İhyadan Kaynaklanan Tescil ve Tapu İptali ve Tescil Davaları  Süleyman Sapanoğlu  - Kitap

İhyadan Kaynaklanan Tescil ve Tapu İptali ve Tescil Davaları

2. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
506
Barkod:
9789750288869
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
475,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Temmuz 2020
465,00
295,00 (%37)
Kitabın Açıklaması
Ülke topraklarının kadastrosunun yapılması, taşınmaz malların hukuki ve geometrik durumlarının belirlenerek tapu sicilinin oluşturulmasında, gerek devletin gerekse hak sahibi kişilerin yararları vardır. Bu amacı gerçekleştirmek için 1934 yılında ülkemizde başlatılan kadastro/tapulama uğraşıları büyük oranda yapılmış ise de kadastro çalışmaları sırasında unutulan veya yanlış uygulamalar sonucu tespit edilemeyen ya da kadastro çalışmalarından önce veya sonra ihya edilerek kazanılmaya elverişli hale getirilen taşınmazların tescili, tespit dışı bırakılan tapuda kayıtlı taşınmaz mallar ile kamu tüzel kişilerine ait taşınmazların ikinci kadastroları yapılmakta (3402 sayılı KK'nun 22/2 inci maddesi) veya dava yolu ile tescili istenilmektedir. Bunlardan ayrı, ihya edilen bir taşınmazın, ihya eden kişi adına değil de Hazine veya başka kimseler adına tespit ve tescil edilmesi durumunda, gerçek hak sahibinin hak düşürücü süre içinde kayıt malikine karşı açtığı iptal ve tescil davası ya da ihya edilen bir yerin ihya eden kişi dışında başka kimse adına genel mahkeme hükmü veya idari yoldan tescili hallerinde, süreye bağlı olmaksızın iptal ve tescili istenilmektedir. Kısaca açıklandığı üzere, tapusuz taşınmazların tapu kütüğüne tescili veya iptal tescil sorunu her zaman ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kadastrocuların tekrarladığı; "Kadastronun sona erdiği tarihte, kadastro yeniden başlar." tümcesi güncelliğini korumuş olmaktadır.
Yeni baskısında gözden geçirilerek genişletilen kitapta işlenen konular, iki kitap halinde sunulmuştur. Birinci kitapta, "İhyadan Kaynaklanan Tescil" davaları, ikinci kitapta ise ihya edilen taşınmazın, ihya eden kişi yerine, Hazine veya başka bir kimse adına kadastro yoluyla tespit veya idari yoldan tescil ya da genel mahkeme hükmüne dayanılarak oluşturulan sicil kayıtlarına karşı açılacak "Tapu İptali ve Tescil Davaları" na yer verilmiştir. Kitap, uygulamada ortaya çıkacak sorunları karşılayacak içeriğe sahiptir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İhyadan Kaynaklanan Tescil Davaları
.
İhyadan Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davaları
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İkinci Baskıya Önsöz 
7
Kısaltmalar 
15
Birinci Kitap
İHYADAN KAYNAKLANAN TESCİL DAVALARI
I. GİRİŞ 
17
A. Genel Olarak 
17
B. İhya Kavramı/Kurumunun Tarihi Gelişimi 
18
C. 3402 sayılı Kadastro Kanununa Göre İhya 
24
Birinci Bölüm
İHYADAN KAYNAKLANAN TESCİL DAVALARI
I. İHYA YOLUYLA KAZANMA KOŞULLARI 
33
A. Genel Olarak 
33
II. TAŞINMAZA İLİŞKİN KOŞUL 
35
A. Genel Olarak 
35
B. İhya Yoluyla Kazanılmaya Elverişli Olmayan Taşınmazlar 
41
1. Orta Mallar 
41
a. Orta Malların Türleri 
43
aa. Mera, Yaylak ve Kışlaklar 
43
bb. Genel Harman Yerleri 
44
cc. Panayır Yerleri 
48
dd. Sıvat ve Eyrek Yerleri 
49
ee. Orta Mallar Zilyetlik ve İhya Yolu ile Kazanılamazlar 
52
2. Yollar, Meydanlar ve Köprüler 
52
3. Kamu Hizmet Malları 
55
a. Genel Olarak 
55
b. Mezarlıklar 
56
c. Pazar Yerleri 
59
d. Mesire Yerleri 
60
e. Hizmet Malı Boşluklar 
60
4. Ormanlar 
61
a. Genel Olarak 
61
b. Mülkiyet ve İdare Bakımından 
63
aa. Devlet Ormanları 
63
bb. Kamu Tüzel Kişilerine Ait Ormanlar 
70
cc. Hususi Ormanlar 
76
aaa. Ormanlar, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerdir 
82
bbb. Ormanlar, Zilyetlik ve İhya Yoluyla Kazanılamaz 
82
b. 6831 Sayılı Orman Kanunu 
94
aa. Orman Sayılan Yerlerin Belirlenmesi 
95
aaa. Orman Kadastrosu/Sınırlandırılması Yapılan Yerlerde 
96
bbb. Orman Kadastrosu/Sınırlandırılması Yapılmamış Olan Yerlerde 
98
c. Orman İçi Boşluklar/Açıklıklar 
100
d. Orman Niteliği ile Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazlar 
105
e. Nitelik Kaybı Sebebiyle Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerler 
111
f. Makiye Ayrılan Taşınmazlar 
112
g. Milli Parklar 
115
h. Devlet Ormanı Olarak Kadastrosu Yapılacak Yerler 
118
5. Kıyı Kanunu Kapsamında Olan Yerler 
120
a. Genel Olarak 
120
aa. Kıyı Kapsamında Olan Yeler Olağanüstü Zamanaşımı ve İhya Yolu ile Kazanılamazlar 
122
bb. Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti 
123
b. Kıyıların Hukuki Rejimi 
125
6. Doldurma ve Kurutma ile Elde Edilen Yerler 
133
7. Kanunlar Uyarınca Devlete Kalan Taşınmazlar 
140
a. Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri 
141
b. Vakıf Malları 
141
c. Kültür, Tabiat Varlıkları ile Koruma ve Sit Alanları 
143
d. Özel Mülkiyet Konusu Taşınmazlar 
146
C. İhya Yoluyla Kazanılmaya Elverişli Taşınmazlar 
147
1. Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazlar 
148
2. Yabani Zeytinliklerin/Deliceliklerin İhya ve Islahı 
162
a. Genel Olarak 
162
aa. 3402 Sayılı KK’ya Göre Yabani Zeytinliklerin İhyası 
169
bb. 3573 Sayılı Kanun Uyarınca Yabani Zeytinliklerin İhyası 
169
aaa. Orman Sayılmayan, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Sahalar 
174
bbb. Orman Sayılan Sahalardaki Deliceliklerin İhyası 
175
III. ZİLYETLİĞE İLİŞKİN KOŞULLAR 
177
A. Genel Olarak 
177
B. Malik Sıfatıyla Zilyetlik 
177
C. Aralıksız Zilyetlik 
186
1. Genel Olarak 
186
2. Eklemeli Zilyetlik 
191
3. Zilyetliğin Kaybı 
191
D. Çekişmesiz Zilyetlik 
192
1. Genel Olarak 
192
2. Paylı Mülkiyette 
195
3. Elbirliği Mülkiyetinde 
195
4. Yirmi Yıllık Zilyetlik Süresi 
196
a. Genel Olarak 
196
b. Eklemeli Zilyetlik 
198
c. Yirmi Yıllık Zilyetlik Sürenin Başlangıç Tarihi 
200
aa. Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazlara İlişkin Yirmi Yıllık Kazanma Süresinin Başlangıç Tarihi 
203
bb. İdari Yoldan Oluşan Tapu Kaydının İptal ve Tescilinde Zilyetliğin Tescil Tarihine Göre Belirlenmesi Gerekir 
211
d. Zamanaşımının Durması 
212
e. Zamanaşımının Kesilmesi 
212
E. Taşınmazın Tarıma Elverişli Hale Getirilmesi Koşulu 
213
1. Genel Olarak 
213
2. Taşınmazı Tarıma Elverişli Hale Getirme Olarak Kabul Edilen Olgular 
216
3. Taşınmazı Tarıma Elverişli Hale Getirme Olarak Kabul Edilmeyen Olgular 
216
IV. İMAR PLANINA İLİŞKİN KOŞUL 
224
A. Genel Olarak 
224
B. İmar Planı İçine Alınma 
229
C. Mücavir Alanda Bulunan Taşınmazlar 
231
D. Çevre Düzeni Planı 
233
E. Mülkiyet Hakkının Kazanıldığı An 
234
F. İhya Yoluyla Kazanılacak Taşınmaz Miktarı 
236
1. Genel Olarak 
236
2. Taşınmazın Sulu, Kuru Ayırımı 
240
3. Zilyedin Tercih/Seçimlik Hakkı 
263
G. İspat Yükü ve İhya Olgusunun Kanıtlanması 
265
1. İspat Yükü ve Deliller 
265
2. İhyanın Kanıtlanması 
266
3. Taşınmaz Mülkiyetinin İhya ile kazanıldığı An 
278
4. İhya Edilen bir yerin Hazine tarafından Kazanılması 
279
5. İhya Olgusunun Kanıtlanmasına İlişkin Yargıtay Kararlar 
281
İkinci Bölüm
TESCİL DAVASINA İLİŞKİN USUL KURALLARI
I. GENEL OLARAK 
321
II. TARAF VE DAVA EHLİYETİ 
323
III. DAVACI 
325
A. Gerçek Kişiler 
326
1. Tek Kişi Mülkiyetinde 
326
2. Birlikte Mülkiyet 
327
a. Paylı Mülkiyette 
327
b. Elbirliği Mülkiyetinde 
328
B. Tüzel Kişiler 
332
1. Türk Özel Uyruklu Tüzel Kişiler 
332
2. Türk Uyruklu Kamu Tüzel Kişileri 
332
a. Hazine 
333
b. Diğer Kamu Tüzel Kişileri 
335
c. Köy Tüzel Kişiliği 
337
IV. DAVALI 
347
A. Hazine 
347
B. Belediyeler 
351
C. Köy Tüzel Kişiliği 
355
D. Orman Genel Müdürlüğü 
358
E. Karayolları Genel Müdürlüğü 
360
F. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü 
360
G. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
361
H. Vakıflar Genel Müdürlüğü 
361
I. Türkiye Elektrik Kurumu 
361
V. TARAF DEĞİŞİKLİĞİ 
362
VI. GÖREV VE YETKİ 
366
A. Görev 
366
B. Yetki 
368
1. Genel Olarak Yetki 
368
VII. İLANLAR 
374
VIII. TESCİLE İTİRAZ DAVASI 
380
A. Genel Olarak 
380
IX. YARGILAMA GİDERLERİ 
387
A. Genel Olarak 
387
X. HÜKÜM 
397
A. Genel Olarak 
397
XI. KANUN YOLLARI 
402
A. Kanun Yolu Kavramı 
402
1. Olağan Kanun Yolları 
404
a. İstinaf Kanun Yolu 
404
b. Temyiz 
408
c. Kanun Yararına Temyiz 
409
B. Karar Düzeltme 
410
C. Yargılamanın İadesi 
410
İkinci Kitap
İHYADAN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE
TESCİL DAVALARI
Birinci Bölüm
İHYADAN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI
I. GİRİŞ 
413
II. TAŞINMAZA İLİŞKİN KOŞULLAR 
426
III. ZİLYETLİĞE İLİŞKİN KOŞULLAR 
427
IV. TARIMA ELVERİŞLİ HALE GETİRME 
427
V. İMAR PLANINA İLİŞKİN KOŞUL 
427
İkinci Bölüm
İHYA OLGUSUNA DAYANILARAK YOLSUZ OLARAK OLUŞTURULAN
TAPU KAYITLARININ İPTAL VE TESCİLİ İÇİN DAVALAR
I. KADASTRO YOLUYLA OLUŞAN TAPU KAYITLARINA KARŞI AÇILAN İPTAL VE TESCİL DAVALARI 
429
A. 9.10.1987 Tarihinden Önce Kadastro Yoluyla Hazine Adına Tespit ve Tescil Edilen Kayıtlar 
429
B. 9.10.1987 Tarihinden Sonra Kadastro Yoluyla Oluşturulan Kayıtlar 
431
II. GENEL MAHKEME HÜKMÜ İLE OLUŞTURULAN TAPU KAYITLARINA KARŞI AÇILAN İPTAL VE TESCİL DAVALARI 
431
III. İDARİ YOLDAN OLUŞTURULAN TAPU KAYITLARINA KARŞI AÇILAN İPTAL VE TESCİL DAVALARI 
432
IV. TAPU KÜTÜĞÜNDEKİ TESCİLE İYİNİYETLE DAYANARAK MÜLKİYET HAKKININ KAZANILMASI 
438
V. İYİNİYETİN KORUNMADIĞI HALLER 
458
A. Kamu Mallarında 
458
B. Kanunlar Uyarınca Devlete Kalan Mallar 
460
C. Kişisel Haklar 
461
D. Kanunen Takyidli Taşınmazlar 
461
E. Kanun Gereği Yapılan İşlemler 
462
VI. KÖTÜNİYETİN KANITLANMASI 
463
VII. İYİNİYETLE KAZANMANIN SONUÇLARI 
465
Üçüncü Bölüm
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARINA İLİŞKİN USUL KURALLARI
I. GENEL OLARAK 
467
II. DAVA VE TARAF EHLİYETİ 
468
A. Davacı 
468
B. Davalı 
469
1. Paylı Mülkiyette 
472
2. Elbirliği Mülkiyette 
476
III. TARAF DEĞİŞİKLİĞİ 
477
IV. DAVA HAKKININ DEVRİ 
478
A. Genel Olarak 
478
V. GÖREV VE YETKİ 
486
VI. DAVA AÇMA SÜRESİ 
486
A. Genel Olarak 
486
B. 3402 Sayılı KK’nın Öngördüğü Süreler 
487
1. Dava Açma Süresini Öngören 3402 Sayılı KK’nın 12/3’üncü Maddesi 
487
2. 3402 Sayılı KK’nın 46/son Fıkrasında Öngörülen Süre 
488
3. 3402 Sayılı KK’nın Geçici 4/3. Maddesinde Öngörülen Süre 
488
4. Özel Kadastro Halinde Hak Düşürücü Süre 
489
C. Hak Düşürücü Süreye Bağlı Davalar 
489
1. Tutanağı Düzenlenen Taşınmazlar 
489
D. Genel Mahkeme Hükmüyle Sicilin Değiştirilmesi Durumunda Hak Düşürücü 
492
E. Hak Düşürücü Süreye Bağlı Olmayan Davalar 
496
1. Tespitten Sonraki Sebepler 
496
2. İdari Yoldan Oluşturulan Tapu Ayıtları 
496
3. Genel Mahkeme Hükmü İle Oluşturulan Kayıtlar 
498
F. Hüküm 
499
G. Yargılama Giderleri 
500
H. Kanun Yolları 
500
Kaynakça 
501
Kavramlar Dizini 
503