Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uygulamacılar İçin
Medeni Usul Hukuku El Kitabı
Nisan 2019 / 4. Baskı / 1032 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Uygulamacılar için Medeni Usul Hukuku El Kitabı" adlı bu yapıtımız tamamen uygulayıcılar (hâkim, avukat, icra müdürü) için hazırlanmış, usul hukukunun kuramsal temeli ile uygulamadaki görünümünü yansıtan, zengin bilgi içeriği ile not, karşılaştırma ve içtihatlardan oluşan bir el kitabı niteliğindedir. Kitapta gereksiz bir bölüm veya yazı olmaması için büyük bir çaba harcanmış olup büyük ölçüde Yargıtay'ın son içtihatları çerçevesinde yaşayan hukuk aktarılmaya çalışılmıştır. Özellikle uygulama sorunlarına ve çözümlerine yer verilmiştir.

Uygulayıcılar için önem taşıyan görev ve yetki, tebligat, taraf teşkili, taraf değişikliği, belirsiz alacak davaları, kısmi dava, ön inceleme, ıslah, ticari defterlerle ispat, belgelerin ibraz zorunluluğu, ihtiyati tedbir, harçtan bağışık (= muaf) olan dava ve kararlar, özel mahkemeler ve yargılama usulleri ile yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi konuları bu baskıda ayrıntılı olarak işlenmiş Yargıtay'ın son içtihatlarına da irdelenerek yer verilmiştir. Kitabın hacminin büyümemesi ve uygulayıcılardaki zaman darlığı göz önüne alınarak içtihadın tamamı değil, özü verilmiştir.

Konu Başlıkları
Usul Hukukuna Giriş
Usuli Uyuşmazlıklar
Usuli İşlemler
Dava
İspat
Geçici Hukuksal Koruma
Davaya Son Veren İşlemler
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
Yasa (= Kanun) Yolları
Hükmün Açıklanması, Düzeltilmesi ve Kesinleşmesi
Özel Usul ve Mahkemeler
Tahkim
Mahkeme Kararlarının Birbirine Etkisi
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
Barkod: 9789750254116
Yayın Tarihi: Nisan 2019
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1032
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  39
Birinci Kısım
USUL HUKUKUNA GİRİŞ
Birinci Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR
I. TERİM SORUNU  43
II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ  44
III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI  45
IV. USUL KURALLARININ UYGULANMA ALANI  46
A. Yer Bakımından Uygulanma Alanı  47
B. Zaman Bakımından Uygulanma Alanı  48
V. USUL HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  49
A. Tasarruf İlkesi  49
B. Taraflarca Getirilme İlkesi  49
C. İstemle Bağlılık İlkesi  51
D. Hukuksal Dinlenilme Hakkı  52
E. Aleniyet İlkesi  56
F. Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü  57
G. Usul Ekonomisi İlkesi  58
H. Teksif İlkesi  59
I. Yargıcın Davayı Aydınlatma Ödevi  60
İ. Yargıcın Yargılamayı Sevk ve İdare Etmesi İlkesi  61
J. Yargıcın Hukuku Re’sen Uygulaması İlkesi  61
VI. ÇEKİŞMELİ YARGI – ÇEKİŞMESİZ YARGI AYRIMI  62
A. Kavram  62
B. Ayrımın Ölçütleri  63
1. Genel Olarak  63
2. Çekişmesiz Yargı Kataloğu  65
C. Usul  65
1. Görevli Mahkeme  65
2. Yetkili Mahkeme  68
3. Yargılama Usulü  69
D. Sonuçları  69
İkinci Bölüm
YARGI ÖRGÜTÜ
I. GENEL OLARAK  71
II. YARGI YERLERİ (MAHKEMELER)  71
A. Genel Olarak  71
B. Mahkemelerin Sınıflandırılması  72
1. Kuruluş ve Çalışma Usullerine Göre  72
a. Tek Yargıçlı Mahkemeler  72
b. Toplu Mahkemeler  72
2. Yargılama Sistemindeki Derecelendirmeye Göre  72
a. İlk Derece Mahkemeleri  72
b. Üst Derece Mahkemeleri  73
3. Tarafların Statülerine ya da Görmeyi Üstlenmiş Oldukları Uyuşmazlıkların Niteliklerine Göre  73
a. Genel Görevli Mahkeme – Özel Görevli Mahkeme Ayrımı  73
b. Olağan Mahkeme – Olağanüstü Mahkeme Ayrımı  74
C. Türkiye’de Hukuk Mahkemelerinin Örgütlenmesi  75
1. İlk Derece Mahkemeleri  75
a. Sulh Hukuk Mahkemesi  76
b. Asliye Mahkemesi  76
2. İkinci Derece Mahkemeleri – Bölge Adliye Mahkemeleri  77
a. Genel Olarak  77
b. Kuruluşu  77
c. Görevleri  78
d. Daireler  78
e. Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu  79
3. Yargıtay  80
a. Genel Olarak  80
b. Görevleri  81
c. Karar Organları  81
Üçüncü Bölüm
YARGI GÖREVLİLERİ
I. YARGIÇLAR (= HÂKİMLER)  87
A. Yargıçlık Statüsü  87
B. Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Yargıçlık Güvencesi  89
C. Yargıcın Yasaklılığı ve Reddi  90
1. Genel Olarak  90
2. Yargıcın Yasaklılığı (= Çekinmesi)  91
a. Genel Olarak  91
b. Yasaklılık (= Memnuiyet) Nedenleri  91
c. Çekinme Usulü  93
d. Sonuçları  93
3. Yargıcın Reddi  94
a. Genel Olarak  94
b. Ret Nedenleri  94
c. Yargıcı Reddedebilecek Kişiler  97
aa. Taraflar  97
bb. Yargıcın Kendisi  98
d. Usul  98
aa. Genel Olarak  98
bb. Ret İsteminin Geri Çevrilmesi  99
cc. Ret İsteminin İncelenebilir (Kabule Şayan) Bulunması  100
e. Mercii Kararı  102
aa. Ret  102
bb. Kabul  103
f. Yasa Yolları  104
4. Yargıcın Yasaklılığı ile Reddinin Karşılaştırılması  104
D. Yargıçların Hukuksal Sorumlulukları  106
1. Genel Olarak  106
2. Sorumluluk Nedenleri  108
3. Sorumluluk Davası  111
II. AVUKATLAR  114
Dördüncü Bölüm
YAZI İŞLERİ
I. GENEL OLARAK  121
II. YAZI İŞLERİ PERSONELİ  121
A. Yazı İşleri Müdürü  121
B. Zabıt Kâtibi (Yazman)  123
C. Mübaşir  123
D. Hizmetli  124
III. MAHKEMELER VE HUKUK DAİRELERİNDE TUTULACAK KAYITLAR  124
IV. DOSYA VE BELGELER  130
V. UYAP  132
İkinci Kısım
USULİ UYUŞMAZLIKLAR
Birinci Bölüm
YARGI YOLU UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK  137
II. UYUŞMAZLIK TÜRLERİ  137
A. Görev Uyuşmazlığı  137
1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı  138
a. Koşulları  138
aa. Aynı Yargı Kolunda Açılan Davalarda (2247 Sayılı Y. m. 10).  138
bb. Farklı Yargı Kollarında Açılan Davalarda (2247 Sayılı Y. m. 17)  139
b. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Çıkarılması  139
2. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı  141
a. Koşulları  142
b. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi  142
B. Hüküm Uyuşmazlığı  144
1. Genel Olarak  144
2. Koşulları  144
3. Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi  144
C. Uyuşmazlık Çıkarılamayacak Durumlar  145
D. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarını Bekletici Sorun Sayma  145
E. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Sonuçları  146
İkinci Bölüm
GÖREV UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK  149
II. GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ  151
A. Asliye Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı  151
1. Mal Varlığına İlişkin Davalarda Görev  151
2. Kişi Varlığı Haklarına İlişkin Davalarda Görev  156
B. Sulh Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı  160
1. Dava Konusunun Değer ve Tutarına Bakılmaksızın Görevlendirilen Dava ve İşler  160
2. Başka Mahkemelerin Görevine Girmeyen Çekişmesiz Yargı İşleri  164
3. Diğer Yasaların Sulh Hukuk Mahkemesini Görevlendirdiği Dava ve İşler  164
III. GÖREVSİZLİK KARARI  167
A. Genel Olarak  167
B. Yasa Yolları  169
C. Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  169
Üçüncü Bölüm
YETKİ UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK  175
II. YETKİ KURALLARI  176
A. Genel Yetki  176
1. Çekişmeli Yargıda  176
a. Gerçek Kişiler Bakımından  176
aa. Türkiye’de Yerleşim Yeri Olanlara Karşı Açılacak Davalar  176
bb. Türkiye’de Yerleşim Yeri Olmayanlara Karşı Açılacak Davalar  178
aaa. Mal Varlığına İlişkin Davalar  178
bbb. Kişi Varlığına İlişkin Davalar  179
b. Tüzel Kişiler Bakımından  179
c. Davalıların Birden Fazla Olması  179
2. Çekişmesiz Yargıda  181
B. Özel Yetki  181
1. Genel Olarak  181
2. Özel Yetki Kuralları  182
a. Sözleşmeden Doğan Davalar  182
b. Miras Davaları  183
c. Taşınmaza İlişkin Davalar  186
d. Karşı Davalar  188
e. Şubenin İşlemlerinden Doğan Davalar  188
f. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Kendilerine İlişkin Davalar  189
g. İflas Davaları  189
h. Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davaları  189
ı. Alacak ve Taşınır Mal Davaları  190
i. Haksız Eylemden Doğan Davalar  190
j. Nedensiz Zenginleşmeden Doğan Davalar  192
k. Boşanma, Ayrılık ve Mal Rejimi Davaları  192
l. Kişilik Haklarının Korunmasına İlişkin Davalar  193
m. Soybağına İlişkin Davalar  193
n. İş Davaları  193
o. Velayet Davaları  193
ö. Vesayet Dava ve İşleri  194
p. Motorlu Araç Kazalarından Doğan Tazminat Davaları  194
III. YETKİ KURALLARININ NİTELİĞİ  195
A. Kesin Yetki Kuralları  195
B. Kesin Olmayan Yetki Kuralları  196
IV. YETKİ SÖZLEŞMESİ  197
A. Genel Olarak  197
B. Koşulları  197
C. Türleri  199
V. YETKİ İTİRAZI  200
VI. YETKİSİZLİK KARARI  202
A. Genel Olarak  202
B. Yasa Yolu  204
C. Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  204
Dördüncü Bölüm
İŞ DAĞILIMI UYUŞMAZLIKLARI
İŞ DAĞILIMI UYUŞMAZLIKLARI  207
Beşinci Bölüm
YARGI YERİ BELİRTİLMESİ UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK  209
II. USUL  211
Üçüncü Kısım
USULİ İŞLEMLER
Birinci Bölüm
USUL İŞLEMLERİNİN GENEL KURAMI
I. KAVRAM  215
II. TÜRLERİ  216
A. Taraf Usul İşlemleri  216
1. Kavram  216
2. Özellikleri  217
3. Usul İşlemlerinde Eksiklikler ve Sonuçları  218
B. Mahkeme Usul İşlemleri  219
İkinci Bölüm
SÜRELER, ADLİ TATİL VE ESKİ HALE GETİRME
I. SÜRELER  221
A. Kavram  221
B. Türleri  221
1. Yasal Süreler  221
2. Takdiri Süreler  222
3. Sürelerin Hesaplanması  225
II. ADLİ TATİL  226
III. ESKİ HALE GETİRME  230
A. Genel Olarak  230
B. Usul  232
Üçüncü Bölüm
TEBLİGAT
I. TEMEL KAVRAMLAR  235
A. Tebligat  235
B. Davetiye  236
II. TÜRLERİ  236
III. TEBLİGAT ÇIKARTABİLECEK MERCİLER  240
IV. TEBLİGAT GİDERLERİ  241
V. TEBLİGAT YAPILABİLECEK KİŞİLER  241
A. Muhatap  241
1. Gerçek Kişiler  242
2. Tüzel Kişiler  246
B. Muhatap Adına Tebligatı Kabule Yetkili Kişiler  246
VI. TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ YER  252
A. Adreste Tebligat  252
1. Gerçek Kişiler  252
a. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması  253
b. Tebliğ Sırasında Muhatabın Geçici Olarak Adreste Bulunamaması veya Adreste Olmasına Karşın Tebellüğden Kaçınması  253
c. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması  258
2. Tüzel Kişiler  266
a. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması  266
b. Tüzel Kişinin Bilinen Son Adresinin Dağıtım (Tevziat) Saatlerinde Kapalı Olması veya Tebellüğden Kaçınılması  266
c. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması  268
B. Adres Değişikliği  268
VII. TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ ZAMAN  270
VIII. TEBLİGATIN YAPILMASI  271
IX. İLANEN TEBLİGAT  273
X. YURT DIŞI TEBLİGAT  277
A. Genel Olarak  277
B. Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat  277
C. Yabancı Ülkede Türk Memurlarına ve Askeri Kişilerine Tebligat  278
D. Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı  278
XI. TEBLİGATIN YOKLUĞU VE USULSÜZLÜĞÜ  279
A. Tebligatın Yokluğu  279
B. Tebligatın Usulsüzlüğü  280
1. Anlamı  280
2. Yaptırımı  281
3. İspat Yöntemi, Başvuru Yolu ve Süresi  283
4. Karar  284
XII. TEBLİGAT SUÇLARI  285
Dördüncü Kısım
DAVA
Birinci Bölüm
DAVANIN TARAFLARI VE DAVAYA KATILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
I. TARAFLARIN EHLİYETLERİ  289
A. Taraf Ehliyeti  289
1. Gerçek Kişiler  290
2. Tüzel Kişiler  293
3. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar  298
B. Dava Ehliyeti  300
1. Genel Olarak  300
2. Gerçek Kişiler  300
a. Tam Dava Ehliyeti  300
b. Sınırlı Dava Ehliyeti  301
c. Dava Ehliyetsizliği  302
d. Dava Ehliyeti Olmayanların Temsili  302
aa. Veli  303
bb. Vasi  305
aaa. Vesayet Altındaki Kişi Adına Vasinin Dava Açması  305
bbb. Vesayet Altındaki Kişiye Karşı Dava Açılması  307
cc. Kayyım  308
aaa. Temsil Kayyımlığı  308
bbb. Yönetim Kayyımlığı  310
ccc. İsteğe Bağlı Kayyımlık  312
e. Kendisine Yasal Danışman Atanan Kişilerin Davada Temsili  313
aa. Oy (= İştirak, Katılım) Danışmanlığı  314
bb. Yönetim Danışmanlığı  316
cc. Karma Danışmanlık  317
3. Tüzel Kişiler  317
4. Sonuçları  317
C. Davaya Vekâlet Ehliyeti  318
1. Genel Olarak  318
2. Vekâletname  321
a. Genel Olarak  321
b. Türleri  322
aa. İş Vekâletnamesi  322
aaa. Genel (= Umumi) Vekâletname  322
bbb. Özel (= Hususi) Vekâletname  322
bb. Dava Vekâletnamesi  322
aaa. Genel Dava Vekâletnamesi  323
bbb. Özel Dava Vekâletnamesi  323
c. Vekâletnamenin Düzenlenmesi ve Biçimi  324
3. Vekâletnamenin Mahkemeye Verilmesi  325
4. Davaya Vekâletin İçeriği (Kapsamı)  326
a. Özel Yetki Aranmayan İşlemler  327
b. Özel Yetki Aranan İşlemler  328
c. Vekilin Hiçbir Koşulda Yapamayacağı İşlemler  330
5. Davaya Vekâletin Son Bulması  330
a. Vekilin İşten Çıkarılması ya da Yasaklanması  330
b. Ölüm, İflas veya Eylem Ehliyetini Yitirme  331
c. Vekilin Çekilmesi (= İstifası)  331
d. Vekilin Azli  333
e. Sürenin Dolması  335
D. Sıfat (= Husumet)  335
1. Genel Olarak  335
a. Aktif Dava Sıfatı  335
b. Pasif Dava Sıfatı  337
2. Husumet İtirazı  339
3. Hasımda Yanılma  340
4. Taraf Değişikliği  341
E. Dava Takip Yetkisi  344
F. Tarafların Temsili  345
1. Genel Olarak  345
2. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerin Temsili  346
3. Temsilde Yanılma  346
II. DAVA ARKADAŞLIĞI  347
A. Genel Olarak  347
B. Türleri  348
1. İhtiyari Dava Arkadaşlığı  348
a. Genel Olarak  348
b. Doğuran Nedenler  348
aa. Dava Konusu Hak veya Borcun Elbirliği ile Mülkiyet Dışındaki Bir Nedenle Ortak Olması  349
bb. Ortak Bir İşlem ile Birden Çok Kişi Yararına Hak Doğması veya Borç Yüklenilmiş Olması  350
cc. Davanın, Taraflardan Her Biri İçin Aynı Nedenden Doğması  350
c. Sonuçları  350
2. Zorunlu Dava Arkadaşlığı  352
a. Genel Olarak  352
b. Doğuran Nedenler  353
aa. Maddi Bakımdan Zorunlu Dava Arkadaşlığı  353
aaa. Elbirliği Mülkiyeti  353
bbb. Hak veya Borcun Bölünemez Oluşu  354
bb. Şekli Bakımdan Zorunlu Dava Arkadaşlığı  355
c. Sonuçları  356
III. DAVAYA KATILMA (= MÜDAHALE)  358
A. Genel Olarak  358
B. Türleri  358
1. Fer’i Müdahale  358
a. Genel Olarak  358
b. Koşulları  359
c. Usul  361
d. Sonuçları  363
e. Rücu Davası ve Müdahalenin Etkisi  365
f. Müdahale Giderleri  366
2. Asli Müdahale  366
a. Genel Olarak  366
b. Koşulları  367
c. Usul  368
d. Sonuçları  369
IV. DAVANIN İHBARI  370
A. Kavram  370
B. Koşulları  370
C. Usul  371
D. Sonuçları  375
1. Maddi Hukuka İlişkin Sonucu  375
2. Usul Hukukuna İlişkin Sonuçlar  375
İkinci Bölüm
DAVA KOŞULLARI
I. GENEL OLARAK  377
II. TÜRLERİ  379
A. Genel Dava Koşulları  379
1. Mahkemeye İlişkin Dava Koşulları  379
a. Yargı Hakkı  379
aa. Kişi Yönünden Sınırlandırma  379
bb. Yer Yönünden Sınırlandırma  380
b. Yargı Yolu  380
c. Görev  384
d. Kesin Yetki Durumları  384
2. Taraflara İlişkin Dava Koşulları  384
a. İki Tarafın Bulunması  384
b. Taraf ve Dava Ehliyeti  385
c. Davaya Vekâlet Ehliyeti ve Geçerli Vekâletname  385
d. Dava Takip Yetkisi  385
3. Dava Konusuna İlişkin Dava Koşulları  385
a. Hukuksal Yarar  385
b. Derdestlik Durumunun Olmaması  388
c. Kesin Hüküm Bulunmaması  389
d. Gider Avansının Yatırılmış Olması  389
e. Teminat Gösterilmesi  390
aa. Genel Olarak  390
bb. Teminat Gösterilmesi Gereken Durumlar  391
aaa. Türkiye’de Mutad Meskeni Olmayan Türk Vatandaşının Dava Açması, Davacı Yanında Davaya Müdahil Olarak Katılması veya Takip Yapması  391
bbb. Davacının Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunduğunun Belgelenmesi  392
cc. Teminat İstenemeyecek Durumlar  392
dd. Usul  393
ee. Sonuçları  394
B. Özel Dava Koşulları  395
Üçüncü Bölüm
DAVA TÜRLERİ
I. İSTENEN HUKUKSAL KORUNMAYA GÖRE  399
A. Edim Davaları  399
B. Tespit Davaları  400
1. Genel Olarak  400
2. Koşulları  400
3. Sonuçları  402
C. Yenilik Doğuran Davalar  402
1. Genel Olarak  402
2. Koşulları  402
3. Türleri  403
4. Sonuçları  404
D. Belirsiz Alacak ve Tespit Davaları  404
1. Genel Olarak  404
2. Niteliği ve Türleri  405
3. Koşulları  407
4. Sonuçları  412
II. İSTEM (= TALEP) SONUCUNUN NİCELİĞİNE GÖRE  414
A. Objektif Dava Birleşmesi  414
B. Terditli Davalar  415
C. Seçimlik Davalar  416
D. Kısmi Dava  417
1. Tanım ve Nitelik  417
2. Koşulları  418
3. Sonuçları  419
E. Mütelahik Davalar  423
F. Topluluk Davaları  424
III. DAVA KONUSU HAKKIN NİTELİĞİNE GÖRE  425
Dördüncü Bölüm
DAVANIN AÇILMASI
I. DAVANIN AÇILMASI USULÜ  427
A. Genel Olarak  427
B. Fiziksel Ortamda Dava Açılması  427
C. Elektronik Ortamda Dava Açılması  430
II. DAVANIN AÇILDIĞI TARİH  430
III. TENSİP TUTANAĞI  431
IV. DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI  432
A. Maddi Hukuka İlişkin Sonuçlar  432
1. Zamanaşımının Kesilmesi  432
2. Hak Düşürücü Sürenin Korunması  433
3. Bazı Kişi Varlığı Haklarının Mal Varlığı Hakkına Dönüşmesi  433
4. Davalının Temerrüde Düşmesi  434
5. İyiniyetin Ortadan Kalkması  434
B. Usul Hukukuna İlişkin Sonuçlar  434
1. Davanın Karara Bağlanması Zorunluluğu  434
2. Tasarruf Ehliyeti  434
3. Dava Koşullarının Belirleneceği Tarih  434
4. Derdestlik  435
5. Hükme Esas Alınacak Durum ve Koşullar  435
6. Geçici Hukuksal Koruma Tedbirleri  435
7. Davayı Geri Alma Yasağı  435
8. Davayı Genişletme ve Değiştirme Yasağı  437
V. DAVAYA YANIT (CEVAP)  438
A. Genel Olarak  438
B. Savunma Nedenleri  439
1. Maddi Hukuka Dayanan Savunma Nedenleri  439
a. İtiraz  439
b. Def’i  439
2. Usul Hukukuna Dayanan Savunma Nedenleri  441
a. Dava Koşulları  441
b. İlk İtirazlar  441
aa. Genel Olarak  441
bb. İlk İtiraz Nedenleri  442
C. Yanıt Süresi  443
1. Genel Olarak  443
2. Yanıt Süresinin Uzatılması veya Kısaltılması  443
D. Yanıt Dilekçesinin Verilmesi  444
E. Sonucu  444
VI. KARŞI DAVA  445
A. Genel Olarak  445
B. Koşulları  445
C. İncelenmesi ve Sonuçlandırılması  447
Beşinci Bölüm
DAVANIN AŞAMALARI
I. DİLEKÇELER AŞAMASI  449
A. Dava Dilekçesi  449
B. Yanıt (= Cevap) Dilekçesi  459
C. Yanıta Yanıt ve İkinci Yanıt Dilekçeleri  462
D. Davanın ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  462
1. Davanın (= İddianın) Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  462
a. Anlamı  462
b. Yasak Kapsamında Sayılmayan Durumlar  464
c. İstisnaları  464
2. Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  466
a. Anlamı  466
b. Yasak Kapsamında Sayılmayan Durumlar  467
c. İstisnaları  467
II. ÖN İNCELEME AŞAMASI  468
A. Genel Olarak  468
B. Duruşmasız Ön İnceleme  470
C. Duruşmalı Ön İnceleme  471
1. Duruşma Hazırlığı  471
2. Ön İnceleme Duruşması  472
3. Süreler Hakkında Karar  475
III. TAHKİKAT (= İNCELEME) AŞAMASI  476
A. Kavram  476
B. Duruşma  476
1. Genel Olarak  476
2. Duruşmanın Düzen ve Disiplini  479
3. Duruşmanın Yürütülmesindeki Yasak ve Olanaklar  480
a. Aleniyet İlkesi  480
b. Ses ve Görüntü Nakli  481
c. Fotoğraf ve Kayıt Yasağı  482
d. Doğrudan Soru Yöneltme  482
4. Duruşma Tutanağı  483
C. Tahkikat Usulü  484
D. Tahkikatın Sona Ermesi  486
IV. SÖZLÜ YARGILAMA AŞAMASI  486
V. KARAR AŞAMASI  489
Altıncı Bölüm
DAVA SIRASINDAKİ ÖZEL DURUMLAR
I. DAVANIN ISLAHI  491
A. Kavram  491
B. Islahın Konusu  491
1. Islah Yoluyla Yapılabilecek İşlemler  492
2. Islahla Yapılmamış Sayılamayacak İşlemler  493
3. Islah Yoluyla Yapılamayacak İşlemler  494
4. Islah Yoluna Başvurulmasına Gerek Olmayan Durumlar  503
C. Koşulları  504
D. Türleri  508
1. Davanın Tamamen Islahı  508
2. Davanın Kısmen Islahı  510
E. Kötü Niyetli Islah  510
F. İdari Yargıda Islah  511
II. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI  512
A. Davaların Birleştirilmesi  512
1. Genel Olarak  512
2. Usul  513
a. Aynı Yargı Çevresinde Görülmekte Olan Davalar  513
b. Farklı Yargı Çevresinde Yer Alan Mahkemelerdeki Davalar  515
c. Ortak Hükümler  515
3. Sonuçları  518
B. Davaların Ayrılması  519
1. Genel Olarak  519
2. Usul  521
3. Sonuçları  522
III. DAVADAKİ ARA SORUNLAR  523
A. Ön Sorun (= Hadise)  523
B. Bekletici Sorun  523
1. Genel Olarak  523
2. Türleri  525
a. Zorunlu Bekletici Sorun  525
b. İhtiyari Bekletici Sorun  526
3. Usul ve Sonuçları  527
IV. DAVADA HUKUKSAL YARDIM (= İSTİNABE)  528
A. Genel Olarak  528
B. Koşulları ve Sonuçları  529
V. DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI  530
A. Genel Olarak  530
B. Dosyayı İşlemden Kaldırmayı Gerektiren Durumlar  531
C. Sonuçları  534
VI. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI  537
A. Genel Olarak  537
B. Davanın Açılmamış Sayılmasını Gerektiren Durumlar  537
C. Sonuçları  539
Beşinci Kısım
İSPAT
Birinci Bölüm
GENEL İSPAT KURAMI
I. KAVRAM  545
II. İSPAT ZORUNLULUĞU OLMAYAN DURUMLAR  545
A. İkrar  545
1. Genel Olarak  545
2. Hukuksal Niteliği  547
3. Türleri  547
a. Yapıldığı Yere Göre  547
aa. Mahkeme Dışı İkrar  547
bb. Mahkeme İçi İkrar  548
b. İçeriğine Göre  548
aa. Basit İkrar  548
bb. Nitelikli İkrar  548
cc. Bileşik İkrar  549
c. İkrarın Bölünmesi  550
B. Herkesçe Bilinen Olaylar  553
C. Çekişmesiz Olaylar  553
D. Karine ve Varsayım  553
1. Karine  553
2. Varsayım  555
E. Hukuk Kuralları  556
III. İSPAT YÜKÜ  557
A. Genel Olarak  557
B. İspat Yükü Kuralları  557
1. Genel Kural  557
2. Özel Kurallar (İstisnalar)  558
a. Olağan Durumun Aksinin İspatı  558
b. İspat Yükünün Yasayla Belirlendiği Durumlar  558
c. Yasal Karineler  558
IV. İSPAT ÖLÇÜSÜ  558
A. Kesin (Tam) İspat  558
B. Yaklaşık İspat  559
V. İSPAT TÜRLERİ  559
A. Asıl İspat – Karşı İspat – Aksini İspat  559
B. Doğrudan İspat – Dolaylı İspat  560
İkinci Bölüm
KANITLAR
I. KAVRAM  563
II. SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ  564
III. TÜRLERİ  565
A. Kesin Kanıtlar  565
1. Senet  566
a. Belge ve Senet Ayrımı  566
b. Senedin Öğeleri  567
c. Senet Türleri  570
aa. Resmî Senetler  570
aaa. Genel Olarak  570
bbb. Resmî Senetlerin İspat Gücü ve Sahteliğinin İleri Sürülmesi  571
bb. Adi Senetler  573
aaa. Genel Olarak  573
bbb. Adi Senetlerin İspat Gücü ve Sahteliği  573
d. Belgelerin Mahkemeye Sunulması  577
aa. Genel Olarak  577
bb. İbraz Zorunluluğu ve Yaptırımı  578
aaa. Taraflar Yönünden  578
bbb. Üçüncü Kişiler Yönünden  580
cc. Ticari Defterlerin İbrazı ve Kanıt Olması  581
aaa. Genel Olarak  581
bbb. Koşulları  583
ccc. Sonuçları  586
e. Senetle İspat Zorunluluğu  589
aa. Kanıt (= Delil) Başlangıcı  590
bb. Yakın Hısımlık  592
cc. Senede Bağlanmaması Teamül Olarak Yerleşmiş Bulunan Hukuksal İşlemler  592
dd. Senet Alınmasının Mümkün Olmadığı ya da Son Derece Güç Olduğu Durumlar  593
ee. İrade Bozukluğu ve Aşırı Yararlanma  593
ff. Muvazaa İddiaları  593
gg. Senedin Olağanüstü Bir Olay veya Zorlayıcı (Mücbir) Bir Nedenle Yitirilmesi  594
2. Yemin (= Ant)  596
a. Genel Olarak  596
b. Yemin Edecek Kişi  598
c. Yemin Teklifi  600
d. Yemine Davet  602
e. Yemin Usulü  604
3. Kesin Hüküm  605
B. Takdiri Kanıtlar  605
1. Tanık  606
a. Genel Olarak  606
b. Tanık Olabilecek Kişiler  607
c. Tanık Gösterilmesi  607
d. Tanıkların Çağrılması  611
e. Tanıklık Yapma Yükümlülüğü  612
f. Tanıklıktan Kaçınmanın Yaptırımları  613
aa. Davete Uymama  613
bb. Tanıklık Yapmama  613
g. Tanıkların Dinlenmesi  614
h. Tanıklıktan Çekinme Hakkı  619
aa. Genel Olarak  619
bb. Çekinme Nedenleri  619
aaa. Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme  619
bbb. Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme  620
ccc. Menfaat İhlali Tehlikesi Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme  620
cc. Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları  620
2. Keşif  621
a. Genel Olarak  621
b. Keşif Kararı  622
c. Keşfe Katlanma Yükümlülüğü  625
d. Keşfin Yapılması  625
e. Soybağı Tespiti İçin İnceleme  627
3. Bilirkişi  628
a. Genel Olarak  628
b. Temel İlkeler  629
c. Bilirkişiliğe Başvuru  631
d. Bilirkişinin Görevlendirilmesi ve Yemini  632
e. Bilirkişilik Görevinin Kapsamı ve Bu Görevi Kabulle Yükümlü Olanlar  634
f. Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması ve Reddi  635
g. Bilirkişinin Görev Süresi  635
h. Bilirkişinin Yükümlülükleri  636
aa. Haber Verme Yükümlülüğü  636
bb. Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü  636
cc. Sır Saklama Yükümlülüğü  636
ı. Bilirkişinin Yetkileri  637
i. Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Bildirmesi  637
j. Denetim ve İnceleme  639
k. Bilirkişinin Sorumluluğu  640
4. Uzman Görüşü (= Taraf Bilirkişi, Uzman Tanık)  640
C. Yasada Düzenlenmemiş Kanıtlar  641
IV. KANIT SÖZLEŞMESİ  642
A. Genel Olarak  642
B. Türleri  643
1. Münhasır Kanıt Sözleşmesi  643
2. Münhasır Olmayan Kanıt Sözleşmesi  643
V. İSTİCVAP (SORGUYA ÇEKİLME)  644
A. Kavram  644
B. İsticvap Edilecek Kişi  646
C. Usul ve Sonuçları  646
VI. YASAK KANITLAR  648
Altıncı Kısım
GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMA
Birinci Bölüm
İHTİYATİ TEDBİR
I. GENEL OLARAK  653
II. KOŞULLARI  655
III. İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLEMEYECEK DURUMLAR  657
IV. USUL  658
A. Yetkili ve Görevli Mahkeme  658
B. Yargılama  659
C. İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması  661
D. İhtiyati Tedbir Kararının Etkisi  663
E. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı Konulması  664
1. Karara İtiraz ve Yasa Yoluna Başvurma  664
2. Teminat Gösterme  666
F. İhtiyati Tedbirin Sona Ermesi  666
G. Teminatın Geri Verilmesi (= İadesi)  667
H. İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davası  667
İkinci Bölüm
KANITLARIN TESPİTİ VE DİĞER GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMALAR
I. KANITLARIN TESPİTİ  669
A. Genel Olarak  669
B. Koşulları  670
C. Usul  672
1. İstem  672
2. İnceleme ve Karar  674
3. Yasa Yolu ve Diğer Durumlar  677
II. DİĞER GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMALAR  678
Yedinci Kısım
DAVAYA SON VEREN İŞLEMLER
Birinci Bölüm
KARAR
I. KAVRAM  683
II. TÜRLERİ  683
A. Davaya Etkisine Göre  683
1. Usule İlişkin Kararlar  683
2. Esasa İlişkin Kararlar  684
B. Davayı Sonuçlandırmasına Göre  684
1. Ara Kararlar  684
2. Son Kararlar  686
a. Genel Olarak  686
b. Türleri  687
aa. Usule İlişkin Son Kararlar  687
bb. Esasa İlişkin Son Kararlar  688
III. KARARLARIN VERİLMESİ YÖNTEMİ  688
A. Müzakere ve Tefhim  688
B. Gerekçe  695
C. Hükmün Kapsamı  696
D. Hükmün Tebliğe Çıkarılması ve Kesinleştirilmesi  698
E. Hükmün Sonuçları  699
F. Koşula Bağlı Hüküm  700
G. Kısmi Hüküm  700
H. Hüküm Sakatlıkları  701
1. Yok Hüküm (Kararın Yokluğu)  701
2. Etkisiz Hüküm  702
İkinci Bölüm
HÜKÜM VERİLMEKSİZİN DAVANIN SONA ERMESİ
I. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ  705
A. Davadan Feragat  705
1. Genel Olarak  705
2. Usul  706
3. Sonuçları  707
4. Feragatle Sona Ermeyen Davalar  711
B. Davayı Kabul  713
1. Genel Olarak  713
2. Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması  714
a. İkrarla Karşılaştırılması  714
b. Feragatle Karşılaştırılması  714
3. Usul  714
4. Sonuçları  715
C. Sulh  717
1. Genel Olarak  717
2. Usul  718
3. Sonuçları  718
4. İdarelerin Taraf Olduğu Adli Uyuşmazlıklarda Sulh  719
II. DAVANIN KONUSUZ KALMASI  720
Sekizinci Kısım
YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM
Birinci Bölüm
YARGILAMA GİDERLERİ
I. GENEL OLARAK  725
II. TÜRLERİ  727
A. Harçlar  727
1. Genel Olarak  727
2. Türleri  729
a. Başvurma Harcı  729
b. Karar ve İlam Harcı  729
aa. Maktu Karar ve İlam Harcı  729
bb. Nispi Karar ve İlam Harcı  731
c. Oturum Harcı  734
d. Keşif Harcı  735
3. Harçtan Bağışık (= Muaf) Olan Dava ve Kararlar  735
B. Vekâlet Ücreti  739
1. Vekil ile Müvekkil Arasındaki Vekâlet Ücreti (Avukatlık Ücreti)  739
a. Taraflar Arasında Belirgin ve Geçerli Bir Sözleşme Yoksa  740
b. Taraflar Arasında Geçerli Bir Sözleşme Varsa  740
c. Vekâlet Ücretiyle İlgili Özel Durumlar  741
aa. İşi Sonuna Kadar Takip Etme Zorunluluğu ve Başkasını Yetkilendirme (= Tevkil):  741
bb. İş Sahibinin İşi Başka Bir Avukata Vermesi  741
cc. Avukatlık Ücretinin Belli Bir İşe Hasredilmesi  741
dd. Avukatın İşi Takipten Vazgeçmesi, Azli ve Ücretin Gününde Ödenmemesi  742
d. Avukatın Vekâlet Ücretini Güvence Altına Alan Önlemler  742
aa. Hapis Hakkı  742
bb. Öncelik (= Rüçhan) Hakkı  742
cc. Müteselsil Sorumluluk  743
2. Yargılama Gideri Olan Vekâlet Ücreti  745
C. Gider ve Kanıt Avansı  748
1. Gider Avansı  749
2. Kanıt Avansı  750
III. ÖDENMESİ  751
IV. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK  752
İkinci Bölüm
ADLİ YARDIM
I. GENEL OLARAK  757
II. USUL  759
III. ADLİ YARDIM KARARININ ETKİLERİ  760
IV. AVUKATLIK YASASI’NDA DÜZENLENEN ADLİ YARDIM  761
Dokuzuncu Kısım
YASA (= KANUN) YOLLARI
Birinci Bölüm
GİRİŞ
I. KAVRAM  765
II. TÜRLERİ  767
İkinci Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA YASA YOLLARI
I. İSTİNAF  771
A. Genel Olarak  771
B. Koşulları  774
C. İstinaf Başvurusu ve Sonuçları  779
1. Engelleyici Etki  779
2. Aktarıcı Etki  779
D. İstinaf Yolunun İşleyişi  779
1. Genel Olarak  779
2. İstinafın Aşamaları  780
a. Dilekçeler Aşaması  780
b. Ön İnceleme Aşaması  782
c. İnceleme (Tahkikat) Aşaması  783
aa. Duruşma Yapılmasına Gerek Olmayan Durumlar  784
aaa. Usule İlişkin Nedenlerle  784
bbb. Esasa İlişkin Nedenlerle  785
bb. Duruşma Aşaması ve İncelemenin Tamamlanması  786
d. Sözlü Yargılama Aşaması  786
e. Karar Aşaması  787
3. Bölge Adliye Mahkemesi Kararı ve Kararın Tebliği  787
4. Yapılamayacak İşlemler  789
II. TEMYİZ  790
A. Genel Olarak  790
B. Koşulları  791
C. Temyiz Nedenleri  797
D. Temyiz Yoluna Başvurabilecek Olanlar  799
E. Usul  799
1. Temyiz Dilekçesinin Kararı Veren Mahkemede İncelenmesi  799
2. Dosyanın Yargıtay’daki Aşamaları  800
3. Temyiz İncelemesi ve Duruşma  801
F. Temyiz İncelemesi Sonucunda Yargıtay’ın Vereceği Kararlar  802
1. Onama Kararı  802
2. Bozma Kararı  803
a. Genel Olarak  803
b. Aleyhe Bozma Yasağı  804
3. Kısmi Onama ve Bozma Kararları  804
G. Yargıtay Kararlarının Tebliği  806
H. Bozmaya Uyma veya Direnme  806
1. Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesini Gerektiren Bozma Kararı  806
a. Uyma Kararı  807
b. Direnme Kararı  807
2. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesini Gerektiren Bozma Kararı  812
I. Usuli Kazanılmış Hak  813
1. Genel Olarak  813
2. İstisnaları  815
J. Yasa Yararına Temyiz (= Kanun Yararına Temyiz)  816
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  818
A. Genel Olarak  818
B. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  819
C. Usul  824
Onuncu Kısım
HÜKMÜN AÇIKLANMASI, DÜZELTİLMESİ VE
KESİNLEŞMESİ
Birinci Bölüm
HÜKMÜN AÇIKLANMASI (= TAVZİH) VE DÜZELTİLMESİ (= TASHİH)
I. TAVZİH  829
A. Genel Olarak  829
B. Usul  830
C. Etkisi  831
II. TASHİH  832
A. Genel Olarak  832
B. Usul  832
İkinci Bölüm
KESİN HÜKÜM
I. KAVRAM  833
II. TÜRLERİ  834
A. Şekli Anlamda Kesin Hüküm  835
1. Genel Olarak  835
2. İşlevi  835
3. Ortaya Çıktığı An  835
4. Sona Ermesi  836
B. Maddi Anlamda Kesin Hüküm  836
1. Genel Olarak  836
2. İşlevi  836
3. Ortaya Çıktığı An  837
4. Özellikleri  837
5. Koşulları  838
6. Kesin Hükmün Zaman Bakımından Sınırı  840
7. Maddi Anlamda Kesin Hükmün Sona Ermesi  840
a. Değişiklik Davası  840
b. Yargılamanın Yenilenmesi  843
Onbirinci Kısım
ÖZEL USUL VE MAHKEMELER
Birinci Bölüm
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
I. SİSTEM  847
II. BASİT YARGILAMA USULÜ  847
A. Genel Olarak  847
B. Uygulanma Alanı  848
1. Hukuk Muhakemeleri Yasası’na Göre Basit Yargılama Usulüne Tabi İşler  848
2. Özel Yasalara Göre Basit Yargılama Usulüne Tabi İşler  849
a. Türk Ticaret Yasası’nda Öngörülenler  849
b. Diğer Yasalarda Öngörülenler  850
C. Aşamaları  850
1. Dilekçeler Aşaması  850
2. Ön İnceleme ve Tahkikat Aşamaları  853
3. Hüküm Aşaması  855
İkinci Bölüm
ÖZEL MAHKEMELER
I. AİLE MAHKEMELERİ  857
A. Kuruluşu  857
B. Oluşumu  858
C. Görevleri  858
D. Yargılama Usulü  864
II. ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ  864
A. Kuruluşu  864
B. Oluşumu  866
C. Görevleri  868
D. Yargılama Usulü  872
III. İŞ MAHKEMELERİ  873
A. Kuruluşu  873
B. Oluşumu  873
C. Görevleri  874
1. Genel Olarak  874
a. Taraf  874
aa. 4857 sayılı İş Yasası’na tabi işçiler  874
bb. 6098 sayılı Türk Borçlar Yasası’na tabi işçiler  874
aaa. Genel hizmet sözleşmesi  875
bbb. Pazarlamacılık sözleşmesi  876
ccc. Evde hizmet sözleşmesi  876
cc. 5953 sayılı Yasa’ya tabi gazeteciler  876
dd. 854 sayılı Yasa’ya tabi gemiadamları  877
ee. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu  877
b. Konu  879
2. Özel Düzenlemeler  880
3. İş Mahkemelerinden Görülemeyecek Olan Davalar  880
a. Çıraklar hakkındaki davalar  880
b. Rehabilite Edilenler Hakkındaki Davalar  880
D. Yargılama Usulü  881
1. Genel Olarak  881
2. Yetkili Mahkeme  882
3. Dava Koşulu Olarak Arabuluculuk  885
4. Yasa Yolları  891
IV. KADASTRO MAHKEMELERİ  892
A. Kuruluşu  892
B. Oluşumu  892
C. Görevleri  893
D. Yargılama Usulü  897
V. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ  901
A. Kuruluşu  901
B. Oluşumu  901
C. Görevleri  901
D. Yargılama Usulü  909
VI. İCRA MAHKEMELERİ  914
A. Kuruluşu  914
B. Oluşumu  914
C. Görevleri  914
D. Yargılama Usulü  915
VII. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİ  915
A. Kuruluşu  915
B. Oluşumu  916
C. Görevleri  916
D. Yargılama Usulü  916
VIII. DENİZCİLİK UZMANLIK (= İHTİSAS) MAHKEMELERİ  917
A. Kuruluşu  917
B. Oluşumu  918
C. Görevleri  918
Onikinci Kısım
TAHKİM
Birinci Bölüm
TAHKİM YARGISINA GİRİŞ
I. KAVRAM  923
II. TAHKİMİN KONUSU  924
III. TÜRLERİ  925
A. Zorunlu Tahkim  925
B. İhtiyari Tahkim  927
IV. HAKEM SÖZLEŞMESİ  928
A. Genel Olarak  928
B. Hakemlik Statüsü  928
C. Hakemlerin Reddi ve Çekinmesi  930
V. TAHKİM SÖZLEŞMESİ  931
A. Genel Olarak  931
B. Hukuksal Niteliği  932
C. Türleri  932
1. Tahkim Koşulu  932
2. Tahkimname  933
D. Koşulları  933
E. Tahkim Sözleşmesinin Etkisi  934
F. Sona Ermesi  936
İkinci Bölüm
TAHKİM USULÜ
I. HAKEMLERİN SEÇİMİ  937
II. TAHKİM YARGILAMASINDA USULİ İLKELER  939
III. DAVA AÇILMASI VE YARGILAMA  940
IV. KARAR  946
V. HAKEM KARARININ İCRA EDİLMESİ  948
VI. HAKEM KARARININ TAVZİHİ, DÜZELTİLMESİ VE TAMAMLANMASI  948
VII. KARARA KARŞI YASA YOLLARI  949
A. İptal Davası  949
B. Yargılamanın Yenilenmesi  951
Onüçüncü Kısım
MAHKEME KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ
Birinci Bölüm
HUKUK VE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ
I. GENEL OLARAK  955
II. HUKUK MAHKEMESİ KARARININ CEZA MAHKEMESİNE ETKİSİ  956
III. CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ  957
İkinci Bölüm
YABANCI MAHKEME KARARLARININ TÜRKİYE’DE ETKİSİ
I. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ  960
A. Genel Olarak  960
B. Koşulları  961
1. Ön Koşullar (Tenfize Konu Olan Kararlar)  961
2. Geçerlilik Koşulları  962
C. Usul  966
1. İstem  966
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  967
3. Karar  968
II. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI  968
A. Genel Olarak  968
B. Koşulları  968
C. Usul  969
Ondördüncü Kısım
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
I. GENEL OLARAK  973
II. ARABULUCULUK  975
A. Genel Olarak  975
B. Koşulları  976
C. Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler  977
1. İradilik  977
2. Eşitlik  977
3. Gizlilik  978
D. Arabulucuların Bağlı Oldukları Hukuksal Rejim  980
E. Usul  983
1. Başvuru  983
2. Arabulucunun Seçilmesi  983
3. Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi  983
F. Arabuluculuğun Sona Ermesi  986
G. Dava Koşulu Olarak Arabuluculuk  987
1. Genel Olarak  987
2. Başvuru  988
a. Yetkili Büro  988
b. Arabulucunun Seçilmesi  989
c. Yetki İtirazı  989
3. Arabulucunun İnceleme Yöntemi  990
4. Arabuluculuk Ücreti  990
5. Sonuçları  991
EKLER
EK – 1: HUKUK MUHAKEMELERİ YASASI İLE GELEN YENİ KURUMLAR  995
EK – 2: ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ KATALOGU  998
EK – 3: DAVA DİLEKÇESİ  1002
EK – 4: TENSİP TUTANAĞI (YAZILI YARGILAMA USULÜ)  1004
EK – 5: ÖN İNCELEME TUTANAĞI  1006
EK – 6: KEŞİF TUTANAĞI  1009
EK – 7: GEREKÇELİ KARAR ÖRNEĞİ  1012
Kaynakça  1017
Kavramlar Dizini  1025
 


Mehmet Akif Tutumlu
Mart 2019
99.90 TL
Sepete Ekle
Murat Atalı ...
Mart 2019
34.90 TL
Sepete Ekle
Mehmet Akif Tutumlu
Mart 2019
120.00 TL
Sepete Ekle
İbrahim Aşık
Ocak 2019
63.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  39
Birinci Kısım
USUL HUKUKUNA GİRİŞ
Birinci Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR
I. TERİM SORUNU  43
II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ  44
III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI  45
IV. USUL KURALLARININ UYGULANMA ALANI  46
A. Yer Bakımından Uygulanma Alanı  47
B. Zaman Bakımından Uygulanma Alanı  48
V. USUL HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  49
A. Tasarruf İlkesi  49
B. Taraflarca Getirilme İlkesi  49
C. İstemle Bağlılık İlkesi  51
D. Hukuksal Dinlenilme Hakkı  52
E. Aleniyet İlkesi  56
F. Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü  57
G. Usul Ekonomisi İlkesi  58
H. Teksif İlkesi  59
I. Yargıcın Davayı Aydınlatma Ödevi  60
İ. Yargıcın Yargılamayı Sevk ve İdare Etmesi İlkesi  61
J. Yargıcın Hukuku Re’sen Uygulaması İlkesi  61
VI. ÇEKİŞMELİ YARGI – ÇEKİŞMESİZ YARGI AYRIMI  62
A. Kavram  62
B. Ayrımın Ölçütleri  63
1. Genel Olarak  63
2. Çekişmesiz Yargı Kataloğu  65
C. Usul  65
1. Görevli Mahkeme  65
2. Yetkili Mahkeme  68
3. Yargılama Usulü  69
D. Sonuçları  69
İkinci Bölüm
YARGI ÖRGÜTÜ
I. GENEL OLARAK  71
II. YARGI YERLERİ (MAHKEMELER)  71
A. Genel Olarak  71
B. Mahkemelerin Sınıflandırılması  72
1. Kuruluş ve Çalışma Usullerine Göre  72
a. Tek Yargıçlı Mahkemeler  72
b. Toplu Mahkemeler  72
2. Yargılama Sistemindeki Derecelendirmeye Göre  72
a. İlk Derece Mahkemeleri  72
b. Üst Derece Mahkemeleri  73
3. Tarafların Statülerine ya da Görmeyi Üstlenmiş Oldukları Uyuşmazlıkların Niteliklerine Göre  73
a. Genel Görevli Mahkeme – Özel Görevli Mahkeme Ayrımı  73
b. Olağan Mahkeme – Olağanüstü Mahkeme Ayrımı  74
C. Türkiye’de Hukuk Mahkemelerinin Örgütlenmesi  75
1. İlk Derece Mahkemeleri  75
a. Sulh Hukuk Mahkemesi  76
b. Asliye Mahkemesi  76
2. İkinci Derece Mahkemeleri – Bölge Adliye Mahkemeleri  77
a. Genel Olarak  77
b. Kuruluşu  77
c. Görevleri  78
d. Daireler  78
e. Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu  79
3. Yargıtay  80
a. Genel Olarak  80
b. Görevleri  81
c. Karar Organları  81
Üçüncü Bölüm
YARGI GÖREVLİLERİ
I. YARGIÇLAR (= HÂKİMLER)  87
A. Yargıçlık Statüsü  87
B. Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Yargıçlık Güvencesi  89
C. Yargıcın Yasaklılığı ve Reddi  90
1. Genel Olarak  90
2. Yargıcın Yasaklılığı (= Çekinmesi)  91
a. Genel Olarak  91
b. Yasaklılık (= Memnuiyet) Nedenleri  91
c. Çekinme Usulü  93
d. Sonuçları  93
3. Yargıcın Reddi  94
a. Genel Olarak  94
b. Ret Nedenleri  94
c. Yargıcı Reddedebilecek Kişiler  97
aa. Taraflar  97
bb. Yargıcın Kendisi  98
d. Usul  98
aa. Genel Olarak  98
bb. Ret İsteminin Geri Çevrilmesi  99
cc. Ret İsteminin İncelenebilir (Kabule Şayan) Bulunması  100
e. Mercii Kararı  102
aa. Ret  102
bb. Kabul  103
f. Yasa Yolları  104
4. Yargıcın Yasaklılığı ile Reddinin Karşılaştırılması  104
D. Yargıçların Hukuksal Sorumlulukları  106
1. Genel Olarak  106
2. Sorumluluk Nedenleri  108
3. Sorumluluk Davası  111
II. AVUKATLAR  114
Dördüncü Bölüm
YAZI İŞLERİ
I. GENEL OLARAK  121
II. YAZI İŞLERİ PERSONELİ  121
A. Yazı İşleri Müdürü  121
B. Zabıt Kâtibi (Yazman)  123
C. Mübaşir  123
D. Hizmetli  124
III. MAHKEMELER VE HUKUK DAİRELERİNDE TUTULACAK KAYITLAR  124
IV. DOSYA VE BELGELER  130
V. UYAP  132
İkinci Kısım
USULİ UYUŞMAZLIKLAR
Birinci Bölüm
YARGI YOLU UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK  137
II. UYUŞMAZLIK TÜRLERİ  137
A. Görev Uyuşmazlığı  137
1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı  138
a. Koşulları  138
aa. Aynı Yargı Kolunda Açılan Davalarda (2247 Sayılı Y. m. 10).  138
bb. Farklı Yargı Kollarında Açılan Davalarda (2247 Sayılı Y. m. 17)  139
b. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Çıkarılması  139
2. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı  141
a. Koşulları  142
b. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi  142
B. Hüküm Uyuşmazlığı  144
1. Genel Olarak  144
2. Koşulları  144
3. Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi  144
C. Uyuşmazlık Çıkarılamayacak Durumlar  145
D. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarını Bekletici Sorun Sayma  145
E. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Sonuçları  146
İkinci Bölüm
GÖREV UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK  149
II. GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ  151
A. Asliye Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı  151
1. Mal Varlığına İlişkin Davalarda Görev  151
2. Kişi Varlığı Haklarına İlişkin Davalarda Görev  156
B. Sulh Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı  160
1. Dava Konusunun Değer ve Tutarına Bakılmaksızın Görevlendirilen Dava ve İşler  160
2. Başka Mahkemelerin Görevine Girmeyen Çekişmesiz Yargı İşleri  164
3. Diğer Yasaların Sulh Hukuk Mahkemesini Görevlendirdiği Dava ve İşler  164
III. GÖREVSİZLİK KARARI  167
A. Genel Olarak  167
B. Yasa Yolları  169
C. Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  169
Üçüncü Bölüm
YETKİ UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK  175
II. YETKİ KURALLARI  176
A. Genel Yetki  176
1. Çekişmeli Yargıda  176
a. Gerçek Kişiler Bakımından  176
aa. Türkiye’de Yerleşim Yeri Olanlara Karşı Açılacak Davalar  176
bb. Türkiye’de Yerleşim Yeri Olmayanlara Karşı Açılacak Davalar  178
aaa. Mal Varlığına İlişkin Davalar  178
bbb. Kişi Varlığına İlişkin Davalar  179
b. Tüzel Kişiler Bakımından  179
c. Davalıların Birden Fazla Olması  179
2. Çekişmesiz Yargıda  181
B. Özel Yetki  181
1. Genel Olarak  181
2. Özel Yetki Kuralları  182
a. Sözleşmeden Doğan Davalar  182
b. Miras Davaları  183
c. Taşınmaza İlişkin Davalar  186
d. Karşı Davalar  188
e. Şubenin İşlemlerinden Doğan Davalar  188
f. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Kendilerine İlişkin Davalar  189
g. İflas Davaları  189
h. Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davaları  189
ı. Alacak ve Taşınır Mal Davaları  190
i. Haksız Eylemden Doğan Davalar  190
j. Nedensiz Zenginleşmeden Doğan Davalar  192
k. Boşanma, Ayrılık ve Mal Rejimi Davaları  192
l. Kişilik Haklarının Korunmasına İlişkin Davalar  193
m. Soybağına İlişkin Davalar  193
n. İş Davaları  193
o. Velayet Davaları  193
ö. Vesayet Dava ve İşleri  194
p. Motorlu Araç Kazalarından Doğan Tazminat Davaları  194
III. YETKİ KURALLARININ NİTELİĞİ  195
A. Kesin Yetki Kuralları  195
B. Kesin Olmayan Yetki Kuralları  196
IV. YETKİ SÖZLEŞMESİ  197
A. Genel Olarak  197
B. Koşulları  197
C. Türleri  199
V. YETKİ İTİRAZI  200
VI. YETKİSİZLİK KARARI  202
A. Genel Olarak  202
B. Yasa Yolu  204
C. Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  204
Dördüncü Bölüm
İŞ DAĞILIMI UYUŞMAZLIKLARI
İŞ DAĞILIMI UYUŞMAZLIKLARI  207
Beşinci Bölüm
YARGI YERİ BELİRTİLMESİ UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK  209
II. USUL  211
Üçüncü Kısım
USULİ İŞLEMLER
Birinci Bölüm
USUL İŞLEMLERİNİN GENEL KURAMI
I. KAVRAM  215
II. TÜRLERİ  216
A. Taraf Usul İşlemleri  216
1. Kavram  216
2. Özellikleri  217
3. Usul İşlemlerinde Eksiklikler ve Sonuçları  218
B. Mahkeme Usul İşlemleri  219
İkinci Bölüm
SÜRELER, ADLİ TATİL VE ESKİ HALE GETİRME
I. SÜRELER  221
A. Kavram  221
B. Türleri  221
1. Yasal Süreler  221
2. Takdiri Süreler  222
3. Sürelerin Hesaplanması  225
II. ADLİ TATİL  226
III. ESKİ HALE GETİRME  230
A. Genel Olarak  230
B. Usul  232
Üçüncü Bölüm
TEBLİGAT
I. TEMEL KAVRAMLAR  235
A. Tebligat  235
B. Davetiye  236
II. TÜRLERİ  236
III. TEBLİGAT ÇIKARTABİLECEK MERCİLER  240
IV. TEBLİGAT GİDERLERİ  241
V. TEBLİGAT YAPILABİLECEK KİŞİLER  241
A. Muhatap  241
1. Gerçek Kişiler  242
2. Tüzel Kişiler  246
B. Muhatap Adına Tebligatı Kabule Yetkili Kişiler  246
VI. TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ YER  252
A. Adreste Tebligat  252
1. Gerçek Kişiler  252
a. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması  253
b. Tebliğ Sırasında Muhatabın Geçici Olarak Adreste Bulunamaması veya Adreste Olmasına Karşın Tebellüğden Kaçınması  253
c. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması  258
2. Tüzel Kişiler  266
a. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması  266
b. Tüzel Kişinin Bilinen Son Adresinin Dağıtım (Tevziat) Saatlerinde Kapalı Olması veya Tebellüğden Kaçınılması  266
c. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması  268
B. Adres Değişikliği  268
VII. TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ ZAMAN  270
VIII. TEBLİGATIN YAPILMASI  271
IX. İLANEN TEBLİGAT  273
X. YURT DIŞI TEBLİGAT  277
A. Genel Olarak  277
B. Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat  277
C. Yabancı Ülkede Türk Memurlarına ve Askeri Kişilerine Tebligat  278
D. Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı  278
XI. TEBLİGATIN YOKLUĞU VE USULSÜZLÜĞÜ  279
A. Tebligatın Yokluğu  279
B. Tebligatın Usulsüzlüğü  280
1. Anlamı  280
2. Yaptırımı  281
3. İspat Yöntemi, Başvuru Yolu ve Süresi  283
4. Karar  284
XII. TEBLİGAT SUÇLARI  285
Dördüncü Kısım
DAVA
Birinci Bölüm
DAVANIN TARAFLARI VE DAVAYA KATILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
I. TARAFLARIN EHLİYETLERİ  289
A. Taraf Ehliyeti  289
1. Gerçek Kişiler  290
2. Tüzel Kişiler  293
3. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar  298
B. Dava Ehliyeti  300
1. Genel Olarak  300
2. Gerçek Kişiler  300
a. Tam Dava Ehliyeti  300
b. Sınırlı Dava Ehliyeti  301
c. Dava Ehliyetsizliği  302
d. Dava Ehliyeti Olmayanların Temsili  302
aa. Veli  303
bb. Vasi  305
aaa. Vesayet Altındaki Kişi Adına Vasinin Dava Açması  305
bbb. Vesayet Altındaki Kişiye Karşı Dava Açılması  307
cc. Kayyım  308
aaa. Temsil Kayyımlığı  308
bbb. Yönetim Kayyımlığı  310
ccc. İsteğe Bağlı Kayyımlık  312
e. Kendisine Yasal Danışman Atanan Kişilerin Davada Temsili  313
aa. Oy (= İştirak, Katılım) Danışmanlığı  314
bb. Yönetim Danışmanlığı  316
cc. Karma Danışmanlık  317
3. Tüzel Kişiler  317
4. Sonuçları  317
C. Davaya Vekâlet Ehliyeti  318
1. Genel Olarak  318
2. Vekâletname  321
a. Genel Olarak  321
b. Türleri  322
aa. İş Vekâletnamesi  322
aaa. Genel (= Umumi) Vekâletname  322
bbb. Özel (= Hususi) Vekâletname  322
bb. Dava Vekâletnamesi  322
aaa. Genel Dava Vekâletnamesi  323
bbb. Özel Dava Vekâletnamesi  323
c. Vekâletnamenin Düzenlenmesi ve Biçimi  324
3. Vekâletnamenin Mahkemeye Verilmesi  325
4. Davaya Vekâletin İçeriği (Kapsamı)  326
a. Özel Yetki Aranmayan İşlemler  327
b. Özel Yetki Aranan İşlemler  328
c. Vekilin Hiçbir Koşulda Yapamayacağı İşlemler  330
5. Davaya Vekâletin Son Bulması  330
a. Vekilin İşten Çıkarılması ya da Yasaklanması  330
b. Ölüm, İflas veya Eylem Ehliyetini Yitirme  331
c. Vekilin Çekilmesi (= İstifası)  331
d. Vekilin Azli  333
e. Sürenin Dolması  335
D. Sıfat (= Husumet)  335
1. Genel Olarak  335
a. Aktif Dava Sıfatı  335
b. Pasif Dava Sıfatı  337
2. Husumet İtirazı  339
3. Hasımda Yanılma  340
4. Taraf Değişikliği  341
E. Dava Takip Yetkisi  344
F. Tarafların Temsili  345
1. Genel Olarak  345
2. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerin Temsili  346
3. Temsilde Yanılma  346
II. DAVA ARKADAŞLIĞI  347
A. Genel Olarak  347
B. Türleri  348
1. İhtiyari Dava Arkadaşlığı  348
a. Genel Olarak  348
b. Doğuran Nedenler  348
aa. Dava Konusu Hak veya Borcun Elbirliği ile Mülkiyet Dışındaki Bir Nedenle Ortak Olması  349
bb. Ortak Bir İşlem ile Birden Çok Kişi Yararına Hak Doğması veya Borç Yüklenilmiş Olması  350
cc. Davanın, Taraflardan Her Biri İçin Aynı Nedenden Doğması  350
c. Sonuçları  350
2. Zorunlu Dava Arkadaşlığı  352
a. Genel Olarak  352
b. Doğuran Nedenler  353
aa. Maddi Bakımdan Zorunlu Dava Arkadaşlığı  353
aaa. Elbirliği Mülkiyeti  353
bbb. Hak veya Borcun Bölünemez Oluşu  354
bb. Şekli Bakımdan Zorunlu Dava Arkadaşlığı  355
c. Sonuçları  356
III. DAVAYA KATILMA (= MÜDAHALE)  358
A. Genel Olarak  358
B. Türleri  358
1. Fer’i Müdahale  358
a. Genel Olarak  358
b. Koşulları  359
c. Usul  361
d. Sonuçları  363
e. Rücu Davası ve Müdahalenin Etkisi  365
f. Müdahale Giderleri  366
2. Asli Müdahale  366
a. Genel Olarak  366
b. Koşulları  367
c. Usul  368
d. Sonuçları  369
IV. DAVANIN İHBARI  370
A. Kavram  370
B. Koşulları  370
C. Usul  371
D. Sonuçları  375
1. Maddi Hukuka İlişkin Sonucu  375
2. Usul Hukukuna İlişkin Sonuçlar  375
İkinci Bölüm
DAVA KOŞULLARI
I. GENEL OLARAK  377
II. TÜRLERİ  379
A. Genel Dava Koşulları  379
1. Mahkemeye İlişkin Dava Koşulları  379
a. Yargı Hakkı  379
aa. Kişi Yönünden Sınırlandırma  379
bb. Yer Yönünden Sınırlandırma  380
b. Yargı Yolu  380
c. Görev  384
d. Kesin Yetki Durumları  384
2. Taraflara İlişkin Dava Koşulları  384
a. İki Tarafın Bulunması  384
b. Taraf ve Dava Ehliyeti  385
c. Davaya Vekâlet Ehliyeti ve Geçerli Vekâletname  385
d. Dava Takip Yetkisi  385
3. Dava Konusuna İlişkin Dava Koşulları  385
a. Hukuksal Yarar  385
b. Derdestlik Durumunun Olmaması  388
c. Kesin Hüküm Bulunmaması  389
d. Gider Avansının Yatırılmış Olması  389
e. Teminat Gösterilmesi  390
aa. Genel Olarak  390
bb. Teminat Gösterilmesi Gereken Durumlar  391
aaa. Türkiye’de Mutad Meskeni Olmayan Türk Vatandaşının Dava Açması, Davacı Yanında Davaya Müdahil Olarak Katılması veya Takip Yapması  391
bbb. Davacının Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunduğunun Belgelenmesi  392
cc. Teminat İstenemeyecek Durumlar  392
dd. Usul  393
ee. Sonuçları  394
B. Özel Dava Koşulları  395
Üçüncü Bölüm
DAVA TÜRLERİ
I. İSTENEN HUKUKSAL KORUNMAYA GÖRE  399
A. Edim Davaları  399
B. Tespit Davaları  400
1. Genel Olarak  400
2. Koşulları  400
3. Sonuçları  402
C. Yenilik Doğuran Davalar  402
1. Genel Olarak  402
2. Koşulları  402
3. Türleri  403
4. Sonuçları  404
D. Belirsiz Alacak ve Tespit Davaları  404
1. Genel Olarak  404
2. Niteliği ve Türleri  405
3. Koşulları  407
4. Sonuçları  412
II. İSTEM (= TALEP) SONUCUNUN NİCELİĞİNE GÖRE  414
A. Objektif Dava Birleşmesi  414
B. Terditli Davalar  415
C. Seçimlik Davalar  416
D. Kısmi Dava  417
1. Tanım ve Nitelik  417
2. Koşulları  418
3. Sonuçları  419
E. Mütelahik Davalar  423
F. Topluluk Davaları  424
III. DAVA KONUSU HAKKIN NİTELİĞİNE GÖRE  425
Dördüncü Bölüm
DAVANIN AÇILMASI
I. DAVANIN AÇILMASI USULÜ  427
A. Genel Olarak  427
B. Fiziksel Ortamda Dava Açılması  427
C. Elektronik Ortamda Dava Açılması  430
II. DAVANIN AÇILDIĞI TARİH  430
III. TENSİP TUTANAĞI  431
IV. DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI  432
A. Maddi Hukuka İlişkin Sonuçlar  432
1. Zamanaşımının Kesilmesi  432
2. Hak Düşürücü Sürenin Korunması  433
3. Bazı Kişi Varlığı Haklarının Mal Varlığı Hakkına Dönüşmesi  433
4. Davalının Temerrüde Düşmesi  434
5. İyiniyetin Ortadan Kalkması  434
B. Usul Hukukuna İlişkin Sonuçlar  434
1. Davanın Karara Bağlanması Zorunluluğu  434
2. Tasarruf Ehliyeti  434
3. Dava Koşullarının Belirleneceği Tarih  434
4. Derdestlik  435
5. Hükme Esas Alınacak Durum ve Koşullar  435
6. Geçici Hukuksal Koruma Tedbirleri  435
7. Davayı Geri Alma Yasağı  435
8. Davayı Genişletme ve Değiştirme Yasağı  437
V. DAVAYA YANIT (CEVAP)  438
A. Genel Olarak  438
B. Savunma Nedenleri  439
1. Maddi Hukuka Dayanan Savunma Nedenleri  439
a. İtiraz  439
b. Def’i  439
2. Usul Hukukuna Dayanan Savunma Nedenleri  441
a. Dava Koşulları  441
b. İlk İtirazlar  441
aa. Genel Olarak  441
bb. İlk İtiraz Nedenleri  442
C. Yanıt Süresi  443
1. Genel Olarak  443
2. Yanıt Süresinin Uzatılması veya Kısaltılması  443
D. Yanıt Dilekçesinin Verilmesi  444
E. Sonucu  444
VI. KARŞI DAVA  445
A. Genel Olarak  445
B. Koşulları  445
C. İncelenmesi ve Sonuçlandırılması  447
Beşinci Bölüm
DAVANIN AŞAMALARI
I. DİLEKÇELER AŞAMASI  449
A. Dava Dilekçesi  449
B. Yanıt (= Cevap) Dilekçesi  459
C. Yanıta Yanıt ve İkinci Yanıt Dilekçeleri  462
D. Davanın ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  462
1. Davanın (= İddianın) Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  462
a. Anlamı  462
b. Yasak Kapsamında Sayılmayan Durumlar  464
c. İstisnaları  464
2. Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  466
a. Anlamı  466
b. Yasak Kapsamında Sayılmayan Durumlar  467
c. İstisnaları  467
II. ÖN İNCELEME AŞAMASI  468
A. Genel Olarak  468
B. Duruşmasız Ön İnceleme  470
C. Duruşmalı Ön İnceleme  471
1. Duruşma Hazırlığı  471
2. Ön İnceleme Duruşması  472
3. Süreler Hakkında Karar  475
III. TAHKİKAT (= İNCELEME) AŞAMASI  476
A. Kavram  476
B. Duruşma  476
1. Genel Olarak  476
2. Duruşmanın Düzen ve Disiplini  479
3. Duruşmanın Yürütülmesindeki Yasak ve Olanaklar  480
a. Aleniyet İlkesi  480
b. Ses ve Görüntü Nakli  481
c. Fotoğraf ve Kayıt Yasağı  482
d. Doğrudan Soru Yöneltme  482
4. Duruşma Tutanağı  483
C. Tahkikat Usulü  484
D. Tahkikatın Sona Ermesi  486
IV. SÖZLÜ YARGILAMA AŞAMASI  486
V. KARAR AŞAMASI  489
Altıncı Bölüm
DAVA SIRASINDAKİ ÖZEL DURUMLAR
I. DAVANIN ISLAHI  491
A. Kavram  491
B. Islahın Konusu  491
1. Islah Yoluyla Yapılabilecek İşlemler  492
2. Islahla Yapılmamış Sayılamayacak İşlemler  493
3. Islah Yoluyla Yapılamayacak İşlemler  494
4. Islah Yoluna Başvurulmasına Gerek Olmayan Durumlar  503
C. Koşulları  504
D. Türleri  508
1. Davanın Tamamen Islahı  508
2. Davanın Kısmen Islahı  510
E. Kötü Niyetli Islah  510
F. İdari Yargıda Islah  511
II. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI  512
A. Davaların Birleştirilmesi  512
1. Genel Olarak  512
2. Usul  513
a. Aynı Yargı Çevresinde Görülmekte Olan Davalar  513
b. Farklı Yargı Çevresinde Yer Alan Mahkemelerdeki Davalar  515
c. Ortak Hükümler  515
3. Sonuçları  518
B. Davaların Ayrılması  519
1. Genel Olarak  519
2. Usul  521
3. Sonuçları  522
III. DAVADAKİ ARA SORUNLAR  523
A. Ön Sorun (= Hadise)  523
B. Bekletici Sorun  523
1. Genel Olarak  523
2. Türleri  525
a. Zorunlu Bekletici Sorun  525
b. İhtiyari Bekletici Sorun  526
3. Usul ve Sonuçları  527
IV. DAVADA HUKUKSAL YARDIM (= İSTİNABE)  528
A. Genel Olarak  528
B. Koşulları ve Sonuçları  529
V. DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI  530
A. Genel Olarak  530
B. Dosyayı İşlemden Kaldırmayı Gerektiren Durumlar  531
C. Sonuçları  534
VI. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI  537
A. Genel Olarak  537
B. Davanın Açılmamış Sayılmasını Gerektiren Durumlar  537
C. Sonuçları  539
Beşinci Kısım
İSPAT
Birinci Bölüm
GENEL İSPAT KURAMI
I. KAVRAM  545
II. İSPAT ZORUNLULUĞU OLMAYAN DURUMLAR  545
A. İkrar  545
1. Genel Olarak  545
2. Hukuksal Niteliği  547
3. Türleri  547
a. Yapıldığı Yere Göre  547
aa. Mahkeme Dışı İkrar  547
bb. Mahkeme İçi İkrar  548
b. İçeriğine Göre  548
aa. Basit İkrar  548
bb. Nitelikli İkrar  548
cc. Bileşik İkrar  549
c. İkrarın Bölünmesi  550
B. Herkesçe Bilinen Olaylar  553
C. Çekişmesiz Olaylar  553
D. Karine ve Varsayım  553
1. Karine  553
2. Varsayım  555
E. Hukuk Kuralları  556
III. İSPAT YÜKÜ  557
A. Genel Olarak  557
B. İspat Yükü Kuralları  557
1. Genel Kural  557
2. Özel Kurallar (İstisnalar)  558
a. Olağan Durumun Aksinin İspatı  558
b. İspat Yükünün Yasayla Belirlendiği Durumlar  558
c. Yasal Karineler  558
IV. İSPAT ÖLÇÜSÜ  558
A. Kesin (Tam) İspat  558
B. Yaklaşık İspat  559
V. İSPAT TÜRLERİ  559
A. Asıl İspat – Karşı İspat – Aksini İspat  559
B. Doğrudan İspat – Dolaylı İspat  560
İkinci Bölüm
KANITLAR
I. KAVRAM  563
II. SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ  564
III. TÜRLERİ  565
A. Kesin Kanıtlar  565
1. Senet  566
a. Belge ve Senet Ayrımı  566
b. Senedin Öğeleri  567
c. Senet Türleri  570
aa. Resmî Senetler  570
aaa. Genel Olarak  570
bbb. Resmî Senetlerin İspat Gücü ve Sahteliğinin İleri Sürülmesi  571
bb. Adi Senetler  573
aaa. Genel Olarak  573
bbb. Adi Senetlerin İspat Gücü ve Sahteliği  573
d. Belgelerin Mahkemeye Sunulması  577
aa. Genel Olarak  577
bb. İbraz Zorunluluğu ve Yaptırımı  578
aaa. Taraflar Yönünden  578
bbb. Üçüncü Kişiler Yönünden  580
cc. Ticari Defterlerin İbrazı ve Kanıt Olması  581
aaa. Genel Olarak  581
bbb. Koşulları  583
ccc. Sonuçları  586
e. Senetle İspat Zorunluluğu  589
aa. Kanıt (= Delil) Başlangıcı  590
bb. Yakın Hısımlık  592
cc. Senede Bağlanmaması Teamül Olarak Yerleşmiş Bulunan Hukuksal İşlemler  592
dd. Senet Alınmasının Mümkün Olmadığı ya da Son Derece Güç Olduğu Durumlar  593
ee. İrade Bozukluğu ve Aşırı Yararlanma  593
ff. Muvazaa İddiaları  593
gg. Senedin Olağanüstü Bir Olay veya Zorlayıcı (Mücbir) Bir Nedenle Yitirilmesi  594
2. Yemin (= Ant)  596
a. Genel Olarak  596
b. Yemin Edecek Kişi  598
c. Yemin Teklifi  600
d. Yemine Davet  602
e. Yemin Usulü  604
3. Kesin Hüküm  605
B. Takdiri Kanıtlar  605
1. Tanık  606
a. Genel Olarak  606
b. Tanık Olabilecek Kişiler  607
c. Tanık Gösterilmesi  607
d. Tanıkların Çağrılması  611
e. Tanıklık Yapma Yükümlülüğü  612
f. Tanıklıktan Kaçınmanın Yaptırımları  613
aa. Davete Uymama  613
bb. Tanıklık Yapmama  613
g. Tanıkların Dinlenmesi  614
h. Tanıklıktan Çekinme Hakkı  619
aa. Genel Olarak  619
bb. Çekinme Nedenleri  619
aaa. Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme  619
bbb. Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme  620
ccc. Menfaat İhlali Tehlikesi Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme  620
cc. Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları  620
2. Keşif  621
a. Genel Olarak  621
b. Keşif Kararı  622
c. Keşfe Katlanma Yükümlülüğü  625
d. Keşfin Yapılması  625
e. Soybağı Tespiti İçin İnceleme  627
3. Bilirkişi  628
a. Genel Olarak  628
b. Temel İlkeler  629
c. Bilirkişiliğe Başvuru  631
d. Bilirkişinin Görevlendirilmesi ve Yemini  632
e. Bilirkişilik Görevinin Kapsamı ve Bu Görevi Kabulle Yükümlü Olanlar  634
f. Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması ve Reddi  635
g. Bilirkişinin Görev Süresi  635
h. Bilirkişinin Yükümlülükleri  636
aa. Haber Verme Yükümlülüğü  636
bb. Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü  636
cc. Sır Saklama Yükümlülüğü  636
ı. Bilirkişinin Yetkileri  637
i. Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Bildirmesi  637
j. Denetim ve İnceleme  639
k. Bilirkişinin Sorumluluğu  640
4. Uzman Görüşü (= Taraf Bilirkişi, Uzman Tanık)  640
C. Yasada Düzenlenmemiş Kanıtlar  641
IV. KANIT SÖZLEŞMESİ  642
A. Genel Olarak  642
B. Türleri  643
1. Münhasır Kanıt Sözleşmesi  643
2. Münhasır Olmayan Kanıt Sözleşmesi  643
V. İSTİCVAP (SORGUYA ÇEKİLME)  644
A. Kavram  644
B. İsticvap Edilecek Kişi  646
C. Usul ve Sonuçları  646
VI. YASAK KANITLAR  648
Altıncı Kısım
GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMA
Birinci Bölüm
İHTİYATİ TEDBİR
I. GENEL OLARAK  653
II. KOŞULLARI  655
III. İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLEMEYECEK DURUMLAR  657
IV. USUL  658
A. Yetkili ve Görevli Mahkeme  658
B. Yargılama  659
C. İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması  661
D. İhtiyati Tedbir Kararının Etkisi  663
E. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı Konulması  664
1. Karara İtiraz ve Yasa Yoluna Başvurma  664
2. Teminat Gösterme  666
F. İhtiyati Tedbirin Sona Ermesi  666
G. Teminatın Geri Verilmesi (= İadesi)  667
H. İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davası  667
İkinci Bölüm
KANITLARIN TESPİTİ VE DİĞER GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMALAR
I. KANITLARIN TESPİTİ  669
A. Genel Olarak  669
B. Koşulları  670
C. Usul  672
1. İstem  672
2. İnceleme ve Karar  674
3. Yasa Yolu ve Diğer Durumlar  677
II. DİĞER GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMALAR  678
Yedinci Kısım
DAVAYA SON VEREN İŞLEMLER
Birinci Bölüm
KARAR
I. KAVRAM  683
II. TÜRLERİ  683
A. Davaya Etkisine Göre  683
1. Usule İlişkin Kararlar  683
2. Esasa İlişkin Kararlar  684
B. Davayı Sonuçlandırmasına Göre  684
1. Ara Kararlar  684
2. Son Kararlar  686
a. Genel Olarak  686
b. Türleri  687
aa. Usule İlişkin Son Kararlar  687
bb. Esasa İlişkin Son Kararlar  688
III. KARARLARIN VERİLMESİ YÖNTEMİ  688
A. Müzakere ve Tefhim  688
B. Gerekçe  695
C. Hükmün Kapsamı  696
D. Hükmün Tebliğe Çıkarılması ve Kesinleştirilmesi  698
E. Hükmün Sonuçları  699
F. Koşula Bağlı Hüküm  700
G. Kısmi Hüküm  700
H. Hüküm Sakatlıkları  701
1. Yok Hüküm (Kararın Yokluğu)  701
2. Etkisiz Hüküm  702
İkinci Bölüm
HÜKÜM VERİLMEKSİZİN DAVANIN SONA ERMESİ
I. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ  705
A. Davadan Feragat  705
1. Genel Olarak  705
2. Usul  706
3. Sonuçları  707
4. Feragatle Sona Ermeyen Davalar  711
B. Davayı Kabul  713
1. Genel Olarak  713
2. Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması  714
a. İkrarla Karşılaştırılması  714
b. Feragatle Karşılaştırılması  714
3. Usul  714
4. Sonuçları  715
C. Sulh  717
1. Genel Olarak  717
2. Usul  718
3. Sonuçları  718
4. İdarelerin Taraf Olduğu Adli Uyuşmazlıklarda Sulh  719
II. DAVANIN KONUSUZ KALMASI  720
Sekizinci Kısım
YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM
Birinci Bölüm
YARGILAMA GİDERLERİ
I. GENEL OLARAK  725
II. TÜRLERİ  727
A. Harçlar  727
1. Genel Olarak  727
2. Türleri  729
a. Başvurma Harcı  729
b. Karar ve İlam Harcı  729
aa. Maktu Karar ve İlam Harcı  729
bb. Nispi Karar ve İlam Harcı  731
c. Oturum Harcı  734
d. Keşif Harcı  735
3. Harçtan Bağışık (= Muaf) Olan Dava ve Kararlar  735
B. Vekâlet Ücreti  739
1. Vekil ile Müvekkil Arasındaki Vekâlet Ücreti (Avukatlık Ücreti)  739
a. Taraflar Arasında Belirgin ve Geçerli Bir Sözleşme Yoksa  740
b. Taraflar Arasında Geçerli Bir Sözleşme Varsa  740
c. Vekâlet Ücretiyle İlgili Özel Durumlar  741
aa. İşi Sonuna Kadar Takip Etme Zorunluluğu ve Başkasını Yetkilendirme (= Tevkil):  741
bb. İş Sahibinin İşi Başka Bir Avukata Vermesi  741
cc. Avukatlık Ücretinin Belli Bir İşe Hasredilmesi  741
dd. Avukatın İşi Takipten Vazgeçmesi, Azli ve Ücretin Gününde Ödenmemesi  742
d. Avukatın Vekâlet Ücretini Güvence Altına Alan Önlemler  742
aa. Hapis Hakkı  742
bb. Öncelik (= Rüçhan) Hakkı  742
cc. Müteselsil Sorumluluk  743
2. Yargılama Gideri Olan Vekâlet Ücreti  745
C. Gider ve Kanıt Avansı  748
1. Gider Avansı  749
2. Kanıt Avansı  750
III. ÖDENMESİ  751
IV. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK  752
İkinci Bölüm
ADLİ YARDIM
I. GENEL OLARAK  757
II. USUL  759
III. ADLİ YARDIM KARARININ ETKİLERİ  760
IV. AVUKATLIK YASASI’NDA DÜZENLENEN ADLİ YARDIM  761
Dokuzuncu Kısım
YASA (= KANUN) YOLLARI
Birinci Bölüm
GİRİŞ
I. KAVRAM  765
II. TÜRLERİ  767
İkinci Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA YASA YOLLARI
I. İSTİNAF  771
A. Genel Olarak  771
B. Koşulları  774
C. İstinaf Başvurusu ve Sonuçları  779
1. Engelleyici Etki  779
2. Aktarıcı Etki  779
D. İstinaf Yolunun İşleyişi  779
1. Genel Olarak  779
2. İstinafın Aşamaları  780
a. Dilekçeler Aşaması  780
b. Ön İnceleme Aşaması  782
c. İnceleme (Tahkikat) Aşaması  783
aa. Duruşma Yapılmasına Gerek Olmayan Durumlar  784
aaa. Usule İlişkin Nedenlerle  784
bbb. Esasa İlişkin Nedenlerle  785
bb. Duruşma Aşaması ve İncelemenin Tamamlanması  786
d. Sözlü Yargılama Aşaması  786
e. Karar Aşaması  787
3. Bölge Adliye Mahkemesi Kararı ve Kararın Tebliği  787
4. Yapılamayacak İşlemler  789
II. TEMYİZ  790
A. Genel Olarak  790
B. Koşulları  791
C. Temyiz Nedenleri  797
D. Temyiz Yoluna Başvurabilecek Olanlar  799
E. Usul  799
1. Temyiz Dilekçesinin Kararı Veren Mahkemede İncelenmesi  799
2. Dosyanın Yargıtay’daki Aşamaları  800
3. Temyiz İncelemesi ve Duruşma  801
F. Temyiz İncelemesi Sonucunda Yargıtay’ın Vereceği Kararlar  802
1. Onama Kararı  802
2. Bozma Kararı  803
a. Genel Olarak  803
b. Aleyhe Bozma Yasağı  804
3. Kısmi Onama ve Bozma Kararları  804
G. Yargıtay Kararlarının Tebliği  806
H. Bozmaya Uyma veya Direnme  806
1. Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesini Gerektiren Bozma Kararı  806
a. Uyma Kararı  807
b. Direnme Kararı  807
2. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesini Gerektiren Bozma Kararı  812
I. Usuli Kazanılmış Hak  813
1. Genel Olarak  813
2. İstisnaları  815
J. Yasa Yararına Temyiz (= Kanun Yararına Temyiz)  816
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  818
A. Genel Olarak  818
B. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  819
C. Usul  824
Onuncu Kısım
HÜKMÜN AÇIKLANMASI, DÜZELTİLMESİ VE
KESİNLEŞMESİ
Birinci Bölüm
HÜKMÜN AÇIKLANMASI (= TAVZİH) VE DÜZELTİLMESİ (= TASHİH)
I. TAVZİH  829
A. Genel Olarak  829
B. Usul  830
C. Etkisi  831
II. TASHİH  832
A. Genel Olarak  832
B. Usul  832
İkinci Bölüm
KESİN HÜKÜM
I. KAVRAM  833
II. TÜRLERİ  834
A. Şekli Anlamda Kesin Hüküm  835
1. Genel Olarak  835
2. İşlevi  835
3. Ortaya Çıktığı An  835
4. Sona Ermesi  836
B. Maddi Anlamda Kesin Hüküm  836
1. Genel Olarak  836
2. İşlevi  836
3. Ortaya Çıktığı An  837
4. Özellikleri  837
5. Koşulları  838
6. Kesin Hükmün Zaman Bakımından Sınırı  840
7. Maddi Anlamda Kesin Hükmün Sona Ermesi  840
a. Değişiklik Davası  840
b. Yargılamanın Yenilenmesi  843
Onbirinci Kısım
ÖZEL USUL VE MAHKEMELER
Birinci Bölüm
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
I. SİSTEM  847
II. BASİT YARGILAMA USULÜ  847
A. Genel Olarak  847
B. Uygulanma Alanı  848
1. Hukuk Muhakemeleri Yasası’na Göre Basit Yargılama Usulüne Tabi İşler  848
2. Özel Yasalara Göre Basit Yargılama Usulüne Tabi İşler  849
a. Türk Ticaret Yasası’nda Öngörülenler  849
b. Diğer Yasalarda Öngörülenler  850
C. Aşamaları  850
1. Dilekçeler Aşaması  850
2. Ön İnceleme ve Tahkikat Aşamaları  853
3. Hüküm Aşaması  855
İkinci Bölüm
ÖZEL MAHKEMELER
I. AİLE MAHKEMELERİ  857
A. Kuruluşu  857
B. Oluşumu  858
C. Görevleri  858
D. Yargılama Usulü  864
II. ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ  864
A. Kuruluşu  864
B. Oluşumu  866
C. Görevleri  868
D. Yargılama Usulü  872
III. İŞ MAHKEMELERİ  873
A. Kuruluşu  873
B. Oluşumu  873
C. Görevleri  874
1. Genel Olarak  874
a. Taraf  874
aa. 4857 sayılı İş Yasası’na tabi işçiler  874
bb. 6098 sayılı Türk Borçlar Yasası’na tabi işçiler  874
aaa. Genel hizmet sözleşmesi  875
bbb. Pazarlamacılık sözleşmesi  876
ccc. Evde hizmet sözleşmesi  876
cc. 5953 sayılı Yasa’ya tabi gazeteciler  876
dd. 854 sayılı Yasa’ya tabi gemiadamları  877
ee. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu  877
b. Konu  879
2. Özel Düzenlemeler  880
3. İş Mahkemelerinden Görülemeyecek Olan Davalar  880
a. Çıraklar hakkındaki davalar  880
b. Rehabilite Edilenler Hakkındaki Davalar  880
D. Yargılama Usulü  881
1. Genel Olarak  881
2. Yetkili Mahkeme  882
3. Dava Koşulu Olarak Arabuluculuk  885
4. Yasa Yolları  891
IV. KADASTRO MAHKEMELERİ  892
A. Kuruluşu  892
B. Oluşumu  892
C. Görevleri  893
D. Yargılama Usulü  897
V. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ  901
A. Kuruluşu  901
B. Oluşumu  901
C. Görevleri  901
D. Yargılama Usulü  909
VI. İCRA MAHKEMELERİ  914
A. Kuruluşu  914
B. Oluşumu  914
C. Görevleri  914
D. Yargılama Usulü  915
VII. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİ  915
A. Kuruluşu  915
B. Oluşumu  916
C. Görevleri  916
D. Yargılama Usulü  916
VIII. DENİZCİLİK UZMANLIK (= İHTİSAS) MAHKEMELERİ  917
A. Kuruluşu  917
B. Oluşumu  918
C. Görevleri  918
Onikinci Kısım
TAHKİM
Birinci Bölüm
TAHKİM YARGISINA GİRİŞ
I. KAVRAM  923
II. TAHKİMİN KONUSU  924
III. TÜRLERİ  925
A. Zorunlu Tahkim  925
B. İhtiyari Tahkim  927
IV. HAKEM SÖZLEŞMESİ  928
A. Genel Olarak  928
B. Hakemlik Statüsü  928
C. Hakemlerin Reddi ve Çekinmesi  930
V. TAHKİM SÖZLEŞMESİ  931
A. Genel Olarak  931
B. Hukuksal Niteliği  932
C. Türleri  932
1. Tahkim Koşulu  932
2. Tahkimname  933
D. Koşulları  933
E. Tahkim Sözleşmesinin Etkisi  934
F. Sona Ermesi  936
İkinci Bölüm
TAHKİM USULÜ
I. HAKEMLERİN SEÇİMİ  937
II. TAHKİM YARGILAMASINDA USULİ İLKELER  939
III. DAVA AÇILMASI VE YARGILAMA  940
IV. KARAR  946
V. HAKEM KARARININ İCRA EDİLMESİ  948
VI. HAKEM KARARININ TAVZİHİ, DÜZELTİLMESİ VE TAMAMLANMASI  948
VII. KARARA KARŞI YASA YOLLARI  949
A. İptal Davası  949
B. Yargılamanın Yenilenmesi  951
Onüçüncü Kısım
MAHKEME KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ
Birinci Bölüm
HUKUK VE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ
I. GENEL OLARAK  955
II. HUKUK MAHKEMESİ KARARININ CEZA MAHKEMESİNE ETKİSİ  956
III. CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ  957
İkinci Bölüm
YABANCI MAHKEME KARARLARININ TÜRKİYE’DE ETKİSİ
I. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ  960
A. Genel Olarak  960
B. Koşulları  961
1. Ön Koşullar (Tenfize Konu Olan Kararlar)  961
2. Geçerlilik Koşulları  962
C. Usul  966
1. İstem  966
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  967
3. Karar  968
II. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI  968
A. Genel Olarak  968
B. Koşulları  968
C. Usul  969
Ondördüncü Kısım
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
I. GENEL OLARAK  973
II. ARABULUCULUK  975
A. Genel Olarak  975
B. Koşulları  976
C. Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler  977
1. İradilik  977
2. Eşitlik  977
3. Gizlilik  978
D. Arabulucuların Bağlı Oldukları Hukuksal Rejim  980
E. Usul  983
1. Başvuru  983
2. Arabulucunun Seçilmesi  983
3. Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi  983
F. Arabuluculuğun Sona Ermesi  986
G. Dava Koşulu Olarak Arabuluculuk  987
1. Genel Olarak  987
2. Başvuru  988
a. Yetkili Büro  988
b. Arabulucunun Seçilmesi  989
c. Yetki İtirazı  989
3. Arabulucunun İnceleme Yöntemi  990
4. Arabuluculuk Ücreti  990
5. Sonuçları  991
EKLER
EK – 1: HUKUK MUHAKEMELERİ YASASI İLE GELEN YENİ KURUMLAR  995
EK – 2: ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ KATALOGU  998
EK – 3: DAVA DİLEKÇESİ  1002
EK – 4: TENSİP TUTANAĞI (YAZILI YARGILAMA USULÜ)  1004
EK – 5: ÖN İNCELEME TUTANAĞI  1006
EK – 6: KEŞİF TUTANAĞI  1009
EK – 7: GEREKÇELİ KARAR ÖRNEĞİ  1012
Kaynakça  1017
Kavramlar Dizini  1025
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020