Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İnternet Servis Sağlayıcısının Hukuki ve Cezai Sorumluluğu
Temmuz 2019 / 1. Baskı / 175 Syf.
Fiyatı: 51.90 TL
Stoktan hemen gönderilir.
 
Sepete Ekle
   

İnternet kullanımının suiistimal edilmesi üzerine (özel hayata ilişkin kayıtların rıza dışında yayınlanması, haber portallarında veya hukuki niteliği tartışmalı olan forumlarda kişilik haklarını ihlal edici nitelikte haber ve yorum yapılması, eserin izinsiz çoğaltılması vs.) art niyetli kullanımların önüne geçmek ve suçla mücadele etmek amacıyla 2007 yılında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çıkarılmıştır.

Bu kanunda servis sağlayıcılar, verdikleri hizmetin niteliğine göre içerik, yer ve erişim sağlayıcılar olmak üzere sınıflandırılmış olup sorumlulukları için gerekli şartlar belirtilmiştir.

Mevzuatta yapılan tarama sonrasında ilgili kanunlar açısından servis sağlayıcıların sorumluluğunu doğuran eylemler ve mağduriyetin giderilmesi için başvurulacak dava türleri, istisnai bir yol olup "ilk bakışta haklılılk" prensibine göre işletilen/işletilmesi geren internete erişim engeli tedbiri, bu tedbirin hukuki mahiyeti, bu karar verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar, tedbir kararı için başvuru usulü ve servis sağlayıcıların sorumluluğuna ilişkin uluslararası hukuktaki düzenlemeler bu kitabın ana konusunu oluşturmaktadır.

İnternetin çıkış noktası olan Amerika ile internet ortamına ilişkin çıkardığı yasal düzenlemelerle Avrupa Birliği mevzuatının şekillenmesine kaynak vazifesi sebebiyle Almanya ilk derece mahkemeleri ve temyiz mahkemelerinin kararlarına özellikle atıf yapılarak dünya uygulamalarına da değinilmiştir.

Konunun rahat anlaşılması ve uygulamaya yol gösterici olması amacıyla Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin konuya ilişkin temel ilkelerini belirledikleri kararları ile bu kararlara atıf yaptıkları güncel diğer kararlarına yer verilerek mesele somutlaştırılmıştır.

Konu Başlıkları
İnternet Servis Sağlayıcısının Haksız Fiil Sorumluluğu
İnternet Servis Sağlayıcısının Sözleşmeden Doğan Sorumluluğu ve Sözleşmeye Koyduğu Sorumsuzluk Kayıtları
İnternet Erişimin Engellenmesi Kararı, Erişim Engelinin Hukuki Niteliği ve Karara Karşı Başvuru Yolları
Karşılaştırmalı Hukukta İnternet Servis Sağlayıcısının Hukuki ve Cezai Sorumluluğu
Barkod: 9789750255526
Yayın Tarihi: Temmuz 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 175
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM:
TEMEL KAVRAMLAR, İNTERNETİN İŞLEYİŞ TEKNİĞİ VE İŞLEVİ
§ 1. TEMEL KAVRAMLAR  19
I. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE İNTERNET  19
A. Kitle İletişim Araçları  19
B. İnternet  19
II. BİGİSAYAR AĞI  21
§ 2. İNTERNETİN İŞLEYİŞ TEKNİĞİ VE İŞLEVİ  21
I. İNTERNETİN TEKNİK VE YAPISAL UNSURLARI  22
A. İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü (Transmission Control Protocol/Internet Protocol–TCP/IP)  22
B. Dünya Çapında Ağ Servisi Teknolojisi (World Wide WEB–WWW)  23
C. Sunucular  24
D. Web Tarayıcısı  24
E. Web Sayfaları  25
F. Zengin Metin İşaret Dili (Hypertext Markup Language–HTML)  25
G. Hipermetin Aktarım Protokolü (Hypertext Transfer Protocol–)  26
H. Standart Kaynak Bulucu (Unıform Resource Locator–URL)  26
I. Adres Grupları (Domaın Name)  26
II. İNTRANET VE EKSTRANET  27
§ 3. İNTERNETİN BAŞLICA İŞLEVLERİ VE ÖZNELERİ  27
I. İNTERNETİN BAŞLICA İŞLEVLERİ  27
A. Elektronik Posta (E–Mail)  28
B. Dosya Aktarma Protokolü (Fıle Transfer Protocol– FTP)  28
C. Forumlar  29
II. İNTERNETİN ÖZNELERİ  30
A. Telefon/Telekominikasyon İdareleri  30
B. Sunucu  31
C. Servis Sağlayıcılar  31
1. İnternet Erişim Sağlayıcılar (Internet Access Provider)  33
2. İnternet Yer Sağlayıcılar (Internet Sevice Provider)  34
3. İnternet İçerik Sağlayıcılar  36
4. Kullanıcılar  36
5. Vekil Sunucu (Proxy Server)  36
D. Web Sitesinin Düzgün Şekilde Çalışabilmesi İçin Gerekli Dosya ve Verileri Depolama Hizmeti (Hosting)  37
İKİNCİ BÖLÜM:
UYGULAMADAKİ İNTERNET REJİMİ VE
İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISININ
HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU
§ 4. İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISININ HUKUKİ SORUMLULUĞU  39
I. GENEL OLARAK  39
II. İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISININ SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUĞU  39
A. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Bakımından Hukuki Sorumluluk  40
1. Genel Olarak  40
2. İnternet Ortamında Kişilik Hakkı İhlallerinin Türleri  42
a. Alan Adları (Domain Name) Yolu ile Kişilik Haklarının İhlali  45
aa. Genel Olarak Alan Adları  45
ab. Alan Adlarının Önemi  47
ac. Alan Adlarının Tarihsel Süreci  47
ad. Alan Adlarının Yapısı ve Dağıtımı  48
ae. Alan Adları ve Kişilik Hakları Arasındaki İlişki  49
b. Elektronik Posta Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali  51
ba. Genel Olarak Elektronik Posta  51
bb. Elektronik Posta Sözleşmesinin İhlali Suretiyle Kişilik Haklarının İhlali  51
c. İstenmeyen Elektronik Postalar (Spam) Göndermek Suretiyle Kişilik Haklarının İhlali  53
3. Kişilik Haklarına Saldırıda Sorumluluğun Tayini  55
4. Kişilik Haklarına Saldırıdan Doğan Dava Hakları  58
a. Koruyucu Davalar  59
aa. Davanın Tarafları  59
ab. Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi Davası  60
ac. Saldırıya Son Verilmesi (Saldırıyı Durdurma) Davası  61
ad. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası  63
ae. Kararın Yayınlanması veya Üçüncü Kişilere Bildirilmesi  64
af. Cevap ve Düzeltme Hakkı  64
b. Saldırının Sonucuna Yönelik Davalar  67
B. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Bakımından Hukuki Sorumluluk  67
1. Genel Olarak  67
2. Haksız Fiilin Unsurları  68
a. Hukuka Aykırı Fiil  68
b. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Sebepler  69
ba. Kamusal Yetkinin Kullanılması  69
bb. Özel Hukuktan Kaynaklanan Bir Hakkın Kullanılması  70
bc. Zarar Görenin Rızası  70
bd. Bilimsel Eleştiriler  71
be. Haklı Savunma  71
bf. Zorunluk Hali  72
bg. Hakkın Korunması İçin Kuvvet Kullanma  72
c. Zarar  73
ca. Maddi Zarar  74
cb. Manevi Zarar  74
cc. Kişilik Haklarına Saldırıdan Doğan Zarar  74
d. Kusur  75
da. Kast  76
db. İhmal  76
e. Nedensellik Bağı  76
ea. Genel Olarak  76
eb. Uygun İlliyet Bağı  77
3. Tazminat Davaları  78
a. Maddi Tazminat Davası  78
aa. Hukuksal Niteliği  78
ab. Zararın Hesaplanması  79
ac. Tazminatın Belirlenmesi ve Ödeme Şekli  80
b. Manevi Tazminat Davası  81
ba. Hukuksal Niteliği  81
bb. Manevi Tazminatın Belirlenmesi ve Ödeme Şekli  84
bc. Tüzel Kişilerin Durumu  86
bd. Davacılara İlişkin Durumlar  86
c. Vekaletsiz İş Görme Davaları  87
d. Sebepsiz Zenginleşme Davası  88
4. Görevli ve Yetkili Mahkeme  89
5. Zamanaşımı  92
C. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Bakımından Hukuki Sorumluluk  93
D. 5187 Sayılı Basın Kanunu ile 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Bakımından Hukuki Sorumluluk  99
E. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Bakımından Hukuki Sorumluluk  102
III. İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISININ SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞU  104
A. İnternet Servis Sağlayıcısının Sunucu Kiralamadan (Hostıng) Doğan Sorumluluğu  107
B. İnternet Servis Sağlayıcısının Sözleşmeye Koyduğu Sorumsuzluk Kayıtlarının Hükmü  109
§ 5. İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISININ CEZAİ SORUMLULUĞU  111
I. GENEL OLARAK  111
II. İNTERNET SUÇU – SİBER SUÇ AYRIMI  111
III. SİBER SUÇUN ÖZELLİKLERİ  112
A. İnternet Aracılığıyla Gerçekleştirilen Eylemler  112
B. İnternete Özgü Eylemler (Siber–Bilişim Suçları)  114
1. Bilgisayar Ağı (Network) Sistemlerine Tecavüz (Computer Network Break–ins)  117
2. Ticari ya da Teknik Bilgi Hırsızlığı (Industrial Espionage)  117
3. Yazılım hırsızlığı (Software Pracy)  118
4. Spam (Mail Bombing)  118
5. Veri Korsanlığı  119
IV. İNTERNET SUÇLARI İLE 5651 SAYILI KANUN BAKIMINDAN CEZAİ SORUMLULUK  120
V. FAİLİN TESPİTİ  122
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TÜRK HUKUKUNDA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ USÜLÜ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DURUM VE
5651 SAYILI YASA ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
§ 6. ERİŞİMİN ENGELLENMESİ USÜLÜ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DURUM  125
I. GENEL OLARAK  125
II. TÜRK HUKUKUNDA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ KARARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KARARIN VERİLMESİ USÜLÜ  126
A. Erişime Engelleme Kararının Hukuki Niteliği  126
B. İnternet Erişimini Engelleme Çeşitleri  127
1. Koruma Tedbiri Olarak Erişimin Engellenmesi  127
2. İdari Tedbir Olarak Erişimin Engellenmesi  129
3. Kişisel Başvuru Üzerine İnternet Erişiminin Engellenmesi  132
C. Engelleme Kararlarına Karşı İtiraz Usulü  133
1. Koruma Tedbiri Olarak Verilen Erişimin Engellenmesi Kararına İtiraz Usulü  133
2. İdari Tedbir Olarak Erişimin Engellenmesi Kararına İtiraz Usulü  133
3. Kişisel Başvuru Üzerine Erişimin Engellenmesi Kararına Karşı İtiraz Usulü  134
D. Erişime Engelleme Kararının İcrası  134
1. Koruma Tedbiri Olarak Verilen Erişimin Engellenmesi Kararının İcrası  134
2. İdari Tedbir Olarak Erişimin Engellenmesi Kararının İcrası  135
3. Kişisel Başvuru Üzerine Verilen Erişimin Engellenmesi Kararının İcrası  136
E. Erişime Engelleme Kararlarının Süresi ve Sona Ermesi  136
III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISININ HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU İLE İNTERNET ERİŞİMİNİN ENGELLENMESİ USULLERİ  138
A. Almanya  138
B. İngiltere  139
C. Fransa  141
D. Amerika Birleşik Devletleri  142
E. İtalya  143
F. Çin  144
§ 7. 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER  145
SONUÇ  155
Kaynakça  161
Kavram Dizini  173
 


Taner Emre Yardımcı
Şubat 2021
120.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Yavuz Uşaklıoğlu
Şubat 2021
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM:
TEMEL KAVRAMLAR, İNTERNETİN İŞLEYİŞ TEKNİĞİ VE İŞLEVİ
§ 1. TEMEL KAVRAMLAR  19
I. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE İNTERNET  19
A. Kitle İletişim Araçları  19
B. İnternet  19
II. BİGİSAYAR AĞI  21
§ 2. İNTERNETİN İŞLEYİŞ TEKNİĞİ VE İŞLEVİ  21
I. İNTERNETİN TEKNİK VE YAPISAL UNSURLARI  22
A. İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü (Transmission Control Protocol/Internet Protocol–TCP/IP)  22
B. Dünya Çapında Ağ Servisi Teknolojisi (World Wide WEB–WWW)  23
C. Sunucular  24
D. Web Tarayıcısı  24
E. Web Sayfaları  25
F. Zengin Metin İşaret Dili (Hypertext Markup Language–HTML)  25
G. Hipermetin Aktarım Protokolü (Hypertext Transfer Protocol–)  26
H. Standart Kaynak Bulucu (Unıform Resource Locator–URL)  26
I. Adres Grupları (Domaın Name)  26
II. İNTRANET VE EKSTRANET  27
§ 3. İNTERNETİN BAŞLICA İŞLEVLERİ VE ÖZNELERİ  27
I. İNTERNETİN BAŞLICA İŞLEVLERİ  27
A. Elektronik Posta (E–Mail)  28
B. Dosya Aktarma Protokolü (Fıle Transfer Protocol– FTP)  28
C. Forumlar  29
II. İNTERNETİN ÖZNELERİ  30
A. Telefon/Telekominikasyon İdareleri  30
B. Sunucu  31
C. Servis Sağlayıcılar  31
1. İnternet Erişim Sağlayıcılar (Internet Access Provider)  33
2. İnternet Yer Sağlayıcılar (Internet Sevice Provider)  34
3. İnternet İçerik Sağlayıcılar  36
4. Kullanıcılar  36
5. Vekil Sunucu (Proxy Server)  36
D. Web Sitesinin Düzgün Şekilde Çalışabilmesi İçin Gerekli Dosya ve Verileri Depolama Hizmeti (Hosting)  37
İKİNCİ BÖLÜM:
UYGULAMADAKİ İNTERNET REJİMİ VE
İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISININ
HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU
§ 4. İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISININ HUKUKİ SORUMLULUĞU  39
I. GENEL OLARAK  39
II. İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISININ SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUĞU  39
A. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Bakımından Hukuki Sorumluluk  40
1. Genel Olarak  40
2. İnternet Ortamında Kişilik Hakkı İhlallerinin Türleri  42
a. Alan Adları (Domain Name) Yolu ile Kişilik Haklarının İhlali  45
aa. Genel Olarak Alan Adları  45
ab. Alan Adlarının Önemi  47
ac. Alan Adlarının Tarihsel Süreci  47
ad. Alan Adlarının Yapısı ve Dağıtımı  48
ae. Alan Adları ve Kişilik Hakları Arasındaki İlişki  49
b. Elektronik Posta Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali  51
ba. Genel Olarak Elektronik Posta  51
bb. Elektronik Posta Sözleşmesinin İhlali Suretiyle Kişilik Haklarının İhlali  51
c. İstenmeyen Elektronik Postalar (Spam) Göndermek Suretiyle Kişilik Haklarının İhlali  53
3. Kişilik Haklarına Saldırıda Sorumluluğun Tayini  55
4. Kişilik Haklarına Saldırıdan Doğan Dava Hakları  58
a. Koruyucu Davalar  59
aa. Davanın Tarafları  59
ab. Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi Davası  60
ac. Saldırıya Son Verilmesi (Saldırıyı Durdurma) Davası  61
ad. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası  63
ae. Kararın Yayınlanması veya Üçüncü Kişilere Bildirilmesi  64
af. Cevap ve Düzeltme Hakkı  64
b. Saldırının Sonucuna Yönelik Davalar  67
B. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Bakımından Hukuki Sorumluluk  67
1. Genel Olarak  67
2. Haksız Fiilin Unsurları  68
a. Hukuka Aykırı Fiil  68
b. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Sebepler  69
ba. Kamusal Yetkinin Kullanılması  69
bb. Özel Hukuktan Kaynaklanan Bir Hakkın Kullanılması  70
bc. Zarar Görenin Rızası  70
bd. Bilimsel Eleştiriler  71
be. Haklı Savunma  71
bf. Zorunluk Hali  72
bg. Hakkın Korunması İçin Kuvvet Kullanma  72
c. Zarar  73
ca. Maddi Zarar  74
cb. Manevi Zarar  74
cc. Kişilik Haklarına Saldırıdan Doğan Zarar  74
d. Kusur  75
da. Kast  76
db. İhmal  76
e. Nedensellik Bağı  76
ea. Genel Olarak  76
eb. Uygun İlliyet Bağı  77
3. Tazminat Davaları  78
a. Maddi Tazminat Davası  78
aa. Hukuksal Niteliği  78
ab. Zararın Hesaplanması  79
ac. Tazminatın Belirlenmesi ve Ödeme Şekli  80
b. Manevi Tazminat Davası  81
ba. Hukuksal Niteliği  81
bb. Manevi Tazminatın Belirlenmesi ve Ödeme Şekli  84
bc. Tüzel Kişilerin Durumu  86
bd. Davacılara İlişkin Durumlar  86
c. Vekaletsiz İş Görme Davaları  87
d. Sebepsiz Zenginleşme Davası  88
4. Görevli ve Yetkili Mahkeme  89
5. Zamanaşımı  92
C. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Bakımından Hukuki Sorumluluk  93
D. 5187 Sayılı Basın Kanunu ile 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Bakımından Hukuki Sorumluluk  99
E. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Bakımından Hukuki Sorumluluk  102
III. İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISININ SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞU  104
A. İnternet Servis Sağlayıcısının Sunucu Kiralamadan (Hostıng) Doğan Sorumluluğu  107
B. İnternet Servis Sağlayıcısının Sözleşmeye Koyduğu Sorumsuzluk Kayıtlarının Hükmü  109
§ 5. İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISININ CEZAİ SORUMLULUĞU  111
I. GENEL OLARAK  111
II. İNTERNET SUÇU – SİBER SUÇ AYRIMI  111
III. SİBER SUÇUN ÖZELLİKLERİ  112
A. İnternet Aracılığıyla Gerçekleştirilen Eylemler  112
B. İnternete Özgü Eylemler (Siber–Bilişim Suçları)  114
1. Bilgisayar Ağı (Network) Sistemlerine Tecavüz (Computer Network Break–ins)  117
2. Ticari ya da Teknik Bilgi Hırsızlığı (Industrial Espionage)  117
3. Yazılım hırsızlığı (Software Pracy)  118
4. Spam (Mail Bombing)  118
5. Veri Korsanlığı  119
IV. İNTERNET SUÇLARI İLE 5651 SAYILI KANUN BAKIMINDAN CEZAİ SORUMLULUK  120
V. FAİLİN TESPİTİ  122
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TÜRK HUKUKUNDA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ USÜLÜ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DURUM VE
5651 SAYILI YASA ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
§ 6. ERİŞİMİN ENGELLENMESİ USÜLÜ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DURUM  125
I. GENEL OLARAK  125
II. TÜRK HUKUKUNDA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ KARARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KARARIN VERİLMESİ USÜLÜ  126
A. Erişime Engelleme Kararının Hukuki Niteliği  126
B. İnternet Erişimini Engelleme Çeşitleri  127
1. Koruma Tedbiri Olarak Erişimin Engellenmesi  127
2. İdari Tedbir Olarak Erişimin Engellenmesi  129
3. Kişisel Başvuru Üzerine İnternet Erişiminin Engellenmesi  132
C. Engelleme Kararlarına Karşı İtiraz Usulü  133
1. Koruma Tedbiri Olarak Verilen Erişimin Engellenmesi Kararına İtiraz Usulü  133
2. İdari Tedbir Olarak Erişimin Engellenmesi Kararına İtiraz Usulü  133
3. Kişisel Başvuru Üzerine Erişimin Engellenmesi Kararına Karşı İtiraz Usulü  134
D. Erişime Engelleme Kararının İcrası  134
1. Koruma Tedbiri Olarak Verilen Erişimin Engellenmesi Kararının İcrası  134
2. İdari Tedbir Olarak Erişimin Engellenmesi Kararının İcrası  135
3. Kişisel Başvuru Üzerine Verilen Erişimin Engellenmesi Kararının İcrası  136
E. Erişime Engelleme Kararlarının Süresi ve Sona Ermesi  136
III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISININ HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU İLE İNTERNET ERİŞİMİNİN ENGELLENMESİ USULLERİ  138
A. Almanya  138
B. İngiltere  139
C. Fransa  141
D. Amerika Birleşik Devletleri  142
E. İtalya  143
F. Çin  144
§ 7. 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER  145
SONUÇ  155
Kaynakça  161
Kavram Dizini  173
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021