Türk Ceza Hukukunda Suça Teşebbüs
 Gürkan Özocak  - Kitap
Türk Ceza Hukukunda

Suça Teşebbüs

1. Baskı, 
Haziran 2018
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
248
Barkod:
9789750248887
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
360,00
İndirimli (%83):
60,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Ceza hukukunun en tartışmalı konularından biri olan suça teşebbüse ilişkin tartışmaların bir çoğu, kanunun öngördüğü suç tipinin ihlal edilmemiş olmasına rağmen teşebbüsün neden cezalandırılması gerektiği ve cezalandırılabilir fiilin ne zaman başlayacağı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu sorunun çözümü, ceza hukukunun müdahale alanındaki fiillerin tespiti kadar, devletin cezalandırma yetkisinin ve dolayısıyla kişi hak ve özgürlüklerinin sınırlarının belirlenmesi için de önemlidir.
Bu bağlamda, üç ana bölümden oluşan eserin birinci bölümde, suç yolunun aşamaları, suça teşebbüsün hukuki niteliği ve cezalandırılma nedenini açıklayan görüşler üzerinde durulmuştur.
Eserin ikinci bölümünde, suça teşebbüsün maddi ve manevi unsurları, özellikle hazırlık hareketlerinin bitip icra hareketlerinin, dolayısıyla cezalandırılabilir fiilin ne zaman başlayacağı ve elverişliliğin belirlenmesi konuları detaylıca incelenmiş, ayrıca işlenemez suç ve sözde suç kavramları ile gönüllü vazgeçme kurumu ele alınmıştır. Bu bölümde gerek İtalyan gerekse Türk doktrinindeki tartışmaların neredeyse tamamına yer verilirken, Yargıtay içtihatları değerlendirilmiş ve cezalandırılabilir fiilin tespitiyle ilgili bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.
Üçüncü bölümde ise, bazı suç türleri bakımından suça teşebbüsün uygulanması konusu incelenmiş; taksirli suçlar, olası kasıtla işlenen suçlar gibi birçok suç türünün yanı sıra, son dönemde Anayasal düzeni ihlal ve darbe gibi konularla gündeme gelen "tamamlanması öne alınmış suçlar" yönünden teşebbüsün mümkün olup olmadığı sorunu, güncel yargı kararlarına da yer verilerek, ayrıntılı şekilde ele alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Suç Yolunun Aşamaları, Teşebbüsün Hukuki Niteliği ve Cezalandırılma Nedeni
.
Suça Teşebbüsün Unsurları
.
İcra Hareketlerinin (Cezalandırılabilir Fiilin) Başlangıcı
.
Elverişli Hareketin Belirlenmesi
.
İşlenemez Suç
.
İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması
.
Gönüllü Vazgeçme
.
Kimi Suçlar Bakımından Suça Teşebbüsün Uygulanması
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz ve Teşekkür 
7
Sunuş 
9
Kısaltmalar 
15
Giriş 
17
Birinci Bölüm
SUÇ YOLUNUN AŞAMALARI VE
SUÇA TEŞEBBÜSÜN TEORİK TEMELİ
I. SUÇ YOLU (iter criminis) 
21
A. Suç Yolunun Belirlenmesi Sorunu 
21
B. Suç Yolunun Aşamaları 
24
1. Düşünce Aşaması 
24
2. İcra Aşaması 
25
3. Tamamlanma Aşaması 
27
4. Sona Erme Aşaması 
31
II. SUÇA TEŞEBBÜSÜN TARİHİ KÖKENİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
32
A. Suça Teşebbüsün Tarihi Kökeni 
32
B. Teşebbüsün Hukuki Niteliği 
33
C. Teşebbüsün Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler 
39
1. Teşebbüsün Bağımsız Bir Suç Olduğu Görüşü 
39
2. Teşebbüsün Asıl Suçu Tamamlayıcı veya Yardımcı Nitelikte Bir Suç Olduğu Görüşü 
41
3. Teşebbüsün Suçu Hafifletici Neden Olduğu Görüşü 
43
4. Görüşümüz 
43
III. TEŞEBBÜSÜN CEZALANDIRILMA NEDENİNİ AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER 
45
A. Teşebbüsün Cezalandırılması Sorunu 
45
B. Objektif Görüşler 
46
1. Suça Teşebbüsün Cezalandırılmasının Nedenini, Nedensellik Bağındaki Eksiklikle veya Zarar Tehlikesiyle Açıklayan Görüşler 
46
2. Suça Teşebbüsün Cezalandırılma Nedenini Uygunluk Teorisinden Hareketle Açıklayan Görüş (Yeni Objektif Teori– Hukuken Korunan Değer Üzerinde Yaratılan Tehlike) 
50
3. Suça Teşebbüsün Cezalandırılma Nedenini Objektif Açıdan Açıklayan Diğer Görüşler 
52
C. Sübjektif Görüşler 
53
D. Uzlaştırıcı (Karma) Görüşler 
56
E. Görüşümüz 
59
İkinci Bölüm
SUÇA TEŞEBBÜSÜN UNSURLARI
I. GENEL OLARAK SUÇA TEŞEBBÜS VE UNSURLARI 
63
II. TEŞEBBÜSÜN MANEVİ UNSURU 
65
A. Kasıt 
66
B. Olası Kast Durumunda Teşebbüs 
71
C. Özel Kast Durumunda Teşebbüs 
79
III. TEŞEBBÜSÜN MADDİ UNSURU 
80
A. Pozitif Unsur 
81
1. İcra Hareketlerine Başlanması 
81
a. Ceza Hukuku Bakımından Hareket Kavramı 
81
b. Hazırlık Hareketleri 
83
c. İcra Hareketlerinin Başlangıcı (Cezalandırılabilir Fiilin Başlangıcının Belirlenmesi) 
90
aa. Objektif Görüşler 
91
aaa. Biçimsel Objektif Görüş (Suçun Kanuni Tipi Görüşü) 
91
bbb. Kronolojik Görüş 
93
ccc. İltibasa Yer Vermeme Görüşü 
94
ddd. Mağdurun Faaliyet Alanına Girme Görüşü 
101
eee. Nedensellik Görüşü 
102
ggg. Hukuki Konunun İhlali Görüşü 
105
hhh. Suçun Özünün İhlali Ölçütü 
106
bb. Sübjektif Görüşler 
107
aaa. Suç Kastını Gösteren Herhangi Bir Hareketi İcra Hareketi Sayan Görüş 
108
bbb. Suç Kastını İltibasa Yer Vermeyecek Biçimde Ortaya Koyan Hareketleri İcra Hareketi Sayan Görüş 
109
cc. Karma Görüşler 
111
dd. TCK’nın Değerlendirilmesi ve Görüşümüz 
112
2. Elverişli Hareket 
117
a. Elverişli Hareket Kavramı 
117
b. Elverişliliğin Belirlenmesi 
119
aa. Objektif Görüşler 
120
aaa. Klasik Görüş 
120
bbb. Aracın Yetersizliği Görüşü 
123
ccc. Somut Tehlike Görüşü 
125
ddd. Hareketin Nedensel Etkinliği Görüşü 
127
bb. Sübjektif Görüşler 
129
cc. Karma Görüşler 
131
dd. Görüşümüz 
131
c. Elverişsizliğin Sonucu: İşlenemez Suç 
132
aa. İşlenemez Suçun Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler 
133
cc. İşlenemez Suçun Cezalandırılması Sorunu 
138
aaa. İşlenemez Suçun Cezalandırılması Gerektiğini Savunan Görüşler 
138
aaaa. Sübjektif Görüş 
138
bbbb. Sübjektif Tehlike Görüşü 
139
bbb. İşlenemez Suçun Cezalandırılmaması Gerektiğini Savunan Görüşler 
140
aaaa. Objektif Görüş 
140
bbbb. Hukuki İmkansızlık Görüşü 
143
ccc. Görüşümüz 
146
dd. İşlenemez Suçun Ortaya Çıkış Biçimleri 
151
aaa. Aracın Elverişsizliği Sonucu Ortaya Çıkan İşlenemez Suç 
152
bbb. Maddi Konunun Yokluğu Sonucu Ortaya Çıkan İşlenemez Suç 
154
aaaa. Mutlak Yokluk – Nısbi Yokluk Ayrımı 
156
bbbb. Hareketten Önceki – Sonraki Yokluk Ayrımı 
158
cccc. Görüşümüz 
161
d. Suça Teşebbüs ile Sözde Suç Arasındaki İlişki 
162
bb. Sözde Suçun Ortaya Çıkış Biçimleri 
164
aaa. Kural Üzerinde Hatadan Kaynaklanan Sözde Suç 
164
bbb. Fiil Üzerinde Hatadan Kaynaklanan Sözde Suç 
164
ccc. Hukuka Uygunluk Nedeninin Bilinmemesinden Kaynaklanan Sözde Suç 
165
B. Negatif Unsur 
166
1. Genel Olarak Suça Teşebbüsün Negatif Unsuru 
166
2. Doğrudan Doğruya İcra Hareketlerine Başlanan Suçun Tamamlanamaması 
167
a. İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması 
167
aa. Genel Olarak 
167
bb. İcra Hareketlerinin Bitiş Anına İlişkin Görüşler 
168
b. Sonucun Gerçekleşmemesi 
172
3. Suçun Failin Elinde Olmayan Nedenlerle Tamamlanamaması 
174
a. Genel Olarak 
176
b. Gönüllü Vazgeçmede Failin Cezalandırılmamasının Esasına İlişkin Görüşler 
177
aa. Vazgeçmenin Suçu Ortadan Kaldırdığını Savunan Görüşler 
177
bb. Vazgeçmenin Suç Siyasetinin Gereği Olarak Cezalandırılmadığını Savunan Görüşler 
178
c. 5237 Sayılı TCK’da Gönüllü Vazgeçme 
180
aa. İcra Hareketlerinin Tamamlanmasından Önceki Gönüllü Vazgeçmenin Şartları 
185
bb. İcra Hareketleri Sonrası Gönüllü Vazgeçmenin Şartları 
186
cc. Ortak Unsur: Gönüllülük 
190
aaa. Genel Olarak 
190
bbb. Vazgeçmede Gönüllülüğün Belirlenmesi 
192
e. Gönüllü Vazgeçmenin İştirak Halinde İşlenen Suçun Faillerine Etkisi 
196
aa. Genel Olarak 
196
bb. Asıl Failin Vazgeçmesi 
198
cc. Azmettirenin Vazgeçmesi 
199
dd. Yardım Edenin Vazgeçmesi 
199
Üçüncü Bölüm
KİMİ SUÇLAR BAKIMINDAN
TEŞEBBÜSÜN UYGULANMASI
I. TAKSİRLİ SUÇLAR BAKIMINDAN TEŞEBBÜS 
201
II. OLASI KASTLA İŞLENEN SUÇLAR BAKIMINDAN TEŞEBBÜS 
203
III. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLAR BAKIMINDAN TEŞEBBÜS 
205
IV. SIRF HAREKET SUÇLARI (ŞEKLİ SUÇLAR) BAKIMINDAN TEŞEBBÜS 
211
V. TEHLİKE SUÇLARI BAKIMINDAN TEŞEBBÜS 
212
VI. İHMAL SUÇLARI BAKIMINDAN TEŞEBBÜS 
214
VII. TAMAMLANMASI ÖNE ALINMIŞ SUÇLAR BAKIMINDAN TEŞEBBÜS 
217
VIII. KESİNTİSİZ (MÜTEMADİ) SUÇLAR BAKIMINDAN TEŞEBBÜS 
224
IX. KABAHATLER BAKIMINDAN TEŞEBBÜS 
227
Sonuç 
229
Kaynakça 
235
Özet 
245
Kavramlar Dizini 
247