Türk Ceza Kanununda Dolandırıcılık Suçu ve Nitelikli Halleri Mahmut Eren  - Kitap
Türk Ceza Kanununda

Dolandırıcılık Suçu ve Nitelikli Halleri

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
232
Barkod:
9786256338302
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
290,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Çalışmamız bilgi ağırlıklı olup okuyucularımıza bu suç kapsamında edinilmesi gereken bilgileri daha şeffaf ve akıcı bir dille anlatmaya gayret ettik. Kitabımız üç bölümde ele alınmış olup bu kapsamda, dolandırıcılık suçunun kavramsal çerçevesi, mukayeseli hukuktaki farklı düzenlemeleri ve diğer bazı suç ve kabahatlerle karşılaştırılması ve suçun unsurları incelenmiştir.
İkinci bölüm de ise, dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerine ilişkin doktrinde yer alan tartışmalardan bahsedip, nitelikli hallere ilişkin güncel Yargıtay kararları ışığında değerlendirilmiştir.
Üçüncü bölüm ise, dolandırıcılık suçu açısından şahsi cezasızlık sebepleri, cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler, etkin pişmanlık ve suçun muhakeme usulüne ilişkin değerlendirmelere yer verdik.
Türk Ceza Kanunu'nun önemi yalnız yaptırım uygulamakla sınırlı değildir. Bunun yerine, suç oluşturan hareketler de bulunan bireyleri eğitmek ve yenilikçi bir yaklaşımda bulunmak için dizayn edilmiştir.
Eserimizde kaleme aldığımız suç tipi her ne kadar kanun da kendine geniş bir yer bulsa da uygulamada yoruma açık ve diyalog ile farklı düşünceler inşa edebilmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Basit Dolandırıcılık Suçu ve Unsurları
.
Dolandırıcılık Suçunun Nitelikli Halleri
.
Basit ve Nitelikli Dolandırıcılık Fiillerinde Cezanın Belirlenmesi Esasları
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
ÖZ 
7
ABSTRACT 
9
KISALTMALAR 
15
GİRİŞ 
17
BİRİNCİ BÖLÜM
BASİT DOLANDIRICILIK SUÇU VE UNSURLARI
A. DOLANDIRICILIK SUÇU VE UNSURLARI 
19
1. Dolandırıcılık Suçu ve Kavramsal Çerçevesi 
19
1.1. Tarihçesi 
24
1.2. 5237 Sayılı TCK Düzenlemesi 
26
2. Dolandırıcılık Suçunun Mukayeseli Hukuktaki Farklı
Düzenlemeleri 
28
3. Dolandırıcılık Suçunun Diğer Bazı Suç ve Kabahatlerle
Karşılaştırılması 
30
3.1. Dolandırıcılık ve Hırsızlık Suçu 
30
3.2. Dolandırıcılık ve Güveni Kötüye Kullanma Suçu 
34
3.3. Dolandırıcılık ve Yağma Suçu 
36
3.4. Dolandırıcılık ve Nüfuz Ticareti Suçu 
39
3.5. Dolandırıcılık ve İrtikâp Suçu 
42
3.6. Dolandırıcılık ve İhaleye Fesat Karıştırma Suçu 
44
3.7. Dolandırıcılık ve Zimmet Suçu 
46
3.8. Dolandırıcılık ve Dilencilik Suçu 
48
3.9. Dolandırıcılık ve Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye
Kullanılması Suçu 
50
3.10. Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemine Girme ve Sistemi
Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme
Suçları 
53
B. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARI 
55
1. Suçla Korunan Hukuki Yarar 
55
2. Maddi Unsur 
56
2.1. Kanunilik Unsuru ve Suçun Maddi Konusu 
56
2.2. Fiil 
59
2.3. Nedensellik Bağı 
70
2.4. Netice 
71
2.5. Fail 
72
2.6. Mağdur 
76
3. Manevi Unsur 
80
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
83
5. Suçun Özel Görünüş Halleri 
88
5.1. Teşebbüs 
88
5.2. İştirak 
89
5.3. İçtima 
90
İKİNCİ BÖLÜM
A. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ 
95
1. Suçun Mağdurundan Kaynaklı Nitelikli Haller 
95
1.1. Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle
Dolandırıcılık 
95
1.2. Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor
Şartlardan Yararlanmak Suretiyle Dolandırıcılık 
106
1.3. Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından
Yararlanmak Suretiyle Dolandırıcılık 
113
1.4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına
Dolandırıcılık 
119
2. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçtan Kaynaklı Nitelikli
Haller 
126
2.1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek
Kuruluşlarının, Siyasi Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel
Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle
Dolandırıcılık 
126
2.2. Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının
Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 
137
2.3. Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan
Yararlanmak Suretiyle Dolandırıcılık 
147
3. Failin Mesleki Faaliyetinden Kaynaklı Nitelikli Haller 
151
3.1. Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına
Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında;
Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti
Kapsamında Dolandırıcılık 
151
3.2. Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından,
Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan
Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 
158
4. Failin Kastından Kaynaklı Nitelikli Haller 
163
4.1. Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis
Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını
Sağlamak Maksadıyla Dolandırıcılık 
163
4.2. Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla Dolandırıcılık 
172
5. Suça Konu Hilenin Türünden Kaynaklı Nitelikli Hal 
178
5.1. Kişinin, Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka,
Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak
Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili
Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık 
178
5.2. Kamu Görevlileriyle İlişkisinin Olduğundan, Onlar
Nezdinde Hatırı Sayıldığından Bahisle ve Belli
Bir İşin Gördürüleceği Vaadiyle Dolandırıcılık 
184
6. Suç Konusu Eylemi Gerçekleştiren Kişi Sayısına Yönelik
Nitelikli Hal: Dolandırıcılık Suçunun Üç veya Daha Fazla
Kişi Tarafından ya da Örgütlü Suç Olarak İşlenmesi 
188
B. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN DAHA AZ CEZAYI
GEREKTİREN HALİ 
190
1. Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla
Dolandırıcılık Suçu 
190
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BASİT VE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK FİİLLERİNDE
CEZANIN BELİRLENMESİ ESASLARI
A. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ VEYA CEZADA
İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ
SEBEP 
195
1. Şahsi Cezasızlık Sebepleri 
195
2. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Hal 
197
3. Etkin Pişmanlık 
198
B. SUÇUN MUHAKEME USULÜ 
200
1. Muhakeme Usulü 
200
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
202
SONUÇ 
205
KAYNAKÇA 
215