Kamu İhale Sözleşmelerinin Yükleniciden Kaynaklı Sona Ermesi Zozan Özbek Büyükpamukçu  - Kitap

Kamu İhale Sözleşmelerinin Yükleniciden Kaynaklı Sona Ermesi

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
192
Barkod:
9789750290527
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
305,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu kitapta, kamusal ihtiyacın temini maksadı ile bir tarafı idare bir tarafı özel hukuk kişisi olan Kamu İhale Sözleşmelerinin feshi ve tasfiye sürecinin uygulamasında tereddütlerin giderilmesine yardımcı olmak amaçlanmıştır. Bu çerçevede kitabın esas dayanağı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun kamu ihalelerine ilişkin hükümleri ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda bulunan sona erme halleri ile tasfiye sürecine ilişkin hükümleri ile kamu ihalelerine ilişkin Yönetmelikler ve Tip Sözleşmeleri hükümleri olup bu mevzuat hükümleri uygulanmasına ilişkin olarak yargı kararları bir arada irdelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kamu İhale Sözleşmeleri
.
Kamu İhale Sözleşmelerinin Sona Erme Halleri
.
Kamu İhale Sözleşmelerinin Tasfiyesi
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
13
GİRİŞ 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK SÖZLEŞME KAVRAMI
I. SÖZLEŞME KAVRAMI 
19
II. ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ 
20
III. İDARE HUKUKU SÖZLEŞMELERİ 
21
A. Tanımı, Unsurları ve Niteliği 
21
B. İdari Sözleşmeler ve İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri Ayrımı 
23
IV. KAMU İHALE SÖZLEŞMESİ KAVRAMI 
28
A. Genel Olarak 
28
B. Kamu İhale Sözleşmesinin Tarihsel Gelişimi 
30
C. Kamu İhale Sözleşmelerinin Tarafları 
34
1. İdare 
34
2. İstekli–Yüklenici 
36
D. Kamu İhale Sözleşmelerinin Konusu 
38
E. Kamu İhale Sözleşmelerinin Türleri 
39
1. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme 
39
2. Götürü Bedel Sözleşme 
42
3. Birim Fiyat Sözleşme 
43
4. Karma Sözleşme 
44
5. Münferit Sözleşme 
44
F. Kamu İhale Sözleşmelerinin Temel İlkeleri 
46
1. İhale Dokümanına Aykırı Sözleşme Yapılamayacağı İlkesi 
47
2. Sözleşmenin Değiştirilemez Olduğu İlkesi 
50
3. Sözleşme Taraflarının Eşitliği İlkesi 
52
G. Kamu İhale Sözleşmelerinin Kuruluşu 
53
1. Hazırlık İşlemleri ve İhale İlanı 
54
2. Tekliflerin Sunulması ve Değerlendirmesi 
62
3. İhale Kararı 
66
4. Sözleşmeye Davet ve Sözleşmenin İmzalanması 
69
H. Kamu İhale Sözleşmelerinin Şekli 
71
İKİNCİ BÖLÜM
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNİN YÜKLENİCİDEN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE SONA ERME HALLERİ
I. GENEL OLARAK 
73
II. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA BULUNAN SONA ERME HALLERİ 
74
A. Kamu İhale Sözleşmesinin İzinsiz Devri 
74
1. Genel Olarak 
74
2. Kamu İhale Sözleşmesinin Devir Şartları 
76
3. 7161 Sayılı Kanun ile Getirilen Kamu İhale Sözleşmelerinin Devri 
77
4. Kamu İhale Sözleşmelerinin İzinsiz Devrinin Hüküm ve Sonuçları 
79
B. Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluğu veya Mahkûmiyeti 
80
1. Yüklenicinin Ölümü 
80
2. Yüklenicinin İflası 
82
3. Yüklenicinin Ağır Hastalığı, Tutukluğu veya Mahkûmiyeti 
83
C. Yüklenicinin Mali Acz İçinde Bulunması 
85
1. Genel Olarak 
85
2. Şartları 
87
a. Yüklenicinin Mali Acz İçinde Bulunması 
87
b. Mali Aczin Sözleşme Yapıldıktan Sonra Meydana Gelmesi 
88
c. Mali Aczin Mücbir Sebep Halleri Dışında Gerçekleşmesi 
88
d. Mali Acz Sebebi ile Yüklenicinin Taahhüdünü Yerine Getiremeyeceğini Yazılı Olarak Bildirmesi 
89
3. Yüklenicinin Mali Acz İçinde Bulunması Sebebiyle Sözleşmenin Feshinin Hüküm ve Sonuçları 
90
D. Yüklenicinin Temerrüdü Sebebiyle Sözleşmenin Feshi 
91
1. Genel Olarak 
91
2. Yüklenicinin Temerrüdü Sebebiyle Sözleşmenin Feshinin Şartları 
91
a. Yüklenicinin Taahhüdünü İhale Dokümanı ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Yerine Getirememesi 
91
b. İdarenin İhtarı 
94
3. Yüklenicinin Temerrüdü Sebebiyle Sözleşmenin Feshinin Hüküm ve Sonuçları 
95
E. Yüklenicinin Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunduğunun Tespiti 
96
1. Genel Olarak 
96
2. Sözleşmenin Yürütülmesi Sırasında Yüklenicinin Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunduğunun Tespiti 
97
a. Genel Olarak 
97
b. Şartları 
98
aa. Yüklenicinin Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunduğunun Tespit Edilmesi 
98
bb. Sözleşmenin Yürütülüyor Olması 
98
cc. İdarenin Fesih Beyanı 
99
c. Hüküm ve Sonuçları 
99
3. Yüklenicinin Sözleşme İmzalanmasından Önceki Yasak Fiil ve Davranışları Sebebiyle Kamu İhale Sözleşmesinin Feshi 
100
a. Genel Olarak 
100
b. Şartları 
101
aa. Sözleşme İmzalanmasından Önceki Yasak Fiil ve Davranışların Sözleşmeden Önce Gerçekleşmesi 
101
bb. İdarece Durumun Sözleşmenin Yürütülmesi Esnasında Tespit Edilmesi 
102
aaa. Taahhüdün %80’i Tamamlanmadan Yapılan Tespit 
102
bbb. Taahhüdün %80’i Tamamlandıktan Sonra Yapılan Tespit 
102
c. Hüküm ve Sonuçları 
103
F. Mücbir Sebep Hali 
105
1. Genel Olarak 
105
2. 4735 sayılı Kanunda Yer Alan Mücbir Sebep Halleri 
106
3. Hüküm ve Sonuçları 
108
III. BORÇLAR KANUNDA BULUNAN YÜKLENİCİDEN KAYNAKLI SONA ERME HALLERİ 
109
A. İfa 
109
1. İfanın Şartları 
110
2. Kamu İhale Sözleşmelerinde İfa Kavramı 
110
a. Mal Alımı Sözleşmelerinde İfa 
112
b. Hizmet Alımı Sözleşmelerinde İfa 
115
c. Yapım İşi Sözleşmelerinde İfa 
119
B. İbra 
123
1. İbra Kavramı 
123
2. Kamu İhale Sözleşmesine Etkisi 
124
C. Yenileme 
125
1. Yenileme Kavramı 
125
2. Kamu İhale Sözleşmesine Etkisi 
127
D. Takas 
127
1. Takas Kavramı 
127
2. Kamu İhale Sözleşmesine Etkisi 
128
E. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi 
129
1. Kavram 
129
2. Kamu İhale Sözleşmesine Etkisi 
129
F. Kusurlu İmkânsızlık 
130
1. Kavram 
130
2. Kamu İhale Sözleşmesine Etkisi 
131
IV. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNİN FESİHLE SONA ERME USULÜ 
132
A. Genel Olarak 
132
B. Kamu İhale Sözleşmelerinin İdare Tarafından Feshi 
133
1. Genel Olarak 
133
2. Fesih Usulü 
134
a. Bildirimli Fesihte Usul 
134
b. Bildirimsiz Fesihte Usul 
136
3. Tebligat 
137
C. Kamu İhale Sözleşmelerinin Yüklenici Tarafından Feshi 
138
1. Genel Olarak 
138
2. Mücbir Sebep Hali ve 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Işığında Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshi 
138
3. Kamu İhale Sözleşmelerinin İdarenin Temerrüdü Nedeniyle Sona Erdirilmesi 
139
a. İdarenin Alacaklının Temerrüdüne Düşmesi Halinde Fesih Usulü 
140
b. İdarenin Borçlunun Temerrüdüne Düşmesi Halinde Fesih Usulü 
143
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK 
147
A. Sözleşmenin İdare Tarafından Feshedilmesinin Sonuçları 
148
B. Sözleşmenin Yüklenici Tarafından Feshedilmesinin Sonuçları 
150
II. TASFİYE 
151
A. Yapım İşi İhalelerinde Kamu İhale Sözleşmelerinin Tasfiyesi 
152
B. Mal Alımı İhalelerinde Kamu İhale Sözleşmelerinin Tasfiyesi 
156
C. Hizmet Alımı İhalelerinde Kamu İhale Sözleşmelerinin Tasfiyesi 
157
D. Tasfiyeye Uygulanacak Hükümlerin Dayanağı 
159
1. Tasfiyenin Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Dayanması 
160
2. Tasfiyenin Sözleşmeden Doğan Bir Borç İlişkisine Dayanması 
161
3. Tasfiyenin Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme Hükümlerine Dayanması 
161
4. Tasfiyenin Satım Sözleşmesi Hükümlerinin Kıyasen Uygulanmasına Dayanması 
162
III. İADE 
162
A. Aynen İade 
162
B. Bedelin İadesi 
163
IV. KESİN TEMİNATIN GELİR KAYDEDİLMESİ 
164
A. Genel Olarak 
164
B. Kesin Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 
165
C. Sözleşmenin Feshinde Kesin Teminatın Gelir Kaydedileceği Haller 
166
V. İHALEYE KATILMA YASAĞI 
167
A. Genel Olarak 
167
B. Yasaklamaya Sebep Olan Fesih Halleri 
169
C. Yasaklama Usulü 
170
VI. ZARAR 
172
A. Genel Olarak 
172
B. Kamu İhale Sözleşmelerinin Feshinde Zarar Kavramı 
175
Sonuç 
179
Kaynakça 
183
Kavram Dizini 
189