TTK md. 62/I–b, c, d Kapsamında Haksız Rekabet Suçları Ozan Can Özbalçık  - Kitap
TTK md. 62/I–b, c, d Kapsamında

Haksız Rekabet Suçları

1. Baskı, 
Temmuz 2019
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
238
Barkod:
9789750255427
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
350,00
İndirimli (%65):
123,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Rekabet merkezinde şekillenen alanlardan haksız rekabet, rekabet hukukundan farklı olarak hem piyasada yarışan rakiplerin hem de piyasadaki diğer tüm katılımcıların aldatıcı ve dürüstlük kurallarına aykırı diğer haksız davranışlardan korunmasını ve rekabetin tüm katılanların yararına adil olarak devamını sağlayan bir piyasa düzeni öngörmektedir. Bu itibarla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'n da haksız rekabetin hukuki boyutuna yönelik oldukça detaylı düzenlemelere yer verilmiştir. Ancak ilgili haksız davranışların aynı zamanda ekonomik düzeni bozucu nitelikte sonuçlar doğurma ihtimaline binaen kimi haksız rekabet fiilleri aynı zamanda ceza hukuku müdahalesine layık görülmüştür.
Bu çalışmada da haksız rekabet fiillerine yönelik olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 62. maddesinin b, c, d bentlerinde düzenlenen suçlar ele alınmıştır. İlgili suçlar irdelenmeden önce sık karıştırılan hukuki kurumlardan haksız rekabet ve rekabet hukuku arasındaki ilişki incelenerek haksız rekabet suçları ekonomik suçlar perspektifinden incelenmiştir. Bu doğrultuda Türk Ticaret Kanunu'nun 62. maddesinin a bendi yollamasıyla 55. maddesinde yer alan haksız rekabet fiilleri inceleme dışında bırakılmamış, aksine tüm haksız rekabet suçları hem genel olarak değerlendirilmiş hem de ilgili fillerin incelenen suçlarla örtüştüğü noktalarda bu fiillere değinilmiştir.
Suçların reklamlar yoluyla işlenebilmesi sebebiyle reklamlara yönelik düzenlemeler ve uygulamadaki durum da suç bakımından incelenmiş, yalnızca suç tiplerinin inceleme metoduna göre aktarılmasıyla yetinilmemiş, içtihatlarda ki çeşitli kabuller ile yaptırımların gerekliliği ve yerindeliği meseleleri de ele alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Gerçek Dışı veya Yanıltıcı Açıklamada Bulunma Suçu
.
Ticaret Sırlarını İfşa Etmeye veya Ele Geçirmeye Yöneltme Suçu
.
Cezayı Gerektiren Haksız Rekabet Fiilini Önlememe veya Gerçeğe Aykırı Beyanları Düzeltmeme Suçu
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Takdim / Sunuş 
5
Takdim 
7
Önsöz 
9
Kısaltmalar 
15
Giriş 
19
Birinci Bölüm
REKABET KAVRAMI, REKABETİN KORUNMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE EKONOMİK SUÇLAR BAĞLAMINDA
HAKSIZ REKABET SUÇLARI
I. GENEL OLARAK REKABET KAVRAMI VE REKABET HUKUKU 
23
A. Rekabet Kavramı ve Serbest Rekabet 
23
1. Serbest Rekabetin Faydaları 
25
a. Ekonomi Alanında 
25
b. Sosyal Alanda 
27
c. Siyasi Alanda 
27
2. Geçmişten Bugüne Serbest Rekabetin Hukuken Düzenlenmesi ve Korunması 
29
a. İlk Çağlarda Rekabet Düzenlenmeleri 
29
b. Modern Rekabet Düzenlenmeleri 
30
B. Rekabet Hukuku 
32
1. Genel Olarak 
32
2. Avrupa Birliği’nde Rekabet Hukuku Düzenlemeleri 
35
3. Türkiye’de Rekabet Hukuku Düzenlemeleri 
37
II. HAKSIZ REKABET 
40
A. Genel Olarak Haksız Rekabet Kavramı 
40
B. Haksız Rekabet Düzenlemelerinin Tarihçesi 
43
1. Geçmiş Dönemlerde Haksız Rekabet 
43
2. Modern Anlamda Karşılaştırmalı ve Milletlerarası Hukukta Haksız Rekabet 
44
a. Fransa’da Haksız Rekabet 
45
b. Almanya’da Haksız Rekabet 
45
c. Birleşik Krallık’ta Haksız Rekabet 
47
d. İsviçre’de Haksız Rekabet 
49
e. Haksız Rekabete İlişkin Milletlerarası Anlaşmalar 
49
f. Avrupa Birliği’nde Haksız Rekabet 
52
C. Türk Hukuku’nda Haksız Rekabet 
54
1. Mülga Kanunlarda Haksız Rekabet 
55
2. Haksız Rekabete İlişkin Mevcut Kanuni Düzenlemeler 
56
a. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 
56
b. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 
57
c. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun 
58
d. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
59
D. Rekabet Hukuku ile Haksız Rekabet Arasındaki İlişki 
59
III. EKONOMİK SUÇLAR BAĞLAMINDA HAKSIZ REKABET SUÇLARI 
66
A. Ekonomik Suç Kavramı 
66
1. Genel Olarak 
67
2. Ekonomik Suçlar Açısından Özellik Gösteren Ceza Hukukunun Genel İlkeleri 
70
a. Ceza Yaptırımının Son Çare Olması (Ultima Ratio) İlkesi Bakımından 
70
b. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi Bakımından 
71
(1) Düzenleyici İşlemlerle Suç İhdası Sorunu 
71
(2) Belirlilik İlkesi Bakımından 
74
c. Tüzel Kişiliğin Ceza Sorumluluğu Bakımından 
76
B. Ekonomi Ceza Hukuku Kapsamında Haksız Rekabet Suçları 
78
1. Genel Olarak 
78
2. Haksız Rekabet Suçlarının Tarihçesi 
79
3. Genel Olarak Türk Hukukunda Haksız Rekabet Suçları 
81
4. Haksız Rekabet Suçları ve Bu Kapsamda Ekonomik Suçlar Açısından Özellik Gösteren Ceza Hukuku İlkelerinin Değerlendirilmesi 
82
a. Seçimlik Hareketli Suçlar Sorunu 
82
b. Ekonomi Ceza Hukuku İlkelerinin Haksız Rekabet Suçları Açısından Değerlendirilmesi 
84
(1) Ultima Ratio İlkesi Bakımından 
84
(2) Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi Bakımından 
86
(3) Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu Bakımından 
88
İkinci Bölüm
GERÇEK DIŞI VEYA YANILTICI AÇIKLAMADA BULUNMA SUÇU
I. GERÇEK DIŞI VEYA YANILTICI AÇIKLAMADA BULUNMA SUÇU 
93
A. Kanuni Tanım 
93
B. Korunan Hukuki Değer 
96
C. Suçun Unsurları 
99
1. Maddi Unsurlar 
99
a. Suçun Konusu 
99
(1) Genel Olarak 
99
(2) Ticari Faaliyetlere İlişkin Gerçeğe Aykırılık veya Yanıltıcılık İçeren Diğer Haksız Rekabet Düzenlemeleri 
103
(3) Fikrî ve Sınai Mülkiyete İlişkin Konular Bakımından Haksız Rekabet Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu 
106
b. Fiil 
115
(1) Genel Olarak 
115
(2) Tanıtım Faaliyetleri ve Reklamlar 
116
(3) Gerçek Dışı Açıklama 
118
(4) Maddede Yer Alan Diğer Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışlar ve Ticari Uygulamaların Fiil Bakımından Değerlendirilmesi: Kendini Üstün Yetenekli Göstermek, İltibasta Bulunmak, Karşılaştırma Yapmak ve Gizlemek Filleri Açısından 
121
(5) Yanıltıcı Açıklama 
128
c. Fail 
139
d. Mağdur 
144
2. Manevi Unsurlar 
146
3. Hukuka Aykırılık Unsuru 
147
D. Kusurluluk 
149
E. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
150
1. Teşebbüs 
150
2. İştirak 
152
3. İçtima 
152
F. Yaptırım 
157
G. Soruşturma ve Kovuşturma 
158
H. Suçun Genel Değerlendirilmesi 
160
Üçüncü Bölüm
TİCARET SIRLARINI İFŞAYA VEYA ELE GEÇİRMEYE YÖNELTME VE CEZAYI GEREKTİREN HAKSIZ REKABET FİİLİNİ ÖNLEMEME VEYA GERÇEĞE AYKIRI BEYANLARI DÜZELTMEME SUÇLARI
I. TİCARET SIRLARINI İFŞA ETMEYE VEYA ELE GEÇİRMEYE YÖNELTME SUÇU 
165
A. Kanuni Tanım 
165
B. Korunan Hukuki Değer 
167
C. Suçun Unsurları 
170
1. Maddi Unsurlar 
170
a. Suçun Konusu 
170
(1) Genel Olarak Sır Kavramı 
170
(2) Üretim Sırrı 
172
(3) İş sırrı 
173
(4) Ticaret Sırrı 
174
(5) İşçi 
179
(6) Vekil 
180
(7) Diğer Yardımcı Kişiler 
181
b. Fiil 
182
c. Fail 
187
d. Mağdur 
187
2. Manevi Unsur 
188
3. Hukuka Aykırılık Unsuru 
189
D. Kusurluluk 
189
E. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
190
1. Teşebbüs 
190
2. İştirak 
191
3. İçtima 
193
F. Yaptırım, Soruşturma ve Kovuşturma 
195
II. CEZAYI GEREKTİREN HAKSIZ REKABET FİİLİNİ ÖNLEMEME VEYA GERÇEĞE AYKIRI BEYANLARI DÜZELTMEME SUÇU 
196
A. Kanuni Tanım 
196
B. Korunan Hukuki Değer 
196
C. Suçun Unsurları 
197
1. Maddi Unsurlar 
197
a. Suçun Konusu 
197
b. Fiil 
198
(1) Genel Olarak 
198
(2) Haksız Rekabet Fiilini Önlememe 
199
(3) Gerçeğe Aykırı Beyanları Düzeltmeme 
201
c. Fail 
205
d. Mağdur 
206
2. Manevi Unsur 
206
3. Hukuka Aykırılık Unsuru 
207
D. Kusurluluk 
207
E. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
207
1. Teşebbüs 
207
2. İştirak 
208
3. İçtima 
209
F. Yaptırım, Soruşturma ve Kovuşturma 
209
G. Suçun Genel Değerlendirilmesi 
210
Sonuç 
211
Kaynakça 
221
Kavramlar Dizini 
237