Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
TTK md. 62/I–b, c, d Kapsamında
Haksız Rekabet Suçları
Temmuz 2019 / 1. Baskı / 238 Syf.
Fiyatı: 62.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Rekabet merkezinde şekillenen alanlardan haksız rekabet, rekabet hukukundan farklı olarak hem piyasada yarışan rakiplerin hem de piyasadaki diğer tüm katılımcıların aldatıcı ve dürüstlük kurallarına aykırı diğer haksız davranışlardan korunmasını ve rekabetin tüm katılanların yararına adil olarak devamını sağlayan bir piyasa düzeni öngörmektedir. Bu itibarla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'n da haksız rekabetin hukuki boyutuna yönelik oldukça detaylı düzenlemelere yer verilmiştir. Ancak ilgili haksız davranışların aynı zamanda ekonomik düzeni bozucu nitelikte sonuçlar doğurma ihtimaline binaen kimi haksız rekabet fiilleri aynı zamanda ceza hukuku müdahalesine layık görülmüştür.

Bu çalışmada da haksız rekabet fiillerine yönelik olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 62. maddesinin b, c, d bentlerinde düzenlenen suçlar ele alınmıştır. İlgili suçlar irdelenmeden önce sık karıştırılan hukuki kurumlardan haksız rekabet ve rekabet hukuku arasındaki ilişki incelenerek haksız rekabet suçları ekonomik suçlar perspektifinden incelenmiştir. Bu doğrultuda Türk Ticaret Kanunu'nun 62. maddesinin a bendi yollamasıyla 55. maddesinde yer alan haksız rekabet fiilleri inceleme dışında bırakılmamış, aksine tüm haksız rekabet suçları hem genel olarak değerlendirilmiş hem de ilgili fillerin incelenen suçlarla örtüştüğü noktalarda bu fiillere değinilmiştir.

Suçların reklamlar yoluyla işlenebilmesi sebebiyle reklamlara yönelik düzenlemeler ve uygulamadaki durum da suç bakımından incelenmiş, yalnızca suç tiplerinin inceleme metoduna göre aktarılmasıyla yetinilmemiş, içtihatlarda ki çeşitli kabuller ile yaptırımların gerekliliği ve yerindeliği meseleleri de ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Gerçek Dışı veya Yanıltıcı Açıklamada Bulunma Suçu
Ticaret Sırlarını İfşa Etmeye veya Ele Geçirmeye Yöneltme Suçu
Cezayı Gerektiren Haksız Rekabet Fiilini Önlememe veya Gerçeğe Aykırı Beyanları Düzeltmeme Suçu
Barkod: 9789750255427
Yayın Tarihi: Temmuz 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 238
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Takdim / Sunuş  5
Takdim  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  15
Giriş  19
Birinci Bölüm
REKABET KAVRAMI, REKABETİN KORUNMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE EKONOMİK SUÇLAR BAĞLAMINDA
HAKSIZ REKABET SUÇLARI
I. GENEL OLARAK REKABET KAVRAMI VE REKABET HUKUKU  23
A. Rekabet Kavramı ve Serbest Rekabet  23
1. Serbest Rekabetin Faydaları  25
a. Ekonomi Alanında  25
b. Sosyal Alanda  27
c. Siyasi Alanda  27
2. Geçmişten Bugüne Serbest Rekabetin Hukuken Düzenlenmesi ve Korunması  29
a. İlk Çağlarda Rekabet Düzenlenmeleri  29
b. Modern Rekabet Düzenlenmeleri  30
B. Rekabet Hukuku  32
1. Genel Olarak  32
2. Avrupa Birliği’nde Rekabet Hukuku Düzenlemeleri  35
3. Türkiye’de Rekabet Hukuku Düzenlemeleri  37
II. HAKSIZ REKABET  40
A. Genel Olarak Haksız Rekabet Kavramı  40
B. Haksız Rekabet Düzenlemelerinin Tarihçesi  43
1. Geçmiş Dönemlerde Haksız Rekabet  43
2. Modern Anlamda Karşılaştırmalı ve Milletlerarası Hukukta Haksız Rekabet  44
a. Fransa’da Haksız Rekabet  45
b. Almanya’da Haksız Rekabet  45
c. Birleşik Krallık’ta Haksız Rekabet  47
d. İsviçre’de Haksız Rekabet  49
e. Haksız Rekabete İlişkin Milletlerarası Anlaşmalar  49
f. Avrupa Birliği’nde Haksız Rekabet  52
C. Türk Hukuku’nda Haksız Rekabet  54
1. Mülga Kanunlarda Haksız Rekabet  55
2. Haksız Rekabete İlişkin Mevcut Kanuni Düzenlemeler  56
a. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu  56
b. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu  57
c. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun  58
d. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  59
D. Rekabet Hukuku ile Haksız Rekabet Arasındaki İlişki  59
III. EKONOMİK SUÇLAR BAĞLAMINDA HAKSIZ REKABET SUÇLARI  66
A. Ekonomik Suç Kavramı  66
1. Genel Olarak  67
2. Ekonomik Suçlar Açısından Özellik Gösteren Ceza Hukukunun Genel İlkeleri  70
a. Ceza Yaptırımının Son Çare Olması (Ultima Ratio) İlkesi Bakımından  70
b. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi Bakımından  71
(1) Düzenleyici İşlemlerle Suç İhdası Sorunu  71
(2) Belirlilik İlkesi Bakımından  74
c. Tüzel Kişiliğin Ceza Sorumluluğu Bakımından  76
B. Ekonomi Ceza Hukuku Kapsamında Haksız Rekabet Suçları  78
1. Genel Olarak  78
2. Haksız Rekabet Suçlarının Tarihçesi  79
3. Genel Olarak Türk Hukukunda Haksız Rekabet Suçları  81
4. Haksız Rekabet Suçları ve Bu Kapsamda Ekonomik Suçlar Açısından Özellik Gösteren Ceza Hukuku İlkelerinin Değerlendirilmesi  82
a. Seçimlik Hareketli Suçlar Sorunu  82
b. Ekonomi Ceza Hukuku İlkelerinin Haksız Rekabet Suçları Açısından Değerlendirilmesi  84
(1) Ultima Ratio İlkesi Bakımından  84
(2) Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi Bakımından  86
(3) Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu Bakımından  88
İkinci Bölüm
GERÇEK DIŞI VEYA YANILTICI AÇIKLAMADA BULUNMA SUÇU
I. GERÇEK DIŞI VEYA YANILTICI AÇIKLAMADA BULUNMA SUÇU  93
A. Kanuni Tanım  93
B. Korunan Hukuki Değer  96
C. Suçun Unsurları  99
1. Maddi Unsurlar  99
a. Suçun Konusu  99
(1) Genel Olarak  99
(2) Ticari Faaliyetlere İlişkin Gerçeğe Aykırılık veya Yanıltıcılık İçeren Diğer Haksız Rekabet Düzenlemeleri  103
(3) Fikrî ve Sınai Mülkiyete İlişkin Konular Bakımından Haksız Rekabet Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu  106
b. Fiil  115
(1) Genel Olarak  115
(2) Tanıtım Faaliyetleri ve Reklamlar  116
(3) Gerçek Dışı Açıklama  118
(4) Maddede Yer Alan Diğer Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışlar ve Ticari Uygulamaların Fiil Bakımından Değerlendirilmesi: Kendini Üstün Yetenekli Göstermek, İltibasta Bulunmak, Karşılaştırma Yapmak ve Gizlemek Filleri Açısından  121
(5) Yanıltıcı Açıklama  128
c. Fail  139
d. Mağdur  144
2. Manevi Unsurlar  146
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  147
D. Kusurluluk  149
E. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  150
1. Teşebbüs  150
2. İştirak  152
3. İçtima  152
F. Yaptırım  157
G. Soruşturma ve Kovuşturma  158
H. Suçun Genel Değerlendirilmesi  160
Üçüncü Bölüm
TİCARET SIRLARINI İFŞAYA VEYA ELE GEÇİRMEYE YÖNELTME VE CEZAYI GEREKTİREN HAKSIZ REKABET FİİLİNİ ÖNLEMEME VEYA GERÇEĞE AYKIRI BEYANLARI DÜZELTMEME SUÇLARI
I. TİCARET SIRLARINI İFŞA ETMEYE VEYA ELE GEÇİRMEYE YÖNELTME SUÇU  165
A. Kanuni Tanım  165
B. Korunan Hukuki Değer  167
C. Suçun Unsurları  170
1. Maddi Unsurlar  170
a. Suçun Konusu  170
(1) Genel Olarak Sır Kavramı  170
(2) Üretim Sırrı  172
(3) İş sırrı  173
(4) Ticaret Sırrı  174
(5) İşçi  179
(6) Vekil  180
(7) Diğer Yardımcı Kişiler  181
b. Fiil  182
c. Fail  187
d. Mağdur  187
2. Manevi Unsur  188
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  189
D. Kusurluluk  189
E. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  190
1. Teşebbüs  190
2. İştirak  191
3. İçtima  193
F. Yaptırım, Soruşturma ve Kovuşturma  195
II. CEZAYI GEREKTİREN HAKSIZ REKABET FİİLİNİ ÖNLEMEME VEYA GERÇEĞE AYKIRI BEYANLARI DÜZELTMEME SUÇU  196
A. Kanuni Tanım  196
B. Korunan Hukuki Değer  196
C. Suçun Unsurları  197
1. Maddi Unsurlar  197
a. Suçun Konusu  197
b. Fiil  198
(1) Genel Olarak  198
(2) Haksız Rekabet Fiilini Önlememe  199
(3) Gerçeğe Aykırı Beyanları Düzeltmeme  201
c. Fail  205
d. Mağdur  206
2. Manevi Unsur  206
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  207
D. Kusurluluk  207
E. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  207
1. Teşebbüs  207
2. İştirak  208
3. İçtima  209
F. Yaptırım, Soruşturma ve Kovuşturma  209
G. Suçun Genel Değerlendirilmesi  210
Sonuç  211
Kaynakça  221
Kavramlar Dizini  237
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Takdim / Sunuş  5
Takdim  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  15
Giriş  19
Birinci Bölüm
REKABET KAVRAMI, REKABETİN KORUNMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE EKONOMİK SUÇLAR BAĞLAMINDA
HAKSIZ REKABET SUÇLARI
I. GENEL OLARAK REKABET KAVRAMI VE REKABET HUKUKU  23
A. Rekabet Kavramı ve Serbest Rekabet  23
1. Serbest Rekabetin Faydaları  25
a. Ekonomi Alanında  25
b. Sosyal Alanda  27
c. Siyasi Alanda  27
2. Geçmişten Bugüne Serbest Rekabetin Hukuken Düzenlenmesi ve Korunması  29
a. İlk Çağlarda Rekabet Düzenlenmeleri  29
b. Modern Rekabet Düzenlenmeleri  30
B. Rekabet Hukuku  32
1. Genel Olarak  32
2. Avrupa Birliği’nde Rekabet Hukuku Düzenlemeleri  35
3. Türkiye’de Rekabet Hukuku Düzenlemeleri  37
II. HAKSIZ REKABET  40
A. Genel Olarak Haksız Rekabet Kavramı  40
B. Haksız Rekabet Düzenlemelerinin Tarihçesi  43
1. Geçmiş Dönemlerde Haksız Rekabet  43
2. Modern Anlamda Karşılaştırmalı ve Milletlerarası Hukukta Haksız Rekabet  44
a. Fransa’da Haksız Rekabet  45
b. Almanya’da Haksız Rekabet  45
c. Birleşik Krallık’ta Haksız Rekabet  47
d. İsviçre’de Haksız Rekabet  49
e. Haksız Rekabete İlişkin Milletlerarası Anlaşmalar  49
f. Avrupa Birliği’nde Haksız Rekabet  52
C. Türk Hukuku’nda Haksız Rekabet  54
1. Mülga Kanunlarda Haksız Rekabet  55
2. Haksız Rekabete İlişkin Mevcut Kanuni Düzenlemeler  56
a. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu  56
b. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu  57
c. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun  58
d. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  59
D. Rekabet Hukuku ile Haksız Rekabet Arasındaki İlişki  59
III. EKONOMİK SUÇLAR BAĞLAMINDA HAKSIZ REKABET SUÇLARI  66
A. Ekonomik Suç Kavramı  66
1. Genel Olarak  67
2. Ekonomik Suçlar Açısından Özellik Gösteren Ceza Hukukunun Genel İlkeleri  70
a. Ceza Yaptırımının Son Çare Olması (Ultima Ratio) İlkesi Bakımından  70
b. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi Bakımından  71
(1) Düzenleyici İşlemlerle Suç İhdası Sorunu  71
(2) Belirlilik İlkesi Bakımından  74
c. Tüzel Kişiliğin Ceza Sorumluluğu Bakımından  76
B. Ekonomi Ceza Hukuku Kapsamında Haksız Rekabet Suçları  78
1. Genel Olarak  78
2. Haksız Rekabet Suçlarının Tarihçesi  79
3. Genel Olarak Türk Hukukunda Haksız Rekabet Suçları  81
4. Haksız Rekabet Suçları ve Bu Kapsamda Ekonomik Suçlar Açısından Özellik Gösteren Ceza Hukuku İlkelerinin Değerlendirilmesi  82
a. Seçimlik Hareketli Suçlar Sorunu  82
b. Ekonomi Ceza Hukuku İlkelerinin Haksız Rekabet Suçları Açısından Değerlendirilmesi  84
(1) Ultima Ratio İlkesi Bakımından  84
(2) Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi Bakımından  86
(3) Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu Bakımından  88
İkinci Bölüm
GERÇEK DIŞI VEYA YANILTICI AÇIKLAMADA BULUNMA SUÇU
I. GERÇEK DIŞI VEYA YANILTICI AÇIKLAMADA BULUNMA SUÇU  93
A. Kanuni Tanım  93
B. Korunan Hukuki Değer  96
C. Suçun Unsurları  99
1. Maddi Unsurlar  99
a. Suçun Konusu  99
(1) Genel Olarak  99
(2) Ticari Faaliyetlere İlişkin Gerçeğe Aykırılık veya Yanıltıcılık İçeren Diğer Haksız Rekabet Düzenlemeleri  103
(3) Fikrî ve Sınai Mülkiyete İlişkin Konular Bakımından Haksız Rekabet Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu  106
b. Fiil  115
(1) Genel Olarak  115
(2) Tanıtım Faaliyetleri ve Reklamlar  116
(3) Gerçek Dışı Açıklama  118
(4) Maddede Yer Alan Diğer Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışlar ve Ticari Uygulamaların Fiil Bakımından Değerlendirilmesi: Kendini Üstün Yetenekli Göstermek, İltibasta Bulunmak, Karşılaştırma Yapmak ve Gizlemek Filleri Açısından  121
(5) Yanıltıcı Açıklama  128
c. Fail  139
d. Mağdur  144
2. Manevi Unsurlar  146
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  147
D. Kusurluluk  149
E. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  150
1. Teşebbüs  150
2. İştirak  152
3. İçtima  152
F. Yaptırım  157
G. Soruşturma ve Kovuşturma  158
H. Suçun Genel Değerlendirilmesi  160
Üçüncü Bölüm
TİCARET SIRLARINI İFŞAYA VEYA ELE GEÇİRMEYE YÖNELTME VE CEZAYI GEREKTİREN HAKSIZ REKABET FİİLİNİ ÖNLEMEME VEYA GERÇEĞE AYKIRI BEYANLARI DÜZELTMEME SUÇLARI
I. TİCARET SIRLARINI İFŞA ETMEYE VEYA ELE GEÇİRMEYE YÖNELTME SUÇU  165
A. Kanuni Tanım  165
B. Korunan Hukuki Değer  167
C. Suçun Unsurları  170
1. Maddi Unsurlar  170
a. Suçun Konusu  170
(1) Genel Olarak Sır Kavramı  170
(2) Üretim Sırrı  172
(3) İş sırrı  173
(4) Ticaret Sırrı  174
(5) İşçi  179
(6) Vekil  180
(7) Diğer Yardımcı Kişiler  181
b. Fiil  182
c. Fail  187
d. Mağdur  187
2. Manevi Unsur  188
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  189
D. Kusurluluk  189
E. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  190
1. Teşebbüs  190
2. İştirak  191
3. İçtima  193
F. Yaptırım, Soruşturma ve Kovuşturma  195
II. CEZAYI GEREKTİREN HAKSIZ REKABET FİİLİNİ ÖNLEMEME VEYA GERÇEĞE AYKIRI BEYANLARI DÜZELTMEME SUÇU  196
A. Kanuni Tanım  196
B. Korunan Hukuki Değer  196
C. Suçun Unsurları  197
1. Maddi Unsurlar  197
a. Suçun Konusu  197
b. Fiil  198
(1) Genel Olarak  198
(2) Haksız Rekabet Fiilini Önlememe  199
(3) Gerçeğe Aykırı Beyanları Düzeltmeme  201
c. Fail  205
d. Mağdur  206
2. Manevi Unsur  206
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  207
D. Kusurluluk  207
E. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  207
1. Teşebbüs  207
2. İştirak  208
3. İçtima  209
F. Yaptırım, Soruşturma ve Kovuşturma  209
G. Suçun Genel Değerlendirilmesi  210
Sonuç  211
Kaynakça  221
Kavramlar Dizini  237
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020