Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ticari İşletme Hukuku
Eylül 2018 / 11. Baskı / 416 Syf.
Fiyatı: 39.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 10. Şubat 2015 27.50 TL 12.90 TL (%54)Sepete Ekle
   

Bu kitap, fakülte ve yüksekokullarda okutulan Ticaret Hukuku ve İşletme Hukuku dersleri için ders kitabı olarak hazırlanmış olup, aynı zamanda mezuniyet sonrasında girilen iş sınavları için de uygun bir kaynaktır. Bu derslerin ve sınavların kapsamı dikkate alınarak, kısa da olsa ticari işletme hukukunun bütün konularına yer verilmiş, ancak kitabın hacmini artırmamak için doktrin tartışmalarına ve Yargıtay içtihatlarına sınırlı olarak değinilmiştir. Kitabın bu baskısı Eylül 2018 itibariyle güncel mevzuata göre hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
Ticari İşletme
Ticari İş, Ticari Hüküm, Ticari Yargı
Tacir, Ticaret Sicili
Ticaret Unvanı , İşletme Adı, Marka
Rekabet ve Haksız Rekabet
Ticari Defterler, Cari Hesap
Tacir Yardımcıları
Örnek Sorular
Barkod: 9789750251238
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  11
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 416
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onbirinci Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  23
Giriş
I. TİCARET HUKUKUNUN KONUSU  27
II. TÜRK TİCARET HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ  30
III. TİCARET HUKUKUNU DÜZENLEMEDE SİSTEMLER  32
1. Subjektif Sistem  32
2. Objektif Sistem  33
3. Ticari İşletme Sistemi  34
4. Karma Sistem  34
IV. TİCARİ MEVZUAT  34
1. Kanunlar  35
2. Kanun Hükmünde Kararnameler  35
3. Tüzükler  36
4. Yönetmelikler  36
5. Tebliğler  36
V. TÜRK TİCARET KANUNU’NUN SİSTEMATİĞİ  37
VI. ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU  38
Birinci Bölüm
TİCARİ İŞLETME
I. GENEL OLARAK  43
II. TANIMI  43
III. TİCARİ İŞLETMENİN ÖZELLİKLERİ  44
1. Kazanç Sağlama Hedefi  45
2. Devamlılık  46
3. Bağımsızlık  47
4. Esnaf İşletmesinin Hacmini Aşmak  47
a. Genel Olarak  47
b. Tacir–Esnaf Ayırımı  49
IV. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI  52
1. Kişi Unsuru  52
2. Maddi Unsur  53
3. Maddi Olmayan Unsur  53
V. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI  55
1. Genel Olarak  55
2. Merkez  55
3. Şube  56
a. Şubenin Tanımı ve Özellikleri  56
b. Şubenin Unsurları  58
aa. Merkezle Aynı Şahsa Ait Olmak  58
bb. İdari Bakımdan Merkeze Bağlılık  59
cc. Dış İlişkide Bağımsızlık  59
dd. Farklı Mekanda Faaliyette Bulunmak  60
ee. Ayrı Muhasebe  60
c. Şube Sayılmanın Hüküm ve Sonuçları  61
VI. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ  64
1. Genel Olarak  64
2. Devrin Kapsamı  65
3. Devrin Şekli  68
4. Devrin Hüküm ve Sonuçları  69
VII. TİCARİ İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ  73
VIII. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ  74
1. Genel Olarak  74
2. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Tarafları  76
a. Rehin Veren  76
b. Rehin Alan  77
3. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Yapılması  77
4. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Tescili  78
5. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Kapsamı  80
6. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları  81
7. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Sona Ermesi  83
ÖRNEK SORULAR  85
İkinci Bölüm
TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM VE
TİCARİ YARGI
I. TİCARİ İŞ  91
1. Genel Olarak  91
2. Ticari İş Türleri  91
a. TTK’da Düzenlenen İşler  92
b. Ticari İşletmeyi İlgilendiren İşler  92
c. Tacirin Borçları (Ticari İş Karinesi)  93
d. Taraflardan Yalnız Birisi İçin Ticari İş Niteliğinde Olan Sözleşmeler  95
3. Bir İşin Ticari İş Sayılmasının Sonuçları  96
a. Ticari Hükümlere Tabi Olma  96
b. Ticari İşlerde Teselsül Karinesi  96
c. Ticari İşlerde Faiz  97
aa. Faiz Kavramı  97
bb. Faizin Türleri  97
cc. Faizin Niteliği  98
dd. Adi ve Ticari İşlerde Faiz Oranı  99
ee. Önceden Şart Edilmeden Faize Hak Kazanma  102
ff. Faizin Ana Parayı Geçebilmesi  103
gg. Ticari İşlerde Bileşik Faiz  103
hh. Faizin İşlemeye Başlayacağı Tarih  104
d. Ticari İşlerde Zamanaşımı  105
e. En Yüksek Haddi Aşan Ticari İşlemlerin Kısmen Geçerliliği  105
f. Ticari İş Kavramının Dikkate Alındığı Diğer Hususlar  106
II. TİCARİ HÜKÜM  107
1. TTK’da Yer Alan Hükümler  107
2. Ticari İşletmeyi İlgilendiren Hükümler  107
III. TİCARİ İŞLERE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN SIRASI  109
1. Emredici Hükümler  109
2. Sözleşme Hükümleri  109
3. Ticari Hükümler  110
4. Ticari Örf ve Adetler  110
5. Genel Hükümler  113
IV. TİCARİ YARGI  113
1. Genel Olarak  113
2. Ticaret Mahkemeleri  114
a. Ticaret Mahkemelerinin Yargı Sistemindeki Yeri  114
b. Ticaret Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemeleri Arasındaki İlişki  115
3. Ticari Davalar  116
a. Mutlak Ticari Davalar (TTK. m. 4/1)  117
b. Nisbi Ticari Davalar  119
c. Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Havale, Vedia ve Fikri Haklara İlişkin Davalar  119
4. Ticari Nitelikli Çekişmesiz Yargı İşleri  120
5. Başka Mahkemelerin Görevli Olduğu Ticari Davalar  122
6. Ticari Davalarda Deliller ve Yargılama Usulü  124
ÖRNEK SORULAR  126
Üçüncü Bölüm
TACİR
I. GERÇEK KİŞİLERDE TACİR SIFATI  129
1. Tacir Olanlar  129
a. Bir Ticari İşletmenin Bulunması  129
b. Ticari İşletmenin Kendi Adına İşletilmesi  130
2. Tacir Sayılanlar  134
3. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  136
II. TÜZEL KİŞİLERDE TACİR SIFATI  138
1. Genel Olarak  138
2. Ticaret Şirketleri  139
3. Dernekler  139
4. Vakıflar  140
5. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  141
6. Diğer Kurum ve Kuruluşlar  143
7. Kooperatifler  143
III. TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TACİRLER  144
1. Donatma İştiraki  144
2. Hakim Teşebbüs  145
IV. TACİR SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  146
1. Tacir Sıfatının Kazanılması  146
2. Tacir Sıfatının Kaybedilmesi  146
V. TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  148
1. İflasa Tabi Olmak  148
a. Ticareti Terk Eden Tacir  150
b. Kollektif ve Komandit Şirket Ortakları  150
c. Banka Yöneticileri ve Denetçileri  150
d. Konkordatosu Tasdik Olunmayan Borçlu  150
e. Sermaye Piyasası Kurumlarının Ortakları ve Yöneticileri  151
f. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  151
2. Ticaret Unvanı Seçmek ve Kullanmak  151
3. Ticaret Siciline Kaydolmak  152
4. Ticari Defterler Tutmak  152
5. Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Etmek  152
6. Ticari İş Karinesine Tabi Olmak  155
7. Ticari Örf ve Adetlerin Bilindiği Varsayımı  155
8. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolmak  156
9. Ücret ve Faiz İstemek  156
10. Faiz, Ücret ve Ceza Koşulunun İndirilmemesi  158
11. Fatura ve Teyit Mektubu  161
a. Fatura Vermek  161
b. Teyit Mektubu Göndermek  164
c. Fatura ve Teyit Mektubuna İtiraz  165
VI. İKİ TARAFI TACİR OLAN İLİŞKİLERDE TACİR SIFATININ HÜKÜM VE SONUÇLARI  168
1. Ticari Defterlerin Delil Olması  168
2. Bazı İhtar ve İhbarların Özel Şekle Tabi Olması  168
3. Ticari Satış ve Mal Değişimi İle İlgili Özel Hükümler  170
a. Kısım Kısım İfa Edilecek Sözleşmelerde Alıcının Hakları  171
b. Alıcının Temerrüdünün Sonuçları  172
c. Ayıp İhbar Süreleri  172
d. Satıcının Temerrüdünün Sonuçları  174
4. Hapis Hakkı  174
VII. ESNAFA DA UYGULANACAK TACİRLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER  175
VIII. MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMENİN SONUÇLARI  177
ÖRNEK SORULAR  180
Dördüncü Bölüm
TİCARET SİCİLİ
I. GENEL OLARAK  185
II. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI  185
III. TİCARET SİCİLİNİN ÖZELLİKLERİ  187
1. Aleniyet  187
2. Tescil Edilecek Hususların Belirliliği  188
3. İlan  189
4. Ticaret Sicilinin Denetimi ve Sicil Kayıtlarının Tutulmasından Sorumluluk  190
IV. TESCİL PROSEDÜRÜ  190
1. Talep Üzerine Tescil  191
a. Talebin Şekli ve Süresi  191
b. Sicil Müdürünün İnceleme Yetkisi  191
aa. Kanuna Uygunluk  192
bb. Gerçeğe Uygunluk  192
cc. Kamu Düzenine Uygunluk  193
c. Sicil Memurunun Kararı  193
aa. Tescil Talebinin Kabulü  194
bb. Tescil Talebinin Reddi  194
cc. Geçici Tescil  194
d. Sicil Memurunun Kararına İtiraz  196
2. Resen ve Bildirim Üzerine Tescil  197
3. Tescile Davet  197
V. TİCARET SİCİLİNİN FONKSİYONLARI  199
1. Genel Olarak  199
2. Tescilin Tescile Tabi Konulara Etkisi  199
a. Tescilin Açıklayıcı Etkisi  200
b. Tescilin Kurucu Etkisi  200
3. Tescil ve İlanın Üçüncü Kişilere Etkisi  201
a. Ticaret Sicilinin Olumlu Etkisi  201
b. Ticaret Sicilinin Olumsuz Etkisi  201
4. Sicile İtimat İlkesinin Geçersizliği  203
5. Ticaret Sicilinde İlana (Görünüşe) Güven  204
VI. TİCARET SİCİLİ İLE İLGİLİ MÜEYYİDELER  205
1. Hukuki Sorumluluk  205
2. Cezai Sorumluluk  206
a. Sicil Müdürünün Tescile Davetine Kayıtsızlık  206
b. Gerçeğe Aykırı Tescil Yaptırmak  206
ÖRNEK SORULAR  207
Beşinci Bölüm
TİCARET UNVANI,
İŞLETME ADI VE MARKA
I. GENEL OLARAK  211
II. TİCARET UNVANI  211
1. Genel Olarak  211
2. Ticaret Unvanı Seçmede Sistemler  212
3. Ticaret Unvanının Yapısı  213
a. Çekirdek  213
b. Ek  214
aa. Ek Seçme Serbestisi ve Sınırları  214
bb. Ek Seçme Zorunluluğu  216
aaa. Ayırt Edici Ekler  216
bbb. Şube Ekleri  217
ccc. Tasfiye Eki  217
4. Ticaret Unvanının Oluşumu  218
a. Gerçek Kişilerde Ticaret Unvanı  218
b. Tüzel Kişilerde Ticaret Unvanı  219
aa. Ticaret Şirketleri  219
aaa. Kollektif Şirketler  219
bbb. Komandit Şirketler  220
ccc. Anonim Şirketler  220
ddd. Limited Şirketler  222
bb. Kooperatifler  222
cc. Ticari İşletme İşleten Diğer Tüzel Kişiler  223
c. Donatma İştirakinde Ticaret Unvanı  223
d. Adi Şirkette Ticaret Unvanı  224
5. Ticaret Unvanının Tescili  225
6. Ticaret Unvanının Devamlılığı  227
7. Ticaret Unvanının Devri ve İntikali  229
8. Ticaret Unvanının Korunması  230
a. Tekel Hakkı  230
b. Ticaret Unvanına Tecavüz Halinde Unvan Sahibinin Hakları  230
9. Ticaret Unvanı İle İlgili Cezai Yaptırımlar  231
III. İŞLETME ADI  232
IV. MARKA  235
1. Genel Olarak  235
2. Markanın Tanımı ve Özellikleri  236
3. Marka Türleri  237
4. Markanın Tescili  239
5. Tescil Edilmeyecek Markalar  239
a. Mutlak Red Nedenleri  240
b. Nisbi Red Nedenleri  241
6. Markanın Sağladığı Haklar  243
a. Markayı Kullanma Hakkı  243
b. Başkasının Kullanmasını Yasaklama Hakkı  244
7. Marka Sahibinin Yükümlülükleri  246
8. Markanın Çeşitli Hukuki İşlemlere Konu Olması  247
a. Markanın Devri (SMK m. 148)  247
b. Markanın Teminat Gösterilmesi  248
c. Markanın Haczi  248
d. Marka Lisansı (SMK m. 24)  249
9. Markanın Korunması  250
a. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Davranışlar (SMK, m. 29)  250
b. Hukuki Sorumluluk (SMK m. 149)  251
c. Cezai Sorumluluk (SMK m. 30)  253
10. Marka Hakkının Sona Ermesi  254
a. Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali (SMK m. 25, 26)  254
b. Koruma Süresinin Dolması (SMK m. 28)  257
c. Marka Hakkından Vazgeçme (SMK m. 28/III)  257
ÖRNEK SORULAR  258
Altıncı Bölüm
REKABET VE HAKSIZ REKABET
I. REKABET HUKUKU VE REKABETİN SINIRLARI  265
1. Rekabeti Sağlamaya Yönelik Düzenleme ve Tedbirler  265
2. Rekabet Hakkının Kötüye Kullanılmasını Önlemeye Yönelik Düzenleme ve Tedbirler  267
II. HAKSIZ REKABET  271
1. Genel Olarak  271
2. Haksız Rekabetin Tanımı ve Unsurları  272
3. Önemli Haksız Rekabet Halleri  275
a. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri İle Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar  275
aa. Kötüleme  275
bb. Gerçek Dışı Beyanlarla Rekabette Öne Geçmek  277
cc. Müstesna Kabiliyet İmajı Yaratmak  279
dd. İktibas ve İltibas  279
ee. Karşılaştırmalı Reklam  282
ff. Göstermelik Yem İle Aldatma (Mostra İle Avlama)  285
gg. Müşteriyi Ek Edimlerle Yanıltma  286
hh. Müşterinin Karar Verme Özgürlüğünü Sınırlamak  286
ıı. Bilgi Gizlemek  286
ii. Taksitle Satışlarda ve İlanlarda Ticaret Unvanını ve Toplam Maliyeti Belirtmemek  287
jj. Tüketici Kredilerine İlişkin İlanlarda Açık Beyanlarda Bulunmamak  288
kk. Eksik veya Yanlış Bilgiler İçeren Sözleşme Formülleri Kullanmak  289
b. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek  289
aa. Müşterileri Başkalarıyla Yaptıkları Sözleşmeleri İhlal Etmeye Yöneltmek  289
bb. Başkalarının Çalışanlarını Ayartarak Haksız Menfaat Temin Etmek  290
cc. Çalışanlarını İkna Etmek Suretiyle Başkalarının İmalat ve Ticaret Sırlarını Ele Geçirmek  290
dd. Alıcı veya Kredi Alan Kişiyi Sözleşmeden Caymaya Yöneltmek  291
c. Başkasının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanmak  292
aa. Emanet Edilen İş Ürününden Haksız Yararlanmak  292
bb. Kendisine Yetkisiz Olarak Bırakılmış İş Ürünlerinden Yararlanma  293
cc. Başkasına Ait Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürünlerini Çoğaltmak  293
d. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek  293
e. İş Şartlarına Uymamak  294
f. Dürüstlük Kuralına Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanmak  294
4. Haksız Rekabet Sebebiyle Açılabilecek Davalar  295
a. Hukuk Davaları  295
aa. Tespit Davası (TTK m. 56/1–a)  295
bb. Önleme Davası (TTK m. 56/1–b)  296
cc. Düzeltme Davası (Eski Hale İade – TTK m. 56/1–c)  296
dd. Maddi Tazminat Davası (TTK m. 56/1–d)  297
ee. Manevi Tazminat Davası (TTK m. 56/1–e)  298
b. Hukuk Davalarında Taraflar  299
aa. Davacılar  299
aaa. Rakip  299
bbb. Müşteriler  299
ccc. Mesleki Teşekküller  299
bb. Davalılar  300
aaa. Haksız Rekabet Eden  300
bbb. İstihdam Eden  300
ccc. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları ve Yöneticileri  301
cc. Kararın İlanı  302
dd. Hükmün Başkası Hakkında İcrası  303
ee. İhtiyati Tedbirler  303
ff. Yetkili Mahkeme  304
gg. Hukuk Davalarında Zamanaşımı  304
c. Ceza Davaları  305
ÖRNEK SORULAR  308
Yedinci Bölüm
TİCARİ DEFTERLER
I. GENEL OLARAK  315
II. DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  316
III. TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER  317
1. Yevmiye Defteri  318
2. Defteri Kebir  319
3. Envanter Defteri  320
4. Karar Defteri  321
5. Pay Defteri  321
6. Özel Hükümlere Göre Tutulacak Defterler  321
7. İhtiyari Defterler  322
IV. TİCARİ DEFTERLERLE İLGİLİ İLKELER  322
1. Bütün Zorunlu Defterlerin Tutulması  322
2. Açılış ve Kapanış Tasdiklerinin Yapılması  323
3. İşletmenin Gerçek Faaliyetlerini ve Finansal Durumunu Göstermesi  323
4. TTK Hükümlerinin Vergi Mevzuatı İle Birlikte Uygulanması  323
5. Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyulması  324
6. Türkçe ve Türk Lirası Üzerinden Tutulması  325
7. Ticari Defterlerin Dayanağı Olan Belgelerin Saklanması  326
V. ENVANTER  326
VI. FİNANSAL TABLOLAR  326
VII. TİCARİ DEFTERLERİN TESLİM VE İBRAZI  327
1. Defterlerin Teslimi  328
2. Defterlerin İbrazı  329
VIII. TİCARİ DEFTERLERİN SAKLANMASI VE ZIYAI  330
1. Defterlerin Saklanması  330
2. Defterlerin Zıyaı ve Zayi Belgesi  331
IX. TİCARİ DEFTERLERİN İSPAT FONKSİYONU  332
1. Genel Olarak  332
2. Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olması  333
3. Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olması  335
X. DEFTER TUTMAMANIN SONUÇLARI  336
1. Hukuki Sorumluluk  336
2. Cezai Sorumluluk  337
a. İdari Para Cezasını Gerektiren Haller  337
b. Adli Para Cezasını Gerektiren Haller  338
c. Hapis Cezasını Gerektiren Haller  338
ÖRNEK SORULAR  339
Sekizinci Bölüm
CARİ HESAP
I. GENEL OLARAK  345
II. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  345
III. CARİ HESABIN TÜRLERİ  347
IV. CARİ HESAP VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ KAVRAMLARI  348
V. CARİ HESABA YAZILAN VE YAZILAMAYAN ALACAKLAR  351
VI. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI  351
1. Bütünlük İlkesi  351
2. Yenileme  352
3. Ticari Senetlerin Cari Hesaba Yazılması  353
4. Hesap Devresi – Sözleşme Süresi  353
5. Bakiyenin Tespiti  353
6. Cari Hesapta Faiz  355
a. Hesap Devresi İçinde  355
aa. Faizin Başlangıcı  356
bb. Faiz Uygulanacak Alacak  356
cc. Faiz Hesaplama Yöntemi  357
dd. Uygulanacak Faizin Hukuki Niteliği ve Oranı  358
b. Hesap Bakiyesine Uygulanacak Faiz  359
c. Cari Hesapta Bileşik Faiz  360
7. Ücret ve Masraflar  361
8. Hesap Bakiyesinin Haczi  362
VII. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  362
VIII. ZAMANAŞIMI  363
ÖRNEK SORULAR  364
Dokuzuncu Bölüm
TACİR YARDIMCILARI
I. GENEL OLARAK  367
II. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI  367
1. Ticari Temsilci  368
a. Tanımı  368
b. Atanması  368
c. Ticari Temsilcinin Yetkileri  369
d. Ticari Temsilcinin Yetkilerinin Sınırları  370
aa. Kanundan Doğan Sınırlamalar  370
aaa. İşletme Konusu Dışında Kalan İşler  371
bbb. Temel İşlemler  371
ccc. Taşınmazların Devri ve Ayni Hakla Sınırlandırılması  371
bb. İradeden Doğan Sınırlamalar  371
aaa. Şube İşleri  372
bbb. Birlikte Temsil  372
ccc. Üçüncü Şahısların Bildiği Sınırlamalar  372
e. Ticari Temsilciliğin Sona Ermesi  373
2. Ticari Vekil  374
3. Pazarlamacı  375
a. Tanımı ve Özellikleri  375
b. Pazarlamacının Yükümlülükleri  376
c. Pazarlamacının Hakları  378
d. Pazarlamacılığın Sona Ermesi  379
4. Yetkisiz Çalışanlar  380
III. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI  381
1. Acente  381
a. Tanımı  381
b. Özellikleri  382
c. Acentenin Yetkileri  382
d. Acentenin Borçları  383
e. Acentenin Hakları  385
aa. Tekel Hakkı  385
bb. Olağanüstü Masrafları İsteme Hakkı  386
cc. Ücret Hakkı  386
dd. Hapis Hakkı  387
f. Acenteliğin Sona Ermesi  387
g. Acenteliğin Sona Ermesinin Sonuçları  388
h. Acentenin Rekabet Yasağı  390
2. Simsar  390
3. Komisyoncu  392
a. Tanımı ve Özellikleri  392
b. Komisyoncunun Borçları  392
c. Komisyoncunun Hakları  394
d. Komisyoncunun Sözleşmenin Tarafı Olması  395
e. Komisyonculuğun Sona Ermesi  396
4. Taşıma İşleri Komisyoncusu  396
a. Tanımı ve Özellikleri  396
b. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Borçları  397
c. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Hakları  399
ÖRNEK SORULAR  400
ÖRNEK SORULAR CEVAP ANAHTARI  405
Kaynakça  407
Kavram Dizini  411
 


Mustafa Yasan
Ocak 2019
18.51 TL
Sepete Ekle
Şaban Kayıhan
Kasım 2018
32.50 TL
Sepete Ekle
Ali Bozer ...
Ekim 2018
60.19 TL
Sepete Ekle
Sabih Arkan
Ekim 2018
97.22 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onbirinci Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  23
Giriş
I. TİCARET HUKUKUNUN KONUSU  27
II. TÜRK TİCARET HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ  30
III. TİCARET HUKUKUNU DÜZENLEMEDE SİSTEMLER  32
1. Subjektif Sistem  32
2. Objektif Sistem  33
3. Ticari İşletme Sistemi  34
4. Karma Sistem  34
IV. TİCARİ MEVZUAT  34
1. Kanunlar  35
2. Kanun Hükmünde Kararnameler  35
3. Tüzükler  36
4. Yönetmelikler  36
5. Tebliğler  36
V. TÜRK TİCARET KANUNU’NUN SİSTEMATİĞİ  37
VI. ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU  38
Birinci Bölüm
TİCARİ İŞLETME
I. GENEL OLARAK  43
II. TANIMI  43
III. TİCARİ İŞLETMENİN ÖZELLİKLERİ  44
1. Kazanç Sağlama Hedefi  45
2. Devamlılık  46
3. Bağımsızlık  47
4. Esnaf İşletmesinin Hacmini Aşmak  47
a. Genel Olarak  47
b. Tacir–Esnaf Ayırımı  49
IV. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI  52
1. Kişi Unsuru  52
2. Maddi Unsur  53
3. Maddi Olmayan Unsur  53
V. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI  55
1. Genel Olarak  55
2. Merkez  55
3. Şube  56
a. Şubenin Tanımı ve Özellikleri  56
b. Şubenin Unsurları  58
aa. Merkezle Aynı Şahsa Ait Olmak  58
bb. İdari Bakımdan Merkeze Bağlılık  59
cc. Dış İlişkide Bağımsızlık  59
dd. Farklı Mekanda Faaliyette Bulunmak  60
ee. Ayrı Muhasebe  60
c. Şube Sayılmanın Hüküm ve Sonuçları  61
VI. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ  64
1. Genel Olarak  64
2. Devrin Kapsamı  65
3. Devrin Şekli  68
4. Devrin Hüküm ve Sonuçları  69
VII. TİCARİ İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ  73
VIII. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ  74
1. Genel Olarak  74
2. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Tarafları  76
a. Rehin Veren  76
b. Rehin Alan  77
3. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Yapılması  77
4. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Tescili  78
5. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Kapsamı  80
6. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları  81
7. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Sona Ermesi  83
ÖRNEK SORULAR  85
İkinci Bölüm
TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM VE
TİCARİ YARGI
I. TİCARİ İŞ  91
1. Genel Olarak  91
2. Ticari İş Türleri  91
a. TTK’da Düzenlenen İşler  92
b. Ticari İşletmeyi İlgilendiren İşler  92
c. Tacirin Borçları (Ticari İş Karinesi)  93
d. Taraflardan Yalnız Birisi İçin Ticari İş Niteliğinde Olan Sözleşmeler  95
3. Bir İşin Ticari İş Sayılmasının Sonuçları  96
a. Ticari Hükümlere Tabi Olma  96
b. Ticari İşlerde Teselsül Karinesi  96
c. Ticari İşlerde Faiz  97
aa. Faiz Kavramı  97
bb. Faizin Türleri  97
cc. Faizin Niteliği  98
dd. Adi ve Ticari İşlerde Faiz Oranı  99
ee. Önceden Şart Edilmeden Faize Hak Kazanma  102
ff. Faizin Ana Parayı Geçebilmesi  103
gg. Ticari İşlerde Bileşik Faiz  103
hh. Faizin İşlemeye Başlayacağı Tarih  104
d. Ticari İşlerde Zamanaşımı  105
e. En Yüksek Haddi Aşan Ticari İşlemlerin Kısmen Geçerliliği  105
f. Ticari İş Kavramının Dikkate Alındığı Diğer Hususlar  106
II. TİCARİ HÜKÜM  107
1. TTK’da Yer Alan Hükümler  107
2. Ticari İşletmeyi İlgilendiren Hükümler  107
III. TİCARİ İŞLERE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN SIRASI  109
1. Emredici Hükümler  109
2. Sözleşme Hükümleri  109
3. Ticari Hükümler  110
4. Ticari Örf ve Adetler  110
5. Genel Hükümler  113
IV. TİCARİ YARGI  113
1. Genel Olarak  113
2. Ticaret Mahkemeleri  114
a. Ticaret Mahkemelerinin Yargı Sistemindeki Yeri  114
b. Ticaret Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemeleri Arasındaki İlişki  115
3. Ticari Davalar  116
a. Mutlak Ticari Davalar (TTK. m. 4/1)  117
b. Nisbi Ticari Davalar  119
c. Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Havale, Vedia ve Fikri Haklara İlişkin Davalar  119
4. Ticari Nitelikli Çekişmesiz Yargı İşleri  120
5. Başka Mahkemelerin Görevli Olduğu Ticari Davalar  122
6. Ticari Davalarda Deliller ve Yargılama Usulü  124
ÖRNEK SORULAR  126
Üçüncü Bölüm
TACİR
I. GERÇEK KİŞİLERDE TACİR SIFATI  129
1. Tacir Olanlar  129
a. Bir Ticari İşletmenin Bulunması  129
b. Ticari İşletmenin Kendi Adına İşletilmesi  130
2. Tacir Sayılanlar  134
3. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  136
II. TÜZEL KİŞİLERDE TACİR SIFATI  138
1. Genel Olarak  138
2. Ticaret Şirketleri  139
3. Dernekler  139
4. Vakıflar  140
5. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  141
6. Diğer Kurum ve Kuruluşlar  143
7. Kooperatifler  143
III. TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TACİRLER  144
1. Donatma İştiraki  144
2. Hakim Teşebbüs  145
IV. TACİR SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  146
1. Tacir Sıfatının Kazanılması  146
2. Tacir Sıfatının Kaybedilmesi  146
V. TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  148
1. İflasa Tabi Olmak  148
a. Ticareti Terk Eden Tacir  150
b. Kollektif ve Komandit Şirket Ortakları  150
c. Banka Yöneticileri ve Denetçileri  150
d. Konkordatosu Tasdik Olunmayan Borçlu  150
e. Sermaye Piyasası Kurumlarının Ortakları ve Yöneticileri  151
f. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  151
2. Ticaret Unvanı Seçmek ve Kullanmak  151
3. Ticaret Siciline Kaydolmak  152
4. Ticari Defterler Tutmak  152
5. Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Etmek  152
6. Ticari İş Karinesine Tabi Olmak  155
7. Ticari Örf ve Adetlerin Bilindiği Varsayımı  155
8. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolmak  156
9. Ücret ve Faiz İstemek  156
10. Faiz, Ücret ve Ceza Koşulunun İndirilmemesi  158
11. Fatura ve Teyit Mektubu  161
a. Fatura Vermek  161
b. Teyit Mektubu Göndermek  164
c. Fatura ve Teyit Mektubuna İtiraz  165
VI. İKİ TARAFI TACİR OLAN İLİŞKİLERDE TACİR SIFATININ HÜKÜM VE SONUÇLARI  168
1. Ticari Defterlerin Delil Olması  168
2. Bazı İhtar ve İhbarların Özel Şekle Tabi Olması  168
3. Ticari Satış ve Mal Değişimi İle İlgili Özel Hükümler  170
a. Kısım Kısım İfa Edilecek Sözleşmelerde Alıcının Hakları  171
b. Alıcının Temerrüdünün Sonuçları  172
c. Ayıp İhbar Süreleri  172
d. Satıcının Temerrüdünün Sonuçları  174
4. Hapis Hakkı  174
VII. ESNAFA DA UYGULANACAK TACİRLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER  175
VIII. MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMENİN SONUÇLARI  177
ÖRNEK SORULAR  180
Dördüncü Bölüm
TİCARET SİCİLİ
I. GENEL OLARAK  185
II. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI  185
III. TİCARET SİCİLİNİN ÖZELLİKLERİ  187
1. Aleniyet  187
2. Tescil Edilecek Hususların Belirliliği  188
3. İlan  189
4. Ticaret Sicilinin Denetimi ve Sicil Kayıtlarının Tutulmasından Sorumluluk  190
IV. TESCİL PROSEDÜRÜ  190
1. Talep Üzerine Tescil  191
a. Talebin Şekli ve Süresi  191
b. Sicil Müdürünün İnceleme Yetkisi  191
aa. Kanuna Uygunluk  192
bb. Gerçeğe Uygunluk  192
cc. Kamu Düzenine Uygunluk  193
c. Sicil Memurunun Kararı  193
aa. Tescil Talebinin Kabulü  194
bb. Tescil Talebinin Reddi  194
cc. Geçici Tescil  194
d. Sicil Memurunun Kararına İtiraz  196
2. Resen ve Bildirim Üzerine Tescil  197
3. Tescile Davet  197
V. TİCARET SİCİLİNİN FONKSİYONLARI  199
1. Genel Olarak  199
2. Tescilin Tescile Tabi Konulara Etkisi  199
a. Tescilin Açıklayıcı Etkisi  200
b. Tescilin Kurucu Etkisi  200
3. Tescil ve İlanın Üçüncü Kişilere Etkisi  201
a. Ticaret Sicilinin Olumlu Etkisi  201
b. Ticaret Sicilinin Olumsuz Etkisi  201
4. Sicile İtimat İlkesinin Geçersizliği  203
5. Ticaret Sicilinde İlana (Görünüşe) Güven  204
VI. TİCARET SİCİLİ İLE İLGİLİ MÜEYYİDELER  205
1. Hukuki Sorumluluk  205
2. Cezai Sorumluluk  206
a. Sicil Müdürünün Tescile Davetine Kayıtsızlık  206
b. Gerçeğe Aykırı Tescil Yaptırmak  206
ÖRNEK SORULAR  207
Beşinci Bölüm
TİCARET UNVANI,
İŞLETME ADI VE MARKA
I. GENEL OLARAK  211
II. TİCARET UNVANI  211
1. Genel Olarak  211
2. Ticaret Unvanı Seçmede Sistemler  212
3. Ticaret Unvanının Yapısı  213
a. Çekirdek  213
b. Ek  214
aa. Ek Seçme Serbestisi ve Sınırları  214
bb. Ek Seçme Zorunluluğu  216
aaa. Ayırt Edici Ekler  216
bbb. Şube Ekleri  217
ccc. Tasfiye Eki  217
4. Ticaret Unvanının Oluşumu  218
a. Gerçek Kişilerde Ticaret Unvanı  218
b. Tüzel Kişilerde Ticaret Unvanı  219
aa. Ticaret Şirketleri  219
aaa. Kollektif Şirketler  219
bbb. Komandit Şirketler  220
ccc. Anonim Şirketler  220
ddd. Limited Şirketler  222
bb. Kooperatifler  222
cc. Ticari İşletme İşleten Diğer Tüzel Kişiler  223
c. Donatma İştirakinde Ticaret Unvanı  223
d. Adi Şirkette Ticaret Unvanı  224
5. Ticaret Unvanının Tescili  225
6. Ticaret Unvanının Devamlılığı  227
7. Ticaret Unvanının Devri ve İntikali  229
8. Ticaret Unvanının Korunması  230
a. Tekel Hakkı  230
b. Ticaret Unvanına Tecavüz Halinde Unvan Sahibinin Hakları  230
9. Ticaret Unvanı İle İlgili Cezai Yaptırımlar  231
III. İŞLETME ADI  232
IV. MARKA  235
1. Genel Olarak  235
2. Markanın Tanımı ve Özellikleri  236
3. Marka Türleri  237
4. Markanın Tescili  239
5. Tescil Edilmeyecek Markalar  239
a. Mutlak Red Nedenleri  240
b. Nisbi Red Nedenleri  241
6. Markanın Sağladığı Haklar  243
a. Markayı Kullanma Hakkı  243
b. Başkasının Kullanmasını Yasaklama Hakkı  244
7. Marka Sahibinin Yükümlülükleri  246
8. Markanın Çeşitli Hukuki İşlemlere Konu Olması  247
a. Markanın Devri (SMK m. 148)  247
b. Markanın Teminat Gösterilmesi  248
c. Markanın Haczi  248
d. Marka Lisansı (SMK m. 24)  249
9. Markanın Korunması  250
a. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Davranışlar (SMK, m. 29)  250
b. Hukuki Sorumluluk (SMK m. 149)  251
c. Cezai Sorumluluk (SMK m. 30)  253
10. Marka Hakkının Sona Ermesi  254
a. Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali (SMK m. 25, 26)  254
b. Koruma Süresinin Dolması (SMK m. 28)  257
c. Marka Hakkından Vazgeçme (SMK m. 28/III)  257
ÖRNEK SORULAR  258
Altıncı Bölüm
REKABET VE HAKSIZ REKABET
I. REKABET HUKUKU VE REKABETİN SINIRLARI  265
1. Rekabeti Sağlamaya Yönelik Düzenleme ve Tedbirler  265
2. Rekabet Hakkının Kötüye Kullanılmasını Önlemeye Yönelik Düzenleme ve Tedbirler  267
II. HAKSIZ REKABET  271
1. Genel Olarak  271
2. Haksız Rekabetin Tanımı ve Unsurları  272
3. Önemli Haksız Rekabet Halleri  275
a. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri İle Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar  275
aa. Kötüleme  275
bb. Gerçek Dışı Beyanlarla Rekabette Öne Geçmek  277
cc. Müstesna Kabiliyet İmajı Yaratmak  279
dd. İktibas ve İltibas  279
ee. Karşılaştırmalı Reklam  282
ff. Göstermelik Yem İle Aldatma (Mostra İle Avlama)  285
gg. Müşteriyi Ek Edimlerle Yanıltma  286
hh. Müşterinin Karar Verme Özgürlüğünü Sınırlamak  286
ıı. Bilgi Gizlemek  286
ii. Taksitle Satışlarda ve İlanlarda Ticaret Unvanını ve Toplam Maliyeti Belirtmemek  287
jj. Tüketici Kredilerine İlişkin İlanlarda Açık Beyanlarda Bulunmamak  288
kk. Eksik veya Yanlış Bilgiler İçeren Sözleşme Formülleri Kullanmak  289
b. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek  289
aa. Müşterileri Başkalarıyla Yaptıkları Sözleşmeleri İhlal Etmeye Yöneltmek  289
bb. Başkalarının Çalışanlarını Ayartarak Haksız Menfaat Temin Etmek  290
cc. Çalışanlarını İkna Etmek Suretiyle Başkalarının İmalat ve Ticaret Sırlarını Ele Geçirmek  290
dd. Alıcı veya Kredi Alan Kişiyi Sözleşmeden Caymaya Yöneltmek  291
c. Başkasının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanmak  292
aa. Emanet Edilen İş Ürününden Haksız Yararlanmak  292
bb. Kendisine Yetkisiz Olarak Bırakılmış İş Ürünlerinden Yararlanma  293
cc. Başkasına Ait Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürünlerini Çoğaltmak  293
d. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek  293
e. İş Şartlarına Uymamak  294
f. Dürüstlük Kuralına Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanmak  294
4. Haksız Rekabet Sebebiyle Açılabilecek Davalar  295
a. Hukuk Davaları  295
aa. Tespit Davası (TTK m. 56/1–a)  295
bb. Önleme Davası (TTK m. 56/1–b)  296
cc. Düzeltme Davası (Eski Hale İade – TTK m. 56/1–c)  296
dd. Maddi Tazminat Davası (TTK m. 56/1–d)  297
ee. Manevi Tazminat Davası (TTK m. 56/1–e)  298
b. Hukuk Davalarında Taraflar  299
aa. Davacılar  299
aaa. Rakip  299
bbb. Müşteriler  299
ccc. Mesleki Teşekküller  299
bb. Davalılar  300
aaa. Haksız Rekabet Eden  300
bbb. İstihdam Eden  300
ccc. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları ve Yöneticileri  301
cc. Kararın İlanı  302
dd. Hükmün Başkası Hakkında İcrası  303
ee. İhtiyati Tedbirler  303
ff. Yetkili Mahkeme  304
gg. Hukuk Davalarında Zamanaşımı  304
c. Ceza Davaları  305
ÖRNEK SORULAR  308
Yedinci Bölüm
TİCARİ DEFTERLER
I. GENEL OLARAK  315
II. DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  316
III. TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER  317
1. Yevmiye Defteri  318
2. Defteri Kebir  319
3. Envanter Defteri  320
4. Karar Defteri  321
5. Pay Defteri  321
6. Özel Hükümlere Göre Tutulacak Defterler  321
7. İhtiyari Defterler  322
IV. TİCARİ DEFTERLERLE İLGİLİ İLKELER  322
1. Bütün Zorunlu Defterlerin Tutulması  322
2. Açılış ve Kapanış Tasdiklerinin Yapılması  323
3. İşletmenin Gerçek Faaliyetlerini ve Finansal Durumunu Göstermesi  323
4. TTK Hükümlerinin Vergi Mevzuatı İle Birlikte Uygulanması  323
5. Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyulması  324
6. Türkçe ve Türk Lirası Üzerinden Tutulması  325
7. Ticari Defterlerin Dayanağı Olan Belgelerin Saklanması  326
V. ENVANTER  326
VI. FİNANSAL TABLOLAR  326
VII. TİCARİ DEFTERLERİN TESLİM VE İBRAZI  327
1. Defterlerin Teslimi  328
2. Defterlerin İbrazı  329
VIII. TİCARİ DEFTERLERİN SAKLANMASI VE ZIYAI  330
1. Defterlerin Saklanması  330
2. Defterlerin Zıyaı ve Zayi Belgesi  331
IX. TİCARİ DEFTERLERİN İSPAT FONKSİYONU  332
1. Genel Olarak  332
2. Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olması  333
3. Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olması  335
X. DEFTER TUTMAMANIN SONUÇLARI  336
1. Hukuki Sorumluluk  336
2. Cezai Sorumluluk  337
a. İdari Para Cezasını Gerektiren Haller  337
b. Adli Para Cezasını Gerektiren Haller  338
c. Hapis Cezasını Gerektiren Haller  338
ÖRNEK SORULAR  339
Sekizinci Bölüm
CARİ HESAP
I. GENEL OLARAK  345
II. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  345
III. CARİ HESABIN TÜRLERİ  347
IV. CARİ HESAP VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ KAVRAMLARI  348
V. CARİ HESABA YAZILAN VE YAZILAMAYAN ALACAKLAR  351
VI. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI  351
1. Bütünlük İlkesi  351
2. Yenileme  352
3. Ticari Senetlerin Cari Hesaba Yazılması  353
4. Hesap Devresi – Sözleşme Süresi  353
5. Bakiyenin Tespiti  353
6. Cari Hesapta Faiz  355
a. Hesap Devresi İçinde  355
aa. Faizin Başlangıcı  356
bb. Faiz Uygulanacak Alacak  356
cc. Faiz Hesaplama Yöntemi  357
dd. Uygulanacak Faizin Hukuki Niteliği ve Oranı  358
b. Hesap Bakiyesine Uygulanacak Faiz  359
c. Cari Hesapta Bileşik Faiz  360
7. Ücret ve Masraflar  361
8. Hesap Bakiyesinin Haczi  362
VII. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  362
VIII. ZAMANAŞIMI  363
ÖRNEK SORULAR  364
Dokuzuncu Bölüm
TACİR YARDIMCILARI
I. GENEL OLARAK  367
II. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI  367
1. Ticari Temsilci  368
a. Tanımı  368
b. Atanması  368
c. Ticari Temsilcinin Yetkileri  369
d. Ticari Temsilcinin Yetkilerinin Sınırları  370
aa. Kanundan Doğan Sınırlamalar  370
aaa. İşletme Konusu Dışında Kalan İşler  371
bbb. Temel İşlemler  371
ccc. Taşınmazların Devri ve Ayni Hakla Sınırlandırılması  371
bb. İradeden Doğan Sınırlamalar  371
aaa. Şube İşleri  372
bbb. Birlikte Temsil  372
ccc. Üçüncü Şahısların Bildiği Sınırlamalar  372
e. Ticari Temsilciliğin Sona Ermesi  373
2. Ticari Vekil  374
3. Pazarlamacı  375
a. Tanımı ve Özellikleri  375
b. Pazarlamacının Yükümlülükleri  376
c. Pazarlamacının Hakları  378
d. Pazarlamacılığın Sona Ermesi  379
4. Yetkisiz Çalışanlar  380
III. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI  381
1. Acente  381
a. Tanımı  381
b. Özellikleri  382
c. Acentenin Yetkileri  382
d. Acentenin Borçları  383
e. Acentenin Hakları  385
aa. Tekel Hakkı  385
bb. Olağanüstü Masrafları İsteme Hakkı  386
cc. Ücret Hakkı  386
dd. Hapis Hakkı  387
f. Acenteliğin Sona Ermesi  387
g. Acenteliğin Sona Ermesinin Sonuçları  388
h. Acentenin Rekabet Yasağı  390
2. Simsar  390
3. Komisyoncu  392
a. Tanımı ve Özellikleri  392
b. Komisyoncunun Borçları  392
c. Komisyoncunun Hakları  394
d. Komisyoncunun Sözleşmenin Tarafı Olması  395
e. Komisyonculuğun Sona Ermesi  396
4. Taşıma İşleri Komisyoncusu  396
a. Tanımı ve Özellikleri  396
b. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Borçları  397
c. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Hakları  399
ÖRNEK SORULAR  400
ÖRNEK SORULAR CEVAP ANAHTARI  405
Kaynakça  407
Kavram Dizini  411
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019