Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları – Somutlaştırma Yükü Fatih Karamercan  - Kitap

Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları – Somutlaştırma Yükü

2. Baskı, 
Mart 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
431
Barkod:
9789750267482
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
705,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitabın ilk baskısından bu yana neredeyse beş yılı aşkın bir süre geçmiştir. HMK'nın yürürlüğe girmesinden bu yana ise on yıl geçmiştir. Bu zaman zarfında, kitabın konusu ile ilgili olarak iki doktora ve iki doçentlik tezi savunulmuş ve sonrasında yayınlanmıştır. Yine bu zaman zarfında, HMK m. 119, 129, 130 ve 194 hükümlerinin uygulaması açısından da Yargıtay'ın görüşleri kısmen de olsa değişmiştir.
Kitabın ikinci baskısında, kitabın konusu ile ilgili olarak bu zamana kadar yayınlanmış genel eserler, monografik çalışmalar, makaleler incelenmiş ve bundan dolayı kitabın kaynakçası iki kat genişlemiştir. Ayrıca, kitabın ilk baskısındaki kaynakçada yer alan eserlerin çoğunun güncellenmesinden dolayı güncellenen bu eserler de kitabın ikinci baskısında dikkate alınmıştır.
Kitabın ilk baskısından (01.01.2016 tarihinden) sonra verilmiş Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları ile birlikte Yargıtay Hukuk Dairesi Kararları titizlikle incelenmiş ve ilgili olduğu kısımda bu kararlara yer verilmiştir. 01.01.2016 tarihinden önce verilmiş özelliği olan kararlar haricindeki kararların büyük bir çoğunluğu da kitaptan çıkarılmıştır. Aradan geçen zaman zarfında (numara sırası ile) Yargıtay 6., 7, 13., 17., 18., 19., 21., 22. ve 23. Hukuk Dairesi kapatılmış ve bu hukuk dairelerinin görevleri başka hukuk dairelerine devredilmiştir. Bu neden ile özelliği olan konular haricinde kapatılan Yargıtay Hukuk Daireleri'nin içtihatlarına azami derecede yer verilmemeye çalışılmıştır.
Kitaptaki sistematik bozulmamak kaydıyla, uygulamada yaşanan sorunlar göz önüne alınarak ikinci Bölüme "CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEM" isimli X. Başlık ve bu başlık altında alt başlıklar açılarak eser genişletilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Dava Dilekçesinin Unsurları
.
Dava Dilekçesinde Yer Alması Gereken Unsurların Eksik Olması Durumunda Yapılması Gerekenler
.
Cevap Dilekçesinin Unsurları
.
Cevap Dilekçesinde Yer Alması Gereken Unsurların Eksik Olması Durumunda Yapılması Gerekenler
.
Somutlaştırma Yükü (Dava Dilekçesinin Unsurları Bakımından)
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İkinci Baskıya Önsöz 
7
Önsöz 
9
Kısaltmalar 
23
GİRİŞ 
25
DAVA DİLEKÇESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 
25
I. Bölüm
DAVA DİLEKÇESİNİN UNSURLARI VE DAVA DİLEKÇESİNDE
YER ALMASI GEREKEN UNSURLARIN EKSİK OLMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
I. MAHKEMENİN ADI 
29
A. Genel Olarak 
29
B. Mahkemenin Adının Belirtilmemesi Durumunda Yapılması Gereken İşlem 
31
II. DAVACI İLE DAVALININ ADI, SOYADI VE ADRESLERİ 
33
A. Genel Olarak 
33
B. Davacının Adresinin Hiç Belirtilmemesi Durumunda Yapılması Gereken İşlem 
35
1. Genel Olarak 
38
2. Davacının Adresi Belirtilmemiş Ancak Dava Dilekçesine Ekli Vekaletnamede Davacının Adresi Mevcutsa Mahkemece Kesin Süre Verilip Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemez 
38
a. Davacı Kurumun Adresinin Belirtilmemesi Durumu 
50
b. Şikayet Dilekçesinde Davacının Adresinin Belirtilmemesi Durumu 
51
C. Davalının Adresinin Belirtilmemesi Durumunda Yapılması Gereken İşlem 
52
1. Genel Olarak 
52
2. Davalının Adresi Belirtilmemiş ve de Mahkemece Verilen Usulüne Uygun İhtaratlı Kesin Süreye Rağmen Bu Eksiklik Giderilmemişse Davanın Usulden Reddine Değil Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmelidir 
53
3. Davalının Adresi Belirtilmemiş Ancak Dava Dilekçesinde T.C. Kimlik Numarası Mevcutsa Mahkemece Kesin Süre Verilip Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemez 
57
5. Davalının Adresi Belirtilmemiş Olsa Dahi Mahkemece Kesin Süre Verilip Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği Gibi Davalının Adresi de Mahkemece Tespit Edilmelidir 
68
a. Davalı Kurumun veya Şirketin Adresinin Belirtilmemesi Durumu 
82
b. Şikayet Dilekçesinde Karşı Tarafın Adresinin Belirtilmemesi Durumu 
86
6. Davalının Adresi Belirtilmiş Ancak Belirtilen Adrese Tebligat Yapılamamış İse Mahkemece Kesin Süre Verilip Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği Gibi Davalının Adresi de Mahkemece Tespit Edilmelidir 
89
7. Davalının Adresi Belirtilmeden Mernis Adresi Olarak Yazılması Durumunda Davacıya Davalının Adresini Bildirmesi İçin Süre Verilmelidir 
95
8. Özel Kanunlardaki Ayrık Durumlar (Davalının Adresinin Hiç Belirtilmemesi Durumuna İlişkin) 
96
a. Kamulaştırma Kanunu Hükümleri 
96
b. Kadastro Kanunu Hükümleri 
98
III. DAVACININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI 
100
A. Genel Olarak 
100
B. Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının Belirtilmemesi Durumunda Yapılması Gereken İşlem 
101
1. Davacının T.C. Kimlik Numarası Belirtilmemiş Ancak Dava Dilekçesine Ekli Vekaletnamede Davacının T.C. Kimlik Numarası Mevcutsa Mahkemece Kesin Süre Verilip Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemez 
101
2. Şikayet Dilekçesinde Şikayet Edenin T.C. Kimlik Numarasının Belirtilmemesi Durumunda 6100 Sayılı HMK 119. Maddesine Dayanılarak Başvuru Reddedilemez. 
102
C. Davalının T.C. Kimlik Numarasının Belirtilmesi Zorunlu Olmamakla Birlikte Buna Dayanılarak Davanın Usulden Reddine Karar Verilemez 
103
IV. TARAFLARIN KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN VE DAVACI VEKİLİNİN ADI, SOYADI VE ADRESLERİ 
104
A. Genel Olarak 
104
B. Tarafların Kanuni Temsilcilerinin ve Davacı Vekilinin Adı, Soyadı ve Adreslerinin Belirtilmemesi Durumunda Yapılması Gereken İşlem 
104
1. Davacının ve Vekilinin Adresi Belirtilmemiş ve de Mahkemece Verilen İhtaratlı Kesin Süreye Rağmen Bu Eksiklik Giderilmemişse Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmelidir 
105
3. Davacı Vekilinin Bildirdiği Adrese Değil de Re’sen Nazara Alınan Vekaletnamedeki Yazılı Adresine Tebligat Yapılmış Olması ve Davacı Vekilinin de Bunun Sonuçlarına Katlanılması Beklemek Hukuki Dinlenilme Hakkının İhlali Sonucunu Doğurur 
109
V. DAVANIN KONUSU VE MALVARLIĞI HAKLARINA İLİŞKİN DAVALARDA, DAVA KONUSUNUN DEĞERİ 
112
A. Genel Olarak 
112
B. Davanın Konusunun ve Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda, Dava Konusunun Değerinin Belirtilmemesi Durumunda Yapılması Gereken İşlem 
114
1. Dava Konusu Taşınmaz Gösterilmese de Deliller Kısmında ve Dava Dilekçesinin Açıklamalar Kısmında Belirtilen Taşınmazın Dava Konusu Olduğunun Kabulü Gerekir 
116
2. Dava Konusu Taşınmazın Usulüne Uygun İhtaratlı Süreye Rağmen Gösterilmemesi Davanın Reddini Gerektirir 
117
3. Davacıların Dava Konusu Taşınmazları Altı Farklı Dilekçe İle Bildirmesinin Yargılama Usulüne Uygun Olmadığı Söylenemez 
121
4. Dava Konusunun Değeri Belirtilmese Bile Dilekçeden Anlaşıyorsa veya Harca Esas Değer Belirtilmişse Bu Eksiklik Sayılmaz 
122
5. Dava Konusunun Değeri Belirtilmemişse Bu Giderilebilecek Eksikliklerden Olup Bu Konuda Süre Verilmelidir 
131
6. Dava Konusunun Değeri Belirtilmemişse Bu Konuda Kesin Süre Verilemez ve Buna Dayanılarak Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemez 
133
7. Dava Konusunun Değeri Belirtilmemişse Bu Konuda Kesin Süre Verilemez ve Buna Dayanılarak Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmelidir 
134
8. Dava Konusunun Değeri Eksikse Tamamlatılması Gerekir 
135
9. Malvarlığına İlişkin Olmayan Davalarda Dava Konusunun Değerini Göstermeye Gerek Yoktur 
137
VI. DAVACININ İDDİASININ DAYANAĞI OLAN BÜTÜN VAKIALARIN SIRA NUMARASI ALTINDA AÇIK ÖZETLERİ 
142
A. Genel Olarak 
142
B. Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetlerini Hiç Belirtmemesi Durumunda Yapılması Gereken İşlem 
142
C. Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetlerini Eksik Belirtmesi Durumunda Yapılması Gereken İşlem 
145
1. Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetlerini, Dava Dilekçesinde Belirtmemiş Olması Durumunda Davacıya HMK 119/2 Gereğince Süre Verilmelidir 
146
2. Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetlerini, Dava Dilekçesinde Belirtmemiş Olması Durumunda Davacıya HMK 119/2 Gereğince Süre Verilmesine Gerek Yoktur 
149
3. Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetlerini, Dava Dilekçesinde Belirtmemiş Olması Davanın Esasının İncelenmesine Engel Değildir 
151
4. Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetlerini, Dava Dilekçesinde Belirtmemiş Olması Durumunda İhtaratlı Kesin Süre Verilmesine Rağmen Bu Eksik Olan Hususları Tamamlamaması Nedeniyle Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerekir 
156
5. Davacının Sonradan İleri Sürdüğü Vakıa, Dava Dilekçesinde Bildirdiği Vakıaların Delili Niteliğinde İse, Dava Sebebinin (İddianın) Genişletilmesinden Söz Edilemez 
157
6. Dava Dilekçesinde Gösterilmeyen (Bildirilmeyen) Bir Vakıa, İzahat İsteme (veya İzahat Verme) Bahanesi İle (Davalının Rızası Olmadıkça) Sonradan İleri Sürülemez 
159
VII. İDDİA EDİLEN HER BİR VAKIANIN HANGİ DELİLLERLE İSPAT EDİLECEĞİ 
160
A. Genel Olarak 
160
B. İddia Edilen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği Hususunun Belirtilmemesi Durumunda Yapılması Gereken İşlem 
162
1. İddia Edilen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceğinin Belirtilmemesi Durumunda Davacıya HMK 119/2 Gereğince Süre Verilmelidir 
162
2. İddia Edilen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceğinin Belirtilmemiş Olması Davanın Esasının İncelenmesine Engel Değildir 
165
3. Dayanılmayan Delilin Bildirilmesi İçin Ön İnceleme Aşamasında Verilen Süre Sonuç Doğurmaz. 
165
4. Yemin Delili Hakkında İBK Başvurum 
166
5. Yemin Delili Hakkında YİBHGK Kararı 
177
VIII. DAYANILAN HUKUKİ SEBEPLER 
191
A. Genel Olarak 
191
B. Dayanılan Hukuki Sebeplerin Belirtilmemesi Durumunda Yapılması Gereken İşlem 
193
1. Dayanılan Hukuki Sebep Anlaşılamıyorsa Açıklattırılmalıdır 
194
2. Dayanılan Hukuki Sebebin Belirtilmemesi Dava Şartı Olarak Değerlendirilemez 
195
3. Dayanılan Hukuki Sebebin Belirtilmemesi Durumunda Kesin Süre Verilemeyeceği Gibi Kesin Süre Verilse Dahi Buna Dayanılarak Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemez 
196
4. Dayanılan Hukuki Sebep Yanlış Gösterilse Bile Hâkim, Türk Hukukunu Re’sen Uygulamalıdır 
197
5. Dayanılan Hukuki Sebep Belirtilmese Bile Hâkim, Türk Hukukunu Re’sen Uygulamalıdır 
198
6. Hâkim, Tarafların İleri Sürdükleri Maddi Vakıalarla Bağlı İse de Tarafların Yapmış Oldukları Hukuksal Nitelendirmelerle Bağlı Değildir 
201
IX. AÇIK BİR ŞEKİLDE TALEP SONUCU 
209
A. Genel Olarak 
209
B. Talep Sonucunun Hiç Belirtilmemesi Durumunda Yapılması Gereken İşlem 
209
C. Talep Sonucunun Çelişkili veya Belirsiz Olması Durumunda Yapılması Gereken İşlem 
210
1. Genel Olarak 
210
2. İhtiyatî Tedbir İstemlerinde Talep Sonucunun Çelişkili veya Belirsiz Olması Durumunda Yapılması Gereken İşlem 
212
D. Talep Sonucunun HMK 119/2 Gereği Verilen İhtaratlı Kesin Sürede Açıklanmaması Durumunda Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilir 
212
E. Talep Sonucunun Belirsiz Olması Durumunda Hâkimin Davayı Aydınlatma Görevi Kapsamında Davacının Talebi Açıklattırılmalıdır 
220
F. Taraf Talep Sonucunun Açıklanması Dışında Dava Dilekçesinde Bildirdiği Vakıaları ve Bunların İspatına Yönelik Delilleri Genişletemez 
221
G. Aracın Rayiç Değerinin Yarısı Üzerinden Tazminat İsteğinde Bulunduğu Belirtildiğinden Talep Sonucu Açıklanmıştır 
222
X. DAVACININ, VARSA KANUNİ TEMSİLCİSİNİN VEYA VEKİLİNİN İMZASI 
222
A. Genel Olarak 
222
B. Davacının, Varsa Kanuni Temsilcisinin veya Vekilinin İmzasının Bulunmaması Durumunda Yapılacak İşlem 
223
1. İmza Eksikliğinin HMK 119/2 Gereği Verilen Sürede Tamamlanmaması Durumunda Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilir 
224
2. İmza Eksikliği Tamamlanabilen Bir Unsur Olup Söz Konusu Eksikliğin Tamamlanması İçin Süre Verilmesi Gerekir 
225
XI. HMK 119/1 MADDESİNDEKİ (a), (d), (e), (f) ve (g) BENTLERİNİN EKSİK OLMASI DURUMUNDA YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NA GÖRE YAPILACAK İŞ 
226
XII. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR 
230
B. Dava Dilekçesi Niteliğinde Olmayan Dilekçeye İlişkin Olarak HMK 119/2 Hükmüne Göre Davacıya İhtaratlı Kesin Süre Verilmelidir 
231
D. Yabancı Ülkede Yaşayanlara Karşı Açılan Davaların Uygulaması 
235
E. Türk Vatandaşı Olmayanlara Karşı Açılan Davaların Uygulaması 
236
F. Davalının Cezaevinden Çıkması Sonrasında Mernis Adresinin Bulunmaması Durumunda Mahkemece Yapılacak İş 
237
H. İradi Taraf Değişikliği Durumu 
241
1. Genel Olarak 
241
2. Taraf Değişikliği ve Taraf – Dava Ehliyeti İlişkisi 
275
3. İradi Taraf Değişikliğinin Koşulları Oluşmuşsa İcra Takiplerinde de Uygulanır 
291
4. Ölü Kişiye Karşı Açılmış Olan Davadaki Durum 
299
I. Şikayet Dilekçesinin İçeriği 
310
İ. Çekişmesiz Yargı İşleri 
321
II. Bölüm
CEVAP DİLEKÇESİNİN UNSURLARI VE CEVAP DİLEKÇESİNDE YER ALMASI GEREKEN UNSURLARIN EKSİK OLMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
I. MAHKEMENİN ADI 
323
A. Genel Olarak 
323
B. Mahkemenin Adının Belirtilmemesi Durumunda Yapılması Gereken İşlem 
323
II. DAVACI İLE DAVALININ ADI, SOYADI VE ADRESLERİ 
324
A. Genel Olarak 
324
B. Davacı İle Davalının Adı, Soyadı ve Adreslerinin Belirtilmemesi Durumunda Yapılması Gereken İşlem 
324
III. DAVALININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI 
326
A. Genel Olarak 
326
B. Davalının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının Belirtilmemesi Durumunda Yapılması Gereken İşlem 
326
IV. TARAFLARIN KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN VE DAVACI VEKİLİNİN ADI, SOYADI VE ADRESLERİ 
326
A. Genel Olarak 
326
B. Tarafların Kanuni Temsilcilerinin ve Davacı Vekilinin Adı, Soyadı ve Adreslerinin Belirtilmemesi Durumunda Yapılması Gereken İşlem 
326
V. DAVALININ SAVUNMASININ DAYANAĞI OLAN BÜTÜN VAKIALARIN SIRA NUMARASI ALTINDA AÇIK ÖZETLERİ 
327
A. Genel Olarak 
327
B. Davalının Savunmasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetlerini Belirtmemesi Durumunda Yapılması Gereken İşlem 
327
VI. SAVUNMANIN DAYANAĞI OLARAK İLERİ SÜRÜLEN HER BİR VAKIANIN HANGİ DELİLLERLE İSPAT EDİLECEĞİ 
329
A. Genel Olarak 
329
B. Savunmanın Dayanağı Olarak İleri Sürülen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği Hususunun Belirtilmemesi Durumunda Yapılması Gereken İşlem 
329
VII. DAYANILAN HUKUKİ SEBEPLER 
330
A. Genel Olarak 
330
B. Dayanılan Hukuki Sebeplerin Belirtilmemesi Durumunda Yapılması Gereken İşlem 
330
VIII. AÇIK BİR ŞEKİLDE TALEP SONUCU 
330
A. Genel Olarak 
330
B. Talep Sonucunun Hiç Belirtilmemesi Durumunda Yapılması Gereken İşlem 
331
IX. DAVALININ VEYA VARSA KANUNİ TEMSİLCİSİNİN YAHUT VEKİLİNİN İMZASI 
331
A. Genel Olarak 
331
B. Davalının veya Varsa Kanuni Temsilcisinin Yahut Vekilinin İmzasının Bulunmaması Durumunda Yapılacak İşlem 
331
X. CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEM 
332
A. Dilekçeler Aşaması Açısından 
332
B. Delillerin Gösterilmesi Açısından 
333
C. Savunmanın Genişletilmesi Ve Değiştirilmesi Yasağı Açısından 
342
III. Bölüm
SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ
(DAVA DİLEKÇESİNİN UNSURLARI BAKIMINDAN)
I. SOMUTLAŞTIRMA VE SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ KAVRAMI 
357
II. SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜNÜN AMACI 
359
III. İDDİA YÜKÜ İLE İLİŞKİSİ 
361
A. Genel Olarak 
361
B. İddia Yükünün Hiç Yerine Getirilmemiş Olması Durumunda Yapılması Gereken İşlem 
367
IV. SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜNÜN KAPSAMI 
369
A. Genel Olarak 
369
B. Somutlaştırma Yükünün Yerine Getirilmemiş Olması Durumunda Yapılması Gereken İşlem 
370
1. Genel Olarak 
370
2. Şikayet Dilekçesi Açısından Somutlaştırma Yükü 
396
Örnek Dava Dilekçesi 
403
Örnek Cevap Dilekçesi 
408
Kaynakça 
415
Kararlar Dizini 
419
Kavramlar Dizini 
429