Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi
Kavram – Modeller – Uygulama
Ekim 2016 / 3. Baskı / 271 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Ocak 2015 19.00 TL 14.50 TL (%24)Sepete Ekle
   

Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 3. baskısını yapan kitap, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinin müfredatında farklı adlarda yer almakta olan "Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi" dersine yönelik olarak hazırlanmıştır. Kitapta teorik konular, kapsamlı bir şekilde ve sade bir dille anlatılmıştır.

Kitapta, sendikaların ve toplu pazarlığın iktisadi fonksiyonları muhtelif yönlerden incelenerek bilimsel analizlere tabi tutulmuştur. Sendikacılık, arz ve talep bakımlarından ele alınmış, toplu pazarlıkta ücret ve istihdamın oluşumu, literatürdeki başlıca modellerin yardımıyla açıklanmıştır. Ayrıca, toplu pazarlık ve grevleri açıklamaya yönelik modeller ele alınmıştır. İlave olarak; ücret yapısı, verimlilik, gelir dağılımı ve enflasyon başta olmak üzere, sendikaların ekonomik etkileri incelenmiştir. Sendikaların, iktisat politikaları, teknolojik değişme, işgücünün yapısı ve siyaset üzerindeki etkileri diğer incelenen konulardır. Konular ele alınırken dünyamızın içinde olduğu değişim ve dönüşüm dinamik olarak analizlere dahil edilmiştir. Küreselleşme başta olmak üzere bilgi toplumuna geçiş sürecinde sendikaların konumu ve değişen fonksiyonları özel önem verilen konular arasındadır. Kitapta son olarak sendikaların geleceği üzerine bilimsel öngörülere yer verilmiştir.

Çalışma her ne kadar ders kitabı olarak hazırlanmışsa da, konuların güncelliği, sade anlatımı ile bu alanda araştırma yapanlara, sendikalar başta olmak üzere konuyla ilgili kesimlere ve meslek sınavlarına hazırlananlara da hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Sendikacılık Arz ve Talebi
Sendikalaşmayı Belirleyen Faktörler
Sendikalar ve Emek Talebi Elastikiyeti
Toplu Pazarlık ve Grev Modelleri
Türkiye Açısından Bir Model
Sendikaların Ekonomik Etkileri
Sendikaların Ücret Yapısına Etkileri
Barkod: 9789750239458
Yayın Tarihi: Ekim 2016
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 271
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
Birinci Baskıya Önsöz  9
Tablolar ve Şekiller Listesi  15
GİRİŞ  17
Birinci Bölüm
SENDİKACILIK
I. SENDİKACILIK VE TOPLU PAZARLIK KAVRAMI VE GELİŞİMİ  21
A. Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Kavramı  21
1. Sendikalar  21
2. Toplu Pazarlık  22
B. Sendikacılığın Doğuşu ve Gelişimi  24
1. Sendikacılığın Doğuşu  24
2. Sendikacılığın Gelişimi  27
a. 1840 Öncesi Dönem  27
b. 1840 – 1930 Dönemi  28
c. 1930–1945 Dönemi  29
d. 1946–1980 Dönemi  30
e. 1980 Sonrası Dönem  32
C. Sendikal Güç ve Sendikal Gücün Kaynakları  36
1. Sendikal Güç ve Sendikalaşma  36
2. Sendikal Gücün Kaynakları  52
a. Sendikaların Kontrolü Dışındaki Çevresel Faktörler  53
b. Sendikaların Kontrolündeki Faktörler  54
II. SENDİKACILIK ARZ VE TALEBİ  57
A. Sendikal Hizmet Arzı  58
B. Sendikal Hizmet Talebi  60
C. Sendikal Arz ve Talep Dengesi  62
III. SENDİKALAŞMAYI BELİRLEYEN FAKTÖRLER  63
A. Sendikalaşma İmkanı  63
1. Yasal Ortam  63
2. Yapısal Faktörler  64
B. Sendikalaşma Eğilimi  64
1. Kişisel Özellikler  64
a. Yaş ve Kıdem  64
b. Cinsiyet  65
c. Vasıf ve Eğitim  67
d. Sendikalara Yönelik Tutumlar  67
2. İşkoluna Bağlı Özellikler  68
a. Sektörel Yapı  68
b. İşkolunun Rekabetçi Yapısı  69
c. Emek Talebi Elastikiyeti  69
d. Sermaye Yoğunluğu  70
e. Ölçek  71
f. İş Güvenliği  72
IV. SENDİKALAR VE EMEK TALEBİ ELASTİKİYETİ  72
A. Emek Talebi Elastikiyeti  72
B. Sendikal Emek Talebi Elastikiyetini Belirleyen Faktörler  75
1. Aslilik Şartı  76
2. Mal Talebinin İnelastik Olması Şartı  76
3. Faktörün Maliyetinin Toplam Üretim Maliyeti İçindeki Oranının Düşük Olması  77
4. Üretimde Kullanılan Diğer Faktörlerin Arzının Elastik Olması  77
C. Marshall Kanunlarının Geçerliliği  78
D. Emek Talebi ve İşverenlerin Tercihleri  78
İkinci Bölüm
TOPLU PAZARLIKTA ÜCRET VE İSTİHDAMIN OLUŞUMU
I. SENDİKALARIN ÜCRETLERE VE İSTİHDAMA ETKİLERİ  81
A. Nisbi Ücretler  81
1. Taşma Etkisi  85
2. Bekleyen İşsizlerin Etkileri  87
3. Tehdit Etkisi  88
B. İş Piyasasında Monopson ve Sendikalar  89
II. SENDİKALARIN FAYDA FONKSİYONLARI  92
A. Üretim ve İstihdamın Fonksiyonu Olarak Sendika Fayda Fonksiyonu  92
B. Faydacı Sendika Fayda Fonksiyonu  93
C. Stone Geary Fayda Fonksiyonu  94
D. Medyan Seçmen (Üye) Modeli  95
E. İçeridekiler – Dışarıdakiler Modeli  99
III. TOPLU PAZARLIK MODELLERİ  102
A. Tekel Sendika Modeli  104
B. Yönetme Hakkı Modeli  106
C. İkili Tekel Modeli  107
D. Ücret Tercih Eğrisi ve Ücret Pazarlığı  109
E. Etkin Pazarlık Modeli  111
F. Nash Çözümü  116
G. Sırayla Teklif Pazarlık Modeli  119
Üçüncü Bölüm
TOPLU PAZARLIK VE GREV MODELLERİ
I. REES MODELİ  130
II. PARETO OPTİMAL MODELLER  133
A. Hicks Modeli  133
B. Kaza Modelleri  138
C. Pazarlık Protokolü Modelleri  140
D. Mauro’nun Eksik Bilgilenme Modeli  141
III. ASHENFELTER – JOHNSON SİYASİ MODELİ  146
IV. CHAMBERLAIN MODELİ  152
V. SOSYOLOJİK – KURUMSAL – POLİTİK MODELLER  156
VI. BEŞERİ İLİŞKİLER MODELİ  161
VII. KAUFMAN MODELİ  163
VIII. TÜRKİYE’DE GREVLERE İLİŞKİN BİR MODEL  170
A. Modelin Spesifikasyonu  171
B. Regresyon Uygulaması  173
C. Regresyon Sonuçları  173
1. 1963–1991 Dönemi  174
2. 1963–1980 Alt Dönemi  175
3. 1984–1991 Alt Dönemi  176
Dördüncü Bölüm
SENDİKALARIN EKONOMİK ETKİLERİ
I. SENDİKALARIN ÜCRET YAPISINA ETKİLERİ  179
A. Sendikaların Ücret Farklarına Etkileri  179
1. İşkolları Arasında Ücret Farkları  180
2. İşkolu İçindeki Ücret Yapısı  180
a. Coğrafi Ücret Farkları  181
b. İşletmeler Arası Ücret Farkları  181
c. İşyerleri Arası Ücret Farkları  181
d. Şahıslar Arası Ücret Farkları  182
e. Vasıflar Arası Ücret Farkları  183
B. Toplu Pazarlıkta Değişken Ücret Uygulamaları  185
II. SENDİKALAR VE VERİMLİLİK  188
A. Sendikaların Verimlilik Üzerindeki Olumsuz Etkileri  189
1. Sendikalar ve Tahsis Etkinliği  190
2. Gereğinden Fazla İşçi İstihdamına Yol Açma ve İş Düzenine Müdahale  194
3. Üretim ve Grevler  195
B. Sendikaların Verimlilik Üzerindeki Olumlu Etkileri  196
1. Şok Etkisi  196
2. Toplu Ses  197
C. Uygulamalı Çalışmaların Sonuçları  201
D. Sendikaların Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Ölçümü  201
III. SENDİKALAR VE GELİR DAĞILIMI  203
IV. SENDİKALAR VE ENFLASYON  206
A. Enflasyondan Sendikaları Sorumlu Tutmayan Görüş  207
B. Enflasyondan Sendikaları Sorumlu Tutan Görüş  208
1. Sendikal Güç  210
2. Ücret–Fiyat Yarışı  210
3. Ücretlerin Aşağı Doğru Katı Olması ve Sinsi Enflasyon  210
4. Zımni Sözleşme Teorisi ve Ücret Katılığı  211
5. Tehdit Etkisi ve Emsal Ücretler  212
6. Nisbi Ücret Modeli  212
7. Gerçek Ücret Modeli  213
8. Fiyat ve Gelirler Politikası  213
Beşinci Bölüm
SENDİKALAR VE YAPISAL DEĞİŞME
I. SENDİKALAR VE İKTİSAT POLİTİKALARI  217
A. Liberal İktisat Politikaları  218
B. Küreselleşme  219
C. Özelleştirme  221
D. Deregülasyon  224
II. SENDİKALAR VE İŞGÜCÜNDE YAPISAL DEĞİŞİM  225
A. Sektörel Değişme  225
B. Cinsiyet ve Yaş  227
C. Vasıf, Meslek ve Eğitim  227
D. Kayıt–dışı İstihdam  229
E. Esneklik  229
III. SENDİKALAR VE TEKNOLOJİK DEĞİŞME  232
A. Sendikaların Teknolojik Değişme Üzerindeki Etkileri  234
B. Teknolojik Değişmenin Sendikalar Üzerindeki Etkileri  234
IV. SENDİKALAR VE SİYASET  240
V. SENDİKALARIN GELECEĞİ  246
Kaynakça  253
Kavramlar Dizini  265
Yazarın Özgeçmişi  272
 


Yusuf Balcı
Ocak 2015
19.00 TL
İndirimli: 14.50 TL (%23)
Sepete Ekle
Can Yardımcı
Ocak 2020
18.00 TL
Sepete Ekle
Aysen Tokol
Aralık 2019
33.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
Birinci Baskıya Önsöz  9
Tablolar ve Şekiller Listesi  15
GİRİŞ  17
Birinci Bölüm
SENDİKACILIK
I. SENDİKACILIK VE TOPLU PAZARLIK KAVRAMI VE GELİŞİMİ  21
A. Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Kavramı  21
1. Sendikalar  21
2. Toplu Pazarlık  22
B. Sendikacılığın Doğuşu ve Gelişimi  24
1. Sendikacılığın Doğuşu  24
2. Sendikacılığın Gelişimi  27
a. 1840 Öncesi Dönem  27
b. 1840 – 1930 Dönemi  28
c. 1930–1945 Dönemi  29
d. 1946–1980 Dönemi  30
e. 1980 Sonrası Dönem  32
C. Sendikal Güç ve Sendikal Gücün Kaynakları  36
1. Sendikal Güç ve Sendikalaşma  36
2. Sendikal Gücün Kaynakları  52
a. Sendikaların Kontrolü Dışındaki Çevresel Faktörler  53
b. Sendikaların Kontrolündeki Faktörler  54
II. SENDİKACILIK ARZ VE TALEBİ  57
A. Sendikal Hizmet Arzı  58
B. Sendikal Hizmet Talebi  60
C. Sendikal Arz ve Talep Dengesi  62
III. SENDİKALAŞMAYI BELİRLEYEN FAKTÖRLER  63
A. Sendikalaşma İmkanı  63
1. Yasal Ortam  63
2. Yapısal Faktörler  64
B. Sendikalaşma Eğilimi  64
1. Kişisel Özellikler  64
a. Yaş ve Kıdem  64
b. Cinsiyet  65
c. Vasıf ve Eğitim  67
d. Sendikalara Yönelik Tutumlar  67
2. İşkoluna Bağlı Özellikler  68
a. Sektörel Yapı  68
b. İşkolunun Rekabetçi Yapısı  69
c. Emek Talebi Elastikiyeti  69
d. Sermaye Yoğunluğu  70
e. Ölçek  71
f. İş Güvenliği  72
IV. SENDİKALAR VE EMEK TALEBİ ELASTİKİYETİ  72
A. Emek Talebi Elastikiyeti  72
B. Sendikal Emek Talebi Elastikiyetini Belirleyen Faktörler  75
1. Aslilik Şartı  76
2. Mal Talebinin İnelastik Olması Şartı  76
3. Faktörün Maliyetinin Toplam Üretim Maliyeti İçindeki Oranının Düşük Olması  77
4. Üretimde Kullanılan Diğer Faktörlerin Arzının Elastik Olması  77
C. Marshall Kanunlarının Geçerliliği  78
D. Emek Talebi ve İşverenlerin Tercihleri  78
İkinci Bölüm
TOPLU PAZARLIKTA ÜCRET VE İSTİHDAMIN OLUŞUMU
I. SENDİKALARIN ÜCRETLERE VE İSTİHDAMA ETKİLERİ  81
A. Nisbi Ücretler  81
1. Taşma Etkisi  85
2. Bekleyen İşsizlerin Etkileri  87
3. Tehdit Etkisi  88
B. İş Piyasasında Monopson ve Sendikalar  89
II. SENDİKALARIN FAYDA FONKSİYONLARI  92
A. Üretim ve İstihdamın Fonksiyonu Olarak Sendika Fayda Fonksiyonu  92
B. Faydacı Sendika Fayda Fonksiyonu  93
C. Stone Geary Fayda Fonksiyonu  94
D. Medyan Seçmen (Üye) Modeli  95
E. İçeridekiler – Dışarıdakiler Modeli  99
III. TOPLU PAZARLIK MODELLERİ  102
A. Tekel Sendika Modeli  104
B. Yönetme Hakkı Modeli  106
C. İkili Tekel Modeli  107
D. Ücret Tercih Eğrisi ve Ücret Pazarlığı  109
E. Etkin Pazarlık Modeli  111
F. Nash Çözümü  116
G. Sırayla Teklif Pazarlık Modeli  119
Üçüncü Bölüm
TOPLU PAZARLIK VE GREV MODELLERİ
I. REES MODELİ  130
II. PARETO OPTİMAL MODELLER  133
A. Hicks Modeli  133
B. Kaza Modelleri  138
C. Pazarlık Protokolü Modelleri  140
D. Mauro’nun Eksik Bilgilenme Modeli  141
III. ASHENFELTER – JOHNSON SİYASİ MODELİ  146
IV. CHAMBERLAIN MODELİ  152
V. SOSYOLOJİK – KURUMSAL – POLİTİK MODELLER  156
VI. BEŞERİ İLİŞKİLER MODELİ  161
VII. KAUFMAN MODELİ  163
VIII. TÜRKİYE’DE GREVLERE İLİŞKİN BİR MODEL  170
A. Modelin Spesifikasyonu  171
B. Regresyon Uygulaması  173
C. Regresyon Sonuçları  173
1. 1963–1991 Dönemi  174
2. 1963–1980 Alt Dönemi  175
3. 1984–1991 Alt Dönemi  176
Dördüncü Bölüm
SENDİKALARIN EKONOMİK ETKİLERİ
I. SENDİKALARIN ÜCRET YAPISINA ETKİLERİ  179
A. Sendikaların Ücret Farklarına Etkileri  179
1. İşkolları Arasında Ücret Farkları  180
2. İşkolu İçindeki Ücret Yapısı  180
a. Coğrafi Ücret Farkları  181
b. İşletmeler Arası Ücret Farkları  181
c. İşyerleri Arası Ücret Farkları  181
d. Şahıslar Arası Ücret Farkları  182
e. Vasıflar Arası Ücret Farkları  183
B. Toplu Pazarlıkta Değişken Ücret Uygulamaları  185
II. SENDİKALAR VE VERİMLİLİK  188
A. Sendikaların Verimlilik Üzerindeki Olumsuz Etkileri  189
1. Sendikalar ve Tahsis Etkinliği  190
2. Gereğinden Fazla İşçi İstihdamına Yol Açma ve İş Düzenine Müdahale  194
3. Üretim ve Grevler  195
B. Sendikaların Verimlilik Üzerindeki Olumlu Etkileri  196
1. Şok Etkisi  196
2. Toplu Ses  197
C. Uygulamalı Çalışmaların Sonuçları  201
D. Sendikaların Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Ölçümü  201
III. SENDİKALAR VE GELİR DAĞILIMI  203
IV. SENDİKALAR VE ENFLASYON  206
A. Enflasyondan Sendikaları Sorumlu Tutmayan Görüş  207
B. Enflasyondan Sendikaları Sorumlu Tutan Görüş  208
1. Sendikal Güç  210
2. Ücret–Fiyat Yarışı  210
3. Ücretlerin Aşağı Doğru Katı Olması ve Sinsi Enflasyon  210
4. Zımni Sözleşme Teorisi ve Ücret Katılığı  211
5. Tehdit Etkisi ve Emsal Ücretler  212
6. Nisbi Ücret Modeli  212
7. Gerçek Ücret Modeli  213
8. Fiyat ve Gelirler Politikası  213
Beşinci Bölüm
SENDİKALAR VE YAPISAL DEĞİŞME
I. SENDİKALAR VE İKTİSAT POLİTİKALARI  217
A. Liberal İktisat Politikaları  218
B. Küreselleşme  219
C. Özelleştirme  221
D. Deregülasyon  224
II. SENDİKALAR VE İŞGÜCÜNDE YAPISAL DEĞİŞİM  225
A. Sektörel Değişme  225
B. Cinsiyet ve Yaş  227
C. Vasıf, Meslek ve Eğitim  227
D. Kayıt–dışı İstihdam  229
E. Esneklik  229
III. SENDİKALAR VE TEKNOLOJİK DEĞİŞME  232
A. Sendikaların Teknolojik Değişme Üzerindeki Etkileri  234
B. Teknolojik Değişmenin Sendikalar Üzerindeki Etkileri  234
IV. SENDİKALAR VE SİYASET  240
V. SENDİKALARIN GELECEĞİ  246
Kaynakça  253
Kavramlar Dizini  265
Yazarın Özgeçmişi  272
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020