Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi
Temmuz 2017 / 3. Baskı / 162 Syf.
Fiyatı: 25.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Şubat 2016 21.00 TL 9.90 TL (%53)Sepete Ekle
   

Kitap, uzun yıllar Adalet Meslek Yüksek Okullarında "Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi", "Vergi Mevzuatı", "Vergi Hukuku" vb. dersleri anlatan yazarların notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Ayrıca, yazarlar vergi ve maliye konularına ilişkin daha önce kaleme aldıkları kitaplarında edindikleri tecrübeleri de kitaba aktarmışlardır.

Kitapta, önce vergi hukuku ile ilgili temel bilgiler verilmiş, daha sonra damga vergisi ve harçlar konusu açıklanmıştır. Damga vergisi ile harçlar anlatılırken sadece Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunundaki hükümlerin açıklanmasıyla yetinilmemiş, öğrencilerin hukuk konusundaki temel bilgilerini hatırlamalarını ve işlemleri daha iyi kavrayabilmelerini sağlamak amacıyla Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflâs Hukuku ve Usul Hukukunun ilgili hükümleri de ana hatlarıyla anlatılmış, yargı teşkilatı ve ilgili kurumlar hakkında da bilgiler verilmiştir.

Kitap, Adalet Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile diğer programlarda "vergi hukuku", "damga vergisi ve harçlar" derslerini alan öğrencilere, damga vergisi ve harç uygulamaları ile yoğun bir şekilde işi olan hukukçular, avukatlar, noterler, yargı örgütü, Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapanlara ve vergi mükelleflerine de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Vergilendirme ile İlgili Temel Kavramlar
Vergilendirme İşlemleri (Verginin Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsili)
Damga Vergisi
Yargı Örgütü
Mahkeme Harçları
İcra ve İflas Harçları
Noter Harçları
Vergi Yargısı Harçları
Uygulama Örnekleri
Vergi Matrahı ve Kanuni Kesintilerin Hesaplanmasına İlişkin Örnekler
Barkod: 9789750243493
Yayın Tarihi: Temmuz 2017
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 162
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  5
Tablo Listesi  17
Kısaltmalar  19
Birinci Bölüm
VERGİ HUKUKU KONUSUNDA GENEL BİLGİLER
I. GENEL OLARAK HUKUK KAVRAMI  23
II. VERGİ HUKUKUNUN KONUSU VE KAPSAMI  24
III. VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR  26
IV. VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  27
A. Verginin Konusu  27
B. Vergi Borcu İlişkisinin Tarafları  28
1. Vergi Borçlusu (Vergi Mükellefi)  29
2. Vergi Sorumlusu  29
3. Kanuni Temsilciler  30
C. Vergiyi Doğuran Olay (Vergi Borcunun Doğuşu)  31
D. Verginin Matrahı  32
E. Vergi Tarifesi  33
F. Mükellefin Ödevleri  33
G. Vergi Denetimi  34
H. Süreler  35
I. Zamanaşımı  35
1. Tarh Zamanaşımı  36
2. Tahsil Zamanaşımı  36
V. VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ (VERGİNİN TARH, TEBLİĞ, TAHAKKUK VE TAHSİLİ)  36
A. Verginin Tarhı (Hesaplanması)  37
B. Verginin Tebliği  38
C. Verginin Tahakkuku  38
D. Verginin Tahsili  39
VI. VERGİ SUÇ VE CEZALARI  40
A. Vergi Ziyaı  40
B. Usulsüzlükler  41
C. Ceza Mahkemeleri Tarafından Cezalandırılan Fiiller ve Cezaları (Vergi Suçları ve Adli Cezalar)  42
VII. VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI VE ZORLA TAHSİLİ  42
VIII. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ  44
İkinci Bölüm
DAMGA VERGİSİ
I. DAMGA VERGİSİNİN KONUSU  49
A. Genel Olarak  49
B. Damga Vergisine Tabi Kâğıtlar  50
1. Akitlerle İlgili Kâğıtlar  50
a. Belli Parayı İhtiva Eden Akitler (I sayılı Tablo I/A)  50
b. Belli Bir Para İhtiva Etmeyen Akitler (I sayılı Tablo I/B)  51
2. Karar ve Mazbatalar (I sayılı Tablo II):  51
3. Ticari İşlemlerde Kullanılan Kâğıtlar (I sayılı Tablo III)  52
a. Ticari ve Mütedavil Senetler  52
b. Ticari Belgeler  52
4. Makbuzlar ve Diğer Kâğıtlar (I sayılı Tablo IV)  52
a. Makbuzlar  53
b. Beyannameler  53
c. Damga Vergisine Tabi Kâğıtların Resmi Dairelere İbraz Edilen Özet, Suret ve Tercümeleri  54
5. Mektup ve Şerhler  54
C. Damga Vergisi Kanunu’nun Yer Bakımından Kapsamı  54
II. DAMGA VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  55
A. Genel Olarak  55
B. Damga Vergisinde Zamanaşımı  57
III. DAMGA VERGİSİNİN MÜKELLEFİ  57
A. Genel Olarak Mükellef  57
B. Resmi Daireler İle Kişiler Arasındaki Kâğıtlarda Mükellef  58
C. Damga Vergisinden Muaf Kişi ve Kuruluşların Taraf Olduğu Kâğıtlarda Mükellef  60
D. Yabancı Memleket ve Elçiliklerde Düzenlenen Kâğıtlarda Mükellef  61
IV. DAMGA VERGİSİNİN MATRAHI VE TARİFESİ  61
V. ÖDENECEK DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI  61
A. Genel Olarak  61
1. Nisbi Vergiye Tabi Kâğıtlarda Damga Vergisinin Hesaplanması  62
2. Maktu Verginin Belirlenmesi  63
B. Bir Kâğıtta Birden Fazla Akit ve İşlem Bulunması Halinde  63
C. Kâğıtların Birden Fazla Nüsha Düzenlenmiş Olması Halinde  64
1. Kâğıtlarda Nüsha ve Suret Ayrımı  64
2. Noterlerde Düzenlenen veya Onaylanan Kâğıtlar  65
D. Sözleşmenin Miktarının Değiştirilmesi, Devri ve Süresinin Uzatılması Halinde  66
VI. DAMGA VERGİSİNİN TARH, TAHAKKUK VE ÖDENMESİ  66
A. Damga Vergisinin Tarh ve Tahakkuku  66
B. Damga Vergisinin Ödenmesi  67
1. Makbuz Karşılığı Ödeme (Mükellefin Beyanına Dayanan Ödeme)  68
a. Sürekli Damga Vergisi Mükellefleri  69
b. Süreksiz Damga Vergisi Mükellefleri  70
c. Genel Bütçeli Daireler  70
2. İstihkaktan Kesinti Yapılması Şekliyle Ödeme (Vergi Sorumlularınca Beyan Edilerek Ödeme)  71
a. Damga Vergisini İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödemek Zorunda Olanlar (Vergi Sorumluları)  71
b. Damga Vergisi İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödenecek Kâğıtlar (Kesintiye Tabi Ödemeler)  71
c. İstihkaktan Kesinti Yapılması Şekliyle Ödemede Beyan ve Ödeme Zamanı  72
3. Basılı Damga Konulması Şekliyle Ödeme  73
VII. DAMGA VERGİSİNDE SORUMLULUK  74
A. Damga Vergisini Beyan Yoluyla Ödeyenlerin Sorumluluğu  74
1. Damga Vergisini Makbuz Karşılığı Ödeyenlerin Sorumluluğu  74
2. Damga Vergisini İstihkaktan Kesinti Yaparak Ödeyenlerin Sorumluluğu  75
B. Damga Vergisini Beyan Edenler Dışında Kalan Kişiler İçin Öngörülen Özel Sorumluluk Halleri  75
VIII DAMGA VERGİSİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR  77
IX. 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU’NA EKLİ (1) SAYILI DAMGA VERGİSİNE TÂBİ KÂĞITLAR  78
Üçüncü Bölüm
HARÇLAR
Birinci Kısım
HARÇLARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
I. GENEL OLARAK  83
II. HARÇ TÜRLERİ VE HARCA TABİ İŞLEMLER  83
III. HARCIN MÜKELLEFİ  85
IV. ÖDENECEK HARCIN HESAPLANMASI  85
V. HARÇLARIN ÖDEME ZAMANI VE ÖDEME ŞEKİLLERİ  86
VI. HARÇLARDA SORUMLULUK  86
VII. HARÇLARDA MUAFİYET VE İSTİSNALAR  87
İkinci Kısım
YARGI HARÇLARI
Birinci Başlık
MAHKEME HARÇLARI
I. YARGI ÖRGÜTÜ  90
A. Adli Yargı  92
1. İlk Derece Mahkemeleri  93
a. Hukuk Mahkemeleri  93
b. Ceza Mahkemeleri  93
2. Bölge Adliye Mahkemeleri  93
3. Yargıtay  93
B. İdari Yargı  93
II. GENEL OLARAK YARGILAMA GİDERLERİ  94
III. MAHKEME HARÇLARININ KAPSAMI  95
IV. İLK DERECE MAHKEMELERİNDE ALINAN MAHKEME HARÇLARI  96
A. Başvurma Harcı  96
1. Başvurma Harcının Konusu  97
2. Başvurma Harcının Doğuşu, Mükellefi ve Ödenmesi  98
B. Celse Harcı  98
C. Karar ve İlâm Harcı (Karar Harcı)  99
1. Karar Harcının Konusu, Harcı Doğuran Olay ve Mükellefi  99
2. Karar Harcının Hesaplanması (Harç Alma Ölçüleri)  99
a. Nisbî Karar Harcı  100
aa. Nisbi Karar Harcı Alınan İşlemler ve Oranları  100
bb. Nisbi Karar Harcının Ödeme Zamanı  101
b. Maktu Karar Harcı Alınan İşlemler, Tutarları ve Ödeme Zamanı  101
D. Keşif Harcı  102
E. Asıl Dava Dışındaki Taleplerde (Özel Durumlarda) Başvurma ve Karar Harçları  102
1. Çekişmesiz Yargıya Başvurulması  103
2. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Bulunulması  103
3. Tevdi Mahalli (Ödeme Yeri) Tayini  103
4. Geçici Hukuki Himaye Talepleri (İhtiyati Tedbir, İhtiyati Haciz ve Delil tespiti)  103
5. Davaya Müdahale  104
6. Karşılık Dava Açılması  105
7. Yetkisizlik ve Görevsizlik Kararı Üzerine Yetkili ve Görevli Mahkemeye Başvurulması  106
8. Davanın (İşlemden Kaldırılan Dosyanın) Yenilenmesi  106
9. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi  106
10. Davadan Feragat, Davayı Kabul ve Sulh Olunması  107
a. Feragat  107
b. Davayı Kabul  107
c. Sulh Olunması  107
11. Davanın Islahı  107
12. Mecburi Dava Arkadaşlığı  108
13. İhtiyari Dava Arkadaşlığı  108
14. Müddeabihin (Davanın Konusunun) Temliki  108
F. İlk Derece Mahkemesince Nihai Karar Verilmesi ve Sonuçları  108
1. Davanın Kabulü Halinde  108
2. Davanın Reddi Halinde  108
3. Bozmadan Sonra Hüküm Verilmesi Halinde  109
V. ÜST MAHKEMELERE KANUN YOLLARI İÇİN BAŞVURULMASI HALİNDE ALINAN MAHKEME HARÇLARI  109
A. İstinaf ve Temyiz Kanun Yollarına Başvurulması Halinde Alınan Harçlar  110
1. Başvurma Harcı  111
2. Karar Harcı  111
B. İstinaf ve Temyiz İncelemesi Sonucunda Karar Verilmesi Halinde Alınacak Harçlar  112
1. İstinaf İncelemesinde  112
2. Temyiz İncelemesinde  113
a. Bozma Halinde Karar ve İlâm Harcı  113
b. Onama Halinde Karar Harcı  114
c. Değiştirerek ve Düzelterek Onama Halinde Karar Harcı  114
İkinci Başlık
İCRA VE İFLAS HARÇLARI
I. GENEL OLARAK İCRA HUKUKU  116
A. İcra Organları (İcra Teşkilatı)  116
B. Cebri İcra Çeşitleri  117
II. İCRA VE İFLAS HARÇLARI  118
III. İCRA HARÇLARI  120
A. İcra Harçlarının Türleri  121
B. İcra Harçları ve Takip Giderlerinin Tahsili ve Alacaklılara Ödenme Esasları  122
C. İcraya Başvurulması Sırasında Alınan Harçlar ve Diğer Takip Giderleri  122
1. İcraya Başvurma Harcı  123
2. Vekâletname Suret Harcı  123
3. Peşin Harç  123
D. İcra Takibinin Sonuçlanması Halinde Alınan Harçlar  124
1. İcranın Yerine Getirilmesi Harcı  124
2. Tahsil Harcı  124
a. Tahsil Harcının Konusu ve Harcın Doğumu  125
b. Tahsil Harcının Mükellefi  125
c. Tahsil Harcının Matrahı  125
d. Tahsil Harcının Oranı  126
aa. Para Alacağının Tahsili Halinde:  126
bb. Taşınmaz Malların (Gayrimenkullerin) ve Gemilerin Tahliye ve Teslimi Halinde  127
cc. Taşınır (Menkul) Malların Teslimi Halinde  127
e. Tahsil Harcını Ödeme Zamanı  128
3. İdare Harcı  128
4. Yenileme Harcı  128
5. Cezaevi Yapı Harcı  128
E. İcra Dairelerince Diğer Kanunlara Göre Alınan Harç ve Vergiler.  129
1. Tellallık Harcı  129
2. İzale–i Şüyu Satışlarında Alınacak İlave Harçlar  130
a. İlâm Harcı  130
b. Onama Harcı  130
c. Tapu Satım Harcı  130
3. Vergiler  130
a. İhale Kararı Damga Vergisi  130
b. Tahsilat Damga Vergisi  131
c. Katma Değer Vergisi  131
d. Emlak Vergisi  131
IV. İFLAS HARÇLARI  131
A. İflâsın Açılması Harcı ve Masaya Katılma Harcı  132
B. Paylaşılan Paralar Üzerinden Alınan Harç  132
V. KONKORDATO HARÇLARI  133
A. Konkordato Başvuru Harcı  133
B. Konkordato Tasdik Harcı  133
VI. HACİZ, TESLİM VE SATIŞ HARÇLARI  134
VII. İCRA MAHKEMELERİNCE ALINAN HARÇLAR  134
A. İcra Mahkemeleri  134
B. İcra Mahkemesine Başvuru ve Karar Verilmesi Halinde Alınan Harçlar  134
Üçüncü Başlık
TİCARET SİCİLİ HARÇLARI VE DİĞER YARGI HARÇLARI
I. TİCARET SİCİLİ HARÇLARI  136
A. Ticaret Sicili Harçlarının Türleri  136
1. Kayıt ve Tescil Harçları  137
a. Ticari İşletmenin ve Ticaret Unvanının Tescil ve İlânı  137
b. Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlânı  137
c. Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakıalardaki Değişiklikler  137
d. Kayıt Silinmesi  137
2. Kayıt ve Belge Suretleri ve Tasdikname Harçları  137
B. Ticaret Sicili Harçlarının Uygulama Esasları  138
C. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi  138
II. DİĞER YARGI HARÇLARI  139
Dördüncü Başlık
YARGI HARÇLARIYLA İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER
I. YARGI HARÇLARININ MÜKELLEFİ  140
II. YARGI HARÇLARINDA SORUMLULUK:  140
A. Mahkeme Harçlarında  141
B. İcra ve İflas Harçlarında  142
III. YARGI HARÇLARININ MATRAHI  142
IV. YARGI HARÇLARININ ÖDENMESİ  143
A. Ödeme Usulü  143
B. Ödeme Yeri  143
C. Ödeme Zamanı  143
D. Fazla veya Eksik Harç Alınması  144
E. Yargı Giderlerini Ödemede Kolaylık: Adli Yardım  145
V. YARGI HARÇLARININ ÖDENMEMESİ  146
A. Genel Olarak  146
B. Süresinde Ödenmeyen Harçların Tahsil Usulü  146
C. Bakiye Karar ve İlâm Harcının Ödenmemesi  147
VI. YARGI HARÇLARINDA MUAFİYET VE İSTİSNALAR  147
VII. (1) SAYILI YARGI HARÇLARI TARİFESİNE İLİŞKİN ÖRNEK OLAY  149
VIII. 2/7/1964 TARİH VE 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU’NA EKLİ (1) SAYILI YARGI HARÇLARI TARİFESİ  151
Üçüncü Kısım
NOTER HARÇLARI
I. GENEL OLARAK NOTERLİK  157
II. NOTERLİKLERİN KURULMASI  157
III. NOTERLERİN ÖDEVLERİ VE DENETLENMESİ  157
A. Noterlerin Ödevleri  157
B. Noterlerin Denetlenmesi  158
IV. NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  158
V. NOTER HARÇLARININ KONUSU  159
VI. NOTER HARÇLARININ TÜRLERİ  159
VII. NOTER HARCININ MÜKELLEFİ VE ÖDENMESİ  160
VIII. NOTER HARÇLARINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR  160
A. Kişilerin ve İmzaların Birden Fazla Olması  160
B. Bir Arada Yapılan İşler  161
C. Sürenin Uzatılması ve Vadenin Yenilenmesi  161
D. İşlemin Miktarının Değiştirilmesi  161
E. Birden Fazla Nüsha Olarak Düzenlenen Kağıtlar  161
IX. NOTER HARÇLARINDA İSTİSNALAR  162
A. Başlı Başına Bir Sözleşmeye Konu Olmayan Taahhütler  162
B. Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Kuruluş İşlemleri ve Bu Vakıflara Yapılan Bağışlamalara İlişkin İşlemler  162
C. Yetkili Makamların İsteyecekleri Suretler  163
X. NOTER İŞLEMLERİNDE ŞEKİL  163
A. Düzenleme Yoluyla Senet  163
B. Onaylama Yoluyla Senet  164
C. Noter Harçlarına Tabi Kâğıtların Değerli Kâğıtlardan Ayrılması  164
XI. 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU’NA EKLİ (2) SAYILI NOTER HARÇLARI TARİFESİ  166
Dördüncü Kısım
VERGİ YARGISI HARÇLARI
I. VERGİ DAVALARININ KONUSU  169
II. VERGİ YARGISI HARÇLARI  169
A. Harç Türleri  170
1. Başvurma Harcı  170
2. Karar ve İlâm Harcı  171
a. Nisbi Karar Harcı  171
b. Maktu Karar Harcı  172
B. Suret Harçları  172
III. VERGİ YARGISI HARÇLARININ MÜKELLEFİ, ÖDEME ZAMANI VE YERİ  172
A. Vergi Yargısı Harçlarının Mükellefi  172
B. Vergi Yargısı Harçlarının Ödeme Zamanı ve Yeri  173
IV. (3) SAYILI VERGİ YARGISI HARÇLARI TARİFESİNE İLİŞKİN ÖRNEK OLAY  174
V. 2/7/1964 TARİH VE 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU’NA EKLİ (3) SAYILI VERGİ YARGISI HARÇLARI TARİFESİ  176
Kaynakça  177
Kavramlar Dizini  179
 


Mesude Akay
Kasım 2005
15.00 TL
Sepete Ekle
Erkan Kılıçer ...
Haziran 2020
29.00 TL
Sepete Ekle
Erdoğan Öner
Haziran 2020
68.00 TL
İndirimli: 54.90 TL (%19)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  5
Tablo Listesi  17
Kısaltmalar  19
Birinci Bölüm
VERGİ HUKUKU KONUSUNDA GENEL BİLGİLER
I. GENEL OLARAK HUKUK KAVRAMI  23
II. VERGİ HUKUKUNUN KONUSU VE KAPSAMI  24
III. VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR  26
IV. VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  27
A. Verginin Konusu  27
B. Vergi Borcu İlişkisinin Tarafları  28
1. Vergi Borçlusu (Vergi Mükellefi)  29
2. Vergi Sorumlusu  29
3. Kanuni Temsilciler  30
C. Vergiyi Doğuran Olay (Vergi Borcunun Doğuşu)  31
D. Verginin Matrahı  32
E. Vergi Tarifesi  33
F. Mükellefin Ödevleri  33
G. Vergi Denetimi  34
H. Süreler  35
I. Zamanaşımı  35
1. Tarh Zamanaşımı  36
2. Tahsil Zamanaşımı  36
V. VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ (VERGİNİN TARH, TEBLİĞ, TAHAKKUK VE TAHSİLİ)  36
A. Verginin Tarhı (Hesaplanması)  37
B. Verginin Tebliği  38
C. Verginin Tahakkuku  38
D. Verginin Tahsili  39
VI. VERGİ SUÇ VE CEZALARI  40
A. Vergi Ziyaı  40
B. Usulsüzlükler  41
C. Ceza Mahkemeleri Tarafından Cezalandırılan Fiiller ve Cezaları (Vergi Suçları ve Adli Cezalar)  42
VII. VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI VE ZORLA TAHSİLİ  42
VIII. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ  44
İkinci Bölüm
DAMGA VERGİSİ
I. DAMGA VERGİSİNİN KONUSU  49
A. Genel Olarak  49
B. Damga Vergisine Tabi Kâğıtlar  50
1. Akitlerle İlgili Kâğıtlar  50
a. Belli Parayı İhtiva Eden Akitler (I sayılı Tablo I/A)  50
b. Belli Bir Para İhtiva Etmeyen Akitler (I sayılı Tablo I/B)  51
2. Karar ve Mazbatalar (I sayılı Tablo II):  51
3. Ticari İşlemlerde Kullanılan Kâğıtlar (I sayılı Tablo III)  52
a. Ticari ve Mütedavil Senetler  52
b. Ticari Belgeler  52
4. Makbuzlar ve Diğer Kâğıtlar (I sayılı Tablo IV)  52
a. Makbuzlar  53
b. Beyannameler  53
c. Damga Vergisine Tabi Kâğıtların Resmi Dairelere İbraz Edilen Özet, Suret ve Tercümeleri  54
5. Mektup ve Şerhler  54
C. Damga Vergisi Kanunu’nun Yer Bakımından Kapsamı  54
II. DAMGA VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  55
A. Genel Olarak  55
B. Damga Vergisinde Zamanaşımı  57
III. DAMGA VERGİSİNİN MÜKELLEFİ  57
A. Genel Olarak Mükellef  57
B. Resmi Daireler İle Kişiler Arasındaki Kâğıtlarda Mükellef  58
C. Damga Vergisinden Muaf Kişi ve Kuruluşların Taraf Olduğu Kâğıtlarda Mükellef  60
D. Yabancı Memleket ve Elçiliklerde Düzenlenen Kâğıtlarda Mükellef  61
IV. DAMGA VERGİSİNİN MATRAHI VE TARİFESİ  61
V. ÖDENECEK DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI  61
A. Genel Olarak  61
1. Nisbi Vergiye Tabi Kâğıtlarda Damga Vergisinin Hesaplanması  62
2. Maktu Verginin Belirlenmesi  63
B. Bir Kâğıtta Birden Fazla Akit ve İşlem Bulunması Halinde  63
C. Kâğıtların Birden Fazla Nüsha Düzenlenmiş Olması Halinde  64
1. Kâğıtlarda Nüsha ve Suret Ayrımı  64
2. Noterlerde Düzenlenen veya Onaylanan Kâğıtlar  65
D. Sözleşmenin Miktarının Değiştirilmesi, Devri ve Süresinin Uzatılması Halinde  66
VI. DAMGA VERGİSİNİN TARH, TAHAKKUK VE ÖDENMESİ  66
A. Damga Vergisinin Tarh ve Tahakkuku  66
B. Damga Vergisinin Ödenmesi  67
1. Makbuz Karşılığı Ödeme (Mükellefin Beyanına Dayanan Ödeme)  68
a. Sürekli Damga Vergisi Mükellefleri  69
b. Süreksiz Damga Vergisi Mükellefleri  70
c. Genel Bütçeli Daireler  70
2. İstihkaktan Kesinti Yapılması Şekliyle Ödeme (Vergi Sorumlularınca Beyan Edilerek Ödeme)  71
a. Damga Vergisini İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödemek Zorunda Olanlar (Vergi Sorumluları)  71
b. Damga Vergisi İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödenecek Kâğıtlar (Kesintiye Tabi Ödemeler)  71
c. İstihkaktan Kesinti Yapılması Şekliyle Ödemede Beyan ve Ödeme Zamanı  72
3. Basılı Damga Konulması Şekliyle Ödeme  73
VII. DAMGA VERGİSİNDE SORUMLULUK  74
A. Damga Vergisini Beyan Yoluyla Ödeyenlerin Sorumluluğu  74
1. Damga Vergisini Makbuz Karşılığı Ödeyenlerin Sorumluluğu  74
2. Damga Vergisini İstihkaktan Kesinti Yaparak Ödeyenlerin Sorumluluğu  75
B. Damga Vergisini Beyan Edenler Dışında Kalan Kişiler İçin Öngörülen Özel Sorumluluk Halleri  75
VIII DAMGA VERGİSİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR  77
IX. 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU’NA EKLİ (1) SAYILI DAMGA VERGİSİNE TÂBİ KÂĞITLAR  78
Üçüncü Bölüm
HARÇLAR
Birinci Kısım
HARÇLARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
I. GENEL OLARAK  83
II. HARÇ TÜRLERİ VE HARCA TABİ İŞLEMLER  83
III. HARCIN MÜKELLEFİ  85
IV. ÖDENECEK HARCIN HESAPLANMASI  85
V. HARÇLARIN ÖDEME ZAMANI VE ÖDEME ŞEKİLLERİ  86
VI. HARÇLARDA SORUMLULUK  86
VII. HARÇLARDA MUAFİYET VE İSTİSNALAR  87
İkinci Kısım
YARGI HARÇLARI
Birinci Başlık
MAHKEME HARÇLARI
I. YARGI ÖRGÜTÜ  90
A. Adli Yargı  92
1. İlk Derece Mahkemeleri  93
a. Hukuk Mahkemeleri  93
b. Ceza Mahkemeleri  93
2. Bölge Adliye Mahkemeleri  93
3. Yargıtay  93
B. İdari Yargı  93
II. GENEL OLARAK YARGILAMA GİDERLERİ  94
III. MAHKEME HARÇLARININ KAPSAMI  95
IV. İLK DERECE MAHKEMELERİNDE ALINAN MAHKEME HARÇLARI  96
A. Başvurma Harcı  96
1. Başvurma Harcının Konusu  97
2. Başvurma Harcının Doğuşu, Mükellefi ve Ödenmesi  98
B. Celse Harcı  98
C. Karar ve İlâm Harcı (Karar Harcı)  99
1. Karar Harcının Konusu, Harcı Doğuran Olay ve Mükellefi  99
2. Karar Harcının Hesaplanması (Harç Alma Ölçüleri)  99
a. Nisbî Karar Harcı  100
aa. Nisbi Karar Harcı Alınan İşlemler ve Oranları  100
bb. Nisbi Karar Harcının Ödeme Zamanı  101
b. Maktu Karar Harcı Alınan İşlemler, Tutarları ve Ödeme Zamanı  101
D. Keşif Harcı  102
E. Asıl Dava Dışındaki Taleplerde (Özel Durumlarda) Başvurma ve Karar Harçları  102
1. Çekişmesiz Yargıya Başvurulması  103
2. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Bulunulması  103
3. Tevdi Mahalli (Ödeme Yeri) Tayini  103
4. Geçici Hukuki Himaye Talepleri (İhtiyati Tedbir, İhtiyati Haciz ve Delil tespiti)  103
5. Davaya Müdahale  104
6. Karşılık Dava Açılması  105
7. Yetkisizlik ve Görevsizlik Kararı Üzerine Yetkili ve Görevli Mahkemeye Başvurulması  106
8. Davanın (İşlemden Kaldırılan Dosyanın) Yenilenmesi  106
9. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi  106
10. Davadan Feragat, Davayı Kabul ve Sulh Olunması  107
a. Feragat  107
b. Davayı Kabul  107
c. Sulh Olunması  107
11. Davanın Islahı  107
12. Mecburi Dava Arkadaşlığı  108
13. İhtiyari Dava Arkadaşlığı  108
14. Müddeabihin (Davanın Konusunun) Temliki  108
F. İlk Derece Mahkemesince Nihai Karar Verilmesi ve Sonuçları  108
1. Davanın Kabulü Halinde  108
2. Davanın Reddi Halinde  108
3. Bozmadan Sonra Hüküm Verilmesi Halinde  109
V. ÜST MAHKEMELERE KANUN YOLLARI İÇİN BAŞVURULMASI HALİNDE ALINAN MAHKEME HARÇLARI  109
A. İstinaf ve Temyiz Kanun Yollarına Başvurulması Halinde Alınan Harçlar  110
1. Başvurma Harcı  111
2. Karar Harcı  111
B. İstinaf ve Temyiz İncelemesi Sonucunda Karar Verilmesi Halinde Alınacak Harçlar  112
1. İstinaf İncelemesinde  112
2. Temyiz İncelemesinde  113
a. Bozma Halinde Karar ve İlâm Harcı  113
b. Onama Halinde Karar Harcı  114
c. Değiştirerek ve Düzelterek Onama Halinde Karar Harcı  114
İkinci Başlık
İCRA VE İFLAS HARÇLARI
I. GENEL OLARAK İCRA HUKUKU  116
A. İcra Organları (İcra Teşkilatı)  116
B. Cebri İcra Çeşitleri  117
II. İCRA VE İFLAS HARÇLARI  118
III. İCRA HARÇLARI  120
A. İcra Harçlarının Türleri  121
B. İcra Harçları ve Takip Giderlerinin Tahsili ve Alacaklılara Ödenme Esasları  122
C. İcraya Başvurulması Sırasında Alınan Harçlar ve Diğer Takip Giderleri  122
1. İcraya Başvurma Harcı  123
2. Vekâletname Suret Harcı  123
3. Peşin Harç  123
D. İcra Takibinin Sonuçlanması Halinde Alınan Harçlar  124
1. İcranın Yerine Getirilmesi Harcı  124
2. Tahsil Harcı  124
a. Tahsil Harcının Konusu ve Harcın Doğumu  125
b. Tahsil Harcının Mükellefi  125
c. Tahsil Harcının Matrahı  125
d. Tahsil Harcının Oranı  126
aa. Para Alacağının Tahsili Halinde:  126
bb. Taşınmaz Malların (Gayrimenkullerin) ve Gemilerin Tahliye ve Teslimi Halinde  127
cc. Taşınır (Menkul) Malların Teslimi Halinde  127
e. Tahsil Harcını Ödeme Zamanı  128
3. İdare Harcı  128
4. Yenileme Harcı  128
5. Cezaevi Yapı Harcı  128
E. İcra Dairelerince Diğer Kanunlara Göre Alınan Harç ve Vergiler.  129
1. Tellallık Harcı  129
2. İzale–i Şüyu Satışlarında Alınacak İlave Harçlar  130
a. İlâm Harcı  130
b. Onama Harcı  130
c. Tapu Satım Harcı  130
3. Vergiler  130
a. İhale Kararı Damga Vergisi  130
b. Tahsilat Damga Vergisi  131
c. Katma Değer Vergisi  131
d. Emlak Vergisi  131
IV. İFLAS HARÇLARI  131
A. İflâsın Açılması Harcı ve Masaya Katılma Harcı  132
B. Paylaşılan Paralar Üzerinden Alınan Harç  132
V. KONKORDATO HARÇLARI  133
A. Konkordato Başvuru Harcı  133
B. Konkordato Tasdik Harcı  133
VI. HACİZ, TESLİM VE SATIŞ HARÇLARI  134
VII. İCRA MAHKEMELERİNCE ALINAN HARÇLAR  134
A. İcra Mahkemeleri  134
B. İcra Mahkemesine Başvuru ve Karar Verilmesi Halinde Alınan Harçlar  134
Üçüncü Başlık
TİCARET SİCİLİ HARÇLARI VE DİĞER YARGI HARÇLARI
I. TİCARET SİCİLİ HARÇLARI  136
A. Ticaret Sicili Harçlarının Türleri  136
1. Kayıt ve Tescil Harçları  137
a. Ticari İşletmenin ve Ticaret Unvanının Tescil ve İlânı  137
b. Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlânı  137
c. Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakıalardaki Değişiklikler  137
d. Kayıt Silinmesi  137
2. Kayıt ve Belge Suretleri ve Tasdikname Harçları  137
B. Ticaret Sicili Harçlarının Uygulama Esasları  138
C. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi  138
II. DİĞER YARGI HARÇLARI  139
Dördüncü Başlık
YARGI HARÇLARIYLA İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER
I. YARGI HARÇLARININ MÜKELLEFİ  140
II. YARGI HARÇLARINDA SORUMLULUK:  140
A. Mahkeme Harçlarında  141
B. İcra ve İflas Harçlarında  142
III. YARGI HARÇLARININ MATRAHI  142
IV. YARGI HARÇLARININ ÖDENMESİ  143
A. Ödeme Usulü  143
B. Ödeme Yeri  143
C. Ödeme Zamanı  143
D. Fazla veya Eksik Harç Alınması  144
E. Yargı Giderlerini Ödemede Kolaylık: Adli Yardım  145
V. YARGI HARÇLARININ ÖDENMEMESİ  146
A. Genel Olarak  146
B. Süresinde Ödenmeyen Harçların Tahsil Usulü  146
C. Bakiye Karar ve İlâm Harcının Ödenmemesi  147
VI. YARGI HARÇLARINDA MUAFİYET VE İSTİSNALAR  147
VII. (1) SAYILI YARGI HARÇLARI TARİFESİNE İLİŞKİN ÖRNEK OLAY  149
VIII. 2/7/1964 TARİH VE 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU’NA EKLİ (1) SAYILI YARGI HARÇLARI TARİFESİ  151
Üçüncü Kısım
NOTER HARÇLARI
I. GENEL OLARAK NOTERLİK  157
II. NOTERLİKLERİN KURULMASI  157
III. NOTERLERİN ÖDEVLERİ VE DENETLENMESİ  157
A. Noterlerin Ödevleri  157
B. Noterlerin Denetlenmesi  158
IV. NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  158
V. NOTER HARÇLARININ KONUSU  159
VI. NOTER HARÇLARININ TÜRLERİ  159
VII. NOTER HARCININ MÜKELLEFİ VE ÖDENMESİ  160
VIII. NOTER HARÇLARINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR  160
A. Kişilerin ve İmzaların Birden Fazla Olması  160
B. Bir Arada Yapılan İşler  161
C. Sürenin Uzatılması ve Vadenin Yenilenmesi  161
D. İşlemin Miktarının Değiştirilmesi  161
E. Birden Fazla Nüsha Olarak Düzenlenen Kağıtlar  161
IX. NOTER HARÇLARINDA İSTİSNALAR  162
A. Başlı Başına Bir Sözleşmeye Konu Olmayan Taahhütler  162
B. Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Kuruluş İşlemleri ve Bu Vakıflara Yapılan Bağışlamalara İlişkin İşlemler  162
C. Yetkili Makamların İsteyecekleri Suretler  163
X. NOTER İŞLEMLERİNDE ŞEKİL  163
A. Düzenleme Yoluyla Senet  163
B. Onaylama Yoluyla Senet  164
C. Noter Harçlarına Tabi Kâğıtların Değerli Kâğıtlardan Ayrılması  164
XI. 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU’NA EKLİ (2) SAYILI NOTER HARÇLARI TARİFESİ  166
Dördüncü Kısım
VERGİ YARGISI HARÇLARI
I. VERGİ DAVALARININ KONUSU  169
II. VERGİ YARGISI HARÇLARI  169
A. Harç Türleri  170
1. Başvurma Harcı  170
2. Karar ve İlâm Harcı  171
a. Nisbi Karar Harcı  171
b. Maktu Karar Harcı  172
B. Suret Harçları  172
III. VERGİ YARGISI HARÇLARININ MÜKELLEFİ, ÖDEME ZAMANI VE YERİ  172
A. Vergi Yargısı Harçlarının Mükellefi  172
B. Vergi Yargısı Harçlarının Ödeme Zamanı ve Yeri  173
IV. (3) SAYILI VERGİ YARGISI HARÇLARI TARİFESİNE İLİŞKİN ÖRNEK OLAY  174
V. 2/7/1964 TARİH VE 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU’NA EKLİ (3) SAYILI VERGİ YARGISI HARÇLARI TARİFESİ  176
Kaynakça  177
Kavramlar Dizini  179
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020