Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Türk Sermaye Piyasası Hukukunda
Borçlanma Araçları
Mart 2016 / 1. Baskı / 432 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Sermaye piyasası taraflarından biri ve en önemlisi olan tasarruf sahipleri, birikimlerini güvenli piyasalarda ve o ana dek kendilerine sunulan klasik yatırım alternatifleri yerine, yeni finansal enstrümanlarda değerlendirmek isterler. Kaynak arayışında olanlar da, o ana kadar yararlanabildikleri yollardan daha avantajlı olanlarının ortaya çıkmasını beklerler. Bu karşılıklı arayışların kesişme noktalarından biri ticari bankacılık faaliyetleri, diğeri ise, karşılıklı arayışları gelecekte daha fazla tatmin edeceğine inanılan sermaye piyasalarıdır. Finansman konusunda banka kredisine alternatif olarak değerlendirebileceğimiz borçlanma araçları, sermaye piyasasında tedavül eden ve kamu kurumlarının yanında özel sektörün de kullandığı enstrümanlardır.

Türkiye’de özel sektör borçlanma araçları 1990’lı yıllarda hızlı bir yükseliş yakalamıştır. Ancak 1994 yılında kamunun yüksek faiz oranıyla borçlanması ve kamu tahvillerindeki stopajın % 0’a indirilmesine karşın, özel sektör borçlanma araçlarında bu oranın % 10’da kalması, anılan araçların ihracını engellemiştir. 2000’li yıllarda ekonomik göstergelerdeki iyileşme ve düzenlemelerde yapılan değişikliklerle beraber, özel sektör borçlanma araçlarının ihracı yeniden başlamıştır. Söz konusu olumlu gelişmeler, özel sektör borçlanma aracı piyasasının canlanmasını ve işlem gören enstrüman çeşidinin artmasını sağlamıştır. Bu eserde, tahviller ve banka bonoları gibi ağırlıklı olarak ihraç edilen borçlanma araçlarının yanı sıra, varlığa ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler, teminatlı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları ve kira sertifikaları (sukuk) gibi yeni borçlanma aracı türleri, güncel sermaye piyasası ve ticaret hukuku düzenlemelerimiz doğrultusunda ele alınmış; söz konusu araçlara yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve borçları ile korunması hususları ayrıntılı olarak irdelenmiştir.

Konu Başlıkları
Borçlanma Aracı Türleri
Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Hukuki İşlemler
Borçlanma Aracı Yatırımcısı ile İhraççı Arasındaki Hukuki İlişki
Borçlanma Aracı Yatırımcısının Korunması
Barkod: 9789750236808
Yayın Tarihi: Mart 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 432
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Tebliğ Kısaltmalar Cetveli  23
GİRİŞ  25
BİRİNCİ BÖLÜM
BORÇLANMA ARACI KAVRAMI VE TÜRLERİ
§1. BORÇLANMA ARACI KAVRAMI  27
I. TANIM  27
II. BORÇLANMA ARAÇLARININ TARİHİ GELİŞİMİ  28
III. BORÇLANMA ARAÇLARININ EKONOMİK ETKİLERİ  31
A. Türk Bankacılık Sistemine Etkileri  31
B. Türk Sermaye Piyasasına Etkileri  33
IV. BORÇLANMA ARAÇLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ  37
A. Menkul Kıymet Niteliği  37
B. Kaydi Sermaye Piyasası Aracı Niteliği  39
C. Evraksız Kıymetli Evrak Niteliği  40
D. Taşınır Eşya Niteliği  42
§2. BORÇLANMA ARACI TÜRLERİ  43
I. TAHVİLLER  43
II. PAYA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TAHVİLLER (PDT)  46
III. DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİLLER (DET)  49
IV. VARLIĞA (VDMK) VE İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER (İDMK)  52
A. Menkul Kıymetleştirme Olgusu  52
B. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK)  55
C. İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (İDMK)  58
V. TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER  61
VI. GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI  64
VII. KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK)  68
VIII. BONOLAR  72
A. Banka Bonoları  72
B. Finansman Bonoları  74
C. Kıymetli Maden Bonoları  75
§3. BORÇLANMA ARAÇLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ  79
I. ORTAKLIK YA DA ALACAKLILIK SAĞLAMA  79
II. BELİRLİ BİR MEBLAĞI TEMSİL ETME  80
III. YATIRIM ARACI OLARAK KULLANILMA  81
IV. DÖNEMSEL GELİR GETİRME  83
V. MİSLİ NİTELİKTE OLMA  85
VI. SERİ HALİNDE ÇIKARILMA  86
VII. AYNI İBARELERİ TAŞIMA  87
VIII. ŞARTLARI KURUL TARAFINDAN BELİRLENME  88
İKİNCİ BÖLÜM
BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACI, HALKA ARZI VE HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI
§4. BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACI  89
I. BORÇLANMA ARACI İHRACI VE İHRAÇÇISI KAVRAMLARI  89
II. YETKİLİ ORGAN  92
III. İHRAÇ LİMİTİ  94
A. Halka Kapalı Anonim Ortaklıklarda  94
B. Halka Açık Anonim Ortaklıklarda  95
C. Bazı Borçlanma Araçlarına İlişkin Özel Düzenlemeler  97
IV. İHRAÇ BELGESİ VE TERTİP İHRAÇ BELGESİ DÜZENLENMESİ  99
V. İHRAÇ BELGESİ VE TERTİP İHRAÇ BELGESİNİN KURUL’CA ONAYLANMASI  101
VI. BORÇLANMA ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİ  103
VII. İHRAÇÇI HESABI AÇTIRILMASI  107
§5. BORÇLANMA ARAÇLARININ HALKA ARZ PROSEDÜRÜ  108
I. İZAHNAME  108
A. İzahname Düzenleme Zorunluluğu  108
B. İzahnamenin Önemi Ve İçeriği  110
C. İzahnamenin Hukuki Niteliği  113
D. İzahnamenin Onayı, Değişiklik Ve Yeni Hususların Eklenmesi  114
1. İzahnamenin Kurul’ca Onaylanması  114
2. Değişikliklerin ve Yeni Hususların İzahnameye Eklenmesi  116
E. İzahnameden Doğan Hukuki Sorumluluk  118
1. Sorumluluğu Gerektiren Durumlar  118
2. Sorumlu Olan Kişiler (Davalılar)  118
3. Davacılar  123
4. Sorumluluğun Niteliği  124
5. İlliyet Bağı ve Sorumluluktan Kurtuluş Kanıtları  127
6. Zamanaşımı ve Sorumsuzluk Anlaşması  128
II. İLAN VE REKLAMLAR  128
III. BORÇLANMA ARAÇLARININ SATIŞI  130
A. Satış Süresi  130
B. Satış Fiyatı  131
1. Genel Olarak  131
2. Bono ve Tahviller Bakımından Öngörülen İskontolu Satış Fiyatı  131
C. Satış Yöntemleri  132
1. Talep Toplama Yöntemi  132
a. Sabit Fiyatla Talep Toplama  132
b. Fiyat Aralığı ile Talep Toplama  133
c. Fiyat Teklifi Alarak Talep Toplama  134
2. Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi  134
3. Borsada Satış Yöntemi  134
IV. BORÇLANMA ARACI BEDELLERİNİN ÖDENMESİ (İTFASI)  136
A. Tahvil Ve Bonoların İtfası  136
B. PDT ve DET’lerin İtfası  138
C. VİDMK’lerin İtfası  139
D. Teminatlı Menkul Kıymetlerin İtfası  139
E. KİRA SERTİFİKALARININ İTFASI  139
F. Gayrimenkul Sertifikalarının İtfası  139
§6. BORÇLANMA ARAÇLARININ HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI  140
I. HUKUKİ İŞLEMLER İÇİN KAYDİ SİSTEMDE OLUŞTURULMASI GEREKLİ ALTYAPI  140
A. İşlemleri Gerçekleştiren Üyeler Ve İşlemler İçin Tutulan Kayıtlar  140
B. Hesapların Açılması Ve İşlemlerin Yapılması  145
II. KAYDİ BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN HUKUKİ İŞLEMLER  147
A. devir  147
1. Devir Şekli ve Araçların İntikali  147
2. Külli Halefiyet Yoluyla Devir  151
B. Rehin  151
1. Rehnin Kurulması ve Kıyasen Uygulanacak Taşınır Rehni Hükümleri  151
2. Rehnin Hukuki Sonuçları  153
C. İntifa  155
1. İntifa Hakkının Kurulması  155
2. İntifanın Hukuki Sonuçları  157
D. Haciz  158
1. Haciz Prosedürü  158
2. Haczin Hukuki Sonuçları  162
E. Teminat Sözleşmesi  163
1. Sözleşmenin Düzenlenme Amacı ve Görünüm Biçimleri  163
2. Sözleşmenin Hukuki Sonuçları  164
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BORÇLANMA ARACI YATIRIMCISI İLE İHRAÇÇI ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ, BU İLİŞKİDEN DOĞAN HAK VE BORÇLAR
§7. BORÇLANMA ARACI YATIRIMCISI İLE İHRAÇÇI ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ  167
I. BONO VE TAHVİL YATIRIMCISI İLE İHRAÇÇI ARASINDAKİ TEMEL HUKUKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ  167
II. PDT VE DET YATIRIMCISI İLE İHRAÇÇI ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ  170
III. VİDMK VE TEMİNATLI MENKUL KIYMET YATIRIMCILARI İLE İHRAÇÇILAR ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ  172
IV. GAYRİMENKUL SERTİFİKASI YATIRIMCILARI İLE İHRAÇÇILARI ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ  172
V. KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) YATIRIMCILARI VE İHRAÇÇILARI ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ  174
§8. TARAFLARIN BORÇLARI  178
I. YATIRIMCININ BORÇLARI  178
A. Mülkiyeti Nakil Borcu  178
B. Sermaye Değerinin Kullanımını Sağlama Borcu  181
C. Zapta ve Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  182
II. İHRAÇÇI KURULUŞUN BORÇLARI  182
A. Teslim Alma Borcu  182
B. Mislen Geri Verme Borcu  183
C. Faiz Ödeme Borcu  185
1. Borcun Niteliğine İlişkin Özellikler  185
2. Ödenecek Faiz Oranı ve Hesaplanma Şekli  189
3. Temerrüt Durumunda Söz Konusu Faiz Borcu  195
§9. BORÇLANMA ARACI YATIRIMCISININ HAKLARI  200
I. ANAPARA VE FAİZ ALACAĞI HAKKI  200
A. Genel Olarak  200
B. Borçlanma Aracı Türlerinde Faizin Düzenlenme Biçimi  203
C. Anapara ve Faiz Alacağına İlişkin Zamanaşımı  204
II. DEĞİŞTİRME VEYA ALIM HAKKI  206
A. Hakkın Kaynağı: Şartlı Sermaye Artırımı  206
B. Değiştirme Hakkı  209
C. Alım Hakkı  210
D. Değiştirme Veya Alım Hakkının Hukuki Niteliği  211
E. Değiştirme Veya Alım Hakkının Kullanımı, Muhatabı ve Konusu  212
1. Hakkın Kullanımı  212
2. Hakkın Yöneltileceği Muhatap  216
3. Hakkın Konusu  218
a. Önceki Tahvil ve Borçlanma Araçları  218
b. Benzeri Borçlanma Araçları  219
III. BAĞIMSIZ BÖLÜM MÜLKİYETİNİ, SATIŞ TUTARINI TALEP VE GELİRDEN PAY ALMA HAKLARI  222
A. Bağımsız Bölüm Mülkiyetini Talep Etme Hakkı  222
1. Hakkın Genel Çerçevesi, Kullanım Şekli ve Korunması  222
2. Hakkın Yerine Getirilmesinin Gecikmesi veya İmkansızlaşması  226
B. Satış Tutarını Talep Etme Hakkı  228
1. Hakkın Genel Çerçevesi ve Niteliği  228
2. Hakkın Yerine Getirilmesine İlişkin Esaslar  231
C. İşletim Gelirini Talep Hakkı  232
IV. ÖNCELİK VE AYIRMA HAKLARI  233
A. Öncelik Hakkı  233
1. Hakkın Genel Çerçevesi ve Niteliği  233
2. Hakkın Kullanımı  237
B. Ayırma Hakkı  239
1. Hakkın Genel Çerçevesi ve Niteliği  239
2. Ayırma Hakkının Kullanımı  243
V. KÂRDAN PAY ALMA HAKKI  244
A. Hakkın Hukuki Dayanağı  244
B. Hakkın Niteliği Ve Hukuki Temeli  245
1. Niteliği  245
2. Hukuki Temeli  248
C. Hakkın Ekonomik Bakımdan Taşıdığı Önem  251
D. Kâr Payı Hakkı İçeren Tahvillerin Kis Ve Kzob–Kira Sertifikaları İle Karşılaştırılması  253
1. Katılma İntifa Senetleriyle Karşılaştırma  253
a. İntifa Senetlerinin Hukukumuzdaki Yeri ve Niteliği  253
b. Katılma İntifa Senetleri ve Kâra Katılmalı Tahvillerin Karşılaştırılması  256
aa. Benzerlikler  259
bb. Farklılıklar  262
2. KZOB ve Kira Sertifikaları ile Karşılaştırma  264
a. KZOB’nin ve Kira Sertifikalarının Hukukumuzdaki Yeri  264
b. Kâra Katılmalı Tahviller ile KZOB/Kira Sertifikalarının Karşılaştırılması  266
aa. Benzerlikler  266
bb. Farklılıklar  268
E. Hakkın Kullanımına İlişkin Esaslar  270
VI. KİRA, YÖNETİM, ALIM–SATIM, ORTAKLIK VE ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN GELİRDEN PAY ALMA HAKKI  275
A. Hakkın Genel Çerçevesi  275
B. Hakkın Elde Edilmesi Ve Korunması  277
1. Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikalarında  277
2. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikalarında  279
3. Alım–Satıma Dayalı Kira Sertifikalarında  280
4. Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikalarında  282
5. Eser Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikalarında  284
6. Karma (Hibrid) Kira Sertifikalarında  285
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BORÇLANMA ARACI YATIRIMCISININ KORUNMASI
§10. BORÇLANMA ARACI YATIRIMCISININ KORUNMASI İHTİYACI VE RİSK FAKTÖRLERİ  287
I. BORÇLANMA ARACI YATIRIMCISININ SERMAYE PİYASASI VE BANKACILIK SİSTEMİNDEKİ KONUMU  287
II. BORÇLANMA ARACI YATIRIMCISININ KORUNMASI İHTİYACI  290
III. BORÇLANMA ARACI YATIRIMCISININ KORUNMASINI GEREKTİREN RİSK FAKTÖRLERİ  292
A. Genel Olarak  292
B. Borçlanma Aracı Yatırımcısının Karşılaşabileceği Risk Faktörleri Ve Koruma Yöntemleri  293
1. Yatırımcının Karşılaşabileceği Risk Faktörleri  293
a. Piyasa Riski  293
aa. Faiz Oranı Riski  295
bb. Döviz Kuru Riski  297
b. Likidite Riski  298
c. İhraççı Riski  300
§11.YATIRIMCILARI KORUYAN ÖZEL DÜZENLEMELER  301
I. SERMAYENİN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  301
II. KURUMSAL YÖNETİM (CORPORATE GOVERNANCE) İLKELERİ  308
III. KAMUYU AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER  311
A. Genel Olarak  311
B. Borçlanma Aracı Yatırımcılarına Yapılması Gereken Özel Durum Açıklamaları  313
C. İhraççının Açıklama Yapma Yükümlülüğü İle Ticari Sır Ve Bankacılık Sırrı Arasındaki Sınır  314
IV. İHRAÇÇI KURULUŞLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER  318
A. Bağımsız Dış Denetim Düzenlemeleri  318
1. Genel Olarak  318
2. Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler  322
a. İzahname ve Kamuyu Aydınlatma Belgelerinde Yer Almak Üzere  322
Hazırlanan Raporlar Nedeniyle Sorumluluk  322
b. Ara Dönem Finansal Tablolarının Denetimi Nedeniyle Sorumluluk  324
c. Sorumluluğun Etkinliğini Sağlayan Diğer Hususlar  325
B. Kamu Denetimi  326
V. YATIRIM KURULUŞLARINA KARŞI KORUMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER  330
A. Yatırımcı Tazmin Merkezi (Ytm) Ve Tedrici Tasfiye Düzenlemeleri  330
1. Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM)  330
2. Tedrici Tasfiye  337
B. Diğer Düzenlemeler  344
VI. ŞARTLI SERMAYE SİSTEMİNDE DEĞİŞTİRME/ALIM HAKKI SAHİBİ YATIRIMCILARI KORUYAN DÜZENLEMELER  347
A. Kanunda Öngörülen Koruma Sistemine Genel Bakış  347
B. Hakkın Kaybı Veya Aşınması Riskine Karşı Hak Sahiplerinin Korunması  348
1. Koruma Gerektiren Durumlar  348
a. Sermaye Artırımı  349
b. Yeni Değiştirme veya Alım Hakkı Tanınması  349
c. Diğer Haller  349
2. Koruma Yöntemleri  354
a. Değiştirme/Alım Fiyatının İndirilmesi  354
b. Diğer Yöntemler  354
C. Pay Devri Sınırlamalarına Karşı Hak Sahiplerinin Korunması  355
VII. KÂR PAYI HAKKINA SAHİP TAHVİL YATIRIMCILARINI KORUYAN DÜZENLEMELER  359
A. TTK Çerçevesinde Korumaya İlişkin Esaslar  359
B. Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Korumaya İlişkin Esaslar  362
§12. YATIRIMCILARIN BAŞVURABİLECEĞİ DİĞER HUKUKİ YOLLAR  365
I. TAZMİNAT DAVASI AÇMA HAKKI  365
A. Belgelerin Ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması Durumunda  365
B. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar Yapılması Ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi Durumunda  367
C. Değer Biçmede Yolsuzluk Yapılması Durumunda  369
D. Kanundan Veya Esas Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerin İhlal Edilmesi Durumunda  370
1. Kuruculara, Yönetim Kurulu Üyelerine, Yöneticilere ve Tasfiye Memurlarına Karşı  370
2. Denetçi ve Özel Denetçilere Karşı  372
II. ESAS SERMAYE AZALTIMINDA ALACAĞIN ÖDENMESİ, TEMİNAT VE İPTAL TALEPLERİ  373
III. İHRAÇÇININ BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRMESİNDE SÖZ KONUSU TALEP VE DAVA HAKLARI  374
A. Teminat Talebi  374
1. Alacaklı Sıfatıyla İleri Sürülebilecek Talep  374
2. Özel Hak Sahibi Sıfatıyla İleri Sürülebilecek Talep  376
B. Ortakların Kişisel Sorumluluğuna İlişkin İstemler  380
C. İkinci Derecede Sorumlu Şirketi Takip ve Dava Hakkı  381
D. Sorumluluk Davası Açma Hakkı  385
IV. HAKİMİYETİN HUKUKA AYKIRI KULLANIMI VE GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK KAPSAMINDA YATIRIMCILARIN DAVA HAKLARI  388
A. Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanımı Nedeniyle Yatırımcıların Tazminat Davası Açma Hakları  388
1. Kısmi Hakimiyet Halinde  388
2. Tam Hakimiyet Halinde  393
B. Güvenden Doğan Sorumluluğa Dayanan Dava Hakkı  397
V. İHRAÇÇI KURULUŞUN FESHİNİ TALEP VE DAVA HAKKI  398
SONUÇ  400
Kaynakça  407
Kavram Dizini  429
 


Faruk Akın
Aralık 2019
23.50 TL
Sepete Ekle
M. Fatih Güner
Aralık 2019
32.50 TL
Sepete Ekle
Arif Saldanlı ...
Ekim 2019
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Tebliğ Kısaltmalar Cetveli  23
GİRİŞ  25
BİRİNCİ BÖLÜM
BORÇLANMA ARACI KAVRAMI VE TÜRLERİ
§1. BORÇLANMA ARACI KAVRAMI  27
I. TANIM  27
II. BORÇLANMA ARAÇLARININ TARİHİ GELİŞİMİ  28
III. BORÇLANMA ARAÇLARININ EKONOMİK ETKİLERİ  31
A. Türk Bankacılık Sistemine Etkileri  31
B. Türk Sermaye Piyasasına Etkileri  33
IV. BORÇLANMA ARAÇLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ  37
A. Menkul Kıymet Niteliği  37
B. Kaydi Sermaye Piyasası Aracı Niteliği  39
C. Evraksız Kıymetli Evrak Niteliği  40
D. Taşınır Eşya Niteliği  42
§2. BORÇLANMA ARACI TÜRLERİ  43
I. TAHVİLLER  43
II. PAYA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TAHVİLLER (PDT)  46
III. DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİLLER (DET)  49
IV. VARLIĞA (VDMK) VE İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER (İDMK)  52
A. Menkul Kıymetleştirme Olgusu  52
B. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK)  55
C. İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (İDMK)  58
V. TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER  61
VI. GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI  64
VII. KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK)  68
VIII. BONOLAR  72
A. Banka Bonoları  72
B. Finansman Bonoları  74
C. Kıymetli Maden Bonoları  75
§3. BORÇLANMA ARAÇLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ  79
I. ORTAKLIK YA DA ALACAKLILIK SAĞLAMA  79
II. BELİRLİ BİR MEBLAĞI TEMSİL ETME  80
III. YATIRIM ARACI OLARAK KULLANILMA  81
IV. DÖNEMSEL GELİR GETİRME  83
V. MİSLİ NİTELİKTE OLMA  85
VI. SERİ HALİNDE ÇIKARILMA  86
VII. AYNI İBARELERİ TAŞIMA  87
VIII. ŞARTLARI KURUL TARAFINDAN BELİRLENME  88
İKİNCİ BÖLÜM
BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACI, HALKA ARZI VE HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI
§4. BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACI  89
I. BORÇLANMA ARACI İHRACI VE İHRAÇÇISI KAVRAMLARI  89
II. YETKİLİ ORGAN  92
III. İHRAÇ LİMİTİ  94
A. Halka Kapalı Anonim Ortaklıklarda  94
B. Halka Açık Anonim Ortaklıklarda  95
C. Bazı Borçlanma Araçlarına İlişkin Özel Düzenlemeler  97
IV. İHRAÇ BELGESİ VE TERTİP İHRAÇ BELGESİ DÜZENLENMESİ  99
V. İHRAÇ BELGESİ VE TERTİP İHRAÇ BELGESİNİN KURUL’CA ONAYLANMASI  101
VI. BORÇLANMA ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİ  103
VII. İHRAÇÇI HESABI AÇTIRILMASI  107
§5. BORÇLANMA ARAÇLARININ HALKA ARZ PROSEDÜRÜ  108
I. İZAHNAME  108
A. İzahname Düzenleme Zorunluluğu  108
B. İzahnamenin Önemi Ve İçeriği  110
C. İzahnamenin Hukuki Niteliği  113
D. İzahnamenin Onayı, Değişiklik Ve Yeni Hususların Eklenmesi  114
1. İzahnamenin Kurul’ca Onaylanması  114
2. Değişikliklerin ve Yeni Hususların İzahnameye Eklenmesi  116
E. İzahnameden Doğan Hukuki Sorumluluk  118
1. Sorumluluğu Gerektiren Durumlar  118
2. Sorumlu Olan Kişiler (Davalılar)  118
3. Davacılar  123
4. Sorumluluğun Niteliği  124
5. İlliyet Bağı ve Sorumluluktan Kurtuluş Kanıtları  127
6. Zamanaşımı ve Sorumsuzluk Anlaşması  128
II. İLAN VE REKLAMLAR  128
III. BORÇLANMA ARAÇLARININ SATIŞI  130
A. Satış Süresi  130
B. Satış Fiyatı  131
1. Genel Olarak  131
2. Bono ve Tahviller Bakımından Öngörülen İskontolu Satış Fiyatı  131
C. Satış Yöntemleri  132
1. Talep Toplama Yöntemi  132
a. Sabit Fiyatla Talep Toplama  132
b. Fiyat Aralığı ile Talep Toplama  133
c. Fiyat Teklifi Alarak Talep Toplama  134
2. Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi  134
3. Borsada Satış Yöntemi  134
IV. BORÇLANMA ARACI BEDELLERİNİN ÖDENMESİ (İTFASI)  136
A. Tahvil Ve Bonoların İtfası  136
B. PDT ve DET’lerin İtfası  138
C. VİDMK’lerin İtfası  139
D. Teminatlı Menkul Kıymetlerin İtfası  139
E. KİRA SERTİFİKALARININ İTFASI  139
F. Gayrimenkul Sertifikalarının İtfası  139
§6. BORÇLANMA ARAÇLARININ HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI  140
I. HUKUKİ İŞLEMLER İÇİN KAYDİ SİSTEMDE OLUŞTURULMASI GEREKLİ ALTYAPI  140
A. İşlemleri Gerçekleştiren Üyeler Ve İşlemler İçin Tutulan Kayıtlar  140
B. Hesapların Açılması Ve İşlemlerin Yapılması  145
II. KAYDİ BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN HUKUKİ İŞLEMLER  147
A. devir  147
1. Devir Şekli ve Araçların İntikali  147
2. Külli Halefiyet Yoluyla Devir  151
B. Rehin  151
1. Rehnin Kurulması ve Kıyasen Uygulanacak Taşınır Rehni Hükümleri  151
2. Rehnin Hukuki Sonuçları  153
C. İntifa  155
1. İntifa Hakkının Kurulması  155
2. İntifanın Hukuki Sonuçları  157
D. Haciz  158
1. Haciz Prosedürü  158
2. Haczin Hukuki Sonuçları  162
E. Teminat Sözleşmesi  163
1. Sözleşmenin Düzenlenme Amacı ve Görünüm Biçimleri  163
2. Sözleşmenin Hukuki Sonuçları  164
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BORÇLANMA ARACI YATIRIMCISI İLE İHRAÇÇI ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ, BU İLİŞKİDEN DOĞAN HAK VE BORÇLAR
§7. BORÇLANMA ARACI YATIRIMCISI İLE İHRAÇÇI ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ  167
I. BONO VE TAHVİL YATIRIMCISI İLE İHRAÇÇI ARASINDAKİ TEMEL HUKUKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ  167
II. PDT VE DET YATIRIMCISI İLE İHRAÇÇI ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ  170
III. VİDMK VE TEMİNATLI MENKUL KIYMET YATIRIMCILARI İLE İHRAÇÇILAR ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ  172
IV. GAYRİMENKUL SERTİFİKASI YATIRIMCILARI İLE İHRAÇÇILARI ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ  172
V. KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) YATIRIMCILARI VE İHRAÇÇILARI ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ  174
§8. TARAFLARIN BORÇLARI  178
I. YATIRIMCININ BORÇLARI  178
A. Mülkiyeti Nakil Borcu  178
B. Sermaye Değerinin Kullanımını Sağlama Borcu  181
C. Zapta ve Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  182
II. İHRAÇÇI KURULUŞUN BORÇLARI  182
A. Teslim Alma Borcu  182
B. Mislen Geri Verme Borcu  183
C. Faiz Ödeme Borcu  185
1. Borcun Niteliğine İlişkin Özellikler  185
2. Ödenecek Faiz Oranı ve Hesaplanma Şekli  189
3. Temerrüt Durumunda Söz Konusu Faiz Borcu  195
§9. BORÇLANMA ARACI YATIRIMCISININ HAKLARI  200
I. ANAPARA VE FAİZ ALACAĞI HAKKI  200
A. Genel Olarak  200
B. Borçlanma Aracı Türlerinde Faizin Düzenlenme Biçimi  203
C. Anapara ve Faiz Alacağına İlişkin Zamanaşımı  204
II. DEĞİŞTİRME VEYA ALIM HAKKI  206
A. Hakkın Kaynağı: Şartlı Sermaye Artırımı  206
B. Değiştirme Hakkı  209
C. Alım Hakkı  210
D. Değiştirme Veya Alım Hakkının Hukuki Niteliği  211
E. Değiştirme Veya Alım Hakkının Kullanımı, Muhatabı ve Konusu  212
1. Hakkın Kullanımı  212
2. Hakkın Yöneltileceği Muhatap  216
3. Hakkın Konusu  218
a. Önceki Tahvil ve Borçlanma Araçları  218
b. Benzeri Borçlanma Araçları  219
III. BAĞIMSIZ BÖLÜM MÜLKİYETİNİ, SATIŞ TUTARINI TALEP VE GELİRDEN PAY ALMA HAKLARI  222
A. Bağımsız Bölüm Mülkiyetini Talep Etme Hakkı  222
1. Hakkın Genel Çerçevesi, Kullanım Şekli ve Korunması  222
2. Hakkın Yerine Getirilmesinin Gecikmesi veya İmkansızlaşması  226
B. Satış Tutarını Talep Etme Hakkı  228
1. Hakkın Genel Çerçevesi ve Niteliği  228
2. Hakkın Yerine Getirilmesine İlişkin Esaslar  231
C. İşletim Gelirini Talep Hakkı  232
IV. ÖNCELİK VE AYIRMA HAKLARI  233
A. Öncelik Hakkı  233
1. Hakkın Genel Çerçevesi ve Niteliği  233
2. Hakkın Kullanımı  237
B. Ayırma Hakkı  239
1. Hakkın Genel Çerçevesi ve Niteliği  239
2. Ayırma Hakkının Kullanımı  243
V. KÂRDAN PAY ALMA HAKKI  244
A. Hakkın Hukuki Dayanağı  244
B. Hakkın Niteliği Ve Hukuki Temeli  245
1. Niteliği  245
2. Hukuki Temeli  248
C. Hakkın Ekonomik Bakımdan Taşıdığı Önem  251
D. Kâr Payı Hakkı İçeren Tahvillerin Kis Ve Kzob–Kira Sertifikaları İle Karşılaştırılması  253
1. Katılma İntifa Senetleriyle Karşılaştırma  253
a. İntifa Senetlerinin Hukukumuzdaki Yeri ve Niteliği  253
b. Katılma İntifa Senetleri ve Kâra Katılmalı Tahvillerin Karşılaştırılması  256
aa. Benzerlikler  259
bb. Farklılıklar  262
2. KZOB ve Kira Sertifikaları ile Karşılaştırma  264
a. KZOB’nin ve Kira Sertifikalarının Hukukumuzdaki Yeri  264
b. Kâra Katılmalı Tahviller ile KZOB/Kira Sertifikalarının Karşılaştırılması  266
aa. Benzerlikler  266
bb. Farklılıklar  268
E. Hakkın Kullanımına İlişkin Esaslar  270
VI. KİRA, YÖNETİM, ALIM–SATIM, ORTAKLIK VE ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN GELİRDEN PAY ALMA HAKKI  275
A. Hakkın Genel Çerçevesi  275
B. Hakkın Elde Edilmesi Ve Korunması  277
1. Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikalarında  277
2. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikalarında  279
3. Alım–Satıma Dayalı Kira Sertifikalarında  280
4. Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikalarında  282
5. Eser Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikalarında  284
6. Karma (Hibrid) Kira Sertifikalarında  285
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BORÇLANMA ARACI YATIRIMCISININ KORUNMASI
§10. BORÇLANMA ARACI YATIRIMCISININ KORUNMASI İHTİYACI VE RİSK FAKTÖRLERİ  287
I. BORÇLANMA ARACI YATIRIMCISININ SERMAYE PİYASASI VE BANKACILIK SİSTEMİNDEKİ KONUMU  287
II. BORÇLANMA ARACI YATIRIMCISININ KORUNMASI İHTİYACI  290
III. BORÇLANMA ARACI YATIRIMCISININ KORUNMASINI GEREKTİREN RİSK FAKTÖRLERİ  292
A. Genel Olarak  292
B. Borçlanma Aracı Yatırımcısının Karşılaşabileceği Risk Faktörleri Ve Koruma Yöntemleri  293
1. Yatırımcının Karşılaşabileceği Risk Faktörleri  293
a. Piyasa Riski  293
aa. Faiz Oranı Riski  295
bb. Döviz Kuru Riski  297
b. Likidite Riski  298
c. İhraççı Riski  300
§11.YATIRIMCILARI KORUYAN ÖZEL DÜZENLEMELER  301
I. SERMAYENİN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  301
II. KURUMSAL YÖNETİM (CORPORATE GOVERNANCE) İLKELERİ  308
III. KAMUYU AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER  311
A. Genel Olarak  311
B. Borçlanma Aracı Yatırımcılarına Yapılması Gereken Özel Durum Açıklamaları  313
C. İhraççının Açıklama Yapma Yükümlülüğü İle Ticari Sır Ve Bankacılık Sırrı Arasındaki Sınır  314
IV. İHRAÇÇI KURULUŞLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER  318
A. Bağımsız Dış Denetim Düzenlemeleri  318
1. Genel Olarak  318
2. Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler  322
a. İzahname ve Kamuyu Aydınlatma Belgelerinde Yer Almak Üzere  322
Hazırlanan Raporlar Nedeniyle Sorumluluk  322
b. Ara Dönem Finansal Tablolarının Denetimi Nedeniyle Sorumluluk  324
c. Sorumluluğun Etkinliğini Sağlayan Diğer Hususlar  325
B. Kamu Denetimi  326
V. YATIRIM KURULUŞLARINA KARŞI KORUMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER  330
A. Yatırımcı Tazmin Merkezi (Ytm) Ve Tedrici Tasfiye Düzenlemeleri  330
1. Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM)  330
2. Tedrici Tasfiye  337
B. Diğer Düzenlemeler  344
VI. ŞARTLI SERMAYE SİSTEMİNDE DEĞİŞTİRME/ALIM HAKKI SAHİBİ YATIRIMCILARI KORUYAN DÜZENLEMELER  347
A. Kanunda Öngörülen Koruma Sistemine Genel Bakış  347
B. Hakkın Kaybı Veya Aşınması Riskine Karşı Hak Sahiplerinin Korunması  348
1. Koruma Gerektiren Durumlar  348
a. Sermaye Artırımı  349
b. Yeni Değiştirme veya Alım Hakkı Tanınması  349
c. Diğer Haller  349
2. Koruma Yöntemleri  354
a. Değiştirme/Alım Fiyatının İndirilmesi  354
b. Diğer Yöntemler  354
C. Pay Devri Sınırlamalarına Karşı Hak Sahiplerinin Korunması  355
VII. KÂR PAYI HAKKINA SAHİP TAHVİL YATIRIMCILARINI KORUYAN DÜZENLEMELER  359
A. TTK Çerçevesinde Korumaya İlişkin Esaslar  359
B. Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Korumaya İlişkin Esaslar  362
§12. YATIRIMCILARIN BAŞVURABİLECEĞİ DİĞER HUKUKİ YOLLAR  365
I. TAZMİNAT DAVASI AÇMA HAKKI  365
A. Belgelerin Ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması Durumunda  365
B. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar Yapılması Ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi Durumunda  367
C. Değer Biçmede Yolsuzluk Yapılması Durumunda  369
D. Kanundan Veya Esas Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerin İhlal Edilmesi Durumunda  370
1. Kuruculara, Yönetim Kurulu Üyelerine, Yöneticilere ve Tasfiye Memurlarına Karşı  370
2. Denetçi ve Özel Denetçilere Karşı  372
II. ESAS SERMAYE AZALTIMINDA ALACAĞIN ÖDENMESİ, TEMİNAT VE İPTAL TALEPLERİ  373
III. İHRAÇÇININ BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRMESİNDE SÖZ KONUSU TALEP VE DAVA HAKLARI  374
A. Teminat Talebi  374
1. Alacaklı Sıfatıyla İleri Sürülebilecek Talep  374
2. Özel Hak Sahibi Sıfatıyla İleri Sürülebilecek Talep  376
B. Ortakların Kişisel Sorumluluğuna İlişkin İstemler  380
C. İkinci Derecede Sorumlu Şirketi Takip ve Dava Hakkı  381
D. Sorumluluk Davası Açma Hakkı  385
IV. HAKİMİYETİN HUKUKA AYKIRI KULLANIMI VE GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK KAPSAMINDA YATIRIMCILARIN DAVA HAKLARI  388
A. Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanımı Nedeniyle Yatırımcıların Tazminat Davası Açma Hakları  388
1. Kısmi Hakimiyet Halinde  388
2. Tam Hakimiyet Halinde  393
B. Güvenden Doğan Sorumluluğa Dayanan Dava Hakkı  397
V. İHRAÇÇI KURULUŞUN FESHİNİ TALEP VE DAVA HAKKI  398
SONUÇ  400
Kaynakça  407
Kavram Dizini  429
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020