Kişisel Verilerin Korunması Hukukunda Düzenlenen İdari Yaptırımlar Berk Yalçın  - Kitap

Kişisel Verilerin Korunması Hukukunda Düzenlenen İdari Yaptırımlar

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
180
Barkod:
9786256533851
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
230,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışma, teknolojik gelişmelerle birlikte korunmaya her geçen gün daha çok ihtiyaç duyan kişisel verilerin korunması hukuku alanında düzenlenen idari yaptırımları ele almaktadır. İdari yaptırımlar, bu alanda düzenlenen suçlar ve cezalarla birlikte kişisel veri hukukunun gerektirdiği ilke ve kurallara uyulmaması durumlarını caydırıcı yaptırımlara bağlayarak kişisel verilerin korunmasına hukuki bir güvence getirmektedir. İdari yaptırımların koruduğu alanın ilke ve kuralların belirlenmesi bu nedenle önem taşımaktadır.
Çalışmanın ilk bölümünde bu nedenle kişisel veri kavramı ve hukuki çerçevesi incelenmiştir. Ayrıca çalışmanın ilerleyen bölümlerinde sıkça kullanılacak teknik kavramlara ilişkin açıklamalar da bu bölümde yapılmıştır. Kişisel veri hukukuna hâkim olan ilke ve kuralların belirlenmesinin ardından, bu ilke ve kurallara aykırı fiiller olarak kabahatler inceleme konusu yapılmıştır. Bu inceleme kabahatler hukukunun gelişimi etrafında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda düzenlenen kabahatlerle sınırlı tutulmuştur. Böylece veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeme, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeme, Kurul tarafından verilen kararlan yerine getirmeme ve nihayet veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket etme kabahatleri, kabahatler genel teorisinin ilke ve kurallarıyla birlikte incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise kişisel verilerin korunması hukukunda düzenlenen kabahatler karşılığı verilen idari para cezalarının hukuki niteliği, bu yaptırımlara karşı başvurulabilecek yargı yolları araştırılmıştır.
Çalışma veri sorumlusunun yükümlülükleri ile hakları arasında bir denge kurma ihtiyacına yönelik hipotezle başlamış olup, özellikle Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarından yola çıkarak bu alanda ortaya çıkabilecek hukuk uyuşmazlıklarına ve gerek idari gerek yargı aşamasında verilen kararlara odaklanılmıştır. Kanunda düzenlenen idari yaptırımlara karşı başvurulacak yargı yolunun ve görevli mahkemenin tam olarak saptanamaması, güncel tarihli farklı Yüksek Mahkeme kararlarında farklı yargı yollarının görevli olduğunun tespit edilmesi ve bu durumun aynı uyuşmazlığa ilişkin farklı yaklaşımlar gündeme getirmesi sebebiyle uygulamada oluşacak çelişkilerin bir nebze giderilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
TEŞEKKÜR3 
ÖZET.5 
ABSTRACT7 
İÇİNDEKİLER.9 
GİRİŞ.15 
BİRİNCİ BÖLÜM 
TÜRK HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKUNUN GENEL ÇERÇEVESİ 
GİRİŞ.17 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKUNUN TÜRK HUKUKUNDA TARİHSEL VE HUKUKİ GELİŞİMİ.17 
KİŞİSEL VERİ KAVRAMI VE UNSURLARI.20 
3.1. Kişisel Verinin Unsurları.21 
3.1.1. Bilgi.21 
3.1.2. Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Kişi 22 
3.1.3. Verinin Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Kişiyle İlişkili Olması24 
3.2. Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veriler25 
KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKSAL NİTELİĞİ.26 
4.1. Kişilik Hakkı Görüşü.26 
4.2. Mülkiyet Hakkı Görüşü.27 
4.3. Fikri Mülkiyet Hakkı Görüşü 28 
4.4. Değerlendirme .28 
VERİ İŞLEME, VERİ İŞLEYEN VE VERİ SORUMLUSU KAVRAMLARI.29 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULMASI GEREKEN İLKE VE ESASLAR.32 
6.1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma35 
6.2. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma36 
6.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme .37 
6.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 38 
6.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin 
Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme.39 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI.40 
7.1. Açık Rıza.41 
7.2. Açık Rıza Aranmayan Haller 43 
7.2.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülme 43 
7.2.2. Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin ya da Bir Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması.43 
7.2.3. Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması.45 
7.2.4. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması.46 
7.2.5. İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması.48 
7.2.6. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması.48 
7.2.7. İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması 49 
7.3. Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 50 
TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ51 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASININ İDARİ BOYUTU.57 
İKİNCİ BÖLÜM 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNDA DÜZENLENEN KABAHATLERİN HUKUKİ BOYUTU 
GİRİŞ.61 
KABAHAT KAVRAMI.62 
2.1. Kabahatler Kanunu Öncesi Dönem .63 
2.2. Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu .64 
2.3. Kabahat Kavramına İlişkin Görüşler.66 
KABAHATLERİN HUKUKİ YAPISI VE UNSURLARI .67 
3.1. Kanunilik Unsuru 67 
3.2. Fail Unsuru 69 
3.2.1. Genel Kabahatler – Özgü Kabahatler70 
3.2.2. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu.71 
3.3. Fiil75 
3.3.1. İcrai ve İhmali Hareketli Kabahatler.75 
3.3.2. Tek Hareketli Kabahatler – Çok Hareketli Kabahatler.77 
3.3.3. Serbest Hareketli Kabahatler – Bağlı Hareketli Kabahatler.78 
3.3.4. Seçimlik Hareketli Kabahatler79 
3.3.5. Ani Kabahatler – Mütemadi Kabahatler.79 
3.4. Netice.80 
3.5. Manevi Unsur 82 
KVKK’DA DÜZENLENEN KABAHATLER VE YAPTIRIMLAR.83 
4.1. Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme 83 
4.2. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri Yerine Getirmeme 93 
4.3. Kurul Tarafından Verilen Kararları Yerine Getirmeme102 
4.4. Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Etme .109 
KVKK’DA DÜZENLENEN KABAHATLERİN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 114 
5.1. İçtima.114 
5.2. İştirak.118 
5.3. Teşebbüs120 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNDA DÜZENLENEN İDARİ YAPTIRIMLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE YARGISAL DENETİMİ 
GİRİŞ 121 
İDARİ YAPTIRIM KAVRAMI.121 
İDARİ YAPTIRIM KARARININ HUKUKİ NİTELİĞİ 122 
3.1. Yetki Unsuru .123 
Kişi yönünden yetki;.124 
Konu yönünden yetki127 
Yer yönünden yetki;129 
Zaman bakımından yetki: .131 
3.2. Şekil Unsuru134 
3.3. Sebep Unsuru 136 
3.4. Konu Unsuru .138 
3.5. Amaç Unsuru.139 
KVKK’DA DÜZENLENEN KABAHATLERE KARŞI VERİLEBİLECEK KARARLAR139 
İDARİ YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI YARGI YOLU 141 
5.1. Genel Olarak141 
5.2. Görevli Mahkeme 144 
5.3. Yetkili Mahkeme .151 
5.4. Başvuru Usulü .152 
KVKK’DA DÜZENLENEN KABAHATLER VE İDARİ YAPTIRIMLARIN ANAYASAL İLKELER ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ.155 
SONUÇ163 
KAYNAKÇA 169