Bilimsel Araştırmalar Dr. Mustafa Emir Üstündağ  - Kitap

Bilimsel Araştırmalar

1. Baskı, 
Ocak 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
357
Barkod:
9786050514421
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
400,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışmada küresel iklim değişikliği konusunda uluslararası örgütlerin verdiği teşvikler araştırılmıştır. Araştırmada küresel ısınmanın, önemli ihracat ürünleri üzerindeki etkisi, tarım ve dış ticarete etkisi ile uluslararası örgütlerin iklim değişikliğine karşı aldığı önlemler incelenmiştir. Bu araştırmanın amacı, uluslararası örgütlerden BM, Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü, OECD'nin küresel iklim değişikliğinin yarattığı yıkıcı etkilere karşı Türkiye'de ve dünyada verilen teşvikleri araştırmaktır.
Araştırmada makroekonomik göstergelerle analizlere yer verilmiştir. Araştırma sonucuna göre, uluslararası örgütlerden BM, Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü, OECD'nin küresel iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı verdiği teşvik ve hibeler proaktif önlemler ve gelişmekte ve gelişmemiş ülkeler üzerinde yoğunlaşmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Uluslararası Örgütlerin Küresel İklim Değişikliği Konusunda Verdiği Dış Ticaret Teşvikleri, Doç. Dr. Selminaz Adıgüzel
.
Anonim Ortaklıkta Pay Sahipliği Sıfatının Miras Yoluyla Kazanılması, Av. Nurcan Arslan
.
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Son Düzenlemeler, Yavuz Akbulak–SPKk Başuzmanı
.
Destekten Yoksun Kalma Zararının İndirilmesi Halleri, Av. Dr. Neslihan Kurt Özçetin
.
Limited Şirketlerde Pay Devri, Gürkan Uysal
.
Limited Şirketlerde Perdenin Kaldırılması Davasının Temel Felsefesi Üzerine Bir Araştırma, Dr. Öğretim Üyesi Serhan Dinç
.
Jean Jacques Rousseau'nun Mülkiyet Anlayışı, Dr. Hasan Oral
.
CMK veya İnfaz Kanunu Hükümlerine Göre İnfazı Mümkün Olmayan Bir Cezayı Gerektiren Eylemden Ötürü Tutuklama Kararı Verilmesi Sorunu Üzerine Kısa Bir İnceleme, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Meraklı
.
Sermaye Şirketlerinde Sermayenin Belirli Olması ve Korunması İlkesi İle Sermaye Taahhüdünün İfa Edilmemesi Hâlinde Geçici Nitelikte Olan ve Getirilen İhtiyati Tedbir ve Sermayenin Talep Edilmesine Dair Genel Hükümler Üzerine Bir Araştırma ve Değerlendirme İle Ticaret Şirketlerine Dair Hükümlerin Sistematiğinin Tahlili ve Bu Konularda Bazı Yargı Kararları, Dr. Öğretim Üyesi Serhan Dinç
.
Simsarlık (Telallık) Sözleşmesi, Filiz Berberoğlu Yenipınar– E.Ticaret Mahkemesi Başkanı, Dr. Mustafa Emir Üstündağ
.
Aile Hukuku Açısından Güncel Bir Mesele Olan Taşıyıcı Annelik: Kavram, Çeşitleri ve Taşıyıcı Annelik Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Dr. Öğr. Üyesi İhsan Hüseyin
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR 
XV
ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
KONUSUNDA VERDİĞİ DIŞ TİCARET TEŞVİKLERİ
Doç. Dr. Selminaz ADIGÜZEL
Giriş 
1
1. TEŞVİK KAVRAMI 
2
1.1. Teşvik Çeşitleri 
5
1.1.1. Nakdi Teşvikler 
5
1.1.2. Vergi Teşvikleri 
6
1.1.2.1. Doğrudan Vergi Teşvikleri 
6
1.1.3. E–Ticaret Sitelerine Verilen Teşvikler 
7
A Pazara Giriş Desteği : 
7
B KOSGEB E–Ticaret Desteği 
7
C Genç Girişimci Desteği 
8
1.1.4. Mikro İhracat Desteği 
8
1.1.5. E–Ticaret Vergi Muafiyeti 
9
1.2. TÜBİTAK 
10
2. İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI VE TÜRKİYE 
10
2.1. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği 
12
3. LİTERATÜR TARAMASI 
12
4. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
17
4.1. Küreselleşme ve İklim Değişikliği ve Teşvikler 
18
4.2. Dünya Ticareti Örgütü (DTÖ) 
21
4.3. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
22
4.4. Uluslararası Para Fonu (IMF) 
23
İ Ç İ N D E K İ L E R
VI
4.5. Avrupa Birliği 
24
4.5.1. Cost Aksiyonu Ödülü Ödülün Tanımı ve Kapsamı 
28
4.5.2. İklim Değişikliğine Uyum Projelerine AB’den Hibe 
29
4.5.3. Yenilenebilir Enerjiye Sağlanan Vergi Dışı Teşvikler 
30
5. Dünya Bankası Grubu Ülke İklim ve Kalkınma Raporu 
36
6. BM nin İklim Değişikliği Teşvikleri 
36
7. TÜRKİYE’DE İKLİM FİNANSMANI VE TEŞVİKLER 
37
7.1. Türkiye’de İklim Finansmanı ve Teşvikler Dairesi Başkanlığı 
37
SONUÇ 
41
KAYNAKÇA 
43
ANONİM ORTAKLIKTA PAY SAHİPLİĞİ SIFATININ
MİRAS YOLUYLA KAZANILMASI
Av. Nurcan ARSLAN
I. GİRİŞ 
47
II. ANONİM ORTAKLIK VE PAY KAVRAMI 
48
A. Genel Hatlarıyla Anonim Ortaklık 
48
B. Anonim Ortaklıkta Pay Kavramı 
50
a. Pay Senedi 
52
III. ANONİM ORTAKLIKTA PAYIN MİRAS YOLUYLA KAZANILMASI 
53
A. Anonim Ortaklıkta Genel Olarak Pay Sahipliği Sıfatının
Kazanılması 
53
a. Pay Sahipliği Sıfatının Aslen Kazanılması 
54
b. Pay Sahipliği Sıfatının Devren Kazanılması 
55
b.1. Payın Devri 
55
b.2. Payın Devir Usulü 
57
B. Anonim Ortaklıkta Pay Sahipliği Sıfatının Miras Yoluyla
Kazanılması 
61
a. Pay sahipliği sıfatının külli halefiyet yoluyla
kazanılması 
64
b. Pay sahipliği sıfatının cüzi halefiyet yoluyla
kazanılması 
65
İ Ç İ N D E K İ L E R
VII
IV. PAY SAHİPLİĞİNİN MİRAS YOLUYLA KAZANILMASINDA ÖZELLİK ARZ
EDEN NOKTALAR 
68
a. Payın Devrinin Sınırlandırılması 
68
b. Anonim Ortaklığın Kendi Payını Devralması 
69
c. Karşılığı Tamamen Ödenmemiş Payın Devri 
70
d. Pay Devrinin Rekabet Kurumunun İznine Bağlı Olması 
71
V. SONUÇ 
72
KAYNAKÇA 
73
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE
İLİŞKİN SON DÜZENLEMELER
Yavuz AKBULAK–SPK Başuzmanı
1. ‘Denetim’ Konusuna Dair Türk Ticaret Kanunu’ndaki Genel
Esaslar 
77
2. Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesi 
84
2.1. Giriş 
84
2.2. Bağımsız denetime tabi olma esaslarının belirlenmesi 
85
2.2.1. Herhangi Bir Ölçüte Bağlı Olmaksızın Bağımsız
Denetime Tabi Olan Şirketler 
85
2.2.2. Belirlenmiş Ölçütleri Sağlamaları Koşuluyla Bağımsız
Denetime Tabi Olan Şirketler 
87
2.2.2.1. Halka açık sayılan anonim şirketler; 
88
2.2.2.2. Özel ölçütlere tabi şirketler; 
90
2.2.3. Yukarıda (2.2.1.) ve (2.2.2.) No.lu Başlıklarda
Belirtilenler Kapsamında Olmayan Şirketler; 
92
2.3. Bağımsız denetim kapsamı dışında tutulan şirketler 
93
2.4. Uygulamaya ilişkin esaslar 
93
3. Sonuç 
94
İ Ç İ N D E K İ L E R
VIII
DESTEKTEN YOKSUN KALMA ZARARININ İNDİRİLMESİ HALLERİ
Av. Dr. Neslihan KURT ÖZÇETİN
I. GENEL OLARAK DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 
97
II. DESTEKTEN YOKSUN KALMA ZARARININ İNDİRİLMESİ HÂLLERİ 
101
A. MİRAS MENFAATLERİ 
101
B. SAĞ KALAN EŞİN YENİDEN EVLENME ŞANSI 
102
C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖDEMELERİ 
106
Ç. İFA AMACINI TAŞIMAYAN ÖDEMELER 
108
D. DESTEK İÇİN ARTIK İLERİDE YAPILMASI GEREKMEYEN GİDERLER 
110
E. DİĞER KANUNA DAYALI ÖDEMELER 
111
F. MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDEN DOĞAN ALACAKLAR 
111
KAYNAKÇA 
112
LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY DEVRİ
Gürkan UYSAL
I. GİRİŞ 
113
II. LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY DEVRİ 
114
A. Payın Geçiş Halleri 
114
1. Genel Olarak 
114
2. Esas Sermaye Payının Hukuki İşlemle Devri 
115
a. Esas Sermaye Payı 
115
b. Esas Sermaye Payının Nama Yazılı Senede
Bağlanması 
117
c. Esas Sermaye Payının Hukuki İşlemle Devri ve
Devir Sınırlamaları 
120
3. Esas Sermaye Payının Yasal Yolla Geçiş Halleri 
123
a. Genel Olarak 
123
b. Esas Sermaye Payının İcra Yoluyla Devri 
125
4. Paylar Üzerinde Rehin ve İntifa Hakkı Kurulması 
127
SONUÇ 
128
KAYNAKÇA 
129
İ Ç İ N D E K İ L E R
IX
LİMİTED ŞİRKETLERDE PERDENİN KALDIRILMASI DAVASININ
TEMEL FELSEFESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Dr. Öğretim Üyesi Serhan DİNÇ
GİRİŞ 
131
I. PERDEYİ KALDIRMA KURAMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
132
II. PERDEYİ KALDIRMA DAVASININ ÖZÜNDE YA DA TEMELİNDE HANGİ
HUKUKİ DÜŞÜNCE YATMAKTADIR? 
135
III. LİMİTED ŞİRKETİN PERDEYİ KALDIRARAK SORUMLU TUTULMASI
DURUMU 
143
IV. PERDEYİ KALDIRARAK İSNATTA BULUNMA HALİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME 
145
V. PERDEYİ KALDIRMA DAVASININ TÜRLERİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME 
148
SONUÇ 
152
KAYNAKÇA 
158
JEAN JACQUES ROUSSEAU’NUN MÜLKİYET ANLAYIŞI
Dr. Hasan ORAL
ÖNSÖZ 
163
1. JEAN JACQUES ROUSSEAU’NUN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ 
164
2. MÜLKİYET KAVRAMI 
166
3. MÜLKİYETİN TARİHSEL GELİŞİMİ 
168
3.1. İlkel Komünal Dönemde Mülkiyet 
168
3.2. Eski Yunan’da Mülkiyet 
170
3.3. Roma Hukuku’nda Mülkiyet 
170
3.4. Orta Çağ Avrupa’sı ve Monarşiler Döneminde Mülkiyet 
172
4. ROUSSEAU’NUN MÜLKİYET ANLAYIŞI 
175
4.1. Doğal Durumda İnsan Yaşamı 
176
4.2. Doğal Durumun Sona Erişi 
178
4.3. Toplum Sözleşmesiyle Uygarlığa Geçiş 
181
SONUÇ 
182
KAYNAKÇA 
183
İ Ç İ N D E K İ L E R
X
CMK VEYA İNFAZ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE İNFAZI MÜMKÜN
OLMAYAN BİR CEZAYI GEREKTİREN EYLEMDEN ÖTÜRÜ TUTUKLAMA
KARARI VERİLMESİ SORUNU ÜZERİNE KISA BİR İNCELEME
Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI
GİRİŞ 
185
I. ÇALIŞMAYA KONU MESELENİN ÇIKIŞ NOKTASI OLAN OLAY 
186
II. CMK VEYA İNFAZ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE İNFAZI MÜMKÜN
OLMAYAN BİR CEZAYI GEREKTİREN EYLEM KAVRAMI 
187
III. CMK VEYA İNFAZ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE İNFAZI MÜMKÜN
OLMAYAN BİR CEZAYI GEREKTİREN EYLEMDEN ÖTÜRÜ TUTUKLAMA
KARARI VERİLMESİNİN ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR 
189
A. CMK veya İnfaz Kanunu Hükümlerine Göre İnfazı Mümkün
Olmayan Bir Cezayı Gerektiren Eylemden Ötürü Tutuklama
Kararı Verilmesi Tutuklamanın Amacı İle Bağdaşır mı? 
189
B. CMK veya İnfaz Kanunu Hükümlerine Göre İnfazı Mümkün
Olmayan Bir Cezayı Gerektiren Eylemden Ötürü Tutuklama
Kararı Verilmesi Tutuklama Yasağı Bulunan Haller Kapsamında
Değerlendirilebilir mi? 
192
1. Tutuklama Yasağı İle İlgili Sorunlu Hususlar 
192
a. Tutuklama Yasağının Kanunda Suç İçin
Öngörülen Soyut Cezayı Esas Almasının
Sakıncaları 
192
b. Tutuklamanın Verilmesi Beklenen Cezadan
Uzun Sürmemesi Kuralı 
193
c. Vücut Dokunulmazlığına Karşı Kasten İşlenen
Eylemlerin Tutuklama Yasağı Dışında
Tutulmasının Yerindeliği 
195
2. Meselenin Tutuklama Yasağı Kapsamında
Çözümünün Mümkün Olup Olmadığı 
196
İ Ç İ N D E K İ L E R
XI
IV. CMK VEYA İNFAZ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE İNFAZI MÜMKÜN
OLMAYAN BİR CEZAYI GEREKTİREN EYLEMDEN ÖTÜRÜ TUTUKLAMA
KARARI VERİLMESİNİN CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA HAKİM
OLAN İLKELER BAKIMINDAN SAKINCALARI 
198
A. Genel Olarak 
198
B. Hukuk Devleti İlkesi Bakımından 
199
C. Adil Yargılanma Hakkı Bakımından 
200
D. Ölçülülük İlkesi Bakımından 
202
E. Masumiyet Karinesi 
204
V. SÖZ KONUSU SORUNA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ 
204
SONUÇ 
206
KAYNAKÇA 
207
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYENİN BELİRLİ OLMASI VE
KORUNMASI İLKESİ İLE SERMAYE TAAHHÜDÜNÜN İFA EDİLMEMESİ
HÂLİNDE GEÇİCİ NİTELİKTE OLAN VE GETİRİLEN İHTİYATİ TEDBİR ve
SERMAYENİN TALEP EDİLMESİNE DAİR GENEL HÜKÜMLER ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME İLE TİCARET ŞİRKETLERİNE
DAİR HÜKÜMLERİN SİSTEMATİĞİNİN TAHLİLİ VE BU KONULARDA
BAZI YARGI KARARLARI
Dr. Öğretim Üyesi Serhan DİNÇ
GİRİŞ 
211
I. SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE İLGİLİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU
KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELERE KISA BİR BAKIŞ ve TÜRK TİCARET
KANUNUNDA YER ALAN MÜESSESELERİN NASIL SİSTEMATİZE
EDİLDİĞİNİN İNCELENMESİ İLE HANGİ HÜKÜMLERİN SERMAYE İLE
İLİŞKİLİ OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ 
224
İ Ç İ N D E K İ L E R
XII
II. ANONİM, LİMİTED VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT
ŞİRKETLERDE SERMAYE TAAHHÜDÜNÜN İFA EDİLMEMESİ HALİNDE
BAZI HUKUKİ USULLERE VE KORUMA YOLLARINA MÜRACAAT
EDİLMESİ HUSUSUNA DAİR GENEL HÜKÜMLER – DÜZENLEMELER VE
SERMAYENİN KORUNMASI İLKESİNE DAİR TESPİTLERİMİZ 
263
SONUÇ 
277
KAYNAKÇA 
279
SİMSARLIK (TELALLIK) SÖZLEŞMESİ
Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR– E.Ticaret Mahkemesi Başkanı
Dr. Mustafa Emir ÜSTÜNDAĞ
GİRİŞ 
287
I. HUKUKUMUZDA 
287
II. ALMAN HUKUKUNDA 
289
III. İSVİÇRE HUKUKUNDA 
290
IV. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI İNCELEMESİ 
292
SONUÇ 
301
KAYNAKÇA 
302
AİLE HUKUKU AÇISINDAN GÜNCEL BİR MESELE OLAN TAŞIYICI
ANNELİK: KAVRAM, ÇEŞİTLERİ VE TAŞIYICI ANNELİK SÖZLEŞMESİNİN
HUKUKİ NİTELİĞİ
Dr. Öğr. Üyesi İhsan HÜSEYİN
GİRİŞ 
303
I. TAŞIYICI ANNELİK KAVRAMI 
304
II. ÇEŞİTLERİ 
308
1. Geleneksel Taşıyıcı Annelik 
309
2. Gestasyonel Taşıyıcı Annelik 
311
3. Ticari Taşıyıcı Annelik 
311
4. Ticari Olmayan Taşıyıcı Annelik 
311
5. Diğer Taşıyıcı Annelik Çeşitleri 
312
İ Ç İ N D E K İ L E R
XIII
III. TAŞIYICI ANNELİK SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, ŞEKLİ VE
HUKUKİ NİTELİĞİ 
312
A. Taşıyıcı Annelik Sözleşmesinin Tarafları 
312
1. Genel Olarak 
312
2. Sözleşme Taraflarında Bulunması Gereken Şartlar 
314
a. Taşıyıcı Annede Bulunması Gereken Şartlar: 
314
aa. Evli Olmaması: 
314
bb. İddet Süresinin Geçmiş Olması: 
315
cc. Yaşının Uygun Olması ve Sağlığının
Yerinde Olması Gerekir 
315
dd. Yasal Temsilcinin Rızası 
315
b. Genetik Ebeveynde (Gönüllü Ailede)
Bulunması Gereken Şartlar 
316
3. Sözleşme Taraflarının Yükümlülükleri 
316
a. Genetik Ebeveynin (Gönüllü Ailenin)
Yükümlülükleri 
316
aa. Döllenmiş Yumurtanın Rahme
Yerleştirme Masraflarını ve Diğer
Giderleri Karşılama 
316
bb. Tazminat Yükümlülüğü 
317
cc. Çocuğu Teslim Alma Yükümlülüğü 
318
dd. Taşıyıcı Annelik Ücretini Ödeme
Yükümlülüğü 
318
b. Taşıyıcı Annenin Yükümlülükleri 
318
aa. Cenini Koruma Yükümlülüğü 
318
bb. Çocuğu Teslim Etme Yükümlülüğü 
319
cc. Diğer Yükümlülükleri 
320
B. Taşıyıcı Annelik Sözleşmesinin Şekli 
320
C. Taşıyıcı Annelik Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 
321
1. Türk Hukukunda 
321
2. İslam Hukukunda ve İslam Hukukunun Etkisinde Olan
Hukuk Sistemlerde 
329
a. İslam Hukukunda 
329
İ Ç İ N D E K İ L E R
XIV
aa. Taşıyıcı Anneliği Yasaklayan (muharrem
Olduğunu Savunan) Görüş 
329
bb. Taşıyıcı Anneliğin Mubah Olduğunu
Savunan Görüş 
332
cc. Sınırlı Olarak Taşıyıcı Anneliği Kabul Eden
Görüş 
335
b. İslam Hukukunun Etkisinde Olan Hukuk
Sistemlerinde 
335
3. Anglosakson Hukuk Sisteminde 
344
a. Amerika Birleşik Devletleri 
344
b. İngiltere 
348
4. Kara Avrupası Hukuk Sistemlerinde 
349
a. Almanya 
349
b. Fransa 
350
SONUÇ 
352
KAYNAKÇA 
354