinin Diğer Hukuki Sonuçları  123
1. Türk Hukuku  123
a. Görevden Alma  123
b. Faaliyet İzninin Askıya Alınması  125
2. Alman Hukuku  125
a. Atamanın Hükümsüzlüğü  125
b. Meslek Hukuku Yaptırımları  126
H. Mukayese  126
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
AB, TÜRK VE ALMAN HUKUKU BAKIMINDAN SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI
I. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI  129
A. Genel Olarak  129
B. AB Hukuku Açısından Sorumluluğunun Sınırlanması  129
1. Yapı Yönergesi  130
2. Avrupa Anonim Şirketleri Tüzüğü  130
3. Beşinci Yönerge Önerisi  131
4. Hizmet Sorumluluğu Yönergesi  131
5. “Yeşil Kitap” – Grünbuch  132
6. AB Komisyonu Bildirisi  134
7. Denetçiler Yönergesi  135
8. Forum  137
9. London Economics Araştırması ve AB Komisyonunun Müzakeresi  137
a. Üst Sınırın Belirlenmesi  138
b. Üst Sınırın Şirket Büyüklüğüne Göre Belilenmesi  138
c. Üst Sınırın Denetim Ücretine Göre Belirlenmesi  138
d. Nispi Sorumluluk İlkesi  139
10. AB Komisyonunun Sorumluluğun Sınırlanması Hakkında Tavsiyesi  139
a. Üst Sınırın Belirlenmesi veya Üst Sınırın Hesaplanması için Bir Formülün Belirlenmesi  140
b. Üst Sınırın Kusura Göre Belirlenmesi  141
c. Üst Sınırın Sözleşme ile Belirlenmesi  141
C. Türk Hukuku Açısından Sorumluluğun Sınırlanması  142
1. Sorumluluğun Kanunen Sınırlanması  142
a. Üst Sınır  142
b. Üst Sınırın Belirlenmesi Açısından Kusurun Türü  142
c. Üst Sınırın Denetim Türüne Göre Belirlenmesi  143
2. Sorumluluğun Sözleşme ile Kaldırılması ve Daraltılması Yasağı  143
3. Mesleki Sorumluluk Sigortası  144
D. Alman Hukuku Açısından Sorumluluğun Sınırlanması  145
1. Sorumluluğun Kanunen Sınırlanması  145
2. Sorumluluğun Sözleşme ile Sınırlanması  146
3. Mesleki Sorumluluk Sigortası  147
a. Sigorta Yaptırma Yükümlülüğü  147
b. Asgari Sigorta Bedeli  148
4. İhtiyari Denetimde Sorumluluğun Sınırlanması  149
E. Mukayese  149
VI. SONUÇ  150
Kaynakça  159
 


Abdullah Berat Memiş
Eylül 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Ali Çitil
Haziran 2020
47.00 TL
Sepete Ekle
Ayberk Şeker
Nisan 2020
28.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Teşekkür  9
Kısaltmalar  17
GİRİŞ  21
BİRİNCİ BÖLÜM:
GENEL AÇIKLAMALAR, YASAL DÜZENLEMELER, DÜZENLEMELERİN TARİHİ GELİŞİMİ
I. DENETÇİ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN ESKİ VE YENİ DÜZENLEMELER  27
A. Türk Hukukunda Denetçi Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler  27
1. 6762 Sayılı Eski Ticaret Kanunu  27
2. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu  29
3. 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname  30
4. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ  30
5. Bağımsız Denetim Yönetmeliği  32
B. Alman Hukukunda Denetçinin Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler  32
1. Denetçinin Sorumluluğuna İlişkin İlk Yasal Düzenlemeler  32
a. PSOK’da ve Alm. TK’da İlk Düzenlemeler  33
b. İlk Düzenlemelerin Genişletilmesi  33
c. Sorumluluğun Genişletilmesi  34
d. Alman Bilanço Yönergesi Kanunu  34
e. Şirketlere İlişkin Kontrol ve Şeffaflık Hakkında Kanun  34
2. Alman Ticaret Kanunu  35
3. Alman Denetçiler Enstitüsü Denetim Standartları  35
a. Rapor ve Diğer Tebliğler  35
b. Bağlayıcılığı  36
4. Uluslararası Meslek Örgütlerinin Resmi Tebliğleri  36
5. Denetçiler Hakkında Kanun  37
6. Denetçilerin ve Yeminli Muhasebecilerin Meslek Yönetmeliği (Alm. DYMMY)  38
a. Denetçiler Odası’nın Yönetmelik Çıkarma Yetkisi  38
b. Yönetmeliğin Hukuki Niteliği  38
C. Mukayese  39
İKİNCİ BÖLÜM:
DENETÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE GÖREVLERİ, YÜKÜMLÜLÜK KAVRAMININ ANLAMI, KAPSAMI VE UNSURLARI
I. DENETÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  41
A. Genel Olarak  41
B. Davranış Yükümlüsü  42
1. Denetçi  42
a. Türk Hukuku  42
b. Alman Hukuku  43
2. Özel Denetçi  44
a. Özel Denetçi Atanmasının Şartları  45
b. Özel Denetçinin Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Düzenlemeler  48
3. Denetçi Yardımcıları  49
4. Bağımsız Denetim Kuruluşları  50
a. Türk Hukuku  50
b. Alman Hukuku  51
C. Davranış Yükümlülüğünün Muhatabı  52
1. Şirket ve Bağlı Şirketin Sırları  52
2. Üçüncü Kişilerin Sırları  54
D. Yükümlülük Kavramının Anlamı ve Kapsamı  54
1. Alman Hukukunda “Yüküm” Kavramının Kapsamına İlişkin Görüşler  55
a. Hükümde Sayılı Yükümlülükler  55
b. Her Türlü Görev İhlalinden Sorumluluk  56
c. Denetimin Temel Davranış Yükümü Olması
d. Sonuç  57
2. Türk Hukukunda “Yüküm” Kavramının Kapsamına İlişkin Görüşler  58
a. Kaynak Hukuktaki Hakim Görüşün Uygulanması  58
b. Yüküm Kavramının Sadece “Sır Saklama Yükümlülüğü”nü Kapsaması  59
c. Dürüstlük Ve Tarafsızlık Yükümlülüklerinin Kanuni Görev Olarak Değerlendirilmemesi  60
d. Sonuç  61
3. Mukayese  62
4. İhtiyari Denetimde Yükümlülüğün Kapsamı  63
E. Denetçi Yükümlülüğünün Kapsamı  63
1. Denetim Faaliyetinin Dürüst Bir Şekilde Yapılması  63
a. Türk Hukukunda “Dürüstlüğün” Tanımı  63
b. Alman Hukukunda Dürüstlüğün Tanımı  65
2. Denetim Faaliyetinin “Tarafsız” Bir Şekilde Yürütülmesi  68
a. Tarafsızlık Kavramı  68
b. Mesleki Yükümlülük  69
c. Bağımsız Denetim  69
d. Denetçi Olamayacak Kişiler  70
e. Tarafsızlığı Ortadan Kaldıran Haller  71
3. Sır Saklama Yükümlülüğü  78
a. Sır Kavramı  79
b. Mesleki Yükümlülük  79
c. Sır Saklama Yükümlülüğünün Gerekliliği  79
d. Sır Saklama Yükümlülüğünün Kapsamı  80
4. Sır Saklama Yükümlülüğünün İstisnaları  81
a. Bilgi Verme Yükümlülüğü  81
b. Konuşma Hakkı  84
c. Sırrın Açıklanabileceğine İlişkin İzin  85
d. Haklı Menfaat  87
e. Kamusal Saldırı  89
f. Tanıklıktan Çekinme Hakkı  89
5. İş ve İşletme Sırlarını İzinsiz Olarak Kullanmama Yükümlülüğü  90
a. İş ve İşletme Sırları  91
b. İş ve İşletme Sırlarının Kullanılması  92
c. Mesleki Yükümlülük  94
F. Davranış Yükümlülüğünün Süresi  94
1. Dürüstlük Ve Tarafsızlık Yükümlülükleri  94
2. Sır Saklama Yükümlülüğü  95
G. Mukayese  96
II. GÖREV İHLALİNİN HUKUKİ SONUÇLARI  97
A. Tazminat Sorumluluğu  97
1. Hukuka Aykırılık  97
2. Kusur  98
a. Kusurun Türleri  98
b. İspat Yükü  99
c. Kusurun Aranmadığı Haller  101
d. Zarar Görenin Kusuru  101
3. Zarar  103
4. Nedensellik Bağı  104
B. Davanın Tarafları  105
1. Davacı  105
2. Davalı  107
C. Müteselsil Sorumluluk  108
1. Genel Olarak  108
2. Farklılaştırılmış Teselsül  109
D. Görevli ve Yetkili Mahkemeler  110
1. Görevli Mahkeme  110
2. Yetkili Mahkeme  111
E. Zamanaşımı  112
1. Türk Hukukunda Zamanaşımı Süreleri  112
a. TTK Gereğince Zamanaşımı  112
b. TCK Gereğince Zamanaşımı  114
2. Alman Hukukunda Zamanaşımı Süreleri  118
a. Alm. TK Gereğince Zamanaşımı  118
b. Alman Hukukunda Denetçinin Cezai Sorumluluğu  120
F. İhtiyari Denetimlerde İhlalin Sonucu  123
G. Görev İhlalinin Diğer Hukuki Sonuçları  123
1. Türk Hukuku  123
a. Görevden Alma  123
b. Faaliyet İzninin Askıya Alınması  125
2. Alman Hukuku  125
a. Atamanın Hükümsüzlüğü  125
b. Meslek Hukuku Yaptırımları  126
H. Mukayese  126
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
AB, TÜRK VE ALMAN HUKUKU BAKIMINDAN SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI
I. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI  129
A. Genel Olarak  129
B. AB Hukuku Açısından Sorumluluğunun Sınırlanması  129
1. Yapı Yönergesi  130
2. Avrupa Anonim Şirketleri Tüzüğü  130
3. Beşinci Yönerge Önerisi  131
4. Hizmet Sorumluluğu Yönergesi  131
5. “Yeşil Kitap” – Grünbuch  132
6. AB Komisyonu Bildirisi  134
7. Denetçiler Yönergesi  135
8. Forum  137
9. London Economics Araştırması ve AB Komisyonunun Müzakeresi  137
a. Üst Sınırın Belirlenmesi  138
b. Üst Sınırın Şirket Büyüklüğüne Göre Belilenmesi  138
c. Üst Sınırın Denetim Ücretine Göre Belirlenmesi  138
d. Nispi Sorumluluk İlkesi  139
10. AB Komisyonunun Sorumluluğun Sınırlanması Hakkında Tavsiyesi  139
a. Üst Sınırın Belirlenmesi veya Üst Sınırın Hesaplanması için Bir Formülün Belirlenmesi  140
b. Üst Sınırın Kusura Göre Belirlenmesi  141
c. Üst Sınırın Sözleşme ile Belirlenmesi  141
C. Türk Hukuku Açısından Sorumluluğun Sınırlanması  142
1. Sorumluluğun Kanunen Sınırlanması  142
a. Üst Sınır  142
b. Üst Sınırın Belirlenmesi Açısından Kusurun Türü  142
c. Üst Sınırın Denetim Türüne Göre Belirlenmesi  143
2. Sorumluluğun Sözleşme ile Kaldırılması ve Daraltılması Yasağı  143
3. Mesleki Sorumluluk Sigortası  144
D. Alman Hukuku Açısından Sorumluluğun Sınırlanması  145
1. Sorumluluğun Kanunen Sınırlanması  145
2. Sorumluluğun Sözleşme ile Sınırlanması  146
3. Mesleki Sorumluluk Sigortası  147
a. Sigorta Yaptırma Yükümlülüğü  147
b. Asgari Sigorta Bedeli  148
4. İhtiyari Denetimde Sorumluluğun Sınırlanması  149
E. Mukayese  149
VI. SONUÇ  150
Kaynakça  159
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020