Türk Medeni Kanununda Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması Burak Yakan  - Kitap
Türk Medeni Kanununda

Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması

1. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
174
Barkod:
9786052645444
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
195,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
İnsan, özünde var olan onuru ile yeryüzünün en kıymetli canlısıdır. İnsanın, sırf insan olmasından kaynaklanan onuru, onun belirli bir yaşam standardı içerisinde hayat sürmesini zorunlu kılar. Yaşam standartları ise ülkelerin ekonomik refahlarının artması ve bilimin ilerleyişi ile birlikte her geçen gün yükselmektedir. Sosyal bir hukuk devletinin görevi, vatandaşının insan onuruna ve haysiyetine yakışır bir hayat sürmesini sağlayan temel yaşam standartlarını temin etmek ve bu konuda güvence oluşturmaktır.
Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması kurumu, kişinin içerisinde bulunduğu zayıflık halinden kaynaklı eksikliğin giderilmesi ile yeniden insan onuruna yakışır bir hayat sürmesini hedeflemektedir. Bunu yaparken de mahkeme kararı ile kişi özgürlüğü kısıtlanmaktadır. Zayıf durumdakilerin korunması, Aristo'nun binlerce yıl önce ifade ettiği dağıtıcı adaleti gerçekleştirmek için devlete yüklenen bir yükümlülüktür. Kişi özgürlüğü ise en temel insan hakkıdır. Arada hassas bir denge mevcuttur. Bu çalışmanın amacı da söz konusu dengenin sağlanmasına ve zayıfın korunmasına hizmet etmektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması Kavramı, Amacı, Pozitif Hukuk Kaynakları, Uygulama Alanı ve Diğer Vesayet Hukuku Tedbirleri İle Karşılaştırılması
.
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanmasının Şartları ve Kısıtlamanın Sona Ermesi
.
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanmasında Yargılama Usulü
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
KISALTMALAR LİSTESİ 
13
GİRİŞ 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI
KAVRAMI, AMACI, POZİTİF HUKUK KAYNAKLARI, UYGULAMA ALANI
VE DİĞER VESAYET HUKUKU TEDBİRLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
1.1. İsviçre Hukukunda Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması 
19
1.1.1. 1978 Değişikliği 
19
1.1.2. 2008 Değişikliği 
20
1.2. Türk Hukukunda Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması 
22
1.2.1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Yer Alan Düzenlemeler 
23
1.2.2. Anayasa’da Yer Alan Düzenlemeler 
24
1.2.3. Türk Medeni Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler 
25
1.3. Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması Kavramı 
26
1.4. Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanmasının Diğer Vesayet Hukuku
Tedbirleri ile Karşılaştırılması 
27
1.4.1. Vesayet (Vasi Tayini) 
30
1.4.1.1. Vesayeti Gerektiren Haller 
31
1.4.1.1.1. Küçüklük 
31
1.4.1.1.2. Kısıtlılık ve Kısıtlılığı Gerektiren Sebepler 
32
1.4.2. Yasal Danışman 
33
1.4.3. Kayyım 
35
1.5. Vesayet Hukukunda Geçerli İlkeler 
36
1.6. Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanmasının Amacı 
38
1.7. Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanmasının Uygulama Alanı 
45
İKİNCİ BÖLÜM
KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASININ ŞARTLARI
VE KISITLAMANIN SONA ERMESİ
2.1. Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanmasının Şartları 
49
2.1.1. Koruma Amacıyla Özgürlüğü Kısıtlanacak Kişinin Ergin Olması 
49
2.1.2. Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması Sebeplerinden (Zayıflık
Hallerinden) Birinin Bulunması 
50
2.1.2.1. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı 
51
2.1.2.2. Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı 
53
2.1.2.3. Ağır Tehlike Arz Eden Bulaşıcı Hastalık 
57
2.1.2.4. Serserilik 
59
2.1.3. Kişisel Korunmanın Başka Şekilde Sağlanamaması (Orantılılık) 
63
2.1.4. Toplum İçin Tehlike Oluşturma 
66
2.1.5. Tali Bir Şart Olarak Kişinin Çevresine Getirdiği Külfet 
69
2.1.6. Elverişli Bir Kurumun Varlığı 
72
2.1.6.1. Kurum Kavramı 
72
2.1.6.2. Elverişlilik 
77
2.2. Küçükler Yönünden Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması 
80
2.2.1. Vesayet Altındaki Küçüğün Koruma Amacıyla Özgürlüğünün
Kısıtlanması 
80
2.2.2. Velayet Altındaki Küçüğün Koruma Amacıyla Özgürlüğünün
Kısıtlanması 
86
2.2.3. Velayet veya Vesayet Altındaki Küçüğün Korunmasına İlişkin Ortak
Düzenleme: Çocuk Koruma Kanunu 
94
2.3. Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanmasının Hukuki Sonucu 
97
2.4. Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanmasının Zorla Tedaviye Hukuki
Dayanak Teşkil Edip Etmeyeceği Sorunu 
98
2.4.1. Zorla Tedavi Kavramı 
98
2.4.2. Zorla Tedaviye İlişkin Diğer Bazı Hukuki Dayanaklar 
103
2.4.2.1. İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi 
104
2.4.2.2. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
106
2.4.3. İsviçre Hukukunda Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması
Dönemi (1978 Değişikliği) 
108
2.4.4. İsviçre Hukukunda Koruma Amacıyla Yerleştirme Dönemi (2008
Değişikliği) 
110
2.4.5. Türk Hukukunda Mevcut Durum 
114
2.5. Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanmasının Sona Ermesi 
121
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASINDA
YARGILAMA USULÜ
3.1. Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması ve Kurumdan Çıkarma Talebi 
123
3.1.1. Kısıtlama Talebi 
123
3.1.2. Kurumdan Çıkarma Talebi 
124
3.2. Görevli Mahkeme 
125
3.3. Yetkili Mahkeme 
128
3.4. Bildirim Yükümlülüğü 
130
3.5. İtiraz ve İtiraz Hakkı 
133
3.6. Denetim Makamı Kararına Karşı Kanun Yoluna Başvuru 
139
3.7. Yargılama Hukuku Kuralları 
143
3.7.1. Sebep ve Kanun Yolları Hakkında Bilgilendirme Yükümlülüğü 
144
3.7.2. Kurumun İtiraz Hakkı Konusunda Bilgilendirme Yükümlülüğü 
147
3.7.3. İstemi Gecikmeksizin Mahkemeye İletme Yükümlülüğü 
148
3.7.4. Erteleme Yetkisi 
150
3.7.5. Resmi Sağlık Kurulu Raporu Alma Zorunluluğu 
152
3.7.6. Resmi Sağlık Kurulu Raporu Teminine Yönelik Tanınan Yetkiler 
154
3.7.7. Zor Kullanma ve Tıbbi Yardım Alma Yetkisi 
155
3.8. Yargılama Usulü 
155
SONUÇ 
161
KAYNAKÇA 
171