Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tefecilik Suçu
Eylül 2017 / 2. Baskı / 284 Syf.
Fiyatı: 74.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Ocak 2014 46.00 TL 29.90 TL (%35)Sepete Ekle
   

Çeşitli sebeplerle tamamı ya da büyük bir kısmı adli makamlara yansımayan tefecilik suçları, Mali Suçları Araştırma Kurulu Faaliyet Raporlarına göre günümüzde ekonomik alanda en fazla işlenen suçlardan biri haline gelmiştir. Gerçekten de MASAK'ın 2010 yılı Faaliyet Raporu'na göre 2010 yılında gelen toplam adli taleplerde, tefecilik suçu ikinci sırada yer almaktadır. Buna göre, 2010 yılında MASAK'a gelen adli talepler ile diğer bildirimlerin olay tiplerine göre dağılımında tefecilik eylemleri ikinci sırada yer almaktadır. Benzer şekilde 2011 yılı Faaliyet Raporu'na göre de tefecilik eylemleri %30,26 oranla istihbari bilgilendirme konularından ikinci sırada yer almıştır.

Ekonomik suçlar arasında bu kadar yer tutmasına rağmen yasal düzenlemedeki yetersizlik birçok eylemin cezasız kalmasına veya kanunilik ilkesinin ihlaline yol açmaktadır. Elinizdeki kitap bir yandan tefecilik suçunun mevzuat serüvenini, suçun maddi unsurlarını ve düzenlemenin eksik yanlarını karşılaştırmalı olarak ortaya koyan, diğer yandan da Anayasa'ya aykırılık dahil olmak üzere kanunilik ilkesi çerçevesinde mevcut uygulamayı değerlendiren ve uygulayıcılara yol gösteren nitelikte bir kaynaktır.

Konu Başlıkları
Tefecilik Suçu Hakkında Genel Bilgiler
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Tefecilik Suçu
Barkod: 9789750244018
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 284
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Teşekkür  11
Kısaltmalar  19
Giriş  23
I. Bölüm
TEFECİLİK SUÇU HAKKINDA
GENEL BİLGİLER
I. TANIM– KAVRAMLAR  27
A. Tefecilik Kavramı  27
B. Tefecilik Türleri  29
1. Genel Olarak  29
2. Para Tefeciliği  30
3. Kira Tefeciliği  31
4. Hizmet Tefeciliği  32
5. Sosyal Tefecilik  34
II. TEFECİLİĞİN BENZER NİTELİKTEKİ FAALİYETLERLE KARŞILAŞTIRILMASI  36
A. İkrazatçılık  36
B. Finansman ve Faktoring Şirketleri Nezdinde Yürütülen Faaliyetler  39
III. TEFECİLİĞİN BENZER HUKUKİ DURUM VE SUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  40
A. Ödünç Para Verme Sözleşmesi: Tüketim Ödüncü Sözleşmesi (Karz Akdi) (TBK m. 386–392)  40
B. Aşırı Yararlanma– Gabin (TBK m.28)  42
C. Dolandırıcılık Suçu (TCK m.157–159)  48
D. İzinsiz Bankacılık Faaliyetinde Bulunma Suçu (5411 sayılı Bankacılık Kanunu m.150)– İzinsiz Faaliyette Bulunmak Suçu (6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu m.46/1)  50
IV. TEFECİLİK VE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ İLKESİ  55
A. Genel Olarak Sözleşme Özgürlüğü İlkesi  55
B. Sözleşme Özgürlüğü İlkesinin Sınırları  57
C. Tefeciliğin Suç Olarak Düzenlenmesinin Sözleşme Özgürlüğü İlkesine Aykırılığı Sorunu  60
V. TEFECİLİK SUÇUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ  65
A. Genel Olarak  65
B. Eski Toplumlarda ve Antik Yunan Hukukunda Tefecilik  65
C. Roma Hukukunda Tefecilik  67
D. Kilise Hukukunda Tefecilik  70
E. Eski Alman Hukukunda Tefecilik  72
F. Ortaçağ ve Yeniçağda Tefecilik  73
G. Liberal Ekonomi Devrinde Tefecilik  74
H. Türk Hukukunda Tefecilik  76
1. Cumhuriyet Öncesi Dönem  76
a. Genel Olarak (İslam Hukuku Öncesi Dönem)  76
b. Kuran–ı Kerim’deki Tefecilik Yasağı  79
c. Murabaha Nizamnamesi’nde Yer Alan Düzenleme  81
2. Cumhuriyet Dönemi  82
a. 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanunu  82
b. 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararname  84
c. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu  87
VI. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA TEFECİLİK SUÇU  89
A. Çeşitli Sistemler Bazında Tefecilik Suçunun Düzenlenmesi  90
1. Tefeciliğin Suç Olarak Düzenlenmediği Sistem  90
2. Faizden Vergi Alma Prensibine Dayalı Sistem  90
3. Alışverişte Objektif Kandırma Prensibine Dayalı Sistem  90
4. Sömürü Prensibine Dayalı Sistem  90
5. Karma Sistem  91
B. Ceza Kanunlarında Tefeciliği Suç Olarak Düzenleyen Bazı Ülkelerdeki Durum  91
1. Almanya  91
2. Avusturya  93
3. İsviçre  94
4. İtalya  95
5. İsveç  95
6. Finlandiya  96
C. Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunun Birlikte Değerlendirilmesi  98
1. Suçun Maddi Konusu Bakımından  98
2. Suçun Maddi Unsuru Bakımından  98
3. Suçun Yaptırımı Bakımından  98
II. Bölüm
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDA
TEFECİLİK SUÇU
I. GENEL OLARAK  101
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER  104
A. Suçla Korunan Hukuksal Değer Konusunda Çeşitli Görüşler  104
1. Malvarlığı ve İrade Özgürlüğü  105
2. Sözleşme Özgürlüğü  108
3. Ekonomik ve Ticari Hayatın İşleyişi ve Güvenliği (Serbest Piyasa Ekonomisi)  109
4. Karma Görüş  110
B. Türk Ceza Kanunu’nda Tefecilik Suçuyla Korunan Hukuksal Değer  112
1. Öğretideki Görüşler  112
2. Yargıtay’ın Görüşü  113
3. Görüşümüz  115
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  117
A. Suçun Maddi Konusu  117
1. Türk Ceza Kanunu’nda Suçun Maddi Konusu: Para  117
2. Para Dışındaki Bazı Maddi Değerlerin Suçun Maddi Konusu Olup Olamayacağı Sorunu  121
a. Kıymetli Madenler  121
b. Taşınmaz Mallar  121
c. Tarım Ürünleri  122
d. Canlı Hayvanlar  123
e. Ekonomik Değere Sahip Diğer Bazı Mallar  123
3. Suçun Maddi Konusu Hakkındaki Görüşümüz  124
C. Fail ve Mağdur  125
1. Tefecilik Suçunda Fail–Mağdur İlişkisi: Çok Failli Suç  125
2. Fail  128
a. Gerçek Kişiler  128
b. Tüzel Kişiler  129
3. Mağdur  131
a. Öğretideki Görüşler  131
b. Yargıtay’ın Görüşü  132
4. Görüşümüz  136
a. Mevcut Kanuni Düzenlemeye Eleştiri  136
b. Olması Gereken Kanuni Düzenleme Bakımından Önerimiz  137
D. Eylem: Ödünç Para Vermek  144
1. Eylemin Kapsamı  144
2. Eylemin Ortaya Koyduğu Özellikler: Süreklilik ve Meslek İttihaz Etmiş Olma Şartlarının Gerekip Gerekmediği Sorunu  145
a. Genel Olarak Sorunun Ortaya Konulması  145
b. Öğretideki Görüşler  146
c. Yargıtay’ın Görüşü  149
d. Görüşümüz  151
3. Tipikliğe Dâhil Olmayan Ancak Madde Gerekçesi ve Yargı Kararları ile Kabul Edilen Eylemler  153
a. Suçun Senet Kırdırmak Suretiyle İşlenmesi  153
b. Kredi Kartı (POS) Tefeciliği  157
c. Görüşümüz  161
IV. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  163
A. Genel Olarak  163
B. Tefecilik Eyleminin Hukuka Uygunluk Nedenleri: Yasal İzin  164
1. İkrazatçılık Faaliyeti  164
2. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Faaliyetleri  164
C. Tefecilik Suçunda Mağdurun Rızasının Hukuka Uygunluk Nedeni Olup Olamayacağı Sorunu  166
E. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Hata  167
V. SUÇUN MANEVİ UNSURU  169
A. Türk Ceza Kanunu Uyarınca Özel Kastın Varlığı: Kazanç Elde Etme Amacı  169
1. Genel Olarak Kazanç Kavramı  169
2. Kazancın Niteliği  172
a. Para  173
b. Kıymetli Maden  174
c. Ekonomik Değeri Haiz Her Türlü Malvarlığı  174
d. Kazancın Garantiye Alınma Yöntemleri  174
(1) İpotek  175
(2) Taşınır Rehni  176
(3) Kıymetli Evrak  176
3. Kazancın Niceliği  176
4. Mevcut Kanuni Düzenlemeye Yönelik Eleştiri  177
B. Önerimiz: Kazancın Açıkça Oransız Olması  180
1. Açık Oransızlık Kavramı  180
2. Açık Oransızlığı Belirlemede Kullanılacak Ölçütler  182
a. Adil Fiyat Teorisi (İustum pretium–gerechter Preis)  182
b. Piyasa Fiyatı Teorisi (Marktpreis)  183
3. Açık Oransızlığın Ortaya Çıkışı ve Tespit Edilmesi  184
4. Açık Oransızlık Kavramının TCK m. 241 Bakımından Somutlaştırılması  187
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  188
A. Teşebbüs  188
B. İştirak  191
C. İçtima  196
VII. MUHAKEME  199
A. Soruşturma Evresi  200
1. Zabıta Araştırması Yapılması  200
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz  203
B. Kovuşturma Evresi  203
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme  203
2. Davaya Katılma  204
3. Kanun Yoluna Başvurma Hakkı  206
4. Temyiz İncelemesini Yapacak Merci  207
VIII. YAPTIRIM  208
A. Gerçek Kişiler Bakımından  208
1. Hapis Cezası  208
2. Adli Para Cezası  210
3. Yargılama Neticesinde Verilebilecek Diğer Kararlar  210
a. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK m.231/5 vd)  210
b. Erteleme (TCK m.51)  214
c. Adli Para Cezasına Çevirme  214
4. Müsadere  215
a. Genel Olarak  215
b. Kazancın Müsaderesi  216
c. Anaparanın Müsaderesi  217
B. Tüzel Kişiler Bakımından  220
IX. ZAMANAŞIMI  221
Sonuç  223
Ekler  237
Kaynakça  267
Kavramlar Dizini  283
 


Erhan Günay
Nisan 2014
41.50 TL
İndirimli: 24.90 TL (%40)
Sepete Ekle
İsa Çelik
Eylül 2020
145.00 TL
Sepete Ekle
Koray Doğan ...
Eylül 2020
43.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Teşekkür  11
Kısaltmalar  19
Giriş  23
I. Bölüm
TEFECİLİK SUÇU HAKKINDA
GENEL BİLGİLER
I. TANIM– KAVRAMLAR  27
A. Tefecilik Kavramı  27
B. Tefecilik Türleri  29
1. Genel Olarak  29
2. Para Tefeciliği  30
3. Kira Tefeciliği  31
4. Hizmet Tefeciliği  32
5. Sosyal Tefecilik  34
II. TEFECİLİĞİN BENZER NİTELİKTEKİ FAALİYETLERLE KARŞILAŞTIRILMASI  36
A. İkrazatçılık  36
B. Finansman ve Faktoring Şirketleri Nezdinde Yürütülen Faaliyetler  39
III. TEFECİLİĞİN BENZER HUKUKİ DURUM VE SUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  40
A. Ödünç Para Verme Sözleşmesi: Tüketim Ödüncü Sözleşmesi (Karz Akdi) (TBK m. 386–392)  40
B. Aşırı Yararlanma– Gabin (TBK m.28)  42
C. Dolandırıcılık Suçu (TCK m.157–159)  48
D. İzinsiz Bankacılık Faaliyetinde Bulunma Suçu (5411 sayılı Bankacılık Kanunu m.150)– İzinsiz Faaliyette Bulunmak Suçu (6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu m.46/1)  50
IV. TEFECİLİK VE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ İLKESİ  55
A. Genel Olarak Sözleşme Özgürlüğü İlkesi  55
B. Sözleşme Özgürlüğü İlkesinin Sınırları  57
C. Tefeciliğin Suç Olarak Düzenlenmesinin Sözleşme Özgürlüğü İlkesine Aykırılığı Sorunu  60
V. TEFECİLİK SUÇUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ  65
A. Genel Olarak  65
B. Eski Toplumlarda ve Antik Yunan Hukukunda Tefecilik  65
C. Roma Hukukunda Tefecilik  67
D. Kilise Hukukunda Tefecilik  70
E. Eski Alman Hukukunda Tefecilik  72
F. Ortaçağ ve Yeniçağda Tefecilik  73
G. Liberal Ekonomi Devrinde Tefecilik  74
H. Türk Hukukunda Tefecilik  76
1. Cumhuriyet Öncesi Dönem  76
a. Genel Olarak (İslam Hukuku Öncesi Dönem)  76
b. Kuran–ı Kerim’deki Tefecilik Yasağı  79
c. Murabaha Nizamnamesi’nde Yer Alan Düzenleme  81
2. Cumhuriyet Dönemi  82
a. 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanunu  82
b. 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararname  84
c. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu  87
VI. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA TEFECİLİK SUÇU  89
A. Çeşitli Sistemler Bazında Tefecilik Suçunun Düzenlenmesi  90
1. Tefeciliğin Suç Olarak Düzenlenmediği Sistem  90
2. Faizden Vergi Alma Prensibine Dayalı Sistem  90
3. Alışverişte Objektif Kandırma Prensibine Dayalı Sistem  90
4. Sömürü Prensibine Dayalı Sistem  90
5. Karma Sistem  91
B. Ceza Kanunlarında Tefeciliği Suç Olarak Düzenleyen Bazı Ülkelerdeki Durum  91
1. Almanya  91
2. Avusturya  93
3. İsviçre  94
4. İtalya  95
5. İsveç  95
6. Finlandiya  96
C. Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunun Birlikte Değerlendirilmesi  98
1. Suçun Maddi Konusu Bakımından  98
2. Suçun Maddi Unsuru Bakımından  98
3. Suçun Yaptırımı Bakımından  98
II. Bölüm
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDA
TEFECİLİK SUÇU
I. GENEL OLARAK  101
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER  104
A. Suçla Korunan Hukuksal Değer Konusunda Çeşitli Görüşler  104
1. Malvarlığı ve İrade Özgürlüğü  105
2. Sözleşme Özgürlüğü  108
3. Ekonomik ve Ticari Hayatın İşleyişi ve Güvenliği (Serbest Piyasa Ekonomisi)  109
4. Karma Görüş  110
B. Türk Ceza Kanunu’nda Tefecilik Suçuyla Korunan Hukuksal Değer  112
1. Öğretideki Görüşler  112
2. Yargıtay’ın Görüşü  113
3. Görüşümüz  115
III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  117
A. Suçun Maddi Konusu  117
1. Türk Ceza Kanunu’nda Suçun Maddi Konusu: Para  117
2. Para Dışındaki Bazı Maddi Değerlerin Suçun Maddi Konusu Olup Olamayacağı Sorunu  121
a. Kıymetli Madenler  121
b. Taşınmaz Mallar  121
c. Tarım Ürünleri  122
d. Canlı Hayvanlar  123
e. Ekonomik Değere Sahip Diğer Bazı Mallar  123
3. Suçun Maddi Konusu Hakkındaki Görüşümüz  124
C. Fail ve Mağdur  125
1. Tefecilik Suçunda Fail–Mağdur İlişkisi: Çok Failli Suç  125
2. Fail  128
a. Gerçek Kişiler  128
b. Tüzel Kişiler  129
3. Mağdur  131
a. Öğretideki Görüşler  131
b. Yargıtay’ın Görüşü  132
4. Görüşümüz  136
a. Mevcut Kanuni Düzenlemeye Eleştiri  136
b. Olması Gereken Kanuni Düzenleme Bakımından Önerimiz  137
D. Eylem: Ödünç Para Vermek  144
1. Eylemin Kapsamı  144
2. Eylemin Ortaya Koyduğu Özellikler: Süreklilik ve Meslek İttihaz Etmiş Olma Şartlarının Gerekip Gerekmediği Sorunu  145
a. Genel Olarak Sorunun Ortaya Konulması  145
b. Öğretideki Görüşler  146
c. Yargıtay’ın Görüşü  149
d. Görüşümüz  151
3. Tipikliğe Dâhil Olmayan Ancak Madde Gerekçesi ve Yargı Kararları ile Kabul Edilen Eylemler  153
a. Suçun Senet Kırdırmak Suretiyle İşlenmesi  153
b. Kredi Kartı (POS) Tefeciliği  157
c. Görüşümüz  161
IV. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  163
A. Genel Olarak  163
B. Tefecilik Eyleminin Hukuka Uygunluk Nedenleri: Yasal İzin  164
1. İkrazatçılık Faaliyeti  164
2. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Faaliyetleri  164
C. Tefecilik Suçunda Mağdurun Rızasının Hukuka Uygunluk Nedeni Olup Olamayacağı Sorunu  166
E. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Hata  167
V. SUÇUN MANEVİ UNSURU  169
A. Türk Ceza Kanunu Uyarınca Özel Kastın Varlığı: Kazanç Elde Etme Amacı  169
1. Genel Olarak Kazanç Kavramı  169
2. Kazancın Niteliği  172
a. Para  173
b. Kıymetli Maden  174
c. Ekonomik Değeri Haiz Her Türlü Malvarlığı  174
d. Kazancın Garantiye Alınma Yöntemleri  174
(1) İpotek  175
(2) Taşınır Rehni  176
(3) Kıymetli Evrak  176
3. Kazancın Niceliği  176
4. Mevcut Kanuni Düzenlemeye Yönelik Eleştiri  177
B. Önerimiz: Kazancın Açıkça Oransız Olması  180
1. Açık Oransızlık Kavramı  180
2. Açık Oransızlığı Belirlemede Kullanılacak Ölçütler  182
a. Adil Fiyat Teorisi (İustum pretium–gerechter Preis)  182
b. Piyasa Fiyatı Teorisi (Marktpreis)  183
3. Açık Oransızlığın Ortaya Çıkışı ve Tespit Edilmesi  184
4. Açık Oransızlık Kavramının TCK m. 241 Bakımından Somutlaştırılması  187
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  188
A. Teşebbüs  188
B. İştirak  191
C. İçtima  196
VII. MUHAKEME  199
A. Soruşturma Evresi  200
1. Zabıta Araştırması Yapılması  200
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz  203
B. Kovuşturma Evresi  203
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme  203
2. Davaya Katılma  204
3. Kanun Yoluna Başvurma Hakkı  206
4. Temyiz İncelemesini Yapacak Merci  207
VIII. YAPTIRIM  208
A. Gerçek Kişiler Bakımından  208
1. Hapis Cezası  208
2. Adli Para Cezası  210
3. Yargılama Neticesinde Verilebilecek Diğer Kararlar  210
a. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK m.231/5 vd)  210
b. Erteleme (TCK m.51)  214
c. Adli Para Cezasına Çevirme  214
4. Müsadere  215
a. Genel Olarak  215
b. Kazancın Müsaderesi  216
c. Anaparanın Müsaderesi  217
B. Tüzel Kişiler Bakımından  220
IX. ZAMANAŞIMI  221
Sonuç  223
Ekler  237
Kaynakça  267
Kavramlar Dizini  283
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020