5510 Sayılı Kanuna Göre  Sosyal Güvenlik Kurumunun Üçüncü Kişilere Rücuu Nuray Kovancı  - Kitap
5510 Sayılı Kanuna Göre

Sosyal Güvenlik Kurumunun Üçüncü Kişilere Rücuu

1. Baskı, 
Aralık 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
816
Barkod:
9786050515862
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.000,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
5510 sayılı Kanun öncesi dönemde de sosyal güvenlik kanunlarında ilgili sosyal güvenlik kurumlarına rücu hakkı tanınmıştır. Çalışmamızda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun üçüncü kişilere rücuu 5510 sayılı Kanun hükümleri esas alınarak incelenmekle birlikte, gerek Yargıtay'ın, rücu davalarında olayın gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan önceki mevzuatın yeni kanun döneminde de uygulanmasına yönelik içtihadı33 gereği, gerekse karşılaştırmalı inceleme amacıyla konuya ilişkin mülga 4772, 506, 5434, 1479, 2925 ve 2926 sayılı Kanunlarda yer alan düzenlemelere ve adı geçen Kanunlara ilişkin olarak teorik tartışmalara, görüşlere ve yargı kararlarına yer verilmiştir. Bu Kanunlardan özellikle 506 ve 1479 sayılı Kanunlar kapsamında yapılan tartışmalar ve yargı uygulaması günümüzde halen önemini korumaktadır. Üçüncü kişinin Kurum karşısındaki rücu sorumluluğuna ilişkin tartışmalara yön veren ve uygulamayı etkileyen önemli unsurlardan biri, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işverene rücu hakkına ilişkin kural ve esaslardır. Bu nedenle çalışmamızda üçüncü kişiye rücu hakkının incelenmesinde işverenin rücu sorumluluğuna ilişkin hükümlere ve tartışmalara bağlantılı olduğu ölçüde yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Rücu Hakkı ve Hukuki Niteliği
.
Sosyal Güvenlik Kurumunun Üçüncü Kişilere Rücuunun Kişi ve Konu Bakımından Kapsamı İle Koşulları
.
Kurumun Üçüncü Kişilere Rücuunda Alacağın Hesaplanması
.
Rücu Davalarına İlişkin Usul ve Esaslar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
G İ R İ Ş 
29
I. Konu ve Önemi 
29
II. Konunun İncelenmesinde İzlenen Plan ve Yöntem 
36
BİRİNCİ BÖLÜM
RÜCU HAKKI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
I. GENEL OLARAK RÜCU HAKKI VE HALEFİYET İLE
İLİŞKİSİ 
39
A. Genel Olarak 
39
B. Halefiyet Kavramı 
39
C. Rücu Hakkı 
44
D. Halefiyet ile Rücu Hakkı Arasındaki İlişki 
51
II. TÜRK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA RÜCU 
55
A. Genel Olarak 
55
B. Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Güvenlik Hakkı 
56
C. Rücu Hakkına İlişkin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunundan Önceki
Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi 
63
1. 4772 Sayılı İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve
Analık Sigortaları Kanunundaki Düzenlemeler 
63
2. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki
Düzenlemeler 
65
3. 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunundaki
Düzenlemeler 
69
4. 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar
Kanunundaki Düzenlemeler 
71
5. 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunundaki
Düzenlemeler 
72
6. 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanunundaki Düzenlemeler 
72
D. 5510 Sayılı Kanunda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun
Üçüncü Kişilere Rücu Hakkı 
74
E. Rücu Hakkının Amacı 
76
III. RÜCU HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
82
A. Genel Olarak 
82
B. Rücu Hakkının Hukuki Niteliğine Bağlı Sonuçlar 
84
C. 5510 Sayılı Kanun Öncesi Dönem 
87
1. 4772 Sayılı Kanun Açısından 
87
2. 506 Sayılı Kanun Açısından 
89
a. 506 sayılı Kanunun m. 26/2 hükmü
çerçevesinde rücu hakkının hukuki niteliği 
89
aa. Genel olarak 
89
bb. Yargı kararlarında benimsenen görüş 
90
cc. Halefiyet ilkesini eleştiren görüşler 
93
dd. Halefiyet görüşünü benimseyen görüşler 
95
ee. Kurumun rücu hakkının temelinde
kanundan doğan alelade rücu hakkı olduğu
görüşü 
99
b. Anayasa Mahkemesi’nin 23.11.2006 tarihli
iptal kararı 
105
aa. Kararın konusu ve gerekçesi 
105
bb. Karar sonrasında Yargıtay kararlarındaki
dönüşüm: Kurumun alelalede rücu hakkı
olduğu görüşü 
106
cc. Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında
öğretideki görüşler 
108
aaa. Yargıtay İçtihadı Birleştirme
Kararının bağlayıcılığının kalmadığı
görüşü 
108
bbb. Yargıtay İçtihadı Birleştirme
Kararının bağlayıcılığının devam
ettiği görüşü 
109
c. 506 sayılı Kanun m. 39 hükmü çerçevesinde
rücu hakkının hukuki niteliği 
111
3. 1479 Sayılı Kanun Açısından 
114
D. 5510 Sayılı Kanun Dönemi 
121
1. 5510 Sayılı Kanunun m. 21/4 Hükmü Çerçevesinde
Rücu Hakkının Hukuki Niteliği 
121
a. Genel olarak 
121
b. Yargı kararlarında benimsenen görüş 
122
c. Halefiyet görüşü 
126
d. Basit rücu hakkı görüşü 
128
2. 5510 Sayılı Kanunun m. 39 Hükmü Çerçevesinde
Rücu Hakkının Hukuki Niteliği 
131
3. 5510 Sayılı Kanunun m. 76/6 Hükmü Çerçevesinde
Rücu Hakkının Hukuki Niteliği 
132
E. Görüşümüz 
133
İKİNCİ BÖLÜM
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE RÜCUUNUN KİŞİ VE KONU BAKIMINDAN KAPSAMI İLE KOŞULLARI
I. GENEL OLARAK 
137
II. ÜÇÜNCÜ KİŞİ KAVRAMI 
139
A. Üçüncü Kişinin Tanımı 
139
B. Üçüncü Kişinin Çalıştıranı 
147
C. İşveren Vekili 
152
D. Asıl İşveren ve Alt İşveren 
155
1. Genel Olarak Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisi 
155
2. Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinde Kurumun
Rücuu 
157
3. Muvazaalı Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinde
Rücu 
164
E. Geçici İşveren 
167
1. Genel Olarak Geçici İş İlişkisi 
167
2. Geçici İş İlişkisinde Kurumun Rücuu 
172
3. Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisinin Kurulmasına
İlişkin Yasak ve Sınırlamalara Aykırılık ile Muvazaa
Halinde Rücu 
178
III. İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI İLE HASTALIK SİGORTASINDAN KAYNAKLANAN RÜCU
DAVALARI 
180
A. Genel Olarak 
180
B. Sorumluluğun Koşulları 
184
1. Genel Olarak 
184
2. Zarara Üçüncü Kişinin Neden Olması 
185
a. Üçüncü kişi ve üçüncü kişinin çalıştıranı 
185
b. Kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile kamu
idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişiler 
186
c. Hak sahipleri 
191
3. Zarara Uğrayanın Sigortalı Olması 
199
a. Sigortalı olma 
199
aa. Genel olarak 
199
bb. Sigortalı sayılanlar 
199
cc. Sadece bazı sigorta kolları açısından
sigortalı olanlar 
202
aaa. 5510 sayılı Kanunun m. 5 hükmü
uyarınca bazı sigorta kollarının
uygulanacağı sigortalılar 
202
bbb. Sosyal güvenlik destek primine tabi
olarak çalışan sigortalılar 
205
dd. Özel hükümlerle sigortalı sayılanlar 
207
ee. Ev hizmetlerinde çalışanların
sigortalılığına ilişkin özel hükümler 
209
ff. Sigortalı sayılmayanlar 
215
b. Zorunluluk ilkesi 
216
4. Zararın İş Kazası veya Meslek Hastalığından ya da
Hastalıktan Doğması 
218
a. Genel olarak 
218
b. İş kazası 
218
aa. Tanımı 
219
bb. Unsurları 
223
aaa. İş kazası geçiren kişinin sigortalı
olması 
224
bbb. Sigortalının iş kazası sigorta
yardımlarından yararlanmasını
engelleyen bir durumunun olmaması 
228
ccc. Sigortalının kazaya uğraması 
230
aaaa. Genel olarak 
230
bbbb. Kazanın dıştan gelen bir etkenle
gerçekleşmesi 
231
cccc. İstenilmeyen olay 
236
dddd. Ani olması 
239
ddd. Olayın 5510 sayılı Kanunun 13.
maddesinde düzenlenen hâllerden
birinde meydana gelmesi 
240
aaaa. Genel olarak 
240
bbbb. Sigortalının işyerinde bulunduğu
sırada meydana gelen olay 
242
cccc. İşveren tarafından yürütülmekte
olan bir iş nedeniyle ve sigortalı
bağımsız çalışıyorsa yürütmekte
olduğu iş nedeniyle meydana
gelen olay 
247
dddd. Sigortalının, işveren tarafından
görev ile başka bir yere
gönderilmesi yüzünden asıl işini
yapmaksızın geçen zamanlarda
meydana gelen olay 
249
eeee. Emziren kadın sigortalının
çocuğuna süt vermek için ayrılan
zamanlarda meydana gelen olay 
253
ffff. İşverence sağlanan taşıtla işin
yapıldığı yere gidiş ve gelişi
sırasında meydana gelen olay 
255
eee. Sigortalının bedensel veya ruhsal bir
zarara uğraması 
258
fff. Uygun illiyet bağının bulunması 
260
cc. İş kazasının bildirilmesi ve Kurum
tarafından soruşturulması 
269
c. Meslek hastalığı kavramı ve unsurları 
274
aa. Tanımı 
274
bb. Unsurları 
276
aaa. Sigortalı olma 
276
bbb. İşin niteliğinden ya da yürütüm
şartları sonucu meydana gelme 
277
ccc. Hastalığın Yönetmelik eki listede
yer alması yahut Kurumca meslek
hastalığı olarak kabul edilmesi 
278
ddd. Hastalığın Kurum Sağlık Kurulu
raporu ile tespit edilmesi 
282
eee. Sigortalının bedenen veya ruhen bir
zarara maruz kalması 
284
fff. Uygun illiyet bağının bulunması 
284
cc. Meslek hastalığının Kuruma bildirilmesi 
285
d. Hastalık kavramı ve hastalık sigortası 
287
5. Zararın Üçüncü Kişinin Kusuru Nedeniyle Meydana
Gelmesi 
291
a. Kusura dayanan sorumluluk kavramı 
291
aa. Genel olarak 
291
bb. 506 sayılı Kanundaki düzenleme 
294
cc. 5510 sayılı Kanunda üçüncü kişinin
kusuruna ilişkin düzenleme 
295
b. Sorumluluğun tespitinde kaçınılmazlık
olgusunun dikkate alınması 
301
aa. Genel olarak 
301
bb. Kaçınılmazlık kavramı 
303
cc. Kaçınılmazlığın mutlak veya nispi olarak
yorumlanması 
305
dd. Kaçınılmazlığın sorumluluğa etkisi 
308
aaa. Öğretideki görüşler 
308
bbb. Yargı kararlarında benimsenen
görüş 
311
ccc. Görüşümüz 
318
ee. Yer altı maden işyerlerinde 32 yıl kuralı ve
kaçınılmazlık 
320
6. Uygun İlliyet (Nedensellik) Bağı 
322
7. Kurumun Ödeme Yapması 
323
a. Genel olarak 
323
b. Sağlık yardımlarının bedeli 
324
c. İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından
sağlanan parasal yardımlar 
325
aa. Genel olarak 
325
bb. Sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği
verilmesi 
328
aaa. Tanımı ve yararlanma koşulları 
328
bbb. Geçici iş göremezlik ödeneğinin
başlangıcı ve ödeme süresi 
331
ccc. Geçici iş göremezlik ödeneğinin
miktarı ve hesaplanması 
332
ddd. Ödeneğin kesilmesi, azaltılması
veya hiç verilmemesi 
337
cc. Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri
bağlanması 
341
aaa. Tanımı ve yararlanma koşulları 
341
bbb. Sürekli iş göremezlik oranının
tespiti ve iş göremezlik oranına
itiraz 
344
ccc. Gelirin miktarı, başlangıç tarihi ve
ödeme süresi 
352
ddd. Gelirin arttırılması, azaltılması,
kesilmesi veya hiç verilmemesi 
355
dd. Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine
yapılan parasal yardımlar 
356
aaa. Genel olarak 
356
bbb. Cenaze ödeneği 
357
ccc. Hak sahiplerine ölüm geliri
bağlanması 
359
aaaa. Yararlanma koşulları ve
hesaplanması 
359
bbbb. Eşe gelir bağlama koşulları ve
gelir oranı 
363
cccc. Çocuklara gelir bağlama
koşulları ve gelir oranı 
365
dddd. Ana ve babaya gelir bağlama
koşulları ile gelir oranı 
369
eeee. Gelirlerin başlangıcı, kesilmesi
ve yeniden bağlanması 
370
ddd. Evlenme ödeneği 
373
ee. Gelirlerin ve gelir ile aylıkların birleşmesi 
376
d. Hastalık sigortasından sağlanan parasal
yardımlar 
378
aa. Genel olarak 
378
bb. Yararlanma koşulları 
379
cc. Geçici iş göremezlik ödeneğinin
başlangıcı, ödeme süresi ve hesaplanması 
381
dd. Geçici iş göremezlik ödeneğinin
verilmemesi, geri alınması veya
azaltılması 
384
e. Zamanaşımına uğrayan gelirlerin Kurumca
sigortalı veya hak sahiplerine ödenmesi halinde
üçüncü kişilere rücu edilip edilemeyeceği
sorunu 
384
f. Hak düşürücü süreye tabi ödemelerin hakkın
düşmesine rağmen Kurumca sigortalı veya hak
sahiplerine ödenmesi halinde üçüncü kişilere
rücu edilip edilemeyeceği sorunu 
387
IV. UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINDAN
KAYNAKLANAN RÜCU DAVALARI 
387
A. Genel Olarak 
387
B. Sorumluluğun Koşulları 
394
1. Genel Olarak 
394
2. Zarara Üçüncü Kişinin Neden Olması 
395
a. Genel olarak 
395
b. Üçüncü kişi kavramı 
396
c. Kamu görevlileri veya er ve erbaşlar ile kamu
idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişiler 
399
d. Hak sahipleri 
402
3. Zarar Görenin Sigortalı Olması 
407
a. Genel olarak 
407
b. Uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı
sayılanlar 
409
4. Zararın Üçüncü Kişinin Kasıtlı Bir Hareketi
Nedeniyle Meydana Gelmesi 
411
a. Genel olarak 
411
b. Kast kavramı 
414
aa. Genel olarak 
414
bb. Türk Borçlar Hukukunda kast 
414
cc. Türk Ceza Hukukunda kast 
415
c. Kastın belirlenmesi 
419
aa. Yargı kararlarında benimsenen görüş 
419
bb. Öğretideki görüşler 
422
cc. Görüşümüz 
422
d. Üçüncü kişinin dolaylı kasta (olası kast)
dayanan eyleminden sorumluluğu 
427
5. Kurumun Aylık Bağlaması 
431
a. Genel Olarak 
431
b. Malullük aylığı 
432
aa. Tanımı ve yararlanma koşulları 
432
aaa. Malul olma 
432
bbb. Malullüğün çalışmaya başladıktan
sonra ortaya çıkması 
436
ccc. Malullük durumunun Kurum Sağlık
Kurulunca tespit edilmesi 
437
ddd. Belirli süre sigortalılık ve prim
ödeme 
439
eee. İşten ayrılma ve Kuruma başvurma 
443
bb. Malullük aylığının hesaplanması,
başlangıcı ve ödenmesi 
444
cc. Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması 
446
c. Vazife malullüğü aylığı 
449
aa. Nitelikli malullük durumu olarak vazife
malullüğü 
449
bb. Vazife malullüğü aylığının hesaplanması
ve başlangıcı 
452
cc. Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması 
453
d. Ölüm aylığı 
454
aa. Ölen sigortalıya ilişkin koşullar 
456
aaa. Sigortalının ölümü 
456
bbb. Kurumla belli ilişki içinde olmak 
458
bb. Hak sahiplerine ilişkin koşullar 
460
aaa. Eşe ilişkin koşullar 
460
bbb. Çocuklara ilişkin koşullar 
460
ccc. Ana ve babaya ilişkin koşullar 
461
cc. Aylığın hesaplanması, paylaştırılması ve
başlangıcı 
462
dd. Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması 
465
ee. Aylıkların birleşmesi 
469
e. Zamanaşımına uğrayan aylıkların Kurumca hak
sahiplerine ödenmesi halinde üçüncü kişilere
rücu edilip edilemeyeceği sorunu 
470
6. Uygun İlliyet Bağının Bulunması 
470
V. GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN KAYNAKLANAN
RÜCU DAVALARI 
472
A. Genel Olarak 
472
B. Üçüncü Kişiye Rücuun Koşulları 
475
1. Zarara Üçüncü Kişinin Neden Olması 
475
2. Zarara Uğrayanın Genel Sağlık Sigortalısı veya
Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerden
Olması 
476
3. Kasıt veya Suç Sayılır Hareket veya İlgili
Kanunlarla Verilmiş Bir Görevi Yapmama ya da
İhmali Nedeniyle Zarara Sebep Olma 
484
4. Sağlık Harcamalarına Neden Olma 
490
5. Mahkeme Kararıyla Tespit Edilmiş Olma 
493
a. Genel olarak 
493
b. Öğretideki görüşler 
493
c. Yargı kararlarında benimsenen görüş 
494
d. Görüşümüz 
498
6. Uygun İlliyet Bağının Bulunması 
499
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KURUMUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE RÜCUUNDA ALACAĞIN
HESAPLANMASI
I. GENEL OLARAK 
501
II. RÜCU ALACAĞININ KONUSU VE MİKTARI 
502
A. Genel Olarak 
502
B. 5510 Sayılı Kanun m. 21/4 Hükmü Yönünden Rücu
Alacağının Konusu ve Miktarı 
503
1. Rücu Alacağının Konusu 
503
2. Rücu Alacağının Miktarı 
504
a. Genel olarak 
504
b. Ödemeler yönünden rücu alacağının miktarı 
505
c. Gelirler yönünden rücu alacağının miktarı 
506
d. Gelirin ilk peşin sermaye değerinin yarısının
rücu edilebilir olması hakkında Anayasa
Mahkemesi’nin kararı ve öğretideki görüşler 
510
e. Görüşümüz 
514
aa. Üçüncü kişinin sorumluluğunun gelirin ilk
peşin sermaye değerinin yarısı ile
sınırlandırılmasının haklı nedeni
bulunmadığı hakkında 
514
bb) Üçüncü kişinin tazminatı ödemesi halinde
ekonomik olarak zor duruma düşecek
olmasının rücu davasına etkisi 
515
cc. Türk Borçlar Kanununun m. 55/1 hükmü
son cümlesi uyarınca hakkaniyet sebebiyle
indirim yapılamaması karşısında Türk
Borçlar Kanununun m. 52/2 hükmünün
uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi 
517
3. Üçüncü kişiye rücuun kusur oranında olup
olmayacağı sorunu 
524
C. 5510 Sayılı Kanun m. 39 Hükmü Yönünden Rücu
Alacağının Konusu ve Miktarı 
530
1. Rücu Alacağının Konusu 
530
2. Rücu Alacağının Miktarı 
530
D. 5510 Sayılı Kanun m. 76/6 Hükmü Yönünden Rücu
Alacağının Konusu ve Miktarı 
532
III. GELİR VE AYLIKLARDA MEYDANA GELEN
ARTIŞLARIN RÜCU EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ SORUNU 
535
IV. RÜCU ALACAĞININ HESAPLANMASINDA DIŞ TAVAN
UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI SORUNU 
540
A. Genel Olarak 
540
B. Dış Tavan Uygulamasının Tarihsel Gelişimi 
541
C. Üçüncü Kişilere Rücuu Bakımından Dış Tavanın
Uygulanıp Uygulanmayacağı 
544
1. Yargıtay'ın Görüşü 
544
2. Öğretideki Görüşler 
545
3. Görüşümüz 
547
D. Dış Tavanın/Üst Sınırın Hesaplanması 
549
1. Genel Olarak 
549
2. Bedensel Zararlarda Üst Sınırın Hesaplanması 
552
a. Bedensel zarar kavramı ve kapsamı 
552
b. İş görebilme çağının ve yaşam süresinin
belirlenmesi 
556
aa. İş görebilme çağı ve yaşam süresi
kavramları 
556
bb. İş görebilme çağının ve yaşam süresinin
belirlenmesinde dikkate alınan tablolar 
559
c. Meslekte kazanma gücü kaybının belirlenmesi 
561
d. Zarara uğrayanın ücretinin tespiti 
562
aa. Ücret kavramı ve kapsamı 
562
bb. Ücretin belirlenmesi 
565
aaa. Bilinen ücretin belirlenmesi 
565
bbb. Bilinemeyen ücretin belirlenmesi 
574
e. Tazminatın hesaplanması 
576
aa. Genel olarak 
576
bb. İşlemiş zarar dönemi 
577
cc. İşleyecek zarar dönemi 
579
aaa. Genel olarak 
579
bbb. Aktif dönem 
579
ccc. Pasif dönem 
581
f. Hesaplanan tazminattan yapılan indirimler 
585
3. Sigortalının Ölümü Halinde Üst Sınırın
Hesaplanması 
591
a. Genel olarak 
591
b. Destekten yoksun kalma tazminatı 
591
c. Destek kavramı 
596
d. Destekten yoksun kalma tazminatına hak
kazanabilecek kişiler 
599
e. Destekten yoksunluk zararının süresi 
601
f. Tazminatın hesaplanması 
607
V. RÜCU EDİLEMEYECEK ÖDEMELER 
610
VI. KUSUR TESPİTİ 
617
A. Üçüncü Kişinin Kusurunun Tespiti 
617
B. Sigortalının Müterafik Kusuru 
623
1. Genel Olarak 
623
2. Rücu Davalarında Müterafik Kusurun Etkisi 
625
a. Yargıtay'ın görüşü 
625
b. Öğretideki görüşler 
631
c. Görüşümüz 
632
C. Ceza Mahkemesince Tespit Edilen Kusur Oranının
Bağlayıcılığı 
633
D. Sigortalı veya Ölümü Halinde Hak Sahipleri Tarafından
Açılan Maddi Tazminat Davasında Tespit Edilen Kusur
Oranının Bağlayıcılığı 
638
VII. İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİNDEKİ ARTIŞ VEYA
AZALMANIN RÜCU ALACAĞINA ETKİSİ 
640
A. Hak Sahiplerine Bağlanan Gelir veya Aylıkların
Kesilmesi, Yeniden Bağlanması veya Yeni Bir Hak
Sahibinin Varlığı 
640
Durumundaki Değişiklikler 
649
C. Gelir ve Aylıkların Birleşmesi 
661
VIII.ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE RÜCU EDİLEN GELİR VEYA
AYLIKLAR YA DA ÖDEMELERİN KURUMCA
SİGORTALI VEYA HAK SAHİPLERİNDEN GERİ
ALINMASI HALİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN
YAPTIKLARI ÖDEMEYİ KURUMDAN GERİ İSTEMESİ 
663
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
RÜCU DAVALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
I. KANUNLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 
667
A. Genel Olarak 
667
B. Rücu Hükümlerinin Zaman Bakımından Uygulanması 
670
II. RÜCU DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ
MAHKEME 
675
A. Görevli Mahkeme 
675
B. Yetkili Mahkeme 
676
III. DAVANIN TARAFLARI 
682
A. Davacı 
682
B. Davalı 
684
C. Sigorta Şirketinin ve Güvence Hesabının Sorumluluğu 
686
1. Sigorta Şirketinin Rücu Sorumluluğu 
686
2. Güvence Hesabının Rücu Sorumluluğu 
691
3. 6111 Sayılı Kanun ile Getirilen Düzenleme
Karşısında Trafik Kazaları Nedeniyle Yapılan
Giderlerden Sorumluluk ve Rücu 
694
IV. DAVA TÜRLERİ 
697
A. Genel Olarak 
697
B. Belirsiz Alacak Davası 
697
C. Kısmi Dava 
702
D. Rücu Davalarının Belirsiz Alacak Davası veya Kısmi
Dava Olarak Açılması 
704
V. YARGILAMA USÛLÜ 
707
VI. RÜCU DAVALARINDA İŞVEREN İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN
MÜTESELSİL SORUMLULUĞU 
711
A. Genel Olarak Müteselsil Sorumluluk Kavramı 
711
B. Rücu Davalarında Müteselsil Sorumluluk Olup
Olamayacağına İlişkin Görüşler ve Yargıtay Uygulaması 
715
C. 5510 Sayılı Kanunun m. 21/1 ve m. 21/4 Hükümleri
Bakımından Müteselsil Sorumluluk 
724
1. 2015 Yılında Yapılan İçtihat Değişikliği Öncesi
Hesaplama Şekli 
724
2. 2015 Yılında Yapılan İçtihat Değişikliği Sonrası
Hesaplama Şekli 
727
3. Görüşümüz 
730
D. 5510 Sayılı Kanunun m. 21/4 ve m. 23 Hükümleri
Bakımından Müteselsil Sorumluluk 
734
E. 5510 Sayılı Kanunun m. 76/4 ve m. 76/6 Hükümleri
Bakımından Müteselsil Sorumluluk 
736
VII. BİRDEN FAZLA RÜCU HALİNİN BİRLEŞMESİ 
737
VIII. RÜCU DAVALARINDA FAİZ VE FAİZ BAŞLANGIÇ
TARİHİ 
740
IX. KURUMUN İLK AÇTIĞI RÜCU DAVASINDA VERİLEN
KARARIN VE İLK DAVADA ALINAN BİLİRKİŞİ
RAPORUNUN BAĞLAYICILIĞI 
742
X. SİGORTALININ VEYA HAK SAHİPLERİNİN ÜÇÜNCÜ
KİŞİYİ İBRA ETMESİNİN RÜCU ALACAĞINA ETKİSİ 
746
XI. ZAMANAŞIMI 
749
A. Genel Olarak Zamanaşımı Kavramı ve İşlevi 
749
B. Rücu Davalarında Zamanaşımının Uygulanması 
751
1. 506 Sayılı Kanundan Önceki Dönem 
751
2. 506 Sayılı Kanun Dönemi 
751
3. 1479 Sayılı Kanundaki Zamanaşımına İlişkin
Düzenleme ve Uygulaması 
758
4. 5510 Sayılı Kanundaki Rücu Zamanaşımına İlişkin
Düzenleme 
759
SONUÇ 
765
KAYNAKÇA 
779