Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)
Haziran 2017 / 1. Baskı / 343 Syf.
Fiyatı: 69.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Haksız işgal tazminatı olarak da ifade edilen ecrimisil ana hatlarıyla zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötü niyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olarak tanımlanmaktadır.

Kamu taşınmazlarına yönelik ecrimisil uygulamaları çok büyük çoğunluğuyla idari işlem niteliğinde ihbarname düzenlenmek suretiyle talep edilmekte itiraz üzerine de idari yargı mercileri tarafından karara bağlanmaktadır.

Özel hukuk hükümlerine tabi gerçek veya tüzel kişilerle kamu taşınmazlarının yönetiminde söz sahibi olan idarelerin de diledikleri takdirde adli mahkemelerde dava açmak suretiyle ecrimisil talep etme hakları bulunmaktadır.

Bu çalışma adli davaya konu ecrimisili esas alarak; İşgal sayılan ve sayılmayan durumlar, hangi hallerde haksız işgalci konumunda olunacağı, kimlerden ecrimisil talep edilemeyeceği, ecrimisil bedelinin nasıl tespit edilmesi gerektiği, ecrimisilde ıslah, faiz, zamanaşımı, kanun yolları olarak istinaf ve temyiz uygulamaları emsal Yargıtay ve Danıştay kararları doğrultusunda açıklanmaktadır.

Konu Başlıkları
Tanım Olarak Ecrimisil
İdari ve Adli Yargı Alanına Giren Ecrimisiller
Kira ve Ecrimisil İlişkisi
Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Ecrimisil
İmar Uygulaması Nedeniyle Ecrimisile Konu Edilemeyecek Durumlar
Ecrimisil Bedeli Tespit Kriterleri
Ecrimisil Davalarında Bilirkişi
Islah, Zamanaşımı ve Faiz
İstinaf ve Temyiz
Barkod: 9789750243332
Yayın Tarihi: Haziran 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 343
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  25
1. HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI – ECRİMİSİL TANIMI  27
2. ZİLYETLİK – MÜLKİYET VE TAŞINMAZA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER  30
2.1. Zilyetlik Kavramı  30
2.2. Mülkiyet Türleri  30
2.2.1. Paylı Mülkiyet  30
2.2.1.1. Paylı Mülkiyette Yönetim ve Tasarruf  31
2.2.1.2. Olağan Yönetim İşleri  31
2.2.1.3. Önemli Yönetim İşleri  31
2.2.1.4. Olağanüstü Yönetim İşleri ve Tasarruflar  32
2.2.1.5. Yararlanma, Kullanma ve Koruma  32
2.2.1.6. Kararların Bağlayıcılığı  32
2.2.1.7. Paydaşlıktan Çıkarma  32
2.2.1.8. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi  33
2.2.2. Elbirliği Mülkiyeti  33
2.2.2.1. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi  34
2.3. Mülkiyet Hakkının Kapsamı  34
2.3.1. Bütünleyici Parça  34
2.3.2. Doğal Ürünler  34
2.3.3. Eklenti  34
2.4. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu  35
2.4.1. Arazi  35
2.4.2. Bağımsız ve Sürekli Haklar  35
2.4.3. Kat Mülkiyetine Tabi Bağımsız Bölümler  36
2.5. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması  37
2.6. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı  38
2.7. Mülkiyet Hakkının Korunmasına Yönelik Düzenlemeler  40
2.7.1. Anayasa  40
2.7.2. Türk Medeni Kanunu  41
2.7.3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  41
2.7.4. Türk Ceza Kanunu  41
2.7.5. Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun  41
3. ECRİMİSİLİN NİTELİĞİ  43
3.1. Ecrimisil Davaları Mal Varlığına Yönelik Davalardandır  44
3.2. Usuli Kazanılmış Hak Kuralına Aykırı Olarak Ecrimisile Karar Verilmesi İsabetsizdir  44
4. ECRİMİSİL İSTENEBİLMESİ İÇİN GEREKEN KOŞULLAR  47
4.1. Taşınmaz İşgal Edilmiş Olmalıdır  47
4.1.1. Muvafakate Dayalı Kullanım Nedeniyle Ecrimisil Talep Edilemez  49
4.1.2. Dava Konusu Edilen ve İşgale Uğradığı Bilirkişi Raporu İle Tespit Edilen Taşınmaza Yönelik Ecrimisile Hükmedilmelidir  51
4.1.3. Taşınmazı Davalının Kullanmadığının Belirlenmesi Halinde Ecrimisil Talebi Reddedilmelidir  51
4.1.4. Dava Açmakla Muvafakatin Geri Alındığı Kabul Edilmelidir  52
4.1.5. Ecrimisil Talebinin Haksız İşgal İddiasına Dayandırılması Zorunludur  52
4.1.6. Muhdesat 8 Yıldır Kullanılmasına Rağmen Davacının Ses Çıkarmaması Kullanımın Muvafakate Dayalı Olduğunu Gösterir  53
4.1.7. Taşınmazın Kullanılıp Kullanılmadığı Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Saptanmalıdır  53
4.1.8. Taşınmazı Haricen Satın Alan Kişi Bedeli Ödemediği Sürece Hak Sahibi Olarak Ecrimisil Talep Edemez  53
4.1.9. Ecrimisil İstenen Dönemde Taşınmazı Kullanmayanlar Haksız İşgalci Sayılamaz  54
4.1.10. Kullanım Muvafakate Dayalı İse Ecrimisilden Sorumlu Tutulamaz  54
4.1.11. Davalı İhtarnameden Önceki Dönem İçin İşgalci Olarak Nitelendirilemez  55
4.1.12. Davalının Fiili Kullanımının Bulunup Bulunmadığı Açıklığa Kavuşturulmalıdır  55
4.1.13. İhale ile Mülkiyeti Kazanan Alıcı, Kural Olarak Taşınmazın Yarar ve Hasarını da Üstlenmiş Olur  56
4.1.14. Çekişmeli Taşınmazların El Atılan Bölümlerinin Ayrı Ayrı mı, Yoksa Bir Bütün Halinde mi Ekilip Biçildiği Hususu Açıklığa Kavuşturulmalıdır  56
4.1.15. Kullanılmayan Parseller Ecrimisil Hesabına Dahil Edilemez  57
4.1.16. İhtarname Tarihine Kadar Çekişmeli Villanın Davalının Kullanmasına Onay Verilip Verilmediği Belirlenmelidir  57
4.1.17. İhale Yolu ile Taşınmazı Edinen Davacı Edinim Tarihi ile Tahliye Tarihi Arasındaki Dönem İçin Ecrimisil Talep Edebilir  57
4.1.18. Kısa Süre Kalıp Ayrılan Vasıtalar Nedeniyle Davalı Haksız Kullanıcı Kabul Edilemez  62
4.2. Zilyedin Geçerli Bir Hukuki Sıfat Veya Hakkı Bulunmamalıdır  62
4.2.1. İhtarname Keşide Etmekle Muvafakat Geri Alınmaktadır  65
4.2.2. Anahtarın Davacıya Teslim Edilmemesi Davacının Tasarrufuna Engel Olmaktır  66
4.2.3. Haklı ve Hukuki Gerekçeye Dayanmadan Su Borusu Geçiren Belediye Aleyhine Ecrimisile Hükmedilebilir  66
4.2.4. İhtarname Keşide Edilen Tarihe Kadar Kullanıma İtiraz Edilmemesi Muvafakat Anlamındadır  67
4.2.5. Davalının Kullanımına İptal – Tescil Davası Açılana Kadar Ses Çıkarmayan Davacının Muvafakat Ettiği Kabul Edilmelidir  67
4.2.6. Boşanma Kararının Kesinleşmesiyle Davaya Konu Taşınmaz Müşterek Konut Olarak Kabul Edilemez  68
4.2.7. Davacıların Paydaşı Olduğu Taşınmaza Belediyece Müdahale Edilmesi Ecrimisil Talebine Konu Edilebilir  68
4.2.8. Davacıların Bahçe ve Meyve Ağaçlarını Kullanmalarına Davalının Engel Olup Olmadığı Belirlenmelidir  69
4.2.9. Geçerliliği Tartışmalı Olan Tarihsiz Protokol Davalıya Taşınmazı Kullanım Hakkı Vermez  70
4.2.10. İntifa Hakkına Dayalı Kullanım Haksız İşgal Olarak Değerlendirilemez  70
4.2.11. Vasiyetnameden Rücu Belgesinin İptali Davasının Reddine Dair Karar Kesinleşinceye Kadar Taşınmazı Kullananın Haksız İşgalinden Söz Edilemez  71
4.2.12. Muvafakatin Geri Alınması, Herhangi Bir Şekle Bağlı Olmamakla Birlikte Dava Konusu Taşınmazın Kullanımına Rıza Gösterilmediğine Yönelik İrade Beyanı İçermelidir  71
4.2.13. Evlilik Birliği Sona Ermediği Müddetçe Eşlerden Birinin Aile Konutunda İkamet Etmesi İşgal Olarak Değerlendirilemez  72
4.2.14. 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun Uyarınca Yapılan Başvuru Muvafakatin Geri Alındığını Gösterir  72
4.2.15. Taşınmazın Uzun Süredir Davalı Tarafından Kullanılması Kayyumun Muvafakatini Göstermez  73
4.2.16. Harici Satıma Taraf Olan Kişinin Satıştan Vazgeçerek Ecrimisil İsteğinde Bulunması TMK’nin 2’nci Maddesine Aykırıdır  73
4.2.17. Evlilik Birliği Devam Ettiği Sürece, Eşlerden Birinin Diğerine Ait Taşınmazdan Yararlanması, Yasal ve Sosyal Destek Kabul Edilmektedir  74
4.2.18. İntifa Hakkını Sözleşme İle Devreden Kişilerin Ecrimisil Talep Hakkı Bulunmamaktadır  75
4.2.19. Ecrimisil Ödenmesi Kullanıma Hukukilik Kazandırmaz  75
4.2.20. İdarenin Bilgisi Dâhilindeki Zilyetliğe Dayanarak Caminin Biten Kısımlarının Kiraya Verilmesi Nedeniyle Davacının Fuzuli Şagil Olarak Kabul Edilmesine Olanak Bulunmamaktadır  75
4.2.21. İhtarname Çekilmesi Davalının Taşınmazı Kullanmasına İzin Vermediğini Göstermektedir  77
4.3. Haksız Kullanıcı Kötü Niyetli Olmalıdır  78
4.3.1. Ecrimisilin İlk Şartı Kötü Niyetli Zilyetliktir  80
4.3.2. Kendisine Tahsis Edilmeden Bağımsız Bölümü Kullanan Kişi İyi Niyetli Değildir  80
4.3.3. Sulh Sözleşmesinin Bitim Tarihine Kadar Taşınmazı Kullananın Kötü Niyetli Olduğunun Kabulü Mümkün Değildir  81
4.3.4. Dava Açılmakla Muvafakate Son Verilmektedir  81
4.3.5. Taşınmazı Tapu Kaydındaki Satış Vaadi Şerhi İle Birlikte Satın Alanın İyiniyetli Olunduğundan Söz Edilemez  82
4.3.6. Evlilik Birliği Boşanma Davasının Kesinleştiği Tarihte Sona Erecek ve Aile Konutu Özelliği Kalkacağından Davalı Bu Tarih Sonrası Kötü Niyetli Sayılır  83
4.3.7. Kooperatif Bekçisinden Anahtar Temin Ederek Konuta Yerleşen Kişi İyiniyetli Kabul Edilemez  84
4.3.8. Anahtar Teslim Edilmediği Sürece Davalının Taşınmaza El Attığının Kabulü Gerekmektedir  85
4.3.9. İptal Kararının Tebliğinden Bir Gün Sonra Çekişmeli Bağımsız Bölümü Davacı İdareye Teslim Eden Davalı Kötü Niyetli Zilyet Değildir  86
4.3.10. Davacının Kullandığı Bölüm İçin Ecrimisil Koşulları Gerçekleşmemiştir  87
4.3.11. Muvafakatin İhtarname İle Geri Alınması Durumunda İhtarnamenin Tebliğ Tarihinden İtibaren Davalının İyi Niyeti Olduğundan Söz Edilemez  87
4.3.12. Vakfa Ait Tapu Kaydı Kapsamında Kaldığı Yargılama Sonucunda Saptanan Davalı Kooperatiflerin Müdahalelerinin Haklı ve Geçerli Bir Nedene Dayandığı Söylenemez  87
4.3.13. Davacı Murisinin İzni İle Gerçekleşen Kullanım Haksız ve Kötü Niyetli Kullanım Olarak Değerlendirilemez  88
4.3.14. Parsellerin Paylaşılması Şeklindeki Taksimde Kullanıcılar Kötü Niyetli Kabul Edilemez  88
4.3.15. İstinat Duvarı Yapılması Haksız Kullanımı Mazur Göstermez  89
4.3.16 Davalının Taşınmazda 5 Yıldır Oturması Uzun Süreli Kullanım Olarak Değerlendirilemez  89
4.3.17. Davacının Muvafakati Varsa Davalının Kötü Niyetli Olduğu Söylenemez  90
4.3.18. Kayıttan ve Mülkiyetten Kaynaklanan Bir Hakkı Bulunmayan Kullanıcı İşgalci Sayılır  90
4.3.19. Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Tazminat İstekli Dava Açıldığı Tarihte Davalı Kötü Niyetli Sayılamaz  90
4.3.20. İhtarnamenin Davalıya Tebliğ Tarihinden İtibaren Ecrimisil Hesaplanmalıdır  91
4.3.21. Taşınmazı Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Olarak Kullanan Davalının Kötü Niyetli Olduğu Söylenemez  91
4.3.22. Tapu Tahsis Verildiği Tarihten Sonrası İçin Ecrimisil İstenemez  92
4.3.23. Taşınmazı 10 Yıl Kullanan Davacının Malik Olmadığını Dava Açılmadan Kısa Bir Süre Öğrenmesi Kullanımının Kötü Niyetli Olmadığını Göstermektedir  92
4.4. Malikin Zararının Olması Gerekmez  93
4.4.1. Ürünlerinin Zayi Olduğunu İleri Sürerek, Oluşan Zararın Tazminini İsteği Haksız İşgal Tazminatı Niteliğindeki Ecrimisil Olarak Değerlendirilemez  96
4.4.2. Bir Kimsenin Başkasına Ait Olduğunu Bildiği Taşınmazı, Hukuki Bir Dayanağı Olmadan Kullanması ve Dolayısıyla Ekonomik Yarar Sağlamasının Bir Karşılığı Olmalıdır  97
4.4.3. Davacıya Ne Şekilde Zarar Verildiği Açıklığa Kavuşturulmalıdır  97
4.5. İşgalcinin Niteliği Önemsizdir  98
4.5.1. Taşınmazı Davalı mı Yoksa Ortağı Olduğu Şirketin mi Kullandığı Tam Olarak Tespit Edilmelidir  98
4.5.2. Davalı Belediyenin Kullandığı Bölümde, Davacı Payına İsabet Edecek Yer Bakımından Hesaplanan Ecrimisile Karar Verilmelidir  99
5. ECRİMİSİL DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  100
5.1. Hazine–Belediye–İl Özel İdaresi Taşınmazlarının İşgale Uğraması Halinde Bu İdareler Dilerlerse Dava Açarak Ecrimisil Talep Edebilirler  103
5.2. HMK'nin Yürürlük Tarihinden Önce Açılan Ecrimisil Davalarında Görevli Mahkeme Dava Konusunun Değerine Göre Belirlenmektedir  111
5.3. Haksız İşgal Tazminatı Talebine Yönelik Davada Asliye Hukuk Mahkemesi Görevlidir  112
5.4. Haksız İşgal Tazminatına Yönelik Uyuşmazlık Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılmalıdır  113
5.5. Kat Mülkiyeti Kanunu ile İlgisi Bulunmayan Ecrimisil İstemine İlişkin Uyuşmazlığın Çözüm Yeri Asliye Hukuk Mahkemesidir  113
5.6. Dava Konusunun Değer ve Miktarına Bakılmaksızın Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir  114
5.7. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Haksız İşgal Tazminatına Yönelik Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığından Uyuşmazlığa Kat Mülkiyeti Kanunu’nun Uygulanacağı Dolayısıyla da Sulh Hukuk Mahkemelerince Bakılacağından Söz Edilemez  114
5.8. Ecrimisil Davası Haksız İşgalin Gerçekleştiği Yer Mahkemesinde de Açılabilir  117
5.9. Davacı İstemi HMK’nin 2’nci Maddesi Kapsamında Kaldığının Kabulü Dolayısıyla da Davada Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu Tartışmasızdır  117
5.10. Ecrimisil Davası Zarar Görenin Yerleşim Yeri Mahkemesinde de Açılabilir  121
5.11. 3533 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Kuruluşlar Arasındaki Ecrimisil Davası Hakem Sıfatıyla Çözümlenmelidir  121
5.12. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Hakem Sıfatıyla Verdiği Kararlar Kesin Hüküm Oluşturur  122
6. HİT – ECRİMİSİL DAVALARINDA DAVA ŞARTI VE TARAFLAR  124
6.1. Dava Arkadaşlığı ve Müteselsil Sorumluluk Söz Konusu Olmayan Durumlarda Davalı Ecrimisilin Tamamından Değil Hissesine İsabet Eden Oranından Sorumludur  126
6.2. Davada Davalı Sıfatıyla Yer Almayıp İhbar Edilen Kişi Aleyhine Hüküm Kurulamaz  126
6.3. Ecrimisilden Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulacaklar  127
6.4. Dava Konusu Taşınmaz Davacı Tarafından Devredilirse, Devralan Kişi, Görülmekte Olan Davada Davacı Yerine Geçer  127
6.5. Davalı Tüzel Kişiliğin Taraf Sıfatının Kaldırılması Halinde Davanın Muhatabı Belirlenerek Taraf Teşkili Sağlanmalıdır  128
7. KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZLAR VE ECRİMİSİL  129
7.1. Ecrimisil Olarak Alınması Gereken Bedelin Kira Olarak Alınması Ya Da Ödenmesi Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmez  131
7.2. Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Belirlenmesinde Sonraki Dönemler İçin İlk Dönem İçin Belirlenen Ecrimisil Bedeline ÜFE Artış Oranı Yansıtılmak Suretiyle Bulunacak Miktardan Az Olmamalıdır  132
7.3. Çekişmeli Taşınmazların Aylık Kira Getirisinin Her Yıl İçin Hangi Yöntem İle Hesaplandığı Belirtilmeden Gerekçesiz Takdir İle Hesap Edilemez  134
7.4. Kira İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Çözümünde Sulh Hukuk Mahkemesi Görevlidir  135
7.5. Akdi Bir İlişki Olmadan Davacı Parseline Baz İstasyonu Kurulması Ecrimisile Neden Olacaktır  136
7.6. Davacı Davalıyı Kiracı Olarak Kabul Ediyorsa Ecrimisil Talep Edilemez  137
7.7. Taşınmazı Sözleşmeye Dayalı Olarak Kullanan Davalının Kullanımı, Kötü Niyetli ve Haksız İşgal Olarak Değerlendirilemez  137
7.8. Pay ve Paydaş Çoğunluğu İle Gerçekleştirilmeyen Kira Sözleşmesine İtibar Edilemez  138
7.9. Davacı ile Davalı Arasında Kira İlişkisi Bulunmadığından Davalı Taşınmazda Haksız İşgalcidir  139
7.10. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Bir Taşınmazda Geçerli Bir Kira Akdinden Söz Edilebilmesi İçin Sözleşme Tüm İştirakçilerin Katılımı İle Düzenlenmiş Olmalıdır  139
7.11. Taraflar Arasında Kira Sözleşmesi Ayakta Olduğuna Göre Uyuşmazlık Bu Kira Sözleşmesine Göre Çözümlenmelidir  140
7.12. Elbirliği Mülkiyetine Konu Taşınmazda Tüm İştirakçilerin Katılımı Olmadan Düzenlenen Kira Sözleşmesine İtibar Edilemez  141
7.13. Ecrimisil Olarak Alınması Gereken Paranın “Kira Parası” Adı Altında Alınmış Veya Ödenmiş Olması, Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmez  142
7.14. Kira Parası Alınan Dönemler Açıklığa Kavuşturularak Karar Verilmelidir  143
7.15. Kira Sözleşmesi Dışında Kalan Ancak Kullanılan Alandan Ecrimisil Alınır  144
7.16. Sözleşmenin Yıldan Yıla Yenilenmesi Olanağı Kalmadığından Davacı Kiracı Fuzuli Şagil Durumuna Düşmüştür  144
7.17. Sona Ermeyen Kira İlişkisi Nedeniyle Uyuşmazlık Kira Sözleşmesi Hükümlerine Göre Çözüme Kavuşturulmalıdır  145
7.18. Kira Sözleşmesi Fesih Edildiğinde Kullanımın Haklı ve Geçerli Bir Nedene Dayalı Olduğu Söylenemez  146
7.19. Kamu Taşınmazlarında Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Taşınmazın Kullanılmaya Devam Edilmesi Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmez  146
7.20. Kira İlişkisi Sona Erdikten Sonra Yeni Bir Kira Sözleşmesinin Varlığının Davalı Tarafça İspatlanamadığı Takdirde Ecrimisile Hükmedilir  147
7.21. Davacı Yönünden Bağlayıcı Olmayan Kira Sözleşmesine İtibar Edilemez  148
7.22. Taşınmaz Halen Kirada İse Kira Sözleşmesi Getirtilip İncelenmelidir  148
7.23. Taahhütname Verilerek Taşınmazın Kullanılması Kira Sözleşmesi Yapıldığı Anlamına Gelmez  148
7.24. Kiracılık İlişkisi Kalmadığından Kira Parasının Tespitini İstemek Mümkün Değildir  149
7.25. Yolsuz Tescile Dayalı Kira Sözleşmesi Baştan İtibaren Geçersizdir  149
7.26. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazda Paydaşlardan Biri Tarafından Yapılan Kira Sözleşmesi Geçerli Değildir  149
7.27. Pay ve Paydaş Çoğunluğu İle Yapılması Gereken Sözleşmenin Tarafı Olmayan Paydaşlar Kendi Paylarına Yönelik Haksız Kullanım Bedeli Talep Edebilir  150
7.28. Sözleşme Feshedilmediği Sürece Geçerli Olan Kira Akdinin Sona Erdiği Kabul Edilerek Haksız İşgal Tazminatına Hükmedilemez  150
7.29. Ecrimisil Olarak Alınması Gereken Paranın Kira Parası Olarak Tahsil Edilmesi Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmez  151
7.30. Kamu Taşınmazlarında Kira Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarihten İtibaren Sözleşme Yenilenmediği Takdirde Kiracı Fuzuli Şagil Durumuna Düşer  152
7.31. İhtarname Keşide Edilmemesi Taşınmazının Kullanımının Muvafakate Dayalı Olduğunu Göstereceği TBK Hükmü Uyarınca Sözlü Olarak Ariyet Akdi Yapıldığı Anlamına Gelecektir  153
7.32. Kira Sözleşmesi Düzenlenmesi Halinde Bile Sözleşme Öncesi Dönem İçin Ecrimisil İstenebilir  154
8. İNTİFADAN MEN VE ECRİMİSİL  155
8.1. Mirasçılar Ölüm Tarihi İtibarıyla Hak Sahibi Olacağından Taşınmazı Haksız Olarak Kullanan Kişinin Taşınmaz Malikine Ödeyeceği Haksız İşgal Tazminatı Ecrimisilden Sorumlu Olacaktır  157
8.2. Elbirliği Halindeki Maliklerden Biri Tarafından Haricen Satılan Taşınmazda Davalının İyiniyetli Olduğundan Söz Edilemez  158
8.3. Doğal ve Hukuki Semere Getiren Yerler Bakımından İntifadan Men Koşulu Aranmaz  158
8.4. Karar Verilebilmesi İçin İntifadan Men Koşulunun Gerçekleşip Gerçekleşmediği Tereddüde Yer Bırakmayacak Biçimde Açıklığa Kavuşturulmalıdır  159
8.5. Ortaklığın Giderilmesi Davası İle İntifadan Men Koşulunun Oluştuğu da Gözetilmek Suretiyle Ecrimisile Hükmedilebilir  160
8.6. Kural Olarak, Men Edilmedikçe Paydaşlar Birbirlerinden Ecrimisil İsteyemezler  161
8.7. İntifadan Men Koşulunun Gerçekleştiği Tarihe Kadar Ecrimisil İstenemez  163
8.8. Her Paydaş Kendi Payı Oranında Ecrimisil Talep Edebilir  164
8.9. Davacının Taşınmazda Paydaş Olduğu Tarihten İtibaren Payı Oranında Ecrimisile Hükmedilmelidir  165
8.10. Davacının Miras Payı Oranında Ecrimisile Hükmedilmelidir  165
8.11. Elbirliği Mülkiyetinde de Paydaşlardan Biri Tek Başına Ortak Taşınmazdan Yararlanmasına Engel Olan Ortaklar Aleyhine Ecrimisil Davası Açabilir  165
8.12. Bağımsız Bölümü Kullanmayan Davalı Ecrimisilden Sorumlu Tutulamaz  166
8.13. Davacıların Payı Oranında Belirlenecek Ecrimisile Hükmedilmelidir  166
8.14. Paydaşların Ecrimisil İsteyebilmesi İçin Öncelikle O Paydaş Bu Ortak Yeri Münhasıran Kullanmaktan Yöntemince Men Edilmiş Olmalıdır  167
8.15. Taşınmazda Paydaş Olmayan ve Üçüncü Kişi Konumunda Bulunan Davalı Şirketin İntifadan Men Edilmesine de Gerek Yoktur  167
8.16. Müşterek veya İştirak Halindeki Mülkiyet Durumunda Taşınmazı Kullanan Malikten Ecrimisil Talep Edilebilmesi İçin, Diğer Malikler Taşınmazdan Yararlanma İsteklerini Karşı Tarafa İletmiş Olmalıdır  167
8.17. Ecrimisile Karar Verilebilmesi İçin Tüm Paydaşları Bağlayan Fiili Kullanım Biçiminin Oluşup Oluşmadığı Belirlenmelidir  168
8.18. Ölüm Tarihi İtibariyle Mirasçılar Hak Sahibi Olur  168
8.19. Bölünebilir Nitelikte Bir Alacak Olması Nedeniyle Her Ortak Kendi Payı Oranında Ecrimisil İsteyebilir  169
8.20. İntifadan Men Olgusunun Gerçekleşip Gerçekleşmediği Tespit Edilerek Karar Verilmelidir  169
8.21. Taşınmazdan Yararlanamayan Paydaş, Engel Olan Öteki Paydaşlardan Ecrimisil İsteyebilir  170
8.22. Paylı Malı Kullanan, Kullanmayan Paydaşın Haklarını Rayiç Kira Üzerinden Payı Oranında Öder  172
8.23. Ortaklığın Giderilmesi Davasının Açılması İle Muvafakat Geri Alınmaktadır  173
8.24. Kamuya Tahsis Edilmiş Taşınmazlar Yönünden, Paydaşlar Her Zaman Birbirlerinden Ecrimisil İsteyebilirler  175
8.25. İntifadan Men Koşulunun Gerçekleştiği İddiası, Her Türlü Delille Kanıtlanabilir  176
8.26. Gaip Kişiler İçin İntifadan Men Koşulunun Aranması Gerekmez  178
8.27. Paydaşlar Taşınmazdan Yararlanma İsteğini Sözlü Olarak da İleterek İntifadan Men Koşulunu Gerçekleştirebilir  178
8.28. Kayyumla İdare Edilen Yerler İçin İntifadan Men Şartı Aranmaz  178
9. İMAR UYGULAMASI VE ECRİMİSİL  180
9.1. 3194 Sayılı Kanunun 18. Maddesi Uyarınca Bedeli Ödeninceye Kadar Yapı Sahibi Fuzuli Şagil Sayılamaz  182
9.2. Davalının İradesi Dışında Gerçekleştirilen İmar Uygulaması Sonucu Davacıların Edindiği İmar Parseline Taşkın Hale Gelen Yapı Nedeniyle Ecrimisile Karar Verilemez  183
9.3. Taşınmaza İmar Uygulamasından Sonra, Taşkın Bina Yapılması Haksız İşgaldir  184
9.4. Yasal Bir Hakka Dayanılarak İnşa Edilen Yapının İmar Uygulaması Sonrasında Davacıya Ait İmar Parselinde Kalması Halinde Davalı Kusurlu Sayılamaz  184
9.5. İmar Kanunu Uyarınca Ecrimisil Bedeli Talep Edilemeyecek Olan Muhdesatlar Yalnızca Bina Niteliğine Haiz Olanlardır  185
9.6. Davalının İmar Öncesine Dayanan Bir Hakkı Varsa İradesi Dışında Gerçekleşen Şuyulandırma Nedeniyle Davalı Kötü Niyetli Kabul Edilemez  186
9.7. Paydaşı Olduğu Kadastral Parsele Yaptığı Binanın İmar Uygulaması İle Davacının da Paydaşı Olduğu İmar Parselinde Kalması Halinde Bina Bedeli Ödeninceye Kadar Davalının Kullanım Hakkı Bulunmaktadır  188
9.8. İmar Uygulaması Sonucu Yapının Taşkın Durum Yaratması Kamusal Bir Tasarrufun Sonucudur  188
9.9. 3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesi Uyarınca Yapı Bedeli Ödeninceye Kadar Yapı Sahibinin Yapıyı Kullanma Hakkı Bulunduğundan Fuzuli Şagil Sayılamaz  189
10. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA VE ECRİMİSİL  191
10.1. Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle Tazminat ve Ecrimisil Davaları Birlikte Açılabilecektir  194
10.2. Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazda El Atma Tarihinden Önce Taşınmazın Kullanımı Kısıtlanmadığından El Atma Tarihinden Dava Tarihine Kadar Ecrimisile Hükmedilmelidir  196
10.3. Ecrimisil Bedeli Tespit Edilebilmesi İçin El Atma Nedeniyle Davacı Taşınmazı Kullanamamasından Dolayı Kazanç Kaybına Uğramalıdır  197
10.4. Ecrimisil Davası Kamulaştırmasız El Atmaya Dayalı Tazminat Davası İle Birlikte Açılabileceği Gibi Ayrıca da Açılabilir  197
10.5. Geçirilen Yoldan Büyükşehir Belediyesi’nin mi Yoksa İlçe Belediyesi'nin mi Sorumlu Olacağı Açıklığa Kavuşturulmadan Ecrimisil Hüküm Altına Alınamaz  198
10.6. İmar Planında Yol Olarak Görülmeyen Yerler Bakımından da Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Hatalıdır  198
10.7. Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Mülkiyet Hakkı Sona Eren Davacı Ancak Bu Tarihe Kadar Ecrimisil Talep Edebilir  199
10.8. Davalı İdarece Park ve Çiçek Bahçesi Yapılmak Suretiyle El Atılan Dava Konusu Taşınmaza İlişkin Ecrimisile Hükmedilebilir  199
11. ECRİMİSİL BEDELİNİN HESAPLANMASI  201
11.1. Önceki Dönem İçin Kesinleşen Mahkeme Kararı İle Belirlenen Ecrimisil Bedeli Devam Eden Davada Emsal Olarak Kullanılabilir  207
11.2. Davacı Tarafından İbraz Edilen Emsal Kira Sözleşmeleri Dikkate Alınmadan Ecrimisil Bedeline Hükmedilemez  208
11.3. Bir Yıl İçin Hesaplanan Net Gelirin Beş Yıla Dönüştürülmesi Suretiyle Ecrimisil Bedeli Hesaplanamaz  209
11.4. Soyut İfadelerle Belirlenen Kira Paralarına Geriye Dönük Şekilde Endeks Uygulanmak Suretiyle Ecrimisil Bedeli Hesaplanamaz  210
11.5. Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Belirlenmesinde Taşınmazın Dava Konusu İlk Dönemde Mevcut Haliyle Serbest Şartlarda Getirebileceği Kira Parası Esas Alınmalıdır  212
11.6. Soyut Belirlemelerle Ecrimisil Hesabı Yapılamaz  214
11.7. Yoncalık Niteliğindeki Taşınmaza Yonca Geliri Üzerinden Değer Biçilmesinde İsabetsizlik Bulunmamaktadır  214
11.8. Arsa ve Binalarda Kira Esasına Göre Talep Varsa, Taraflardan Emsal Kira Sözleşmeleri İstenmelidir  216
11.9. El Atmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Net Olarak Tespit Edilmelidir  216
11.10. Dava Tarihinden Sonraki Bir Tarih İçin Ecrimisile Hükmedilemez  218
11.11. Tahliye Tarihi Davacının Ecrimisil Talep Ettiği Son Tarihinten Önce İse Son Dönem Olarak Tahliye Tarihi Esas Alınmalıdır  218
11.12. Aylık Kira Gelirinden Geriye Dönük Endeks Uygulanarak Düzenlenen Bilirkişi Raporuna İtibar Edilerek Hüküm Kurulamaz  219
11.13. Taşınmazların Boş Arsa Olarak Dava Konusu Edilen İlk Dönemde Getirebileceği Kira Parası Belirlenmelidir  220
11.14. Dava Tarihinden Sonraki Dönemi Kapsar Şekilde Ecrimisile Hükmedilemez  222
11.15. Ecrimisil Bedelinin Belirlenmesinde Taşınmazın Tapu Kaydındaki Vasfıda Dikkate Alınmalıdır  222
11.16. Ürün Esasına Göre Talep Varsa, Ekildiği Bildirilen Ürünlerin Ecrimisil Talep Edilen Yıllara Göre Birim Fiyatları ve Dekara Verim Değerleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerinden Sorulmalıdır  223
11.17. Dava Açıldığı Tarihteki Fiili ve Hukuki Duruma Göre Hükme Bağlanmalıdır  223
11.18. Taşınmaza El Atılan Tarih Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlenmelidir  223
11.19. Davalıların Kullandığı ve Tasarruf Ettiği Taşınmazlar Ayrı Ayrı Tespit Edilmeli ve Sorumlu Olacakları Ecrimisil Belirlenmelidir  223
11.20. Taşınmazın Emlak Değerinin % 5'inin Yıllık Kira Bedeli Olarak Kabul Edilerek, Aya Bölünmek Suretiyle Ecrimisil Hesaplanması Doğru Değildir  224
11.21. Ecrimisil Talep Edilen Dönemde Davacıların Taşınmazda Pay İktisap Ettiği Tarihler ve Pay Miktarları Gözetilerek Karar Verilmelidir  225
11.22. Ecrimisilin Dava Tarihine Göre Belirlenip Geriye Doğru Gidilerek Hesaplanması Doğru Değildir  226
11.23. Boşanma Kararının Kesinleştiği Tarih İle Dava Tarihi Arasındaki Dönem İçin Ecrimisile Hükmedilmelidir  226
11.24. İşgal Edilen Alanın Miktarı Belirlenmeden Ecrimisil Hesap Edilemez  227
11.25. Ölüm Tarihinden Dava Tarihine Kadar Ecrimisile Hükmedilir  227
11.26. İşgal Miktarı Mükerrer Hesaplanamaz  227
11.27. El atılan Bölüm Yönünden Davacıların Payı Oranında ve Her Bir Davalının Kullandığı Alan Belirlenerek Ecrimisil Hesaplanmalıdır  228
11.28. Taşınmaz Mülkiyeti İhalenin Kesinleşmesi Halinde İhale Tarihinde Kazanılmış Olur  228
11.29. Davacının Taşınmazda Hak Sahibi Olmadığı Dönemi de İçerir Biçimde Ecrimisil Belirlenemez  229
11.30. Önceki Ecrimisil İsteği Bakımından Mahkemece Verilen Ret Hükmü Taraflar Arasında Kesin Hüküm Oluşturur  230
11.31. Ecrimisil Likit Alacak Olmadığı İçin İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemez  230
11.32. Kira Paralarına Geriye Doğru Endeks Uygulanarak Ecrimisil Hesaplanamaz  231
11.33. Ecrimisil Bedeli Belirlenmesinde Benzer Nitelikli Yerlerin İşgal Tarihindeki Kira Bedelleri de Araştırılmalıdır  231
11.34. Ecrimisil Hesabında En İyi Emsal Taşınmaz Taşınmazın Kendisidir  232
11.35. Yapıyı Davalı Yaptırdığından Yapı Üzerinden Ecrimisil Hesaplanması Hatalıdır  232
11.36. Gelir Metoduna Göre Ecrimisil Hesaplanabilir  232
11.37. Dava Tarihinden Sonraki Dönemi Kapsayacak Şekilde Ecrimisile Karar Verilemez  233
11.38. Taşınmaz TV Vericisi ve Baz İstasyonu Olarak Kullanıldığına Göre Emsal TV Vericisi ve Baz İstasyonu Rayiç Kira Bedelleri İncelenerek Karar Verilmelidir  233
11.39. Bir Taşınmazın En İyi Emsali Kendisidir  234
11.40. Ölçüm Yaptırılan Tarihten İtibaren Ecrimisil Hesaplanmalıdır  234
11.41. Ecrimisil Ancak Dava Tarihine Kadar Belirlenebilir  235
11.42. Her Yıl İçin Aynı Gelir Bedeli Üzerinden Ecrimisil Hesaplanması Doğru Değildir  235
11.43. Mahkeme Kararı Güçlü Delil Niteliğindedir  236
11.44. Emsal Araştırması Yapılmadan Sadece Davacı İle Davalı Arasındaki Kira Sözleşmesi Esas Alınarak Ecrimisil Hesabı Yapılamaz  236
11.45. Boş Arsa Niteliğindeki Taşınmazın Bu Haliyle Ne Şekilde Gelir Getirebileceği Belirlenmelidir  236
11.46. Elde Edilecek Gelirden Üretim Giderleri Düşülmek Suretiyle Net Gelir Miktarı Üzerinden Ecrimisil Hesaplanabilir  237
11.47. Dava Konusu Bağımsız Bölümde Yapıldığı İleri Sürülen İyileştirmeler Ecrimisil Hesabında Dikkate Alınmalıdır  237
11.48. Özel Amaca Tahsisli Ortak Yer, Niteliği Gereği Ekonomik Bir Yarar Sağlamayacaksa Ecrimisile Konu Edilemez  237
11.49. Ecrimisil Alacağı Likit Alacak Niteliğinde Olmadığından İcra İnkar Tazminatı İsteği Kabul Edilemez  238
11.50. Dava Konusu Taşınmaz Arsa Vasfında Olması Nedeniyle İşyerine İlişkin Kira Bedeli Üzerinden Ecrimisil Hesaplanamaz  238
11.51. Kayyum Tayin Edilmesinden Önceki Döneme Dair Ecrimisil Talep Edilebilir  239
11.52. Arsa Vasfındaki Taşınmaza Emsal Olmayacak İşyerlerinin Kira Ortalamasının Esas Alınarak Ecrimisil Belirlenmesi Yanlıştır  239
11.53. Ecrimisile Hükmedilebilmesi İçin Benzer Nitelikteki Yerlerin İşgal Tarihindeki Bedelleri Araştırılmalıdır  240
11.54. Dava Konusu Taşınmazla İlgili Önceki Döneme Ait Kesinleşen Ecrimisil Davasında Belirlenen Miktar ÜFE Oranında Artırılarak Ecrimisil Hesaplanabilir  240
11.55. Gelir Vergisi Kanunu’nun 73’üncü Maddesi Uyarınca Ecrimisil Hesaplanamaz  241
11.56. İmalat Eksiklikleri Giderilmeyen Taşınmazın Tamamlanması Halinde Getirebileceği Kira Bedeli Üzerinden Ecrimisil Hesabı Doğru Değildir  241
11.57. Taşınmazın Tahliye Edildiği Tarihten Sonraki Dönemi de Kapsayacak Şekilde Ecrimisil Hesap Edilemez  242
11.58. Dükkânın Yarısı Kullanıldığına Göre Ecrimisil Bakımından da Gelirin Yarısına Hükmedilmelidir  242
11.59. Çekişmeli Taşınmazın Davalı Belediye Tarafından Terk Edildiği Gözetilerek Ecrimisilden Sorumlu Olduğu Dönem Belirlenmelidir  243
11.60. Ecrimisilin Aylık Belirlenmesi İsabetsizdir  243
11.61. Dava Tarihine Kadar Olan Dönem İçin Ecrimisil Hesaplanmalıdır  244
11.62. Çekişmeli Taşınmazın Uzun Yıllardır Yapılanmak Suretiyle Kullanılmasının Belirlenmesi Halinde Ecrimisil Hüküm Altına Alınmalıdır  244
11.63. Yapılan Ödemeler Haksız İşgal Tazminatından Düşülmelidir  244
11.64. Bodrum ve Çatı Katının Özel Amaca Tahsisli Ortak Yer Olmakla Niteliği Gereği Ekonomik Bir Yarar Sağlamayacağı Gözetilmelidir  245
11.65. İki Yıl İçin Ayrı Ayrı Hesaplanan Ecrimisilden Sadece Bir Yıl İçin Karar Verilmesi Doğru Değildir  245
11.66. Taşınmaz İşgal Edilmeden Önce Boş Arsa İse Mevcut Haliyle Yani 'Boş Arsa' Olarak Kiraya Verilmesi Halinde Getireceği Kira Geliri Tespit Edilmelidir  246
11.67. Taşınmazın Dava Tarihindeki Kira Bedelinden Geriye Gidilerek Ecrimisil Hesaplanamaz  246
11.68. İcra İnkâr Tazminatına Hükmedilmiş Olması İsabetsizdir  246
11.69. Davacının Açtığı İptal ve Tescil Davasının Kabulüne İlişkin Olarak Verilen Kararın Kesinleştiği Tarihten Davanın Açıldığı Tarihe Kadar Hesaplanacak Ecrimisil Hüküm Altına Alınmalıdır  247
11.70. Davacının Tarafı Olmadığı Bir Sözleşmeden Kaynaklanan Olası Kar Kaybı Ecrimisilin Konusu Olamaz  247
11.71. Taşınmazın Hangi Tarihten İtibaren Sular Altında Kalarak Davacının Kullanımının Engellendiği Tespit Edilmelidir  247
11.72. Emlakçılardan Alınan Satış ve Kira Bedeli Baz Alınarak Ecrimisil Hesaplanamaz  248
11.73. Ürün Esasına Göre Haksız Kullanım Bedelinin Talep Edilmesi Halinde Bölgede Ekilen Tarım Ürünlerinin Neler Olduğu Tarım İl Veya İlçe Müdürlüğünden Sorulmalıdır  248
11.74. Zirai Gelir Esasına Göre Ecrimisil İsteğinde Bulunulması Durumunda Taşınmazın Nadasa Bırakılıp Bırakılmadığı Tespit Edilmelidir  249
11.75. Belediye Hizmetlerinden Yararlanması Sebebi İle Arsa Özelliğinde Olduğu Belirlenen Taşınmaza Kira Esasına Göre Ecrimisil Hesaplanabilir  249
11.76. Birden Fazla Ürün Yetişebilecek Taşınmaz İçin Tek Ürün Yetiştirildiği Varsayımıyla Ecrimisil Hesaplanamaz  250
11.77. Arsa Vasfıyla Kiraya Verilen Taşınmaz İçin Emsal Konutlara İlişkin Kira Gelirinden Arsa Payına İsabet Eden Tutar Üzerinden Ecrimisil Hesaplanamaz  250
11.78. Arsa Vasfıyla Kira Esasına Göre Ecrimisil Bedeli Hesaplanmasında Aynı İlçede, Aynı Semtte Emsal Kira Sözleşmeleri İncelenmelidir  251
11.79. Yargıtay Tarafından Bozulan Yerel Mahkeme Kararında Belirtilen Ecrimisil Bedeli Emsal Olarak Kullanılamaz  251
11.80. Arsa Olarak Kullanılan Taşınmaz İçin Yapılması Muhtemel Üniteler Üzerinden Ecrimisil Hesaplanamaz  252
11.81. Davacıların Çekişme Konusu Taşınmazda Pay Edindikleri Tarihler Gözetilerek Ecrimisile Hükmedilmelidir  252
11.82. Taşınmazın Rayiç Değeri Üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun 73. Maddesi Uyarınca Ecrimisil Bedeli Hesaplanması Doğru Değildir  253
11.83. Ecrimisil Talep Edilen Dönemi Kapsayan Ödeme Bulunması Halinde Ödemeler Hesaplanan Ecrimisilden Mahsup Edilmelidir  253
11.84. Tarımsal Faaliyette Kullanılan Taşınmaza Otopark Olarak Ecrimisil Hesap Edilemez  254
11.85. Emsal Araştırması Yapılmadan Taşınmaz Değerinin % 5’inin Yıllık Kira Bedeli Olacağı Gerekçesi İle Ecrimisil Belirlenmesi Doğru Değildir  254
11.86. Haksız İşgalden Doğan Zarar Her Zaman Kira Karşılığı Olan Gelir Olmayıp Çok Daha Kapsamlı Olması Mümkündür  255
11.87. Davalılar Ev ve Seranın İcra Marifetiyle Yıkıldığı Döneme Kadar Ecrimisilden Sorumlu Tutulmalıdır  256
11.88. İşgale Uğrayan Taşınmazın Bazı Dönemlerde Boş Kalacağı Varsayımıyla Ecrimisil Bedelinin % 20 Oranında İndirimle Belirlenmesi Doğru Değildir  257
11.89. İşgal Edilen Taşınmazın Ecrimisil Bedelinin Tespitinde Haftada Bir Gün Kullanıldığı Gerekçesine Dayalı Olarak Karar Verilmesi İsabetsizdir  257
11.90. Dava Konusu Taşınmazın Değerinin %5’inin Yıllık Kira Bedeli Olarak Tespiti ve Geriye Gidilerek Önceki Yıl Ecrimisil Bedellerinin Belirlenmesi Hatalıdır  258
11.91. Ecrimisil Hesabında Fesih Edilen Kira Sözleşmesindeki Kira Bedeli Dikkate Alınabilir  258
11.92. Birbirine Emsal Olabilecek Yan Yana İki Parsel İçin Birbirinden Farklı Ecrimisil Bedeli Belirlenemez  258
11.93. Taşınmazda Paydaş Olmayan El Atan Hakkında Ecrimisile Karar Verilebilir  259
11.94. Davaya Konu Taşınmaz Hakkında Ortaklığın Giderilmesi Davası, Kentsel Dönüşüm Uygulaması Ya Da Kamulaştırma İşlemi Bulunmadığından Davacının Tespit Davası Açmasında Güncel Hukuki Yararının Bulunmamaktadır  259
11.95. Dava Konusu Taşınmazın Yeniden Kiraya Verilmesi Halinde Getirebileceği Kira Parasının O Dönem İçin Adil ve Aşırı Olmayan, Hakkaniyete Uygun Miktarda Olması Gözetilmelidir  260
11.96. Davalının Kullandığı Kısım Taşınmazın En İyi Yeri Olmadıkça Ecrimisile Hükmedilmesi Yanlıştır  261
11.97. Kira Ödenmeden Kullanılarak Ekonomik Yarar Sağlanan Taşınmaz Nedeniyle Ecrimisilin Belirlenmesinde Davacının Sağlayabileceği Değil, Davalının Sağladığı Yarar Esas Alınmalıdır  262
11.98. Dava Konusu Taşınmazın Arsa Vasfı İle Kiraya Verildiği Takdirde Getirebileceği Kira Getirisi Üzerinden Ecrimisil Hesabı Yapılması Gerekirken, Davalı Tarafından Otopark Olarak İşletilmesi Nedeniyle Elde Edilen Kazancın Ecrimisil Olarak Kabul Edilmesi Doğru Değildir  264
11.99. Bir Taşınmazı Kendi Tasarrufunda Bulunduran Kişinin Ecrimisille Sorumlu Tutulabilmesi İçin O Taşınmazdan Gelir Elde Etmesi Şart Değildir  265
11.100. Ecrimisil Tutarından Taşınmazın Korunması, Bakım ve Onarım İçin Zorunlu Masraf Kalemleri Mahsup Edilerek Net Ecrimisile Hükmedilebilir  266
11.101. Ödenecek Tazminat Ağaçların Arazi Maliki Davacı İçin Arz Ettiği Sübjektif Değeri Aşamayacaktır  267
11.102. Ecrimisil Hesabının ÜFE Yerine TÜFE Uygulanarak Yapılması İsabetsizdir  269
11.103. Tarla Niteliğindeki Taşınmaza Bağın Davalı Tarafından Dikilmesi Nedeniyle Ecrimisil Tarla Niteliği Gözetilerek Hesaplanmalıdır  270
11.104. Dava Tarihinden Sonrasını Kapsayacak Şekilde Ecrimisile Hükmedilemez  271
11.105. Hâkim, Gerçek Ecrimisil Miktarını Tespit Edebilmek İçin Resen Hareket Etmek Zorundadır  271
11.106. Elmalar Davalı Tarafından Dikilip Yetiştirildiğine Göre Elma Geliri Esasına Göre Ecrimisile Hükmolunamaz  273
11.107. Taşınmazın Tahliye Edilmesinden Sonra Geriye Dönük Olarak Ecrimisil Alınabilir  273
11.108. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshedilmesi Halinde Ecrimisil Talep Edilebilir  274
11.109. Ecrimisil Bedeli Ağaçlar İçin Değil Taşınmazın Zemini İçin Belirlenmelidir  274
11.110. Ürün Üzerinden Hesaplama Yapılması Halinde Ürünlerin Neler Olduğu Bilirkişi Raporunda Belirtilmelidir  274
11.111. Ecrimisil İstenen Dönem İtibariyle Taşınmazdan Tarımsal Ürün Alınmasının Mümkün Olmaması Halinde Ecrimisil Boş Tarla Olarak Hesaplanmalıdır  275
11.112. Taşkın Yapı Davalı Dışında Birine Ait İse Ecrimisil Hesabı Arsa Üzerinden Yapılmalıdır  276
11.113. İhtarnamenin Tebliğ Edildiği Tarihten İtibaren Öngörülen 15 Günlük Sürenin Bitim Tarihine Kadar Olan Süre Yönünden Davalıyı Fuzuli Şagil Olarak Kabul Etmek Olanaksızdır  276
11.114. Bina Bedeli Ödenmedikçe Yapı Sahibi Haksız Kullanıcı Sayılmaz  277
11.115. Müdahalenin Geçici Olduğu Şeklindeki Hukuki Dayanaktan Yoksun Gerekçe İle Ecrimisil Talebi Reddedilemez  277
11.116. Ecrimisil Bedeline KDV İlave Edilerek Hüküm Kurulamaz  278
11.117. İdare Mahkemesince Bankanın Fuzuli Şagil Olmadığına Karar Verilmesi Nedeniyle Erimisilden Sorumlu Tutulmasına Olanak Bulunmamaktadır  278
11.118. Ticari Gelir Kaybı Temel Alınarak Ecrimisil Hesaplanamaz  279
11.119. Mülkiyet Hakkı Devredilse Dahi Ecrimisil Talep Edilebilir  279
11.120. EURO Hesabı Üzerinden Ecrimisil Bedeli Tespit Eden Rapora İtibar Edilemez  280
11.121. Ecrimisil İstenirken Su Debisi Değil Tesislerin Yer Aldığı Alan Büyüklüğü Dikkate Alınmalıdır  280
11.122. Taşınmazdaki Pay Oranı Dikkate Alınmadan Tam Pay Sahibi Gibi Ecrimisile Hükmedilemez  281
12. ECRİMİSİL DAVALARINDA BİLİRKİŞİ, ÖNEMİ VE UZMAN GÖRÜŞÜ  282
12.1. Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Ecrimisile Konu Taşınmaza Emsal Olabilecek Kira Sözleşmeleri Değerlendirilmelidir  285
12.2. Eksik inceleme ve Araştırma İle Ecrimisil Talebinin Kabulüne Karar Verilemez  286
12.3. Bilirkişi Raporuna İtiraz Aşamasında Davalı Tarafın Sunduğu Emsal Kira Sözleşmeleri Değerlendirilmeden Karar Verilemez  287
12.4. Aynı Taşınmazlar Hakkında Açılmış Başka Davalardaki Tespitler de Gözetilmelidir  288
12.5. Farklı İki Bilirkişi Raporundan Hangisine İtibar Edildiği Kararda Tartışılmalıdır  289
12.6. Taşınmazın Dava Tarihi İtibariyle Davalı Tarafından Kullanılıp Kullanılmadığı Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmelidir  290
12.7. Taşınmazın Vakfiye Şartlarına Uygun Olarak Kullanılıp Kullanılmadığı Belirlenerek Karar Verilmelidir  290
12.8. Aynı Taşınmazla İlgili Açılmış Diğer Davalar Değerlendirilerek Ecrimisil Bedeli Belirlenebilir  291
12.9. Başka Bir Dava Dosyasındaki Rapor Esas Alınarak Karar Verilemez  291
12.10. Ecrimisil Davasında Alanında Uzman Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Karar Verilmelidir  291
12.11. Hükme Esas Alınacak Bilirkişi Raporu Davacının Talep Ettiği Dönemi Kapsar Şekilde Bilimsel Verilere Uygun Denetime Elverişli Olmalıdır  292
12.12. Kira Esasına Göre Belirlenecek Ecrimisilin Hüküm Altına Alınmasının İstendiği Davada Soyut İfadelerle Hazırlanan Bilirkişi Raporu Esas Alınamaz  294
12.13. Emsal Kira Sözleşmeleri Değerlendirilmeden Karar Verilemez  295
12.14. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ecrimisil Hesaplaması Konusunda Uzman Bilirkişidir  295
12.15. Dava Konusu Hakkında Birbirinden Farklı Bilirkişi Raporları Olması Durumunda Mahkeme Tarafından Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilmelidir  296
12.16. Ecrimisil Yönünden Çelişkili Raporlardan Son Rapora Neden İtibar Edildiği Açıklanmalıdır  296
12.17. Ecrimisilin Varlığı ve Miktarı Alınacak Bilirkişi Raporu ve Yapılan Yargılama İle Saptanması Alacağın Likit Olmadığını Göstermektedir  297
12.18. Bilirkişiler Tarafından Ecrimisil Hesaplaması Yapılırken Üfe Artış Oranları Gösterilmelidir  297
12.19. Uzman Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Keşif Yapılarak İlk Dönem Ecrimisil Miktarı Belirlenmeli, Sonraki Yıllar İçin İse ÜFE Artış Oranı Uygulanmak Suretiyle Takip Eden Dönemler İçin Ecrimisil Miktarı Hesap Edilmelidir  298
12.20. Bilirkişi Raporunda Hangi Taşınmazın Emsal Alındığı Belirtilmelidir  299
12.21. Ecrimisile Konu Taşınmazın Ev Olmasına Karşın Bilirkişi Olarak İnşaat Alanında Özel ve Teknik Bilgiye Sahip Olmayan Ziraat Mühendisi Görevlendirilmesi Doğru Değildir  299
12.22. Haksız Fiil Alacağı Niteliğindeki Ecrimisilin Varlığı ve Miktarı Bilirkişi Raporu İle Saptanacaktır  299
12.23. Bilirkişi Raporlarındaki Çelişkiler Giderilmeden Karar Verilmemelidir  300
12.24. Bilirkişi Raporu Yargıtay Denetimini Sağlayacak Bilgi ve Belgeye Dayanan Gerekçe İhtiva Etmelidir  300
12.25. Kesinleşen Başka Bir Davada Verilen Ecrimisil Kararı Görülmekte Olan Davada Güçlü Delil Niteliğindedir  301
12.26. Kira Bedelinin Uyarlama Koşullarının Var Olup Olmadığının Saptanması, Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgiyle Çözümlenebilir Nitelikte Değildir  301
13. ECRİMİSİL DAVALARINDA TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ  305
13.1. Tarım Arazilerinin Haksız Kullanımı Nedeniyle Ürün Esasına Göre Talep Varsa Bölgede Münavebeli Ekim Yapılıp Yapılmadığı, Taşınmazın Nadasa Bırakılıp Bırakılmadığı Tespit Edilmelidir  306
13.2. Talepten Fazlaya Hükmedilemez  307
13.3. Taleple Bağlılık İlkesine Aykırı Şekilde Talep Aşılmak Suretiyle Karar Verilemez  308
13.4. Hakim Taraf Talepleriyle Bağlı Olarak Karar Vermelidir  308
13.5. Taleple Bağlılık İlkesine Aykırı Şekilde Talep Aşılmak Suretiyle Ecrimisile Faiz İşletilmesi İsabetsizdir  308
13.6. Hakim Tarafların Talep ve Sonuçlarıyla Bağlıdır  309
13.7. Davacıların Payları Oranında Bilirkişi İncelemesiyle Belirlenecek Ecrimisile Hükmedilmesi Gerekir  309
13.8. Ecrimisil Talep Edilen Sürenin Tespitinde de Taleple Bağlı Kalınmalıdır  310
13.9. Hakim Tarafların Talep Sonuçlarıyla Bağlı Olup, Bu Taleplerden Fazlasına
Ya Da Başka Bir Şeye Karar Veremez  310
13.10. Davacının Hangi Tarih Aralığı İçin Ne Miktarda Ecrimisil İstediği Açıklattırılmalıdır  310
13.11. Davacının İsteği Aşılarak Ecrimisile Karar Verilemez  311
13.12. Dava Dilekçesinde Üç Yıl Üzerinden Ecrimisil Talep Edilmesine Karşın Dört Yıl Üzerinden Ecrimisil Hesaplanamaz  311
13.13. Ecrimisil İstenen Dönem Aşılarak Karar Verilemez  312
13.14. Talebe Göre Her Ayın Ecrimisil Alacağı Tahakkuk Ettiği Aydan İtibaren Dava Tarihine Kadar Olan İşlemiş Faizi Hesaplanarak İşlemiş Faiz Alacağına da Karar Verilmelidir  312
13.15. Taleple Bağlılık İlkesine Aykırı Şekilde Ecrimisile Hükmedilemez  313
13.16. Dava Dışı Taşınmaz İçin Ecrimisile Hükmedilemez  313
14. ECRİMİSİL DAVALARINDA ISLAH VE EK DAVA  315
14.1. Islah ile Davacının Faiz Talebi Yoksa Ecrimisile Dava Tarihinden İtibaren Faize Karar Verilemez  317
14.2. Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutularak Ecrimisil Talebinde Bulunulabilir  318
14.3. Yargıtay Bozma Kararından Sonra Islah Suretiyle Talep Sonucunun Arttırılması Mümkün Olmadığından Fazlaya Dair Haklar Ek Dava Açılmak Suretiyle İstenmelidir  319
14.4. Kısmi Dava Açabilmesi İçin Alacaklının Bu Davayı Açmada Korunmaya Değer Bir Hukuki Yararının Bulunması Şarttır  320
14.5. Islah Dilekçesi ve Bilirkişi Raporları Davalı Tarafa Tebliğ Edilmeden, Davalıya Bu Hususta Savunma Hakkını Kullanması Olanağı Sağlanmadan Sonuca Gidilemez  322
15. ECRİMİSİL DAVALARINDA FAİZ  324
15.1. Ecrimisil Dönem Sonlarından İtibaren İşleyecek Yasal Faizi İle Birlikte Talep Edilebilir  324
15.2. Her Yıl İçin Saptanan Ecrimisil Miktarına, Tahakkuk Tarihleri Olan Dönem Sonlarından İtibaren Yasal Oranda İşleyecek Kademeli Faize Hükmedilmelidir  325
15.3. Dava Dilekçesinde Faiz Talebi Yoksa Hüküm Altına Alınan Ecrimisile Faiz İşletilemez  326
15.4. Ecrimisil Talep Varsa Dönemsel Faizi İle Birlikte Hüküm Altına Alınır  326
15.5. Ecrimisil Davalarında Dönem Sonları İtibariyle Faize Hükmedilebilir  326
15.6. Dava Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edilmesine Karşın Dönem Sonlarından İtibaren İşleyecek Faize Hükmedilemez  327
15.7. Her Yıl İçin Saptanan Ecrimisil Miktarına Tahakkuk Tarihleri Olan Dönem Sonlarından İtibaren Yasal Oranda Faize Hükmedilmelidir  327
15.8. Kademeli Faiz Talebi Yerine Yalnızca Faiz Talep Edilmiş İse Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmolunabilir  328
15.9. Ecrimisil Davalarında, Her Dönem Sonu İçin Belirlenen Miktara Dönem Sonu İtibariyle Faiz Yürütülmesi Gerekir  328
15.10. Yıllık Dönem Sonlarının Faiz Başlangıcı Olarak Kabulü Gerektiği Halde Aylık Dönemler Halinde Faize Hükmedilmesi Doğru Değildir  329
15.11. Her Dönem İçin Belirlenen Ecrimisil Bedeline, Dönem Sonundan İtibaren Faiz İşletilmesine Karar Verilmesi Gerekirken, Toplam Bedele Dava Tarihinden İtibaren Faize Karar Verilmiş Olması Doğru Değildir  329
15.12. Ecrimisile Dava Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmelidir  330
15.13. Her Dönem İçin Belirlenen Ecrimisil Bedeline, Dönem Sonundan İtibaren Yasal Faiz İşletilmesine Karar Verilmelidir  330
15.14. Ecrimisil Bedeline Yasal Faiz Uygulanması Gerekirken Reeskont Faizi Uygulanması Doğru Değildir  330
16. ECRİMİSİL DAVALARINDA ZAMANAŞIMI  332
16.1. Dava Tarihinden Geriye Dönük 5 Yıllık Ecrimisil Miktarı Talep Edilebilir  333
16.2. Dava Tarihinden Geriye Doğru Beş Yıl İçin Ecrimisil Hesaplanabilir  334
16.3. Süresinde Zamanaşımı İtirazında Bulunulması Hali Dikkate Alınmalıdır  334
16.4. Ecrimisil İstekleri 5 Yıllık Zamanaşımına Tabidir  334
16.5. Zaman Aşımı Defi Gözetilerek Dava Tarihinden Geriye Doğru 5 Yıllık Dönem İçin Ecrimisil Belirlenmelidir  335
16.6. Zamanaşımı İtirazı Mahkemece Dikkate Alınmalıdır  335
16.7. Zamanaşımı İtirazında Bulunulması Halinde 5 Yıldan Fazla Ecrimisile Hükmedilemez  336
17. ECRİMİSİL DAVALARINDA KANUN YOLLARI OLARAK İSTİNAF VE TEMYİZ  337
Yararlanılan Kaynaklar  339
Kavram Dizini  341
 


Nurdoğan Ünal
1981 Ankara Maliye Meslek Lisesi,
1983 Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksek Okulu,
1989 Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Mezunuyum.
1983–;;2007 yılları arası Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Denetmeni,
2007–;;2009 yılları arası Afyon Kocatepe Üniversitesinde İç Denetçi olarak görev yaptım.
2009 yılından bu yana Antalya Büyükşehir Belediyesinde İç Denetçi olarak görev yapmaktayım.
Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanıyım.
Halen Ankara Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans yapmaktayım.

Tarafımdan bizzat ya da meslektaşlarım veya hukukçularla birlikte kaleme aldığım;
1. Belediye Meclis Üyelerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları,
2. Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)
3. İhale Suçları –;; İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma
4. Belediye Taşınmazları,
5. Kamu Görevlilerinin Cezai–;;İdari–;;Mali Sorumlulukları,
6. Devlet İhale Kanunu,
7. Kamu Taşınmazlarında Ecrimisil ve Tahliye,
8. Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular,
9. Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler,
10. Yeni Belediye Kanunu Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm İmar Uygulamaları ve 2/B Arazi Satışları,
11. Mahalli İdarelerde ve Yükseköğretim Kurumlarında Taşınmaz Yönetimi,
12. 101 Soru ve 101 Cevapta İmar İşlemleri, Arsa ve Arazi Düzenlemeleri, İtiraz ve Dava Yolları, Gayrimenkul ve Değerleme İşlemleri,
isimli yayınlarım bulunmaktadır.

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  25
1. HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI – ECRİMİSİL TANIMI  27
2. ZİLYETLİK – MÜLKİYET VE TAŞINMAZA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER  30
2.1. Zilyetlik Kavramı  30
2.2. Mülkiyet Türleri  30
2.2.1. Paylı Mülkiyet  30
2.2.1.1. Paylı Mülkiyette Yönetim ve Tasarruf  31
2.2.1.2. Olağan Yönetim İşleri  31
2.2.1.3. Önemli Yönetim İşleri  31
2.2.1.4. Olağanüstü Yönetim İşleri ve Tasarruflar  32
2.2.1.5. Yararlanma, Kullanma ve Koruma  32
2.2.1.6. Kararların Bağlayıcılığı  32
2.2.1.7. Paydaşlıktan Çıkarma  32
2.2.1.8. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi  33
2.2.2. Elbirliği Mülkiyeti  33
2.2.2.1. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi  34
2.3. Mülkiyet Hakkının Kapsamı  34
2.3.1. Bütünleyici Parça  34
2.3.2. Doğal Ürünler  34
2.3.3. Eklenti  34
2.4. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu  35
2.4.1. Arazi  35
2.4.2. Bağımsız ve Sürekli Haklar  35
2.4.3. Kat Mülkiyetine Tabi Bağımsız Bölümler  36
2.5. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması  37
2.6. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı  38
2.7. Mülkiyet Hakkının Korunmasına Yönelik Düzenlemeler  40
2.7.1. Anayasa  40
2.7.2. Türk Medeni Kanunu  41
2.7.3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  41
2.7.4. Türk Ceza Kanunu  41
2.7.5. Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun  41
3. ECRİMİSİLİN NİTELİĞİ  43
3.1. Ecrimisil Davaları Mal Varlığına Yönelik Davalardandır  44
3.2. Usuli Kazanılmış Hak Kuralına Aykırı Olarak Ecrimisile Karar Verilmesi İsabetsizdir  44
4. ECRİMİSİL İSTENEBİLMESİ İÇİN GEREKEN KOŞULLAR  47
4.1. Taşınmaz İşgal Edilmiş Olmalıdır  47
4.1.1. Muvafakate Dayalı Kullanım Nedeniyle Ecrimisil Talep Edilemez  49
4.1.2. Dava Konusu Edilen ve İşgale Uğradığı Bilirkişi Raporu İle Tespit Edilen Taşınmaza Yönelik Ecrimisile Hükmedilmelidir  51
4.1.3. Taşınmazı Davalının Kullanmadığının Belirlenmesi Halinde Ecrimisil Talebi Reddedilmelidir  51
4.1.4. Dava Açmakla Muvafakatin Geri Alındığı Kabul Edilmelidir  52
4.1.5. Ecrimisil Talebinin Haksız İşgal İddiasına Dayandırılması Zorunludur  52
4.1.6. Muhdesat 8 Yıldır Kullanılmasına Rağmen Davacının Ses Çıkarmaması Kullanımın Muvafakate Dayalı Olduğunu Gösterir  53
4.1.7. Taşınmazın Kullanılıp Kullanılmadığı Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Saptanmalıdır  53
4.1.8. Taşınmazı Haricen Satın Alan Kişi Bedeli Ödemediği Sürece Hak Sahibi Olarak Ecrimisil Talep Edemez  53
4.1.9. Ecrimisil İstenen Dönemde Taşınmazı Kullanmayanlar Haksız İşgalci Sayılamaz  54
4.1.10. Kullanım Muvafakate Dayalı İse Ecrimisilden Sorumlu Tutulamaz  54
4.1.11. Davalı İhtarnameden Önceki Dönem İçin İşgalci Olarak Nitelendirilemez  55
4.1.12. Davalının Fiili Kullanımının Bulunup Bulunmadığı Açıklığa Kavuşturulmalıdır  55
4.1.13. İhale ile Mülkiyeti Kazanan Alıcı, Kural Olarak Taşınmazın Yarar ve Hasarını da Üstlenmiş Olur  56
4.1.14. Çekişmeli Taşınmazların El Atılan Bölümlerinin Ayrı Ayrı mı, Yoksa Bir Bütün Halinde mi Ekilip Biçildiği Hususu Açıklığa Kavuşturulmalıdır  56
4.1.15. Kullanılmayan Parseller Ecrimisil Hesabına Dahil Edilemez  57
4.1.16. İhtarname Tarihine Kadar Çekişmeli Villanın Davalının Kullanmasına Onay Verilip Verilmediği Belirlenmelidir  57
4.1.17. İhale Yolu ile Taşınmazı Edinen Davacı Edinim Tarihi ile Tahliye Tarihi Arasındaki Dönem İçin Ecrimisil Talep Edebilir  57
4.1.18. Kısa Süre Kalıp Ayrılan Vasıtalar Nedeniyle Davalı Haksız Kullanıcı Kabul Edilemez  62
4.2. Zilyedin Geçerli Bir Hukuki Sıfat Veya Hakkı Bulunmamalıdır  62
4.2.1. İhtarname Keşide Etmekle Muvafakat Geri Alınmaktadır  65
4.2.2. Anahtarın Davacıya Teslim Edilmemesi Davacının Tasarrufuna Engel Olmaktır  66
4.2.3. Haklı ve Hukuki Gerekçeye Dayanmadan Su Borusu Geçiren Belediye Aleyhine Ecrimisile Hükmedilebilir  66
4.2.4. İhtarname Keşide Edilen Tarihe Kadar Kullanıma İtiraz Edilmemesi Muvafakat Anlamındadır  67
4.2.5. Davalının Kullanımına İptal – Tescil Davası Açılana Kadar Ses Çıkarmayan Davacının Muvafakat Ettiği Kabul Edilmelidir  67
4.2.6. Boşanma Kararının Kesinleşmesiyle Davaya Konu Taşınmaz Müşterek Konut Olarak Kabul Edilemez  68
4.2.7. Davacıların Paydaşı Olduğu Taşınmaza Belediyece Müdahale Edilmesi Ecrimisil Talebine Konu Edilebilir  68
4.2.8. Davacıların Bahçe ve Meyve Ağaçlarını Kullanmalarına Davalının Engel Olup Olmadığı Belirlenmelidir  69
4.2.9. Geçerliliği Tartışmalı Olan Tarihsiz Protokol Davalıya Taşınmazı Kullanım Hakkı Vermez  70
4.2.10. İntifa Hakkına Dayalı Kullanım Haksız İşgal Olarak Değerlendirilemez  70
4.2.11. Vasiyetnameden Rücu Belgesinin İptali Davasının Reddine Dair Karar Kesinleşinceye Kadar Taşınmazı Kullananın Haksız İşgalinden Söz Edilemez  71
4.2.12. Muvafakatin Geri Alınması, Herhangi Bir Şekle Bağlı Olmamakla Birlikte Dava Konusu Taşınmazın Kullanımına Rıza Gösterilmediğine Yönelik İrade Beyanı İçermelidir  71
4.2.13. Evlilik Birliği Sona Ermediği Müddetçe Eşlerden Birinin Aile Konutunda İkamet Etmesi İşgal Olarak Değerlendirilemez  72
4.2.14. 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun Uyarınca Yapılan Başvuru Muvafakatin Geri Alındığını Gösterir  72
4.2.15. Taşınmazın Uzun Süredir Davalı Tarafından Kullanılması Kayyumun Muvafakatini Göstermez  73
4.2.16. Harici Satıma Taraf Olan Kişinin Satıştan Vazgeçerek Ecrimisil İsteğinde Bulunması TMK’nin 2’nci Maddesine Aykırıdır  73
4.2.17. Evlilik Birliği Devam Ettiği Sürece, Eşlerden Birinin Diğerine Ait Taşınmazdan Yararlanması, Yasal ve Sosyal Destek Kabul Edilmektedir  74
4.2.18. İntifa Hakkını Sözleşme İle Devreden Kişilerin Ecrimisil Talep Hakkı Bulunmamaktadır  75
4.2.19. Ecrimisil Ödenmesi Kullanıma Hukukilik Kazandırmaz  75
4.2.20. İdarenin Bilgisi Dâhilindeki Zilyetliğe Dayanarak Caminin Biten Kısımlarının Kiraya Verilmesi Nedeniyle Davacının Fuzuli Şagil Olarak Kabul Edilmesine Olanak Bulunmamaktadır  75
4.2.21. İhtarname Çekilmesi Davalının Taşınmazı Kullanmasına İzin Vermediğini Göstermektedir  77
4.3. Haksız Kullanıcı Kötü Niyetli Olmalıdır  78
4.3.1. Ecrimisilin İlk Şartı Kötü Niyetli Zilyetliktir  80
4.3.2. Kendisine Tahsis Edilmeden Bağımsız Bölümü Kullanan Kişi İyi Niyetli Değildir  80
4.3.3. Sulh Sözleşmesinin Bitim Tarihine Kadar Taşınmazı Kullananın Kötü Niyetli Olduğunun Kabulü Mümkün Değildir  81
4.3.4. Dava Açılmakla Muvafakate Son Verilmektedir  81
4.3.5. Taşınmazı Tapu Kaydındaki Satış Vaadi Şerhi İle Birlikte Satın Alanın İyiniyetli Olunduğundan Söz Edilemez  82
4.3.6. Evlilik Birliği Boşanma Davasının Kesinleştiği Tarihte Sona Erecek ve Aile Konutu Özelliği Kalkacağından Davalı Bu Tarih Sonrası Kötü Niyetli Sayılır  83
4.3.7. Kooperatif Bekçisinden Anahtar Temin Ederek Konuta Yerleşen Kişi İyiniyetli Kabul Edilemez  84
4.3.8. Anahtar Teslim Edilmediği Sürece Davalının Taşınmaza El Attığının Kabulü Gerekmektedir  85
4.3.9. İptal Kararının Tebliğinden Bir Gün Sonra Çekişmeli Bağımsız Bölümü Davacı İdareye Teslim Eden Davalı Kötü Niyetli Zilyet Değildir  86
4.3.10. Davacının Kullandığı Bölüm İçin Ecrimisil Koşulları Gerçekleşmemiştir  87
4.3.11. Muvafakatin İhtarname İle Geri Alınması Durumunda İhtarnamenin Tebliğ Tarihinden İtibaren Davalının İyi Niyeti Olduğundan Söz Edilemez  87
4.3.12. Vakfa Ait Tapu Kaydı Kapsamında Kaldığı Yargılama Sonucunda Saptanan Davalı Kooperatiflerin Müdahalelerinin Haklı ve Geçerli Bir Nedene Dayandığı Söylenemez  87
4.3.13. Davacı Murisinin İzni İle Gerçekleşen Kullanım Haksız ve Kötü Niyetli Kullanım Olarak Değerlendirilemez  88
4.3.14. Parsellerin Paylaşılması Şeklindeki Taksimde Kullanıcılar Kötü Niyetli Kabul Edilemez  88
4.3.15. İstinat Duvarı Yapılması Haksız Kullanımı Mazur Göstermez  89
4.3.16 Davalının Taşınmazda 5 Yıldır Oturması Uzun Süreli Kullanım Olarak Değerlendirilemez  89
4.3.17. Davacının Muvafakati Varsa Davalının Kötü Niyetli Olduğu Söylenemez  90
4.3.18. Kayıttan ve Mülkiyetten Kaynaklanan Bir Hakkı Bulunmayan Kullanıcı İşgalci Sayılır  90
4.3.19. Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Tazminat İstekli Dava Açıldığı Tarihte Davalı Kötü Niyetli Sayılamaz  90
4.3.20. İhtarnamenin Davalıya Tebliğ Tarihinden İtibaren Ecrimisil Hesaplanmalıdır  91
4.3.21. Taşınmazı Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Olarak Kullanan Davalının Kötü Niyetli Olduğu Söylenemez  91
4.3.22. Tapu Tahsis Verildiği Tarihten Sonrası İçin Ecrimisil İstenemez  92
4.3.23. Taşınmazı 10 Yıl Kullanan Davacının Malik Olmadığını Dava Açılmadan Kısa Bir Süre Öğrenmesi Kullanımının Kötü Niyetli Olmadığını Göstermektedir  92
4.4. Malikin Zararının Olması Gerekmez  93
4.4.1. Ürünlerinin Zayi Olduğunu İleri Sürerek, Oluşan Zararın Tazminini İsteği Haksız İşgal Tazminatı Niteliğindeki Ecrimisil Olarak Değerlendirilemez  96
4.4.2. Bir Kimsenin Başkasına Ait Olduğunu Bildiği Taşınmazı, Hukuki Bir Dayanağı Olmadan Kullanması ve Dolayısıyla Ekonomik Yarar Sağlamasının Bir Karşılığı Olmalıdır  97
4.4.3. Davacıya Ne Şekilde Zarar Verildiği Açıklığa Kavuşturulmalıdır  97
4.5. İşgalcinin Niteliği Önemsizdir  98
4.5.1. Taşınmazı Davalı mı Yoksa Ortağı Olduğu Şirketin mi Kullandığı Tam Olarak Tespit Edilmelidir  98
4.5.2. Davalı Belediyenin Kullandığı Bölümde, Davacı Payına İsabet Edecek Yer Bakımından Hesaplanan Ecrimisile Karar Verilmelidir  99
5. ECRİMİSİL DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  100
5.1. Hazine–Belediye–İl Özel İdaresi Taşınmazlarının İşgale Uğraması Halinde Bu İdareler Dilerlerse Dava Açarak Ecrimisil Talep Edebilirler  103
5.2. HMK'nin Yürürlük Tarihinden Önce Açılan Ecrimisil Davalarında Görevli Mahkeme Dava Konusunun Değerine Göre Belirlenmektedir  111
5.3. Haksız İşgal Tazminatı Talebine Yönelik Davada Asliye Hukuk Mahkemesi Görevlidir  112
5.4. Haksız İşgal Tazminatına Yönelik Uyuşmazlık Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılmalıdır  113
5.5. Kat Mülkiyeti Kanunu ile İlgisi Bulunmayan Ecrimisil İstemine İlişkin Uyuşmazlığın Çözüm Yeri Asliye Hukuk Mahkemesidir  113
5.6. Dava Konusunun Değer ve Miktarına Bakılmaksızın Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir  114
5.7. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Haksız İşgal Tazminatına Yönelik Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığından Uyuşmazlığa Kat Mülkiyeti Kanunu’nun Uygulanacağı Dolayısıyla da Sulh Hukuk Mahkemelerince Bakılacağından Söz Edilemez  114
5.8. Ecrimisil Davası Haksız İşgalin Gerçekleştiği Yer Mahkemesinde de Açılabilir  117
5.9. Davacı İstemi HMK’nin 2’nci Maddesi Kapsamında Kaldığının Kabulü Dolayısıyla da Davada Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu Tartışmasızdır  117
5.10. Ecrimisil Davası Zarar Görenin Yerleşim Yeri Mahkemesinde de Açılabilir  121
5.11. 3533 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Kuruluşlar Arasındaki Ecrimisil Davası Hakem Sıfatıyla Çözümlenmelidir  121
5.12. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Hakem Sıfatıyla Verdiği Kararlar Kesin Hüküm Oluşturur  122
6. HİT – ECRİMİSİL DAVALARINDA DAVA ŞARTI VE TARAFLAR  124
6.1. Dava Arkadaşlığı ve Müteselsil Sorumluluk Söz Konusu Olmayan Durumlarda Davalı Ecrimisilin Tamamından Değil Hissesine İsabet Eden Oranından Sorumludur  126
6.2. Davada Davalı Sıfatıyla Yer Almayıp İhbar Edilen Kişi Aleyhine Hüküm Kurulamaz  126
6.3. Ecrimisilden Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulacaklar  127
6.4. Dava Konusu Taşınmaz Davacı Tarafından Devredilirse, Devralan Kişi, Görülmekte Olan Davada Davacı Yerine Geçer  127
6.5. Davalı Tüzel Kişiliğin Taraf Sıfatının Kaldırılması Halinde Davanın Muhatabı Belirlenerek Taraf Teşkili Sağlanmalıdır  128
7. KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZLAR VE ECRİMİSİL  129
7.1. Ecrimisil Olarak Alınması Gereken Bedelin Kira Olarak Alınması Ya Da Ödenmesi Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmez  131
7.2. Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Belirlenmesinde Sonraki Dönemler İçin İlk Dönem İçin Belirlenen Ecrimisil Bedeline ÜFE Artış Oranı Yansıtılmak Suretiyle Bulunacak Miktardan Az Olmamalıdır  132
7.3. Çekişmeli Taşınmazların Aylık Kira Getirisinin Her Yıl İçin Hangi Yöntem İle Hesaplandığı Belirtilmeden Gerekçesiz Takdir İle Hesap Edilemez  134
7.4. Kira İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Çözümünde Sulh Hukuk Mahkemesi Görevlidir  135
7.5. Akdi Bir İlişki Olmadan Davacı Parseline Baz İstasyonu Kurulması Ecrimisile Neden Olacaktır  136
7.6. Davacı Davalıyı Kiracı Olarak Kabul Ediyorsa Ecrimisil Talep Edilemez  137
7.7. Taşınmazı Sözleşmeye Dayalı Olarak Kullanan Davalının Kullanımı, Kötü Niyetli ve Haksız İşgal Olarak Değerlendirilemez  137
7.8. Pay ve Paydaş Çoğunluğu İle Gerçekleştirilmeyen Kira Sözleşmesine İtibar Edilemez  138
7.9. Davacı ile Davalı Arasında Kira İlişkisi Bulunmadığından Davalı Taşınmazda Haksız İşgalcidir  139
7.10. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Bir Taşınmazda Geçerli Bir Kira Akdinden Söz Edilebilmesi İçin Sözleşme Tüm İştirakçilerin Katılımı İle Düzenlenmiş Olmalıdır  139
7.11. Taraflar Arasında Kira Sözleşmesi Ayakta Olduğuna Göre Uyuşmazlık Bu Kira Sözleşmesine Göre Çözümlenmelidir  140
7.12. Elbirliği Mülkiyetine Konu Taşınmazda Tüm İştirakçilerin Katılımı Olmadan Düzenlenen Kira Sözleşmesine İtibar Edilemez  141
7.13. Ecrimisil Olarak Alınması Gereken Paranın “Kira Parası” Adı Altında Alınmış Veya Ödenmiş Olması, Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmez  142
7.14. Kira Parası Alınan Dönemler Açıklığa Kavuşturularak Karar Verilmelidir  143
7.15. Kira Sözleşmesi Dışında Kalan Ancak Kullanılan Alandan Ecrimisil Alınır  144
7.16. Sözleşmenin Yıldan Yıla Yenilenmesi Olanağı Kalmadığından Davacı Kiracı Fuzuli Şagil Durumuna Düşmüştür  144
7.17. Sona Ermeyen Kira İlişkisi Nedeniyle Uyuşmazlık Kira Sözleşmesi Hükümlerine Göre Çözüme Kavuşturulmalıdır  145
7.18. Kira Sözleşmesi Fesih Edildiğinde Kullanımın Haklı ve Geçerli Bir Nedene Dayalı Olduğu Söylenemez  146
7.19. Kamu Taşınmazlarında Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Taşınmazın Kullanılmaya Devam Edilmesi Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmez  146
7.20. Kira İlişkisi Sona Erdikten Sonra Yeni Bir Kira Sözleşmesinin Varlığının Davalı Tarafça İspatlanamadığı Takdirde Ecrimisile Hükmedilir  147
7.21. Davacı Yönünden Bağlayıcı Olmayan Kira Sözleşmesine İtibar Edilemez  148
7.22. Taşınmaz Halen Kirada İse Kira Sözleşmesi Getirtilip İncelenmelidir  148
7.23. Taahhütname Verilerek Taşınmazın Kullanılması Kira Sözleşmesi Yapıldığı Anlamına Gelmez  148
7.24. Kiracılık İlişkisi Kalmadığından Kira Parasının Tespitini İstemek Mümkün Değildir  149
7.25. Yolsuz Tescile Dayalı Kira Sözleşmesi Baştan İtibaren Geçersizdir  149
7.26. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazda Paydaşlardan Biri Tarafından Yapılan Kira Sözleşmesi Geçerli Değildir  149
7.27. Pay ve Paydaş Çoğunluğu İle Yapılması Gereken Sözleşmenin Tarafı Olmayan Paydaşlar Kendi Paylarına Yönelik Haksız Kullanım Bedeli Talep Edebilir  150
7.28. Sözleşme Feshedilmediği Sürece Geçerli Olan Kira Akdinin Sona Erdiği Kabul Edilerek Haksız İşgal Tazminatına Hükmedilemez  150
7.29. Ecrimisil Olarak Alınması Gereken Paranın Kira Parası Olarak Tahsil Edilmesi Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmez  151
7.30. Kamu Taşınmazlarında Kira Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarihten İtibaren Sözleşme Yenilenmediği Takdirde Kiracı Fuzuli Şagil Durumuna Düşer  152
7.31. İhtarname Keşide Edilmemesi Taşınmazının Kullanımının Muvafakate Dayalı Olduğunu Göstereceği TBK Hükmü Uyarınca Sözlü Olarak Ariyet Akdi Yapıldığı Anlamına Gelecektir  153
7.32. Kira Sözleşmesi Düzenlenmesi Halinde Bile Sözleşme Öncesi Dönem İçin Ecrimisil İstenebilir  154
8. İNTİFADAN MEN VE ECRİMİSİL  155
8.1. Mirasçılar Ölüm Tarihi İtibarıyla Hak Sahibi Olacağından Taşınmazı Haksız Olarak Kullanan Kişinin Taşınmaz Malikine Ödeyeceği Haksız İşgal Tazminatı Ecrimisilden Sorumlu Olacaktır  157
8.2. Elbirliği Halindeki Maliklerden Biri Tarafından Haricen Satılan Taşınmazda Davalının İyiniyetli Olduğundan Söz Edilemez  158
8.3. Doğal ve Hukuki Semere Getiren Yerler Bakımından İntifadan Men Koşulu Aranmaz  158
8.4. Karar Verilebilmesi İçin İntifadan Men Koşulunun Gerçekleşip Gerçekleşmediği Tereddüde Yer Bırakmayacak Biçimde Açıklığa Kavuşturulmalıdır  159
8.5. Ortaklığın Giderilmesi Davası İle İntifadan Men Koşulunun Oluştuğu da Gözetilmek Suretiyle Ecrimisile Hükmedilebilir  160
8.6. Kural Olarak, Men Edilmedikçe Paydaşlar Birbirlerinden Ecrimisil İsteyemezler  161
8.7. İntifadan Men Koşulunun Gerçekleştiği Tarihe Kadar Ecrimisil İstenemez  163
8.8. Her Paydaş Kendi Payı Oranında Ecrimisil Talep Edebilir  164
8.9. Davacının Taşınmazda Paydaş Olduğu Tarihten İtibaren Payı Oranında Ecrimisile Hükmedilmelidir  165
8.10. Davacının Miras Payı Oranında Ecrimisile Hükmedilmelidir  165
8.11. Elbirliği Mülkiyetinde de Paydaşlardan Biri Tek Başına Ortak Taşınmazdan Yararlanmasına Engel Olan Ortaklar Aleyhine Ecrimisil Davası Açabilir  165
8.12. Bağımsız Bölümü Kullanmayan Davalı Ecrimisilden Sorumlu Tutulamaz  166
8.13. Davacıların Payı Oranında Belirlenecek Ecrimisile Hükmedilmelidir  166
8.14. Paydaşların Ecrimisil İsteyebilmesi İçin Öncelikle O Paydaş Bu Ortak Yeri Münhasıran Kullanmaktan Yöntemince Men Edilmiş Olmalıdır  167
8.15. Taşınmazda Paydaş Olmayan ve Üçüncü Kişi Konumunda Bulunan Davalı Şirketin İntifadan Men Edilmesine de Gerek Yoktur  167
8.16. Müşterek veya İştirak Halindeki Mülkiyet Durumunda Taşınmazı Kullanan Malikten Ecrimisil Talep Edilebilmesi İçin, Diğer Malikler Taşınmazdan Yararlanma İsteklerini Karşı Tarafa İletmiş Olmalıdır  167
8.17. Ecrimisile Karar Verilebilmesi İçin Tüm Paydaşları Bağlayan Fiili Kullanım Biçiminin Oluşup Oluşmadığı Belirlenmelidir  168
8.18. Ölüm Tarihi İtibariyle Mirasçılar Hak Sahibi Olur  168
8.19. Bölünebilir Nitelikte Bir Alacak Olması Nedeniyle Her Ortak Kendi Payı Oranında Ecrimisil İsteyebilir  169
8.20. İntifadan Men Olgusunun Gerçekleşip Gerçekleşmediği Tespit Edilerek Karar Verilmelidir  169
8.21. Taşınmazdan Yararlanamayan Paydaş, Engel Olan Öteki Paydaşlardan Ecrimisil İsteyebilir  170
8.22. Paylı Malı Kullanan, Kullanmayan Paydaşın Haklarını Rayiç Kira Üzerinden Payı Oranında Öder  172
8.23. Ortaklığın Giderilmesi Davasının Açılması İle Muvafakat Geri Alınmaktadır  173
8.24. Kamuya Tahsis Edilmiş Taşınmazlar Yönünden, Paydaşlar Her Zaman Birbirlerinden Ecrimisil İsteyebilirler  175
8.25. İntifadan Men Koşulunun Gerçekleştiği İddiası, Her Türlü Delille Kanıtlanabilir  176
8.26. Gaip Kişiler İçin İntifadan Men Koşulunun Aranması Gerekmez  178
8.27. Paydaşlar Taşınmazdan Yararlanma İsteğini Sözlü Olarak da İleterek İntifadan Men Koşulunu Gerçekleştirebilir  178
8.28. Kayyumla İdare Edilen Yerler İçin İntifadan Men Şartı Aranmaz  178
9. İMAR UYGULAMASI VE ECRİMİSİL  180
9.1. 3194 Sayılı Kanunun 18. Maddesi Uyarınca Bedeli Ödeninceye Kadar Yapı Sahibi Fuzuli Şagil Sayılamaz  182
9.2. Davalının İradesi Dışında Gerçekleştirilen İmar Uygulaması Sonucu Davacıların Edindiği İmar Parseline Taşkın Hale Gelen Yapı Nedeniyle Ecrimisile Karar Verilemez  183
9.3. Taşınmaza İmar Uygulamasından Sonra, Taşkın Bina Yapılması Haksız İşgaldir  184
9.4. Yasal Bir Hakka Dayanılarak İnşa Edilen Yapının İmar Uygulaması Sonrasında Davacıya Ait İmar Parselinde Kalması Halinde Davalı Kusurlu Sayılamaz  184
9.5. İmar Kanunu Uyarınca Ecrimisil Bedeli Talep Edilemeyecek Olan Muhdesatlar Yalnızca Bina Niteliğine Haiz Olanlardır  185
9.6. Davalının İmar Öncesine Dayanan Bir Hakkı Varsa İradesi Dışında Gerçekleşen Şuyulandırma Nedeniyle Davalı Kötü Niyetli Kabul Edilemez  186
9.7. Paydaşı Olduğu Kadastral Parsele Yaptığı Binanın İmar Uygulaması İle Davacının da Paydaşı Olduğu İmar Parselinde Kalması Halinde Bina Bedeli Ödeninceye Kadar Davalının Kullanım Hakkı Bulunmaktadır  188
9.8. İmar Uygulaması Sonucu Yapının Taşkın Durum Yaratması Kamusal Bir Tasarrufun Sonucudur  188
9.9. 3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesi Uyarınca Yapı Bedeli Ödeninceye Kadar Yapı Sahibinin Yapıyı Kullanma Hakkı Bulunduğundan Fuzuli Şagil Sayılamaz  189
10. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA VE ECRİMİSİL  191
10.1. Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle Tazminat ve Ecrimisil Davaları Birlikte Açılabilecektir  194
10.2. Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazda El Atma Tarihinden Önce Taşınmazın Kullanımı Kısıtlanmadığından El Atma Tarihinden Dava Tarihine Kadar Ecrimisile Hükmedilmelidir  196
10.3. Ecrimisil Bedeli Tespit Edilebilmesi İçin El Atma Nedeniyle Davacı Taşınmazı Kullanamamasından Dolayı Kazanç Kaybına Uğramalıdır  197
10.4. Ecrimisil Davası Kamulaştırmasız El Atmaya Dayalı Tazminat Davası İle Birlikte Açılabileceği Gibi Ayrıca da Açılabilir  197
10.5. Geçirilen Yoldan Büyükşehir Belediyesi’nin mi Yoksa İlçe Belediyesi'nin mi Sorumlu Olacağı Açıklığa Kavuşturulmadan Ecrimisil Hüküm Altına Alınamaz  198
10.6. İmar Planında Yol Olarak Görülmeyen Yerler Bakımından da Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Hatalıdır  198
10.7. Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Mülkiyet Hakkı Sona Eren Davacı Ancak Bu Tarihe Kadar Ecrimisil Talep Edebilir  199
10.8. Davalı İdarece Park ve Çiçek Bahçesi Yapılmak Suretiyle El Atılan Dava Konusu Taşınmaza İlişkin Ecrimisile Hükmedilebilir  199
11. ECRİMİSİL BEDELİNİN HESAPLANMASI  201
11.1. Önceki Dönem İçin Kesinleşen Mahkeme Kararı İle Belirlenen Ecrimisil Bedeli Devam Eden Davada Emsal Olarak Kullanılabilir  207
11.2. Davacı Tarafından İbraz Edilen Emsal Kira Sözleşmeleri Dikkate Alınmadan Ecrimisil Bedeline Hükmedilemez  208
11.3. Bir Yıl İçin Hesaplanan Net Gelirin Beş Yıla Dönüştürülmesi Suretiyle Ecrimisil Bedeli Hesaplanamaz  209
11.4. Soyut İfadelerle Belirlenen Kira Paralarına Geriye Dönük Şekilde Endeks Uygulanmak Suretiyle Ecrimisil Bedeli Hesaplanamaz  210
11.5. Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Belirlenmesinde Taşınmazın Dava Konusu İlk Dönemde Mevcut Haliyle Serbest Şartlarda Getirebileceği Kira Parası Esas Alınmalıdır  212
11.6. Soyut Belirlemelerle Ecrimisil Hesabı Yapılamaz  214
11.7. Yoncalık Niteliğindeki Taşınmaza Yonca Geliri Üzerinden Değer Biçilmesinde İsabetsizlik Bulunmamaktadır  214
11.8. Arsa ve Binalarda Kira Esasına Göre Talep Varsa, Taraflardan Emsal Kira Sözleşmeleri İstenmelidir  216
11.9. El Atmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Net Olarak Tespit Edilmelidir  216
11.10. Dava Tarihinden Sonraki Bir Tarih İçin Ecrimisile Hükmedilemez  218
11.11. Tahliye Tarihi Davacının Ecrimisil Talep Ettiği Son Tarihinten Önce İse Son Dönem Olarak Tahliye Tarihi Esas Alınmalıdır  218
11.12. Aylık Kira Gelirinden Geriye Dönük Endeks Uygulanarak Düzenlenen Bilirkişi Raporuna İtibar Edilerek Hüküm Kurulamaz  219
11.13. Taşınmazların Boş Arsa Olarak Dava Konusu Edilen İlk Dönemde Getirebileceği Kira Parası Belirlenmelidir  220
11.14. Dava Tarihinden Sonraki Dönemi Kapsar Şekilde Ecrimisile Hükmedilemez  222
11.15. Ecrimisil Bedelinin Belirlenmesinde Taşınmazın Tapu Kaydındaki Vasfıda Dikkate Alınmalıdır  222
11.16. Ürün Esasına Göre Talep Varsa, Ekildiği Bildirilen Ürünlerin Ecrimisil Talep Edilen Yıllara Göre Birim Fiyatları ve Dekara Verim Değerleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerinden Sorulmalıdır  223
11.17. Dava Açıldığı Tarihteki Fiili ve Hukuki Duruma Göre Hükme Bağlanmalıdır  223
11.18. Taşınmaza El Atılan Tarih Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlenmelidir  223
11.19. Davalıların Kullandığı ve Tasarruf Ettiği Taşınmazlar Ayrı Ayrı Tespit Edilmeli ve Sorumlu Olacakları Ecrimisil Belirlenmelidir  223
11.20. Taşınmazın Emlak Değerinin % 5'inin Yıllık Kira Bedeli Olarak Kabul Edilerek, Aya Bölünmek Suretiyle Ecrimisil Hesaplanması Doğru Değildir  224
11.21. Ecrimisil Talep Edilen Dönemde Davacıların Taşınmazda Pay İktisap Ettiği Tarihler ve Pay Miktarları Gözetilerek Karar Verilmelidir  225
11.22. Ecrimisilin Dava Tarihine Göre Belirlenip Geriye Doğru Gidilerek Hesaplanması Doğru Değildir  226
11.23. Boşanma Kararının Kesinleştiği Tarih İle Dava Tarihi Arasındaki Dönem İçin Ecrimisile Hükmedilmelidir  226
11.24. İşgal Edilen Alanın Miktarı Belirlenmeden Ecrimisil Hesap Edilemez  227
11.25. Ölüm Tarihinden Dava Tarihine Kadar Ecrimisile Hükmedilir  227
11.26. İşgal Miktarı Mükerrer Hesaplanamaz  227
11.27. El atılan Bölüm Yönünden Davacıların Payı Oranında ve Her Bir Davalının Kullandığı Alan Belirlenerek Ecrimisil Hesaplanmalıdır  228
11.28. Taşınmaz Mülkiyeti İhalenin Kesinleşmesi Halinde İhale Tarihinde Kazanılmış Olur  228
11.29. Davacının Taşınmazda Hak Sahibi Olmadığı Dönemi de İçerir Biçimde Ecrimisil Belirlenemez  229
11.30. Önceki Ecrimisil İsteği Bakımından Mahkemece Verilen Ret Hükmü Taraflar Arasında Kesin Hüküm Oluşturur  230
11.31. Ecrimisil Likit Alacak Olmadığı İçin İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemez  230
11.32. Kira Paralarına Geriye Doğru Endeks Uygulanarak Ecrimisil Hesaplanamaz  231
11.33. Ecrimisil Bedeli Belirlenmesinde Benzer Nitelikli Yerlerin İşgal Tarihindeki Kira Bedelleri de Araştırılmalıdır  231
11.34. Ecrimisil Hesabında En İyi Emsal Taşınmaz Taşınmazın Kendisidir  232
11.35. Yapıyı Davalı Yaptırdığından Yapı Üzerinden Ecrimisil Hesaplanması Hatalıdır  232
11.36. Gelir Metoduna Göre Ecrimisil Hesaplanabilir  232
11.37. Dava Tarihinden Sonraki Dönemi Kapsayacak Şekilde Ecrimisile Karar Verilemez  233
11.38. Taşınmaz TV Vericisi ve Baz İstasyonu Olarak Kullanıldığına Göre Emsal TV Vericisi ve Baz İstasyonu Rayiç Kira Bedelleri İncelenerek Karar Verilmelidir  233
11.39. Bir Taşınmazın En İyi Emsali Kendisidir  234
11.40. Ölçüm Yaptırılan Tarihten İtibaren Ecrimisil Hesaplanmalıdır  234
11.41. Ecrimisil Ancak Dava Tarihine Kadar Belirlenebilir  235
11.42. Her Yıl İçin Aynı Gelir Bedeli Üzerinden Ecrimisil Hesaplanması Doğru Değildir  235
11.43. Mahkeme Kararı Güçlü Delil Niteliğindedir  236
11.44. Emsal Araştırması Yapılmadan Sadece Davacı İle Davalı Arasındaki Kira Sözleşmesi Esas Alınarak Ecrimisil Hesabı Yapılamaz  236
11.45. Boş Arsa Niteliğindeki Taşınmazın Bu Haliyle Ne Şekilde Gelir Getirebileceği Belirlenmelidir  236
11.46. Elde Edilecek Gelirden Üretim Giderleri Düşülmek Suretiyle Net Gelir Miktarı Üzerinden Ecrimisil Hesaplanabilir  237
11.47. Dava Konusu Bağımsız Bölümde Yapıldığı İleri Sürülen İyileştirmeler Ecrimisil Hesabında Dikkate Alınmalıdır  237
11.48. Özel Amaca Tahsisli Ortak Yer, Niteliği Gereği Ekonomik Bir Yarar Sağlamayacaksa Ecrimisile Konu Edilemez  237
11.49. Ecrimisil Alacağı Likit Alacak Niteliğinde Olmadığından İcra İnkar Tazminatı İsteği Kabul Edilemez  238
11.50. Dava Konusu Taşınmaz Arsa Vasfında Olması Nedeniyle İşyerine İlişkin Kira Bedeli Üzerinden Ecrimisil Hesaplanamaz  238
11.51. Kayyum Tayin Edilmesinden Önceki Döneme Dair Ecrimisil Talep Edilebilir  239
11.52. Arsa Vasfındaki Taşınmaza Emsal Olmayacak İşyerlerinin Kira Ortalamasının Esas Alınarak Ecrimisil Belirlenmesi Yanlıştır  239
11.53. Ecrimisile Hükmedilebilmesi İçin Benzer Nitelikteki Yerlerin İşgal Tarihindeki Bedelleri Araştırılmalıdır  240
11.54. Dava Konusu Taşınmazla İlgili Önceki Döneme Ait Kesinleşen Ecrimisil Davasında Belirlenen Miktar ÜFE Oranında Artırılarak Ecrimisil Hesaplanabilir  240
11.55. Gelir Vergisi Kanunu’nun 73’üncü Maddesi Uyarınca Ecrimisil Hesaplanamaz  241
11.56. İmalat Eksiklikleri Giderilmeyen Taşınmazın Tamamlanması Halinde Getirebileceği Kira Bedeli Üzerinden Ecrimisil Hesabı Doğru Değildir  241
11.57. Taşınmazın Tahliye Edildiği Tarihten Sonraki Dönemi de Kapsayacak Şekilde Ecrimisil Hesap Edilemez  242
11.58. Dükkânın Yarısı Kullanıldığına Göre Ecrimisil Bakımından da Gelirin Yarısına Hükmedilmelidir  242
11.59. Çekişmeli Taşınmazın Davalı Belediye Tarafından Terk Edildiği Gözetilerek Ecrimisilden Sorumlu Olduğu Dönem Belirlenmelidir  243
11.60. Ecrimisilin Aylık Belirlenmesi İsabetsizdir  243
11.61. Dava Tarihine Kadar Olan Dönem İçin Ecrimisil Hesaplanmalıdır  244
11.62. Çekişmeli Taşınmazın Uzun Yıllardır Yapılanmak Suretiyle Kullanılmasının Belirlenmesi Halinde Ecrimisil Hüküm Altına Alınmalıdır  244
11.63. Yapılan Ödemeler Haksız İşgal Tazminatından Düşülmelidir  244
11.64. Bodrum ve Çatı Katının Özel Amaca Tahsisli Ortak Yer Olmakla Niteliği Gereği Ekonomik Bir Yarar Sağlamayacağı Gözetilmelidir  245
11.65. İki Yıl İçin Ayrı Ayrı Hesaplanan Ecrimisilden Sadece Bir Yıl İçin Karar Verilmesi Doğru Değildir  245
11.66. Taşınmaz İşgal Edilmeden Önce Boş Arsa İse Mevcut Haliyle Yani 'Boş Arsa' Olarak Kiraya Verilmesi Halinde Getireceği Kira Geliri Tespit Edilmelidir  246
11.67. Taşınmazın Dava Tarihindeki Kira Bedelinden Geriye Gidilerek Ecrimisil Hesaplanamaz  246
11.68. İcra İnkâr Tazminatına Hükmedilmiş Olması İsabetsizdir  246
11.69. Davacının Açtığı İptal ve Tescil Davasının Kabulüne İlişkin Olarak Verilen Kararın Kesinleştiği Tarihten Davanın Açıldığı Tarihe Kadar Hesaplanacak Ecrimisil Hüküm Altına Alınmalıdır  247
11.70. Davacının Tarafı Olmadığı Bir Sözleşmeden Kaynaklanan Olası Kar Kaybı Ecrimisilin Konusu Olamaz  247
11.71. Taşınmazın Hangi Tarihten İtibaren Sular Altında Kalarak Davacının Kullanımının Engellendiği Tespit Edilmelidir  247
11.72. Emlakçılardan Alınan Satış ve Kira Bedeli Baz Alınarak Ecrimisil Hesaplanamaz  248
11.73. Ürün Esasına Göre Haksız Kullanım Bedelinin Talep Edilmesi Halinde Bölgede Ekilen Tarım Ürünlerinin Neler Olduğu Tarım İl Veya İlçe Müdürlüğünden Sorulmalıdır  248
11.74. Zirai Gelir Esasına Göre Ecrimisil İsteğinde Bulunulması Durumunda Taşınmazın Nadasa Bırakılıp Bırakılmadığı Tespit Edilmelidir  249
11.75. Belediye Hizmetlerinden Yararlanması Sebebi İle Arsa Özelliğinde Olduğu Belirlenen Taşınmaza Kira Esasına Göre Ecrimisil Hesaplanabilir  249
11.76. Birden Fazla Ürün Yetişebilecek Taşınmaz İçin Tek Ürün Yetiştirildiği Varsayımıyla Ecrimisil Hesaplanamaz  250
11.77. Arsa Vasfıyla Kiraya Verilen Taşınmaz İçin Emsal Konutlara İlişkin Kira Gelirinden Arsa Payına İsabet Eden Tutar Üzerinden Ecrimisil Hesaplanamaz  250
11.78. Arsa Vasfıyla Kira Esasına Göre Ecrimisil Bedeli Hesaplanmasında Aynı İlçede, Aynı Semtte Emsal Kira Sözleşmeleri İncelenmelidir  251
11.79. Yargıtay Tarafından Bozulan Yerel Mahkeme Kararında Belirtilen Ecrimisil Bedeli Emsal Olarak Kullanılamaz  251
11.80. Arsa Olarak Kullanılan Taşınmaz İçin Yapılması Muhtemel Üniteler Üzerinden Ecrimisil Hesaplanamaz  252
11.81. Davacıların Çekişme Konusu Taşınmazda Pay Edindikleri Tarihler Gözetilerek Ecrimisile Hükmedilmelidir  252
11.82. Taşınmazın Rayiç Değeri Üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun 73. Maddesi Uyarınca Ecrimisil Bedeli Hesaplanması Doğru Değildir  253
11.83. Ecrimisil Talep Edilen Dönemi Kapsayan Ödeme Bulunması Halinde Ödemeler Hesaplanan Ecrimisilden Mahsup Edilmelidir  253
11.84. Tarımsal Faaliyette Kullanılan Taşınmaza Otopark Olarak Ecrimisil Hesap Edilemez  254
11.85. Emsal Araştırması Yapılmadan Taşınmaz Değerinin % 5’inin Yıllık Kira Bedeli Olacağı Gerekçesi İle Ecrimisil Belirlenmesi Doğru Değildir  254
11.86. Haksız İşgalden Doğan Zarar Her Zaman Kira Karşılığı Olan Gelir Olmayıp Çok Daha Kapsamlı Olması Mümkündür  255
11.87. Davalılar Ev ve Seranın İcra Marifetiyle Yıkıldığı Döneme Kadar Ecrimisilden Sorumlu Tutulmalıdır  256
11.88. İşgale Uğrayan Taşınmazın Bazı Dönemlerde Boş Kalacağı Varsayımıyla Ecrimisil Bedelinin % 20 Oranında İndirimle Belirlenmesi Doğru Değildir  257
11.89. İşgal Edilen Taşınmazın Ecrimisil Bedelinin Tespitinde Haftada Bir Gün Kullanıldığı Gerekçesine Dayalı Olarak Karar Verilmesi İsabetsizdir  257
11.90. Dava Konusu Taşınmazın Değerinin %5’inin Yıllık Kira Bedeli Olarak Tespiti ve Geriye Gidilerek Önceki Yıl Ecrimisil Bedellerinin Belirlenmesi Hatalıdır  258
11.91. Ecrimisil Hesabında Fesih Edilen Kira Sözleşmesindeki Kira Bedeli Dikkate Alınabilir  258
11.92. Birbirine Emsal Olabilecek Yan Yana İki Parsel İçin Birbirinden Farklı Ecrimisil Bedeli Belirlenemez  258
11.93. Taşınmazda Paydaş Olmayan El Atan Hakkında Ecrimisile Karar Verilebilir  259
11.94. Davaya Konu Taşınmaz Hakkında Ortaklığın Giderilmesi Davası, Kentsel Dönüşüm Uygulaması Ya Da Kamulaştırma İşlemi Bulunmadığından Davacının Tespit Davası Açmasında Güncel Hukuki Yararının Bulunmamaktadır  259
11.95. Dava Konusu Taşınmazın Yeniden Kiraya Verilmesi Halinde Getirebileceği Kira Parasının O Dönem İçin Adil ve Aşırı Olmayan, Hakkaniyete Uygun Miktarda Olması Gözetilmelidir  260
11.96. Davalının Kullandığı Kısım Taşınmazın En İyi Yeri Olmadıkça Ecrimisile Hükmedilmesi Yanlıştır  261
11.97. Kira Ödenmeden Kullanılarak Ekonomik Yarar Sağlanan Taşınmaz Nedeniyle Ecrimisilin Belirlenmesinde Davacının Sağlayabileceği Değil, Davalının Sağladığı Yarar Esas Alınmalıdır  262
11.98. Dava Konusu Taşınmazın Arsa Vasfı İle Kiraya Verildiği Takdirde Getirebileceği Kira Getirisi Üzerinden Ecrimisil Hesabı Yapılması Gerekirken, Davalı Tarafından Otopark Olarak İşletilmesi Nedeniyle Elde Edilen Kazancın Ecrimisil Olarak Kabul Edilmesi Doğru Değildir  264
11.99. Bir Taşınmazı Kendi Tasarrufunda Bulunduran Kişinin Ecrimisille Sorumlu Tutulabilmesi İçin O Taşınmazdan Gelir Elde Etmesi Şart Değildir  265
11.100. Ecrimisil Tutarından Taşınmazın Korunması, Bakım ve Onarım İçin Zorunlu Masraf Kalemleri Mahsup Edilerek Net Ecrimisile Hükmedilebilir  266
11.101. Ödenecek Tazminat Ağaçların Arazi Maliki Davacı İçin Arz Ettiği Sübjektif Değeri Aşamayacaktır  267
11.102. Ecrimisil Hesabının ÜFE Yerine TÜFE Uygulanarak Yapılması İsabetsizdir  269
11.103. Tarla Niteliğindeki Taşınmaza Bağın Davalı Tarafından Dikilmesi Nedeniyle Ecrimisil Tarla Niteliği Gözetilerek Hesaplanmalıdır  270
11.104. Dava Tarihinden Sonrasını Kapsayacak Şekilde Ecrimisile Hükmedilemez  271
11.105. Hâkim, Gerçek Ecrimisil Miktarını Tespit Edebilmek İçin Resen Hareket Etmek Zorundadır  271
11.106. Elmalar Davalı Tarafından Dikilip Yetiştirildiğine Göre Elma Geliri Esasına Göre Ecrimisile Hükmolunamaz  273
11.107. Taşınmazın Tahliye Edilmesinden Sonra Geriye Dönük Olarak Ecrimisil Alınabilir  273
11.108. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshedilmesi Halinde Ecrimisil Talep Edilebilir  274
11.109. Ecrimisil Bedeli Ağaçlar İçin Değil Taşınmazın Zemini İçin Belirlenmelidir  274
11.110. Ürün Üzerinden Hesaplama Yapılması Halinde Ürünlerin Neler Olduğu Bilirkişi Raporunda Belirtilmelidir  274
11.111. Ecrimisil İstenen Dönem İtibariyle Taşınmazdan Tarımsal Ürün Alınmasının Mümkün Olmaması Halinde Ecrimisil Boş Tarla Olarak Hesaplanmalıdır  275
11.112. Taşkın Yapı Davalı Dışında Birine Ait İse Ecrimisil Hesabı Arsa Üzerinden Yapılmalıdır  276
11.113. İhtarnamenin Tebliğ Edildiği Tarihten İtibaren Öngörülen 15 Günlük Sürenin Bitim Tarihine Kadar Olan Süre Yönünden Davalıyı Fuzuli Şagil Olarak Kabul Etmek Olanaksızdır  276
11.114. Bina Bedeli Ödenmedikçe Yapı Sahibi Haksız Kullanıcı Sayılmaz  277
11.115. Müdahalenin Geçici Olduğu Şeklindeki Hukuki Dayanaktan Yoksun Gerekçe İle Ecrimisil Talebi Reddedilemez  277
11.116. Ecrimisil Bedeline KDV İlave Edilerek Hüküm Kurulamaz  278
11.117. İdare Mahkemesince Bankanın Fuzuli Şagil Olmadığına Karar Verilmesi Nedeniyle Erimisilden Sorumlu Tutulmasına Olanak Bulunmamaktadır  278
11.118. Ticari Gelir Kaybı Temel Alınarak Ecrimisil Hesaplanamaz  279
11.119. Mülkiyet Hakkı Devredilse Dahi Ecrimisil Talep Edilebilir  279
11.120. EURO Hesabı Üzerinden Ecrimisil Bedeli Tespit Eden Rapora İtibar Edilemez  280
11.121. Ecrimisil İstenirken Su Debisi Değil Tesislerin Yer Aldığı Alan Büyüklüğü Dikkate Alınmalıdır  280
11.122. Taşınmazdaki Pay Oranı Dikkate Alınmadan Tam Pay Sahibi Gibi Ecrimisile Hükmedilemez  281
12. ECRİMİSİL DAVALARINDA BİLİRKİŞİ, ÖNEMİ VE UZMAN GÖRÜŞÜ  282
12.1. Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Ecrimisile Konu Taşınmaza Emsal Olabilecek Kira Sözleşmeleri Değerlendirilmelidir  285
12.2. Eksik inceleme ve Araştırma İle Ecrimisil Talebinin Kabulüne Karar Verilemez  286
12.3. Bilirkişi Raporuna İtiraz Aşamasında Davalı Tarafın Sunduğu Emsal Kira Sözleşmeleri Değerlendirilmeden Karar Verilemez  287
12.4. Aynı Taşınmazlar Hakkında Açılmış Başka Davalardaki Tespitler de Gözetilmelidir  288
12.5. Farklı İki Bilirkişi Raporundan Hangisine İtibar Edildiği Kararda Tartışılmalıdır  289
12.6. Taşınmazın Dava Tarihi İtibariyle Davalı Tarafından Kullanılıp Kullanılmadığı Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmelidir  290
12.7. Taşınmazın Vakfiye Şartlarına Uygun Olarak Kullanılıp Kullanılmadığı Belirlenerek Karar Verilmelidir  290
12.8. Aynı Taşınmazla İlgili Açılmış Diğer Davalar Değerlendirilerek Ecrimisil Bedeli Belirlenebilir  291
12.9. Başka Bir Dava Dosyasındaki Rapor Esas Alınarak Karar Verilemez  291
12.10. Ecrimisil Davasında Alanında Uzman Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Karar Verilmelidir  291
12.11. Hükme Esas Alınacak Bilirkişi Raporu Davacının Talep Ettiği Dönemi Kapsar Şekilde Bilimsel Verilere Uygun Denetime Elverişli Olmalıdır  292
12.12. Kira Esasına Göre Belirlenecek Ecrimisilin Hüküm Altına Alınmasının İstendiği Davada Soyut İfadelerle Hazırlanan Bilirkişi Raporu Esas Alınamaz  294
12.13. Emsal Kira Sözleşmeleri Değerlendirilmeden Karar Verilemez  295
12.14. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ecrimisil Hesaplaması Konusunda Uzman Bilirkişidir  295
12.15. Dava Konusu Hakkında Birbirinden Farklı Bilirkişi Raporları Olması Durumunda Mahkeme Tarafından Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilmelidir  296
12.16. Ecrimisil Yönünden Çelişkili Raporlardan Son Rapora Neden İtibar Edildiği Açıklanmalıdır  296
12.17. Ecrimisilin Varlığı ve Miktarı Alınacak Bilirkişi Raporu ve Yapılan Yargılama İle Saptanması Alacağın Likit Olmadığını Göstermektedir  297
12.18. Bilirkişiler Tarafından Ecrimisil Hesaplaması Yapılırken Üfe Artış Oranları Gösterilmelidir  297
12.19. Uzman Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Keşif Yapılarak İlk Dönem Ecrimisil Miktarı Belirlenmeli, Sonraki Yıllar İçin İse ÜFE Artış Oranı Uygulanmak Suretiyle Takip Eden Dönemler İçin Ecrimisil Miktarı Hesap Edilmelidir  298
12.20. Bilirkişi Raporunda Hangi Taşınmazın Emsal Alındığı Belirtilmelidir  299
12.21. Ecrimisile Konu Taşınmazın Ev Olmasına Karşın Bilirkişi Olarak İnşaat Alanında Özel ve Teknik Bilgiye Sahip Olmayan Ziraat Mühendisi Görevlendirilmesi Doğru Değildir  299
12.22. Haksız Fiil Alacağı Niteliğindeki Ecrimisilin Varlığı ve Miktarı Bilirkişi Raporu İle Saptanacaktır  299
12.23. Bilirkişi Raporlarındaki Çelişkiler Giderilmeden Karar Verilmemelidir  300
12.24. Bilirkişi Raporu Yargıtay Denetimini Sağlayacak Bilgi ve Belgeye Dayanan Gerekçe İhtiva Etmelidir  300
12.25. Kesinleşen Başka Bir Davada Verilen Ecrimisil Kararı Görülmekte Olan Davada Güçlü Delil Niteliğindedir  301
12.26. Kira Bedelinin Uyarlama Koşullarının Var Olup Olmadığının Saptanması, Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgiyle Çözümlenebilir Nitelikte Değildir  301
13. ECRİMİSİL DAVALARINDA TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ  305
13.1. Tarım Arazilerinin Haksız Kullanımı Nedeniyle Ürün Esasına Göre Talep Varsa Bölgede Münavebeli Ekim Yapılıp Yapılmadığı, Taşınmazın Nadasa Bırakılıp Bırakılmadığı Tespit Edilmelidir  306
13.2. Talepten Fazlaya Hükmedilemez  307
13.3. Taleple Bağlılık İlkesine Aykırı Şekilde Talep Aşılmak Suretiyle Karar Verilemez  308
13.4. Hakim Taraf Talepleriyle Bağlı Olarak Karar Vermelidir  308
13.5. Taleple Bağlılık İlkesine Aykırı Şekilde Talep Aşılmak Suretiyle Ecrimisile Faiz İşletilmesi İsabetsizdir  308
13.6. Hakim Tarafların Talep ve Sonuçlarıyla Bağlıdır  309
13.7. Davacıların Payları Oranında Bilirkişi İncelemesiyle Belirlenecek Ecrimisile Hükmedilmesi Gerekir  309
13.8. Ecrimisil Talep Edilen Sürenin Tespitinde de Taleple Bağlı Kalınmalıdır  310
13.9. Hakim Tarafların Talep Sonuçlarıyla Bağlı Olup, Bu Taleplerden Fazlasına
Ya Da Başka Bir Şeye Karar Veremez  310
13.10. Davacının Hangi Tarih Aralığı İçin Ne Miktarda Ecrimisil İstediği Açıklattırılmalıdır  310
13.11. Davacının İsteği Aşılarak Ecrimisile Karar Verilemez  311
13.12. Dava Dilekçesinde Üç Yıl Üzerinden Ecrimisil Talep Edilmesine Karşın Dört Yıl Üzerinden Ecrimisil Hesaplanamaz  311
13.13. Ecrimisil İstenen Dönem Aşılarak Karar Verilemez  312
13.14. Talebe Göre Her Ayın Ecrimisil Alacağı Tahakkuk Ettiği Aydan İtibaren Dava Tarihine Kadar Olan İşlemiş Faizi Hesaplanarak İşlemiş Faiz Alacağına da Karar Verilmelidir  312
13.15. Taleple Bağlılık İlkesine Aykırı Şekilde Ecrimisile Hükmedilemez  313
13.16. Dava Dışı Taşınmaz İçin Ecrimisile Hükmedilemez  313
14. ECRİMİSİL DAVALARINDA ISLAH VE EK DAVA  315
14.1. Islah ile Davacının Faiz Talebi Yoksa Ecrimisile Dava Tarihinden İtibaren Faize Karar Verilemez  317
14.2. Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutularak Ecrimisil Talebinde Bulunulabilir  318
14.3. Yargıtay Bozma Kararından Sonra Islah Suretiyle Talep Sonucunun Arttırılması Mümkün Olmadığından Fazlaya Dair Haklar Ek Dava Açılmak Suretiyle İstenmelidir  319
14.4. Kısmi Dava Açabilmesi İçin Alacaklının Bu Davayı Açmada Korunmaya Değer Bir Hukuki Yararının Bulunması Şarttır  320
14.5. Islah Dilekçesi ve Bilirkişi Raporları Davalı Tarafa Tebliğ Edilmeden, Davalıya Bu Hususta Savunma Hakkını Kullanması Olanağı Sağlanmadan Sonuca Gidilemez  322
15. ECRİMİSİL DAVALARINDA FAİZ  324
15.1. Ecrimisil Dönem Sonlarından İtibaren İşleyecek Yasal Faizi İle Birlikte Talep Edilebilir  324
15.2. Her Yıl İçin Saptanan Ecrimisil Miktarına, Tahakkuk Tarihleri Olan Dönem Sonlarından İtibaren Yasal Oranda İşleyecek Kademeli Faize Hükmedilmelidir  325
15.3. Dava Dilekçesinde Faiz Talebi Yoksa Hüküm Altına Alınan Ecrimisile Faiz İşletilemez  326
15.4. Ecrimisil Talep Varsa Dönemsel Faizi İle Birlikte Hüküm Altına Alınır  326
15.5. Ecrimisil Davalarında Dönem Sonları İtibariyle Faize Hükmedilebilir  326
15.6. Dava Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edilmesine Karşın Dönem Sonlarından İtibaren İşleyecek Faize Hükmedilemez  327
15.7. Her Yıl İçin Saptanan Ecrimisil Miktarına Tahakkuk Tarihleri Olan Dönem Sonlarından İtibaren Yasal Oranda Faize Hükmedilmelidir  327
15.8. Kademeli Faiz Talebi Yerine Yalnızca Faiz Talep Edilmiş İse Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmolunabilir  328
15.9. Ecrimisil Davalarında, Her Dönem Sonu İçin Belirlenen Miktara Dönem Sonu İtibariyle Faiz Yürütülmesi Gerekir  328
15.10. Yıllık Dönem Sonlarının Faiz Başlangıcı Olarak Kabulü Gerektiği Halde Aylık Dönemler Halinde Faize Hükmedilmesi Doğru Değildir  329
15.11. Her Dönem İçin Belirlenen Ecrimisil Bedeline, Dönem Sonundan İtibaren Faiz İşletilmesine Karar Verilmesi Gerekirken, Toplam Bedele Dava Tarihinden İtibaren Faize Karar Verilmiş Olması Doğru Değildir  329
15.12. Ecrimisile Dava Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmelidir  330
15.13. Her Dönem İçin Belirlenen Ecrimisil Bedeline, Dönem Sonundan İtibaren Yasal Faiz İşletilmesine Karar Verilmelidir  330
15.14. Ecrimisil Bedeline Yasal Faiz Uygulanması Gerekirken Reeskont Faizi Uygulanması Doğru Değildir  330
16. ECRİMİSİL DAVALARINDA ZAMANAŞIMI  332
16.1. Dava Tarihinden Geriye Dönük 5 Yıllık Ecrimisil Miktarı Talep Edilebilir  333
16.2. Dava Tarihinden Geriye Doğru Beş Yıl İçin Ecrimisil Hesaplanabilir  334
16.3. Süresinde Zamanaşımı İtirazında Bulunulması Hali Dikkate Alınmalıdır  334
16.4. Ecrimisil İstekleri 5 Yıllık Zamanaşımına Tabidir  334
16.5. Zaman Aşımı Defi Gözetilerek Dava Tarihinden Geriye Doğru 5 Yıllık Dönem İçin Ecrimisil Belirlenmelidir  335
16.6. Zamanaşımı İtirazı Mahkemece Dikkate Alınmalıdır  335
16.7. Zamanaşımı İtirazında Bulunulması Halinde 5 Yıldan Fazla Ecrimisile Hükmedilemez  336
17. ECRİMİSİL DAVALARINDA KANUN YOLLARI OLARAK İSTİNAF VE TEMYİZ  337
Yararlanılan Kaynaklar  339
Kavram Dizini  341
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018