Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ceza Genel Hukuku Temel Bilgiler
Eylül 2018 / 9. Baskı / 464 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 6. Ekim 2015 27.50 TL 9.90 TL (%64)Sepete Ekle
   

"Ceza Genel Hukuku - Temel Bilgiler" kitabı, öncelikle meslek yüksekokulları ve müfredatında ceza hukuku dersine yer veren diğer fakülteler için hazırlanmış bir ders kitabıdır. Bunun yanında kısa süre içerisinde ceza hukuku genel hükümler ile ilgili temel bilgilere erişmek isteyen ve mesleki sınavlara hazırlananlar için de bir başvuru kaynağı olma özelliği taşımaktadır. Bu açıdan konular mümkün olduğu kadar teorik ayrıntıya girmeden "öz" bir anlatımla ele alınmaya çalışılmıştır. Aynı sistematikle hazırlanmış olmaları dolayısıyla, bu eserde yer alan konularla ilgili teorik ayrıntılar, tartışmalar ve yargı kararı analizleri için "Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler" adlı eserimize başvurulmasını tavsiye ederiz.


Konu Başlıkları
Ceza Hukukunun Temel Kavramları
Suç Genel Teorisi Kavramı, Suçun Tanımı ve Kavramı, Suçun Yapısal Unsurları ve Özel Görünüş Şekilleri, Suçluların ve Suçların Çokluğu
Ceza Hukukunun Yaptırımları, Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
Dava ve Ceza İlişkisini Düşüren Sebepler
Koşullu Salıverilme – Adli Sicil ve Hükümlülük Kaydının Silinmesi
Barkod: 9789750250194
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  9
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 464
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dokuzuncu Basıya Önsöz  5
Kısaltmalar  33
BİRİNCİ KİTAP
CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
Birinci Bölüm
CEZA HUKUKU TERİMİ – TANIM – KAVRAM – CEZA HUKUKUNUN GÖREVİ VE İŞLEVİ CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ, DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER
§1. CEZA HUKUKU TERİMİ–TANIM VE KAVRAM  35
I. Terim  35
II. Tanım  36
III. Kavram  36
§2. CEZA HUKUKUNUN GÖREVİ, İŞLEVİ VE AMACI  37
I. Görevi  37
II. İşlevi  38
III. Amacı  38
§3. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ, DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER  39
I. Ceza Hukukunun Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  39
II. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi ve Ceza Hukukuna Yardımcı Disiplinler  40
A. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi  40
1. Medeni Hukuk ile Arasındaki İlişki  40
2. Anayasa Hukuku ile İlişkisi  41
3. İdare Hukuku ile İlişkisi  41
a. İdari Ceza Hukuku Kavramı ve Kabahatlerin Suç Olmaktan Çıkarılması  42
b. Kabahatler Kanunu  43
aa. Genel Olarak  43
bb. Kanunilik İlkesi ve Kabahatler Kanunu  43
cc. Lehe Kanunun Geçmişe Yürümesi Kuralı  43
dd. Kabahat Fiilinin İşlendiği Zaman  43
ee. Kabahat Fiilinin İşlendiği Yer  44
ff. Kabahat Fiilinde Hareket  44
gg. Hukuka Uygunluk Sebepleri ve Kusurluluğu Kaldıran Haller  44
hh. Kabahat Fiilinde Kusur Yeteneği ve Kusurluluk  44
ii. Teşebbüs  44
jj. İştirak  45
kk. İçtima  45
ll. Tüzel Kişilerin, Temsil Edilenin ve İş Sahibinin Sorumluluğu  46
mm. Yaptırım  46
nn. Zamanaşımı  47
oo. Yaptırıma Karar Verme Yetkisi  47
pp. Denetimi  47
aaa. Başvuru Yolu (KK m.27)  47
bbb. İtiraz Yolu (KK m.29)  48
rr. Vazgeçme ve Kabul (KK m.30)  48
ss. Kabahatler ile Suçların Karşılaştırılması  49
c. Disiplin Ceza Hukuku Kavramı  49
4. Devletler Genel Hukuku ile İlişkisi  50
5. Ceza Muhakemesi Hukuku ile İlişkisi  51
6. İnfaz Hukuku ile İlişkisi  51
B. Ceza Hukukuna Yardımcı Disiplinler  52
1. Kriminoloji  52
2. Kriminalistik  52
3. Viktimoloji  52
4. Adli Tıp  52
İkinci Bölüm
DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNDE
CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
§1. KANUNİLİK İLKESİ (CEZA KANUNLARININ GÜVENCE İŞLEVİ)  55
I. Genel Olarak  55
II. İlkeye Yönelik Eleştiriler  56
III. İlkenin Zorunlu Sonuçları  56
A. Örf ve Adet Kuralları ile Suç ve Ceza Yaratılamaz  56
B. Kıyas Yasaktır  57
C. Ceza Kanunları Belirli ve Açık Olmalıdır  58
D. Ceza Kanunları Geçmişe Yürümez  58
E. İdarenin Düzenleyici İşlemlerle Suç Yaratabilip Yaratamayacağı Sorunu  58
§2. CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ  60
§3. KUSURSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ İLKESİ  61
§4. CEZA HUKUKU BAKIMINDAN ÖNEMLİ DİĞER İLKELER  62
I. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı  62
II. Eşitlik İlkesi  63
III. Oranlılık ve İkincillik İlkeleri ile Aşırılık Yasağı  63
§5. CEZA HUKUKU İLKELERİNİN SOMUTLAŞTIRILMASI: CEZA HUKUKU DOGMATİĞİ  64
Üçüncü Bölüm
CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE
CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINA ETKİSİ
§1. İLKEL CEZA HUKUKU DÖNEMİ  67
I. İlkel Topluluklarda  67
II. Eski Hukuk Düzenlerinde  68
§2. BATI'DA  68
I. Eski Yunan Hukuku'nda  68
II. Roma Hukukunda  69
III. Germen Hukuku  70
IV. Frank Hukuku  70
V. Ortaçağ Hukukunda  71
VI. Müşterek Ceza Hukuku Dönemi  72
§3. TÜRK HUKUKUNDA  73
I. İslamiyet Öncesi Dönemde  73
II. İslamiyet’ten Sonraki Dönemde  74
A. Osmanlı’da  75
1. Tanzimata Kadarki Dönemde  76
a. Genel Olarak  76
b. Kanunnameler  76
2. Tanzimat Döneminde  76
a. 1840 Tarihli Kanunname–i Ceza  76
b. 1851 Tarihli Kanun–u Cedit  77
c. 1858 Ceza Kanunname–i Humayunu  77
B. Cumhuriyet Türkiyesi'nde  77
§4. CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNİN CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINA ETKİSİ  78
I. Klasik Okul  78
II. Pozitivist Okul  79
III. Üçüncü Okul  80
IV. Toplumsal Savunma Akımı  80
Dördüncü Bölüm
CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI
§1. KAYNAK KAVRAMI VE KAYNAKLARIN ÖZELLİKLERİ  81
§2. ÇEŞİTLERİ  81
I. Asıl Kaynaklar  81
A. Anayasa  81
B. Uluslararası Sözleşmeler  81
C. Kanun  82
1. Genel Olarak  82
2. TCK ve Diğer Ceza Kanunları Arasındaki İlişki  83
II. Yardımcı Kaynaklar  84
A. Örf ve Adet (Gelenek) Kuralları  84
B. Ahlak ve Din Kuralları  85
C. Mahkeme İçtihatları  85
D. Doktrin (Öğreti)  86
§3. KAYNAKLARIN YORUMU  86
I. Yorum Kavramı ve Kıyastan Farkı  86
II. Yorum Yöntemleri  87
A. Gramatik ya da Sözel Yorum Yöntemi  87
B. Sistematik Yorum Yöntemi  87
C. Tarihsel Yorum Yöntemi  88
D. Amaçsal (Teleolojik) Yorum Yöntemi  88
III. Yorum Araçları  89
A. Mantık  89
B. Tarihçe  90
C. Hukukun Genel İlkeleri  90
D. Karşılaştırmalı Hukuk  90
E. Örf ve Adet Kuralları  90
IV. Yorum Çeşitleri  91
A. Daraltıcı Yorum  91
B. Genişletici Yorum  91
Beşinci Bölüm
CEZA HUKUKU KURALLARININ UYGULAMA ALANI
§1. CEZA HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  93
I. Zaman Bakımından Uygulamaya İlişkin İlkeler  93
A. Hemen Uygulama  93
B. Lehe Kanunun Uygulanması: Lehe Kanunun Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu–Geriye Yürüme Yasağı  94
1. Lehe Yasanın Geriye Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  95
2. Lehe Kanunun Tespiti  95
3. Zamanaşımına İlişkin Kurallar Bakımından Lehe Kanunun Belirlenmesi  97
4. Mahkeme İçtihatlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  98
5. İçtihadı Birleştirme Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  98
5. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  98
C. İleriye Yürüme  99
II. Ceza Kanunlarının Yürürlüğe Girmesi, Yürürlükten Çıkması ve Yürürlük Süreleri Bakımından Ceza Kanunları  99
III. Suçun İşlendiği An  100
A. Ani Suçlar  100
B. İhmali Suçlar  101
C. Kesintisiz (Mütemadi) ve Zincirleme (Müteselsil) Suçlar  101
§2. CEZA HUKUKU KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  102
I. Mülkilik İlkesi (Sistemi)  102
A. Genel Olarak  102
B. Ülke Kavramı  102
C. Suçun İşlendiği Yer Sorunu  107
D. Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi (TCK m.9)  109
II. Şahsilik İlkesi (Sistemi)  110
A. Faile Göre Şahsilik İlkesi  110
1. Görev Suçları (TCK m.10)  111
2. Vatandaş Tarafından İşlenen Suç (TCK m.11)  111
B. Mağdura Göre Şahsilik  113
1. Türkiye’nin Zararına İşlenen Suçlar (TCK m. 12/1)  113
2. Vatandaşın Zararına İşlenen Suçlar (Vatandaşı Koruma İlkesi ya da Mağdura Göre Şahsilik İlkesi) (TCK m. 12/2)  114
III. Evrensellik İlkesi (TCK m. 12/3)  115
IV. Koruma İlkesi (TCK m.13)  116
V. Yer Bakımından Uygulamada Özellik Gösteren Haller  116
A. Seçimlik Cezalarda Soruşturma (TCK m.14)  116
B. Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması (TCK m.15)  117
C. Cezadan Mahsup (TCK m.16)  117
D. Hak Yoksunlukları (TCK m.17)  118
VI. İade (Geri Verme)  118
A. İade Kavramı  118
B. İadenin Kaynakları  119
C. İadenin Koşulları  119
1. Fiile İlişkin Koşullar  119
a. Fiil Her İki Devlet Kanununa Göre de Suç Sayılmalı ve Belli Ağırlıkta Olmalıdır  119
b. Suç Türkiye Devletinin Güvenliğine Karşı, Türkiye Devletinin veya Bir Türk Vatandaşının ya da Türk Kanunlarına Göre Kurulmuş Bir Tüzel Kişinin Zararına İşlenmiş Olmamalıdır  120
c. Suç Zamanaşımına veya Affa Uğramamış Olmalıdır  120
d. İadeye Konu Olan Suçun Talep Eden Ülke Yasasına Göre Ölüm Cezasını Gerektirmesi Halinde Bu Cezanın İnfaz Edilmeyeceği Konusunda Güvence Verilmiş Olmalıdır  120
e. Suç, Türkiye’nin Yargılama Yetkisine Giren Bir Suç Olmamalıdır  121
f. Suçun Düşünce Suçu veya Siyasi, Siyasi Suçla Bağlantısı ya da Askeri Suç Olmaması Gerekir  121
aa. Düşünce Suçu  121
bb. Siyasi Suç  121
aaa. Siyasi Suçun Tanımı  121
bbb. Çeşitleri: Tam ve Nisbi Siyasi Suç  122
ccc. Siyasal Suç Kapsamında Görülmeyen Eylemler  122
cc. Siyasi Suçla Bağlantılı Suç  123
dd. Askeri Suç  123
2. Faile İlişkin Koşul  123
D. İade Yöntemi  124
E. İade İsteminin Reddi  124
F. İadede Hususilik Kuralı [Sözl. m. 14; 6706 sk. m. 10/4]  125
VII. Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması (TCK m.19)  126
A. Bir Türk veya Yabancının Yabancı Ülkede İşlediği Suç Bakımından Türkiye'de Yapılacak Yargılamada Uygulanacak Kanunun Belirlenmesi  126
B. Hükmün Uygulanması  126
§3. CEZA KANUNLARININ KİŞİ BAKIMINDAN UYGULANMASI  126
I. Genel Olarak  126
II. Ceza Kanununun Uygulanmasında Özellik Gösteren Kişiler  127
A. Cumhurbaşkanı  127
B. Milletvekilleri  129
1. Genel Olarak  129
2. Sorumsuzluğun Koşulları  129
3. Sonuçları  130
4. Dokunulmazlık ile Sorumsuzluk Arasındaki Farklar  130
C. Diplomatlar  131
D. NATO Mensupları (Yabancı Asker Kişiler)  132
1. Genel Olarak  132
2. Sözleşme Kapsamına Giren Kişiler  132
3. Gönderen ve Kabul Eden Devletlerin Yargı Yetkileri  133
a. Mutlak Yargı Yetkisi  133
b. Öncelikli Yargı Yetkisi  134
İKİNCİ KİTAP
SUÇ GENEL TEORİSİ
Birinci Bölüm
SUÇ GENEL TEORİSİ KAVRAMI, SUÇUN TANIMI, SUÇ KAVRAMI VE SUÇUN YAPISAL UNSURLARI, UNSURLARIN DIŞINDA KALAN VE CEZALANDIRMAYA ETKİLİ OLAN ŞARTLAR
§1. SUÇ GENEL TEORİSİ KAVRAMI  135
I. Kavram  135
II. Suç Genel Teorisinin Yararı  136
§2. SUÇUN TANIMI VE SUÇ KAVRAMI  136
§3. SUÇUN YAPISAL UNSURLARI  136
I. Tipe Uygunluk  136
A. Kavram  136
B. Tipin İçeriği  138
1. Objektif Nitelikteki Unsurlar  139
a. Fail  139
b. Mağdur  139
c. Hareketin Konusu  139
d. Eylem  140
aa. Hareket  140
aaa. Hareket Teorileri  140
a1. Hareketin Temelini Hukuk Dışında Arayan Teoriler  140
aa1. Nedensel (Doğal) Hareket Teorisi  140
aa2. Amaççı Hareket Teorisi  141
aa3. Sosyal Hareket Teorisi  142
a2. Hareketin Temelini Hukuk İçinde Arayan Teori: Normativist Teori  142
a3. Görüşümüz  142
bbb. Hareket Yeteneği ve Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  143
a1. Hareket Yeteneği  143
a2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  143
aa1. Tüzel Kişi Kavramı  143
aa2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  144
ccc. Hareketin Niteliğinin Suçların Sınıflandırılmasına Etkisi  146
a1. Hareketin Sayısına Göre Suçlar  146
aa1. Tek Hareketli Suçlar  146
aa2. Birden Fazla Hareketli Suçlar  146
aaa1. Birleşmiş Hareketli Suçlar  146
aaa2. Bölünebilen ya da Kesintili Suçlar  146
aa3. Seçimlik Hareketli Suçlar  146
aa4. İtiyadi Suçlar  147
a2. Hareketin Şekline Göre Suçlar  147
a3. Hareketin Önemine Göre Suçlar  149
bb. Netice  151
aaa. Kavram  151
bbb. Neticeye Göre Suçların Tasnifi  151
a1. Şekli Suç–Maddi Suç (Neticesiz– Neticeli Suçlar– Neticesi Harekete Bitişik Suçlar)  151
a2. Zarar Suçu–Tehlike Suçu  151
a3. Ani Suç–Kesintisiz (Mütemadi) Suç  152
a4. Kalkışma Suçları  154
cc. Nedensellik Bağı ve Fiilin Objektif Yüklenebilirliği (İsnad Edilebilirliği)  155
aaa. Genel Olarak  155
bbb. Nedensellik Bağlantısını Ortaya Koymaya Çalışan Teoriler  155
a1. Şart Teorisi  155
a2. Uygunluk (Uygun sebep) Teorileri  156
ccc. Nedensellik Bağlantısı Konusunda Çıkabilecek Bazı Sorunlar  157
a1. Nedensellik Bağının Kesilmesi Sorunu  157
a2. Atipik Nedensel Gelişme  158
a3. Failce Bilinmeyen Sebeplerin Neticeye Etkisi  158
a4. Mağdurda Mevcut Bir Halin Tipik Neticenin Meydana Gelmesinde Etkili Olması  159
a5. Öne Geçen Sebep  159
a6. Alternatif Nedensellik (Çift Nedensellik)  160
a7. Kümülatif Nedensellik (Neticenin Sebeplerin Toplamından Meydana Gelmesi)  161
a8. Rezerv Sebebin Önemsizliği (Varsayıma Dayalı Nedensellik)  162
ddd. Objektif Yüklenebilirlik (İsnadiyet) Teorisi  163
a1. Hakim Olabilirlik (Hükmedebilirlik)  164
a2. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinin Bulunmaması (Hukuka Aykırılık İlişkisi ya da Hukuka Uygun Alternatif Hareketler)  168
a3. Neticenin Normun Koruma Alanı (ya da Amacı) Dışında Kalması (Risk Bağlantısının (İlişkisinin) Bulunmaması)  169
a4. Hukuken Önemli Riskin ya da Tehlikenin Bulunmaması, İzin Verilmiş Bir Riskin Varlığı ya da Riskin Azaltılması  170
a5. Varsayıma Dayalı Nedensellik  171
e. Tipte Yer Alan Diğer Objektif Nitelikteki Unsurlar  171
2. Sübjektif Nitelikteki Unsurlar  172
a. Kast  172
aa. Tanım–Kavram  172
bb. Kastın Unsurları  173
aaa. Bilme Unsuru: (Düşünme ve Öngörme)  173
bbb. İstemek (İrade Etmek)  175
cc. Kastın Aranacağı Zaman– Eklenen Kast  177
dd. Kastın Çeşitleri  179
aaa. Genel Kast–Özel Kast  179
a1. Genel kast  179
a2. Özel Kast (Amaç, maksat, niyet, saik)  179
aa1. Genel Olarak  179
aa2. Özel Kastın İşlevi  180
bbb. Ani Kast–Tasarlama (Taammüt–Düşünce) Kastı  180
ccc. Doğrudan Kast–Dolaylı (Olası) Kast  182
ee. Olası Kast (Dolaylı–Gayrı Muayyen Kast)–Bilinçli Taksir  182
aaa. Genel Olarak  182
bbb. Olası Kastın Sonuçları (Sorumluluğun Kapsamı)  183
ccc. Olası Kastın Uygulanamayacağı Suç Tipleri  185
b. Taksir  185
3. Yaptırım  185
4. Tipin İncelenmesinden Çıkan Sonuçlar (Tipin Sentezi)  186
a. Suçun Temel ve Türemiş Biçimi  186
b. Suçun Birleşik Şekli  186
II. Hukuka Aykırılık  186
A. Genel Olarak  186
B. Hukuka Aykırılık ve Kusur Ayrımı  187
C. Hukuka Uygunluk Sebepleri  187
1. Genel Olarak  187
2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Niteliği  188
3. Özellikleri  188
4. Çeşitleri  190
a. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  190
aa. Kavram– Tanım  190
bb. “Kanun” Teriminin Anlamı  190
cc. Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi  191
aaa. Genel Olarak  191
bbb. Kapsam  192
ccc. Zor Kullanma Yetkisinin Aşamaları  192
b. Meşru Savunma  194
aa. Hukuki Niteliği  195
bb. Meşru Savunmanın Koşulları  195
aaa. Saldırıya İlişkin Koşullar  195
a1. Bir Saldırı Bulunmalı  195
a2. Saldırı Haksız Olmalı  196
a3. Saldırı Bir Hakka Yönelmiş Olmalı  198
a4. Saldırı Halen Mevcut, Gerçekleşmesi ya da Tekrarı Muhakkak Olmalı  198
bbb. Savunmaya İlişkin Koşullar  199
a1. Savunmada Zorunluluk Bulunmalı  199
a2. Savunma Saldırıya ve Saldırana Karşı Yapılmalı (Saldırı ile Savunma Arasında Nedensellik Bağlantısı Bulunmalı)  199
a3. Saldırı ile Oranlı (=Ölçülü) Olmalı  200
cc. Haksız Tahrik–Meşru Savunma İlişkisi  201
c. Hakkın Kullanılması  202
aa. Genel Olarak  202
bb. Koşulları  202
cc. Hakkın Kullanılması (İcrası) Durumları  202
aaa. Hekimlik Mesleğinin İcrası  202
bbb. Eleştiri Amacıyla Yapılan Düşünce Açıklamaları  204
ccc. Gazetecilik Mesleğinin İcrası  205
ddd. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  206
d. İlgilinin Rızası  208
aa. Hukuksal Nitelik  208
bb. Koşulları  208
aaa. Mağdurun Üzerinde Serbestçe Tasarrufta Bulunabileceği Bir Hakkın Varlığı  208
bbb. Rızaya Ehliyet  210
ccc. Rızanın Açıklanması  211
e. Yükümlülüklerin Çatışması  212
5. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması (TCK m. 27)  215
a. Sınırın Kasten Aşılması  215
b. Sınırın Taksirle Aşılması  215
c. Meşru Savunmada Sınırın Korku, Panik ya da Heyecan Gibi Nedenlerle Aşılması  216
d. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Hata ve Sınırın Aşılması  216
III. Kusurluluk  216
A. Kusurluluğun Koşulları  217
1. Kusur Yeteneğinin Varlığı  217
a. Kusur Yeteneği Kavramı  217
b. Kusur Yeteneğinin Bulunması Gereken Zaman  218
c. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  219
aa. Yaş Küçüklüğü  219
aaa. Genel Olarak  219
bbb. Yaşla İlgili Bazı Ön Sorunlar  220
ccc. Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığının Aynı Kişide Birleşmesi  221
ddd. Yaş Küçüklüğü Halleri  221
a1. 12 Yaşını Doldurmamış Çocuklar (TCK m.31/1)  221
a2. 13–15 Yaş Arasında Kalan Küçükler (TCK m. 31/2)  223
a3. 16–18 Yaş Grubu (TCK m. 31/3)  224
bb. Akıl Hastalığı  225
aaa. Akıl Hastalığı Nedeniyle, İşlenen Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarının Algılanamaması veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Önemli Derecede Azalması  226
a1. Kavram  226
a2. Tedbirin Süresi  227
bbb. Algılama Yeteneğinin Tümüyle Ortadan Kalkmaması ve Fakat İşlenen Fiille İlgili Olarak Önemli Derecede Olmamakla Birlikte Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Azalması  227
cc. Sağır ve Dilsizlik  228
dd. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  229
aaa. Geçici Nedenler  229
bbb. Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  229
2. Mazeret Sebepleri ve Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Hallerin Bulunmaması  232
a. Mazeret Sebepleri  233
aa. Zorunluluk (Zaruret) Hali (m. 25/2)  233
aaa. Zorunluluk Halinin Koşulları  233
a1. Tehlikeye İlişkin Koşullar  233
aa1. Ağır ve Muhakkak Bir Tehlikenin Varlığı  233
aa2. Tehlikenin Bir “Hakka” Yönelik Olması  234
aa3. Tehlikeye Bilerek Sebebiyet Verilmemesi  235
a2. Korunmaya İlişkin Koşullar  235
aa1. Tehlike ile Korunma Hareketi Arasında Nedensellik Bağının Olması  235
aa2. Tehlikeden Başka Türlü Korunma İmkanının Bulunmaması  236
aa3. İşlenen Fiil ile Tehlike Arasında Oran Bulunması  236
aa4. Tehlikeye Göğüs Germe Yükümlülüğünün Bulunmaması  237
bbb. Zorunluluk Hali ve Meşru Savunma Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Karşılaştırılması  237
bb. Amirin Emrini İfa (m. 24/2, 3, 4)  238
aaa. Genel Olarak  238
bbb. Hukuki Niteliği  238
ccc. Koşulları  239
a1. Bir Emir Bulunmalıdır  239
a2. Emir Meşru (Bağlayıcı) Olmalıdır  240
a3. Kanuna Aykırı Emir– Konusu Suç Olan Emir  241
cc. Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku veya Telaş Nedeniyle Aşılması (m.27/2)  244
b. Kusurluluğu Etkileyen (Kaldıran ya da Azaltan) Haller  245
aa. Cebir–Şiddet–Tehdit  245
bb. Kusurluluğu Azaltan Neden: Haksız Tahrik  248
aaa. Genel Olarak  248
bbb. Haksız Tahrikin Uygulama Koşulları  249
a1. Tahrik Teşkil Eden Haksız Bir Fiil Olmalıdır  249
a2. Haksız Fiil Failde Hiddet veya Şiddetli Elem Etkisi Meydana Getirmelidir  249
a3. Suç Bu Hiddet ve Şiddetli Elem Etkisi Altında İşlenmelidir  250
a4. Suç Tahriki Oluşturan Haksız Eylemi İşleyen Kimseye Karşı İşlenmelidir  250
ccc. Haksız Tahrikle İlgili Olarak Ortaya Çıkabilecek Sorunlar  250
c. Hata  251
aa. Kavram  251
bb. Suçun Maddi Unsurlarında Hata  252
aaa. Suçun Konusunda Hata  252
bbb. Nedensellik Bağında Hata  254
ccc. Suçun Maddi Unsurlarında Hatanın Sonuçları  255
cc. Suçun Nitelikli Unsurlarında (Ağırlatıcı ve Hafifletici Sebeplerde) Hata  256
dd. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenlere Ait Koşulların Varlığında Hata  258
aaa. Genel Olarak  258
bbb. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Hata  258
a1. Hukuka Uygunluk Sebebinin Varlığında Hata  258
a2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Koşullarında Hata  260
ccc. Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Nedenlerde Hata  263
ee. Şahısta Hata  264
ff. Hedefte Sapma  265
gg. Haksızlık Bilinci (Yasaklılık Yanılması)  268
§4. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN VE CEZALANDIRILMAYA ETKİLİ OLAN ŞARTLAR (TİPİKLİK DIŞINDA BULUNAN HUSUSLAR)  270
I. Genel Olarak  270
II. Ön Şartlar  270
III. Cezalandırılabilme Şartları  271
IV. Muhakeme Şartları  272
A. Şikayet  273
1. Tanım–Kavram  273
2. Özellikleri  273
B. İzin  275
C. Talep (İstem)  275
D. Karar  276
E. Uzlaşma  276
İkinci Bölüm
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
§1. TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMIŞ SUÇLAR  279
I. Genel Olarak  279
II. Teşebbüsün Şartları  280
A. Ön Şart: Suç Tipinin Teşebbüse Elverişli Olması  280
B. Suç İşleme Kastının Varlığı (Suç, Kasten İşlenen Suçlardan Olmalıdır)  281
C. Suçun İcrasına Elverişli Hareketlerle Doğrudan Doğruya Başlamak  281
1. Sübjektif Teori  282
2. Objektif Teoriler  282
D. Failin İşlemeyi Kastettiği Suçu Elinde Olmayan Nedenlerle Tamamlayamaması  284
1. Genel Olarak  284
2. Suçun Tamamlanması Kavramı  284
3. Suçun Bitmesi Kavramı ve Teşebbüs ile İlişkisi  285
III. Teşebbüs Halinde Verilecek Cezanın Belirlenmesi  286
IV. İşlenemez Suça Teşebbüs (Elverişsiz Teşebbüs)  287
A. Objektif Teori  287
B. Sübjektif Teori  288
C. Yeni Objektif Teori (Tehlike Teorisi)  288
D. Görüşümüz  289
V. Teşebbüste Özellik Gösteren Diğer Bazı Haller  289
VI. Gönüllü Vazgeçme  290
§2. TAKSİRLİ SUÇLAR  292
I. Taksir Kavramı  292
II. Taksirin Tanımı  293
III. Taksirin Unsurları  293
A. Fiilin Taksirle İşlenebilen Bir Suç Olması  294
B. Hareketin İradi Olması–Neticenin İstenmemiş Bulunması  294
C. Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemiş Olması  294
D. Neticenin Öngörülebilir Olması  295
E. Hareket ile Netice Arasında Nedensellik Bağının Varlığı  296
VI. Taksir Şekilleri  297
V. Bilinçli Taksir–Bilinçsiz Taksir  299
VI. Taksirli Suçlara İştirak  300
VII. Taksirli Suçlarda Verilecek Cezanın Belirlenmesi  302
VIII. Ceza Sorumluluğunun Kalkması  302
§3. İHMALİ HAREKETLE İŞLENEN SUÇLAR  303
I. Kavram  303
II. Gerçek İhmali Suçlar  304
III. Gerçek Olmayan İhmali Suçlar  304
§4. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLAR  305
I. Genel Olarak  305
II. Tanım–Çeşitleri–Koşulları  305
A. Tanım  305
B. Çeşitleri  306
C. Koşulları  307
III. Temel Suç ile Ağır veya Başka Netice Arasındaki Bağlantı  308
Üçüncü Bölüm
SUÇLULARIN ÇOKLUĞU: FAİLLİK VE İŞTİRAK
§1. KAVRAM  309
§2. SUÇA KATILANLARIN SORUMLULUĞU KONUSUNDAKİ SİSTEMLER  310
§3. TCK’NIN KABUL ETTİĞİ SİSTEM  311
I. Genel Olarak  311
II. Faillik  311
A. Birlikte (Müşterek) Faillik  311
1. Genel Olarak  311
2. TCK Anlamında Birlikte (Müşterek) Faillik  314
B. Dolayısıyla Faillik (TCK. m. 37/2)  315
III. Suç Ortaklığı (Şeriklik)  317
A. Suç Ortaklığının Koşulları  317
1. Birden Çok Kişi (Fail) Tarafından Yapılan ve Aralarında Nedensel Bağlantı Bulunan Birden Çok Hareketin Varlığı (Objektif Koşul)  317
2. Suça Katılma Kastı (İştirak İradesi) (Sübjektif Koşul)  317
3. Karar Verilen Suçun İşlenmesi (Bağlılık Kuralı)  318
B. Suç Ortaklığı Halleri  321
1. Azmettirme  321
a. Kavram  321
b. Azmettirmede Ağırlatıcı Sebep  322
c. Muhbir Suç Ortağı (TCK m. 38/3)  323
2. Yardım Etme  323
a. Suç İşlemeye Teşvik Etmek  324
b. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek  324
c. Fiilin İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunacağını Vaat Etmek  325
d. Suçun Nasıl İşleneceği Hususunda Yol Göstermek  325
e. Fiilin İşlenmesinde Kullanılan Araçları Sağlamak  325
f. Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmak  326
IV. Özgü Suçlarda İştirak  326
V. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  326
Dördüncü Bölüm
SUÇLARIN ÇOKLUĞU (SUÇLARIN İÇTİMAI)–
YASALARIN TEKLİĞİ (GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA)
§1. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (SUÇLARIN İÇTİMAI) HALLERİ  329
I. Bileşik Suç  329
A. Genel Olarak  329
B. Bileşik Suç Olarak Kabul Edilmeyen Haller  330
II. Zincirleme Suç  330
A. Tanım–Kavram  330
B. Koşulları  331
1. Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi  331
2. Aynı Suçun Değişik Zamanlarda İşlenmesi  333
3. Bir (Aynı) Suç İşleme Kararı  333
4. Mağdurun Aynı (Tek) Kişi Olması  334
C. Zincirleme Suçun Varlığının Sonucu  334
D. Zincirleme Suç Hükmünün Uygulanamayacağı Suçlar  335
E. Aynı Suçun Birden Fazla Kişiye Karşı Tek Bir Fiille İşlenmesi  335
III. Fikri İçtima  336
A. Terim–Kavram  336
B. Koşulları  337
1. Tek Fiil  337
2. Birden Fazla Farklı Suçun Oluşması (Kanunun Değişik Hükümlerinin İhlali)  338
§2. YASALARIN TEKLİĞİ (GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA)  339
ÜÇÜNCÜ KİTAP
CEZA HUKUKUNUN YAPTIRIMLARI, BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
§1. CEZA KAVRAMI VE CEZANIN (CEZALANDIRMANIN) AMAÇLARI  344
§2. CEZANIN NİTELİKLERİ  344
§3. CEZANIN TÜRLERİ  345
§4. TCK’DA YAPTIRIMLAR  346
I. Cezalar  347
A. Hapis Cezaları  347
1. Ağırlaştırılmış Hapis Cezası  347
2. Müebbet Hapis Cezası  347
3. Süreli Hapis Cezası  348
a. Kavram  348
b. Kısa Süreli Hapis Cezası ve Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  348
aa. Kısa Süreli Hapis Cezası  348
bb. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  349
aaa. Çevirmenin Koşulları  349
bbb. Çevirme Zorunluluğu  349
ccc. Çevirme Yasağı  351
ddd. TCK m. 5 ve m. 50  352
ggg. Çevirmeye Konu Yaptırımlar  353
a1. Adli Para Cezasına Çevirme  353
a2. Tedbire Çevirme  353
aa1. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderme  353
aa2. Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  353
aa3. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  353
aa4. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  354
aa5. Gönüllü Olarak Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma  354
aa6. Çevrilen Ceza ve Tedbirlere Uymamanın Yaptırımı  354
aa7. Önlemin Değiştirilmesi  355
cc. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Usulleri  355
B. Adli Para Cezası  356
1. Tanım–Kavram  356
2. Para Cezasına İlişkin Sistemler  357
3. TCK’da Para Cezası  357
4. Adli Para Cezasının İnfazı  358
II. Güvenlik Tedbirleri  358
A. Genel Olarak  358
B. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  360
C. Müsadere  365
1. Genel Olarak  365
2. Hukuki Nitelik  366
3. Müsaderenin Çeşitleri  366
4. Koşulları  366
a. Eşya Müsaderesi ve Koşulları (TCK m. 54/1, 3)  367
b. Eşdeğer Müsaderenin Koşulları (TCK m. 54/2)  369
c. TCK m. 54/4 Anlamında Müsaderenin Koşulları  370
5. Kazanç Müsaderesi  370
a. Genel Olarak  370
b. Hukuki Nitelik  370
c. Kazanç Müsaderesinin Koşulları  370
d. Kaim Değerlerin Müsaderesinin Koşulları  371
D. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  373
E. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  373
F. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  374
1. Kavram  374
2. Koşulları  374
a. Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması  374
b. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  376
3. Tekerrürde Süre  376
4. Tekerrürün Sonuçları  377
5. Özel Tehlikeli Suçlular  378
G. Sınır Dışı Edilme  380
H. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  382
1. İznin İptali  382
2. Müsadere  384
3. Hakimin Takdir Yetkisi  384
§5. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ  385
I. Cezanın Belirlenmesi  386
A. Genel Olarak  386
B. Ceza Türünün Belirlenmesi  387
C. Temel Cezanın Belirlenmesi  387
1. Genel Olarak  387
2. Cezanın Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar  388
a. Suçun İşleniş Biçimi  388
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar  389
c. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer  389
d. Suçun Konusunun Önem ve Değeri  389
e. Meydana Gelen Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı  390
f. Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı  391
g. Failin Güttüğü Amaç ve Saiki  391
3. Olası Kast ve Bilinçli Taksirin Dikkate Alınması  392
4. Nitelikli Hallerin Varlığı  392
D. Sonuç Cezanın Belirlenmesi  395
E. Cezanın Yukarı ve Aşağı Sınırlarının Aşılmaması  396
F. Cezanın Hesaplanması  397
1. Genel Olarak  397
2. Adli Para Cezalarının Hesaplanması  397
3. Cezaların İçtimaı (Birleştirilmesi)  398
a. Genel Olarak  398
b. Cezaların İçtimaı Sistemleri  399
c. Cezaların İçtimaı Kuralları  399
d. İçtima Kurallarını Uygulama Yetkisi  400
II. Cezanın Bireyselleştirilmesi  401
A. Cezanın Bireyselleştirilmesi Kavramı  401
B. Cezanın Bireyselleştirilmesi Araçları  401
1. Takdiri İndirim Nedenleri  401
2. Mahsup  403
a. Genel Olarak  403
b. Hukuki Esası  404
c. Mahsup Hükümlerinin Uygulanış Şekli  404
d. Adli Kontrol ve Mahsup  405
e. Yurtdışında Geçen Sürenin Mahsubu  405
3. Hapis Cezasının Ertelenmesi  406
a. Tanım–Kavram  406
b. Koşulları  407
aa. İşlenen Suçtan Dolayı Verilecek Cezanın Belli Ağırlıkta Olması  407
bb. Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olmak  408
cc. Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşması  410
c. Erteleme Kararı  411
d. Ertelemenin Koşula Bağlanması  411
e. Ertelemenin Denetime Tabi Tutulması: Denetimli Serbestlik  411
aa. Denetim Süresi  412
bb. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler  412
cc. Uzman Kişinin Görevlendirilmesi ve Görevleri  413
f. Ertelemenin Sonucu  413
g. Ertelemenin Düşmesi  413
DÖRDÜNCÜ KİTAP
DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER
§1. GENEL OLARAK  415
§2. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER  416
I. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  416
A. Genel Olarak  416
B. Sanığın Ölümü  416
C. Hükümlünün Ölümü  416
D. Mağdurun Ölümü  417
II. Af  417
A. Genel Olarak  417
B. Affın Çeşitleri  418
1. Genel Af  418
2. Özel Af  419
3. Cumhurbaşkanınca Af  419
III. Zamanaşımı  419
A. Genel Olarak  419
B. Dava Zamanaşımı  420
1. Dava Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar  421
2. Dava Zamanaşımı Süreleri  422
3. Dava Zamanaşımı Süresinin Kısalması  422
4. Dava Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi  423
5. Dava Zamanaşımı Süresinin Başlaması  423
a. Genel Olarak  423
b. Bazı Suçlar Bakımından Dava Zamanaşımı Sürelerinin Başlamasına İlişkin Özel Düzenlemeler  423
aa. Birden Çok Evlilik ve Hileli Evlenme Suçu (TCK m.230/1, 2, 3)  423
bb. İftira Suçu (TCK m.267)  424
6. Dava Zamanaşımının Durması  424
a. İzin – Karar  424
b. Bekletici Mesele  424
c. Kaçaklık Kararı  425
d. TCK Dışındaki Bazı Kanunlarda Zamanaşımının Durmasına İlişkin Hükümler  425
aa. Uzlaşma (CMK m.253 – 255)  425
bb. Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi (CMK m.171/2 vd.)  425
cc. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK. m.231/5 vd.)  426
dd. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Çocuk Hakkında Açılacak Kamu Davasının Ertelenmesi (ÇKK m.19)  426
ee. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (ÇKK m.23)  426
ff. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu Bakımından Geri Bırakma (m.20)  426
gg. Bankacılık Kanunu Bakımından Dosyanın Bilirkişiye Tevdii (m.165)  427
7. Dava Zamanaşımının Kesilmesi  427
a. Kesilme Halinde Dava Zamanaşımının Uzaması  428
b. Dava Zamanaşımının Kesilmesinin Şeriklere Etkisi  428
C. Ceza Zamanaşımı  428
1. Genel Olarak  428
2. Ceza Zamanaşımı Süreleri  429
3. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Halinde Ceza Zamanaşımı Süresinin Tespiti  429
4. Farklı Türde Cezalar İçeren Hükümlerde Ceza Zamanaşımı Süresinin Değerlendirilmesi  430
5. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kısalması  430
6. Ceza Zamanaşımı Süresinin Başlaması  430
a. Hükmün Kesinleşmesi  431
b. İnfazın Herhangi Bir Sebeple Kesilmesi  431
7. Ceza Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar  432
8. Ceza Zamanaşımının Durması  432
9. Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları  432
10. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  433
11. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilme Nedenleri  433
12. Kesilmenin Etkisi  434
13. Ceza Zamanaşımının Sonuçları  434
D. Müsadere Zamanaşımı  434
E. Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  435
IV. Uzlaşma  435
V. Önödeme  435
A. Genel Olarak  435
B. Önödeme Usulünün Uygulanacağı Suçlar  436
§3. DAVA VEYA CEZANIN DÜŞMESİNİN ETKİSİ  439
BEŞİNCİ KİTAP
KOŞULLU SALIVERİLME – ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ
§1. KOŞULLU SALIVERİLME (ŞARTLA SALIVERME–MEŞRUTEN TAHLİYE)  441
I. Tanım–Kavram  441
II. Koşulları  441
A. Hükmedilmiş Cezanın Bir Süre Çekilmiş Olması  441
B. İyi Hal  444
III. Koşullu Salıverilmeye Karar Verecek Mahkeme  444
IV. Koşullu Salıverilme Yasağı  444
V. Denetim Süresi–Denetimli Serbestlik  445
A. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması  447
1. Geri Alınmayı Gerektiren Haller  447
2. Geri Alınmanın Sonucu  447
3. Geri Almaya Karar Verecek Makam  448
B. Koşullu Salıverilmenin Sonucu  448
§2. ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ  448
Kaynakça  453
Kavramlar Dizini  457
 


İzzet Özgenç ...
Kasım 2018
18.00 TL
Sepete Ekle
Timur Demirbaş
Eylül 2018
88.00 TL
Sepete Ekle
İzzet Özgenç
Eylül 2018
106.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dokuzuncu Basıya Önsöz  5
Kısaltmalar  33
BİRİNCİ KİTAP
CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
Birinci Bölüm
CEZA HUKUKU TERİMİ – TANIM – KAVRAM – CEZA HUKUKUNUN GÖREVİ VE İŞLEVİ CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ, DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER
§1. CEZA HUKUKU TERİMİ–TANIM VE KAVRAM  35
I. Terim  35
II. Tanım  36
III. Kavram  36
§2. CEZA HUKUKUNUN GÖREVİ, İŞLEVİ VE AMACI  37
I. Görevi  37
II. İşlevi  38
III. Amacı  38
§3. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ, DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER  39
I. Ceza Hukukunun Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  39
II. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi ve Ceza Hukukuna Yardımcı Disiplinler  40
A. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi  40
1. Medeni Hukuk ile Arasındaki İlişki  40
2. Anayasa Hukuku ile İlişkisi  41
3. İdare Hukuku ile İlişkisi  41
a. İdari Ceza Hukuku Kavramı ve Kabahatlerin Suç Olmaktan Çıkarılması  42
b. Kabahatler Kanunu  43
aa. Genel Olarak  43
bb. Kanunilik İlkesi ve Kabahatler Kanunu  43
cc. Lehe Kanunun Geçmişe Yürümesi Kuralı  43
dd. Kabahat Fiilinin İşlendiği Zaman  43
ee. Kabahat Fiilinin İşlendiği Yer  44
ff. Kabahat Fiilinde Hareket  44
gg. Hukuka Uygunluk Sebepleri ve Kusurluluğu Kaldıran Haller  44
hh. Kabahat Fiilinde Kusur Yeteneği ve Kusurluluk  44
ii. Teşebbüs  44
jj. İştirak  45
kk. İçtima  45
ll. Tüzel Kişilerin, Temsil Edilenin ve İş Sahibinin Sorumluluğu  46
mm. Yaptırım  46
nn. Zamanaşımı  47
oo. Yaptırıma Karar Verme Yetkisi  47
pp. Denetimi  47
aaa. Başvuru Yolu (KK m.27)  47
bbb. İtiraz Yolu (KK m.29)  48
rr. Vazgeçme ve Kabul (KK m.30)  48
ss. Kabahatler ile Suçların Karşılaştırılması  49
c. Disiplin Ceza Hukuku Kavramı  49
4. Devletler Genel Hukuku ile İlişkisi  50
5. Ceza Muhakemesi Hukuku ile İlişkisi  51
6. İnfaz Hukuku ile İlişkisi  51
B. Ceza Hukukuna Yardımcı Disiplinler  52
1. Kriminoloji  52
2. Kriminalistik  52
3. Viktimoloji  52
4. Adli Tıp  52
İkinci Bölüm
DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNDE
CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
§1. KANUNİLİK İLKESİ (CEZA KANUNLARININ GÜVENCE İŞLEVİ)  55
I. Genel Olarak  55
II. İlkeye Yönelik Eleştiriler  56
III. İlkenin Zorunlu Sonuçları  56
A. Örf ve Adet Kuralları ile Suç ve Ceza Yaratılamaz  56
B. Kıyas Yasaktır  57
C. Ceza Kanunları Belirli ve Açık Olmalıdır  58
D. Ceza Kanunları Geçmişe Yürümez  58
E. İdarenin Düzenleyici İşlemlerle Suç Yaratabilip Yaratamayacağı Sorunu  58
§2. CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ  60
§3. KUSURSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ İLKESİ  61
§4. CEZA HUKUKU BAKIMINDAN ÖNEMLİ DİĞER İLKELER  62
I. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı  62
II. Eşitlik İlkesi  63
III. Oranlılık ve İkincillik İlkeleri ile Aşırılık Yasağı  63
§5. CEZA HUKUKU İLKELERİNİN SOMUTLAŞTIRILMASI: CEZA HUKUKU DOGMATİĞİ  64
Üçüncü Bölüm
CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE
CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINA ETKİSİ
§1. İLKEL CEZA HUKUKU DÖNEMİ  67
I. İlkel Topluluklarda  67
II. Eski Hukuk Düzenlerinde  68
§2. BATI'DA  68
I. Eski Yunan Hukuku'nda  68
II. Roma Hukukunda  69
III. Germen Hukuku  70
IV. Frank Hukuku  70
V. Ortaçağ Hukukunda  71
VI. Müşterek Ceza Hukuku Dönemi  72
§3. TÜRK HUKUKUNDA  73
I. İslamiyet Öncesi Dönemde  73
II. İslamiyet’ten Sonraki Dönemde  74
A. Osmanlı’da  75
1. Tanzimata Kadarki Dönemde  76
a. Genel Olarak  76
b. Kanunnameler  76
2. Tanzimat Döneminde  76
a. 1840 Tarihli Kanunname–i Ceza  76
b. 1851 Tarihli Kanun–u Cedit  77
c. 1858 Ceza Kanunname–i Humayunu  77
B. Cumhuriyet Türkiyesi'nde  77
§4. CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNİN CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINA ETKİSİ  78
I. Klasik Okul  78
II. Pozitivist Okul  79
III. Üçüncü Okul  80
IV. Toplumsal Savunma Akımı  80
Dördüncü Bölüm
CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI
§1. KAYNAK KAVRAMI VE KAYNAKLARIN ÖZELLİKLERİ  81
§2. ÇEŞİTLERİ  81
I. Asıl Kaynaklar  81
A. Anayasa  81
B. Uluslararası Sözleşmeler  81
C. Kanun  82
1. Genel Olarak  82
2. TCK ve Diğer Ceza Kanunları Arasındaki İlişki  83
II. Yardımcı Kaynaklar  84
A. Örf ve Adet (Gelenek) Kuralları  84
B. Ahlak ve Din Kuralları  85
C. Mahkeme İçtihatları  85
D. Doktrin (Öğreti)  86
§3. KAYNAKLARIN YORUMU  86
I. Yorum Kavramı ve Kıyastan Farkı  86
II. Yorum Yöntemleri  87
A. Gramatik ya da Sözel Yorum Yöntemi  87
B. Sistematik Yorum Yöntemi  87
C. Tarihsel Yorum Yöntemi  88
D. Amaçsal (Teleolojik) Yorum Yöntemi  88
III. Yorum Araçları  89
A. Mantık  89
B. Tarihçe  90
C. Hukukun Genel İlkeleri  90
D. Karşılaştırmalı Hukuk  90
E. Örf ve Adet Kuralları  90
IV. Yorum Çeşitleri  91
A. Daraltıcı Yorum  91
B. Genişletici Yorum  91
Beşinci Bölüm
CEZA HUKUKU KURALLARININ UYGULAMA ALANI
§1. CEZA HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  93
I. Zaman Bakımından Uygulamaya İlişkin İlkeler  93
A. Hemen Uygulama  93
B. Lehe Kanunun Uygulanması: Lehe Kanunun Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu–Geriye Yürüme Yasağı  94
1. Lehe Yasanın Geriye Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  95
2. Lehe Kanunun Tespiti  95
3. Zamanaşımına İlişkin Kurallar Bakımından Lehe Kanunun Belirlenmesi  97
4. Mahkeme İçtihatlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  98
5. İçtihadı Birleştirme Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  98
5. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  98
C. İleriye Yürüme  99
II. Ceza Kanunlarının Yürürlüğe Girmesi, Yürürlükten Çıkması ve Yürürlük Süreleri Bakımından Ceza Kanunları  99
III. Suçun İşlendiği An  100
A. Ani Suçlar  100
B. İhmali Suçlar  101
C. Kesintisiz (Mütemadi) ve Zincirleme (Müteselsil) Suçlar  101
§2. CEZA HUKUKU KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  102
I. Mülkilik İlkesi (Sistemi)  102
A. Genel Olarak  102
B. Ülke Kavramı  102
C. Suçun İşlendiği Yer Sorunu  107
D. Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi (TCK m.9)  109
II. Şahsilik İlkesi (Sistemi)  110
A. Faile Göre Şahsilik İlkesi  110
1. Görev Suçları (TCK m.10)  111
2. Vatandaş Tarafından İşlenen Suç (TCK m.11)  111
B. Mağdura Göre Şahsilik  113
1. Türkiye’nin Zararına İşlenen Suçlar (TCK m. 12/1)  113
2. Vatandaşın Zararına İşlenen Suçlar (Vatandaşı Koruma İlkesi ya da Mağdura Göre Şahsilik İlkesi) (TCK m. 12/2)  114
III. Evrensellik İlkesi (TCK m. 12/3)  115
IV. Koruma İlkesi (TCK m.13)  116
V. Yer Bakımından Uygulamada Özellik Gösteren Haller  116
A. Seçimlik Cezalarda Soruşturma (TCK m.14)  116
B. Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması (TCK m.15)  117
C. Cezadan Mahsup (TCK m.16)  117
D. Hak Yoksunlukları (TCK m.17)  118
VI. İade (Geri Verme)  118
A. İade Kavramı  118
B. İadenin Kaynakları  119
C. İadenin Koşulları  119
1. Fiile İlişkin Koşullar  119
a. Fiil Her İki Devlet Kanununa Göre de Suç Sayılmalı ve Belli Ağırlıkta Olmalıdır  119
b. Suç Türkiye Devletinin Güvenliğine Karşı, Türkiye Devletinin veya Bir Türk Vatandaşının ya da Türk Kanunlarına Göre Kurulmuş Bir Tüzel Kişinin Zararına İşlenmiş Olmamalıdır  120
c. Suç Zamanaşımına veya Affa Uğramamış Olmalıdır  120
d. İadeye Konu Olan Suçun Talep Eden Ülke Yasasına Göre Ölüm Cezasını Gerektirmesi Halinde Bu Cezanın İnfaz Edilmeyeceği Konusunda Güvence Verilmiş Olmalıdır  120
e. Suç, Türkiye’nin Yargılama Yetkisine Giren Bir Suç Olmamalıdır  121
f. Suçun Düşünce Suçu veya Siyasi, Siyasi Suçla Bağlantısı ya da Askeri Suç Olmaması Gerekir  121
aa. Düşünce Suçu  121
bb. Siyasi Suç  121
aaa. Siyasi Suçun Tanımı  121
bbb. Çeşitleri: Tam ve Nisbi Siyasi Suç  122
ccc. Siyasal Suç Kapsamında Görülmeyen Eylemler  122
cc. Siyasi Suçla Bağlantılı Suç  123
dd. Askeri Suç  123
2. Faile İlişkin Koşul  123
D. İade Yöntemi  124
E. İade İsteminin Reddi  124
F. İadede Hususilik Kuralı [Sözl. m. 14; 6706 sk. m. 10/4]  125
VII. Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması (TCK m.19)  126
A. Bir Türk veya Yabancının Yabancı Ülkede İşlediği Suç Bakımından Türkiye'de Yapılacak Yargılamada Uygulanacak Kanunun Belirlenmesi  126
B. Hükmün Uygulanması  126
§3. CEZA KANUNLARININ KİŞİ BAKIMINDAN UYGULANMASI  126
I. Genel Olarak  126
II. Ceza Kanununun Uygulanmasında Özellik Gösteren Kişiler  127
A. Cumhurbaşkanı  127
B. Milletvekilleri  129
1. Genel Olarak  129
2. Sorumsuzluğun Koşulları  129
3. Sonuçları  130
4. Dokunulmazlık ile Sorumsuzluk Arasındaki Farklar  130
C. Diplomatlar  131
D. NATO Mensupları (Yabancı Asker Kişiler)  132
1. Genel Olarak  132
2. Sözleşme Kapsamına Giren Kişiler  132
3. Gönderen ve Kabul Eden Devletlerin Yargı Yetkileri  133
a. Mutlak Yargı Yetkisi  133
b. Öncelikli Yargı Yetkisi  134
İKİNCİ KİTAP
SUÇ GENEL TEORİSİ
Birinci Bölüm
SUÇ GENEL TEORİSİ KAVRAMI, SUÇUN TANIMI, SUÇ KAVRAMI VE SUÇUN YAPISAL UNSURLARI, UNSURLARIN DIŞINDA KALAN VE CEZALANDIRMAYA ETKİLİ OLAN ŞARTLAR
§1. SUÇ GENEL TEORİSİ KAVRAMI  135
I. Kavram  135
II. Suç Genel Teorisinin Yararı  136
§2. SUÇUN TANIMI VE SUÇ KAVRAMI  136
§3. SUÇUN YAPISAL UNSURLARI  136
I. Tipe Uygunluk  136
A. Kavram  136
B. Tipin İçeriği  138
1. Objektif Nitelikteki Unsurlar  139
a. Fail  139
b. Mağdur  139
c. Hareketin Konusu  139
d. Eylem  140
aa. Hareket  140
aaa. Hareket Teorileri  140
a1. Hareketin Temelini Hukuk Dışında Arayan Teoriler  140
aa1. Nedensel (Doğal) Hareket Teorisi  140
aa2. Amaççı Hareket Teorisi  141
aa3. Sosyal Hareket Teorisi  142
a2. Hareketin Temelini Hukuk İçinde Arayan Teori: Normativist Teori  142
a3. Görüşümüz  142
bbb. Hareket Yeteneği ve Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  143
a1. Hareket Yeteneği  143
a2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  143
aa1. Tüzel Kişi Kavramı  143
aa2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  144
ccc. Hareketin Niteliğinin Suçların Sınıflandırılmasına Etkisi  146
a1. Hareketin Sayısına Göre Suçlar  146
aa1. Tek Hareketli Suçlar  146
aa2. Birden Fazla Hareketli Suçlar  146
aaa1. Birleşmiş Hareketli Suçlar  146
aaa2. Bölünebilen ya da Kesintili Suçlar  146
aa3. Seçimlik Hareketli Suçlar  146
aa4. İtiyadi Suçlar  147
a2. Hareketin Şekline Göre Suçlar  147
a3. Hareketin Önemine Göre Suçlar  149
bb. Netice  151
aaa. Kavram  151
bbb. Neticeye Göre Suçların Tasnifi  151
a1. Şekli Suç–Maddi Suç (Neticesiz– Neticeli Suçlar– Neticesi Harekete Bitişik Suçlar)  151
a2. Zarar Suçu–Tehlike Suçu  151
a3. Ani Suç–Kesintisiz (Mütemadi) Suç  152
a4. Kalkışma Suçları  154
cc. Nedensellik Bağı ve Fiilin Objektif Yüklenebilirliği (İsnad Edilebilirliği)  155
aaa. Genel Olarak  155
bbb. Nedensellik Bağlantısını Ortaya Koymaya Çalışan Teoriler  155
a1. Şart Teorisi  155
a2. Uygunluk (Uygun sebep) Teorileri  156
ccc. Nedensellik Bağlantısı Konusunda Çıkabilecek Bazı Sorunlar  157
a1. Nedensellik Bağının Kesilmesi Sorunu  157
a2. Atipik Nedensel Gelişme  158
a3. Failce Bilinmeyen Sebeplerin Neticeye Etkisi  158
a4. Mağdurda Mevcut Bir Halin Tipik Neticenin Meydana Gelmesinde Etkili Olması  159
a5. Öne Geçen Sebep  159
a6. Alternatif Nedensellik (Çift Nedensellik)  160
a7. Kümülatif Nedensellik (Neticenin Sebeplerin Toplamından Meydana Gelmesi)  161
a8. Rezerv Sebebin Önemsizliği (Varsayıma Dayalı Nedensellik)  162
ddd. Objektif Yüklenebilirlik (İsnadiyet) Teorisi  163
a1. Hakim Olabilirlik (Hükmedebilirlik)  164
a2. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinin Bulunmaması (Hukuka Aykırılık İlişkisi ya da Hukuka Uygun Alternatif Hareketler)  168
a3. Neticenin Normun Koruma Alanı (ya da Amacı) Dışında Kalması (Risk Bağlantısının (İlişkisinin) Bulunmaması)  169
a4. Hukuken Önemli Riskin ya da Tehlikenin Bulunmaması, İzin Verilmiş Bir Riskin Varlığı ya da Riskin Azaltılması  170
a5. Varsayıma Dayalı Nedensellik  171
e. Tipte Yer Alan Diğer Objektif Nitelikteki Unsurlar  171
2. Sübjektif Nitelikteki Unsurlar  172
a. Kast  172
aa. Tanım–Kavram  172
bb. Kastın Unsurları  173
aaa. Bilme Unsuru: (Düşünme ve Öngörme)  173
bbb. İstemek (İrade Etmek)  175
cc. Kastın Aranacağı Zaman– Eklenen Kast  177
dd. Kastın Çeşitleri  179
aaa. Genel Kast–Özel Kast  179
a1. Genel kast  179
a2. Özel Kast (Amaç, maksat, niyet, saik)  179
aa1. Genel Olarak  179
aa2. Özel Kastın İşlevi  180
bbb. Ani Kast–Tasarlama (Taammüt–Düşünce) Kastı  180
ccc. Doğrudan Kast–Dolaylı (Olası) Kast  182
ee. Olası Kast (Dolaylı–Gayrı Muayyen Kast)–Bilinçli Taksir  182
aaa. Genel Olarak  182
bbb. Olası Kastın Sonuçları (Sorumluluğun Kapsamı)  183
ccc. Olası Kastın Uygulanamayacağı Suç Tipleri  185
b. Taksir  185
3. Yaptırım  185
4. Tipin İncelenmesinden Çıkan Sonuçlar (Tipin Sentezi)  186
a. Suçun Temel ve Türemiş Biçimi  186
b. Suçun Birleşik Şekli  186
II. Hukuka Aykırılık  186
A. Genel Olarak  186
B. Hukuka Aykırılık ve Kusur Ayrımı  187
C. Hukuka Uygunluk Sebepleri  187
1. Genel Olarak  187
2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Niteliği  188
3. Özellikleri  188
4. Çeşitleri  190
a. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  190
aa. Kavram– Tanım  190
bb. “Kanun” Teriminin Anlamı  190
cc. Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi  191
aaa. Genel Olarak  191
bbb. Kapsam  192
ccc. Zor Kullanma Yetkisinin Aşamaları  192
b. Meşru Savunma  194
aa. Hukuki Niteliği  195
bb. Meşru Savunmanın Koşulları  195
aaa. Saldırıya İlişkin Koşullar  195
a1. Bir Saldırı Bulunmalı  195
a2. Saldırı Haksız Olmalı  196
a3. Saldırı Bir Hakka Yönelmiş Olmalı  198
a4. Saldırı Halen Mevcut, Gerçekleşmesi ya da Tekrarı Muhakkak Olmalı  198
bbb. Savunmaya İlişkin Koşullar  199
a1. Savunmada Zorunluluk Bulunmalı  199
a2. Savunma Saldırıya ve Saldırana Karşı Yapılmalı (Saldırı ile Savunma Arasında Nedensellik Bağlantısı Bulunmalı)  199
a3. Saldırı ile Oranlı (=Ölçülü) Olmalı  200
cc. Haksız Tahrik–Meşru Savunma İlişkisi  201
c. Hakkın Kullanılması  202
aa. Genel Olarak  202
bb. Koşulları  202
cc. Hakkın Kullanılması (İcrası) Durumları  202
aaa. Hekimlik Mesleğinin İcrası  202
bbb. Eleştiri Amacıyla Yapılan Düşünce Açıklamaları  204
ccc. Gazetecilik Mesleğinin İcrası  205
ddd. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  206
d. İlgilinin Rızası  208
aa. Hukuksal Nitelik  208
bb. Koşulları  208
aaa. Mağdurun Üzerinde Serbestçe Tasarrufta Bulunabileceği Bir Hakkın Varlığı  208
bbb. Rızaya Ehliyet  210
ccc. Rızanın Açıklanması  211
e. Yükümlülüklerin Çatışması  212
5. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması (TCK m. 27)  215
a. Sınırın Kasten Aşılması  215
b. Sınırın Taksirle Aşılması  215
c. Meşru Savunmada Sınırın Korku, Panik ya da Heyecan Gibi Nedenlerle Aşılması  216
d. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Hata ve Sınırın Aşılması  216
III. Kusurluluk  216
A. Kusurluluğun Koşulları  217
1. Kusur Yeteneğinin Varlığı  217
a. Kusur Yeteneği Kavramı  217
b. Kusur Yeteneğinin Bulunması Gereken Zaman  218
c. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  219
aa. Yaş Küçüklüğü  219
aaa. Genel Olarak  219
bbb. Yaşla İlgili Bazı Ön Sorunlar  220
ccc. Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığının Aynı Kişide Birleşmesi  221
ddd. Yaş Küçüklüğü Halleri  221
a1. 12 Yaşını Doldurmamış Çocuklar (TCK m.31/1)  221
a2. 13–15 Yaş Arasında Kalan Küçükler (TCK m. 31/2)  223
a3. 16–18 Yaş Grubu (TCK m. 31/3)  224
bb. Akıl Hastalığı  225
aaa. Akıl Hastalığı Nedeniyle, İşlenen Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarının Algılanamaması veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Önemli Derecede Azalması  226
a1. Kavram  226
a2. Tedbirin Süresi  227
bbb. Algılama Yeteneğinin Tümüyle Ortadan Kalkmaması ve Fakat İşlenen Fiille İlgili Olarak Önemli Derecede Olmamakla Birlikte Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Azalması  227
cc. Sağır ve Dilsizlik  228
dd. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  229
aaa. Geçici Nedenler  229
bbb. Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  229
2. Mazeret Sebepleri ve Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Hallerin Bulunmaması  232
a. Mazeret Sebepleri  233
aa. Zorunluluk (Zaruret) Hali (m. 25/2)  233
aaa. Zorunluluk Halinin Koşulları  233
a1. Tehlikeye İlişkin Koşullar  233
aa1. Ağır ve Muhakkak Bir Tehlikenin Varlığı  233
aa2. Tehlikenin Bir “Hakka” Yönelik Olması  234
aa3. Tehlikeye Bilerek Sebebiyet Verilmemesi  235
a2. Korunmaya İlişkin Koşullar  235
aa1. Tehlike ile Korunma Hareketi Arasında Nedensellik Bağının Olması  235
aa2. Tehlikeden Başka Türlü Korunma İmkanının Bulunmaması  236
aa3. İşlenen Fiil ile Tehlike Arasında Oran Bulunması  236
aa4. Tehlikeye Göğüs Germe Yükümlülüğünün Bulunmaması  237
bbb. Zorunluluk Hali ve Meşru Savunma Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Karşılaştırılması  237
bb. Amirin Emrini İfa (m. 24/2, 3, 4)  238
aaa. Genel Olarak  238
bbb. Hukuki Niteliği  238
ccc. Koşulları  239
a1. Bir Emir Bulunmalıdır  239
a2. Emir Meşru (Bağlayıcı) Olmalıdır  240
a3. Kanuna Aykırı Emir– Konusu Suç Olan Emir  241
cc. Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku veya Telaş Nedeniyle Aşılması (m.27/2)  244
b. Kusurluluğu Etkileyen (Kaldıran ya da Azaltan) Haller  245
aa. Cebir–Şiddet–Tehdit  245
bb. Kusurluluğu Azaltan Neden: Haksız Tahrik  248
aaa. Genel Olarak  248
bbb. Haksız Tahrikin Uygulama Koşulları  249
a1. Tahrik Teşkil Eden Haksız Bir Fiil Olmalıdır  249
a2. Haksız Fiil Failde Hiddet veya Şiddetli Elem Etkisi Meydana Getirmelidir  249
a3. Suç Bu Hiddet ve Şiddetli Elem Etkisi Altında İşlenmelidir  250
a4. Suç Tahriki Oluşturan Haksız Eylemi İşleyen Kimseye Karşı İşlenmelidir  250
ccc. Haksız Tahrikle İlgili Olarak Ortaya Çıkabilecek Sorunlar  250
c. Hata  251
aa. Kavram  251
bb. Suçun Maddi Unsurlarında Hata  252
aaa. Suçun Konusunda Hata  252
bbb. Nedensellik Bağında Hata  254
ccc. Suçun Maddi Unsurlarında Hatanın Sonuçları  255
cc. Suçun Nitelikli Unsurlarında (Ağırlatıcı ve Hafifletici Sebeplerde) Hata  256
dd. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenlere Ait Koşulların Varlığında Hata  258
aaa. Genel Olarak  258
bbb. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Hata  258
a1. Hukuka Uygunluk Sebebinin Varlığında Hata  258
a2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Koşullarında Hata  260
ccc. Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Nedenlerde Hata  263
ee. Şahısta Hata  264
ff. Hedefte Sapma  265
gg. Haksızlık Bilinci (Yasaklılık Yanılması)  268
§4. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN VE CEZALANDIRILMAYA ETKİLİ OLAN ŞARTLAR (TİPİKLİK DIŞINDA BULUNAN HUSUSLAR)  270
I. Genel Olarak  270
II. Ön Şartlar  270
III. Cezalandırılabilme Şartları  271
IV. Muhakeme Şartları  272
A. Şikayet  273
1. Tanım–Kavram  273
2. Özellikleri  273
B. İzin  275
C. Talep (İstem)  275
D. Karar  276
E. Uzlaşma  276
İkinci Bölüm
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
§1. TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMIŞ SUÇLAR  279
I. Genel Olarak  279
II. Teşebbüsün Şartları  280
A. Ön Şart: Suç Tipinin Teşebbüse Elverişli Olması  280
B. Suç İşleme Kastının Varlığı (Suç, Kasten İşlenen Suçlardan Olmalıdır)  281
C. Suçun İcrasına Elverişli Hareketlerle Doğrudan Doğruya Başlamak  281
1. Sübjektif Teori  282
2. Objektif Teoriler  282
D. Failin İşlemeyi Kastettiği Suçu Elinde Olmayan Nedenlerle Tamamlayamaması  284
1. Genel Olarak  284
2. Suçun Tamamlanması Kavramı  284
3. Suçun Bitmesi Kavramı ve Teşebbüs ile İlişkisi  285
III. Teşebbüs Halinde Verilecek Cezanın Belirlenmesi  286
IV. İşlenemez Suça Teşebbüs (Elverişsiz Teşebbüs)  287
A. Objektif Teori  287
B. Sübjektif Teori  288
C. Yeni Objektif Teori (Tehlike Teorisi)  288
D. Görüşümüz  289
V. Teşebbüste Özellik Gösteren Diğer Bazı Haller  289
VI. Gönüllü Vazgeçme  290
§2. TAKSİRLİ SUÇLAR  292
I. Taksir Kavramı  292
II. Taksirin Tanımı  293
III. Taksirin Unsurları  293
A. Fiilin Taksirle İşlenebilen Bir Suç Olması  294
B. Hareketin İradi Olması–Neticenin İstenmemiş Bulunması  294
C. Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemiş Olması  294
D. Neticenin Öngörülebilir Olması  295
E. Hareket ile Netice Arasında Nedensellik Bağının Varlığı  296
VI. Taksir Şekilleri  297
V. Bilinçli Taksir–Bilinçsiz Taksir  299
VI. Taksirli Suçlara İştirak  300
VII. Taksirli Suçlarda Verilecek Cezanın Belirlenmesi  302
VIII. Ceza Sorumluluğunun Kalkması  302
§3. İHMALİ HAREKETLE İŞLENEN SUÇLAR  303
I. Kavram  303
II. Gerçek İhmali Suçlar  304
III. Gerçek Olmayan İhmali Suçlar  304
§4. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLAR  305
I. Genel Olarak  305
II. Tanım–Çeşitleri–Koşulları  305
A. Tanım  305
B. Çeşitleri  306
C. Koşulları  307
III. Temel Suç ile Ağır veya Başka Netice Arasındaki Bağlantı  308
Üçüncü Bölüm
SUÇLULARIN ÇOKLUĞU: FAİLLİK VE İŞTİRAK
§1. KAVRAM  309
§2. SUÇA KATILANLARIN SORUMLULUĞU KONUSUNDAKİ SİSTEMLER  310
§3. TCK’NIN KABUL ETTİĞİ SİSTEM  311
I. Genel Olarak  311
II. Faillik  311
A. Birlikte (Müşterek) Faillik  311
1. Genel Olarak  311
2. TCK Anlamında Birlikte (Müşterek) Faillik  314
B. Dolayısıyla Faillik (TCK. m. 37/2)  315
III. Suç Ortaklığı (Şeriklik)  317
A. Suç Ortaklığının Koşulları  317
1. Birden Çok Kişi (Fail) Tarafından Yapılan ve Aralarında Nedensel Bağlantı Bulunan Birden Çok Hareketin Varlığı (Objektif Koşul)  317
2. Suça Katılma Kastı (İştirak İradesi) (Sübjektif Koşul)  317
3. Karar Verilen Suçun İşlenmesi (Bağlılık Kuralı)  318
B. Suç Ortaklığı Halleri  321
1. Azmettirme  321
a. Kavram  321
b. Azmettirmede Ağırlatıcı Sebep  322
c. Muhbir Suç Ortağı (TCK m. 38/3)  323
2. Yardım Etme  323
a. Suç İşlemeye Teşvik Etmek  324
b. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek  324
c. Fiilin İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunacağını Vaat Etmek  325
d. Suçun Nasıl İşleneceği Hususunda Yol Göstermek  325
e. Fiilin İşlenmesinde Kullanılan Araçları Sağlamak  325
f. Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmak  326
IV. Özgü Suçlarda İştirak  326
V. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  326
Dördüncü Bölüm
SUÇLARIN ÇOKLUĞU (SUÇLARIN İÇTİMAI)–
YASALARIN TEKLİĞİ (GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA)
§1. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (SUÇLARIN İÇTİMAI) HALLERİ  329
I. Bileşik Suç  329
A. Genel Olarak  329
B. Bileşik Suç Olarak Kabul Edilmeyen Haller  330
II. Zincirleme Suç  330
A. Tanım–Kavram  330
B. Koşulları  331
1. Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi  331
2. Aynı Suçun Değişik Zamanlarda İşlenmesi  333
3. Bir (Aynı) Suç İşleme Kararı  333
4. Mağdurun Aynı (Tek) Kişi Olması  334
C. Zincirleme Suçun Varlığının Sonucu  334
D. Zincirleme Suç Hükmünün Uygulanamayacağı Suçlar  335
E. Aynı Suçun Birden Fazla Kişiye Karşı Tek Bir Fiille İşlenmesi  335
III. Fikri İçtima  336
A. Terim–Kavram  336
B. Koşulları  337
1. Tek Fiil  337
2. Birden Fazla Farklı Suçun Oluşması (Kanunun Değişik Hükümlerinin İhlali)  338
§2. YASALARIN TEKLİĞİ (GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA)  339
ÜÇÜNCÜ KİTAP
CEZA HUKUKUNUN YAPTIRIMLARI, BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
§1. CEZA KAVRAMI VE CEZANIN (CEZALANDIRMANIN) AMAÇLARI  344
§2. CEZANIN NİTELİKLERİ  344
§3. CEZANIN TÜRLERİ  345
§4. TCK’DA YAPTIRIMLAR  346
I. Cezalar  347
A. Hapis Cezaları  347
1. Ağırlaştırılmış Hapis Cezası  347
2. Müebbet Hapis Cezası  347
3. Süreli Hapis Cezası  348
a. Kavram  348
b. Kısa Süreli Hapis Cezası ve Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  348
aa. Kısa Süreli Hapis Cezası  348
bb. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  349
aaa. Çevirmenin Koşulları  349
bbb. Çevirme Zorunluluğu  349
ccc. Çevirme Yasağı  351
ddd. TCK m. 5 ve m. 50  352
ggg. Çevirmeye Konu Yaptırımlar  353
a1. Adli Para Cezasına Çevirme  353
a2. Tedbire Çevirme  353
aa1. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderme  353
aa2. Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  353
aa3. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  353
aa4. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  354
aa5. Gönüllü Olarak Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma  354
aa6. Çevrilen Ceza ve Tedbirlere Uymamanın Yaptırımı  354
aa7. Önlemin Değiştirilmesi  355
cc. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Usulleri  355
B. Adli Para Cezası  356
1. Tanım–Kavram  356
2. Para Cezasına İlişkin Sistemler  357
3. TCK’da Para Cezası  357
4. Adli Para Cezasının İnfazı  358
II. Güvenlik Tedbirleri  358
A. Genel Olarak  358
B. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  360
C. Müsadere  365
1. Genel Olarak  365
2. Hukuki Nitelik  366
3. Müsaderenin Çeşitleri  366
4. Koşulları  366
a. Eşya Müsaderesi ve Koşulları (TCK m. 54/1, 3)  367
b. Eşdeğer Müsaderenin Koşulları (TCK m. 54/2)  369
c. TCK m. 54/4 Anlamında Müsaderenin Koşulları  370
5. Kazanç Müsaderesi  370
a. Genel Olarak  370
b. Hukuki Nitelik  370
c. Kazanç Müsaderesinin Koşulları  370
d. Kaim Değerlerin Müsaderesinin Koşulları  371
D. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  373
E. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  373
F. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  374
1. Kavram  374
2. Koşulları  374
a. Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması  374
b. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  376
3. Tekerrürde Süre  376
4. Tekerrürün Sonuçları  377
5. Özel Tehlikeli Suçlular  378
G. Sınır Dışı Edilme  380
H. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  382
1. İznin İptali  382
2. Müsadere  384
3. Hakimin Takdir Yetkisi  384
§5. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ  385
I. Cezanın Belirlenmesi  386
A. Genel Olarak  386
B. Ceza Türünün Belirlenmesi  387
C. Temel Cezanın Belirlenmesi  387
1. Genel Olarak  387
2. Cezanın Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar  388
a. Suçun İşleniş Biçimi  388
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar  389
c. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer  389
d. Suçun Konusunun Önem ve Değeri  389
e. Meydana Gelen Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı  390
f. Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı  391
g. Failin Güttüğü Amaç ve Saiki  391
3. Olası Kast ve Bilinçli Taksirin Dikkate Alınması  392
4. Nitelikli Hallerin Varlığı  392
D. Sonuç Cezanın Belirlenmesi  395
E. Cezanın Yukarı ve Aşağı Sınırlarının Aşılmaması  396
F. Cezanın Hesaplanması  397
1. Genel Olarak  397
2. Adli Para Cezalarının Hesaplanması  397
3. Cezaların İçtimaı (Birleştirilmesi)  398
a. Genel Olarak  398
b. Cezaların İçtimaı Sistemleri  399
c. Cezaların İçtimaı Kuralları  399
d. İçtima Kurallarını Uygulama Yetkisi  400
II. Cezanın Bireyselleştirilmesi  401
A. Cezanın Bireyselleştirilmesi Kavramı  401
B. Cezanın Bireyselleştirilmesi Araçları  401
1. Takdiri İndirim Nedenleri  401
2. Mahsup  403
a. Genel Olarak  403
b. Hukuki Esası  404
c. Mahsup Hükümlerinin Uygulanış Şekli  404
d. Adli Kontrol ve Mahsup  405
e. Yurtdışında Geçen Sürenin Mahsubu  405
3. Hapis Cezasının Ertelenmesi  406
a. Tanım–Kavram  406
b. Koşulları  407
aa. İşlenen Suçtan Dolayı Verilecek Cezanın Belli Ağırlıkta Olması  407
bb. Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olmak  408
cc. Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşması  410
c. Erteleme Kararı  411
d. Ertelemenin Koşula Bağlanması  411
e. Ertelemenin Denetime Tabi Tutulması: Denetimli Serbestlik  411
aa. Denetim Süresi  412
bb. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler  412
cc. Uzman Kişinin Görevlendirilmesi ve Görevleri  413
f. Ertelemenin Sonucu  413
g. Ertelemenin Düşmesi  413
DÖRDÜNCÜ KİTAP
DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER
§1. GENEL OLARAK  415
§2. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER  416
I. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  416
A. Genel Olarak  416
B. Sanığın Ölümü  416
C. Hükümlünün Ölümü  416
D. Mağdurun Ölümü  417
II. Af  417
A. Genel Olarak  417
B. Affın Çeşitleri  418
1. Genel Af  418
2. Özel Af  419
3. Cumhurbaşkanınca Af  419
III. Zamanaşımı  419
A. Genel Olarak  419
B. Dava Zamanaşımı  420
1. Dava Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar  421
2. Dava Zamanaşımı Süreleri  422
3. Dava Zamanaşımı Süresinin Kısalması  422
4. Dava Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi  423
5. Dava Zamanaşımı Süresinin Başlaması  423
a. Genel Olarak  423
b. Bazı Suçlar Bakımından Dava Zamanaşımı Sürelerinin Başlamasına İlişkin Özel Düzenlemeler  423
aa. Birden Çok Evlilik ve Hileli Evlenme Suçu (TCK m.230/1, 2, 3)  423
bb. İftira Suçu (TCK m.267)  424
6. Dava Zamanaşımının Durması  424
a. İzin – Karar  424
b. Bekletici Mesele  424
c. Kaçaklık Kararı  425
d. TCK Dışındaki Bazı Kanunlarda Zamanaşımının Durmasına İlişkin Hükümler  425
aa. Uzlaşma (CMK m.253 – 255)  425
bb. Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi (CMK m.171/2 vd.)  425
cc. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK. m.231/5 vd.)  426
dd. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Çocuk Hakkında Açılacak Kamu Davasının Ertelenmesi (ÇKK m.19)  426
ee. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (ÇKK m.23)  426
ff. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu Bakımından Geri Bırakma (m.20)  426
gg. Bankacılık Kanunu Bakımından Dosyanın Bilirkişiye Tevdii (m.165)  427
7. Dava Zamanaşımının Kesilmesi  427
a. Kesilme Halinde Dava Zamanaşımının Uzaması  428
b. Dava Zamanaşımının Kesilmesinin Şeriklere Etkisi  428
C. Ceza Zamanaşımı  428
1. Genel Olarak  428
2. Ceza Zamanaşımı Süreleri  429
3. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Halinde Ceza Zamanaşımı Süresinin Tespiti  429
4. Farklı Türde Cezalar İçeren Hükümlerde Ceza Zamanaşımı Süresinin Değerlendirilmesi  430
5. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kısalması  430
6. Ceza Zamanaşımı Süresinin Başlaması  430
a. Hükmün Kesinleşmesi  431
b. İnfazın Herhangi Bir Sebeple Kesilmesi  431
7. Ceza Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar  432
8. Ceza Zamanaşımının Durması  432
9. Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları  432
10. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  433
11. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilme Nedenleri  433
12. Kesilmenin Etkisi  434
13. Ceza Zamanaşımının Sonuçları  434
D. Müsadere Zamanaşımı  434
E. Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  435
IV. Uzlaşma  435
V. Önödeme  435
A. Genel Olarak  435
B. Önödeme Usulünün Uygulanacağı Suçlar  436
§3. DAVA VEYA CEZANIN DÜŞMESİNİN ETKİSİ  439
BEŞİNCİ KİTAP
KOŞULLU SALIVERİLME – ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ
§1. KOŞULLU SALIVERİLME (ŞARTLA SALIVERME–MEŞRUTEN TAHLİYE)  441
I. Tanım–Kavram  441
II. Koşulları  441
A. Hükmedilmiş Cezanın Bir Süre Çekilmiş Olması  441
B. İyi Hal  444
III. Koşullu Salıverilmeye Karar Verecek Mahkeme  444
IV. Koşullu Salıverilme Yasağı  444
V. Denetim Süresi–Denetimli Serbestlik  445
A. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması  447
1. Geri Alınmayı Gerektiren Haller  447
2. Geri Alınmanın Sonucu  447
3. Geri Almaya Karar Verecek Makam  448
B. Koşullu Salıverilmenin Sonucu  448
§2. ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ  448
Kaynakça  453
Kavramlar Dizini  457
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019