İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No: 77 Tebligat Kanunu'nun 25/A Hükmü Uyarınca Siyasi Temsilcilik Aracılığıyla Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Yapılacak Tebligat Tarık Kurban  - Kitap
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No: 77

Tebligat Kanunu'nun 25/A Hükmü Uyarınca Siyasi Temsilcilik Aracılığıyla Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Yapılacak Tebligat

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
172
Barkod:
9786254327537
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
225,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu eser, yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatı düzenleyen 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 25/A maddesi ve bu maddeye ilişkin ikincil mevzuat hükümlerini incelemektedir.
Eserde, konunun daha iyi anlaşılması adına öncelikli olarak, tebligata ilişkin temel ilkeler, yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilecek tebligata ilişkin başlıca usuller incelenmiştir. Daha sonra Tebligat Kanunu'nun 25/A hükmü uyarınca yapılacak tebligatın uygulama alanı, şartları, usulü, yapılacak işlemler, bu konuda yaşanan sorunlar farklı ihtimaller kapsamında, doktrin ve uygulamadan örneklerle ayrıntısı ile irdelenmiş ve bu konuda yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri ortaya konulmuştur.
Çalışmada ayrıca, Tebligat Kanunu'nun 25/A hükmü ile düzenlenen tebligat usulünün milletlerarası hukuk bağlamındaki dayanağı, bu alanda oluşturduğu problemler, bu problemlerin tebligatın geçerliliğine etkisi irdelenmiş ve bu problemlerin çözümüne ilişkin öneriler gerekçeleriyle birlikte sunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tebligat Hakkında Temel Bilgiler ve Türk Hukukunda Yurtiçinde Tebligat
.
Milletlerarası Tebligat Hakkında Temel Bilgiler ve Türk Milletlerarası Usul Hukukunda Tebligat
.
Tebligat Kanunu'nun 25
.
A Hükmü Kapsamında Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Yapılacak Tebligat
.
Milletlerarası Hukuk Bağlamında Tebligat Kanunu Madde 25
.
A Tebligat Usulünün Geçerliliği ve İç Hukuka Etkisi
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
Giriş 
Birinci Bölüm 
Tebligat Hakkında Temel Bilgiler ve Türk Hukukunda Yurtiçinde Tebligat 
I. Genel Bilgi 
II. Tebligatın Temel Hukuk İlkeleri ve Yargılama Bakımından Önemi 
A. Tebligatın Adil Yargılanma Hakkı Bakımından Önemi 
B. Tebligatın Hukuki Dinlenilme Hakkı Bakımından Önemi 
C. Tebligatın Usul Ekonomisi Bakımından Önemi 
III. Tebligat Hukukunun Kaynakları 
A. Yurtiçinde Yapılacak Tebligata İlişkin Düzenlemeler 
B. Milletlerarası Tebligata İlişkin Düzenlemeler 
IV. Türk Hukukuna Göre Yurtiçinde Tebligat Usulü 
A. Tebligat Çıkarmaya ve Tebligat İşlemini Gerçekleştirmeye Yetkili Kişi ve Merciler 
B. Tebligatın Muhatabı, Yapılabileceği Adres ve Kişiler 
C. Türkiye'deki Yabancılara Yapılacak Tebligat 
D. Tebligat Ücreti 
E. Tebligatın Yapılması ve Mazbata 
F. Adres Değişikliğini Bildirme Yükümlülüğü 
G. Tebligatın Elektronik Yolla ve İlanen Yapılması 
H. Usulsüz Tebligat ve Sonuçları 
İkinci Bölüm 
Milletlerarası Tebligat Hakkında Temel Bilgiler ve Türk Milletlerarası Usul Hukukunda Tebligat 
I. Genel Bilgi 
II. Yurtdışı Tebligatın Milletlerarası Hukukta Oluşturduğu Sorun 
A. Devletler Hukukunda Egemenlik Kavramı 
B. Devletlerin Yargı Yetkisi ve Milletlerarası Tebligat Bakımından Oluşturduğu Sorun 
III. Milletlerarası Adli Yardım Kavramı 
A. Milletlerarası Adli Yardımın Konusu ve Kapsamı 
B. Milletlerarası Adli Yardımın Hukuki Dayanağı 
IV. Türk Milletlerarası Usul Hukukunda Yurtdışına Yapılan Tebligatın Esasları 
A. Genel Bilgi 
B. Tebligat Kanunu Uyarınca Milletlerarası Tebligat 
C. Türkiye'nin Taraf Olduğu İki Taraflı Sözleşmeler Uyarınca Milletlerarası Tebligat 
D. Tebligata İlişkin Lahey Sözleşmeleri 
Üçüncü Bölüm 
Tebligat Kanunu'nun 25/A Hükmü Kapsamında Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Yapılacak Tebligat 
I. Tebligat Kanunu 25/A Hükmü Hakkında Genel Bilgi 
II. Tebligat Kanunu 25/A Hükmünün Uygulama Alanı 
A. Tebligatın Yurtdışında Yapılması Şartı 
B. Tebligat Muhatabının Türk Vatandaşı Olması Şartı 
C. Tebligatın Gerçekleştirileceği Ülke Devletinin Bu Tebligat Usulüne İzin Vermesi 
III. Tebligat Evraklarının Hazırlanması ve Yurtdışı Temsilciliğe Gönderilmesi 
A. Tebliğ Evraklarının Hazırlanması 
B. Tebligat Giderinin Yatırılması 
C. Hazırlanan Evrakların Yurtdışı Siyasi Temsilciliğe Gönderilmesi 
IV. Yurtdışı Temsilcilik Tarafından Tebligatın Yapılması 
A. Bildirim ve İçeriği 
B. Bildirim Metninin Tebliği 
C. Tebligat İşleminin Gerçekleştirilmesi 
D. Tebligat Evrakının Tebligatı Çıkaran Mercie İade Edilmesi 
V. Tebligat Kanunu'nun 25/A Hükmü Uyarınca Tebligat Yapılamaması Halinde Gerçekleştirilecek İşlemler 
VI. Daha Önce Yurtdışı Adresine Tebligat Yapılmış Türk Vatandaşının Adres Değişikliğini Bildirmesi Mecburiyeti 
VII. Yurtdışındaki Türk Vatandaşına Yapılacak İlanen Tebligat 
VIII. Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşı Muhatabın Elektronik Tebligat Adresine Sahip Olması Halinde Uygulanacak Tebligat Usulü 
Dördüncü Bölüm 
Milletlerarası Hukuk Bağlamında Tebligat Kanunu Madde 25/A Tebligat Usulünün Geçerliliği ve İç Hukuka Etkisi 
I. Genel Bilgi 
II. Doktrin Tarafından İleri Sürülen Görüşler ve Uygulama 
III. Tebligatın Yapılacağı Ülke ile Türkiye Arasında Tebligata İlişkin Sözleşme Bulunması Halinde Tebligat Kanunu'nun 25/A Hükmünün Uygulanabilirliği 
A. Tebligat Kanunu'nun 25/A Hükmü Uyarınca Tebligat Yapılabilecek Ülkeler 
B. Zor Kullanmaksızın Doğrudan Konsolosluklar Aracılığıyla Tebligata İmkân Veren Sözleşmelerin Tebligat Kanunu'nun 25/A Tebligat Usulüne Dayanak Teşkil Edip Etmeyeceği 
C. Doğrudan Posta Yoluyla Tebligata İzin Veren Ülkelerdeki Muhataplara Tebligat Kanunu'nun 25/A Usulü ile Tebligat Yapılıp Yapılamayacağı 
IV. Tebligatın Yapılacağı Ülke ile Türkiye Arasında Tebligata İlişkin Sözleşmenin Bulunmaması Halinde Tebligat Kanunu'nun 25/A Usulünün Uygulanabilirliği 
B. Tebligata İlişkin Bildirimin Tebligat Devleti Mevzuatına Göre Yapılmasının Devletler Hukuku Bakımından Sonucu 
V. Değerlendirme