Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Şematik Ceza Hukuku Genel Hükümler
Ekim 2017 / 1. Baskı / 80 Syf.
Fiyatı: 19.90 TL
İndirimli: 13.90 TL (%31)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Ağustos 2018 21.90 TL -     Sepete Ekle
   

80 Sayfada Ceza Hukukunun Şifresini Çözeceksiniz!

Bu kitap, hukuk fakültelerinde öğrencilerin en çok zorlandığı derslerden olan Ceza Hukuku Genel Hükümler dersini, öğrenciler için kolaylaştırmak ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak için hazırlanmıştır. Yenilikçi bir tarzla hazırlanan kitapta konunun ayrıntılarına girilmeden, en can alıcı bilgiler kısa cümleler halinde verilmiştir.

Klasik ders kitaplarından farklı olarak, tamamen öğrencinin zihninde kavramları ve konu akışını canlandırmayı amaçlayan şematik görseller üzerine kurulu olan bu kitap, ceza hukuku dersine çalışmayı kolaylaştırmakta hatta eğlenceli hale getirmektedir.

Tamamlayıcı ve yardımcı kaynak niteliği taşıyan bu kitap sayesinde, Ceza Hukuku Genel Hükümler dersini alan öğrenciler, konuları bir bütün halinde zihinlerinde canlandırmak suretiyle öğrenecekler ve detayları daha rahat kavrayabileceklerdir.

Konu Başlıkları
Ceza Hukuku Kavramı, Tarihi Gelişimi, Kaynakları ve Kanunilik İlkesi, Ceza Hukuku Kurallarının Yorumu, Uygulanma Alanı ve Suçluların İadesi
Suç Genel Teorisi ve Suçun Unsurları
Suçun Hukuki Konusu ve Mağdur
Yaptırım
Güvenlik Tedbirleri
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
Cezalar Sistemini Tamamlayan Kurumlar
Ceza İlişkisinin Düşmesi
Barkod: 9789750245589
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 19x27
Sayfa Sayısı: 80
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Birinci Bölüm
CEZA HUKUKU KAVRAMI, TARİHİ GELİŞİMİ, KAYNAKLARI,
KANUNİLİK İLKESİ, CEZA HUKUKU KURALLARININ YORUMU,
UYGULANMA ALANI VE SUÇLULARIN İADESİ
§1. CEZA HUKUKU KAVRAMI  15
I. Ceza Hukuku  15
II. Ceza Hukukunun Benzer Bilim Dallarıyla İlişkisi  16
III. Ceza Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi  16
IV. Ceza Hukukunun İlkeleri  16
§2. CEZA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ  16
I. Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi  16
A. Dönemler  16
B. Klasik Okul ve Pozitif Okulun Ayrıldığı Noktalar  17
II. Türk Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi  17
§3. CEZA HUKUKUNDA KAYNAKLAR  18
I. Asıl ve Yardımcı Kaynaklar  18
II. Kaynakların Yürürlüğe Girişi ve Yürürlükten Çıkışı  18
§4. CEZA KANUNLARININ GÜVENCE FONKSİYONU (KANUNİLİK İLKESİ)  18
I. Kanunilik İlkesinin Anlamı  18
II. Kanunilik İlkesinin Sonuçları  19
§5. CEZA HUKUKU KURALLARININ YORUMU  19
I. Yorum Kavramı  19
II. Yorum Çeşitleri  19
§6. CEZA KANUNLARININ UYGULAMA ALANI  19
I. Zaman Bakımından Uygulama  19
A. Genel Kural  19
B. Lehe Kanunun Belirlenmesi (Lex Mitior)  20
C. Çeşitli Kanunlarda Durum  20
II. Yer Bakımından Uygulama  21
A. Mülkilik (Ülkesellik) İlkesi  21
B. Mülkilik İlkesinin İstisnaları  21
1. Cumhurbaşkanı  21
2. Milletvekilleri  21
3. Diplomasi Dokunulmazlığı  21
4. Yabancı Asker Kişiler  22
C. Ülke Dışında İşlenen Suçlarda TCK’nın Uygulanabilmesi (Yarı Mülkilik İlkesi)  22
1. Faile Göre Şahsilik İlkesi  22
2. Mağdura Göre Şahsilik İlkesi  22
3. Gerçeklik (Korunma) İlkesi  22
4. Evrensellik (Adalet) İlkesi  23
5. İkame Yargı Yetkisi  23
D. Yabancı Ülke Ceza Kanununun Değeri  23
E. Suçluların İadesi  24
1. Suçluların İadesinin Koşulları  24
2. İadede Usul  24
3. İadenin Sonuçları  24
4. İadede Hususilik Kuralı  25
5. İadenin Mümkün Olmadığı Durumlar  25
İkinci Bölüm
SUÇUN GENEL TEORİSİ ve SUÇUN UNSURLARI
§1. SUÇ GENEL TEORİSİ  26
§2. SUÇUN UNSURLARI  26
I. Genel Olarak  26
II. Suçun Unsurları Dışında Kalan Hususlar  26
A. Önşartlar  26
B. Cezalandırılabilme Şartları  26
C. Koğuşturma Şartları  27
1. İzin  27
2. Talep  27
3. Karar  27
4. Şikayet  27
§3. TİPE UYGUN FİİL  28
I. Tipiklik  28
II. Ceza Normunun Varlığında Yanılma  28
III. Fiil  28
A. Hareket  28
1. Hareketin Önemi Bakımından Suçlar  29
2. Hareketin Sayısı Bakımından Suçlar  29
3. Hareketin Şekilleri Yönünden Suçlar  29
4. Hareket Yeteneği  30
B. Netice  30
1. Maddi Suç – Şekli Suç  30
2. İcrai Suç – İhmali Suç  30
3. Zarar Suçu – Tehlike Suçu  30
4. Ani Suç – Kesintisiz Suç  30
5. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  31
6. Kalkışma Suçu  31
C. Nedensellik Bağı  31
1. Şart Teorisi – Objektif İsnadiyet Teorisi  31
2. Etkin Sebep Teorisi  31
3. Uygun Sebep Teorisi  32
4. Hukuki Önem Teorisi  32
5. İhmal Suretiyle İcrai Suçlarda Nedensellik Bağı  32
§4. HUKUKA AYKIRILIK  33
I. Kavram  33
II. Hukuka Aykırılığın İçeriği  33
III. Hukuka Aykırılığın Kapsamı  33
IV. Hukuka Özel Aykırılık  33
V. Hukuka Uygunluk Nedenleri  34
A. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Yanılma  34
B. Görevin İfası  35
1. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  35
2. Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirme  35
C. Meşru Savunma  35
D. Zorunluluk Hali  36
1. Zorunluluk Halinin Şartları  36
2. Zorunluluk Haline Benzeyen Durumlar  36
E. Hakkın Kullanılması  37
1. Hakkın Kullanılmasının Şartları  37
2. Hakkın Kullanılmasının Kapsamına Giren Durumlar  37
a. Zilyetliğin Korunması  37
b. Bir Meslek veya Sanatın Yerine Getirilmesi  37
aa. Gazetecilik  37
bb. Hekimin Müdahalesi  38
cc. Spor Hareketleri  38
c. Tedip Hakkı  38
F. Mağdurun (İlgilinin) Rızası  38
VI Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması  39
§5. KUSURLULUK  40
I. Kusur Yeteneği  40
A. Kusur Yeteneğinin Aranacağı Zaman (Actiones Liberae in Causa–ALİC)  40
B. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  40
1. Yaş Küçüklüğü  41
2. Akıl Hastalığı  41
3. Sağır – Dilsizlik  42
4. Geçici Nedenler (Arızi Sebepler)  43
5. Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullananlar  43
a. İstemeyerek Sarhoşluk veya Uyuşturucu Madde Etkisi  43
b. İsteyerek Sarhoşluk veya Uyuşturucu Madde Etkisi  43
II. Kusur  44
A. Kusurluluğun Esasını Açıklayan Teoriler  44
B. Kusurluluğun Kapsamı  44
C. TCK’da Kusur  44
1. Kast  44
a. Hukuki Esası  44
b. Kastın Unsurları  45
c. Kastın Yoğunluğu (Tasarlama)  46
d. Suçun Çeşitli Aşamalarında Kastın Durumu  46
e. Kasdın Çeşitleri  46
f. Kasdın Belirlenmesi  46
2. Taksir  47
a. Taksirin Unsurları  47
b. Taksirin Gerçekleşme Şekilleri  47
3. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  48
4. Kabahatlerde Kusur  48
D. Objektif Sorumluluk ve Kitle İletişim Araçları Yoluyla İşlenen Suçlar  48
1. Basın Yoluyla İşlenen Suçlar  49
2. Radyo – TV Yayınlarıyla İşlenen Suçlar  49
3. İnternet Yoluyla İşlenen Suçlar  49
III. Hata (Yanılma)  50
A. Genel Olarak  50
B. Hatanın Gerçekleşme Şekilleri  50
1. Unsurlarda  50
2. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde  51
3. Objektif Sorumluluk Hallerinde  51
4. Suça Tesir Eden Hallerde  52
5. Neticede ( Kişide Hata ve Sapma)  52
6. Nedensellik Bağında  52
IV. Kusurluluğu Kaldıran Haller  53
A. Kaza ve Tesadüf  53
B. Mücbir Sebep  53
C. Cebir  53
D. Korkutma ve Tehdit  53
E. Esaslı Fiili Hata  53
V. Kusurluluğu Azaltan Bir Sebep Olarak Haksız Tahrik  54
A. Kavram  54
B. Haksız Tahrikin Şartları  54
C. Hakaret Suçunda Özel Haksız Tahrik Halleri  54
D. Haksız Tahrikin Diğer Durumlarla Birlikte Bulunabilmesi  54
§6. SUÇUN ÖZEL GERÇEKLEŞME ŞEKİLLERİ  55
I. Teşebbüs  55
A. Kavram  55
B. Teşebbüsün Şartları  55
C. Teşebbüs ve Tamamlanmış Suç  56
D. Gönüllü Vazgeçme ve Etkin Pişmanlık  56
E. İşlenemez Suça Teşebbüs  57
F. Teşebbüse Elverişli Olmayan Suçlar  57
II. İştirak  58
A. Suçlu  58
B. Suçların Çokluğu  58
C. İştirak  59
1. İştirak Kurallarının Hukuki Niteliği  59
2. İştirak Konusunda Sistemler  59
3. TCK’da İştirak  59
a. Faillik ve Suç Ortaklığının Ayırt Edilmesi  59
b. Suç Ortaklığı (Şeriklik)  60
aa. Genel Olarak  60
bb. Bağlılık Kuralı  60
cc. Suç Ortaklığı Şekilleri  60
aaa. Azmettirme  60
bbb. Yardım Etme  60
D. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  61
E. Cezaya Etkili Hallerin Şeriklere Etkisi  61
III. Suçların İçtimaı  62
A. Genel Olarak  62
B. Suçların İçtimaı Durumları  62
1. Bileşik (Mürekkep) Suç  62
2. Zincirleme (Müteselsil) Suç  63
3. Fikri İçtima  63
Üçüncü Bölüm
SUÇUN HUKUKİ KONUSU ve MAĞDUR
§1. SUÇUN HUKUKİ KONUSU  64
§2. MAĞDUR  64
Dördüncü Bölüm
YAPTIRIM
§1. CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI  65
I. Genel Olarak  65
II. Ceza Teorileri  65
III. Cezanın Özellikleri  65
IV. Cezanın Nitelikleri  65
V. Cezanın Amaçları  65
§2. CEZALARIN TÜRLERİ  66
I. Genel Olarak  66
II. Hapis Cezası  66
A. Uzun Süreli Hapis Cezaları  66
1. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  66
2. Müebbet Hapis Cezası  66
3. Süreli Hapis Cezası  66
4. İnfazın Denetimi  67
5. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Hapis Cezasının İnfazı  67
B. Kısa Süreli Hapis Cezaları  67
III. Adli Para Cezası  68
A. Adli Para Cezasının Unsurları  68
B. Adli Para Cezasının İnfazı  68
Beşinci Bölüm
GÜVENLİK TEDBİRLERİ
§1. CEZA HUKUKUMUZDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ  69
I. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksunluk  69
II. Müsadere  69
III. Çocuklar Hakkında Güvenlik Tedbirleri  69
IV. Akıl Hastaları Hakkında Güvenlik Tedbirleri  69
V. Sağır – Dilsizler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  69
VI. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Hakkında Güvenlik Tedbirleri  69
VII. Tekerrür  70
A. Tekerrür Kavramı  70
B. Tekerrürün Koşulları  70
1. Bir Ceza Mahkûmiyetinin Bulunması  70
2. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  71
a. Genel Olarak  71
b. Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı Suçlar  71
3. Süre  71
C. Tekerrürün Sonuçları  71
VIII. Sınır Dışı Edilme  71
XI. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  71
Altıncı Bölüm
CEZANIN BELİRLENMESİ ve BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
§1. CEZANIN BELİRLENMESİ  72
I. Cezanın Belirlenmesi Kavramı  72
II. Cezanın Somut Tayini  72
III. Suça Tesir Eden Sebepler  72
A. Suça Tesir Eden Sebeplerin Özellikleri  72
B. Suça Tesir Eden Sebeplerin Gruplandırılması  72
IV. Suça Tesir Eden Sebeplerin Bulunması Halinde Cezanın Hesaplanması  73
A. Temel Cezanın Tayini  73
1. Genel Olarak  73
2. Temel Cezanın Belirlenmesindeki Kriterler  73
§2. TUTUKLULUĞUN MAHSUBU  74
§3. CEZALARIN İÇTİMAI  74
Yedinci Bölüm
CEZALAR SİSTEMİNİ TANIMLAYAN KURALLAR
§1. ERTELEME  75
I. Genel Olarak  75
II. Ertelemenin Koşulları  75
III. Erteleme Kararının Sonuçları  75
IV. Erteleme Kararının Düşmesi ve Sonuçları  75
§2. KOŞULLU SALIVERİLME  76
I. Tanım  76
II. Koşullu Salıverilmenin Şartları  76
III. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi  76
IV. Koşullu Salıverilmede Uygulanacak Rejim  76
V. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları  76
VI. Koşullu Salıverilme Kararının Düşmesi (Geri Alınması)  76
§3. ÖN ÖDEME  77
I. Ön Ödeme Kavramı  77
II. Ön Ödeme Kavramının Koşulları  77
Sekizinci Bölüm
CEZA İLİŞKİSİNİN DÜŞMESİ
§ 1. ÖLÜM  78
§ 2. AF  78
§ 3. ŞİKAYETTEN VAZGEÇME  78
§ 4. ZAMANAŞIMI  78
I. Dava Zamanaşımı  78
A. Kavram  78
B. Dava Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  78
C. Dava Zamanaşımı Engelleri  78
1. Dava Zamanaşımının Durması  78
2. Dava Zamanaşımının Kesilmesi  79
II. Ceza Zamanaşımı  79
A. Kavram  79
B. Ceza Zamanaşımı Engelleri  79
1. Ceza Zamanaşımının Durması  79
2. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  79
C. Ceza Zamanaşımının Sonuçları  79
III. Zamanaşımı Kabul Edilmeyen Haller  79
§ 5. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ (MEMNU HAKLARIN İADESİ) ve ADLİ SİCİLDEKİ BİLGİLERİN SİLİNMESİ  80
I. Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi  80
II. Adli Sicildeki Bilgilerin Silinmesi  80
 


Timur Demirbaş
Ağustos 2018
21.90 TL
Sepete Ekle
Hasan Elmalıca
Ocak 2019
66.90 TL
Sepete Ekle
Handan Yokuş Sevük
Ocak 2019
58.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Birinci Bölüm
CEZA HUKUKU KAVRAMI, TARİHİ GELİŞİMİ, KAYNAKLARI,
KANUNİLİK İLKESİ, CEZA HUKUKU KURALLARININ YORUMU,
UYGULANMA ALANI VE SUÇLULARIN İADESİ
§1. CEZA HUKUKU KAVRAMI  15
I. Ceza Hukuku  15
II. Ceza Hukukunun Benzer Bilim Dallarıyla İlişkisi  16
III. Ceza Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi  16
IV. Ceza Hukukunun İlkeleri  16
§2. CEZA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ  16
I. Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi  16
A. Dönemler  16
B. Klasik Okul ve Pozitif Okulun Ayrıldığı Noktalar  17
II. Türk Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi  17
§3. CEZA HUKUKUNDA KAYNAKLAR  18
I. Asıl ve Yardımcı Kaynaklar  18
II. Kaynakların Yürürlüğe Girişi ve Yürürlükten Çıkışı  18
§4. CEZA KANUNLARININ GÜVENCE FONKSİYONU (KANUNİLİK İLKESİ)  18
I. Kanunilik İlkesinin Anlamı  18
II. Kanunilik İlkesinin Sonuçları  19
§5. CEZA HUKUKU KURALLARININ YORUMU  19
I. Yorum Kavramı  19
II. Yorum Çeşitleri  19
§6. CEZA KANUNLARININ UYGULAMA ALANI  19
I. Zaman Bakımından Uygulama  19
A. Genel Kural  19
B. Lehe Kanunun Belirlenmesi (Lex Mitior)  20
C. Çeşitli Kanunlarda Durum  20
II. Yer Bakımından Uygulama  21
A. Mülkilik (Ülkesellik) İlkesi  21
B. Mülkilik İlkesinin İstisnaları  21
1. Cumhurbaşkanı  21
2. Milletvekilleri  21
3. Diplomasi Dokunulmazlığı  21
4. Yabancı Asker Kişiler  22
C. Ülke Dışında İşlenen Suçlarda TCK’nın Uygulanabilmesi (Yarı Mülkilik İlkesi)  22
1. Faile Göre Şahsilik İlkesi  22
2. Mağdura Göre Şahsilik İlkesi  22
3. Gerçeklik (Korunma) İlkesi  22
4. Evrensellik (Adalet) İlkesi  23
5. İkame Yargı Yetkisi  23
D. Yabancı Ülke Ceza Kanununun Değeri  23
E. Suçluların İadesi  24
1. Suçluların İadesinin Koşulları  24
2. İadede Usul  24
3. İadenin Sonuçları  24
4. İadede Hususilik Kuralı  25
5. İadenin Mümkün Olmadığı Durumlar  25
İkinci Bölüm
SUÇUN GENEL TEORİSİ ve SUÇUN UNSURLARI
§1. SUÇ GENEL TEORİSİ  26
§2. SUÇUN UNSURLARI  26
I. Genel Olarak  26
II. Suçun Unsurları Dışında Kalan Hususlar  26
A. Önşartlar  26
B. Cezalandırılabilme Şartları  26
C. Koğuşturma Şartları  27
1. İzin  27
2. Talep  27
3. Karar  27
4. Şikayet  27
§3. TİPE UYGUN FİİL  28
I. Tipiklik  28
II. Ceza Normunun Varlığında Yanılma  28
III. Fiil  28
A. Hareket  28
1. Hareketin Önemi Bakımından Suçlar  29
2. Hareketin Sayısı Bakımından Suçlar  29
3. Hareketin Şekilleri Yönünden Suçlar  29
4. Hareket Yeteneği  30
B. Netice  30
1. Maddi Suç – Şekli Suç  30
2. İcrai Suç – İhmali Suç  30
3. Zarar Suçu – Tehlike Suçu  30
4. Ani Suç – Kesintisiz Suç  30
5. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  31
6. Kalkışma Suçu  31
C. Nedensellik Bağı  31
1. Şart Teorisi – Objektif İsnadiyet Teorisi  31
2. Etkin Sebep Teorisi  31
3. Uygun Sebep Teorisi  32
4. Hukuki Önem Teorisi  32
5. İhmal Suretiyle İcrai Suçlarda Nedensellik Bağı  32
§4. HUKUKA AYKIRILIK  33
I. Kavram  33
II. Hukuka Aykırılığın İçeriği  33
III. Hukuka Aykırılığın Kapsamı  33
IV. Hukuka Özel Aykırılık  33
V. Hukuka Uygunluk Nedenleri  34
A. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Yanılma  34
B. Görevin İfası  35
1. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  35
2. Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirme  35
C. Meşru Savunma  35
D. Zorunluluk Hali  36
1. Zorunluluk Halinin Şartları  36
2. Zorunluluk Haline Benzeyen Durumlar  36
E. Hakkın Kullanılması  37
1. Hakkın Kullanılmasının Şartları  37
2. Hakkın Kullanılmasının Kapsamına Giren Durumlar  37
a. Zilyetliğin Korunması  37
b. Bir Meslek veya Sanatın Yerine Getirilmesi  37
aa. Gazetecilik  37
bb. Hekimin Müdahalesi  38
cc. Spor Hareketleri  38
c. Tedip Hakkı  38
F. Mağdurun (İlgilinin) Rızası  38
VI Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması  39
§5. KUSURLULUK  40
I. Kusur Yeteneği  40
A. Kusur Yeteneğinin Aranacağı Zaman (Actiones Liberae in Causa–ALİC)  40
B. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  40
1. Yaş Küçüklüğü  41
2. Akıl Hastalığı  41
3. Sağır – Dilsizlik  42
4. Geçici Nedenler (Arızi Sebepler)  43
5. Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullananlar  43
a. İstemeyerek Sarhoşluk veya Uyuşturucu Madde Etkisi  43
b. İsteyerek Sarhoşluk veya Uyuşturucu Madde Etkisi  43
II. Kusur  44
A. Kusurluluğun Esasını Açıklayan Teoriler  44
B. Kusurluluğun Kapsamı  44
C. TCK’da Kusur  44
1. Kast  44
a. Hukuki Esası  44
b. Kastın Unsurları  45
c. Kastın Yoğunluğu (Tasarlama)  46
d. Suçun Çeşitli Aşamalarında Kastın Durumu  46
e. Kasdın Çeşitleri  46
f. Kasdın Belirlenmesi  46
2. Taksir  47
a. Taksirin Unsurları  47
b. Taksirin Gerçekleşme Şekilleri  47
3. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  48
4. Kabahatlerde Kusur  48
D. Objektif Sorumluluk ve Kitle İletişim Araçları Yoluyla İşlenen Suçlar  48
1. Basın Yoluyla İşlenen Suçlar  49
2. Radyo – TV Yayınlarıyla İşlenen Suçlar  49
3. İnternet Yoluyla İşlenen Suçlar  49
III. Hata (Yanılma)  50
A. Genel Olarak  50
B. Hatanın Gerçekleşme Şekilleri  50
1. Unsurlarda  50
2. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde  51
3. Objektif Sorumluluk Hallerinde  51
4. Suça Tesir Eden Hallerde  52
5. Neticede ( Kişide Hata ve Sapma)  52
6. Nedensellik Bağında  52
IV. Kusurluluğu Kaldıran Haller  53
A. Kaza ve Tesadüf  53
B. Mücbir Sebep  53
C. Cebir  53
D. Korkutma ve Tehdit  53
E. Esaslı Fiili Hata  53
V. Kusurluluğu Azaltan Bir Sebep Olarak Haksız Tahrik  54
A. Kavram  54
B. Haksız Tahrikin Şartları  54
C. Hakaret Suçunda Özel Haksız Tahrik Halleri  54
D. Haksız Tahrikin Diğer Durumlarla Birlikte Bulunabilmesi  54
§6. SUÇUN ÖZEL GERÇEKLEŞME ŞEKİLLERİ  55
I. Teşebbüs  55
A. Kavram  55
B. Teşebbüsün Şartları  55
C. Teşebbüs ve Tamamlanmış Suç  56
D. Gönüllü Vazgeçme ve Etkin Pişmanlık  56
E. İşlenemez Suça Teşebbüs  57
F. Teşebbüse Elverişli Olmayan Suçlar  57
II. İştirak  58
A. Suçlu  58
B. Suçların Çokluğu  58
C. İştirak  59
1. İştirak Kurallarının Hukuki Niteliği  59
2. İştirak Konusunda Sistemler  59
3. TCK’da İştirak  59
a. Faillik ve Suç Ortaklığının Ayırt Edilmesi  59
b. Suç Ortaklığı (Şeriklik)  60
aa. Genel Olarak  60
bb. Bağlılık Kuralı  60
cc. Suç Ortaklığı Şekilleri  60
aaa. Azmettirme  60
bbb. Yardım Etme  60
D. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  61
E. Cezaya Etkili Hallerin Şeriklere Etkisi  61
III. Suçların İçtimaı  62
A. Genel Olarak  62
B. Suçların İçtimaı Durumları  62
1. Bileşik (Mürekkep) Suç  62
2. Zincirleme (Müteselsil) Suç  63
3. Fikri İçtima  63
Üçüncü Bölüm
SUÇUN HUKUKİ KONUSU ve MAĞDUR
§1. SUÇUN HUKUKİ KONUSU  64
§2. MAĞDUR  64
Dördüncü Bölüm
YAPTIRIM
§1. CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI  65
I. Genel Olarak  65
II. Ceza Teorileri  65
III. Cezanın Özellikleri  65
IV. Cezanın Nitelikleri  65
V. Cezanın Amaçları  65
§2. CEZALARIN TÜRLERİ  66
I. Genel Olarak  66
II. Hapis Cezası  66
A. Uzun Süreli Hapis Cezaları  66
1. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  66
2. Müebbet Hapis Cezası  66
3. Süreli Hapis Cezası  66
4. İnfazın Denetimi  67
5. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Hapis Cezasının İnfazı  67
B. Kısa Süreli Hapis Cezaları  67
III. Adli Para Cezası  68
A. Adli Para Cezasının Unsurları  68
B. Adli Para Cezasının İnfazı  68
Beşinci Bölüm
GÜVENLİK TEDBİRLERİ
§1. CEZA HUKUKUMUZDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ  69
I. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksunluk  69
II. Müsadere  69
III. Çocuklar Hakkında Güvenlik Tedbirleri  69
IV. Akıl Hastaları Hakkında Güvenlik Tedbirleri  69
V. Sağır – Dilsizler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  69
VI. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Hakkında Güvenlik Tedbirleri  69
VII. Tekerrür  70
A. Tekerrür Kavramı  70
B. Tekerrürün Koşulları  70
1. Bir Ceza Mahkûmiyetinin Bulunması  70
2. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  71
a. Genel Olarak  71
b. Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı Suçlar  71
3. Süre  71
C. Tekerrürün Sonuçları  71
VIII. Sınır Dışı Edilme  71
XI. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  71
Altıncı Bölüm
CEZANIN BELİRLENMESİ ve BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
§1. CEZANIN BELİRLENMESİ  72
I. Cezanın Belirlenmesi Kavramı  72
II. Cezanın Somut Tayini  72
III. Suça Tesir Eden Sebepler  72
A. Suça Tesir Eden Sebeplerin Özellikleri  72
B. Suça Tesir Eden Sebeplerin Gruplandırılması  72
IV. Suça Tesir Eden Sebeplerin Bulunması Halinde Cezanın Hesaplanması  73
A. Temel Cezanın Tayini  73
1. Genel Olarak  73
2. Temel Cezanın Belirlenmesindeki Kriterler  73
§2. TUTUKLULUĞUN MAHSUBU  74
§3. CEZALARIN İÇTİMAI  74
Yedinci Bölüm
CEZALAR SİSTEMİNİ TANIMLAYAN KURALLAR
§1. ERTELEME  75
I. Genel Olarak  75
II. Ertelemenin Koşulları  75
III. Erteleme Kararının Sonuçları  75
IV. Erteleme Kararının Düşmesi ve Sonuçları  75
§2. KOŞULLU SALIVERİLME  76
I. Tanım  76
II. Koşullu Salıverilmenin Şartları  76
III. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi  76
IV. Koşullu Salıverilmede Uygulanacak Rejim  76
V. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları  76
VI. Koşullu Salıverilme Kararının Düşmesi (Geri Alınması)  76
§3. ÖN ÖDEME  77
I. Ön Ödeme Kavramı  77
II. Ön Ödeme Kavramının Koşulları  77
Sekizinci Bölüm
CEZA İLİŞKİSİNİN DÜŞMESİ
§ 1. ÖLÜM  78
§ 2. AF  78
§ 3. ŞİKAYETTEN VAZGEÇME  78
§ 4. ZAMANAŞIMI  78
I. Dava Zamanaşımı  78
A. Kavram  78
B. Dava Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  78
C. Dava Zamanaşımı Engelleri  78
1. Dava Zamanaşımının Durması  78
2. Dava Zamanaşımının Kesilmesi  79
II. Ceza Zamanaşımı  79
A. Kavram  79
B. Ceza Zamanaşımı Engelleri  79
1. Ceza Zamanaşımının Durması  79
2. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  79
C. Ceza Zamanaşımının Sonuçları  79
III. Zamanaşımı Kabul Edilmeyen Haller  79
§ 5. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ (MEMNU HAKLARIN İADESİ) ve ADLİ SİCİLDEKİ BİLGİLERİN SİLİNMESİ  80
I. Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi  80
II. Adli Sicildeki Bilgilerin Silinmesi  80
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018