6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında  Uygulamalı Marka Hukuku İlhami Güneş  - Kitap
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında

Uygulamalı Marka Hukuku

4. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
871
Barkod:
9786052646083
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.100,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 10.01.2017'de yürürlüğe girmiş olması, Türk Fikri Mülkiyet Hukuku bakımından önemli bir dönemeçtir. Bilindiği üzere KHK'lardan oluşan mevzuat manzumesi hem çıkış noktası itibarıyla aceleye getirilmiş hem de Anayasal ilkelerle uyumsuz olmuş; birçok uygulama sorunu ve mağduriyete yol açmıştır. AB ile ‘bir ileri iki geri' devam eden bütünleşme çabalarının öncü alanlarından biri de Fikri Mülkiyet Hakları mevzuatı ve uygulamasıdır. Nitekim Sınai mülkiyet haklarını koruyan son yasal düzenlemeler, 6769 Sayılı Kanun'un gerekçesinde belirtildiği üzere, bu anlayışla şekillenmiştir. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, AB'nin 2015/2436 sayılı Üye Devlet Marka Hukuklarını Uyumlaştırma Yönergesi ve 2017/1001 Sayılı Topluluk Marka Tüzüğü esas alınmak suretiyle bütünleşme öngörülerine hizmet eden bir beklentiyle hazırlanmıştır.
Marka Hukuku, marka tescili tanımak ve arkasında durarak onu korumaya odaklanmışken yargı sistemi adalet hizmetini yönetmek ve dağıtmakla meşguldür. Gerçekten de hukuki bir koruma mekanizması bulunmadığı, işletilmediği sürece, bir mütecavize karşı marka hakkı ileri sürmenin herhangi bir yararı bulunmamaktadır. Bu anlayışla üç büyük ilde kurulan fikri ve sınai haklar alanına özgü ihtisas mahkemelerinin diğer illerimize de yayılması beklenen olumlu gelişmelerden olacaktır.
Evrensel fikri mülkiyet hakkı standartlarını belirleyen TRIPS Anlaşması ve AB Marka Hukuku Yönergesine uyma gayretlerinin bina ettiği 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun yaklaşık yedi yıldır devam eden uygulaması, kitabımızın hazırlanmasına zemin oluşturmuş bulunmaktadır. Önceki döneme ait halen esas alınabilir nitelikte içtihatlara yer verilmiş, "uygulamacı gözüyle" yeni kurumların ve ilkelerin tanıtımı yapılmıştır. Özellikle Yargıtay 11 HD ve ilgili ceza dairelerinin bu alanda yarattıkları birikimin Marka Hukukumuzu biçimlendirdiğini teslim etmek gerekmektedir. Nitekim 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun getirdiği, ‘sessiz kalma yoluyla hak kaybı' (hak düşüm süresi) gibi birçok yeni hükmünün mehazı, yönergenin yanında, 11 HD'nin içtihatlarla sağladığı kazanımlardır.
Kitabın bu yeni baskısı aradan geçen zaman nedeniyle, verilen yeni içtihatların eklenmesiyle güncellenmiştir.
6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 22.06.2012'de yürürlüğe girmiş, bilahare 6.12.2018'de kabul edilen 7155 sayılı Kanun un 20 maddesinin TTK ‘na eklediği 5/A maddesi gereği, ticari alacaklar ile tazminat talepleri dava şartı arabuluculuğa tabi kılınmıştır. Marka hakkının ihlali ve tasarrufundan doğan davalar parasal talep içerdiğinde dava şartı arabuluculuğa tabi olduğundan, kitaba bu başlık da eklenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Marka Hukukuna Giriş, 6769 Sayılı Kanun, Temel İlkeler
.
Markanın Tanımı, İşlevleri; Marka Türleri ve Markanın Özellikleri Marka Kavramı
.
Markanın Tescil Edilebilirliği, Usulü ve Hukuki İşlemlere Konu Olması
.
Marka Korumasının Kapsamı, Koruma İlkeleri ve Markaya Tecavüz
.
Hukuki Çareler, Davalar ve Geçici Tedbirler
.
Marka Hakkının Sona Ermesi ve Hükümsüzlük ve İptal Davaları
.
Marka Hakkının Cezai Koruması
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
SUNUM 
VII
İLK SÖZ 
IX
İÇİNDEKİLER 
XI
1. BÖLÜM
MARKA HUKUKUNA GİRİŞ, 6769 SAYILI KANUN, TEMEL İLKELER
I. MARKA HUKUKU’NUN AMACI VE EVRENSEL İLKELER 
1
A. GİRİŞ VE KİTAP SİSTEMATİĞİ 
1
B. MARKA KORUMASININ GEREKÇESİ 
2
II. MARKA HUKUKUNDA EVRENSEL STANDARTLARI DÜZENLEYEN
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 
3
III. MARKA HUKUKUNDA ÖNEMLİ TANIMLAR 
6
A. TİCARET MARKALARI VE HİZMET MARKALARI 
6
B. TESCİLLİ VE TESCİLSİZ MARKALAR 
6
C. İŞARET VE MARKA KAVRAMI 
8
D. TİCARET UNVANLARI, İŞLETME ADLARI, COĞRAFİ İŞARET VE ALAN ADLARI 
9
1. Ticaret Unvanı 
9
2. İşletme Adı 
10
3. Alan Adları 
11
4. Coğrafi İşaretler 
13
a. Tanım ve Tescil Şartları 
14
aa. Menşe (Kaynak) Adları 
14
bb. Mahreç Adları 
15
cc. Geleneksel Ürün Adı 
15
VI. GENEL OLARAK SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE UYGULAMA 
17
A. SINAİ MÜLKİYET ALANINDA YASALAŞMA SÜRECİ 
18
B. SINAİ MÜLKİYET KANUNUNA GENEL BAKIŞ 
22
1. 6769 Sayılı SMK’nın Marka Kitabı ve Markalarla İlgili Yenilikler 
22
2. 6769 Sayılı SMK’nın Coğrafi İşaretler Kitabı ve Yenilikler 
26
3. 6769 Sayılı SMK’nın Tasarım Kitabı ve Yenilikler 
28
4. 6769 Sayılı SMK’nın Patent Ve Faydalı Modeller Kitabı ve
Yenilikler 
31
5. 6769 Sayılı SMK’nın Ortak Hükümler Kitabı 
33
C. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU 
41
D. 6769 SAYILI SMK’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
42
1. SMK’NIN YÜRÜRLÜĞÜNDEN SONRA MARKA HÜKÜMSÜZLÜK
DAVASI AÇILMASI 
45
2. BÖLÜM
MARKANIN TANIMI, İŞLEVLERİ; MARKA TÜRLERİ VE MARKANIN ÖZELLİKLERİ
I. MARKA KAVRAMI 
49
A. MARKA HAKKININ TANIM VE UNSURLARI 
49
B. MARKA KORUMASINDAN YARARLANACAK KİŞİLER 
51
II. MARKANIN HUKUKÇA KORUNAN İŞLEVLERİ 
52
III. MARKA HAKKININ DOĞUŞU VE MARKA TÜRLERİ 
54
A. MARKA KATEGORİLERİ 
55
1. Marka Türleri 
56
a. Kişi Adları 
56
b. Sözcük veya Sözcükler, Sloganlar 
56
c. Harfler ve Sayılar 
57
d. Şekiller 
58
e. Üç Boyutlu Biçimler 
59
f. Renklerin Marka Olması 
60
g. Ses, Melodi ve Koku Markaları 
62
2. Tanınmışlığa Göre Markalar 
63
a. Tanınmış marka 
63
b. Tescilli Marka 
64
c. Seri Marka 
65
d. Ticari Vekil Markaları 
65
3. Marka Sahiplerine Göre 
65
a. Bireysel (ferdi) Marka 
65
b. Ortak Marka 
66
c. Garanti Markası 
66
B. MARKA HAKKININ ELDE EDİLMESİ VE TESCİL İLKESİ 
67
C. MARKA HAKKININ KULLANIMLA KAZANILMASI (Önceye dayalı
kullanım) 
68
D. PARİS VE TRIPS ANLAŞMALARI ANLAMINDA TANINMIŞLIK 
78
3. BÖLÜM
MARKANIN TESCİL EDİLEBİLİRLİĞİ, USULİ VE HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI
I. MARKANIN TESCİL SÜRECİ 
85
A. MARKA BAŞVURUSU YAPILMASI VE ŞARTLARI 
86
B. MARKA BAŞVURUSUNUN İNCELENMESİ 
87
1. Marka Başvuru Tarihi 
88
2. Rüçhan Hakkı ve Tarihi 
89
3. Madrid Protokolüne Göre Başvuru 
90
C. ÖNCEKİ MARKA ENGELİNİN AŞILMASI 
93
D. MAL VE HİZMET SINIFININ SEÇİLMESİ 
98
II. MARKANIN TESCİL EDİLME KOŞULLARI VE İNCELEMELER 
99
A. MUTLAK TESCİL ENGELLERİ 
101
1. Sicilde Gösterilebilme 
103
2. Alıcı veya Tüketicilerin İşareti Marka Olarak Kabul Etmeleri 
104
3. Tanımlayıcı Markalar 
106
a. Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanma, Mutlak Ret
Engelinin Aşılması 
122
4. Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Markalar 
132
5. Ticaret ve Meslek Erbabınca kullanılan İşaret ve Adlandırmalar 
153
6. Malın Özgün veya Doğal Şekli, Mala Asli Değer Katan Şekil 
155
7. Yanıltıcı İşaretler 
159
8. Paris Anlaşması 2. Mük. 6. Maddesine Göre Red Edilecek İşaretler 
163
9. Paris 2. Mük. 6. Madde Kapsamı Dışında Olan Tarihi, Kültürel
Değerler, Halka Mal Olmuş İşaretler 
164
10. Dini Değer ve Semboller İçeren İşaretler 
166
11. Genel Ahlaka ve Kamu Düzenine Aykırı Markalar 
166
12. Coğrafi Tescili Bulunan İşaretler 
168
B. NİSBİ TESCİL ENGELLERİ 
170
1. Karıştırma İhtimali Olan Markalar 
170
a. İtiraza Mesnet Markanın Kullanılması Şartı 
200
2. Ticari Vekil veya Temsilci Markaları 
203
3. Önceki Ticari İşaretler ve Tescilsiz Marka Hakkı 
205
4. Paris Sözleşmesi Kapsamında Tanınmış Markalar 
209
5. Markanın Tanınmışlık Düzeyi Nedeniyle Sair Emtiada Tescile Konu
Edilen Markalara Karşı Nispi Red ve HükümsüzlükNedeni Olması 
215
6. Ticaret Unvanı, Fikri ve Sınai Hak, İsim veya Fotoğrafından
Doğan Ret ve Hükümsüzlük Sebebi 
223
7. Yenilenmeyen Ortak veya Garanti Markasıyla Aynı veya
Benzer İşaretler 
231
8. Yenilenmeyen Markaların Üçüncü Kişilerce Tescile Konu
Edilmesi 
231
9. Kötüniyetle Yapılan Marka Başvurularına İtiraz 
232
C. TÜRKPATENT KARARLARININ İPTALİ DAVALARI 
233
III. MARKANIN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU EDİLMESİ 
236
A. MARKA TESCİLİ VE MARKA BAŞVURUSUNUN DEVRİ 
238
B. MARKANIN LİSANSLANMASI 
257
1. Münhasır Lisans 
265
2. Adi Lisans 
271
C. MARKANIN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ 
273
D. MARKANIN TEMİNAT GÖSTERİLMESİ 
274
E. MARKANIN HACZİ 
274
F. MARKANIN REHNİ 
275
G. BİRDEN FAZLA MARKA SAHİBİ ARASINDAKİ ÖNALIM İLİŞKİSİ 
276
4. BÖLÜM
MARKA KORUMASININ KAPSAMI, KORUMA İLKELERİ VE MARKAYA TECAVÜZ
I. MARKA HAKKININ KORUNMASI 
279
A. TESCİL İLKESİ 
279
B. TESCİL İLKESİNİN İSTİSNASI; GERÇEK HAK SAHİPLİĞİ 
282
C. FARKLI HAK SAHİPLERİNİN AYNI MARKAYA SAHİP OLMASI 
286
D. MARKA KORUMASININ KAPSAMI 
289
1. Aynı İşaret, Aynı Mal ve Hizmet Bakımından Koruma 
296
2. Karıştırma Tehlikesine Karşı Koruma 
302
3. Tanınmışlık Özelliği Nedeniyle Geniş Koruma 
316
a. Genel Olarak Tanınmışlık Düzeyli Markaların Korunması ve
Uygulama Örnekleri 
317
4. Marka Sahibinin Yasaklayabileceği Eylemler 
334
6. Marka Korumasının Başlangıcı 
352
E. MARKANIN VEKİL VEYA TEMSİLCİ TARAFINDAN TESCİLİ VE
KULLANILMASI HALİNDE KORUMA 
354
F. MARKA KORUMASININ İSTİSNALARI 
361
1. Ticari Hayatta Dürüstlüğe Uygun Kullanım 
362
2. TMK 2. Maddeden Kaynaklanan Dürüst Kullanım 
370
a. Sessiz Kalma Hali 
370
b. SMK Kapsamında Marka Hükümsüzlük Davaları Açısından 
384
3. Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması 
390
4. Marka Hakkının Tükenmesi 
391
a. AB’de Marka Hakkının Tükenmesi 
393
b. Mülga MarkKHK’ya Göre Tükenme İlkesi 
395
c. SMK Kapsamında Tükenme İlkesi; Uluslararası Tükenme 
399
5. Marka Hakkı ve Tüketiciler 
405
6. Marka Hakkı ve Hak Sahibine Tazminat Ödeyenden Mal Alanlar 
405
7. Tescilli Markayı İzinsiz Kullanan Tarafın Marka Başvurusu
Yapmış Olmasının Etkisi 
406
II. MARKAYI KULLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
407
A. KULLANILMAYAN MARKANIN İPTALİ 
411
B. KULLANMAMANIN DİĞER SONUÇLARI 
419
1. Kullanılmayan Markanın Red ve Hükümsüzlük Sebebi Olma
Kapasitesi 
419
2. Kullanılmayan Markanın Korunması Sorunu 
422
C TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNUN KULLANILMAYAN
MARKALAR BAKIMINDAN YETKİSİ 
423
1. Genel olarak 
423
2. İptal Kararlarının Niteliği ve Etkisi 
427
D. MARKA İPTAL DAVASI VE MAHKEME SÜREÇLERİ 
430
1. Marka İptal Uygulamasında Çeşitli Olasılıklar 
436
III. MARKA HAKKININ İHLALİ 
450
A. GİRİŞ 
450
B. MÜLGA 556 SAYILI MARKALAR KHK’SINDA MARKA İHLALİ 
451
C. 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA
HAKKINA TECAVÜZ 
464
1. Marka Hakkına Tecavüz Eylemlerinin özellikleri 
483
2. Markasal Kullanma 
484
3. SMK m. 155 Kapsamında Tescil Savunması 
488
5. BÖLÜM
HUKUKİ ÇARELER, DAVALAR VE GEÇİCİ TEDBİRLER
I. MARKA SAHİBİNİN İHLALLERE KARŞI TALEPLERİ 
495
A. GENEL OLARAK 
495
1. Marka Tescili Sahibi Olmanın Koruma Bakımından Sonuçları 
497
2. Marka Tescilinin Sağladığı Faraziye 
497
3. Müşterek Pay Sahiplerinin Mütecavizlere Karşı Dava Hakkı 
498
B. GEÇİCİ KORUMA TALEPLERİ, DELİL TESPİTİ 
500
1. Marka İhlalleri ve Hükümsüzlük Davalarında İhtiyati Tedbirler 
500
a. İhtiyati Tedbir İsteminin Usulü 
504
b. Ticari Defterlerin Sunumu İçin Karar İsteme 
506
c. Haksız İhtiyati Tedbirden Doğan Tazminat Davası 
506
2. Delil Tespiti 
511
II. MARKA İHLAL DAVALARI 
514
A. MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN TESPİTİ DAVASI 
517
B. MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ (MEN’İ) DAVASI 
520
C. MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN DURDURULMASI DAVASI 
529
D. MARKA HAKKINA TECAVÜZDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI 
535
1. Maddi Tazminat ve Yoksun Kalınan Kar 
547
a. Marka İhlalinde Bulunan Tarafın Tazminat
Sorumluluğunda Hesap Yöntemi ve İlkeler 
562
b. Marka İhlalinde Bulunan Tarafın Kendi Markasını da
Kullanmasının Etkisi 
571
c. Marka İhlalinde Tazminata Esas Alınacak Süre 
575
2. Manevi Tazminat 
576
3. İtibar Tazminatı 
583
4. Hesaplanan Maddi Tazminata Ekleme Yapılması 
586
E. MARKAYA TECAVÜZ OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI 
587
F. MARKA İHLAL DAVALARINDA ZAMANAŞIMI 
589
G. SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBI 
594
III. MARKA İHLAL VE HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARINDA GÖREV VE YETKİ 
604
A. MARKA DAVALARINDA GÖREV 
604
B. MARKA DAVALARINDA YETKİ 
611
1. Marka Sahibinin Açacağı Davalarda Yetki 
611
2. Türk Patent ve Marka Kurumuna Karşı Açılacak Davalarda
Yetki 
612
3. Üçüncü Kişilerin Hak Sahibine Karşı Açacağı Davalarda Yetki 
612
4. Sözleşmeden Kaynaklanan Davalarda Yetki ve Görev 
613
C. Markadan Doğan Uyuşmazlıklar ve Arabuluculuk 
622
6. BÖLÜM
MARKA HAKKININ SONA ERMESİ VE HÜKÜMSÜZLÜK VE İPTAL DAVALARI
I. MARKA HAKKININ SONA ERMESİ 
627
A. MARKA TESCİLİNİN YENİLENMEMESİ 
627
B. MARKA TESCİLİNDEN VAZGEÇME 
631
II. MARKA HÜKÜMSÜZLÜK ve İPTAL DAVASI 
635
A. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI 
637
1. Hükümsüzlük Davasında Görev, Yetki ve Usul 
639
2. Hükümsüzlük Davasında Hak Düşürücü Süre 
642
3. Nispi Hükümsüzlük Sebepleriyle Açılan Davalar 
645
a. Kötü niyet 
647
b. Benzer Markaların Hükümsüzlüğü Davaları 
672
aa. Markalar Arasında İltibas Tehlikesine İlişkin Örnekler 
696
c. Tanınmışlık Nedeniyle Hükümsüzlük 
712
d. Önceye Dayalı Haklar Nedeniyle Hükümsüzlük Davası 
728
e. Paris Sözleşmesi 1. Mükerrer 6. Maddesi Kapsamında
Tanınmış Marka Nedeniyle Hükümsüzlük Davası 
738
f. Ticari Vekillerin Yaptığı Marka Tescillerinin Hükümsüzlüğü
Davası 
746
g. Ortak ve Garanti Markalarının Süre Sonunda Üçüncü
Kişilerce Tesciline Karşı Hükümsüzlük Davası Açılması 
749
h. Yenilenmeyen Markanın Süre Sonunda Tescile Konu
Edilmesine Karşı Hükümsüzlük 
750
4. Mutlak Red Sebepleriyle Açılan Hükümsüzlük Davaları 
752
a. Marka Olamayacak İşaretlerin ve Tanımlayıcı Markaların
Hükümsüzlüğü Davaları 
759
b. Aynı ve ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Marka
Hükümsüzlük Davaları 
771
c. Ticaret ve Meslekte Yaygın Kullanılan, Mesleği Ayırt Eden
İşaretler Hakkında Hükümsüzlük Davaları 
778
d. Yanıltıcı Markaların Hükümsüzlüğü Davaları 
778
e. Mala Asli Değerini Veren veya Malın Doğasını Gösteren
İşaret ve Şekillerin Hükümsüzlüğü 
782
f. Kamu düzenine Aykırılık, Dini Değerler, Semboller ve
Genel Ahlaka Aykırı Markaların Hükümsüzlüğü Davası 
784
g. Paris Sözleşmesi 2. Mükerrer 6. Maddesi ve Kapsamında
ve Kamuya mal Olmuş, Tarihi ve Kültürel Değerlere İlişkin
Hükümsüzlük 
786
h. Tescilli Coğrafi İşaret Barındıran Markanın Hükümsüzlüğü 
786
B. MARKA İPTAL DAVALARI 
788
1. Hükümsüzlük ve İptal Kararlarının Etkisi 
794
2. İptal Davasında Usul, Davacı ve Davalı 
797
C. ANAYASA MAHKEMESİNİN MARKKHK 14. MADDE HAKKINDAKİ
İPTAL KARARININ ETKİSİ 
798
D. MARKANIN JENERİK HALE GELMESİ NEDENİYLE İPTAL DAVASI 
802
E. MARKANIN YANILTICI HALE GELMESİ NEDENİYLE İPTALİ DAVASI 
803
F. GARANTİ VE ORTAK MARKALARIN ŞARTNAMEYE AYKIRILIK
NEDENİYLE İPTALİ 
803
1. Garanti Markası ve Teknik Şartname 
803
2. Ortak Marka ve Kullanım Şartnamesi 
804
3. Teknik Şartnameye Aykırılık Nedeniyle İptal Davası 
804
7. BÖLÜM
MARKA HAKKININ CEZAİ KORUMASI
I. FİKRİ MÜLKİYET HAKKI VE CEZAİ KORUMA 
805
A. Marka İhlali Suçlarının Gelişimi 
806
B. SMK Düzenlemesinde Marka Suçları 
808
1. Üretim ve Ticarette Marka İhlali, Markanın İktibası veya İltibası
Suçu 
810
2. Marka Simgesini Kaldırma Suçu 
812
3. Yetkisiz Tasarruf Suçu 
813
C. Hukuka Uygunluk Sebepleri 
815
1. Marka Hakkının Tükenmesi, İlk Satış Hakkı 
816
2. Markanın Dürüstçe Kullanılması 
818
3. Tüketicilerin ve Tazminat Ödeyenden Mal Alanların Eylemi ve
Marka Hakkı 
821
D. Tanınmış Markaya Tecavüz Suçu Sorunu 
821
E. Taklit Markalı Malları Satmak 
825
F. Marka Suçlarında Görev ve Usul 
828
1. Marka İhlal Suçlarının Şikayete Bağlı Olması 
831
2. Marka Suçları ve Uzlaşma 
832
3. Marka Suçlarında Etkin Pişmanlık 
836
G. Marka Suçlarında Arama, El Koyma, Zoralım ve İmha 
837
1. Zoralım 
838
2. Hızlı İmha Süreci 
842
H. Marka Suçlarında Teselsül 
843
I. Marka Suçlarında İçtima 
853
İ. TüzelKişilerin Cezai Sorumluluğu 
856
J. Marka İhlali Suçlarından Verilen Kararların Defterdarlıklara
Bildirimi 
857
KAYNAKLAR 
859
KAVRAMLAR CETVELİ 
867