Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı
Patent ve Faydalı Model Hukuku
Uygulamada Patent ve Faydalı Model Davaları
Kasım 2020 / 3. Baskı / 736 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 178.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 2. Şubat2019 175.00 TL 125.00 TL (%29) Sepete Ekle
   

2000'li yılların başlarında kurulan Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleri Hakimlerinden biri olarak bu alanda çok uzun yıllardır görev yapan Sayın İlhami Güneş ülkemizde bugüne kadar yetişen az sayıdaki uzman kişilerden biri olup, çok ciddi deneyimlere sahip çok değerli bir hukukçumuzdur.

Ülkemizde fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında birçok değerli eserin yazarı olan Sayın İlhami Güneş'in "Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Patent ve Faydalı Model Hukuku" adlı eseri, hem 551 Sayılı KHK hem de 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri kapsamında ülkemizdeki patent ve faydalı model uygulamaları konusunda yayınlanmış ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır. Bu eser, sade ve çok kolay anlaşılır dili ile sınai mülkiyet hukukunda temel kavramlar, komşu disiplinlerdeki kavramların patent hukuku ile ilişkilerinden başlayarak, patentlenebilirlik şartları, hak sahipliği, tescil ve itiraz işlemleri, korumanın kapsamı, tecavüz, tazminat ve hükümsüzlük davaları, zarar görenlerin dava hakkı konuları ve Yargıtay içtihatlarını içermektedir.

Bu eser sadece bu alanda faaliyet gösteren hukukçular, patent vekilleri ve sınai mülkiyet uzmanları için değil aynı zamanda bu alanda eğitim gören ve ileride bu alanda çalışmak isteyen herkes için son derece yararlı bir rehber olup, gelecekte oluşacak içtihatlar ve doktrinler için de çok önemli bir kaynak olarak literatürde yerini alacaktır.

Sayın Güneş'i bizlere bu değerli eseri kazandırdığı için gönülden kutluyorum ve eseri bu alanda çalışan veya çalışmak isteyen herkese şiddetle tavsiye ediyorum.

Uğur G. YALÇINER

Konu Başlıkları
Patent Hukukunda Amaç ve Temel Kavramlar
Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Patent Hükümleriyle Gelen Yenilikler
Patentin Tescil Şartları ve Buluş Basamağının Belirlenmesi
Patent Hak Sahipliği, İşçi Buluşları ve Serbest Buluş
Patentin Hukuki İşlemlere Konu Edilmesi; Devri
Lisansa Konu Edilmesi ve Zorunlu Lisans
Patentin Koruma Kapsamı
Patent Sahibinin Hakları ve Patentten Doğan Hakkın Sınırları
Patentten Doğan Çekişmeler
Hukuki Koruma Yolları Tecavüz, Tazminat ve Hükümsüzlük Davaları
Faydalı Model Hakkı, Tescil Şartları, Koruma Kapsamı
İhlal ve Hakkın Sona Ermesi, Hükümsüzlük
Konuyla İlgili İçtihatlar
Barkod: 9789750264030
Yayın Tarihi: Kasım 2020
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 736
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Önsöz  7
Giriş  17
1. Bölüm
TARİHÇE, TANIMLAR, KAYNAKLAR,
PATENT HUKUKUNDA AMAÇ VE
TEMEL KAVRAMLAR, SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NUN
PATENT HÜKÜMLERİYLE GELEN YENİLİKLER
I. PATENT HUKUKU’NUN TARİHÇESİ  21
II. TÜRK PATENT HUKUKU’NUN KISA TARİHÇESİ  22
III. PATENT HUKUKU’NUN KAYNAKLARI  24
IV. PATENT HUKUKU’NUN AMAÇ VE İŞLEVİ  26
V. SINAİ MÜLKİYET HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR  29
A. Patent Hukuku Alanındaki Önemli Kavramlar  30
1. Patent Tescili ve Buluş  30
a. Buluş Sahibi  33
b. Buluşçu  35
c. Serbest Buluş ve Hizmet Buluşu  35
2. Patent Hukukunda Yenilik Kavramı  36
3. Patent Hukukunda Buluş Basamağı  39
4. Faydalı Model Tescili  40
5. Avrupa Patenti  42
VI. KOMŞU DİSİPLİNLERDEKİ KAVRAMLAR VE PATENT HUKUKU İLE İLİŞKİLERİ  42
A. Tasarım Tescil Belgesi ve Yeni Tasarım  42
B. Entegre Devre Topoğrafyaları Üzerindeki Koruma  44
C. Yeni Bitki Çeşitleri Üzerindeki Islahçı Hakları  46
D. Haksız Rekabet ve Know–How  47
VII. SINAİ MÜLKİYET KANUNU SİSTEMİNDE PATENT HAKKININ KORUNMASI
İLKESİ VE PATENTTEN YARARLANABİLECEK KİŞİLER  51
A. Patent Hakkından Yararlanabilecekler  51
B. Patent Hakkının Korunması İlkesi  53
C. İstemlere Dayalı Koruma İlkesi  54
1. Ana İstem  57
2. Bağımlı İstem  58
3. Çoklu Bağımlı İstem  58
VIII. PATENT VERİLEMEYEN KONULAR VE BULUŞLAR  58
A. Buluş Niteliğinde Olmadıkları İçin Patent Verilemeyenler  60
B. Belli Özelliği Olan Buluşlar Patentten İstisna Edilmiştir  66
IX. BULUŞ SAHİPLİĞİNDEN DOĞAN HAKLAR VE TESCİLİN NİTELİĞİ  69
X. PATENT BAŞVURUSU VE RÜÇHAN HAKKI  71
2. Bölüm
PATENTİN TESCİL ŞARTLARI VE
BULUŞ BASAMAĞININ BELİRLENMESİ
I. GENEL OLARAK PATENT TESCİLİ  73
II. PATENT VERİLEBİLİRLİK ŞARTLARI  75
A. Patent Süreci ve Şekli Şartlar  76
B. Buluşun Patentlenmesi İçin Aranan Olumlu Unsurlar  79
1. Patent Bakımından Yenilik Şartı ve Yeniliğin Bozulmadığı Haller  80
a. Objektif Yenilik  89
b. Özellikli Yenilik Halleri  98
2. Buluş Basamağı; Tekniğin Bilinen Durumunu Nitelikli Olarak Aşmak  106
3. Buluş Sanayiye Elverişlilik Özelliği Taşımalıdır  115
III. BULUŞ BASAMAĞININ İNCELENMESİ USULÜ  117
A. Buluş Basamağının İncelenmesinde Anahtar Konular  121
1. Tekniğin İlgili Alanında Uzman Kişi  121
2. En Yakın Teknik Öğretinin Belirlenmesi Gereği  123
3. Çözümü Hedeflenen Teknik Bilginin Belirlenmesi  126
4. Buluş Basamağının Belirlenmesinde Ürünün Ticari Başarısının Etkisi  128
IV. BULUŞA PATENT VERİLEMEYECEK KONULAR VE BİLGİSAYAR PROGRAMI İLE ÇALIŞAN BULUŞLAR  128
A. Patentten İstisna Edilen Konular  128
B. Bilgisayar Programı ile Çalışan Buluşlar  135
V. PATENT BAŞVURUSUNUN FAYDALI MODELE VE FAYDALI MODEL BAŞVURUSUNUN PATENTE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ  139
3. Bölüm
PATENT HAK SAHİPLİĞİ,
İŞÇİ BULUŞLARI VE SERBEST BULUŞ
I. BULUŞLARIN PATENT VEYA FAYDALI MODEL BELGESİ VERİLMEK SURETİYLE KORUNMASI  141
A. Buluş ve Patent Hakkı  141
1. Buluş / Patent Tipleri  144
a. Ürün Patentleri / Buluşları  144
b. Usul Patentleri / Buluşları  145
2. Patentten Doğan Hakkın Özellikleri  146
a. Özel Hukuk Alanına İlişkin Tekelci (İnhisari) Yetkiler Sağlaması  146
b. Mutlak Hak Niteliği Taşır  148
c. Süreyle Sınırlıdır  148
d. Devir ve Ferağı Mümkündür  148
e. Ülkesellik İlkesine Tabidir  149
B. Buluş Hakkından Yararlanacaklar  150
II. PATENTE HAK SAHİPLİĞİ  151
A. Gerçek Buluş Sahipliği  152
B. Tescilin Önemi ve Faraziyenin Yaşam Süresi  153
C. Buluş Sahipliği Sorunu; Ferdi ve Müşterek Buluş  154
D. Çalışanların buluş sahipliği  156
1. Genel Olarak  156
2. Çalışan Kavramı, Çalışan Sayılanlar  158
3. Hizmet Buluşları  159
a. Hizmet Buluşunun Sahibi  161
b. Hizmet Buluşunda İşçinin Hakları  162
4. Serbest Buluşlar  165
5. Kamu Hizmeti Görenler ve Üniversite Mensuplarının Buluşları  166
6. Kamu Destekli Proje Buluşları  167
7. Avrupa Birliği’nde İşçi Buluşları  167
a. Genel Olarak  167
b. Avrupa Patent Sözleşmesinde İşçi Buluşları  168
c. İngiliz Hukuku’nda İşçi Buluşu ve İşverenin Mali Çıkarları  168
d. Alman Hukuku’nda İşçi Buluşları  169
8. Ülkemizde İşçi Buluşlarına Uygun Bedel Tayini, Tahkim  172
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  177
4. Bölüm
PATENTİN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU EDİLMESİ;
DEVRİ, LİSANSA KONU EDİLMESİ VE ZORUNLU LİSANS
I. GENEL OLARAK  191
II. PATENT VE FAYDALI MODELLERİN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU EDİLMESİ  192
A. Patent Lisans Sözleşmelerinin Önemi  196
B. Patent Lisanslarının İşlevleri  196
III. PATENT HAKKININ DEVRİ  197
IV. PATENT LİSANS SÖZLEŞMELERİ  201
A. İhtiyari Lisans Sözleşmesi  203
B. Zorunlu Lisans  208
1. Türk patent ve Marka Kurumu ve Zorunlu Lisansta Rolü  212
2. Zorunlu Lisans İçin Mahkeme’ye Başvurma  212
C. Lisans Sözleşmelerinden Kaynaklanan Çekişmeler  213
1. Patent Lisansı Alanın Hak ve Yükümlülükleri  218
2. Lisans Verenin Hak ve Yükümlülükleri  219
5. Bölüm
PATENTİN KORUMA KAPSAMI, PATENT SAHİBİNİN
HAKLARI VE PATENTTEN DOĞAN HAKKIN SINIRLARI
I. PATENTTEN DOĞAN HAKLAR VE HUKUKİ KORUMA  223
A. Genel Olarak  223
B. Korumanın Konusu; İstemler  225
C. Patent Sahibinin Hak ve Yetkileri  229
D. SMK’ya Göre Patent ve Faydalı Modele Tecavüz ve Koruma  231
II. PATENT HAKKININ SINIRLARI  236
A. Genel Olarak  236
B. Objektif Sınırlamalar  238
1. Sınai ve Ticari Amaç Taşımayan Özel Maksatlı Fiiller  240
2. Deneme Amaçlı Fiiller  240
3. Eczanelerde Tek Reçetelik Uygulamalar  240
4. Buluşun Gemi, Uçak, Uzay Aracı ve Kara Nakil Araçlarında Kullanılması  241
5. Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması’na Uygun Kullanımlar  241
6. Zaman Sınırlaması  241
7. Ülkesellik İlkesinden Kaynaklanan Sınırlama  246
8. İlaçların Ruhsatlandırılması ve Bunun İçin Gerekli Test ve Deneyler de Dâhil Olmak Üzere, Ruhsat Konusu Buluşu İçeren Deneme Amaçlı Fiiller  246
C. Subjektif Sınırlamalar  252
1. Ön Kullanım Hakkı  252
2. Zorunlu Lisans  254
3. Patent Hakkının Tükenmesi  254
6. Bölüm
PATENTTEN DOĞAN ÇEKİŞMELER VE
HUKUKİ KORUMA YOLLARI; TECAVÜZ,
TAZMİNAT VE HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARI
I. PATENT HAKKINDAN DOĞAN ÇEKİŞMELER  257
A. Genel Olarak  257
B. Patent Hukuku Uygulamasında Görülen Uyuşmazlıklar  259
II. PATENT HAKKININ HUKUKİ VE CEZAİ OLARAK KORUNMASI  261
A. Patent Hakkının Hukuki Koruması  261
B. Patent Hakkının Cezai Koruması  266
III. PATENTE TECAVÜZ OLUŞTURAN EYLEMLER  267
A. Doğrudan Doğruya Tecavüz  273
1. Ürün Patentine Tecavüz  274
a. Patentli Ürünün Üretilmesi  276
b. Ürünün Satışı, Satışa Sunma ve Benzeri Eylemler  278
c. Patentli Ürünün Kullanılması  279
2. Usul Patentlerine Tecavüz  279
B. Dolaylı Tecavüz  282
C. Kısmen Tecavüzün Anlamı  283
D. Davalının Üründe Eklemeler, Değişiklikler Yapması  284
E. Parçalar veya Kit Formu ile Tecavüz  284
F. Lisans Haklarının Aşılması, Genişletilmesi Hali  285
G. Bilgi Yükümlülüğüne Aykırılık  285
H. Sorumluluk, Zarar ve Tazminat  286
V. PATENTE TECAVÜZ HALİNDE HUKUKİ ÇARELER  289
A. Patente Tecavüze Karşı Davalar  289
1. Patente Tecavüzün Tespiti ve Men’i Davası  289
2. Patente Tecavüzün Durdurulması ve Giderilmesi  293
a. Tecavüz Davalarında İzlenen Yöntem  296
b. Usul Patentlerine Tecavüz Davalarında Yöntem ve İstisnaların Uygulanması  297
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  299
B. Patente Tecavüz Bulunmadığının Tespiti Davası  318
C. Delillerin Tespiti Davası Sorunu; Tespit ve İhtiyati Tedbirler  330
1. Delillerin Tespiti Davası Sorunu  330
2. Delil Tespiti ve İhtiyati Tedbirler  331
D. Patente Tecavüz Halinde Tazminat Davaları  336
1. Maddi Tazminat Davası  337
2. Manevi Tazminat  344
3. İtibar Tazminatı  346
E. Gasp Davaları  348
1. Patent İsteme Hakkının Gaspı  348
2. Patentin Gaspı  350
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  352
V. PATENT HAKKININ SONA ERMESİ  355
A. Giriş  355
B. Patent Hakkının Sona Ermesi  357
1. Patent Hakkının Sona Ermesi Sebepleri  358
a. Koruma Süresinin Dolması  358
b. Patent Sahibinin Patent Hakkından Vazgeçmesi  359
c. Yıllık Ücretlerin ve Ek Ücretlerin Öngörülen Sürelerde Ödenmemesi  359
aa. Mücbir Sebep Başvurusu  360
VI. PATENTİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASI  361
A. Hükümsüzlük Davalarının Pratik Etkileri ve Sonuçları  364
1. Açılmış Davalara Etkisi  364
2. İstisnalar ve Patent Sahibinin Kötü Niyetinden Kaynaklanan Haller  364
3. Hükümsüzlük Kararının Mutlak Etkisi  365
B. Hükümsüzlük Kavramı  368
C. Hükümsüzlük Sebepleri  369
1. Ulusal Patentler Bakımından  370
a. İncelemeli Patentlerin Hükümsüzlüğü  370
aa. Patentin SMK 82 ve 83 maddelerinde Yazılı Olan Patentlenebilirlik (patentability) Koşullarına Uygun Olmadığının Kanıtlanması  371
bb. Buluşun İlgili Teknik Alandaki Uzman Kişinin (skilled person in the art) Anlayabileceği Açıklık ve Yeterlilikte Açıklanmamış Olması  374
cc. Patent Konusunun Başvuru Kapsamının Dışına Çıkması  376
dd. Patentin Bütünlüğü İlkesinin İhlali  377
ee. Patentin Gaspı Nedeniyle Hükümsüzlük  377
b. İncelemesiz Patentin Hükümsüzlüğü  378
c. Faydalı Modellerin Hükümsüzlüğü  382
aa. Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü Kararının Etkisi  388
bb. Patent Hükümsüzlüğü Davasından Farkları  388
2. Avrupa Patentleri Bakımından Hükümsüzlük  390
D. Patent Hükümsüzlük Davalarında Usul  395
1. Patent ve Faydalı Model Hükümsüzlüğü Davalarında Görev ve Yetki  400
2. Hükümsüzlük Davasında Taraflar  402
3. Hükümsüzlük Davasında İzlenecek Yöntem ve Uygulama  403
4. Hükümsüzlük Davalarında Yargılama Gideri, Vekalet Ücreti ve Kararların İcrası  409
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  411
VII. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU TARAFINDAN PATENT TESCİLİNİN HÜKÜMSÜZ KILINMASI: İTİRAZ SÜRECİ  442
VIII. PATENT VEYA FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ HALİNDE ZARAR GÖRENLERİN DAVA HAKKI  448
A. Faydalı Model Başvurusuna İtiraz Edenlerin Haklı Çıkması  448
B. Patent veya Faydalı Modele Tecavüz Nedeniyle Verilmiş Tazminata İlişkin Kararların İnfazı ve Sözleşmelerin Uygulanması  449
C. Haksız İhtiyati Tedbir Kararlarından Doğan Zararlar  450
D. Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri  453
7. Bölüm
FAYDALI MODEL HAKKI, TESCİL ŞARTLARI,
KORUMA KAPSAMI, İHLAL VE HAKKIN SONA ERMESİ, HÜKÜMSÜZLÜK VE KONUYLA İLGİLİ İÇTİHATLAR
I. FAYDALI MODEL KAVRAMI VE GENEL BİLGİLER  457
II. FAYDALI MODEL TESCİL SÜRECİ  460
A. Faydalı Model Tescil Şartları  462
1. Faydalı Modelde Yenilik  463
2. Faydalı Modelde Sanayiye Elverişlilik  469
B. Araştırma Raporu ve Faydalı Model Tescili  470
III. FAYDALI MODEL HAKKININ SONA ERMESİ  473
IV. FAYDALI MODEL HAKKININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  474
A. Hükümsüzlük Kararının Etkisi  479
B. Hükümsüzlüğün Geçmişe Etkili Olmasının İstisnaları  479
V. FAYDALI MODELE TECAVÜZ VE KORUMA  479
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  483
EKLER
SINAİ MÜLKİYET KANUNU  521
SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK  631
ÇALIŞAN BULUŞLARINA, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞLARA VE KAMU DESTEKLİ PROJELERDE ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA DAİR YÖNETMELİK  713
Kaynakça  731
Kavramlar Dizini  734
 


Özge Özşahin
Ekim 2017
62.50 TL
İndirimli: 34.90 TL (%44)
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Ocak 2021
9.90 TL
Sepete Ekle
Mustafa Güney Çalışkan
Ocak 2021
215.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Önsöz  7
Giriş  17
1. Bölüm
TARİHÇE, TANIMLAR, KAYNAKLAR,
PATENT HUKUKUNDA AMAÇ VE
TEMEL KAVRAMLAR, SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NUN
PATENT HÜKÜMLERİYLE GELEN YENİLİKLER
I. PATENT HUKUKU’NUN TARİHÇESİ  21
II. TÜRK PATENT HUKUKU’NUN KISA TARİHÇESİ  22
III. PATENT HUKUKU’NUN KAYNAKLARI  24
IV. PATENT HUKUKU’NUN AMAÇ VE İŞLEVİ  26
V. SINAİ MÜLKİYET HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR  29
A. Patent Hukuku Alanındaki Önemli Kavramlar  30
1. Patent Tescili ve Buluş  30
a. Buluş Sahibi  33
b. Buluşçu  35
c. Serbest Buluş ve Hizmet Buluşu  35
2. Patent Hukukunda Yenilik Kavramı  36
3. Patent Hukukunda Buluş Basamağı  39
4. Faydalı Model Tescili  40
5. Avrupa Patenti  42
VI. KOMŞU DİSİPLİNLERDEKİ KAVRAMLAR VE PATENT HUKUKU İLE İLİŞKİLERİ  42
A. Tasarım Tescil Belgesi ve Yeni Tasarım  42
B. Entegre Devre Topoğrafyaları Üzerindeki Koruma  44
C. Yeni Bitki Çeşitleri Üzerindeki Islahçı Hakları  46
D. Haksız Rekabet ve Know–How  47
VII. SINAİ MÜLKİYET KANUNU SİSTEMİNDE PATENT HAKKININ KORUNMASI
İLKESİ VE PATENTTEN YARARLANABİLECEK KİŞİLER  51
A. Patent Hakkından Yararlanabilecekler  51
B. Patent Hakkının Korunması İlkesi  53
C. İstemlere Dayalı Koruma İlkesi  54
1. Ana İstem  57
2. Bağımlı İstem  58
3. Çoklu Bağımlı İstem  58
VIII. PATENT VERİLEMEYEN KONULAR VE BULUŞLAR  58
A. Buluş Niteliğinde Olmadıkları İçin Patent Verilemeyenler  60
B. Belli Özelliği Olan Buluşlar Patentten İstisna Edilmiştir  66
IX. BULUŞ SAHİPLİĞİNDEN DOĞAN HAKLAR VE TESCİLİN NİTELİĞİ  69
X. PATENT BAŞVURUSU VE RÜÇHAN HAKKI  71
2. Bölüm
PATENTİN TESCİL ŞARTLARI VE
BULUŞ BASAMAĞININ BELİRLENMESİ
I. GENEL OLARAK PATENT TESCİLİ  73
II. PATENT VERİLEBİLİRLİK ŞARTLARI  75
A. Patent Süreci ve Şekli Şartlar  76
B. Buluşun Patentlenmesi İçin Aranan Olumlu Unsurlar  79
1. Patent Bakımından Yenilik Şartı ve Yeniliğin Bozulmadığı Haller  80
a. Objektif Yenilik  89
b. Özellikli Yenilik Halleri  98
2. Buluş Basamağı; Tekniğin Bilinen Durumunu Nitelikli Olarak Aşmak  106
3. Buluş Sanayiye Elverişlilik Özelliği Taşımalıdır  115
III. BULUŞ BASAMAĞININ İNCELENMESİ USULÜ  117
A. Buluş Basamağının İncelenmesinde Anahtar Konular  121
1. Tekniğin İlgili Alanında Uzman Kişi  121
2. En Yakın Teknik Öğretinin Belirlenmesi Gereği  123
3. Çözümü Hedeflenen Teknik Bilginin Belirlenmesi  126
4. Buluş Basamağının Belirlenmesinde Ürünün Ticari Başarısının Etkisi  128
IV. BULUŞA PATENT VERİLEMEYECEK KONULAR VE BİLGİSAYAR PROGRAMI İLE ÇALIŞAN BULUŞLAR  128
A. Patentten İstisna Edilen Konular  128
B. Bilgisayar Programı ile Çalışan Buluşlar  135
V. PATENT BAŞVURUSUNUN FAYDALI MODELE VE FAYDALI MODEL BAŞVURUSUNUN PATENTE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ  139
3. Bölüm
PATENT HAK SAHİPLİĞİ,
İŞÇİ BULUŞLARI VE SERBEST BULUŞ
I. BULUŞLARIN PATENT VEYA FAYDALI MODEL BELGESİ VERİLMEK SURETİYLE KORUNMASI  141
A. Buluş ve Patent Hakkı  141
1. Buluş / Patent Tipleri  144
a. Ürün Patentleri / Buluşları  144
b. Usul Patentleri / Buluşları  145
2. Patentten Doğan Hakkın Özellikleri  146
a. Özel Hukuk Alanına İlişkin Tekelci (İnhisari) Yetkiler Sağlaması  146
b. Mutlak Hak Niteliği Taşır  148
c. Süreyle Sınırlıdır  148
d. Devir ve Ferağı Mümkündür  148
e. Ülkesellik İlkesine Tabidir  149
B. Buluş Hakkından Yararlanacaklar  150
II. PATENTE HAK SAHİPLİĞİ  151
A. Gerçek Buluş Sahipliği  152
B. Tescilin Önemi ve Faraziyenin Yaşam Süresi  153
C. Buluş Sahipliği Sorunu; Ferdi ve Müşterek Buluş  154
D. Çalışanların buluş sahipliği  156
1. Genel Olarak  156
2. Çalışan Kavramı, Çalışan Sayılanlar  158
3. Hizmet Buluşları  159
a. Hizmet Buluşunun Sahibi  161
b. Hizmet Buluşunda İşçinin Hakları  162
4. Serbest Buluşlar  165
5. Kamu Hizmeti Görenler ve Üniversite Mensuplarının Buluşları  166
6. Kamu Destekli Proje Buluşları  167
7. Avrupa Birliği’nde İşçi Buluşları  167
a. Genel Olarak  167
b. Avrupa Patent Sözleşmesinde İşçi Buluşları  168
c. İngiliz Hukuku’nda İşçi Buluşu ve İşverenin Mali Çıkarları  168
d. Alman Hukuku’nda İşçi Buluşları  169
8. Ülkemizde İşçi Buluşlarına Uygun Bedel Tayini, Tahkim  172
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  177
4. Bölüm
PATENTİN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU EDİLMESİ;
DEVRİ, LİSANSA KONU EDİLMESİ VE ZORUNLU LİSANS
I. GENEL OLARAK  191
II. PATENT VE FAYDALI MODELLERİN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU EDİLMESİ  192
A. Patent Lisans Sözleşmelerinin Önemi  196
B. Patent Lisanslarının İşlevleri  196
III. PATENT HAKKININ DEVRİ  197
IV. PATENT LİSANS SÖZLEŞMELERİ  201
A. İhtiyari Lisans Sözleşmesi  203
B. Zorunlu Lisans  208
1. Türk patent ve Marka Kurumu ve Zorunlu Lisansta Rolü  212
2. Zorunlu Lisans İçin Mahkeme’ye Başvurma  212
C. Lisans Sözleşmelerinden Kaynaklanan Çekişmeler  213
1. Patent Lisansı Alanın Hak ve Yükümlülükleri  218
2. Lisans Verenin Hak ve Yükümlülükleri  219
5. Bölüm
PATENTİN KORUMA KAPSAMI, PATENT SAHİBİNİN
HAKLARI VE PATENTTEN DOĞAN HAKKIN SINIRLARI
I. PATENTTEN DOĞAN HAKLAR VE HUKUKİ KORUMA  223
A. Genel Olarak  223
B. Korumanın Konusu; İstemler  225
C. Patent Sahibinin Hak ve Yetkileri  229
D. SMK’ya Göre Patent ve Faydalı Modele Tecavüz ve Koruma  231
II. PATENT HAKKININ SINIRLARI  236
A. Genel Olarak  236
B. Objektif Sınırlamalar  238
1. Sınai ve Ticari Amaç Taşımayan Özel Maksatlı Fiiller  240
2. Deneme Amaçlı Fiiller  240
3. Eczanelerde Tek Reçetelik Uygulamalar  240
4. Buluşun Gemi, Uçak, Uzay Aracı ve Kara Nakil Araçlarında Kullanılması  241
5. Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması’na Uygun Kullanımlar  241
6. Zaman Sınırlaması  241
7. Ülkesellik İlkesinden Kaynaklanan Sınırlama  246
8. İlaçların Ruhsatlandırılması ve Bunun İçin Gerekli Test ve Deneyler de Dâhil Olmak Üzere, Ruhsat Konusu Buluşu İçeren Deneme Amaçlı Fiiller  246
C. Subjektif Sınırlamalar  252
1. Ön Kullanım Hakkı  252
2. Zorunlu Lisans  254
3. Patent Hakkının Tükenmesi  254
6. Bölüm
PATENTTEN DOĞAN ÇEKİŞMELER VE
HUKUKİ KORUMA YOLLARI; TECAVÜZ,
TAZMİNAT VE HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARI
I. PATENT HAKKINDAN DOĞAN ÇEKİŞMELER  257
A. Genel Olarak  257
B. Patent Hukuku Uygulamasında Görülen Uyuşmazlıklar  259
II. PATENT HAKKININ HUKUKİ VE CEZAİ OLARAK KORUNMASI  261
A. Patent Hakkının Hukuki Koruması  261
B. Patent Hakkının Cezai Koruması  266
III. PATENTE TECAVÜZ OLUŞTURAN EYLEMLER  267
A. Doğrudan Doğruya Tecavüz  273
1. Ürün Patentine Tecavüz  274
a. Patentli Ürünün Üretilmesi  276
b. Ürünün Satışı, Satışa Sunma ve Benzeri Eylemler  278
c. Patentli Ürünün Kullanılması  279
2. Usul Patentlerine Tecavüz  279
B. Dolaylı Tecavüz  282
C. Kısmen Tecavüzün Anlamı  283
D. Davalının Üründe Eklemeler, Değişiklikler Yapması  284
E. Parçalar veya Kit Formu ile Tecavüz  284
F. Lisans Haklarının Aşılması, Genişletilmesi Hali  285
G. Bilgi Yükümlülüğüne Aykırılık  285
H. Sorumluluk, Zarar ve Tazminat  286
V. PATENTE TECAVÜZ HALİNDE HUKUKİ ÇARELER  289
A. Patente Tecavüze Karşı Davalar  289
1. Patente Tecavüzün Tespiti ve Men’i Davası  289
2. Patente Tecavüzün Durdurulması ve Giderilmesi  293
a. Tecavüz Davalarında İzlenen Yöntem  296
b. Usul Patentlerine Tecavüz Davalarında Yöntem ve İstisnaların Uygulanması  297
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  299
B. Patente Tecavüz Bulunmadığının Tespiti Davası  318
C. Delillerin Tespiti Davası Sorunu; Tespit ve İhtiyati Tedbirler  330
1. Delillerin Tespiti Davası Sorunu  330
2. Delil Tespiti ve İhtiyati Tedbirler  331
D. Patente Tecavüz Halinde Tazminat Davaları  336
1. Maddi Tazminat Davası  337
2. Manevi Tazminat  344
3. İtibar Tazminatı  346
E. Gasp Davaları  348
1. Patent İsteme Hakkının Gaspı  348
2. Patentin Gaspı  350
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  352
V. PATENT HAKKININ SONA ERMESİ  355
A. Giriş  355
B. Patent Hakkının Sona Ermesi  357
1. Patent Hakkının Sona Ermesi Sebepleri  358
a. Koruma Süresinin Dolması  358
b. Patent Sahibinin Patent Hakkından Vazgeçmesi  359
c. Yıllık Ücretlerin ve Ek Ücretlerin Öngörülen Sürelerde Ödenmemesi  359
aa. Mücbir Sebep Başvurusu  360
VI. PATENTİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASI  361
A. Hükümsüzlük Davalarının Pratik Etkileri ve Sonuçları  364
1. Açılmış Davalara Etkisi  364
2. İstisnalar ve Patent Sahibinin Kötü Niyetinden Kaynaklanan Haller  364
3. Hükümsüzlük Kararının Mutlak Etkisi  365
B. Hükümsüzlük Kavramı  368
C. Hükümsüzlük Sebepleri  369
1. Ulusal Patentler Bakımından  370
a. İncelemeli Patentlerin Hükümsüzlüğü  370
aa. Patentin SMK 82 ve 83 maddelerinde Yazılı Olan Patentlenebilirlik (patentability) Koşullarına Uygun Olmadığının Kanıtlanması  371
bb. Buluşun İlgili Teknik Alandaki Uzman Kişinin (skilled person in the art) Anlayabileceği Açıklık ve Yeterlilikte Açıklanmamış Olması  374
cc. Patent Konusunun Başvuru Kapsamının Dışına Çıkması  376
dd. Patentin Bütünlüğü İlkesinin İhlali  377
ee. Patentin Gaspı Nedeniyle Hükümsüzlük  377
b. İncelemesiz Patentin Hükümsüzlüğü  378
c. Faydalı Modellerin Hükümsüzlüğü  382
aa. Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü Kararının Etkisi  388
bb. Patent Hükümsüzlüğü Davasından Farkları  388
2. Avrupa Patentleri Bakımından Hükümsüzlük  390
D. Patent Hükümsüzlük Davalarında Usul  395
1. Patent ve Faydalı Model Hükümsüzlüğü Davalarında Görev ve Yetki  400
2. Hükümsüzlük Davasında Taraflar  402
3. Hükümsüzlük Davasında İzlenecek Yöntem ve Uygulama  403
4. Hükümsüzlük Davalarında Yargılama Gideri, Vekalet Ücreti ve Kararların İcrası  409
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  411
VII. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU TARAFINDAN PATENT TESCİLİNİN HÜKÜMSÜZ KILINMASI: İTİRAZ SÜRECİ  442
VIII. PATENT VEYA FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ HALİNDE ZARAR GÖRENLERİN DAVA HAKKI  448
A. Faydalı Model Başvurusuna İtiraz Edenlerin Haklı Çıkması  448
B. Patent veya Faydalı Modele Tecavüz Nedeniyle Verilmiş Tazminata İlişkin Kararların İnfazı ve Sözleşmelerin Uygulanması  449
C. Haksız İhtiyati Tedbir Kararlarından Doğan Zararlar  450
D. Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri  453
7. Bölüm
FAYDALI MODEL HAKKI, TESCİL ŞARTLARI,
KORUMA KAPSAMI, İHLAL VE HAKKIN SONA ERMESİ, HÜKÜMSÜZLÜK VE KONUYLA İLGİLİ İÇTİHATLAR
I. FAYDALI MODEL KAVRAMI VE GENEL BİLGİLER  457
II. FAYDALI MODEL TESCİL SÜRECİ  460
A. Faydalı Model Tescil Şartları  462
1. Faydalı Modelde Yenilik  463
2. Faydalı Modelde Sanayiye Elverişlilik  469
B. Araştırma Raporu ve Faydalı Model Tescili  470
III. FAYDALI MODEL HAKKININ SONA ERMESİ  473
IV. FAYDALI MODEL HAKKININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  474
A. Hükümsüzlük Kararının Etkisi  479
B. Hükümsüzlüğün Geçmişe Etkili Olmasının İstisnaları  479
V. FAYDALI MODELE TECAVÜZ VE KORUMA  479
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI  483
EKLER
SINAİ MÜLKİYET KANUNU  521
SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK  631
ÇALIŞAN BULUŞLARINA, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞLARA VE KAMU DESTEKLİ PROJELERDE ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA DAİR YÖNETMELİK  713
Kaynakça  731
Kavramlar Dizini  734
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021