Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Alacaklarda Zamanaşımı
Mart 2021 / 1. Baskı / 296 Syf.
Fiyatı: 80.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Yargı içtihadında da belirtildiği üzere; "özel hukukta teknik bir kavram olan zamanaşımı, bir hakkın kazanılmasında veya kaybedilmesinde kanunun kabul etmiş olduğu sürenin tükenmesi anlamına gelmektedir. … Yasada hangi hakların zamanaşımına uğrayacağı, hangilerinin uğramayacağı belirli bir sistem halinde düzenlenmiş değildir. Mevcut hukuk düzeni ve mevzuata göre borçlar, ticaret, eşya ve kamu hukukundan kaynaklanmış olsun bütün alacaklar zamanaşımına tabidir. Kural olarak yalnız alacak hakları zamanaşımına bağlanmıştır. Alacak hakları; alacaklıya, borçludan bir edimi yerine getirmesini isteme yetkisini veren haklardır. Mülkiyet hakkı ve diğer ayni talepler kural olarak zamanaşımına uğramazlar"

Zamanaşımına uğramış alacak ortadan kalkmış sayılmaz, borçlunun kendisine karşı açılmış bulunan alacak davasında alacaklıya yönelik bir defide bulunması gerekir. İçtihatlardaki yerleşik kabule göre zamanaşımı, hukuki niteliği itibariyle maddi hukuktan kaynaklanan bir defi olup, usul hukuku anlamında ise bir savunma aracıdır. Bu defi ileri süren davalı (borçlu) bu sürenin dolduğunu kanıtlama yükü altındadır. Yasanın öngördüğü sürelerde hakkını aramayan alacaklı, bu ihmalinin sonucunu katlanmak zorunda kalacak ve dava, zamanaşımı defi yüzünden retle sonuçlanacaktır. Alacak istemlerinde alacaklının talep hakkının süresinde yapılmadığı definin varlığı ise mahkemece aranacaktır. Yoksa "… zamanaşımı ileri sürülmedikçe hakim bunu kendiliğinden göz önüne alamaz."(TBK m.161)

Kitabın giriş bölümünde zamanaşımı hakkında genel hukuki bilgiler verildikten sonra devamında; TBK m.146-161 maddelerinde yer alan zamanaşımına ilişkin hükümler, bağlı alacaklarda zamanaşımı, zamanaşımının durması, zamanaşımının kesilmesi, davanın reddinde ek süre, taşınır rehni ile güvenceye bağlanmış alacaklar, zamanaşımından feragat, zamanaşımının ileri sürülmesi, TBK m.146-161 maddeleri dışında kalan zamanaşımına ilişkin hükümleri ile uygulaması yoğun olan bazı özel kanunlardaki zamanaşımına ilişkin hükümler incelenmiştir. Her bölümün sonunda o bölümle ilgili Yargıtay Kararlarına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
TBK'nın Zamanaşımına İlişkin Hükümleri
Bağlı Alacaklarda Zamanaşımı
Zamanaşımının Durması, Kesilmesi
Davanın Reddinde Ek Süre
Taşınır Rehni ile Güvenceye Bağlanmış Alacaklar
Zamanaşımından Feragat
Zamanaşımının İleri Sürülmesi
Özel Kanunlardaki Zamanaşımına İlişkin Hükümler
Barkod: 9789750267000
Yayın Tarihi: Mart 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 296
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş Bölümü
ZAMANAŞIMI HAKKINDA GENEL BİLGİ
AÇIKLAMA  15
1. Zamanaşımının Tanımı ve Etkisi  15
2. Usul Hukuku Yönüyle Zamanaşımı Definin İleri Sürülmesi  17
3. Zamanaşımı Defi Cevap Dilekçesinde İleri Sürülmemişse, Aşamada Hangi Halde İleri Sürülebilir?  18
4. Hiç Cevap Dilekçesi Verilmemiş ya da Süresinden Sonra Cevap Dilekçesi Verilmiş Olması Halinde Davalı Islah Yoluyla Zamanaşımı Definde Bulunabilir mi?  20
5. Basit Yargılama Hukukunda Zamanaşımı Definin İleri Sürülme Zamanı  21
6. Hangi Tür Sorumlulukta Birden Fazla Borçlu Davalının Zamanaşımı Definden Diğerleri Yararlanır?  26
7. TBK Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun İlgili Hükümleri  26
Birinci Bölüm
TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA ZAMANAŞIMI
SÜRELER  29
I. ON YILLIK ZAMANAŞIMI  29
İlgili Madde  29
Açıklama  29
1. Alacağın Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresinde Kural  29
2. On Yıllık Süreye Tabi Olan Davalar  30
– Tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlara karşı açılacak davalar  30
– Tapulu taşınmazın harici satışından kaynaklı alacağın iadesi davası  30
– Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden doğan davalar  31
– İrtifak hakkı tesisine ilişkin sözleşmeden doğan alacağın tahsili davası  31
– TMK’da yer alan mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalar  32
– İşçinin kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin davalar  32
– Ölünceye kadar bakıp gözetme sözleşmesinden kaynaklanan tazminat alacağı  32
– İş kazası sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi tazminat davası  33
– Tahliye tarihinden sonra ödenmiş kira bedelinin istirdadı  34
– Üretimden kaynaklı gizli ayıp dolayısıyla açılan davalar  34
– Kullanma ödüncüne dayalı sözleşme ilişkisinden doğan alacak  34
3. Kuralın İstisnaları  35
Yargıtay Kararları  35
II. BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI  81
İlgili Madde  81
Açıklama  82
1. Kira Bedelleri, Anapara Faizleri ve Ücret Gibi Diğer Dönemsel Edimler  83
2. Otel, Motel, Pansiyon ve Tatil Köyü Gibi Yerlerdeki Konaklama Bedelleri ile Lokanta ve Benzeri Yerlerdeki Yeme İçme Bedelleri  83
3. Küçük Sanat İşlerinden ve Küçük Çapta Perakende Satışlardan Doğan Alacaklar  84
4. Bir Ortaklıkta, Ortaklık Sözleşmesinden Doğan ve Ortakların Birbirlerine veya Kendileri İle Ortaklık Arasındaki; Bir Ortaklığın Müdürleri, Denetçileri İle Ortaklık veya Ortaklar Arasındaki Alacaklar  84
5. Vekalet, Komisyon ve Acentalık Sözleşmelerinden, Ticari Simsarlık Ücreti Alacağı Dışında, Simsarlık Sözleşmesinden Doğan Alacaklar  84
6. Yüklenicinin Yükümlülüklerini Ağır Kusuruyla Hiç ya da Gereği Gibi İfa Etmemesi Dışında, Eser Sözleşmesinden Doğan Alacaklar  85
Yargıtay Kararları  86
III. SÜRELERİN KESİNLİĞİ  112
İlgili Madde  112
Açıklama  112
1. Sürelerin Değiştirilemeyeceği  112
Yargıtay Kararları  112
IV. ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  113
İlgili Madde  113
Açıklama  113
1. Genel Kural  113
2. Alacağın Muacceliyetinin Bildirime Bağlı Olması Hali  114
3. Alacağın Muaccel Olacağı Tarihin Taraflarca Kararlaştırılmış Olması  115
4. Yargı Kararlarına Göre Zamanaşımının Başlangıcı  115
– Ödünçte geri verme zamanı  115
– Tespit davası ile arttırılan kira farkları  115
– Süresiz vedia sözleşmelerinde  116
– Rücu davalarında zamanaşımının başlangıcı  116
– Feshedilmiş adi ortaklıkta ortaklar arasındaki alacaklar  116
– Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinde zamanaşımı başlangıcı  116
– İnançlı işlemlerde ve vekilin iade borcunda zamanaşımı başlangıcı  117
– Teminat mektuplarında zamanaşımı başlangıcı  117
– İş kazasından dolayı açılan tazminat davasında zamanaşımı başlangıcı  118
Yargıtay Kararları  118
V. DÖNEMSEL EDİMLERDE ZAMANAŞIMININ İŞLEMESİ  136
İlgili Madde  136
Açıklama  137
1. Dönemsel Edimlerde Alacağın Tamamı İçin Zamanaşımının İşlemesi  137
2. Alacağın Tamamının Zamanaşımına Uğraması Halinde Dönemsel Edimlerinde Zamanaşımına Uğrayacağı  137
Yargıtay Kararları  137
VI. SÜRELERİN HESAPLANMASI  138
İlgili Madde  138
Açıklama  139
1. Sürelerin Hesabında Zamanaşımının Başladığı Günün Sayılmayacağı  139
2. Hesaplamada, Borçların İfasındaki Süre Hesabına İlişkin Hükümlerin Uygulanacağı  139
Yargıtay Kararları  140
İkinci Bölüm
BAĞLI ALACAKLARDA ZAMANAŞIMI
İLGİLİ MADDE  151
Açıklama  151
1. Asıl Alacağa Bağlı Faiz ve Diğer Alacakların Zamanaşımına Uğraması  151
Yargıtay Kararları  152
Üçüncü Bölüm
ZAMANAŞIMININ DURMASI
İLGİLİ MADDE  153
Açıklama  154
1. Genel Olarak Zamanaşımını Durduran Sebeplerin Niteliği ve Etkisi  154
2. TBK Düzenlemesinde Zamanaşımını Durduran Sebepler  154
3. Diğer Kanunlarda Durdurma Nedenlerine İlişkin Hükümler  155
Yargıtay Kararları  155
Dördüncü Bölüm
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ
I. SEBEPLERİ  157
İlgili Madde  157
Açıklama  157
1. Zamanaşımı Kesilmesinin Niteliği  157
2. Zamanaşımını Kesen Sebepler  157
– Borçlunun Bir Fiili ile Zamanaşımının Kesilmesi  158
– Alacaklının Bir Fiili ile Zamanaşımının Kesilmesi  158
– Yargılama ve Takibe İlişkin İşlemlerle  159
3. Yeni Sürenin Başlaması  159
Yargıtay Kararları  160
II. BİRLİKTE BORÇLULARA ETKİSİ  171
İlgili Madde  171
Açıklama  171
1. Zamanaşımı Kesilmesinin Birlikte Borçlulara Etkisi  171
2. Zamanaşımının Birlikte Borçlular Hakkında Kesilmiş Sayılması  172
Yargıtay Kararları  173
III. YENİ SÜRENİN BAŞLAMASI  177
İlgili Madde  177
Açıklama  178
1. Borcun İkrar Edilmesi veya Karara Bağlanması Hali  178
2. Yeni Sürenin Eskisinin Aynı Olmasının İstisnaları  178
3. Alacaklının Fiili Hali  178
Yargıtay Kararları  179
Beşinci Bölüm
DAVANIN REDDİNDE EK SÜRE
İLGİLİ MADDE  185
Açıklama  185
1. Ek Sürenin Uygulanması Koşulu  185
Yargıtay Kararları  186
Altıncı Bölüm
TAŞINIR REHNİ İLE GÜVENCEYE BAĞLANMIŞ ALACAKTA
İLGİLİ MADDE  193
Açıklama  193
1. Alacağın Taşınır Rehniyle Güvenceye Bağlanmış Olması  193
2. Taşınmaz Rehninin Tapuya Tescilinden Sonra Alacak İçin Zamanaşımının İşlemeyeceği  193
Yedinci Bölüm
ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT
İLGİLİ MADDE  195
Açıklama  195
1. Borçlunun Zamanaşımı Definden Feragati  195
2. Bir Borçlunun Feragatinin Diğerine Karşı İleri Sürülememesi  196
Yargıtay Kararları  196
Sekizinci Bölüm
ZAMANAŞIMININ İLERİ SÜRÜLMESİ
İLGİLİ MADDE  201
Açıklama  201
1. Davalı (Borçlu) Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddini Nasıl Sağlayabilir?  201
2. Zamanaşımı Definin Takip veya Dava Sırasında İleri Sürülmesi Gerekir  202
Yargıtay Kararları  202
Ek Bölüm
DİĞER UYUŞMAZLIKLARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
I. TÜRK BORÇLAR KANUNU M. 146–161 DIŞINDAKİ ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİ  207
1. Haksız Fiillerde Zamanaşımı  207
İlgili Madde  207
Açıklama  207
1. Haksız Fiilin Unsurları  207
2. Zamanaşımı Süreleri ve Başlangıcı  208
Yargıtay Kararları  209
– Rücu İsteminde Zamanaşımı  216
İlgili Madde  216
Açıklama  216
1. Rücu Hakkı  216
Yargıtay Kararları  216
2. Sebepsiz Zenginleşmede Zamanaşımı  219
İlgili Madde  219
Açıklama  219
1. Sürenin Başlangıcı  219
Yargıtay Kararları  220
3. Satıcının Ayıplı Maldan Sorumluluğunda Zamanaşımı  226
İlgili Madde  226
Açıklama  227
1. İki Yılık Süre  227
2. Satıcının Zamanaşımından Yararlanamayacağı Durum  227
Yargıtay Kararları  227
4. Tüketim Ödüncünde Zamanaşımı  230
İlgili Madde  230
Açıklama  230
1. Tüketici Ödüncünün Tanımı  230
2. Altı Aylık Zamanaşımı  230
5. Yüklenicinin Ayıplı Eserden Sorumluluğunda Zamanaşımı  230
İlgili Madde  230
Açıklama  231
1. Süreler  231
Yargıtay Kararları  231
II. ÖZEL KANUNLARDA ZAMANAŞIMI  233
1. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda Zamanaşımı  233
İlgili Madde  233
Yargıtay Kararları  238
2. Karayolları Trafik Kanununda Zamanaşımı  240
İlgili Madde  240
Açıklama  240
1. Süreler  240
Yargıtay Kararları  242
3. Türk Ticaret Kanununda Bono ve Çek Yönüyle Zamanaşımı  253
a. Bonoda Zamanaşımı  253
İlgili Madde  253
Açıklama  254
1. Keşideci ve Cirantaya Karşı Takipte Zamanaşımı  254
2. İcra Takibinde Zamanaşımı Definin İleri Sürülmesi  254
3. Kambiyo Vasfında Olmayan Senedin Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi  255
4. Zamanaşımına Uğramış Bononun Hukuki Niteliği  255
Yargıtay Kararları  257
– Zamanaşımının Kesilmesi  267
İlgili Madde  267
Açıklama  267
1. Kesen sebepler  267
2. Zamanaşımını Kesmeyen Davalar  267
Yargıtay Kararları  267
– Zamanaşımı Kesilmesinin Hükümleri  268
İlgili Madde  268
Açıklama  268
Yargıtay Kararları  268
b. Çekte Zamanaşımı  269
İlgili Madde  269
Açıklama  269
1. Çekte Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  269
2. Zamanaşımını Kesen Sebepler ve Hükümleri  270
3. Zamanaşımına Uğramış Çekin Hamilinin Başvurabileceği Olanaklar  271
4. Çeki Ödeyenin Kendi Cirantasına Yaptığı Takipte Zamanaşımı  273
Yargıtay Kararları  274
Kaynakça  281
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  283
Kavramlar Dizini  293
 


Mutlu Dinç ...
Şubat 2021
294.00 TL
İndirimli: 204.90 TL (%30)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç
Şubat 2021
219.90 TL
İndirimli: 154.90 TL (%29)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş Bölümü
ZAMANAŞIMI HAKKINDA GENEL BİLGİ
AÇIKLAMA  15
1. Zamanaşımının Tanımı ve Etkisi  15
2. Usul Hukuku Yönüyle Zamanaşımı Definin İleri Sürülmesi  17
3. Zamanaşımı Defi Cevap Dilekçesinde İleri Sürülmemişse, Aşamada Hangi Halde İleri Sürülebilir?  18
4. Hiç Cevap Dilekçesi Verilmemiş ya da Süresinden Sonra Cevap Dilekçesi Verilmiş Olması Halinde Davalı Islah Yoluyla Zamanaşımı Definde Bulunabilir mi?  20
5. Basit Yargılama Hukukunda Zamanaşımı Definin İleri Sürülme Zamanı  21
6. Hangi Tür Sorumlulukta Birden Fazla Borçlu Davalının Zamanaşımı Definden Diğerleri Yararlanır?  26
7. TBK Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun İlgili Hükümleri  26
Birinci Bölüm
TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA ZAMANAŞIMI
SÜRELER  29
I. ON YILLIK ZAMANAŞIMI  29
İlgili Madde  29
Açıklama  29
1. Alacağın Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresinde Kural  29
2. On Yıllık Süreye Tabi Olan Davalar  30
– Tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlara karşı açılacak davalar  30
– Tapulu taşınmazın harici satışından kaynaklı alacağın iadesi davası  30
– Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden doğan davalar  31
– İrtifak hakkı tesisine ilişkin sözleşmeden doğan alacağın tahsili davası  31
– TMK’da yer alan mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalar  32
– İşçinin kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin davalar  32
– Ölünceye kadar bakıp gözetme sözleşmesinden kaynaklanan tazminat alacağı  32
– İş kazası sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi tazminat davası  33
– Tahliye tarihinden sonra ödenmiş kira bedelinin istirdadı  34
– Üretimden kaynaklı gizli ayıp dolayısıyla açılan davalar  34
– Kullanma ödüncüne dayalı sözleşme ilişkisinden doğan alacak  34
3. Kuralın İstisnaları  35
Yargıtay Kararları  35
II. BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI  81
İlgili Madde  81
Açıklama  82
1. Kira Bedelleri, Anapara Faizleri ve Ücret Gibi Diğer Dönemsel Edimler  83
2. Otel, Motel, Pansiyon ve Tatil Köyü Gibi Yerlerdeki Konaklama Bedelleri ile Lokanta ve Benzeri Yerlerdeki Yeme İçme Bedelleri  83
3. Küçük Sanat İşlerinden ve Küçük Çapta Perakende Satışlardan Doğan Alacaklar  84
4. Bir Ortaklıkta, Ortaklık Sözleşmesinden Doğan ve Ortakların Birbirlerine veya Kendileri İle Ortaklık Arasındaki; Bir Ortaklığın Müdürleri, Denetçileri İle Ortaklık veya Ortaklar Arasındaki Alacaklar  84
5. Vekalet, Komisyon ve Acentalık Sözleşmelerinden, Ticari Simsarlık Ücreti Alacağı Dışında, Simsarlık Sözleşmesinden Doğan Alacaklar  84
6. Yüklenicinin Yükümlülüklerini Ağır Kusuruyla Hiç ya da Gereği Gibi İfa Etmemesi Dışında, Eser Sözleşmesinden Doğan Alacaklar  85
Yargıtay Kararları  86
III. SÜRELERİN KESİNLİĞİ  112
İlgili Madde  112
Açıklama  112
1. Sürelerin Değiştirilemeyeceği  112
Yargıtay Kararları  112
IV. ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  113
İlgili Madde  113
Açıklama  113
1. Genel Kural  113
2. Alacağın Muacceliyetinin Bildirime Bağlı Olması Hali  114
3. Alacağın Muaccel Olacağı Tarihin Taraflarca Kararlaştırılmış Olması  115
4. Yargı Kararlarına Göre Zamanaşımının Başlangıcı  115
– Ödünçte geri verme zamanı  115
– Tespit davası ile arttırılan kira farkları  115
– Süresiz vedia sözleşmelerinde  116
– Rücu davalarında zamanaşımının başlangıcı  116
– Feshedilmiş adi ortaklıkta ortaklar arasındaki alacaklar  116
– Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinde zamanaşımı başlangıcı  116
– İnançlı işlemlerde ve vekilin iade borcunda zamanaşımı başlangıcı  117
– Teminat mektuplarında zamanaşımı başlangıcı  117
– İş kazasından dolayı açılan tazminat davasında zamanaşımı başlangıcı  118
Yargıtay Kararları  118
V. DÖNEMSEL EDİMLERDE ZAMANAŞIMININ İŞLEMESİ  136
İlgili Madde  136
Açıklama  137
1. Dönemsel Edimlerde Alacağın Tamamı İçin Zamanaşımının İşlemesi  137
2. Alacağın Tamamının Zamanaşımına Uğraması Halinde Dönemsel Edimlerinde Zamanaşımına Uğrayacağı  137
Yargıtay Kararları  137
VI. SÜRELERİN HESAPLANMASI  138
İlgili Madde  138
Açıklama  139
1. Sürelerin Hesabında Zamanaşımının Başladığı Günün Sayılmayacağı  139
2. Hesaplamada, Borçların İfasındaki Süre Hesabına İlişkin Hükümlerin Uygulanacağı  139
Yargıtay Kararları  140
İkinci Bölüm
BAĞLI ALACAKLARDA ZAMANAŞIMI
İLGİLİ MADDE  151
Açıklama  151
1. Asıl Alacağa Bağlı Faiz ve Diğer Alacakların Zamanaşımına Uğraması  151
Yargıtay Kararları  152
Üçüncü Bölüm
ZAMANAŞIMININ DURMASI
İLGİLİ MADDE  153
Açıklama  154
1. Genel Olarak Zamanaşımını Durduran Sebeplerin Niteliği ve Etkisi  154
2. TBK Düzenlemesinde Zamanaşımını Durduran Sebepler  154
3. Diğer Kanunlarda Durdurma Nedenlerine İlişkin Hükümler  155
Yargıtay Kararları  155
Dördüncü Bölüm
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ
I. SEBEPLERİ  157
İlgili Madde  157
Açıklama  157
1. Zamanaşımı Kesilmesinin Niteliği  157
2. Zamanaşımını Kesen Sebepler  157
– Borçlunun Bir Fiili ile Zamanaşımının Kesilmesi  158
– Alacaklının Bir Fiili ile Zamanaşımının Kesilmesi  158
– Yargılama ve Takibe İlişkin İşlemlerle  159
3. Yeni Sürenin Başlaması  159
Yargıtay Kararları  160
II. BİRLİKTE BORÇLULARA ETKİSİ  171
İlgili Madde  171
Açıklama  171
1. Zamanaşımı Kesilmesinin Birlikte Borçlulara Etkisi  171
2. Zamanaşımının Birlikte Borçlular Hakkında Kesilmiş Sayılması  172
Yargıtay Kararları  173
III. YENİ SÜRENİN BAŞLAMASI  177
İlgili Madde  177
Açıklama  178
1. Borcun İkrar Edilmesi veya Karara Bağlanması Hali  178
2. Yeni Sürenin Eskisinin Aynı Olmasının İstisnaları  178
3. Alacaklının Fiili Hali  178
Yargıtay Kararları  179
Beşinci Bölüm
DAVANIN REDDİNDE EK SÜRE
İLGİLİ MADDE  185
Açıklama  185
1. Ek Sürenin Uygulanması Koşulu  185
Yargıtay Kararları  186
Altıncı Bölüm
TAŞINIR REHNİ İLE GÜVENCEYE BAĞLANMIŞ ALACAKTA
İLGİLİ MADDE  193
Açıklama  193
1. Alacağın Taşınır Rehniyle Güvenceye Bağlanmış Olması  193
2. Taşınmaz Rehninin Tapuya Tescilinden Sonra Alacak İçin Zamanaşımının İşlemeyeceği  193
Yedinci Bölüm
ZAMANAŞIMINDAN FERAGAT
İLGİLİ MADDE  195
Açıklama  195
1. Borçlunun Zamanaşımı Definden Feragati  195
2. Bir Borçlunun Feragatinin Diğerine Karşı İleri Sürülememesi  196
Yargıtay Kararları  196
Sekizinci Bölüm
ZAMANAŞIMININ İLERİ SÜRÜLMESİ
İLGİLİ MADDE  201
Açıklama  201
1. Davalı (Borçlu) Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddini Nasıl Sağlayabilir?  201
2. Zamanaşımı Definin Takip veya Dava Sırasında İleri Sürülmesi Gerekir  202
Yargıtay Kararları  202
Ek Bölüm
DİĞER UYUŞMAZLIKLARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
I. TÜRK BORÇLAR KANUNU M. 146–161 DIŞINDAKİ ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİ  207
1. Haksız Fiillerde Zamanaşımı  207
İlgili Madde  207
Açıklama  207
1. Haksız Fiilin Unsurları  207
2. Zamanaşımı Süreleri ve Başlangıcı  208
Yargıtay Kararları  209
– Rücu İsteminde Zamanaşımı  216
İlgili Madde  216
Açıklama  216
1. Rücu Hakkı  216
Yargıtay Kararları  216
2. Sebepsiz Zenginleşmede Zamanaşımı  219
İlgili Madde  219
Açıklama  219
1. Sürenin Başlangıcı  219
Yargıtay Kararları  220
3. Satıcının Ayıplı Maldan Sorumluluğunda Zamanaşımı  226
İlgili Madde  226
Açıklama  227
1. İki Yılık Süre  227
2. Satıcının Zamanaşımından Yararlanamayacağı Durum  227
Yargıtay Kararları  227
4. Tüketim Ödüncünde Zamanaşımı  230
İlgili Madde  230
Açıklama  230
1. Tüketici Ödüncünün Tanımı  230
2. Altı Aylık Zamanaşımı  230
5. Yüklenicinin Ayıplı Eserden Sorumluluğunda Zamanaşımı  230
İlgili Madde  230
Açıklama  231
1. Süreler  231
Yargıtay Kararları  231
II. ÖZEL KANUNLARDA ZAMANAŞIMI  233
1. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda Zamanaşımı  233
İlgili Madde  233
Yargıtay Kararları  238
2. Karayolları Trafik Kanununda Zamanaşımı  240
İlgili Madde  240
Açıklama  240
1. Süreler  240
Yargıtay Kararları  242
3. Türk Ticaret Kanununda Bono ve Çek Yönüyle Zamanaşımı  253
a. Bonoda Zamanaşımı  253
İlgili Madde  253
Açıklama  254
1. Keşideci ve Cirantaya Karşı Takipte Zamanaşımı  254
2. İcra Takibinde Zamanaşımı Definin İleri Sürülmesi  254
3. Kambiyo Vasfında Olmayan Senedin Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi  255
4. Zamanaşımına Uğramış Bononun Hukuki Niteliği  255
Yargıtay Kararları  257
– Zamanaşımının Kesilmesi  267
İlgili Madde  267
Açıklama  267
1. Kesen sebepler  267
2. Zamanaşımını Kesmeyen Davalar  267
Yargıtay Kararları  267
– Zamanaşımı Kesilmesinin Hükümleri  268
İlgili Madde  268
Açıklama  268
Yargıtay Kararları  268
b. Çekte Zamanaşımı  269
İlgili Madde  269
Açıklama  269
1. Çekte Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  269
2. Zamanaşımını Kesen Sebepler ve Hükümleri  270
3. Zamanaşımına Uğramış Çekin Hamilinin Başvurabileceği Olanaklar  271
4. Çeki Ödeyenin Kendi Cirantasına Yaptığı Takipte Zamanaşımı  273
Yargıtay Kararları  274
Kaynakça  281
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  283
Kavramlar Dizini  293
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021