İhmali Suçlar – Ceza Hukuku Monografileri – Dr. Fatih Yurtlu  - Kitap

İhmali Suçlar

– Ceza Hukuku Monografileri –

1. Baskı, 
Mart 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
408
Barkod:
9789750276026
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
515,00
İndirimli (%77):
119,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Suçlar hem aktif bir davranışla icrai olarak hem de pasif bir davranışla ihmali olarak işlenebilir. Ancak icrai ve ihmali davranışla işlenen suçlar arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. İcra, silahla ateş etme gibi aktif davranışla bir şey yapmaya işaret eder. Buna karşılık ihmal, bir şey yapmaktan kaçınma, hareketsiz kalma anlamına gelmektedir. Örneğin, kasten öldürme suçlarında genellikle icrai bir fiilden bahsedilir. Çünkü fail mağduru bir silah ya da bıçakla yardımıyla öldürmüştür ve bunlar aktif birer davranıştır. Peki ya bir anne, küçük bebeğini terk ederek açlıktan ölmesine izin vermiş ise ne şekilde hareket edilecektir? Bu örnekteki genel kanı da annenin bebeğin ölümünden sorumlu olacağı yönündedir.
Günümüzde suçların büyük bölümü icraidir. Bununla beraber ihmali davranışla işlenen suçların sayısı da, teknolojik gelişmeler nedeniyle her geçen gün artmaktadır. Örneğin; maden, iş veya trafik kazaları sonrasında sıklıkla ihmali sorumluluk gündeme gelmektedir. Buna rağmen suç teorileri, kasten ve icrai davranış üzerine inşa edilmiş görünmektedir. Ancak ihmali suçların teorik bakımdan açıklığa kavuşturulması, ceza hukukundaki birçok güncel problemin çözümü bakımından zorunluluk arz etmektedir. Bu nedenle doktora tez çalışması olarak hazırlanan bu eserde, ihmali suçların teorik temelleri ve ihmali suçlara ilişkin güncel tartışmalar Türk ve Alman doktrini ekseninde incelenerek, konuya ilişkin çözüm önerileri sunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Garantörsel İhmali Suçlar
.
Gerçek İhmali Suçlar
.
İhmali Davranışla Öldürme
.
İhmali Suçlarda Teşebbüs ve İştirak
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
7
Önsöz 
9
Teşekkür 
11
Kısaltmalar 
19
Özet 
21
Giriş 
23
Birinci Bölüm
İHMALİ SUÇLARIN TEORİK GELİŞİMİ,
FİİL VE İHMAL KAVRAMLARI,
TERMİNOLOJİ SORUNU, FİİLİ AÇIKLAYAN
TEORİLER VE İHMALİ DAVRANIŞIN NİTELİĞİ
I. İHMALİ SUÇLARIN TEORİK GELİŞİMİ VE BAZI ÖRNEKLER 
33
II. İHMALİ SUÇLAR BAKIMINDAN ORTAYA ÇIKAN TERMİNOLOJİ SORUNU: HAREKET, DAVRANIŞ, FİİL VE İHMAL KAVRAMLARI 
41
A. Hareket 
43
B. Davranış 
44
C. Fiil 
45
D. İhmal 
46
E. Değerlendirme ve Görüşümüz 
47
III. FİİL VE FİİLİ AÇIKLAYAN TEORİLER 
52
A. Ontolojik Teoriler 
55
1. Doğal (Nedensel) Hareket Teorisi 
56
2. Final (Gai) Hareket Teorisi 
58
3. Sosyal Hareket Teorisi 
61
B. Normativist Teoriler 
63
C. Değerlendirme ve Görüşümüz 
65
IV. İHMALİ DAVRANIŞIN NİTELİĞİ 
74
A. İhmali Davranışın Normatif Olduğunu Kabul Eden Görüşler 
75
1. İhmali, “Beklenen Hareketin Yapılmaması” Olarak Açıklayan Görüş 
77
2. İhmali, “Hukuken Yapılması Gereken Hareketin Yapılmaması” Olarak Açıklayan Görüş 
78
3. İhmali, “Gereken Hareketin Yapılmaması” Olarak Açıklayan Görüş 
78
4. İhmali Davranışın Normatifliğini Kabul Eden Görüşlerin Değerlendirilmesi 
79
B. İhmali Davranışın Ontik Olduğunu Kabul Eden Görüşler 
83
1. Psikolojik Yaklaşım 
84
2. Fizyolojik Yaklaşım 
84
3. İhmali İcra ile Açıklayan Yaklaşımlar 
85
4. İhmali Bir Realite Olarak Kabul Eden Yaklaşımlar 
87
5. İhmalin Ontikliğini Kabul Eden Görüşlerin Değerlendirilmesi 
88
C. Değerlendirme ve Görüşümüz 
91
İkinci Bölüm
İCRA – İHMAL AYRIMI, İHMALİ SUÇ TÜRLERİ,
GÖRÜNÜŞTE İHMALİ SUÇLARIN YAPISI VE UNSURLARI
I. İCRA – İHMAL AYRIMI 
105
A. İcra – İhmal Ayrımında Kullanılan Ölçütler 
108
1. Vücut Hareketi Ölçütü 
109
2. Enerji Kullanma Ölçütü 
110
3. Nedensellik Ölçütü 
111
4. Davranışın Sosyal Manası Ölçütü 
112
5. Ağırlık Noktası (Schwerpunkt) Görüşü 
113
6. İcraya Öncelik Veren Görüş 
116
7. Karma Yaklaşımlar 
117
B. İcra – İhmal Ayrım Ölçütlerine İlişkin Değerlendirmemiz 
118
C. Somut Olaylar Üzerinden İcra – İhmal Ayrımı 
125
D. Değerlendirme ve Görşümüz 
134
II. İCRA – İHMAL AYRIMINDA BAZI ÖZEL DURUMLAR 
143
A. Kurtarmaya Yönelik Sürecin Üçüncü Bir Kişi Tarafından Sekteye Uğratılması 
143
B. Fail Tarafından Başlatılan Kurtarma Sürecinin Bizzat Fail Tarafından Yarıda Bırakılması 
147
C. Değerlendirme ve Görüşümüz 
149
III. İHMALİ SUÇLARIN TÜRLERİ 
152
A. Maddi Kriter 
153
B. Şekli Kriter 
154
C. İhlal Edilen Normun Niteliği Kriteri 
154
D. Garantörlük Kriteri 
155
E. Yükümlülüğün Niteliği Kriteri 
156
F. Değerlendirme ve Görüşümüz 
156
IV. İHMALİ SUÇLARIN YAPISI 
161
A. Saf İhmali Suçlar 
162
1. Maddi Unsurlar 
164
a. Fiil 
165
b. Konu 
167
c. Fail 
167
d. Mağdur 
168
2. Manevi Unsurlar 
169
3. Hukuka Aykırılık 
170
B. Görünüşte İhmali Suçlar 
173
V. GÖRÜNÜŞTE İHMALİ SUÇLARIN UNSURLARI 
178
A. Maddi Unsurlar 
178
1. Fiil 
179
a. Haksızlığa Temel Teşkil Edecek Tipik Fiilin (Ontik Anlamda Bir Yapmamanın – Pasif Davranışın – İhmalin) Varlığı 
180
b. Neticeyi Engellemeye Yönelik Davranışın Maddi – Fiziki Anlamda Mümkün Olması (Hareket Olanağı) 
185
2. Konu ve Mağdur 
189
3. Fail – Garantörlük (Teminat Yükümlülüğü) 
190
a. Garantörlüğün Sınırlandırılması 
194
b. Eşdeğerlik Kaydı (Entsprechungsklausel) 
197
c. Garantörlük (Teminat Yükümlülüğü) Kaynakları 
203
4. Netice 
238
5. Nedensellik Bağı 
239
a. Varsayımsal Nedensellik (Quasi–Hypothetische Kausalitat) 
242
b. Rizikonun Azaltılması Teorisi (Tehlike Kriteri) 
245
c. Diğer Yaklaşımlar 
246
d. Değerlendirme ve Görüşümüz 
248
6. Objektif İsnadiyet 
259
B. Manevi Unsurlar 
267
1. Kast 
267
2. Taksir 
274
C. Hukuka Aykırılık 
283
1. Genel Hukuka Uygunluk Nedenleri 
284
2. Yükümlülüklerin Çatışması (Pflichtenkollision) 
288
Üçüncü Bölüm
İHMALİ SUÇLARDA KUSURLULUK,
HATA VE SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
(TEŞEBBÜS – İŞTİRAK – İÇTİMA)
I. İHMALİ SUÇLARDA KUSURLULUK VE HATA 
301
A. Sebebinde Serbest İhmal – Omissio Libera in Causa (OLIC) 
304
B. Kurtarmaya Yönelik Davranışın Failden Beklenebilirliği 
310
C. Hata 
313
II. TEŞEBBÜS 
316
A. Saf İhmali Suçlarda Teşebbüs 
318
B. Görünüşte İhmali Suçlarda Teşebbüs 
321
1. Mümkün Olan İlk Anı Başlangıç Kabul Eden Yaklaşım 
323
2. Mümkün Olan Son Anı Başlangıç Kabul Eden Yaklaşım 
323
3. Doğrudan Tehlikenin Oluştuğu Anı Teşebbüsün Başlangıcı Kabul Eden Yaklaşım (Etki Teorisi) 
324
4. Sürecin Hâkimiyet Altında Tutulması ve Doğrudan Tehlikenin Doğması Şartlarını Birlikte Arayan Yaklaşım 
325
C. Değerlendirme ve Görüşümüz 
327
III. İŞTİRAK 
332
A. Tek Tip Faillik Sistemi 
334
B. Fiil Hâkimiyeti Teorisi 
336
C. Garantörlüğün Maddi Kıstası Yaklaşımı 
336
D. Özel Yükümlülüğün İhlali Yaklaşımı 
338
E. Değerlendirme ve Görüşümüz 
340
1. Dolaylı Faillik 
342
a. İhmali Bir Suça İcrai Davranışla Dolaylı Faillik 
343
b. İhmali Davranışla Dolaylı Faillik 
344
2. Müşterek Faillik 
345
a. İhmali Failler Arasında Müşterek Faillik 
345
b. İcrai Bir Suça İhmali Davranışla Müşterek Faillik 
347
3. Azmettirme 
351
a. İhmali Suça İcrai Bir Davranışla Azmettirme 
351
b. İhmali Davranışla Azmettirme 
354
4. Yardım Etme 
355
a. İhmali Suça Yardım Etme 
355
b. Bir Suça İhmali Davranışla Yardım Etme 
357
IV. İÇTİMA 
362
A. İhmali Fiilin Tekliği – Çokluğu Meselesi 
363
B. Saf ve Görünüşte İhmali Suçlar Arasında İçtima 
365
C. Bağlantılı İcrai – İhmali Fiiller Bakımından İçtima Tartışmaları 
367
1. İcrai Fiili Kasten Gerçekleştiren Failin Neticeyi Engellememesi 
367
2. Kasten İhmali Davranışa Başlandıktan Sonra Aynı Neticenin İcrai Davranışla Gerçekleştirilmesi 
368
3. Farklı Manevi Unsurla ya da Farklı Konu Üzerinde Gerçekleşen Fiiller 
370
4. Taksirli İcrai Davranış Nedeniyle Ortaya Çıkan Tehlikeyi Engellemeye Yönelik Olarak Failin Kasten Harekete Geçmemesi 
371
Sonuç 
375
Kaynakça 
389
Kavramlar Dizini 
405
Yazar Hakkında Kısa Bilgi 
407