Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması "6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre" Doç. Dr. İlhan Ege, Önder Ege  - Kitap

Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması

"6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre"

1. Baskı, 
Kasım 2017
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
378
Barkod:
9789750245572
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
490,00
İndirimli (%74):
126,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Yatırımcının korunması konusunun daha iyi anlaşılması için tüm boyutlarıyla, yani hukuki ve finansal boyutlarıyla incelenmesinde büyük fayda olacaktır. Çünkü bu iki boyut birbirinin iç içine girmiştir. Her hangi birisinin göz ardı edilmesi konunun bir tarafının eksik olmasına neden olacaktır. Bu çalışmanın diğer çalışmalardan önemli bir farkı finans ve hukuk boyutuyla yatırımcı ve yatırımcının korunması konusunun incelenmesidir. Ayrıca Asimetrik Bilgi kavramı da kitap içerisinde değinilen hususlardan biridir. Bu yönü ile çalışmanın hukuk ve finans alanında çalışanlara faydalı olacağı umulmaktadır.
Kitap bu kapsamda ekleri ile bir bütün olarak uygulayıcılara ana hatları ile sermaye piyasasında yatırımcının korunması sorununu sunmak gayreti içindedir. Sermaye piyasası ile ilgili bir çalışma finans ve hukuki boyutları birlikte incelendiğinde daha verimli olabilir, düşüncesi ile bu çalışma yazarlar tarafından kaleme alınmıştır.
Kitap ekinde 2006 tarihinden itibaren yapılan Sermaye Piyasasına ilişkin tüm değişiklikler başlık halinde tek tek sunulmuştur. Böylelikle okur ihtiyaç duyduğu değişiklik metnine kolayca SPK web sayfasından ulaşabilme imkânına sahip olacaktır. Ayrıca ekte güncel Yargıtay kararlarına da yer verilmiştir. Birkaç tane ceza ile ilgili Yargıtay kararı da özellikle kitaba dâhil edilmiş, böylece yatırımcıya zarar veren fiillerdeki cezai sorumluluk olgusuna dikkat çekilmek istenmiştir. Yargıtay kararlarının özellikle konu ile ilgili hukukçulara önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Finansal Piyasalar, Asimetrik Bilgi ve Piyasa Türleri
.
Sermaye Piyasasında Yatırımcı Kavramı
.
Yatırımcının Korunması İle İlgili Hukuki Düzenlemeler
.
Sermaye Piyasası Faaliyetlerinde Yatırımcının Korunması
.
Yatırımcının Aracı Kurumlardan Kaynaklanan Risklere Karşı Korunması İlkesi
.
İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller ve Sermaye Piyasası Suçları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar Cetveli 
11
Giriş 
13
Birinci Bölüm : 
FİNANSAL PİYASALAR, ASİMETRİK BİLGİ VE PİYASA
TÜRLERİ 
17
I. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI 
17
II. FİNANSAL PİYASALARDA ASİMETRİK BİLGİ 
18
III. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ 
21
IV. FİNANSAL PİYASALARIN İŞLEVLERİ 
22
İkinci Bölüm : SERMAYE PİYASASINDA YATIRIMCI KAVRAMI 
25
I. GENEL OLARAK YATIRIMCI KAVRAMI 
25
II. SERMAYE PİYASASI KAVRAMI VE UNSURLARI 
26
III. SERMAYE PİYASASI TÜRLERİ 
28
IV. HİSSE (PAY) KAVRAMI 
29
Üçüncü Bölüm : 
YATIRIMCININ KORUNMASI İLE İLGİLİ HUKUKİ
DÜZENLEMELER 
37
I. GENEL OLARAK 
37
II. TÜRK TİCARET KANUNU (TTK) HÜKÜMLERİ 
40
III. SERMAYE PİYASASI KANUNU HÜKÜMLERİ 
44
IV. YÖNETMELİKLER, TEBLİĞLER VE İLKE KARARLARI 
45
Dördüncü Bölüm : 
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ
KORUNMASI 
47
I. GENEL OLARAK 
47
II. SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN TEMEL AMACI 
48
A. Genel Olarak 
48
B. Sermaye Piyasası Kurulu 
49
C. Halka Açık Anonim Ortaklıkların Sermaye Piyasası Kanunu Kurallarına Tabi Olması 
64
1. Genel Olarak 
64
2. Kurumsal Yönetim ile İlgili Kurallar 
65
3. Elektronik Genel Kurul Sistemi 
69
4. Kayıtlı Sermaye Sistemi 
70
5. Kar Payı Dağıtımı ile İlgili Düzenleme 
74
6. Nitelikli İşlemler ile İlgili Esaslar 
76
D. Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı 
76
III. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİ 
79
IV. SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA YATIRIMCININ KORUNMASINDA İKİNCİL MEVZUATIN ÖNEMİ 
82
V. ARACI KURUMLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
84
A. Genel Olarak 
84
B. Aracı Kurumların Yükümlülükleri 
85
VI. YATIRIMCININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
86
Beşinci Bölüm : 
YATIRIMCININ ARACI KURUMLARDAN KAYNAKLANAN
RİSKLERE KARŞI KORUNMASI İLKESİ 
89
I. GENEL OLARAK 
89
II. ARACI KURUMLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN MALİ RAPOR VE TABLOLAR 
94
III. KAMUYU AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
96
IV. TEDRİCİ TASFİYE 
98
V. İFLAS HALİNDEKİ YÜKÜMLÜLÜK 
100
VI. YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ 
102
VII. MÜŞTERİ VARLIKLARININ İZLENMESİ 
104
VIII. TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLAR BİRLİĞİ 
106
IX. BORSA İSTANBUL 
109
A. Genel Olarak 
109
B. Borsa İstanbul ve Hisse Yatırımcısının Korunması 
111
C. Borsa İstanbul’un Yatırımcıya Karşı Sorumluluğu 
118
D. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Projesi 
119
Altıncı Bölüm : 
İDARİ PARA CEZASI GEREKTİREN FİİLLER VE
SERMAYE PİYASASI SUÇLARI 
123
Sonuç 
129
EKLER 
133
Ek 1: Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ 
133
Ek 2: Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 
147
Ek 3: Borsa İstanbul Ana Sözleşmesi 
165
Ek 4: Mevzuat Değişiklikleri 
189
Ek 5: Yatırımcının Korunması ile İlgili Seçilmiş Yargıtay Kararları 
325
Kaynakça 
367
Kavramlar Dizini 
379