Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Alacağın Temliki (Alacağın Devri)
Özel Görünüş Biçimleri
Ocak 2021 / 2. Baskı / 520 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 150.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 1. Mayıs2017 134.50 TL 89.90 TL (%34) Sepete Ekle
   

Bu çalışmada Türk Borçlar Kanunu'nun Genel Hükümler kitabının son kısmında kısaca düzenlenen; ancak uygulamada büyük yer tutan alacağın temliki kurumu büyük bir perspektif ile ele alınmıştır.

Alacağın temliki kurumunun salt yasal düzenlemesi derinlemesine incelendikten sonra, kurumun özel görünüş biçimleri olan; "Teminat Amaçlı Alacağın Temliki", "Kıymetli Evrak Hukukunda Alacağın Temliki", "İpotekli Taşınmazlarda Alacağın Temliki", "İnşaat Hukukunda Alacağın Temliki" ve "Şirket Birleşmelerinde Alacağın Kanuni Temliki" konuları tek tek ve ayrıntısı ile ele alınmıştır. Bu yeni baskıya "Banka Teminat Mektubundan Doğan Alacağın Temliki" ve "Kamu İdarelerinin Taraf Olarak Yer Aldiği Sözleşmelerde Alacağin Temliki" konuları eklenmiştir.

Bu çalışma öncelikle okuyucuya teknik hukuk bilgisi sağlayan akademik bir çalışmadır. Bunun yanı sıra yeni tarihli ve çarpıcı yüksek mahkeme kararları ile de faydalı olacaktır.

Konu Başlıkları
Alacağın Temliki Kavramına Genel Bakış
Özel Görünüş Biçimleri
Kamu İdarelerinin Taraf Olarak Yer Aldığı Sözleşmelerde Alacağın Temliki
Barkod: 9789750265013
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 520
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsözler  5
Birinci Kısım
ALACAĞIN TEMLİKİ KAVRAMINA
GENEL BAKIŞ
§. ALACAĞIN TEMLİKİ  31
Av. Ali ŞAFAK  31
I. KAVRAM  31
II. ALACAĞIN TEMLİKİNİN ÇEŞİTLERİ  33
A. Kanuni Devir  33
B. Yargısal Devir  34
C. İradi Devir  35
III. DEVRİN HUKUKİ NİTELİĞİ  35
A. Hukuki İşlem Oluşu  35
B. Sözleşme Oluşu  35
C. Tasarruf İşlemi Oluşu  36
D. Soyut Bir İşlem Oluşu  37
E. Alacağın Temliki Vaadinden Farkı  39
IV. ALACAĞIN TEMLİKİNİN UNSURLARI  41
A. Geçerli Sözleşme  41
1. Genel Olarak  41
2. Sözleşme İçin Öngörülen Şekil Şartı  42
B. Temlik Edilen Alacak Hakkının Mevcut Olması  43
1. Doğmamış Alacakların Temlik Edilmesi  43
a. İleride Doğabilecek Alacakların Temliki  43
b. Geçersiz Bir Sebebe Dayanan Alacakların Temliki ve Muvazaa  44
2. Sona Ermiş Alacakların Temliki  45
3. Eksik Borçlara İlişkin Alacakların Temliki  45
4. Temlik Edilmiş Bir Alacağın Tekrar Temlik Edilmesi  45
C. Bir Temlik Engelinin Bulunmaması  46
1. Kural: Temlik serbestisi  46
2. İstisnalar  47
a. Kanunda Öngörülen Temlik Engelleri  47
b. Hukuki İlişkinin Niteliği Gereği Temlik Engeli  47
c. Sözleşmede Öngörülen Temlik Engeli  48
§. ALACAĞIN TEMLİKİNİN HUKUKSAL SONUÇLARI  49
Av. Duygu ERASLAN  49
I. TEMLİKİ MÜMKÜN OLMAYAN ALACAĞIN TEMLİKİNİN SONUÇLARI  49
II. TEMLİK ETME VAADİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI  50
III. ART ARDA TEMLİKLERİN HÜKÜMLERİ  54
IV. ALACAĞIN TEMLİKİNİN ASLÎ VE FER’Î SONUÇLARI  55
A. Temlikin Birincil (Aslî) Sonuçları  55
B. Temlikin İkincil (Talî) Sonuçları  56
1. Rüçhan (Öncelik) Haklarının Devralana Geçmesi  56
2. Fer’î (Yan) Hakların Devralana Geçmesi  57
a. Genel Olarak Alacağa Bağlı Fer’î Haklar  57
b. Alacağın Temliki ile Devralana Geçen Fer’î Haklar  58
aa. Alacağa İlişkin Faizler  58
bb. Alacağa Bağlı Teminat Hakları  59
cc. Yenilik Doğuran Haklar  61
V. ALACAĞIN TEMLİKİNİN İLGİLİ TARAFLAR YÖNÜNDEN SONUÇLARI  61
A. Borçlu Bakımından  61
1. İyiniyetle İfada Bulunan Borçlunun Borçtan Kurtulabilmesi  62
2. Alacağın Kime Ait Olduğunun Tartışmalı Olması Durumunda Tevdii Hakkı  66
3. Def’i ve İtirazların İleri Sürülebilmesi  68
a. Genel Olarak Def’i ve İtiraz  68
b. Alacağın Temlikinde Borçlunun İtiraz ve Def’ileri  70
aa. Alacağı Doğuran İşlemin Batıl Olması  71
bb. Borcun İfasına İlişkin Def’i Halleri  73
cc. Borçlunun İleri Sürebileceği İtiraz ve Def’ilerin İstisnaları  74
c. Borçlunun İtiraz ve Def’iden Vazgeçmesi  75
d. Alacağın Temlikinde Zamanaşımı  75
B. Temlik Eden Bakımından  77
1. Alacağın Varlığından Sorumluluk  77
2. Borçlunun Ödeme Güçsüzlüğünden Sorumluluk  79
3. Sorumluluğun Kapsamı  82
4. Ödeme Amacıyla Temlik  86
C. Temellük Eden Bakımından  87
VI. SONUÇ  88
İkinci Kısım
ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
§. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİ  93
Av. Ali ŞAFAK  93
I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  93
A. Tanımı  93
B. Hukuki Niteliği  94
II. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİNİN TERCİH EDİLME NEDENLERİ, FAYDA VE SAKINCALARI  95
A. Genel Olarak  95
B. Tercih Edilme Nedenleri  96
C. Fayda ve Sakıncaları  98
1. Faydaları  98
2. Sakıncaları  99
III. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİNİN KONUSU  100
A. Mevcut Alacaklar  100
B. Şarta ve Süreye Bağlı Alacaklar  100
C. Müstakbel Alacaklar  101
IV. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİ İŞLEMİNİN TEMEL YAPISI  105
A. Taraflar  105
1. İnanan  105
2. İnanılan  107
B. İnanç Sözleşmesi  107
1. Tanımı ve Unsurları  107
a. Tanımı  107
b. Unsurları  111
aa. Mevcut veya Müstakbel Bir Alacağın Temlikinin Taahhüt Edilmesi  112
bb. Alacağın Temlikinin Bir Alacağı Teminat Altına Almak Amacı ile Taahhüt Edilmesi  112
cc. İnanılanın Alacak Hakkını Sözleşme ile Kararlaştırılan Amaca Uygun Kullanmayı ve Bir Kez Söz Konusu Amaç Gerçekleşince Hakkı ya da Artık Değeri İade Etmeyi Taahhüt Etmesi  113
c. Tarafların Anlaşması  115
2. Hukuki niteliği  116
a. Teminat Sözleşmesidir  116
b. SuiGeneris Sözleşmedir  117
c. Eksik İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmedir  118
d. Fer’ilik Meselesi  120
C. Alacağın Temlikine Yönelik İşlem  122
1. Genel Olarak  122
2. Alacağın Temliki Sözleşmesi  122
a. Kavram  122
b. Unsurları  124
aa. Geçerli Bir Sözleşmenin Varlığı  124
bb. Temlik Edilen Alacak Hakkının Mevcut Olması  125
cc. Temlik Engelinin Bulunmaması  125
c. Hukuki Niteliği  125
aa. Alacağın Temliki Hukuki Bir İşlemdir  125
bb. Alacağın Temliki Sözleşmeye Dayalı Bir İşlemdir  126
cc. Alacağın Temliki Bir Tasarruf İşlemidir  126
d. Alacağın Temlikinin Soyut veya İlli Olma Niteliği  128
V. TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI  130
A. İç İlişki Bakımından Tarafların Hak ve Borçları  130
1. İnanılanın Hak ve Borçları  130
a. İnanılanın Hakları  130
b. İnanılanın Borçları  130
aa. Genel Olarak  130
bb. İnanılanın Borçları  132
aaa. İnanç Sözleşmesine Konu Hakkı Özenle İdare ve Muhafaza Etme Borcu  132
bbb. Teminat Amacının Gerekli Kılmadığı Tasarruflardan Kaçınma Borcu  137
ccc. Borcun Tümüyle İfa Edilmesi Halinde, inanç Sözleşmesine Konu Alacağın İnanana İadeten Temliki Borcu  140
ddd. Temel Borcun Teminat Konusu Alacağa Başvurmak Suretiyle Tahsil Edilmesi Halinde, Alacağı Aşan Kısmını İnanana İade Borcu  142
2. İnananın Hak ve Borçları  150
a. İnananın Hakları  150
b. İnananın Borçları  150
aa. Genel Olarak  150
bb. Teminaten Temlike Konu Alacağı İnanılana Devretme Borcu  151
cc. Alacak Hakkına İlişkin Bilgi ve Belgeleri İnanılana Verme Borcu  152
dd. Teminatını Tehlikeye Düşürecek veya Zarar Uğratacak Davranışlardan Kaçınma Borcu  152
ee. Asıl Alacağı Karşılamak Üzere Teminaten Temlike Konu Alacağa Başvurulmasına Katlanma ve Alacak Değerinin, Asıl Alacağı Karşılamadığı Oranda İnanılana Ödemede Bulunma Borcu  153
§. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU’NDA ALACAĞIN TEMLİKİ  157
Av. Evren BAKLACI ÇAKIROĞLU  157
Birinci Bölüm
I. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU’NDA ALACAĞIN TEMLİKİ KAVRAM VE TANIMI  157
II. KIYMETLİ EVRAKIN DEVRİNE İLİŞKİN GENEL PRENSİPLER  158
III. KIYMETLİ EVRAKIN TAKSİMİ  159
A. Senette Öne Sürülen Hakkın Niteliğine Göre  159
1. Alacak (Para) Senetleri  159
2. Hisse Senetleri  159
3. Eşya Hukuku Senetleri  159
B. Hakkın Senetten Önce Mevcut Olup Olmadığına Göre  160
1. Kurucu (İhdasi) Nitelikte Kıymetli Evrak  160
2. İhbari (Açıklayıcı) Nitelikte Kıymetli Evrak  160
C. Tanzimlerine Sebep Olan Hukuki İşlemle İlgisine Göre  160
1. İlli Kıymetli Evrak  160
2. Mücerret Kıymetli Evrak  160
D. Devir Çeşitleri Bakımından Kıymetli Evrak  160
E. Nama Yazılı Kıymetli Evrak  161
1. Nama Yazılı Senetlerin Devri  161
2. Eksik Nama Yazılı Senetler  167
F. Hamile Yazılı Kıymetli Evrak  167
G. Emre Yazılı Kıymetli Evrak  167
1. İradi Emre Yazılı Senet  168
2. Kanun Gereği Emre Yazılı Senetler  168
3. Emre Yazılı Senetlerin Devri  168
İkinci Bölüm
GENEL OLARAK POLİÇE VE POLİÇENİN NİTELİKLERİ,
AÇIK POLİÇE KAVRAMI, GENEL OLARAK BONO VE BONONUN NİTELİKLERİ,
POLİÇE VE BONONUN DEVRİ, NAMA YAZILI SENET OLARAK BONONUN DEVRİ
IV. GENEL OLARAK POLİÇE VE POLİÇENİN NİTELİKLERİ  170
A. Poliçenin Hukuki ve Ekonomik Mahiyeti  170
B. Poliçenin Şekil Şartları  171
1. Senet Metninde “Poliçe” Kelimesinin Bulunması Gerekir  171
2. Senet Kayıtsız Şartsız Ödeme Emri İçermelidir  171
3. Senette Muhatap ve Lehtarın Belirtilmesi Şarttır  171
4. Senette Keşide Tarihi ve Yeri ile Keşidecinin İmzasının Mutlaka Bulunması Gerekir  172
5. Ödeme Yeri  172
V. AÇIK (BEYAZ) POLİÇE  172
VI. GENEL OLARAK BONO VE BONONUN NİTELİKLERİ  172
VII. POLİÇE VE BONONUN DEVRİ  175
VIII. NAMA YAZILI SENET OLARAK BONONUN DEVRİ  176
Üçüncü Bölüm
GENEL OLARAK CİRO VE ÖZELLİKLERİ, CİRONUN TÜRLERİ,
CİRO VE ALACAĞIN TEMLİKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
IX. GENEL OLARAK CİRO VE ÖZELLİKLERİ  178
A. Cironun Hukuki Mahiyeti  178
B. Ciroda Kişiler  179
C. Cironun Şekli  180
D. Ciroda Süre  181
E. Ciroya Konulamayacak Kayıt ve Şartlar  184
X. CİRONUN TÜRLERİ  184
A. Ciro Edenin Daha Önce Poliçe ya da Bono Borçlusu Olup Olmadığına Göre  184
B. Cirantanın Garanti Görevini Kaldıran Bir Kayda Yer Verilmiş Olup Olmamasına Göre  184
C. Şekil Bakımından Ciro  186
1. Tam Ciro  186
2. Beyaz Ciro  186
D. Yapılış Amacı Bakımından  189
1. Temlik Cirosu  189
2. Rehin Cirosu  190
a. Açık (Aleni) Rehin Cirosu  191
b. Gizli (Örtülü) Rehin Cirosu  192
3. Tahsil Cirosu  193
a. Açık Tahsil Cirosu  193
b. Gizli Tahsil Cirosu  194
Dördüncü Bölüm
YETKİLİ HAMİLİN BELİRLENMESİ VE KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI
HACİZ VE İFLAS YOLUNDA YETKİLİ HAMİL
XI. GENEL OLARAK YETKİLİ HAMİL  207
XII. KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI HACİZ VEYA İFLAS YOLUNDA YETKİLİ HAMİL  208
Beşinci Bölüm
GENEL OLARAK ÇEK VE ÖZELLİKLERİ, ÇEKTE KABUL YASAĞI,
ÇEKİN DEVRİ VE ÇEKTE CİRO TÜRLERİ
XIII. GENEL OLARAK ÇEK VE ÖZELLİKLERİ  210
XIV. ÇEKTE KABUL YASAĞI  211
XV. ÇEKİN DEVRİ  211
A. Nama Yazılı Çekin Devri  212
B. Hamile Yazılı Çekin Devri  214
C. Emre Yazılı Çekin Devri  216
XVI. CİRONUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞEKLİ  217
XVII. CİRO YAPABİLECEK KİŞİLER  217
XVIII. CİRONUN TÜRLERİ  220
A. Temlik Cirosu  225
B. Tahsil Cirosu  227
XIX. CİRONUN YAPILABİLECEĞİ SÜRE  227
XX. CİRONUN HÜKÜM VE SONUÇLARI  229
§. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNDAN DOĞAN ALACAĞIN DEVRİ  231
Doç. Dr. Mustafa ÜNLÜTEPE  231
I. GENEL BİLGİLER  231
A. Kavram ve Teminat İlişkisi  231
1. Banka Teminat Mektubu Kavramı  231
2. Banka Teminat Mektubu ile Kurulan Teminat İlişkisi  233
B. Hukuki Niteliği ve Özellikleri  238
1. Banka Teminat Mektubunun Hukuki Niteliği  238
2. Banka Teminat Mektubunun Özellikleri  241
II. BANKANIN ÖDEME BORCUNUN MUACCEL OLMASI VE MUHATABIN ÖDEME TALEP HAKKI  244
A. Bankanın Ödeme Borcunun Doğması ve Muaccel Olması  244
B. Muhatabın Ödeme Talep Hakkı  250
III. MUHATABIN TEMİNAT MEKTUBUNDAN DOĞAN ALACAĞINI DEVRETMESİ  256
A. Sözleşmenin Devrinden Ayrılması  256
B. Muhatabın Alacağını Devretmesi  259
1. Genel Olarak  259
2. Banka Teminat Mektubundan Doğmuş Bulunan Alacağın Devri  261
3. Banka Teminat Mektubundan Doğacak Olan Alacağın Devri  262
4. Alacağın Devri ve Ödeme Talep Etmek Hakkı  263
§. İPOTEKLİ TAŞINMAZLARDA ALACAĞIN TEMLİKİ  267
Av. Evren BAKLACI ÇAKIROĞLU  267
Birinci Bölüm
REHİN HAKKI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE REHİN TÜRLERİ,
GENEL OLARAK İPOTEK KAVRAM VE TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, ÇEŞİTLERİ VE GENEL PRENSİPLERİ
I. GİRİŞ  267
II. REHİN HAKKI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE REHİN TÜRLERİ  267
A. Rehin Hakkı  267
B. Rehin Hakkının Hukuki Niteliği ve Rehin Türleri  268
III. İPOTEK KAVRAM VE TANIMI İLE HUKUKİ NİTELİĞİ  268
A. İpotek Kavram ve Tanımı  268
B. İpoteğin Hukuki Niteliği  269
IV. İPOTEK ÇEŞİTLERİ VE GENEL PRENSİPLER  270
V. İPOTEK İŞLEMİNİN GENEL PRENSİPLERİ  272
A. Belirlilik Prensibi  272
1. Alacakta Belirlilik  272
2. Taşınmazda Belirlilik  272
B. Alenilik (Kamuya Açıklık) Prensibi  273
C. İpoteğin Tesisini Sağlayan Hukuki Kazanım Yolları  274
1. Taşınmaz Rehin Sözleşmesi  274
2. Ölüme Bağlı Tasarruf İşlemi  275
3. Tek taraflı Hukuki İşlem ile Tesis Edilecek Rehin Hakkı  275
4. Kanundan Doğan Rehin Hakkı  275
5. Mahkeme Kararı ile Rehin Hakkının Tesisi  276
D. Tescil  276
İkinci Bölüm
İPOTEKLİ ALACAĞIN TEMLİKİ TANIM VE KAPSAMI,
HUKUKİ NİTELİĞİ, KONUSU VE TEMLİK YASAKLARI,
İPOTEKLİ ALACAK TEMLİKİNİN TARAFLARI BAKIMINDAN
HÜKÜM VE SONUÇLARI İLE SONA ERME NEDENLERİ
VI. İPOTEKLİ ALACAĞIN TEMLİKİ TANIM VE KAPSAMI  277
A. Tanımı  277
B. Kapsamı  278
VII. İPOTEKLİ ALACAK TEMLİKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE TEMLİK YASAKLARI  278
A. İpotekli Alacağın Temliki Sözleşmeye Bağlı Bir İşlemdir  278
B. İpotekli Alacağın Temliki Şekle Bağlı Bir İşlemdir  279
C. İpotekli Temlikin Resmi Şekle Bağlı Olmayan Bir İşlemdir  279
VIII. İPOTEKLİ ALACAK TEMLİKİNİN KONUSU VE TEMLİK YASAKLARI  280
A. Konusu  280
B. Temlik Yasakları  281
IX. İPOTEKLİ ALACAK TEMLİKİNİN TARAFLARI BAKIMINDAN HÜKÜMLERİ  282
A. Temlik Eden Bakımından Alacağın Temlikinin Hükümleri  282
1. Temlik Edenin Bilgi ve Belgeleri Teslim Etme Yükümlülüğü  282
2. İpotekli Alacağı Temlik Edenin Garanti Yükümlülüğü  282
3. İpotekli Alacağı Temlik Edenin Borçlunun Ödeme Gücünden Sorumluluğu  284
B. Temellük Eden Bakımından İpotekli Alacağın Temlikinin Hükümleri  284
C. Borçlu Bakımından İpotekli Alacağın Temlikinin Hükümleri  285
1. İyi Niyetle Yapılacak İfanın Geçerliliği  285
2. Borçlunun Temellük Edene Karşı Öne Sürebileceği İtirazlar  286
3. Borçlunun Temellük Edene Karşı Öne Sürebileceği Def’iler  287
4. Takas  288
X. İPOTEKLİ TEMLİKİN SONUÇLARI VE SONA ERME NEDENLERİ  288
A. İpotekli Temlikin Sonuçları  288
B. İpotekli Alacağın Temlikinin Sona Erme Nedenleri  289
1. Terkin  289
2. Kamulaştırma  290
3. Alacağın Sona Ermesi  290
C. Mahkeme Kararı ile İpoteğin Sona Erdirilmesi  292
D. Sürenin Sona Ermesi  293
E. Taşınmazın Paraya Çevrilmesi Nedeni ile İpoteğin Sona Ermesi  293
Üçüncü Bölüm
İPOTEKLİ TAŞINMAZIN TEMLİKİ KAVRAM VE KAPSAMI, TARAFLARIN HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE İPOTEKLİ TAŞINMAZIN TEMLİKİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
XI. İPOTEKLİ TAŞINMAZIN TEMLİKİ KAVRAM VE KAPSAMI  294
A. Kavram  294
B. Kapsamı  294
XII. İPOTEKLİ TAŞINMAZIN TEMLİKİNDE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  295
A. Borçlunun İpotekli Taşınmaz Maliki Olması Halinde Hak ve Yükümlülükleri  295
B. Üçüncü Kişinin İpotekli Taşınmaz Maliki Olması Halinde Hak ve Yükümlülükleri  296
1. Yeni Malikin Borcu Yüklenme Hakkı  297
a. Borçlar Kanunu Çerçevesinde Borcun Yüklenimi  297
aa. İç Yüklenme İşlemi ve Hukuki Niteliği  298
bb. Borcun Dış Yüklenimi  299
b. Medeni Kanun Çerçevesinde Borcun Yüklenimi  301
aa. İç Yüklenme  302
bb. Dış Yüklenme  302
aaa. Alacaklının Borcun İç Yüklenimini Kabul Etmesi  303
bbb. Alacaklının Borcun İç Yüklenimini Reddetmesi  303
c. Borcun Yükleniminin Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun Kapsamında Farklılıkları  304
d. Hisseli İpotekli Taşınmazda Borcun Yüklenilmesi  306
e. İcra ve İflas Kanunu Çerçevesinde Borcun Yüklenimi  307
f. Yeni Malikin Rehinden Kurtarma Hakkı  308
g. Borcun Yüklenilmesinin Hüküm ve Sonuçları  309
2. Alacaklının Hak ve Yükümlülükleri  311
a. Alacaklının Borcun İfasını Talep Etme Hakkı  311
b. Alacaklının Açık Artırma Talep Hakkı  311
c. Açık Artırmanın Gerçekleşmesi  312
d. Alacaklının Muacceliyet İhbarında Bulunma Yükümlülüğü  314
XIII. İPOTEKLİ TAŞINMAZ TEMLİKİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI  315
SONUÇ  324
§. İNŞAAT HUKUKUNDA ALACAĞIN TEMLİKİ  327
Av. Evren BAKLACI ÇAKIROĞLU  327
Birinci Bölüm
ESER SÖZLEŞMESİ’NİN TANIMI UNSURLARI VE
SONA ERME NEDENLERİ
I. GİRİŞ  327
II. ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI  327
A. Tanımı  327
B. Unsurları  328
1. Sözleşmenin Esasına İlişkin Unsurlar  328
a. Bir Eser Meydana Getirme  328
b. Meydana Getirme (İmal)  328
c. Eser İçin Bir Ücret Vaadi  329
d. Taraflar Arasında Anlaşma  329
2. Sözleşmenin Şekline İlişkin Unsurlar  329
a. Adi Yazılı Şekil  329
b. İradi Şekil  330
c. Resmi Yazılı Şekil  330
III. SONA ERME NEDENLERİ  331
İkinci Bölüm
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NİN TANIMI VE UNSURLARI İLE
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ KAVRAMI,
HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞEKLİ
IV. İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NİN TANIMI, UNSURLARI TARAFLARI VE ŞEKLİ  332
A. Tanımı  332
B. Taraf Unsuru ve Yükümlülükleri  333
1. Müteahhit Bakımından Yükümlülükler  333
a. Bir Yapı Eseri Meydana Getirme Yükümlülüğü  334
b. Eseri Şahsen ya da Kendi Sorumluluğu Altındaki Kişilere Yaptırma Yükümlülüğü  334
c. Eser Yapmak İçin Gerekli Malzemeyi ve Araç– Gereci Tedarik Etme Yükümlülüğü  334
d. Müteahhidin Eseri Ayıpsız Tamamlama ve Teslim Etme Borcu  335
e. Müteahhidin İşini Özen ve Sadakat Kuralları İçerisinde Yerine Getirme Yükümlülüğü  335
2. İş Sahibi Bakımından Yükümlülükler  338
C. İnşaat Sözleşmesinin Şekil Unsuru  339
V. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞEKLİ  339
A. Genel Olarak Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  339
B. Hukuki Niteliği  341
C. Şekil Unsuru  341
1. Şekle Aykırılığın Öne Sürülemeyeceği Durumlar  341
a. Tarafların Edimlerinin Tamamını ya da Tamamına Yakınını Yerine Getirmiş Olmaları  344
b. Arsa Payının Müteahhide Devredilmiş Olması  344
c. Şekle Aykırılığa Kasten Sebep Olan ya da Aykırılığı Bilen Tarafın Bunu İleri Sürememesi  344
2. Sözleşmedeki Tadilatın Şekle Bağlılığı  345
3. Geçersiz Sözleşme’nin Hüküm ve Sonuçları  346
4. Geçersiz Sözleşmede Tarafların Talep Hakları  346
Üçüncü Bölüm
VI. İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİ KAVRAMI, ŞARTLARI, KAPSAMI VE TARAFLARI İLE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİ TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  347
A. Temlik Kavramı  347
B. Temlikin Şartları  347
1. Geçerli Sözleşme  347
2. Temlike Konu Alacak Hakkının Temlik Anında Mevcut Olması  349
3. Temlike Engel Bir Durumun Olmaması  350
C. Temlikin Kapsamı  351
D. Temlikin Tarafları  353
1. Yüklenici (Müteahhit)  353
2. İş Sahibi  353
3. Üçüncü Kişi  353
VII. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ALACAĞIN TEMLİKİ KAVRAMI, TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  354
A. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Alacağın Temliki  354
B. Hukuki Niteliği  355
Dördüncü Bölüm
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİNİN GENEL TASNİFİ,
GEÇERLİLİK ŞARTLARI VE ÇEŞİTLERİ İLE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE
ALACAĞIN TEMLİKİNİN ÇEŞİTLERİ VE TEMLİKİN FESİH HALİNDE VE
GENEL OLARAK HÜKÜM VE SONUÇLARI
VIII. İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİNİN GENEL TASNİFİ VE GEÇERLİLİK ŞARTLARI  360
A. Genel Tasnif  360
B. Temlikin Geçerlilik Şartları  360
1. Mevcut Bir Alacak Hakkı  360
2. Sözleşmenin Geçerli Olması  361
3. Devir Yasağının Olmaması  361
IX. İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİNİN ÇEŞİTLERİ  361
A. Müteahhidin “Para” Alacağına İlişkin Alacak Hakkını Temlik Etmesi  361
1. İş Sahibinin Ediminin “Para” Borcu Olması  361
2. Para Alacağının Üçüncü Kişiye Temliki  362
3. Paraya İlişkin Hakkının Temlikinin Hüküm ve Sonuçları  362
a. Müteahhidin Hak ve Yükümlülükleri  362
b. İş Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri  362
c. Üçüncü Kişinin Hak ve Yükümlülükleri  362
B. Müteahhidin İş Sahibinden Olan Farklı Edimleri 3. Kişiye Temliki  363
1. İş Sahibinin Ediminin Para ya da Arsa Payı Dışında Bir Borç Olması  363
2. Üçüncü Kişiye Temlik  363
C. İş Sahibinin Müteahhitten Olan Taşınır Hakka İlişkin Edimini Üçüncü Kişiye Temliki  364
D. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na Tabii İşlerde Alacağın Temliki  364
E. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Tabii İşlerde Alacağın Temliki  365
X. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİNİN ÇEŞİTLERİ  366
A. Müteahhidin Bağımsız Bölümleri Üçüncü Kişiye Temliki  366
1. Müteahhidin Alacağını Satış Vaadi ile Üçüncü Kişiye Temliki  366
a. Arsa Sahibinin Ediminin Bağımsız Bölümlere İlişkin Satış Vaadi Olması  366
b. Üçüncü Kişiye Temliki  370
2. Müteahhidin Alacağını Alacağın Temliki İşlemi ile Üçüncü Kişiye Temliki  373
3. Bağımsız Bölüm Alacak Hakkının Temlikinin Hüküm ve Sonuçları  374
a. Müteahhidin Hak ve Yükümlülükleri  374
b. Arsa Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri  374
c. Üçüncü Kişinin Hak ve Yükümlülükleri  374
B. Arsa Sahibinin Müteahhide Taahhüt Ettiği Bağımsız Bölümleri Üçüncü Şahıslar Adına Tescil Ettirmesi  378
1. Müteahhidin Talep ve Dava Hakkı  378
2. Müteahhidin Bu Hakkını Üçüncü Kişiye Temlik Etmesi Halinde Üçüncü Kişinin Talep Hakkı  379
C. Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Kişinin Temliki  379
D. Mülkiyetinin Devrinin İnşaatın Yapılma Aşamasına Göre Gerçekleşmesi Halinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Alacağın Temliki  381
1. Arsa Sahibinin Ediminin “İnşaatın Yapım Aşamasına Bağlı Olarak Müteahhide Devri” Borcu  381
2. Üçüncü Kişiye Temliki  382
3. Temlikin Geçerlilik Şartları  382
E. Müteahhidin Aynı Bölümü Birden Çok Kişiye Mükerrer Devri  382
XI. ARSA SAHİBİ İLE MÜTEAHHİDİN YAPMIŞ OLDUKLARI SÖZLEŞMENİN FESHİ HALİNDE 3. KİŞİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI  383
XII. İNŞAAT HUKUKU’NDA ALACAĞIN TEMLİKİNİN GENEL HÜKÜM VE SONUÇLARI  388
A. Müteahhit Bakımından Alacağın Temlikinin Hüküm ve Sonuçları  389
1. Müteahhidin Temlik ile Beraber Tüm Belge ve Bilgileri Teslim Etme Yükümlülüğü  389
2. Müteahhidin Temlik Edene Garanti Yükümlülüğü  390
B. İş/Arsa Sahibi Bakımından Alacağın Temlikinin Hüküm ve Sonuçları  392
1. Edimin İfasına İlişkin Hükümler  392
2. İş/Arsa Sahibinin Def’i ve İtirazları  394
C. Temlik Alan Bakımından Alacağın Devrinin Hüküm ve Sonuçları  396
1. Genel Olarak  396
2. İnşaattaki Ayıp ve Eksiklik Halinde Alıcının Talep Hakkı  397
§. ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE ALACAĞIN TEMLİKİ  399
Av. Tuğçe ÖZTÜRK ALMAÇ  399
I. GENEL OLARAK  399
II. TÜRK HUKUKUNDA BİRLEŞME KAVRAMI  400
A. Birleşme İle İlgili Kanuni Düzenlemeler  400
B. Birleşme Kavramının Tanımı  401
III. BİRLEŞME VE ALACAĞIN TEMLİKİ  406
A. Alacağın Temliki İle Bağlantılı Temel İlkeler  410
1. Malvarlıklarının Birleşmesi İlkesi  410
2. Tasfiyesiz İnfisah İlkesi  413
3. Külli Halefiyet İlkesi  415
a. Genel Olarak Külli Halefiyet İlkesi  415
b. Külli Halefiyet İlkesinin Kapsamı  417
aa. Ayni Haklar Açısından  417
bb. Sözleşmeler Açısından  419
cc. Fikri ve Sınai Haklar Açısından  419
dd. Devir Sınırlamaları Açısından  419
ee. Kar Payları Açısından  420
ff. Alacaklar ve Borçlar Açısından  420
B. Alacağın Temliki ve Birleşme Süreci  421
1. Birleşme Sözleşmesi  423
2. Birleşme Kararı  424
3. Tescil ve İlan  424
IV. HALEFİYET VE ALACAĞIN TEMLİKİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  426
A. Genel Olarak Halefiyet  426
1. Halefiyetin Hukuksal Niteliği  429
2. Halefiyet Çeşitleri  430
a. Dar Anlamda Halefiyet–Geniş Anlamda Halefiyet  431
b. Külli Halefiyet–Cüzi Halefiyet  432
3. Türk Hukukunda Halefiyetin (Kanuni Temlikin) Düzenlendiği Haller  433
4. Halefiyet ve Rücû Arasındaki İlişki  434
a. Hukuki Nitelik Bakımından  436
b. Taraflar Bakımından  436
c. Sonuçlar Bakımından  436
B. Genel Olarak Alacağın Temliki  437
1. Alacağın Kanuni ve Rızai Temliki  439
a. Garanti Sorumluluğu Açısından Kanuni Temlik ve Rızai Temlik  440
aa Alacağın Varlığından Sorumluluk  441
bb. Borçlunun Ödeme Kabiliyetine Yönelik Sorumluluk  442
C. Halefiyet ve Temlik Arasındaki Benzerlik ve Farklılıkların Değerlendirilmesi  442
1. Benzerlikler  442
2. Farklılıklar  443
D. Kanuni Temlik Hallerinin Halefiyet Açısından Değerlendirilmesi  445
1. Üçüncü Kişi Lehine Halefiyet  445
a. Rehinden Kurtarma Hakkı  446
b. Borçlunun İhbarı Üzerine Halefiyet  447
2. Borçtan Şahsen Sorumlu Olanlar Lehine Halefiyet  447
a. TBK m. 85 – Bölünemeyen Borç  447
b. TBK m.168– Müteselsil Borçluluk ve Alacaklılık Halinde Alacaklıya Halef Olma  448
c. TBK m.596– Kefilin Rücu Hakkı  450
d. TBK m. 509– Edinilen Hakların Vekalet Verene Geçişi  453
e. TMK m. 884– Borçtan Sorumlu Olmayan Malikin Hakkı  454
aa. Rehinden Kurtarma Hakkı ve TBK m. 127 ile TMK m. 884 Arasındaki İlişki  456
f. TTK m. 1472– Sigortacının Kanuni Halefiyeti  457
VI. BORÇLAR HUKUKUNDAKİ ALACAĞIN TEMLİKİ İLE ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE UYGULANAN KANUNİ İNTİKAL İLKESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  461
A. Genel Olarak  461
B. Değerlendirme  464
1. İradenin Açıklanma Biçimi Açısından  465
2. İntikalin Usulü Açısından  466
3. İntikalin Kapsamı Açısından  466
4. İntikalin Sonuçları Açısından  468
Üçüncü Kısım
§. KAMU İDARELERİNİN TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ  473
Nurdoğan ÜNAL  473
I. KAMU İDARELERİ VE TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELER  473
A. Kamu İdareleri Tanımı  473
B. Kamu İdarelerince Düzenlenen Sözleşmeler ve Hukuki Niteliği  473
C. Kamu İhalelerinde Tip Sözleşmeler  477
D. Kamu İdareleri Tarafından Düzenlenen Sözleşme Türleri  478
II. GENEL OLARAK ALACAĞIN TEMLİKİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLER  480
III. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNDE ALACAĞIN TEMLİKİ  482
A. Temlik ile İlgili Düzenlemeler  482
B. Kamu Sözleşmelerinde Temlike Konu Edilebilecek Alacaklar  485
C. Kamu Sözleşmelerinde Temlik Yasağının Sonuçları  491
D. İş Ortaklıklarında Alacağın Temliki  493
E. Temlik Edilen Alacağın Ödenebilmesi İçin Temlik Sözleşmesinin Noter Tasdikli Olması  495
F. Alacağın Temliki ile Sözleşmenin Devri Arasındaki Fark  496
G. Temlik Edilen Alacaklarda Vergi Borcu Sorgulaması  497
Kaynakça  503
Kavramlar Dizini  519
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsözler  5
Birinci Kısım
ALACAĞIN TEMLİKİ KAVRAMINA
GENEL BAKIŞ
§. ALACAĞIN TEMLİKİ  31
Av. Ali ŞAFAK  31
I. KAVRAM  31
II. ALACAĞIN TEMLİKİNİN ÇEŞİTLERİ  33
A. Kanuni Devir  33
B. Yargısal Devir  34
C. İradi Devir  35
III. DEVRİN HUKUKİ NİTELİĞİ  35
A. Hukuki İşlem Oluşu  35
B. Sözleşme Oluşu  35
C. Tasarruf İşlemi Oluşu  36
D. Soyut Bir İşlem Oluşu  37
E. Alacağın Temliki Vaadinden Farkı  39
IV. ALACAĞIN TEMLİKİNİN UNSURLARI  41
A. Geçerli Sözleşme  41
1. Genel Olarak  41
2. Sözleşme İçin Öngörülen Şekil Şartı  42
B. Temlik Edilen Alacak Hakkının Mevcut Olması  43
1. Doğmamış Alacakların Temlik Edilmesi  43
a. İleride Doğabilecek Alacakların Temliki  43
b. Geçersiz Bir Sebebe Dayanan Alacakların Temliki ve Muvazaa  44
2. Sona Ermiş Alacakların Temliki  45
3. Eksik Borçlara İlişkin Alacakların Temliki  45
4. Temlik Edilmiş Bir Alacağın Tekrar Temlik Edilmesi  45
C. Bir Temlik Engelinin Bulunmaması  46
1. Kural: Temlik serbestisi  46
2. İstisnalar  47
a. Kanunda Öngörülen Temlik Engelleri  47
b. Hukuki İlişkinin Niteliği Gereği Temlik Engeli  47
c. Sözleşmede Öngörülen Temlik Engeli  48
§. ALACAĞIN TEMLİKİNİN HUKUKSAL SONUÇLARI  49
Av. Duygu ERASLAN  49
I. TEMLİKİ MÜMKÜN OLMAYAN ALACAĞIN TEMLİKİNİN SONUÇLARI  49
II. TEMLİK ETME VAADİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI  50
III. ART ARDA TEMLİKLERİN HÜKÜMLERİ  54
IV. ALACAĞIN TEMLİKİNİN ASLÎ VE FER’Î SONUÇLARI  55
A. Temlikin Birincil (Aslî) Sonuçları  55
B. Temlikin İkincil (Talî) Sonuçları  56
1. Rüçhan (Öncelik) Haklarının Devralana Geçmesi  56
2. Fer’î (Yan) Hakların Devralana Geçmesi  57
a. Genel Olarak Alacağa Bağlı Fer’î Haklar  57
b. Alacağın Temliki ile Devralana Geçen Fer’î Haklar  58
aa. Alacağa İlişkin Faizler  58
bb. Alacağa Bağlı Teminat Hakları  59
cc. Yenilik Doğuran Haklar  61
V. ALACAĞIN TEMLİKİNİN İLGİLİ TARAFLAR YÖNÜNDEN SONUÇLARI  61
A. Borçlu Bakımından  61
1. İyiniyetle İfada Bulunan Borçlunun Borçtan Kurtulabilmesi  62
2. Alacağın Kime Ait Olduğunun Tartışmalı Olması Durumunda Tevdii Hakkı  66
3. Def’i ve İtirazların İleri Sürülebilmesi  68
a. Genel Olarak Def’i ve İtiraz  68
b. Alacağın Temlikinde Borçlunun İtiraz ve Def’ileri  70
aa. Alacağı Doğuran İşlemin Batıl Olması  71
bb. Borcun İfasına İlişkin Def’i Halleri  73
cc. Borçlunun İleri Sürebileceği İtiraz ve Def’ilerin İstisnaları  74
c. Borçlunun İtiraz ve Def’iden Vazgeçmesi  75
d. Alacağın Temlikinde Zamanaşımı  75
B. Temlik Eden Bakımından  77
1. Alacağın Varlığından Sorumluluk  77
2. Borçlunun Ödeme Güçsüzlüğünden Sorumluluk  79
3. Sorumluluğun Kapsamı  82
4. Ödeme Amacıyla Temlik  86
C. Temellük Eden Bakımından  87
VI. SONUÇ  88
İkinci Kısım
ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
§. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİ  93
Av. Ali ŞAFAK  93
I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  93
A. Tanımı  93
B. Hukuki Niteliği  94
II. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİNİN TERCİH EDİLME NEDENLERİ, FAYDA VE SAKINCALARI  95
A. Genel Olarak  95
B. Tercih Edilme Nedenleri  96
C. Fayda ve Sakıncaları  98
1. Faydaları  98
2. Sakıncaları  99
III. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİNİN KONUSU  100
A. Mevcut Alacaklar  100
B. Şarta ve Süreye Bağlı Alacaklar  100
C. Müstakbel Alacaklar  101
IV. TEMİNAT AMAÇLI ALACAĞIN TEMLİKİ İŞLEMİNİN TEMEL YAPISI  105
A. Taraflar  105
1. İnanan  105
2. İnanılan  107
B. İnanç Sözleşmesi  107
1. Tanımı ve Unsurları  107
a. Tanımı  107
b. Unsurları  111
aa. Mevcut veya Müstakbel Bir Alacağın Temlikinin Taahhüt Edilmesi  112
bb. Alacağın Temlikinin Bir Alacağı Teminat Altına Almak Amacı ile Taahhüt Edilmesi  112
cc. İnanılanın Alacak Hakkını Sözleşme ile Kararlaştırılan Amaca Uygun Kullanmayı ve Bir Kez Söz Konusu Amaç Gerçekleşince Hakkı ya da Artık Değeri İade Etmeyi Taahhüt Etmesi  113
c. Tarafların Anlaşması  115
2. Hukuki niteliği  116
a. Teminat Sözleşmesidir  116
b. SuiGeneris Sözleşmedir  117
c. Eksik İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmedir  118
d. Fer’ilik Meselesi  120
C. Alacağın Temlikine Yönelik İşlem  122
1. Genel Olarak  122
2. Alacağın Temliki Sözleşmesi  122
a. Kavram  122
b. Unsurları  124
aa. Geçerli Bir Sözleşmenin Varlığı  124
bb. Temlik Edilen Alacak Hakkının Mevcut Olması  125
cc. Temlik Engelinin Bulunmaması  125
c. Hukuki Niteliği  125
aa. Alacağın Temliki Hukuki Bir İşlemdir  125
bb. Alacağın Temliki Sözleşmeye Dayalı Bir İşlemdir  126
cc. Alacağın Temliki Bir Tasarruf İşlemidir  126
d. Alacağın Temlikinin Soyut veya İlli Olma Niteliği  128
V. TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI  130
A. İç İlişki Bakımından Tarafların Hak ve Borçları  130
1. İnanılanın Hak ve Borçları  130
a. İnanılanın Hakları  130
b. İnanılanın Borçları  130
aa. Genel Olarak  130
bb. İnanılanın Borçları  132
aaa. İnanç Sözleşmesine Konu Hakkı Özenle İdare ve Muhafaza Etme Borcu  132
bbb. Teminat Amacının Gerekli Kılmadığı Tasarruflardan Kaçınma Borcu  137
ccc. Borcun Tümüyle İfa Edilmesi Halinde, inanç Sözleşmesine Konu Alacağın İnanana İadeten Temliki Borcu  140
ddd. Temel Borcun Teminat Konusu Alacağa Başvurmak Suretiyle Tahsil Edilmesi Halinde, Alacağı Aşan Kısmını İnanana İade Borcu  142
2. İnananın Hak ve Borçları  150
a. İnananın Hakları  150
b. İnananın Borçları  150
aa. Genel Olarak  150
bb. Teminaten Temlike Konu Alacağı İnanılana Devretme Borcu  151
cc. Alacak Hakkına İlişkin Bilgi ve Belgeleri İnanılana Verme Borcu  152
dd. Teminatını Tehlikeye Düşürecek veya Zarar Uğratacak Davranışlardan Kaçınma Borcu  152
ee. Asıl Alacağı Karşılamak Üzere Teminaten Temlike Konu Alacağa Başvurulmasına Katlanma ve Alacak Değerinin, Asıl Alacağı Karşılamadığı Oranda İnanılana Ödemede Bulunma Borcu  153
§. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU’NDA ALACAĞIN TEMLİKİ  157
Av. Evren BAKLACI ÇAKIROĞLU  157
Birinci Bölüm
I. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU’NDA ALACAĞIN TEMLİKİ KAVRAM VE TANIMI  157
II. KIYMETLİ EVRAKIN DEVRİNE İLİŞKİN GENEL PRENSİPLER  158
III. KIYMETLİ EVRAKIN TAKSİMİ  159
A. Senette Öne Sürülen Hakkın Niteliğine Göre  159
1. Alacak (Para) Senetleri  159
2. Hisse Senetleri  159
3. Eşya Hukuku Senetleri  159
B. Hakkın Senetten Önce Mevcut Olup Olmadığına Göre  160
1. Kurucu (İhdasi) Nitelikte Kıymetli Evrak  160
2. İhbari (Açıklayıcı) Nitelikte Kıymetli Evrak  160
C. Tanzimlerine Sebep Olan Hukuki İşlemle İlgisine Göre  160
1. İlli Kıymetli Evrak  160
2. Mücerret Kıymetli Evrak  160
D. Devir Çeşitleri Bakımından Kıymetli Evrak  160
E. Nama Yazılı Kıymetli Evrak  161
1. Nama Yazılı Senetlerin Devri  161
2. Eksik Nama Yazılı Senetler  167
F. Hamile Yazılı Kıymetli Evrak  167
G. Emre Yazılı Kıymetli Evrak  167
1. İradi Emre Yazılı Senet  168
2. Kanun Gereği Emre Yazılı Senetler  168
3. Emre Yazılı Senetlerin Devri  168
İkinci Bölüm
GENEL OLARAK POLİÇE VE POLİÇENİN NİTELİKLERİ,
AÇIK POLİÇE KAVRAMI, GENEL OLARAK BONO VE BONONUN NİTELİKLERİ,
POLİÇE VE BONONUN DEVRİ, NAMA YAZILI SENET OLARAK BONONUN DEVRİ
IV. GENEL OLARAK POLİÇE VE POLİÇENİN NİTELİKLERİ  170
A. Poliçenin Hukuki ve Ekonomik Mahiyeti  170
B. Poliçenin Şekil Şartları  171
1. Senet Metninde “Poliçe” Kelimesinin Bulunması Gerekir  171
2. Senet Kayıtsız Şartsız Ödeme Emri İçermelidir  171
3. Senette Muhatap ve Lehtarın Belirtilmesi Şarttır  171
4. Senette Keşide Tarihi ve Yeri ile Keşidecinin İmzasının Mutlaka Bulunması Gerekir  172
5. Ödeme Yeri  172
V. AÇIK (BEYAZ) POLİÇE  172
VI. GENEL OLARAK BONO VE BONONUN NİTELİKLERİ  172
VII. POLİÇE VE BONONUN DEVRİ  175
VIII. NAMA YAZILI SENET OLARAK BONONUN DEVRİ  176
Üçüncü Bölüm
GENEL OLARAK CİRO VE ÖZELLİKLERİ, CİRONUN TÜRLERİ,
CİRO VE ALACAĞIN TEMLİKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
IX. GENEL OLARAK CİRO VE ÖZELLİKLERİ  178
A. Cironun Hukuki Mahiyeti  178
B. Ciroda Kişiler  179
C. Cironun Şekli  180
D. Ciroda Süre  181
E. Ciroya Konulamayacak Kayıt ve Şartlar  184
X. CİRONUN TÜRLERİ  184
A. Ciro Edenin Daha Önce Poliçe ya da Bono Borçlusu Olup Olmadığına Göre  184
B. Cirantanın Garanti Görevini Kaldıran Bir Kayda Yer Verilmiş Olup Olmamasına Göre  184
C. Şekil Bakımından Ciro  186
1. Tam Ciro  186
2. Beyaz Ciro  186
D. Yapılış Amacı Bakımından  189
1. Temlik Cirosu  189
2. Rehin Cirosu  190
a. Açık (Aleni) Rehin Cirosu  191
b. Gizli (Örtülü) Rehin Cirosu  192
3. Tahsil Cirosu  193
a. Açık Tahsil Cirosu  193
b. Gizli Tahsil Cirosu  194
Dördüncü Bölüm
YETKİLİ HAMİLİN BELİRLENMESİ VE KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI
HACİZ VE İFLAS YOLUNDA YETKİLİ HAMİL
XI. GENEL OLARAK YETKİLİ HAMİL  207
XII. KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI HACİZ VEYA İFLAS YOLUNDA YETKİLİ HAMİL  208
Beşinci Bölüm
GENEL OLARAK ÇEK VE ÖZELLİKLERİ, ÇEKTE KABUL YASAĞI,
ÇEKİN DEVRİ VE ÇEKTE CİRO TÜRLERİ
XIII. GENEL OLARAK ÇEK VE ÖZELLİKLERİ  210
XIV. ÇEKTE KABUL YASAĞI  211
XV. ÇEKİN DEVRİ  211
A. Nama Yazılı Çekin Devri  212
B. Hamile Yazılı Çekin Devri  214
C. Emre Yazılı Çekin Devri  216
XVI. CİRONUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞEKLİ  217
XVII. CİRO YAPABİLECEK KİŞİLER  217
XVIII. CİRONUN TÜRLERİ  220
A. Temlik Cirosu  225
B. Tahsil Cirosu  227
XIX. CİRONUN YAPILABİLECEĞİ SÜRE  227
XX. CİRONUN HÜKÜM VE SONUÇLARI  229
§. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNDAN DOĞAN ALACAĞIN DEVRİ  231
Doç. Dr. Mustafa ÜNLÜTEPE  231
I. GENEL BİLGİLER  231
A. Kavram ve Teminat İlişkisi  231
1. Banka Teminat Mektubu Kavramı  231
2. Banka Teminat Mektubu ile Kurulan Teminat İlişkisi  233
B. Hukuki Niteliği ve Özellikleri  238
1. Banka Teminat Mektubunun Hukuki Niteliği  238
2. Banka Teminat Mektubunun Özellikleri  241
II. BANKANIN ÖDEME BORCUNUN MUACCEL OLMASI VE MUHATABIN ÖDEME TALEP HAKKI  244
A. Bankanın Ödeme Borcunun Doğması ve Muaccel Olması  244
B. Muhatabın Ödeme Talep Hakkı  250
III. MUHATABIN TEMİNAT MEKTUBUNDAN DOĞAN ALACAĞINI DEVRETMESİ  256
A. Sözleşmenin Devrinden Ayrılması  256
B. Muhatabın Alacağını Devretmesi  259
1. Genel Olarak  259
2. Banka Teminat Mektubundan Doğmuş Bulunan Alacağın Devri  261
3. Banka Teminat Mektubundan Doğacak Olan Alacağın Devri  262
4. Alacağın Devri ve Ödeme Talep Etmek Hakkı  263
§. İPOTEKLİ TAŞINMAZLARDA ALACAĞIN TEMLİKİ  267
Av. Evren BAKLACI ÇAKIROĞLU  267
Birinci Bölüm
REHİN HAKKI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE REHİN TÜRLERİ,
GENEL OLARAK İPOTEK KAVRAM VE TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, ÇEŞİTLERİ VE GENEL PRENSİPLERİ
I. GİRİŞ  267
II. REHİN HAKKI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE REHİN TÜRLERİ  267
A. Rehin Hakkı  267
B. Rehin Hakkının Hukuki Niteliği ve Rehin Türleri  268
III. İPOTEK KAVRAM VE TANIMI İLE HUKUKİ NİTELİĞİ  268
A. İpotek Kavram ve Tanımı  268
B. İpoteğin Hukuki Niteliği  269
IV. İPOTEK ÇEŞİTLERİ VE GENEL PRENSİPLER  270
V. İPOTEK İŞLEMİNİN GENEL PRENSİPLERİ  272
A. Belirlilik Prensibi  272
1. Alacakta Belirlilik  272
2. Taşınmazda Belirlilik  272
B. Alenilik (Kamuya Açıklık) Prensibi  273
C. İpoteğin Tesisini Sağlayan Hukuki Kazanım Yolları  274
1. Taşınmaz Rehin Sözleşmesi  274
2. Ölüme Bağlı Tasarruf İşlemi  275
3. Tek taraflı Hukuki İşlem ile Tesis Edilecek Rehin Hakkı  275
4. Kanundan Doğan Rehin Hakkı  275
5. Mahkeme Kararı ile Rehin Hakkının Tesisi  276
D. Tescil  276
İkinci Bölüm
İPOTEKLİ ALACAĞIN TEMLİKİ TANIM VE KAPSAMI,
HUKUKİ NİTELİĞİ, KONUSU VE TEMLİK YASAKLARI,
İPOTEKLİ ALACAK TEMLİKİNİN TARAFLARI BAKIMINDAN
HÜKÜM VE SONUÇLARI İLE SONA ERME NEDENLERİ
VI. İPOTEKLİ ALACAĞIN TEMLİKİ TANIM VE KAPSAMI  277
A. Tanımı  277
B. Kapsamı  278
VII. İPOTEKLİ ALACAK TEMLİKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE TEMLİK YASAKLARI  278
A. İpotekli Alacağın Temliki Sözleşmeye Bağlı Bir İşlemdir  278
B. İpotekli Alacağın Temliki Şekle Bağlı Bir İşlemdir  279
C. İpotekli Temlikin Resmi Şekle Bağlı Olmayan Bir İşlemdir  279
VIII. İPOTEKLİ ALACAK TEMLİKİNİN KONUSU VE TEMLİK YASAKLARI  280
A. Konusu  280
B. Temlik Yasakları  281
IX. İPOTEKLİ ALACAK TEMLİKİNİN TARAFLARI BAKIMINDAN HÜKÜMLERİ  282
A. Temlik Eden Bakımından Alacağın Temlikinin Hükümleri  282
1. Temlik Edenin Bilgi ve Belgeleri Teslim Etme Yükümlülüğü  282
2. İpotekli Alacağı Temlik Edenin Garanti Yükümlülüğü  282
3. İpotekli Alacağı Temlik Edenin Borçlunun Ödeme Gücünden Sorumluluğu  284
B. Temellük Eden Bakımından İpotekli Alacağın Temlikinin Hükümleri  284
C. Borçlu Bakımından İpotekli Alacağın Temlikinin Hükümleri  285
1. İyi Niyetle Yapılacak İfanın Geçerliliği  285
2. Borçlunun Temellük Edene Karşı Öne Sürebileceği İtirazlar  286
3. Borçlunun Temellük Edene Karşı Öne Sürebileceği Def’iler  287
4. Takas  288
X. İPOTEKLİ TEMLİKİN SONUÇLARI VE SONA ERME NEDENLERİ  288
A. İpotekli Temlikin Sonuçları  288
B. İpotekli Alacağın Temlikinin Sona Erme Nedenleri  289
1. Terkin  289
2. Kamulaştırma  290
3. Alacağın Sona Ermesi  290
C. Mahkeme Kararı ile İpoteğin Sona Erdirilmesi  292
D. Sürenin Sona Ermesi  293
E. Taşınmazın Paraya Çevrilmesi Nedeni ile İpoteğin Sona Ermesi  293
Üçüncü Bölüm
İPOTEKLİ TAŞINMAZIN TEMLİKİ KAVRAM VE KAPSAMI, TARAFLARIN HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE İPOTEKLİ TAŞINMAZIN TEMLİKİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
XI. İPOTEKLİ TAŞINMAZIN TEMLİKİ KAVRAM VE KAPSAMI  294
A. Kavram  294
B. Kapsamı  294
XII. İPOTEKLİ TAŞINMAZIN TEMLİKİNDE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  295
A. Borçlunun İpotekli Taşınmaz Maliki Olması Halinde Hak ve Yükümlülükleri  295
B. Üçüncü Kişinin İpotekli Taşınmaz Maliki Olması Halinde Hak ve Yükümlülükleri  296
1. Yeni Malikin Borcu Yüklenme Hakkı  297
a. Borçlar Kanunu Çerçevesinde Borcun Yüklenimi  297
aa. İç Yüklenme İşlemi ve Hukuki Niteliği  298
bb. Borcun Dış Yüklenimi  299
b. Medeni Kanun Çerçevesinde Borcun Yüklenimi  301
aa. İç Yüklenme  302
bb. Dış Yüklenme  302
aaa. Alacaklının Borcun İç Yüklenimini Kabul Etmesi  303
bbb. Alacaklının Borcun İç Yüklenimini Reddetmesi  303
c. Borcun Yükleniminin Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun Kapsamında Farklılıkları  304
d. Hisseli İpotekli Taşınmazda Borcun Yüklenilmesi  306
e. İcra ve İflas Kanunu Çerçevesinde Borcun Yüklenimi  307
f. Yeni Malikin Rehinden Kurtarma Hakkı  308
g. Borcun Yüklenilmesinin Hüküm ve Sonuçları  309
2. Alacaklının Hak ve Yükümlülükleri  311
a. Alacaklının Borcun İfasını Talep Etme Hakkı  311
b. Alacaklının Açık Artırma Talep Hakkı  311
c. Açık Artırmanın Gerçekleşmesi  312
d. Alacaklının Muacceliyet İhbarında Bulunma Yükümlülüğü  314
XIII. İPOTEKLİ TAŞINMAZ TEMLİKİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI  315
SONUÇ  324
§. İNŞAAT HUKUKUNDA ALACAĞIN TEMLİKİ  327
Av. Evren BAKLACI ÇAKIROĞLU  327
Birinci Bölüm
ESER SÖZLEŞMESİ’NİN TANIMI UNSURLARI VE
SONA ERME NEDENLERİ
I. GİRİŞ  327
II. ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI  327
A. Tanımı  327
B. Unsurları  328
1. Sözleşmenin Esasına İlişkin Unsurlar  328
a. Bir Eser Meydana Getirme  328
b. Meydana Getirme (İmal)  328
c. Eser İçin Bir Ücret Vaadi  329
d. Taraflar Arasında Anlaşma  329
2. Sözleşmenin Şekline İlişkin Unsurlar  329
a. Adi Yazılı Şekil  329
b. İradi Şekil  330
c. Resmi Yazılı Şekil  330
III. SONA ERME NEDENLERİ  331
İkinci Bölüm
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NİN TANIMI VE UNSURLARI İLE
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ KAVRAMI,
HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞEKLİ
IV. İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NİN TANIMI, UNSURLARI TARAFLARI VE ŞEKLİ  332
A. Tanımı  332
B. Taraf Unsuru ve Yükümlülükleri  333
1. Müteahhit Bakımından Yükümlülükler  333
a. Bir Yapı Eseri Meydana Getirme Yükümlülüğü  334
b. Eseri Şahsen ya da Kendi Sorumluluğu Altındaki Kişilere Yaptırma Yükümlülüğü  334
c. Eser Yapmak İçin Gerekli Malzemeyi ve Araç– Gereci Tedarik Etme Yükümlülüğü  334
d. Müteahhidin Eseri Ayıpsız Tamamlama ve Teslim Etme Borcu  335
e. Müteahhidin İşini Özen ve Sadakat Kuralları İçerisinde Yerine Getirme Yükümlülüğü  335
2. İş Sahibi Bakımından Yükümlülükler  338
C. İnşaat Sözleşmesinin Şekil Unsuru  339
V. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞEKLİ  339
A. Genel Olarak Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  339
B. Hukuki Niteliği  341
C. Şekil Unsuru  341
1. Şekle Aykırılığın Öne Sürülemeyeceği Durumlar  341
a. Tarafların Edimlerinin Tamamını ya da Tamamına Yakınını Yerine Getirmiş Olmaları  344
b. Arsa Payının Müteahhide Devredilmiş Olması  344
c. Şekle Aykırılığa Kasten Sebep Olan ya da Aykırılığı Bilen Tarafın Bunu İleri Sürememesi  344
2. Sözleşmedeki Tadilatın Şekle Bağlılığı  345
3. Geçersiz Sözleşme’nin Hüküm ve Sonuçları  346
4. Geçersiz Sözleşmede Tarafların Talep Hakları  346
Üçüncü Bölüm
VI. İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİ KAVRAMI, ŞARTLARI, KAPSAMI VE TARAFLARI İLE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİ TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  347
A. Temlik Kavramı  347
B. Temlikin Şartları  347
1. Geçerli Sözleşme  347
2. Temlike Konu Alacak Hakkının Temlik Anında Mevcut Olması  349
3. Temlike Engel Bir Durumun Olmaması  350
C. Temlikin Kapsamı  351
D. Temlikin Tarafları  353
1. Yüklenici (Müteahhit)  353
2. İş Sahibi  353
3. Üçüncü Kişi  353
VII. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ALACAĞIN TEMLİKİ KAVRAMI, TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  354
A. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Alacağın Temliki  354
B. Hukuki Niteliği  355
Dördüncü Bölüm
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİNİN GENEL TASNİFİ,
GEÇERLİLİK ŞARTLARI VE ÇEŞİTLERİ İLE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE
ALACAĞIN TEMLİKİNİN ÇEŞİTLERİ VE TEMLİKİN FESİH HALİNDE VE
GENEL OLARAK HÜKÜM VE SONUÇLARI
VIII. İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİNİN GENEL TASNİFİ VE GEÇERLİLİK ŞARTLARI  360
A. Genel Tasnif  360
B. Temlikin Geçerlilik Şartları  360
1. Mevcut Bir Alacak Hakkı  360
2. Sözleşmenin Geçerli Olması  361
3. Devir Yasağının Olmaması  361
IX. İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİNİN ÇEŞİTLERİ  361
A. Müteahhidin “Para” Alacağına İlişkin Alacak Hakkını Temlik Etmesi  361
1. İş Sahibinin Ediminin “Para” Borcu Olması  361
2. Para Alacağının Üçüncü Kişiye Temliki  362
3. Paraya İlişkin Hakkının Temlikinin Hüküm ve Sonuçları  362
a. Müteahhidin Hak ve Yükümlülükleri  362
b. İş Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri  362
c. Üçüncü Kişinin Hak ve Yükümlülükleri  362
B. Müteahhidin İş Sahibinden Olan Farklı Edimleri 3. Kişiye Temliki  363
1. İş Sahibinin Ediminin Para ya da Arsa Payı Dışında Bir Borç Olması  363
2. Üçüncü Kişiye Temlik  363
C. İş Sahibinin Müteahhitten Olan Taşınır Hakka İlişkin Edimini Üçüncü Kişiye Temliki  364
D. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na Tabii İşlerde Alacağın Temliki  364
E. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Tabii İşlerde Alacağın Temliki  365
X. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDE ALACAĞIN TEMLİKİNİN ÇEŞİTLERİ  366
A. Müteahhidin Bağımsız Bölümleri Üçüncü Kişiye Temliki  366
1. Müteahhidin Alacağını Satış Vaadi ile Üçüncü Kişiye Temliki  366
a. Arsa Sahibinin Ediminin Bağımsız Bölümlere İlişkin Satış Vaadi Olması  366
b. Üçüncü Kişiye Temliki  370
2. Müteahhidin Alacağını Alacağın Temliki İşlemi ile Üçüncü Kişiye Temliki  373
3. Bağımsız Bölüm Alacak Hakkının Temlikinin Hüküm ve Sonuçları  374
a. Müteahhidin Hak ve Yükümlülükleri  374
b. Arsa Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri  374
c. Üçüncü Kişinin Hak ve Yükümlülükleri  374
B. Arsa Sahibinin Müteahhide Taahhüt Ettiği Bağımsız Bölümleri Üçüncü Şahıslar Adına Tescil Ettirmesi  378
1. Müteahhidin Talep ve Dava Hakkı  378
2. Müteahhidin Bu Hakkını Üçüncü Kişiye Temlik Etmesi Halinde Üçüncü Kişinin Talep Hakkı  379
C. Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Kişinin Temliki  379
D. Mülkiyetinin Devrinin İnşaatın Yapılma Aşamasına Göre Gerçekleşmesi Halinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Alacağın Temliki  381
1. Arsa Sahibinin Ediminin “İnşaatın Yapım Aşamasına Bağlı Olarak Müteahhide Devri” Borcu  381
2. Üçüncü Kişiye Temliki  382
3. Temlikin Geçerlilik Şartları  382
E. Müteahhidin Aynı Bölümü Birden Çok Kişiye Mükerrer Devri  382
XI. ARSA SAHİBİ İLE MÜTEAHHİDİN YAPMIŞ OLDUKLARI SÖZLEŞMENİN FESHİ HALİNDE 3. KİŞİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI  383
XII. İNŞAAT HUKUKU’NDA ALACAĞIN TEMLİKİNİN GENEL HÜKÜM VE SONUÇLARI  388
A. Müteahhit Bakımından Alacağın Temlikinin Hüküm ve Sonuçları  389
1. Müteahhidin Temlik ile Beraber Tüm Belge ve Bilgileri Teslim Etme Yükümlülüğü  389
2. Müteahhidin Temlik Edene Garanti Yükümlülüğü  390
B. İş/Arsa Sahibi Bakımından Alacağın Temlikinin Hüküm ve Sonuçları  392
1. Edimin İfasına İlişkin Hükümler  392
2. İş/Arsa Sahibinin Def’i ve İtirazları  394
C. Temlik Alan Bakımından Alacağın Devrinin Hüküm ve Sonuçları  396
1. Genel Olarak  396
2. İnşaattaki Ayıp ve Eksiklik Halinde Alıcının Talep Hakkı  397
§. ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE ALACAĞIN TEMLİKİ  399
Av. Tuğçe ÖZTÜRK ALMAÇ  399
I. GENEL OLARAK  399
II. TÜRK HUKUKUNDA BİRLEŞME KAVRAMI  400
A. Birleşme İle İlgili Kanuni Düzenlemeler  400
B. Birleşme Kavramının Tanımı  401
III. BİRLEŞME VE ALACAĞIN TEMLİKİ  406
A. Alacağın Temliki İle Bağlantılı Temel İlkeler  410
1. Malvarlıklarının Birleşmesi İlkesi  410
2. Tasfiyesiz İnfisah İlkesi  413
3. Külli Halefiyet İlkesi  415
a. Genel Olarak Külli Halefiyet İlkesi  415
b. Külli Halefiyet İlkesinin Kapsamı  417
aa. Ayni Haklar Açısından  417
bb. Sözleşmeler Açısından  419
cc. Fikri ve Sınai Haklar Açısından  419
dd. Devir Sınırlamaları Açısından  419
ee. Kar Payları Açısından  420
ff. Alacaklar ve Borçlar Açısından  420
B. Alacağın Temliki ve Birleşme Süreci  421
1. Birleşme Sözleşmesi  423
2. Birleşme Kararı  424
3. Tescil ve İlan  424
IV. HALEFİYET VE ALACAĞIN TEMLİKİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  426
A. Genel Olarak Halefiyet  426
1. Halefiyetin Hukuksal Niteliği  429
2. Halefiyet Çeşitleri  430
a. Dar Anlamda Halefiyet–Geniş Anlamda Halefiyet  431
b. Külli Halefiyet–Cüzi Halefiyet  432
3. Türk Hukukunda Halefiyetin (Kanuni Temlikin) Düzenlendiği Haller  433
4. Halefiyet ve Rücû Arasındaki İlişki  434
a. Hukuki Nitelik Bakımından  436
b. Taraflar Bakımından  436
c. Sonuçlar Bakımından  436
B. Genel Olarak Alacağın Temliki  437
1. Alacağın Kanuni ve Rızai Temliki  439
a. Garanti Sorumluluğu Açısından Kanuni Temlik ve Rızai Temlik  440
aa Alacağın Varlığından Sorumluluk  441
bb. Borçlunun Ödeme Kabiliyetine Yönelik Sorumluluk  442
C. Halefiyet ve Temlik Arasındaki Benzerlik ve Farklılıkların Değerlendirilmesi  442
1. Benzerlikler  442
2. Farklılıklar  443
D. Kanuni Temlik Hallerinin Halefiyet Açısından Değerlendirilmesi  445
1. Üçüncü Kişi Lehine Halefiyet  445
a. Rehinden Kurtarma Hakkı  446
b. Borçlunun İhbarı Üzerine Halefiyet  447
2. Borçtan Şahsen Sorumlu Olanlar Lehine Halefiyet  447
a. TBK m. 85 – Bölünemeyen Borç  447
b. TBK m.168– Müteselsil Borçluluk ve Alacaklılık Halinde Alacaklıya Halef Olma  448
c. TBK m.596– Kefilin Rücu Hakkı  450
d. TBK m. 509– Edinilen Hakların Vekalet Verene Geçişi  453
e. TMK m. 884– Borçtan Sorumlu Olmayan Malikin Hakkı  454
aa. Rehinden Kurtarma Hakkı ve TBK m. 127 ile TMK m. 884 Arasındaki İlişki  456
f. TTK m. 1472– Sigortacının Kanuni Halefiyeti  457
VI. BORÇLAR HUKUKUNDAKİ ALACAĞIN TEMLİKİ İLE ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE UYGULANAN KANUNİ İNTİKAL İLKESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  461
A. Genel Olarak  461
B. Değerlendirme  464
1. İradenin Açıklanma Biçimi Açısından  465
2. İntikalin Usulü Açısından  466
3. İntikalin Kapsamı Açısından  466
4. İntikalin Sonuçları Açısından  468
Üçüncü Kısım
§. KAMU İDARELERİNİN TARAF OLARAK YER ALDIĞI SÖZLEŞMELERDE ALACAĞIN TEMLİKİ  473
Nurdoğan ÜNAL  473
I. KAMU İDARELERİ VE TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELER  473
A. Kamu İdareleri Tanımı  473
B. Kamu İdarelerince Düzenlenen Sözleşmeler ve Hukuki Niteliği  473
C. Kamu İhalelerinde Tip Sözleşmeler  477
D. Kamu İdareleri Tarafından Düzenlenen Sözleşme Türleri  478
II. GENEL OLARAK ALACAĞIN TEMLİKİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLER  480
III. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNDE ALACAĞIN TEMLİKİ  482
A. Temlik ile İlgili Düzenlemeler  482
B. Kamu Sözleşmelerinde Temlike Konu Edilebilecek Alacaklar  485
C. Kamu Sözleşmelerinde Temlik Yasağının Sonuçları  491
D. İş Ortaklıklarında Alacağın Temliki  493
E. Temlik Edilen Alacağın Ödenebilmesi İçin Temlik Sözleşmesinin Noter Tasdikli Olması  495
F. Alacağın Temliki ile Sözleşmenin Devri Arasındaki Fark  496
G. Temlik Edilen Alacaklarda Vergi Borcu Sorgulaması  497
Kaynakça  503
Kavramlar Dizini  519
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021