Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
Teorik ve Pratik Çalışma Kitabı
Ocak 2021 / 1. Baskı / 432 Syf.
Fiyatı: 59.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Beş bölümden oluşan eserin birinci bölümünde; önce genel bilgiler verilmekte ve kişisel verilerin korunması hukukunun tarihçesi, kaynakları, temel kavramları, ilkeleri, terminolojisi ele alınmakta, birinci bölümün diğer kısımlarında ise KVKK'nın hükümleri değerlendirilmekte ve işleyişi hakkında bilgiler aktarılmaktadır. İkinci bölümde pratik çalışmalara, üçüncü bölümde özet içtihat derlemelerine, dördüncü bölümde dilekçe ve işlem örneklerine ve nihayet beşinci bölümde kişisel verilerin korunması ile ilgili temel mevzuata yer verilmektedir.

Bu eser göstermektedir ki, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) dijital dünyamızın Anayasası hatta Magna Cartası'dır. Bu nedenle KVKK özgürlükçü bir yasadır. Ancak Kanun yapılırken kişisel verilerin korunması kadar, kamu düzeninin, kamu sağlığının ve toplumsal ve kişisel güvenliğin korunması da bir o kadar dikkate alınmıştır. Son derece basit bir sistematiğe, sade ve anlaşılır bir dile sahip Kanun'un bu özelliğini, bu eser de açıkça ortaya koymaktadır.

Konu Başlıkları
Genel Hatları ile Teorik Açıklamalar
Pratik Çalışmalar
Konu Hakkında Özet Karar Derlemesi
Dilekçe, Tutanak ve KVKK Uyumu İçin
Yapılması Gerekenlere İlişkin Bazı Örnekler
Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Temel Mevzuat
Barkod: 9789750264580
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 432
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
I. BÖLÜM
GENEL HATLARI İLE TEORİK AÇIKLAMALAR
I. KİŞİSEL VERİ KAVRAMI VE UNSURLARI  15
A. “Kişisel Veri” Kavramının Tanımı ve Unsurlar  15
1. Tanım  15
2. Unsurları  17
B. Kanun’un Amacı  18
C. Korunan Hukuki Yarar  18
D. Kanun’un Kapsamı ve Uygulanmayacağı Haller  24
1. Kapsamı  24
2. Kanun Kapsamı Dışında Kalan Haller (Kanunun Uygulanmayacağı Haller)  25
a. Kişisel Verilerin, Üçüncü Kişilere Verilmemek ve Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklere Uyulmak Kaydıyla Gerçek Kişiler Tarafından Tamamen Kendisiyle veya Aynı Konutta Yaşayan Aile Fertleriyle İlgili Faaliyetler Kapsamında İşlenmesi Bakımından Değerlendirme  26
b. Kişisel Verilerin Resmi İstatistik ile Anonim Hâle Getirilmek Suretiyle Araştırma, Planlama ve İstatistik Gibi Amaçlarla İşlenmesi Bakımından Değerlendirme  28
c. Kişisel Verilerin Millî Savunmayı, Millî Güvenliği, Kamu Güvenliğini, Kamu Düzenini, Ekonomik Güvenliği, Özel Hayatın Gizliliğini veya Kişilik Kaklarını İhlal Etmemek ya da Suç Teşkil Etmemek Kaydıyla, Sanat, Tarih, Edebiyat veya Bilimsel Amaçlarla ya da İfade Özgürlüğü Kapsamında İşlenmesi Bakımından Değerlendirme  28
d. Kişisel Verilerin Millî Savunmayı, Millî Güvenliği, Kamu Güvenliğini, Kamu Düzenini veya Ekonomik Güvenliği Sağlamaya Yönelik Olarak Kanunla Görev ve Yetki Verilmiş Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yürütülen Önleyici, Koruyucu ve İstihbari Faaliyetler Kapsamında İşlenmesi Bakımından Değerlendirme  29
e. Kişisel Verilerin Soruşturma, Kovuşturma, Yargılama veya İnfaz İşlemlerine İlişkin Olarak Yargı Makamları veya İnfaz Mercileri Tarafından İşlenmesi Bakımından Değerlendirme  33
f. 6698 s. Kanun’un 10’uncu, 11’inci ve 16’ncı Maddelerinin Uygulanmayacağı Haller (İstisnanın İstisnası–Müstesna)  33
E. Kişisel Veri ile İlgili Temel Bazı Kavramlar  34
II. TARİHÇE  39
A. Ulusal Hukukta  39
B. Uluslararası Hukukta  41
III. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKUNUN KAYNAKLARI  44
A. Uluslararası Kaynaklar  44
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)  44
2. OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) Rehber İlkeleri  45
3. 108 s. Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi  45
4. Birleşmiş Milletler Kişisel Veri Dosyalarının Bilgisayar Aracılığıyla İşlenmesinde Genel Tavsiye İlkeleri  46
5. 1995/46 s. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunması Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi  46
6. Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)  47
B. Ulusal Kaynaklar  48
1. Asli Kaynaklar  48
a. 1982 Anayasası  48
b. 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  48
c. 4721 s. Türk Medeni Kanunu (TMK)  48
d. 6098 s. Türk Borçlar Kanunu (TBK)  48
e. 5237 s. Türk Ceza Kanunu  49
f. 5809 s. Elektronik Haberleşme Kanunu  49
g. 5651 s. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun  49
h. Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna İlişkin İkincil Mevzuat  50
2. Yardımcı Kaynaklar  51
IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ  51
A. Tanım  51
B. Kişisel Verilerin İşlenmesine Hakim Olan Temel İlkeler  52
1. Kanunilik İlkesi  52
2. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma İlkesi  53
3. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma İlkesi  53
4. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme İlkesi  54
5. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma İlkesi  54
6. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme İlkesi  55
C. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları  59
1. Açık Rıza  60
2. Açık Rıza Aranmaksızın Kişisel Veri İşlenebilecek Haller  64
a. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi (m. 5/2–a)  64
b. Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin ya da Bir Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması (m. 5/2–b)  65
c. Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Gerekli Olması (m. 5/2–c)  65
d. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması (m. 5/2–ç)  66
e. İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması (m. 5/2–d)  66
f. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması (m. 5/2–e)  67
g. İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması  68
3. Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Verilerin İşlenme Şartları  69
V. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI  74
A. Silme  77
B. Yok Etme  78
C. Anonim Hale Getirme  78
VI. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI  79
A. Yurt İçinde Aktarım  80
B. Yurt Dışına Aktarım  80
VII. HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER  82
A. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri  82
1. Aydınlatma Yükümlülüğü (6698 s. Kanun, m. 10)  83
2. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler (6698 s. Kanun, m. 12)  86
3. İlgili Kişinin Başvuru Sürecine İlişkin Düzenleme Yapma ve Başvurulara En Kısa Sürede Cevap Verme Yükümlülüğü (6698 s. Kanun, m. 13)  90
4. Kurul Kararlarını Yerine Getirme Yükümlülüğü (6698 s. Kanun, m. 15/5)  91
5. VERBİS Kayıt Yükümlülüğü (6698 s. Kanun, m. 16)  91
6. Verileri İmha Etme Yükümlülüğü (6698 s. Kanun, m. 7)  97
B. İlgili Kişinin Hakları  97
C. İlgili Kişinin Yükümlülükleri  99
D. Yükümlülüklere Uymamanın Kabahatler Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi  100
VIII. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU  102
A. TC İdari Teşkilatı İçerisindeki Yeri  102
B. Yapısı  104
C. Görevleri  105
D. Karar Organı: Kişisel Verileri Koruma Kurulu  105
E. Kurul’un Görev ve Yetkileri  106
F. Kurul Kararlarının Hukuksal Niteliği  109
IX. HAK ARAMA YOLLARI  110
A. İdare Hukuku Boyutuyla  110
1. 6698 s. Kanun’un Öngördüğü İdari Başvuru Yolları ve Yargısal Denetimi  110
a. Veri Sorumlusuna Başvuru  111
b. Kurul’a Şikayet ve İnceleme Esasları  112
c. Kurul Kararlarının Yargısal Denetimi  114
i. İdari Yargı  115
ii. Sulh Ceza Hakimliği  115
2. Veri Sorumlusu Kamu İdare ve Kurumlarının İdari İşlem ve Eylemlerinin Yargısal Denetimi  118
B. Ceza Hukuku Boyutuyla  118
C. Özel Hukuk Boyutuyla  120
D. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru  121
E. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru  124
II. BÖLÜM
PRATİK ÇALIŞMALAR
OLAY I: (Kişisel Verilerin İşlenmesine Hakim Olan Temel İlkeler, Özel Nitelikli Kişisel Veri, Kişisel Verilerin İşleme Şartları, İdari Yaptırım)  127
OLAY II (Kişisel Veri Kavramı, Kişisel Veri İşleme Şartları, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme ve Ele Geçirme Suçu, Özel Hukuk Boyutuyla Manevi Zarar)  129
OLAY III (Kişisel Veri Kavramı, Hassas Nitelikli Kişisel Veriler, Veri Sorumlusu, Kişisel Veri İhlalinde İdari Sorumluluk, Veri İhlali Halinde Cezai, İdari ve Hukuksal Başvuru Yolları)  133
OLAY IV (Kişisel Veri Kavramı, Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kurul Kararlarının Niteliği, Tam Yargı Davası)  139
OLAY V (Kişisel Veri Kavramı, Ölen Kişinin Kişisel Verileri, Kurul Kararlarının Hukuksal Niteliği)  141
OLAY VI (Unutulma Hakkı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kurul Kararlarının Hukuksal Niteliği, İdari Başvuru Yolları, İptal Davası)  143
OLAY VII (İlgili Kişi, Veri Sorumlusu, Veri İşleme Faaliyeti, Alenileştirme, VERBİS Kayıt Yükümlülüğü, Maddi ve Manevi Tazminat, İdari Para Cezası ve İtiraz, Yargısal Başvuru)  147
OLAY VIII (Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı, Açık Rıza, Bilgilendirme Yükümlülüğü, İdari Para Cezası, Yargısal Başvuru)  152
OLAY IX (Hassas Veri, Veri Sorumlusu, İdari ve Teknik Tedbirler, İdari Sorumluluk, Cezai Sorumluluk, Hukuksal Sorumluluk)  155
OLAY X (Veri Sorumlusu, İhlal Sonrası Yükümlülükler, İdari Para Cezasına İtiraz, Ölçülülük, İptal Davası, Cezai Sorumluluk)  158
OLAY XI (Biyometrik Veri, Açık Rıza, Temel İlkeler, Aydınlatma Metni, Veri İmhası, İlgili Kişinin Başvuru Usulü)  163
OLAY XII (KEP Adresi, Veri Sorumlusuna Başvuru, Kabahatler, Cezai Sorumluluk)  168
OLAY XIII (Kişisel Verilerin Aktarılması, Açık Rıza, İdari Başvuru)  172
OLAY XIV (Özel Nitelikli Kişisel Veriler, İdari ve Yargısal Başvuru, İlgili Kişinin Hakları)  174
OLAY XV (Cezai Sorumluluk, Kurul’un Görev Alanı)  176
OLAY XVI (VERBİS Kayıt Yükümlülüğü, VERBİS Kaydı Şartları, İdari Yaptırım)  177
III. BÖLÜM
KONU HAKKINDA ÖZET KARAR DERLEMESİ
A. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kararları  181
B. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Kararları  190
C. Anayasa Mahkemesi (AYM) Kararları  191
1. Norm Denetimi Kararları  191
2. Bireysel Başvuru Kararları  203
D. Danıştay Kararları  213
E. Yargıtay Kararları  216
F. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) Kararları  220
1. İlke Kararları  220
2. Somut Uyuşmazlıklara İlişkin Kararlar  225
IV. BÖLÜM
DİLEKÇE, TUTANAK VE KVKK UYUMU İÇİN
YAPILMASI GEREKENLERE İLİŞKİN BAZI ÖRNEKLER
ÖRNEK 1: KAMERA KAYDI AYDINLATMA PANOSU ÖRNEĞİ  247
ÖRNEK 2: VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU ÖRNEĞİ  248
ÖRNEK 3: EĞİTİM TUTANAĞI ÖRNEĞİ  249
ÖRNEK 4: YÜZ TANIMA SİSTEMİ ARACILIĞIYLA MESAİ TAKİBİNE DAİR AYDINLATMA METNİ ÖRNEĞİ  250
ÖRNEK 5: YÜZ TANIMA SİSTEMİ ARACILIĞIYLA MESAİ TAKİBİNE DAİR AÇIK RIZA BEYANI ÖRNEĞİ  254
ÖRNEK 6: KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI ÖRNEĞİ  255
V. BÖLÜM
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ TEMEL MEVZUAT
I. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI  267
II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  335
III. 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN  353
IV. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK  368
V. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK  373
VI. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ  379
VII. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ  390
VIII. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ  399
IX. VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK  407
X. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ  415
XI. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ  417
XII. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ  420
XIII. KİŞİLERİN AD VE SOYADI İLE ARAMA MOTORLARI ÜZERİNDEN YAPILAN ARAMALARDA ÇIKAN SONUÇLARIN İNDEKSTEN ÇIKARILMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEDE DİKKATE ALINACAK KRİTERLER  423
Genel Kaynakça  427
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
I. BÖLÜM
GENEL HATLARI İLE TEORİK AÇIKLAMALAR
I. KİŞİSEL VERİ KAVRAMI VE UNSURLARI  15
A. “Kişisel Veri” Kavramının Tanımı ve Unsurlar  15
1. Tanım  15
2. Unsurları  17
B. Kanun’un Amacı  18
C. Korunan Hukuki Yarar  18
D. Kanun’un Kapsamı ve Uygulanmayacağı Haller  24
1. Kapsamı  24
2. Kanun Kapsamı Dışında Kalan Haller (Kanunun Uygulanmayacağı Haller)  25
a. Kişisel Verilerin, Üçüncü Kişilere Verilmemek ve Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklere Uyulmak Kaydıyla Gerçek Kişiler Tarafından Tamamen Kendisiyle veya Aynı Konutta Yaşayan Aile Fertleriyle İlgili Faaliyetler Kapsamında İşlenmesi Bakımından Değerlendirme  26
b. Kişisel Verilerin Resmi İstatistik ile Anonim Hâle Getirilmek Suretiyle Araştırma, Planlama ve İstatistik Gibi Amaçlarla İşlenmesi Bakımından Değerlendirme  28
c. Kişisel Verilerin Millî Savunmayı, Millî Güvenliği, Kamu Güvenliğini, Kamu Düzenini, Ekonomik Güvenliği, Özel Hayatın Gizliliğini veya Kişilik Kaklarını İhlal Etmemek ya da Suç Teşkil Etmemek Kaydıyla, Sanat, Tarih, Edebiyat veya Bilimsel Amaçlarla ya da İfade Özgürlüğü Kapsamında İşlenmesi Bakımından Değerlendirme  28
d. Kişisel Verilerin Millî Savunmayı, Millî Güvenliği, Kamu Güvenliğini, Kamu Düzenini veya Ekonomik Güvenliği Sağlamaya Yönelik Olarak Kanunla Görev ve Yetki Verilmiş Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yürütülen Önleyici, Koruyucu ve İstihbari Faaliyetler Kapsamında İşlenmesi Bakımından Değerlendirme  29
e. Kişisel Verilerin Soruşturma, Kovuşturma, Yargılama veya İnfaz İşlemlerine İlişkin Olarak Yargı Makamları veya İnfaz Mercileri Tarafından İşlenmesi Bakımından Değerlendirme  33
f. 6698 s. Kanun’un 10’uncu, 11’inci ve 16’ncı Maddelerinin Uygulanmayacağı Haller (İstisnanın İstisnası–Müstesna)  33
E. Kişisel Veri ile İlgili Temel Bazı Kavramlar  34
II. TARİHÇE  39
A. Ulusal Hukukta  39
B. Uluslararası Hukukta  41
III. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKUNUN KAYNAKLARI  44
A. Uluslararası Kaynaklar  44
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)  44
2. OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) Rehber İlkeleri  45
3. 108 s. Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi  45
4. Birleşmiş Milletler Kişisel Veri Dosyalarının Bilgisayar Aracılığıyla İşlenmesinde Genel Tavsiye İlkeleri  46
5. 1995/46 s. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunması Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi  46
6. Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)  47
B. Ulusal Kaynaklar  48
1. Asli Kaynaklar  48
a. 1982 Anayasası  48
b. 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  48
c. 4721 s. Türk Medeni Kanunu (TMK)  48
d. 6098 s. Türk Borçlar Kanunu (TBK)  48
e. 5237 s. Türk Ceza Kanunu  49
f. 5809 s. Elektronik Haberleşme Kanunu  49
g. 5651 s. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun  49
h. Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna İlişkin İkincil Mevzuat  50
2. Yardımcı Kaynaklar  51
IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ  51
A. Tanım  51
B. Kişisel Verilerin İşlenmesine Hakim Olan Temel İlkeler  52
1. Kanunilik İlkesi  52
2. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma İlkesi  53
3. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma İlkesi  53
4. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme İlkesi  54
5. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma İlkesi  54
6. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme İlkesi  55
C. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları  59
1. Açık Rıza  60
2. Açık Rıza Aranmaksızın Kişisel Veri İşlenebilecek Haller  64
a. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi (m. 5/2–a)  64
b. Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin ya da Bir Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması (m. 5/2–b)  65
c. Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Gerekli Olması (m. 5/2–c)  65
d. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması (m. 5/2–ç)  66
e. İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması (m. 5/2–d)  66
f. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması (m. 5/2–e)  67
g. İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması  68
3. Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Verilerin İşlenme Şartları  69
V. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI  74
A. Silme  77
B. Yok Etme  78
C. Anonim Hale Getirme  78
VI. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI  79
A. Yurt İçinde Aktarım  80
B. Yurt Dışına Aktarım  80
VII. HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER  82
A. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri  82
1. Aydınlatma Yükümlülüğü (6698 s. Kanun, m. 10)  83
2. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler (6698 s. Kanun, m. 12)  86
3. İlgili Kişinin Başvuru Sürecine İlişkin Düzenleme Yapma ve Başvurulara En Kısa Sürede Cevap Verme Yükümlülüğü (6698 s. Kanun, m. 13)  90
4. Kurul Kararlarını Yerine Getirme Yükümlülüğü (6698 s. Kanun, m. 15/5)  91
5. VERBİS Kayıt Yükümlülüğü (6698 s. Kanun, m. 16)  91
6. Verileri İmha Etme Yükümlülüğü (6698 s. Kanun, m. 7)  97
B. İlgili Kişinin Hakları  97
C. İlgili Kişinin Yükümlülükleri  99
D. Yükümlülüklere Uymamanın Kabahatler Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi  100
VIII. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU  102
A. TC İdari Teşkilatı İçerisindeki Yeri  102
B. Yapısı  104
C. Görevleri  105
D. Karar Organı: Kişisel Verileri Koruma Kurulu  105
E. Kurul’un Görev ve Yetkileri  106
F. Kurul Kararlarının Hukuksal Niteliği  109
IX. HAK ARAMA YOLLARI  110
A. İdare Hukuku Boyutuyla  110
1. 6698 s. Kanun’un Öngördüğü İdari Başvuru Yolları ve Yargısal Denetimi  110
a. Veri Sorumlusuna Başvuru  111
b. Kurul’a Şikayet ve İnceleme Esasları  112
c. Kurul Kararlarının Yargısal Denetimi  114
i. İdari Yargı  115
ii. Sulh Ceza Hakimliği  115
2. Veri Sorumlusu Kamu İdare ve Kurumlarının İdari İşlem ve Eylemlerinin Yargısal Denetimi  118
B. Ceza Hukuku Boyutuyla  118
C. Özel Hukuk Boyutuyla  120
D. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru  121
E. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru  124
II. BÖLÜM
PRATİK ÇALIŞMALAR
OLAY I: (Kişisel Verilerin İşlenmesine Hakim Olan Temel İlkeler, Özel Nitelikli Kişisel Veri, Kişisel Verilerin İşleme Şartları, İdari Yaptırım)  127
OLAY II (Kişisel Veri Kavramı, Kişisel Veri İşleme Şartları, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme ve Ele Geçirme Suçu, Özel Hukuk Boyutuyla Manevi Zarar)  129
OLAY III (Kişisel Veri Kavramı, Hassas Nitelikli Kişisel Veriler, Veri Sorumlusu, Kişisel Veri İhlalinde İdari Sorumluluk, Veri İhlali Halinde Cezai, İdari ve Hukuksal Başvuru Yolları)  133
OLAY IV (Kişisel Veri Kavramı, Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kurul Kararlarının Niteliği, Tam Yargı Davası)  139
OLAY V (Kişisel Veri Kavramı, Ölen Kişinin Kişisel Verileri, Kurul Kararlarının Hukuksal Niteliği)  141
OLAY VI (Unutulma Hakkı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kurul Kararlarının Hukuksal Niteliği, İdari Başvuru Yolları, İptal Davası)  143
OLAY VII (İlgili Kişi, Veri Sorumlusu, Veri İşleme Faaliyeti, Alenileştirme, VERBİS Kayıt Yükümlülüğü, Maddi ve Manevi Tazminat, İdari Para Cezası ve İtiraz, Yargısal Başvuru)  147
OLAY VIII (Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı, Açık Rıza, Bilgilendirme Yükümlülüğü, İdari Para Cezası, Yargısal Başvuru)  152
OLAY IX (Hassas Veri, Veri Sorumlusu, İdari ve Teknik Tedbirler, İdari Sorumluluk, Cezai Sorumluluk, Hukuksal Sorumluluk)  155
OLAY X (Veri Sorumlusu, İhlal Sonrası Yükümlülükler, İdari Para Cezasına İtiraz, Ölçülülük, İptal Davası, Cezai Sorumluluk)  158
OLAY XI (Biyometrik Veri, Açık Rıza, Temel İlkeler, Aydınlatma Metni, Veri İmhası, İlgili Kişinin Başvuru Usulü)  163
OLAY XII (KEP Adresi, Veri Sorumlusuna Başvuru, Kabahatler, Cezai Sorumluluk)  168
OLAY XIII (Kişisel Verilerin Aktarılması, Açık Rıza, İdari Başvuru)  172
OLAY XIV (Özel Nitelikli Kişisel Veriler, İdari ve Yargısal Başvuru, İlgili Kişinin Hakları)  174
OLAY XV (Cezai Sorumluluk, Kurul’un Görev Alanı)  176
OLAY XVI (VERBİS Kayıt Yükümlülüğü, VERBİS Kaydı Şartları, İdari Yaptırım)  177
III. BÖLÜM
KONU HAKKINDA ÖZET KARAR DERLEMESİ
A. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kararları  181
B. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Kararları  190
C. Anayasa Mahkemesi (AYM) Kararları  191
1. Norm Denetimi Kararları  191
2. Bireysel Başvuru Kararları  203
D. Danıştay Kararları  213
E. Yargıtay Kararları  216
F. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) Kararları  220
1. İlke Kararları  220
2. Somut Uyuşmazlıklara İlişkin Kararlar  225
IV. BÖLÜM
DİLEKÇE, TUTANAK VE KVKK UYUMU İÇİN
YAPILMASI GEREKENLERE İLİŞKİN BAZI ÖRNEKLER
ÖRNEK 1: KAMERA KAYDI AYDINLATMA PANOSU ÖRNEĞİ  247
ÖRNEK 2: VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU ÖRNEĞİ  248
ÖRNEK 3: EĞİTİM TUTANAĞI ÖRNEĞİ  249
ÖRNEK 4: YÜZ TANIMA SİSTEMİ ARACILIĞIYLA MESAİ TAKİBİNE DAİR AYDINLATMA METNİ ÖRNEĞİ  250
ÖRNEK 5: YÜZ TANIMA SİSTEMİ ARACILIĞIYLA MESAİ TAKİBİNE DAİR AÇIK RIZA BEYANI ÖRNEĞİ  254
ÖRNEK 6: KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI ÖRNEĞİ  255
V. BÖLÜM
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ TEMEL MEVZUAT
I. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI  267
II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  335
III. 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN  353
IV. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK  368
V. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK  373
VI. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ  379
VII. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ  390
VIII. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ  399
IX. VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK  407
X. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ  415
XI. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ  417
XII. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ  420
XIII. KİŞİLERİN AD VE SOYADI İLE ARAMA MOTORLARI ÜZERİNDEN YAPILAN ARAMALARDA ÇIKAN SONUÇLARIN İNDEKSTEN ÇIKARILMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEDE DİKKATE ALINACAK KRİTERLER  423
Genel Kaynakça  427
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021