Şirketler Hukuku Genel Esaslar Prof. Dr. Hasan Pulaşlı  - Kitap

Şirketler Hukuku Genel Esaslar

9. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
896
Barkod:
9786052646625
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
790,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bir kitabının her yeni baskısı, başta önce yazarına kendi görüşlerini değerlendirme ve hatalarını düzeltme ve öğreti ve yüksek yargı kararlarındaki gerekçe ve düşünceleri de hukuki çerçevede objektif olarak tekrar gözden geçirme ve değerlendirme bir fırsatını verir. Bu bağlamda, Şirketler Hukuku Genel Esaslar kitabının 9 baskısında tüm sayfaların ve açıklamaların, görüşler ve yüksek yargı kararlarının özenle tekrar gözden geçirildiğini ve özellikle kitabın bilimsel sistematiği yeniden kurulandığını belirtmek isterim. Bu nedenle, kitabın önceki baskısındaki bazı konulara ilişkin paragraflar (§) ile sayfa kenar numaralarında (N) değişiklikler olduğunu hatırlatmak isterim. Bu hususta diğer önemli bir ayrıntı da, Kanunda (TTK m. 461 ve 591 hükümlerinin üst başlıklarında) ve yargı kararlarında anonim ve limited şirketlerde bedelli sermaye artırımında paysahiplerinin kanundan doğan ve paya bağlı yeni alma hakkı (Bezugsrecht) ile ilk esas sözleşmede veya daha sonra genel kurul kararıyla esas sözleşme değişikliği yapılarak belirli bir paya veya pay grubuna tanınan "rüçhan hakkı" (Vorrecht) kavramları eş anlamlı kullanılmasının, bu hakların oluşumu, niteliği ve hukuki sonuçları bakımında tamamen farklı olduğundan hatalı olduğu, mehaz İsvBK'daki yasal düzenleme öğretideki görüşler incelenerek ortaya konulmuştur. Ayrıca, mehaz İsviçre hukukunda anonim şirketlere ilişkin değişiklik 19.6.2020 tarihinde Ulusal Mecliste kabul edilmesiyle, birçok kanun maddelerinde önemli değişiklikler olmuştur. Kitabın bu baskısında İsvBK'da yapılan değişikler de TTK'da ilgili konu ve maddelerde okuyucuların bilgisine sunulmuştur.
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
DOKUZUNCU BASKIYA ÖNSÖZ 
V
ÖNSÖZ 
VI
İÇİNDEKİLER 
VII
BİBLİYOGRAFYA 
LI
KISALTMALAR 
LXXXV
GİRİŞ
ŞİRKET DERNEK VAKIF KAVRAMLARI
§1. ORTAKLIK KAVRAMI VE DİĞER KURUMLAR
I. GENEL OLARAK TOPLULUKLAR 
3
II. ŞİRKET, DERNEK VE VAKIF KAVRAMLARI 
3
III. ŞİRKETLERİN TÜRLERİ 
6
A. ADÎ ŞİRKET – TİCARET ŞİRKETİ 
6
B. ŞAHIS ŞİRKETLERİ – SERMAYE ŞİRKETLERİ 
8
BİRİNCİ BÖLÜM
ADÎ ORTAKLIK
§ 2. ADÎ ORTAKLIĞIN KURULUŞU VE TÜRLERİ
I. GENEL OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
11
II. ADÎ ORTAKLIĞIN TANIMI VE UNSURLARI 
12
A. SÖZLEŞME 
13
1. Kural: Sözleşmenin Yazılı Olması Gerekmez 
13
2. İstisna: Şeklin Zorunlu Olduğu Haller 
14
a. İradî Şekil 
14
b. Resmî Şekil 
14
i. Taşınmaz Malın Mülkiyetinin Adi Şirkete Sermaye
Olarak Konulması 
14
ii. Motorlu Taşıt Araçlarının Mülkiyetinin Adi Ortaklığa
Sermaye Olarak Konulması 
16
iii. Sınai ve Mülkiyet Haklarının Sermaye Olarak
Konulması 
17
B. KİŞİ 
17
C. MÜŞTEREK AMAÇ 
18
D. SERMAYE 
19
1. Sermaye Olarak Konulabilecek Değerler 
19
2. Katılma Paylarının Nakdî Değerlerinin Tespiti 
20
3. Şekle İlişkin Usul 
20
E. MÜŞTEREK AMAÇ DOĞRULTUSUNDA BİRLİKTE ÇABA
SARF EDİLMESİ (AFFECTIO SOCIETATIS) 
23
III. ADÎ ŞİRKETİN KURULUŞU 
23
IV. İSVİÇRE HUKUKUNDA ADİ ORTAKLIK TASFİYE HÜKÜMLERİNİN
EVLİLİK DIŞI BİRLİKTE YAŞAMANIN SONA ERMESİNDE
UYGULANMASI 
24
§ 3. ADÎ ŞİRKETLERDE İÇ İLİŞKİLER
I. ORTAKLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
26
A. SERMAYE KOYMA YÜKÜMÜ 
26
B. ZARARA KATILMA YÜKÜMÜ 
28
1. Şirket Alacaklılarına Karşı Sorumluluk 
28
2. Zarara Katılmaya İlişkin Kurallar 
29
C. ŞİRKETİ YÖNETME YÜKÜMÜ 
29
D. REKABET YASAĞI 
30
E. ÖZEN GÖSTERME YÜKÜMÜ 
30
II. ORTAKLARIN HAKLARI 
31
A. KÂR PAYI İSTEME HAKKI 
31
B. ÜCRET, FAİZ, AVANS VE MASRAFLARI İSTEME HAKKI 
32
C. TASFİYE PAYINI İSTEME HAKKI 
32
D. İTİRAZ HAKKI 
32
E. DENETİM HAKKI 
32
III. ŞİRKETİN YÖNETİMİ 
33
IV. ORTAKLIK İŞLERİNİ İNCELEME 
34
V. ORTAKLIK SIFAT VE HAKLARININ DEVRİ 
34
§ 4. ADÎ ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER
I. GENEL OLARAK TEMSİL 
37
II. TEMSİLİN ÇEŞİTLERİ 
37
A. DOĞRUDAN TEMSİL 
37
B. DOLAYISIYLA TEMSİL 
38
C. YETKİSİZ TEMSİL 
38
III. TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI 
39
IV. ORTAKLIK MALLARI 
39
A. TÜRK HUKUKUNDA 
39
B. İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKUNDA 
40
§ 5. ADÎ ŞİRKETİN SONA ERMESİ
I. SONA ERME HALLERİ 
42
A. ORTAK AMACIN GERÇEKLEŞMESİ VEYA
GERÇEKLEŞMESİNİN İMKÂNSIZ DURUMA GELMESİ 
42
B. ORTAĞIN ÖLÜMÜ 
42
C. ORTAKLARDAN BİRİNİN TASFİYE PAYI HAKKINDA CEBRİ
İCRA UYGULANMASI, ORTAĞIN İFLÂSI VEYA
KISITLANMASI 
42
D. ORTAKLARIN OYBİRLİĞİ KARARIYLA 
43
E. SÜRENİN SON BULMASI 
43
F. BİR ORTAĞIN FESİH BİLDİRİMİNDE BULUNMASIYLA 
43
G. MAHKEME KARARI İLE FESİH 
44
II. SONA ERMENİN HÜKÜMLERİ 
45
III. TASFİYE 
45
IV. TASFİYENİN USULÜ 
47
V. ZAMANAŞIMI 
48
İKİNCİ BÖLÜM
TİCARET ŞİRKETLERİ HAKKINDA GENEL HÜKÜMLER
§ 6. GENEL HÜKÜMLER
I. GENEL HÜKÜM KAVRAMI 
51
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN TANIMI VE TÜRLERİ 
51
III. TÜZEL KİŞİLİK 
52
IV. TÜZEL KİŞİLİK KAZANMANIN SONUÇLARI 
53
A. BAĞIMSIZ MALVARLIĞI 
53
B. TİCARET UNVANI 
53
C. YERLEŞİM YERİ (MERKEZ) 
53
D. VATANDAŞLIK 
54
V. TİCARET ŞİRKETLERİNİN EHLİYETİ 
54
A. HAK EHLİYETİ 
54
B. İŞLEM EHLİYETİ 
56
1. İşlem Ehliyetinin Kazanılması 
56
2. Organ Kavramı ve Kapsamı 
56
VI. TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE 
58
A. SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK DEĞERLER 
58
B. SERMAYENİN TÜRÜ, TAAHHÜDÜ VE ÖDENMESİ 
59
1. Nakit ve Senetlerin Devri ve Ödenmesi 
59
2. Ayın Sermayenin Taahhüdü ve İlgili Sicillere Şerh Edilmesi 
61
a. Taşınmazların ve Sınai Mülkiyet Haklarının Taahhüt ve
İlgili Sicillere Şerh Edilmesi 
61
b. Taşınırların Güvenilir Kişiye Teslim Edilmesi 
63
3. Şahsî Emek–Fikir Sermayesi 
64
4. Ticari İşletme 
66
5. Elektronik Ortamlar, Alanlar, Adlar ve İşaretler 
66
C. İHTİYATÎ TEDBİR 
67
D. NAKDİ SERMAYE BORCUNUN ÖDENMEMESİ ŞİRKETİN
FAİZ VE TAZMİNAT TALEBİ 
67
VII. ZAMANAŞIMI 
67
VIII. UYGULANACAK MUHAKEME USULÜ 
68
§ 7. TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER
I. BİRLEŞME 
70
A. BİRLEŞMENİN TEMEL İLKELERİ 
70
1. Malvarlıklarının Birleşmesi 
70
2. Tasfiyenin Önlenmesi 
70
B. BİRLEŞME TÜRLERİ 
71
1. Devralma Şeklinde Birleşme 
71
2. Yeni Kuruluş Şeklinde Birleşme 
72
C. GEÇERLİ BİRLEŞMELER 
72
1. Genel Olarak 
72
2. Birleşme Kombinasyonları 
73
D. BİRLEŞMEDE ORTAKLIK PAYLARI VE HAKLARININ
KORUNMASI 
74
1. Genel Olarak 
74
2. Ortaklık Payının ve Haklarının Devamlılığı 
75
a. Devrolunan Şirketin Ortaklarına Devralan Şirkette Eşit
Değerde Paysahipliği Hakkı Verilmesi 
75
b. Malvarlığının Değerlendirilmesinde Önem Taşıyan Hususlar 
76
3. Devamlılık İlkesinin İstisnaları 
76
a. Denkleştirme Ödemesi 
76
b. Ayrılma Akçesi 
77
E. BİRLEŞME İŞLEMLERİ 
78
1. Birleşme Sözleşmesi 
78
2. Birleşme Sözleşmesinin İçeriği 
79
F. SERMAYE ARTIRIMI VE BİRLEŞEN
ŞİRKETLERİN BİLANÇOLARI 
82
1. Sermaye Artırımı 
82
2. Bilânçolar 
83
3. Birleşme Raporu 
84
4. Birleşmeye İlişkin Belgelerin İncelemeye Sunulması ve
Malvarlığındaki Değişiklikler 
85
G. BİRLEŞME KARARI 
87
1. Genel Olarak 
87
2. Birleşme Kararına İlişkin Nitelikli Nisaplar 
88
H. BİRLEŞMENİN KESİNLEŞMESİ 
90
İ. ALACAKLILARIN KORUNMASI 
91
1. Genel Olarak 
91
2. Alacaklılara Bildirim Yapılması 
92
3. Ortakların Şahsî Sorumluluğu 
93
J. İŞÇİLERİN KORUNMASI 
94
K. ÖZEL ŞARTLARDAKİ BİRLEŞMELER 
94
1. Malî Durumun İyileştirilmesine İlişkin Birleşmeler 
94
2. Mali Durumun Düzeltilmesi Amacını Gütmemesi Sebebiyle
Birleşmenin Caiz Olmadığı Haller 
97
L. TİCARÎ İŞLETMENİN BİR TİCARET ŞİRKETİYLE BİRLEŞMESİ 
98
M. SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KOLAYLAŞTIRILMIŞ
BİRLEŞMELER 
99
1. Uygulama Alanı 
99
2. Kolaylıklar 
100
N. BİRLEŞMEYE KATILAN ŞİRKETLERİN PAY DURUMLARI VE
DEĞİŞİM ORANI 
102
II. BÖLÜNME 
104
A. BÖLÜNME KAVRAMI VE MALVARLIĞININ GEÇİŞİNDE
TEMEL İLKE 
104
1. Kavram 
104
2. Bölünmede Hak ve Yükümlülüklerin “Tek İşlemle ve
Kendiliğinden” «uno actu et ipso iure» Geçişi 
105
B. BÖLÜNMENİN TÜRLERİ 
106
1. Tam Bölünme 
106
2. Kısmî Bölünme 
107
C. BÖLÜNMEDE TEHLİKE ARZ EDEN DURUMLAR 
110
D. BÖLÜNME OLANAKLARI 
111
1. Geçerli Olan Bölünmeler 
111
2. Geçerli Olmayan Bölünmeler 
112
E. BÖLÜNMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER 
112
1. Sermaye Değişiklikleri 
113
a. Sermayenin Azaltılması 
113
b. Sermaye Artırımı 
114
c. Yeni Kuruluş 
115
d. Ara Bilânço 
115
2. Bölünme İşlemleri 
115
a. Bölünme Sözleşmesi 
116
b. Bölünme Plânı 
116
3. Bölünme Sözleşmesinin veya Plânının Şekli 
116
4. Bölünme Sözleşmesi veya Plânını Hazırlamaya Yetkili Organ 
117
5. Bölünme Sözleşmesi veya Plânının İçeriği 
117
F. BÖLÜNMEDE TAHSİS DIŞI KALAN MALVARLIĞININ
HUKUKÎ DURUMU VE BORÇLARINDAN SORUMLULUK 
120
G. BÖLÜNME RAPORU 
121
1. Genel Olarak 
121
2. Raporun Zorunlu İçeriği 
121
H. BÖLÜNME BELGELERİNİN İNCELENMESİ 
122
İ. MALVARLIĞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ BİLGİLER 
123
J. BÖLÜNME KARARI 
124
K. HAK SAHİPLERİNİN KORUNMASI 
126
1. Ortaklık Paylarının ve Haklarının Korunması 
126
2. Paysahipliği Haklarının Devamı 
126
3. Özel Haller 
129
L. ŞİRKET ALACAKLILARININ KORUNMASI 
130
M. ÇALIŞANLARIN KORUNMASI 
131
N. BÖLÜNMENİN GEÇERLİLİK KAZANMASI 
133
1. Ticaret Siciline Tescil ve İlân 
133
2. Tapu Siciline Bildirim 
134
III. TÜR DEĞİŞTİRME 
134
A. GENEL OLARAK 
134
B. TÜR DEĞİŞTİRMENİN TEMEL UNSURLARI 
135
C. TÜR DEĞİŞTİRMENİN ÇEŞİTLERİ 
136
1. Yeni Kuruluş Yoluyla Tür Değiştirme 
136
2. Hukukî Kabuk Değiştirmek Suretiyle Tür Değiştirme 
136
D. GEÇERLİ OLAN TÜR DEĞİŞTİRMELER 
138
E. GEÇERLİ OLMAYAN TÜR DEĞİŞTİRMELER 
139
F. ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN TÜR DEĞİŞTİRMESİNE İLİŞKİN
ÖZEL DÜZENLEME 
139
G. TÜR DEĞİŞTİRME İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 
140
1. Yeni Türdeki Şirketin Kuruluşuna İlişkin Hükümlere Uyulması 
140
2. Ara Bilânço Hazırlanması 
141
3. Tür Değiştirme Plânı 
141
4. Tür Değiştirme Raporu 
141
5. Ortakların İnceleme Hakkı 
142
6. Tür Değiştirme Kararı 
142
7. Tescil ve İlan 
143
H. MENFAAT SAHİPLERİNİN KORUNMASI 
143
1. Ortakların Korunması 
143
2. Şirket Alacaklılarının Korunması 
144
3. Çalışanların Korunması 
144
İ. TÜR DEĞİŞTİRMENİN SONUÇLARI 
145
J. ORTAK HÜKÜMLER 
146
1. Ortaklık Payının ve Hakkının İncelenmesi 
146
2. Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmenin İptali 
147
3. Birleşme, Bölünme Ve Tür Değiştirmeye İlişkin İşlemdeki
Eksikliğin Sonuçları 
148
4. Sorumluluk 
148
IV. ŞİRKETLERDE YAPI DEĞİŞİKLİĞİNDE SİCİLLER ARASI
İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN İŞLEMLER 
149
A. TEBLİĞİN AMACI 
149
B. MÜDÜRLERİN VE İLGİLİ SİCİLLERİ TUTAN KURUMLARIN
BİLDİRİM YÜKÜMLÜKLERİ 
150
C. BİLDİRİLECEK HUSUSLAR VE BİLDİRİM ŞEKLİ 
151
D. BİLDİRİM ÜZERİNE SİCİLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER 
152
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞİRKETLER TOPLULUĞU
§ 8. ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU
I. İŞLETMELER VEYA ŞİRKETLER ARASINDAKİ MERKEZÎ
YOĞUNLAŞMA VE BUNLARIN UYGULAMAYA YANSIMASI 
155
A. GENEL OLARAK 
155
B. İŞLETMELER ARASI MERKEZÎ YOĞUNLAŞMA OLGUSU 
155
II. ŞİRKETLER TOPLULUĞU 
157
A. KAVRAM 
157
B. ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLE HOLDİNG ŞİRKET
ARASINDAKİ FARKLILIKLAR 
157
III. ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLİŞKİSİNDEKİ
BELİRLEYİCİ UNSURLAR 
158
A. KONTROL 
159
B. TİCARET ŞİRKETİ 
159
IV. İSTİSNAİ HALLER 
160
V. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNUN TÜRLERİ 
161
A. FİİLÎ ŞİRKETLER TOPLULUĞU 
161
1. Hâkimiyet ve Kontrol İlişkisinin Kesin Olduğu Hal 
161
2. Hâkimiyet İlişkinin Nispî Olduğu Hal 
162
3. Dolaylı Hâkimiyet 
163
B. SÖZLEŞMEYE DAYALI ŞİRKETLER TOPLULUĞU 
163
VI. KARŞILIKLI KATILMALAR 
165
A. BASİT KARŞILIKLI İŞTİRAKLER 
165
B. NİTELİKLİ KARŞILIKLI İŞTİRAKLER 
166
C. KARŞILIKLI İŞTİRAKLERE BAĞLANAN SONUÇLAR 
167
1. Kısıtlamaya Tabi Olacak Şirket 
168
2. İştirak Durumunun Tespiti 
168
3. İştirak Oranlarının Hesaplanması 
169
4. Oy Haklarının Hesaplanması 
172
D. BİLDİRİM, TESCİL VE İLÂN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
173
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KOLLEKTİF ŞİRKET
§ 9. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TANIMI VE KURULUŞU
I. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 
177
A. TİCARİ İŞLETME 
177
B. TİCARET UNVANI 
177
C. KİŞİ UNSURU 
178
D. SORUMLULUK 
179
1. Sınırsız 
179
2. İkinci Derecede 
179
3. Müteselsil 
179
E. TÜZEL KİŞİLİK 
180
II. KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU 
180
A. ŞİRKET SÖZLEŞMESİ 
180
1. Şekli 
180
2. Zorunlu Kayıtlar 
180
B. TESCİL VE İLÂN 
181
III. KURULUŞ İŞLEMLERİNDEKİ EKSİKLİKLER 
182
IV. ŞİRKETİN EHLİYETİ 
183
§ 10. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONE ERMESİ VE TASFİYESİ
I. TASFİYENİN ŞİRKET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
185
A. HAK EHLİYETİNE ETKİSİ 
185
B. ŞİRKETİN TEMSİLİNDEKİ DEĞİŞİKLİK 
185
II. TASFİYENİN ORTAKLARARASI İLİŞKİLERE ETKİSİ 
186
III. SONA ERME HALLERİ 
186
A. FESİH SEBEPLERİ 
186
1. Ortaklar Kararı ile Fesih 
186
2. Bir Ortağın Feshi İhbar Etmesi 
187
3. Mahkeme Kararıyla Fesih 
187
a. Haklı Sebeplerle Bir Ortağın Fesih Talebinde Bulunması 
187
b. Ortağın Kişisel Alacaklısının Talebi 
188
d. Ortağın Sermaye Borcunu Ödememesi 
189
B. SONA ERME 
189
1. Şirketin İflâsı 
190
2. Şirket Sermayesinin 2/3’ünün Kaybedilmesi 
190
3. Şirketin Başka Bir Şirketle Birleşmesi 
190
4. Ortaklardan Birinin İflası 
190
5. Sürenin Dolması 
190
6. Şirket Amacının Elde Edilmesi veya Edilmesinin
İmkânsız Olması 
191
7. Bir Ortağın Ölümü veya Kısıtlanması 
191
C. İSTİSNALAR 
191
IV. SONA ERMENİN SONUÇLARI 
192
A. TESCİL VE İLÂN 
192
B. ORTAKLARIN TEMSİL VE YÖNETİM YETKİSİNİN ERMESİ 
192
C. SONA ERMENİN ŞİRKETİN EHLİYETİNE ETKİSİ 
193
D. ORTAKLARIN BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU OLMALARI 
193
V. ŞİRKETİN TASFİYESİ 
193
VI. TASFİYE MEMURLARI 
193
A. SEÇİM VE ATAMA 
193
B. TASFİYE MEMURUNUN TESCİL VE İLÂNI 
194
C. GÖREVDEN ALMA 
194
1. Tasfiye Memurunun Ortak Olması Halinde 
194
a. Sona Ermeden Önce Atanma halinde 
194
b. Sona Ermeden Sonra Atanma Halinde 
194
2. Tasfiye Memurunun Üçüncü Kişi Olması Halinde 
194
3. Mahkemece Atanma Halinde 
195
D. TASFİYE MEMURUNUN İŞLEM BİÇİMİNE İLİŞKİN
HÜKÜMLER, DEVİR YASAĞI VE VEKİL ETME 
195
E. TEMSİL YETKİSİ 
195
F. TEMSİL YETKİSİNİN GENİŞLETİP DARALTILMASI 
196
G. ÜCRETİ 
196
H. SORUMLULUĞU 
196
İ. TASFİYE MEMURLARININ GÖREVLERİ 
196
BEŞİNCİ BÖLÜM
KOMANDİT ŞİRKETLER
§ 11. ADÎ KOMANDİT ŞİRKET
I. ADÎ KOMANDİT ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 
201
A. TİCARİ İŞLETME 
201
B. TİCARET UNVANI 
201
C. ORTAKLARIN TÜRLERİ 
202
1. Komandite Ortaklar 
202
2. Komanditer Ortaklar 
202
D. SERMAYE 
202
E. TÜZEL KİŞİLİK 
203
II. ADÎ KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU 
203
A. ŞİRKET SÖZLEŞMESİ VE İÇERİĞİ 
203
1. Kişi Unsuru 
204
2. Şirket Türü 
204
3. Şirketin Ticaret Unvanı ve Merkezi 
205
4. Şirketin Konusu 
205
5. Sermaye 
205
6. Temsil 
206
B. İMZALARIN ONAYLANMASI 
206
C. TESCİL VE İLÂN 
206
III. KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLARARASI İLİŞKİLER 
206
A. İÇ İLİŞKİ 
206
1. Ortakların Kişisel Nitelikteki Hakları ve Borçları 
206
a. Yönetim Hakkı 
207
b. Denetim Hakkı 
208
i. Olağan Denetim Hakkı 
208
ii. Olağanüstü Denetim Hakkı 
208
c. Denetim Hakkının Sınırlandırılması 
208
d. Rekabet Yasağı 
209
2. Ortakların Mali Nitelikteki Hakları ve Borçları 
209
a. Sermaye Koyma Borcu 
209
b. Kâr ve Zarara Katılma 
209
c. Tasfiye ve Ayrılma Payı 
210
B. DIŞ İLİŞKİ (TEMSİL) 
210
C. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 
211
1. Komandite Ortağın Sorumluluğu 
211
2. Komanditer Ortağın Sorumluluğu 
211
a. Genel Olarak 
211
b. Komanditer Ortağın Sınırsız Sorumlu Olduğu Haller 
212
i. Komanditer Ortağın Adının Şirket Unvanına Girmesi 
212
ii. Ortaklık Adına İşlemlere Girişme 
212
iii. Komanditerin Şirketin Sicile Tescilinden Önce
İşlemler Yapması 
213
IV. ORTAKLAR ARASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 
213
A. KOMANDİTER ORTAĞIN ŞİRKETTEN AYRILMASI 
213
B. KOMANDİTER ORTAĞIN ÖLÜMÜ VEYA KISITLANMASI 
214
C. TÜZEL KİŞİ KOMANDİTERİN SONA ERMESİ 
214
D. KOMANDİTE ORTAĞIN ŞİRKETTEN ÇIKMASI VE
ÇIKARILMASI 
215
V. SONA ERME VE TASFİYE 
216
A. GENEL OLARAK 
216
B. KOMANDİT ŞİRKETE ÖZGÜ SONA ERME SEBEPLERİ 
216
C. TASFİYE 
216
D. TÜR DEĞİŞTİRME 
217
§ 12. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET
I. TANIM VE HUKUKİ YAPISI 
218
II. KURULUŞ İŞLEMLERİNDEKİ SAFHALAR 
219
A. ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENMESİ, İMZASI VE
İMZALARIN NOTERCE ONANMASI 
219
B. TESCİL VE İLÂN 
220
III. PAYLI KOMANDİT ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ 
221
A. YÖNETİCİLERİN SEÇİMİ VE ATANMASI 
221
B. YÖNETİCİLERİN AZLİ 
222
C. GENEL KURUL 
222
IV. REKABET YASAĞI 
223
V. DENETÇİLER 
223
VI. ORTAKLAR ARASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 
223
VII. SONA ERME VE TASFİYE 
224
ALTINCI BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLER HUKUKUNA GİRİŞ
§ 13. TÜZEL KİŞİLİĞE GİDEN YOL VE ÖN ŞİRKET
I. TİCARET ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ SÜRECİNE İLİŞKİN
SAFHALAR VE HUKUKİ OLUŞUMLAR 
227
II. TÜRK VE YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE ÖN ŞİRKET 
229
A. TÜRK HUKUKUNDA 
229
B. İSVİÇRE HUKUKUNDA 
230
C. ALMAN HUKUKUNDA 
231
III. ÖN ŞİRKETİN OLUŞMADIĞI HALLER 
232
IV. ÖN ŞİRKETİN SÜRESİ 
233
V. ÖN ŞİRKETTE SORUMLULUK 
234
§ 14. ANONİM ŞİRKETİN TEMEL İLKELERİ
I. TEK BORÇ İLKESİ 
235
II. ÇOĞUNLUK İLKESİ 
236
III. HAKLARDAN SERMAYEYE KATILMA ORANINA GÖRE
YARARLANMA İLKESİ 
237
IV. MALVARLIĞININ KORUNMASI İLKESİ 
238
V. DEVLETİN İLGİLENMESİ İLKESİ 
239
VI. KAMUYU AYDINLATMA İLKESİ 
240
A. GENEL OLARAK 
240
B. SERMAYE PİYASASI KANUNU SİSTEMİNDE
KAMUYU AYDINLATMA 
241
VII. DIŞARIDAN DENETLEME İLKESİ 
241
VIII. YABANCI BİR MALVARLIĞINI İŞLETME İLKESİ 
242
IX. EŞİT İŞLEM KURALI 
243
X. EMREDİCİ HÜKÜMLER 
245
A. EMREDİCİ HÜKÜM KAVRAMI VE ANLAMI 
245
B. EMREDİCİ HÜKÜMLERİN DÜZENLENDİĞİ 340. MADDENİN
KAYNAĞI VE KAYNAĞINDAN FARKLILIĞI 
246
C. EMREDİCİ DÜZENLEMELER VE SAPABİLME OLANAĞI 
247
D. EMREDİCİ HÜKÜMLERE AYKIRILIĞIN SONUÇLARI 
249
§ 15. ANONİM ŞİRKETİN ÇEŞİTLİ
AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI
I. ORTAK SAYISI AÇISINDAN 
254
A. TİPİK (ÇOK ORTAKLI) ANONİM ŞİRKETLER 
254
B. ATİPİK (TEK KİŞİLİK) ANONİM ŞİRKETLER 
255
II. SERMAYE SİSTEMİ AÇISINDAN 
256
A. ESAS SERMAYELİ ŞİRKETLER 
256
B. KAYITLI SERMAYELİ ŞİRKETLER 
256
C. DEĞİŞKEN SERMAYELİ ŞİRKETLER 
256
III. HALKA AÇIK OLUP OLMAMA AÇISINDAN 
257
A. KAPALI TİP ANONİM ŞİRKET 
257
B. HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKET 
257
1. Kavram 
257
2. Halka Açıklık Statüsünün Kazanılma Şekilleri 
258
a. Halka Açılma Yoluyla 
258
b. Halka Açık Sayılma 
259
3. Halka Açık Anonim Şirketlerde Paysahiplerinin Niteliği 
259
IV. ÖLÇEKLERİ AÇISINDAN 
259
A. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ ANONİM ŞİRKET 
259
B. BÜYÜK ÖLÇEKLİ ANONİM ŞİRKETLER 
260
V. MESLEK ŞİRKETİ OLARAK ANONİM ŞİRKETLER 
260
A. YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE 
260
B. TÜRK HUKUKUNDA 
261
§ 16. ANONİM ŞİRKETİN TANIMI, KURULUŞU
VE KURULUŞTAN DOĞAN SORUMLULUK
I. TANIM 
262
II. UNSURLAR 
262
A. UNVAN 
262
B. SERMAYE VE PAYLAR 
263
1. Sermaye Sistemleri 
263
a. Esas Sermaye Sistemi 
263
b. Kayıtlı Sermaye Sistemi 
265
2. Sermayenin Paylara Bölünmüş Olması 
267
C. ŞİRKETİN MALVARLIĞIYLA SORUMLU OLMASI 
267
D. ORTAKLARIN SINIRLI SORUMLU OLMASI 
268
E. KONU VE AMAÇ 
268
F. TÜZEL KİŞİLİK 
269
III. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU VE KURULUŞ TÜRLERİ 
270
A. ANİ KURULUŞ 
270
B. PAYLARIN HALKA ARZI TAAHHÜT EDİLEREK KURULUŞ 
271
1. Hükmün Konuluş Amacı 
272
2. Halka Arz Edilecek payların Oranı 
272
3. Halka Arz 
273
a. Halka Arz Edilecek Payların Tamamının Tüm Kurucular
Tarafından Taahhüt Edilmesi 
273
b. Halka Arz Edilecek Payların Bir Bölümünün Bir Kısım
Paysahipleri Tarafından Taahhüt Edilmesi 
274
4. Halka Arzın Süresi 
274
5. Sorumluluk 
274
IV. KURUCULAR 
275
A. KURUCULARIN TANIMI 
275
B. KURUCU SAYISI 
275
C. KURUCULARIN NİTELİĞİ 
276
V. KURULUŞ BELGELERİ 
277
VI. KURULUŞ İŞLEMLERİ 
278
A. ESAS SÖZLEŞME 
278
1. Şekil ve Niteliği 
278
2. Asgari İçeriği 
280
B. ESAS SÖZLEŞMEYE YAZILABİLECEK DİĞER HUSUSLAR 
285
C. PAY BEDELERİNİN ÖDENMESİ 
285
D. (GEREKİYORSA) BAKANLIK İZNİ 
286
E. BAKANLIĞIN DÜZENLEME VE DENETLEME YETKİSİ 
287
F. ESAS SÖZLEŞMENİN TESCİL VE İLÂNI 
288
1. Tescilin Süresi 
288
2. Tescili Talep Edebilecek Kişiler ve İlanın İçeriği 
289
3. Sicil Müdürünün Yetki ve Görevi 
290
4. Sicil Müdürünün Kararına Karşı İtiraz 
290
G. TESCİLİN ETKİLERİ 
290
VII. KURULUŞTAKİ EKSİKLİKLER VE HUKUKÎ SONUÇLARI 
291
A. SİCİLİN SAĞLIĞA KAVUŞTURMA İLKESİ 
292
B. ŞİRKETİN KANUNA AYKIRI KURULUŞU NEDENİYLE
FESHİNİN DAVA EDİLMESİ 
292
1. Dava Şartları 
292
2. Süre 
293
3. Dava Açmaya Yetkili Olanlar 
293
4. Mahkemenin Yetkisi 
293
5. Mahkeme Kararının Etkisi 
294
VIII. ŞİRKETİN TESCİLDEN ÖNCE KENDİ ADINA YAPILAN
İŞLEMLERİ DEVRALMASI 
295
A. SÜRE 
295
B. YETKİLİ ORGAN 
295
IX. KURULUŞTAN DOĞAN SORUMLULUKLA İLGİLİ
ORTAK HÜKÜMLER 
296
A. KURULUŞTAN ÖNCEKİ İŞLEMLER 
296
B. TESCİL ÖNCESİ İŞLEMLERİN HUKUKÎ DURUMU 
297
C. İŞLEM YAPANLAR VE TAAHHÜTLERE GİRİŞENLER 
297
X. KANUNA KARŞI HİLE (KURULUŞTAN SONRA DEVRALMA) 
298
A. DÜZENLEMENİN AMACI 
298
B. UYGULANMA ŞARTLARI 
299
C. GEÇERLİLİK ŞARTLARI 
300
D. YAPILAN İŞLEMLERİN HUKUKÎ DURUMU 
301
E. AKTİF DAVA EHLİYETİNE SAHİP OLANLAR VE DAVA
AÇMA SÜRESİ 
302
XI. KURULUŞUNDAN DOĞAN SORUMLULUK 
302
A. SORUMLU OLANLAR 
302
B. SORUMLULUK SEBEPLERİ 
303
C. YAPTIRIM VE DAVACILAR 
303
D. ZAMANAŞIMI SÜRESİ 
303
§ 17. ANONİM ŞİRKET İLE PAYSAHİPLERİ
ARASINDAKİ BORÇ İLİŞKİSİ
I. PAYSAHİPLERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASI 
305
II. BORÇLANMA YASAĞINA AYKIRI DAVRANMANIN YAPTIRIMI 
306
YEDİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETİN ORGANİZASYONU
§ 18. ANONİM ŞİRKETİN ORGANSAL YAPISI VE İŞLEYİŞİ
I. ORGANSAL DÜZEN 
311
II. ORGANLAR ARASI YETKİ BÖLÜŞÜMÜ 
311
III. GENEL KURUL 
312
A. TANIM 
312
B. NİTELİK 
312
C. DEVREDİLEMEYEN YETKİLER 
313
D. YETKİLERİN SINIRI 
315
1. Üçüncü Kişilerin Hakları 
315
2. Diğer Organların veya Kişilerin Münhasır Yetkileri 
315
3. Azınlık Hakları ve Bireysel Haklar 
315
4. İmtiyazlı Paylar 
315
IV. GENEL KURULUN TÜRLERİ 
316
A. OLAĞAN GENEL KURUL 
316
B. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 
317
V. TEK KİŞİ ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL VE
BUNA İLİŞKİN SORUNLAR 
318
A. ÇAĞRININ ŞEKLİ 
318
B. TOPLANTI BAŞKANI SEÇİMİ VE TOPLANTI TUTANAĞININ
İÇERİĞİ 
318
C. ANONİM ŞİRKETİN PAYSAHİBİ YAPISINA GÖRE BAZI
İŞLEMLERİN YAPILIP YAPILMAMASI SORUNLARI 
319
1. Tek Kişi Anonim Şirket Genel Kurulunda Tüm Payların Temsil
Edilmesi 
320
2. Tek Kişi Anonim Şirkette İbra Kararı Alınıp Alınmaması Sorunu 
321
VI. ELEKTRONİK ORTAMDA GENEL KURUL 
323
VII. GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI 
325
A. ÇAĞRIYA YETKİLİ OLANLAR 
325
1. Yönetim Kurulu 
325
2. Azınlık Paysahipleri 
325
3. Tek Bir Paya Sahip Paysahibi 
325
4. Tasfiye Memurları 
326
5. Kayyım 
326
6. Genel Kurul 
326
B. ÇAĞRININ ŞEKLİ VE DİĞER ŞARTLAR 
326
1. Çağrılı Genel Kurul Toplantısına İlişkin İşlemler 
326
a. Çağrının Şekli ve Usulü 
326
b. İlânın İçeriği 
327
c. Paysahiplerinin İncelemesine Sunulacak Belgeler 
328
2. Çağrısız Genel Kurul Toplantısı 
328
C. GÜNDEM VE GÜNDEME BAĞLILIK İLKESİ 
329
D. GÜNDEME BAĞLILIK İLKESİNİN İSTİSNALARI 
330
1. Haklı Sebeplerin Varlığında Yönetim Kurulu Üyelerinin
Görevden Alınması 
330
2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevden Alınması ve Yenilerinin
Seçiminin Yılsonu Tablolarının Müzakeresi İle İlgili Sayılması 
331
3. Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi 
331
4. Paysahiplerinin Özel Denetim İstemesi 
332
5. Bir Paysahibine Genel Kurul Dışında Bilgi Verilmesi
Durumunda, Talep Halinde Diğer Paysahiplerine Bilgi Verilmesi 
332
6. Sermayenin Yetersiz Kalması Durumunda Gündemde Olmasa Bile
Genel Kurulda Görüşülmesi 
332
E. BAKANLIĞIN YÖNETMELİĞİNE GÖRE TOPLANTININ
YAPILAMAMA HALLERİ 
333
F. TOPLANTININ ERLENMESİ HALLERİ 
333
VIII. GENEL KURULA KATILACAK KİŞİLER 
334
IX. OY HAKKININ KULLANILMASI 
336
A. PAYSAHİBİNİN OY HAKKINI BİZZAT KULLANMASI 
336
B. TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA OY KULLANILMASI 
336
1. Bireysel Temsil 
337
a. Bireysel Temsilci 
338
b. Tevdi Eden Temsilcisi 
342
X. KARAR ALINMASI 
344
A. TOPLANTI NİSAPLARI 
344
1. Adî Toplantı Nisabı 
344
2. Özel Toplantı Nisapları 
345
a. Genel Nitelikteki Esas Sözleşme Değişikliğinde Toplantı ve
Karar Nisapları 
345
b. Sermayenin En Az %75’inin Olumlu Oylarıyla Karar
Alınmasını Gerektiren Esas Sözleşme Değişiklikleri; 
346
c. Payları Borsada İşlem Gören Anonim Şirketlerde 
347
3. Karar Nisapları 
347
4. Esas Sözleşme Değişikliğinde Özel Nitelikteki Toplantı ve
Karar Nisapları 
348
a. Sermayenin %100’ünün Toplantıda Hazır Bulunması ve
Oybirliği ile Karar Alınmasını Gerektiren Esas Sözleşme
Değişiklikleri. 
348
b. Tasfiyeden Dönülmesine İlişkin Özel Nisap 
348
c. Haklı Sebeplerin Varlığında Ortakların Yeni Pay Alma
Haklarının Sınırlandırılması veya Tamamen Kaldırılmasında 
348
d. Ticaret Şirketlerinde Yapısal Değişikliklerde 
348
5. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu 
348
B. USULE İLİŞKİN İŞLEMLER 
350
1. Toplantı Tutanağı 
350
2. Tutanağa Eklenecek Belgeler 
351
3. Tutanağın Ticaret Siciline Tescil ve İlanı 
351
XI. GENEL KURUL KARARLARININ SAKATLIĞI 
352
A. YOKLUK VE BUTLAN 
352
1. Yokluk Kavramı ve Halleri 
352
2. Butlan Kavramı ve Halleri 
353
B. TÜRK TİCARET KANUNU’NDAKİ BUTLAN HALLERİ 
354
1. Vazgeçilmez ve Bertaraf Edilemez Paysahipliği Haklarının
İhlâline İlişkin Butlan Sebepleri 
356
a. Genel Kurula Katılma Hakkının Sınırlandırılması veya
Kaldırılması 
356
b. Oy Kullanma ve İptal Davası Açma Hakkının
Sınırlandırılması veya Kaldırılması 
357
c. Bilgi Alma ve Denetleme Hakkının Sınırlandırılması
veya Kaldırılması 
357
2. Anonim Şirketin Temel Yapısını Bozan Kararlar 
358
a. Kavram 
358
b. Kapsamı 
359
3. Sermayenin Korunması Hükümlerine Aykırılık 
359
4. Şeklî Eksiklik Nedeniyle Hükümsüzlük 
359
5. Hükümsüzlüğün İleri Sürülmesi 
360
C. İPTAL 
361
1. Genel İptal Sebepleri 
362
a. Kanuna Aykırı Kararlar 
362
b. Esas Sözleşme Hükümlerine Aykırı Kararlar 
363
c. Dürüstlük Kurallarına Aykırı Kararlar 
363
2. Özel İptal Sebepleri 
364
a. Tevdi Eden Temsilcinin Bildirimde Bulunmaması 
364
b. Toplantı Başkanının Tevdi Eden Temsilcisinin
Bildirimini Genel Kurulda Bir Paysahibinin Talebine
Rağmen Açıklamaması 
365
c. Genel Kurula Murahhas Üyelerden Hiçbirinin veya Bir
Yönetim Kurulu Üyesinin Katılmamış Olması 
365
d. Genel Kurula Denetçinin Katılmamış Olması 
365
XII. İPTAL DAVASINDA TARAFLAR 
366
A. DAVACILAR 
366
1. Pay Sahipleri 
366
a. Toplantıya Katılan Pay Sahipleri 
366
b. Toplantıya Katılmayan Pay Sahipleri 
367
i. Davetin Usulsüz Yapılmış Olması 
367
ii. Gündemin Gereği Gibi İlân Edilmemiş Olması 
368
iii. Yetkisiz Kişilerin Genel Kurula Katılması 
368
iv. Müktesep ve Vazgeçilmez Hakların İhlâli 
368
c. Davacı Sıfatı Bakımından Özel Haller 
369
i. Dava Açılmasından Sonra Payın Devri Halinde 
369
ii. Pay Sahibinin Şirketten Iskatı Halinde 
370
iii. Pay Senedi Üzerinde İntifa Hakkı Tesis Edilmiş
Olması Halinde 
371
d. Pay Senetleri Üzerinde Sınırlı Bir Aynî Hak ve Kişisel Bir
Hakkın Bulunması Halinde 
371
e. Pay Üzerinde Hapis Hakkı Bulunması Halinde 
371
f. Pay Senedi Üzerinde Elbirliği Mülkiyeti veya Paylı Mülkiyet
Hakkı Bulunması Halinde 
373
2. Yönetim Kurulu 
373
3. Yönetim Kurulu Üyeleri 
373
4. Sermaye Piyasası Kurulu 
374
B. DAVALI VE YETKİLİ MAHKEME 
374
C. DAVANIN İLÂN EDİLMESİ 
375
XIII. KÖTÜNİYETLE DAVA AÇILMASI HALİNDE SORUMLULUK 
375
§19. YÖNETİM KURULU
I. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN NİTELİLERİ 
376
A. ÜYELİĞE SEÇİLME KOŞULLARI 
376
1. Gerçek Kişiler Bakımından 
376
a. Tam Ehliyetli Olmak 
376
b. Seçilme Engellerinin Olmaması 
377
2. Tüzel Kişiler Bakımından 
377
a. Tüzel Kişi Adına Sicile Tescil ve İlân Edilecek Gerçek
Kişinin Seçimi 
377
b. Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulunda Bir Gerçek Kişi İle
Temsil Edilmesi 
378
B. TESCİL VE İLÂN 
378
II. ÜYE SAYISI VE GÖREV SÜRESİ 
379
III. ÜYELİK SIFATININ KAZANILMA ŞEKİLLERİ 
381
A. KURAL: GENEL KURULCA SEÇİM 
381
B. DİĞER YÖNTEMLER 
382
1. Esas Sözleşme ile Atama 
382
2. Yönetim Kurulunca Geçici Üye Seçimi (Kooptation) 
382
3. Kamu Tüzel Kişilerinin Üye Seçmesi 
383
4. Sermaye Piyasası Kurulunca Atama 
383
IV. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ SIFATININ KAYBEDİLMESİ 
384
A. KENDİLİĞİNDEN SONA ERME 
384
B. İSTİFA 
384
C. GÖREVDEN ALMA (AZİL) 
386
D. GÖREVDEN AYRILMANIN SİCİLE BİLDİRİLMESİ 
387
V. YÖNETİM KURULUNDA TEMSİL EDİLME İMKÂNLARI 
387
A. «BELİRLİ PAY GRUPLARI» 
388
B. ÖZELLİK VE NİTELİKLERİYLE BELİRLİ GRUP
OLUŞTURAN PAYSAHİPLERİ 
390
C. AZINLIK 
391
D. YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN BELİRLİ PAYSAHİPLERİ
ARASINDAN SEÇİLMESİ VEYA ADAY ÖNERME HAKKI 
392
VI. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 
394
A. GENEL OLARAK 
394
B. DEVİR VE FERAGAT EDİLEMEZ, ALINAMAZ NİTELİKTEKİ
GÖREV VE YETKİLER 
394
1. Şirketin Üst Düzeyde Yönetimi ve Bunlarla İlgili Gerekli
Talimatların Verilmesi 
396
a. Üst Düzeyde Yönetim 
396
b. Talimat Verilmesi 
397
2. Şirket Yönetim Teşkilatının Belirlenmesi 
397
3. Muhasebe Sisteminin, Finansal Denetimin ve
Plânlamanın Düzenlenmesi 
397
a. Muhasebe Sistemi 
397
b. Finansal Denetim 
398
c. Finansal Planlama 
398
4. Yönetimle Görevli Müdürlerin ve İmza Yetkisini Haiz Kişilerin
Atanmaları ve Görevden Alınmaları 
399
5. Yönetimle Görevli Kişilerin Üst Gözetimi 
399
6. Yıllık Faaliyet Raporu ile Genel Kurul
Toplantılarının Hazırlanması 
400
7. Borca Batıklık Durumunda Mahkemeye Bildirimde Bulunma 
401
VII. YÖNETİM KURULUNCA OLUŞTURULACAK
KOMİTE VE KURULLAR 
401
A. DENETİM KOMİTESİ 
402
B. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ KOMİTESİ 
403
VIII. YÖNETİM KURULU KARARLARININ SAKATLIĞI 
403
A. BATIL YÖNETİM KURULU KARARLARI 
403
1. Eşit İşlem Kuralına Aykırı Kararlar 
404
2. Anonim Şirketin Temel Yapısına veya Sermayenin Korunması
İlkesine Uymayan Kararlar 
406
3. Paysahiplerinin Vazgeçilmez Nitelikteki Haklarını İhlâl Eden
veya Bunların Kullanılmalarını Kısıtlayan veya
Güçleştiren Kararlar 
407
4. Diğer Organların veya Kişilerin Devredilmez Yetkilerine Giren
Konulardaki Kararlar 
408
B. YÖNETİM KURULU KARARLARININ İPTALİ SORUNU 
408
1. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Yönetim Kurulu Kararının İptali 
408
2. Sermaye Piyasası Kanununa Göre Yönetim Kurulu
Kararlarının İptali 
409
IX. YÖNETİM GÖREV VE YETKİSİNİN DEVREDİLMESİ 
410
A. YÖNETİM VE YÖNETİCİ KAVRAMI 
410
B. YÖNETİMİN DEVRİ 
411
C. İÇ YÖNERGE 
412
1. Anlamı ve Hazırlanışı 
412
2. İç Yönergenin İçeriği 
414
X. TEMSİL YETKİSİNİN KULLANMA ŞEKLİ VE DEVRİ 
415
A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAM VE SINIRLANMASI 
415
1. Temsil Yetkisinin Kapsamı 
415
2. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 
419
B. YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNİN BOŞALMASI HALİNDE
DİĞER TEMSİLCİLERİN YETKİLERİ 
420
C. TEMSİL YETKİSİNİN KULLANILMASI 
421
1. İmza Şekli 
421
2. Münferiden Şirketi Temsil Kuralı ve Diğer Haller 
421
D. TEMSİL YETKİSİNİN MURAHHASLARA DEVREDİLMESİ 
422
E. YÖNETİM KURULUNUN TEK KİŞİDEN OLUŞMASI HALİNDE
TEMSİL YETKİSİNİN ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİYE DEVREDİLMESİ 
423
F. TİCARİ VEKİL VEYA DİĞER TACİR
YARDIMCILARININ ATANMASI 
425
XI. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAK VE YÜKÜMLERİ 
427
A. KİŞİSEL NİTELİKLİ HAKLARI 
427
1. Yönetim Hakkı 
427
2. Temsil Hakkı 
428
3. Bilgi Alma Hakkı 
428
a. Toplantı Esnasında Bilgi İsteme Hakkı ve Sınırları 
428
b. Toplantı Dışında Bilgi Alma Hakkı 
429
c. Şirketin Defter ve Dosyalarının İncelenmesi 
431
d. Yönetim Kurulu Kararı İle Bilgi Alma 
431
e. Mahkemeye Kararı İle Bilgi Alma 
432
f. Yönetim Kurulu Başkanının Bilgi Alma Hakkı 
432
B. MALÎ NİTELİKLİ HAKLARI 
433
1. Huzur Hakkı 
433
2. Ücret 
433
3. Kazanç Payı (Tantiemé) veya Prim 
434
a. Kavram 
434
b. Dağıtım Koşulları 
434
c. Kazanç Payının Kötüniyetle Alınmasının Müeyyidesi 
435
d. Zamanaşımı 
436
4. İkramiye 
436
C. YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
436
1. Yönetim Yükümü 
436
2. Gözetim Yükümü 
436
3. Özen Yükümü 
437
4. Özen Yükümünün Ölçütü 
438
a. Tedbirli Yönetici Ölçütü ve İş İnsanıı Kararı
(Business Judgment Rule) İlkesi 
439
b. İş İnsanı Kararının Tanımı 
439
c. İş İnsanı Kararının Uygulama Alanı 
440
d. İş İnsanı Kararı (Business Judgment Rule)
İlkesinin Koşulları 
442
i. Bir İşletmesel Karar (İş İnsanı Kararı) Olmalıdır 
443
ii. YK Üyesi Kararın Alınmasında Tarafsız ve Bağımsız
Olmalı veya Üçüncü Kişinin Etkisi Altında Olmamalıdır 
443
iii. Makul Ölçüde Araştırma Yapılmış ve Gerektiğinde
Uzman Kişilerden Tüm Bilgiler Alınmış Olmalıdır 
444
iv. Şirketin Menfaatine Hareket Edilmiş Olmalıdır 
444
v. İyiniyetle Hareket Edilmiş Olmalıdır 
445
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sadakat Yükümü 
445
a. Genel Olarak 
445
b. Tek Kişi Anonim Şirketlerde 
447
c. Sadakat, bağlılık Yükümünün Kapsamı 
447
D. SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRILMASI 
448
1. Genel Olarak 
448
2. Sigorta Miktarı 
449
E. YASAK İŞLEMLER 
449
1. Şirket ile İşlem Yapma Yasağı 
449
a. Kapsam 
449
b. Yaptırım 
450
2. Şirkete Borçlanma Yasağı 
451
3. Şirket ile Rekabet Etme Yasağı 
452
a. Konusu 
452
b. Yaptırımı 
452
c. Zamanaşımı 
453
d. Sorumluluğa Etkisi 
453
4. Görüşmelere Katılma Yasağı 
453
a. Menfaat Çatışması Olan Haller 
453
b. Yaptırım 
454
F. SERMAYENİN KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA
DURUMUNU MAHKEMEYE BİLDİRME YÜKÜMÜ 
454
1. Ticaret Bakanlığının TTK’nın 376. Maddesinin Uygulanmasına
İlişkin 5.9.2018 Tarihli Tebliğine Göre Bildirim 
454
2. Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık kavramları 
455
a. Sermaye Kaybı 
455
b. Borca Batıklık 
456
3. Yönetim Kurulunun Yapması Gereken İşlemler 
457
a. Sermaye Kaybı Halinde 
457
b. Sermaye ile Kanuni Yedek Akçeler Toplamının En Az
Yarısının Karşılıksız Kalması Halinde 
457
c. Sermaye ile Kanuni Yedek Akçeler Toplamının En Az Üçte
İkisinin Zarar Sebebiyle Karşılıksız Kalması Halinde 
458
d. Borca Batık Olma Halinde 
459
4. Esas Alınacak Finansal Tablolar 
460
5. Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumunda
Birleşmeye Katılma 
460
6. Konkordato Talep Edilmesi veya İflâsa Karar Verilmesi 
460
XII. ANONİM ŞİRKETTE MÜDÜRLER 
461
§ 20. ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİM
I. DENETÇİLERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMEYE GENEL BAKIŞ 
463
II. DENETÇİ OLABİLME KOŞULLARI 
464
III. DENETÇİ SEÇİMİ 
464
A. GENEL KURULCA DENETÇİ SEÇİMİ 
464
B. MAHKEME TARAFINDAN DENETÇİ ATANMASI 
465
C. YÖNETİM KURULUNCA GEÇİCİ DENETÇİ SEÇİMİ 
467
IV. DENETÇİNİN GÖREVDEN ALINMASI VE ÇEKİLMESİ 
467
A. GÖREVDEN ALMA 
467
B. GÖREVDEN ALMA SEBEPLERİ 
469
C. DENETÇİNİN GÖREVİ KABUL ETMEMESİ VE
DİĞER SEBEPLER 
469
1. Görevden Çekilme 
469
2. Görevin Reddedilmesi veya İfa Edilememesi 
470
V. DENETÇİNİN EN FAZLA SEÇİLEBİLECEĞİ SÜRE 
470
VI. DENETÇİ OLMAYI ENGELLEYEN HALLER 
471
VII. DENETÇİNİN GÖREVLERİ 
472
A. DENETÇİYE VERİLMESİ GEREKEN BELGE VE BİLGİLER 
472
B. DENETİMİN KONUSU VE KAPSAMI 
473
C. DENETİM RAPORU VE İÇERİĞİ 
474
D. DENETÇİNİN GÖRÜŞ YAZISI 
475
1. Olumlu Görüş Yazısı 
476
2. Sınırlı Olumlu Görüş Yazısı 
476
3. Görüş Vermekten Kaçınma 
477
4. Olumsuz Görüş Yazısı 
477
VIII. ŞİRKET İLE DENETÇİ ARASINDAKİ GÖRÜŞ AYRILIĞI 
478
A. GÖRÜŞ AYRILIĞININ İÇERİĞİ 
478
B. GÖRÜŞ AYRILIĞININ MAHKEMECE GİDERİLMESİ 
478
§ 21. PAYSAHİPLİĞİ HAKLARI ÇERÇEVESİNDE
ANONİM ŞİRKETLERDE ÖZEL DENETİM
I. PAYSAHİPLERİNİN ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI 
479
A. ÖZEL DENETİMİN NİTELİĞİ VE İŞLEVİ 
479
B. ÖZEL DENETİMİN AMACI 
480
C. ÖZEL DENETİM İSTEMİNİN GENEL KURULCA KARARA
BAĞLANMASI 
481
D. MAHKEMEDEN ÖZEL DENETÇİ ATANMASINI İSTEMEYE
YETKİLİ OLANLAR 
482
1. Genel Kurulun Özel Denetçi İstemini Kabul Etmesi Halinde 
482
2. Genel Kurulun Özel Denetçi İstemini Reddetmesi Halinde 
483
E. ÖZEL DENETÇİ ATANMASINA İLİŞKİN ŞEKLİ VE
MADDÎ KOŞULLAR 
483
1. Şekli Koşullar 
483
2. Maddi Koşullar 
484
3. Mahkemenin Karar Vermesi 
487
4. Mahkemece Uzman Bir Kişinin Özel Denetçi Olarak Atanması 
488
F. ÖZEL DENETİM RAPORUNUN HAZIRLANMASI 
489
1. Birinci Safha: Özel Denetçinin Rapor Taslağını Hazırlaması 
489
a. Özel Denetçiye Bilgi Verilme Yükümü 
489
b. Bilgilerin Kapsamı 
489
c. İhtilâf Halinde Yargıcın Karar Vermesi 
490
d. Şirket Organlarının Raporun Yazılmasında Etkili Olabilmesi 
490
e. Raporun Hazırlanması 
490
f. Bilgi Vernekle Yükümlü Olanların Özel Denetçiye Karşı Sır
Saklama Yükümü Yoktur 
491
2. İkinci Safha: Özel Denetçinin Raporunu Mahkemeye Sunması ve
Şirketin Raporun Yazılmasına Müdahale Etme Olanağı 
491
a. Raporun İçeriği 
491
b. Raporun Mahkemeye Sunulması ve Şirketin Müdahalesi 
492
3. Tamamlayıcı Soru Sorma Olanağı ve Yargıcın Kararı 
492
4. Özel Denetçinin Nihaî Raporu 
492
5. Raporun İşleme Konulması 
493
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
§ 22. GENEL OLARAK ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
I. GENEL OLARAK 
497
II. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ 
497
A. DEĞİŞİKLİK METNİNİN YÖNETİM KURULUNDA KARARA
BAĞLANMASI VE NOTERDEN ONAYLANMASI 
498
B. GEREKİYORSA KANUNDA ÖNGÖRÜLEN İLGİLİ
KURUMLARDAN İZİN ALINMASI 
498
C. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNİN GENEL KURULDA
KARARA BAĞLANMASI 
499
D. GEREKİYORSA İMTİYAZLI PAYSAHİPLERİ ÖZEL
KURULUNUN ONAY VERMESİ 
500
E. TESCİL VE İLÂN 
500
§ 23. ESAS SERMAYE ARTIRIMI
I. ESAS SERMAYE ARTIRIMININ SEBEPLERİ 
501
II. SERMAYE ARTIRIMININ ÖN KOŞULLARI 
502
A. PAY TAAHHÜTLERİNİN TAMAMI YERİNE
GETİRİLMİŞ OLMALIDIR 
502
B. BİLÂNÇODA SERMAYEYE EKLENMESİNE MEVZUATIN İZİN
VERDİĞİ FONLAR BULUNMAMALIDIR 
503
III. YÖNETİM KURULUNUN BEYANI 
504
IV. ESAS SERMAYE SİSTEMİNDE SERMAYE ARTIRIMI
İŞLEMİNE İLİŞKİN ŞEMA 
506
V. SERMAYE ARTIRIM TÜRLERİ 
506
A. ESAS SERMAYE SİSTEMİNDE SERMAYE ARTIRIMI 
507
B. KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDE SERMAYE ARTIRIMI 
509
1. Genel Olarak 
509
2. Kayıtlı Sermayenin İşlevi 
510
3. Kayıtlı Sermayenin Özellikleri 
511
a. Zamansal Olarak Sınırlama 
511
b. Miktar Olarak Sınırlama 
512
C. ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMI 
513
1. Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Nitelikleri 
513
2. Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Uygulanma Çevresi 
515
3. Opsiyon Hakkının Tanındığı Borçlanma Araçları 
516
4. Şartlı Sermaye Artırımındaki Sınırlamalar 
516
a. Ayın Karşılığı Şarta Bağlı Sermaye Artırımı Yapılamaz 
516
b. Kısmî Ödeme Mümkün Değildir 
517
c. Şarta Bağlı Olarak Artırılan Sermaye, Şirket Sermayesinin
Yarısıyla Sınırlıdır 
517
VI. SERMAYE ARTIRIM KARARININ İPTALİ VEYA
BUTLANININ SONUÇLARI 
518
A. SERMAYE ARTIRIM KARARI TİCARET SİCİLİNE TESCİL
EDİLMEMİŞSE 
518
B. SERMAYE ARTIRIM KARARI TİCARET SİCİLİNE
TESCİL EDİLMİŞSE 
518
1. Tescilin Sonuçları 
518
2. İptal Edilmiş Artırılan Sermayeye Göre Kâr Payı Dağıtılması
Halinde Hukukî Durum 
519
§ 24. ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI
I. GENEL OLARAK 
520
II. ESAS SERMAYENİN AZALTILMA TÜRLERİ 
521
A. KURUCU VEYA EFEKTİF AZALTMA 
521
B. AÇIKLAYICI VEYA BASİT AZALTMA 
521
C. SERMAYENİN AZALTILMASI VE TEKRAR MEVCUT
TUTARA YÜKSELTİLMESİ 
522
DOKUZUNCU BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SAHİPLİĞİ
§ 25. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ
I. PAY KAVRAMI 
525
II. PAY SENEDİNİN TÜRLERİ VE DEVİR ŞEKLİ 
526
A. NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ 
526
B. GERÇEK NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ 
527
C. HAMİLE YAZILI PAY SENETLERİNİN ÇIKARILMASI, DEVRİ
VE PAYDAN DOĞAN HAKLARIN KULLANILMA ŞARTLARI 
527
D. ESAS SERMAYENİN BİR PARÇASI OLARAK PAY 
531
E. PAYSAHİPLİĞİ MEVKİİ OLARAK PAY 
532
F. ORTAKLIK HAKLARINI İÇEREN BELGE OLARAK PAY 
533
III. PAY (SENETLERİ) ÇEŞİTLERİ 
534
A. KARŞILIKLARI BAKIMINDAN PAY 
534
1. Nakit Karşılığı Pay 
534
2. Ayın Karşılığı Pay 
534
B. OY HAKKI BAKIMINDAN PAY 
534
C. OY HAKKININ ETKİSİ VE BUNA İLİŞKİN SİSTEMLER 
535
1. Yaygın Oy Sistemi 
535
2. Birikimli Oy Sistemi 
535
D. İTİBARÎ DEĞERLİ PAY VE İTİBARÎ DEĞERDEN
YOKSUN PAY 
537
1. Primli (Agiolu) Pay 
537
2. İtibarî Değeri Olmayan Pay 
538
IV. İMTİYAZLI PAY 
538
A. İMTİYAZ KAVRAMI 
538
B. İMTİYAZIN TANINMA KOŞULLARI 
539
1. İmtiyaz Esas Sözleşme ile Tanınabilir 
540
2. İmtiyazın Konusu ve Kapsamı ve Konusu Esas Sözleşmede
Açıkça Belirtilmelidir 
540
3. İmtiyaz Oransallık İlkesinden Sapılarak Tanınabilir 
541
4. Kamu Aleyhine İmtiyaz Tesis Edilemez 
542
5. İmtiyaz Paya ve Paysahiplerine Tanınır 
542
a. Kural: İmtiyaz Paya Tanınır 
542
b. İstisna: İmtiyaz Paysahiplerine de Tanınabilir 
543
C. İMTİYAZ OLUŞTURULABİLECEK KONULAR 
545
1. Malvarlığı Haklarında İmtiyaz 
545
a. Kâr Payında İmtiyaz 
545
b. Tasfiye Payında İmtiyaz 
546
c. Rüçhan Hakkında İmtiyaz 
546
2. Oy Hakkında İmtiyaz 
547
3. Oy Hakkındaki İmtiyazın Sınırı 
547
4. İmtiyazın Etkisiz Olduğu Haller 
548
5. Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyaz 
550
V. İMTİYAZLARIN KORUNMASI 
550
A. İMTİYAZLI PAYSAHİPLERİ ÖZEL KURULU 
550
B. ÖZEL KURULUN TOPLANMASI VE KARAR ALMASI 
551
C. ÖZEL KURULUN TOPLANAMAMASI HALİNDE GENEL
KURUL KARARININ HUKUKÎ DURUMU 
552
VI. ÖZEL KURUL KARARLARININ İPTALİ VE HUSUMET 
552
§ 26. ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP
VE REHİN OLARAK KABUL ETMESİ
I. YENİ DÜZENLEMENİN KAYNAKLARI 
553
II. ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİNİN
TEMEL İLKELERİ 
555
III. ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VEYA REHİN OLARAK
KABUL ETMESİNİN SEBEPLERİ 
555
IV. ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİNİN
YARAR VE SAKINCALARI 
556
A. YARARLARI 
556
B. SAKINCALARI 
559
V. ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VEYA REHİN OLARAK
KABUL ETMESİNİN KOŞULLARI VE SINIRLARI 
561
A. GENEL KURULUN YÖNETİM KURULUNA YETKİ
VERMESİNİN GEREKLİ OLDUĞU HAL 
561
1. İktisap ve Rehnin Sınırı 
561
2. Şirketin Net Aktif Miktarı Yasada Öngörülenden
Az Olmamalıdır 
562
3. İktisap Edilecek Payların Bedeli Tamamen Ödenmiş Olmalıdır 
562
B. GENEL KURULUN YETKİ VERMESİNE GEREKLİ OLMAYAN
HAL VE YÖNETİM KURULUNUN BİLDİRİM ZORUNLULUĞU 
562
1. Yakın ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınma Hali 
562
2. İlk Genel Kurulda Bildirim Zorunluluğu 
563
VI. İKTİSAP VEYA REHİN ALMA YASAĞININ İSTİSNALARI 
564
A. PAYLARIN ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI KARARINA
DAYANILARAK DEVRALINMASI 
564
B. BİR KANUNÎ SATIN ALMA YÜKÜMÜ NEDENİYLE
PAYLARIN ŞİRKETE GEÇMESİ 
565
C. PAYLARIN ŞİRKET ALACAĞININ ÖDENMESİ İÇİN CEBRİ
İCRADAN DEVRALINMASI 
565
D. PAYLARIN DEVİR VEYA REHİN ALINMASININ ESAS
SÖZLEŞMEYE GÖRE ANONİM ŞİRKETİN İŞLETME
KONUSUNA GİREN İŞLEMLERDEN OLMASI 
566
E. DEVRALMANIN İVAZSIZ OLMASI 
567
VII. ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI ELDEN ÇIKARMASI 
567
VIII. KURALA AYKIRI İKTİSAP HALİNDE ELDEN ÇIKARMA 
568
IX. KENDİ PAYLARINI TAAHHÜT YASAĞI 
569
X. ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP AMACIYLA FİNANSAL
DESTEK VERME YASAĞI 
571
A. KANUNA KARŞI HİLE 
571
B. ANONİM ŞİRKETİN, PAYLARININ İKTİSAP EDİLEBİLMESİ
İÇİN AVANS, ÖDÜNÇ VEYA TEMİNAT VERMESİ YASAĞI 
572
XI. ŞİRKETİN ELİNDEKİ PAYLARA İLİŞKİN HAKLARIN
HUKUKİ DURUMU 
572
XII. YASAĞA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI 
573
XIII. KARŞILIKLI KATILMALAR VE ANA–YAVRU ŞİRKET
İLİŞKİSİNDEKİ SORUNLAR 
574
§ 27. PAYSAHİBİNİN HAKLARI
I. PAYSAHİPLİĞİ HAKLARININ TÜRLERİ 
576
A. MALVARLIĞI HAKLARI 
576
1. Kâr Payı Hakkı 
576
a. Kavram 
576
b. Kâr Payı Hakkının Anlamı 
576
c. Türk Ticaret Kanunu Sistemine Göre Kâr Payı
Dağıtılmasının Şartları 
577
d. Kâr Payının Dağıtım Zamanı ve Muacceliyet 
578
e. Zamanaşımı 
579
2. Kâr Payı Avansı Alma Hakkı 
579
a. Tebliğe Göre Kâr Payı Avansı Dağıtımının Şartları 
579
b. Kâr Payı Avansı Tutarı ve Hesaplanması 
580
c. Kâr Payı Avansı Ödenmesi İşlemleri 
580
d. Kâr Payı Avansı İşlemlerinde Yönetim Organının Görevleri 
580
3. Tasfiye Payı Hakkı 
580
a. Kavram 
580
b. Müktesep Hak Niteliği 
581
c. Tasfiye Payının Dağıtım Şekli 
581
4. Hazırlık Devresi Faizi 
582
5. Rüçhan Hakkı 
582
6. Önerilmeye Muhatap Olma Hakkı 
583
7. Bedelsiz Payı Edinme Hakkı 
584
8. Tesislerden Yararlanma Hakkı 
584
B. KATILMA HAKLARI 
585
1. Genel Kurula Katılma Hakkı 
585
2. Konuşma Hakkı 
585
3. Oy Hakkı 
586
a. Kavram 
586
b. Bağlam Halinde Oy Hakkının Kullanılma Sorunu 
586
c. Oy Hakkı İle Pay Bedelinin Ödenmesi Arasındaki İlişki 
587
d. Oy Hakkından Yoksunluk 
587
e. Oy Hakkının Donduğu Haller 
588
4. Bilgi Alma Hakkı 
588
5. Bilgi Alma Hakkının Sınırları 
590
a. Mutlak Şirket Sırrı 
590
b. Nispi Şirket Sırrı 
591
6. Bilgi Alma Hakkının Mahkeme Vasıtasıyla Kullanılması 
591
7. İnceleme Hakkı 
592
8. Dava Hakkı 
592
a. Dava Koşulları 
593
b. Süre 
593
§ 28. PAYSAHİBİNİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. PAYSAHİBİNİN ASLÎ BORCU 
594
A. KAPSAMI VE NİTELİĞİ 
594
1. Tek Borç İlkesi 
594
2. Tek Borç İlkesinin İstisnaları 
595
B. BORCUN KAYNAĞI VE MUACCEL OLMASI 
596
1. Borcun Kaynağı 
596
2. Borcun Muaccel Olması 
596
C. SERMAYE BORCUNUN İFA EDİLMEMESİNİN
HUKUKÎ SONUÇLARI 
598
1. Genel Olarak 
598
2. Ödemeye Davet 
598
3. Temerrüde Düşenin Şirket İle Organik Bağının Kesilmesi 
598
4. Muaccel Sermaye Borcunun Zamanaşımına Uğraması 
600
II. YAN EDİM YÜKÜMÜ 
600
A. KAVRAM 
600
B. YAN EDİM YÜKÜMÜNÜN KOŞULLARI 
601
C. YAN EDİM YÜKÜMÜNÜN İFA EDİLMEMESİNİN SONUCU 
602
D. YAN EDİM YÜKÜMÜNÜN SONA ERMESİ 
602
III. SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
603
IV. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
604
A. ŞİRKET SIRRI KAVRAMI VE KAPSAMI 
604
B. YAPTIRIMI 
604
ONUNCU BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERDE SONA ERME VE TASFİYE
§ 29. ANONİM ŞİRKETİN SONA ERME SEBEPLERİ VE TÜRLERİ
I. KAVRAM 
607
II. SONA ERME HALLERİ 
607
III. SONA ERME SEBEPLERİ 
608
A. GENEL OLARAK SONA ERME SEBEPLERİ 
608
1. Esas Sözleşmedeki Sürenin Sona Ermesinden Sonra Şirketin
Faaliyetini Durdurması (TTK m. 529/1) 
608
2. İşletme Konusunun Elde Edilmesi veya Elde Edilmesinin
İmkânsız Hale Gelmesi (TTK m. 529/1 b) 
609
3. Esas Sözleşmede Öngörülmüş Herhangi Bir Sona Erme
Sebebinin Gerçekleşmesi (TTK m. 529/1 c) 
610
a. Esas Sözleşmede Öngörülen Bir Sebebin Gerçekleşmesiyle
Kendiliğinden Sona Erme 
610
b. Esas Sözleşmede Mahkeme Kararıyla Feshin
Gerçekleşmesinin Öngörülmesi 
611
4. Genel Kurul Kararı ile Sona Erme 
612
5. Anonim Ortaklığının İflâsı (TTK m. 529/1.e) 
612
6. Kanun Tarafından Öngörülen Diğer Haller 
613
a. Kamu Düzenine veya İşletme Konusuna Aykırı İşlemlerde
veya Muvazaalı İş ve Faaliyetlerde Bulunmak
(TTK m. 210/3) 
613
b. Bütün Payların Anonim Şirket Tarafından İktisap Edilmesi 
614
c. Esas Sermayenin Üçte İkisinin Kaybedilmesi, Şirketin Sona
Ermesi (TTK m. 376/2) 
614
d. Kuruluşta Kanun ve Esas Sözleşme Hükümlerine Aykırılık 
615
e. Şirket Amacının Kanuna veya Ahlâka Aykırı Hale Gelmesi 
615
f. Anonim Şirketin Uyruğunun Değişmesi, Merkezin Yurt
Dışına Nakli 
616
B. ÖZEL SONA ERME FESİH SEBEPLERİ 
616
1. Organlardan Birisinin Eksik Olması (TTK m. 530) 
616
2. Birleşme (TTK 529/1, f) 
617
3. Haklı Sebeplerle Fesih 
617
a. Hükmün Amacı ve Niteliği 
617
b. Haklı Sebep Kavramı ve Halleri 
618
c. Dava Şartları 
621
d. Yargıcın Takdir Hakkını Kullanırken İncelemesi
Gereken Olgular 
623
e. Aile Tipi Şirketlerde Aile Bireyleri Arasındaki İlişkilerin
Temelden Çökmüş Olmasının Fesih Davasında Önemi 
625
f. İsviçre Federal Mahkemesinin Anonim Şirketin Haklı
Sebeplerle Feshine İlişkin İki Önemli Kararı 
626
g. Yargıtay’ın Konuya İlişkin Kararları 
627
§ 30. ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ
I. KANUNDAKİ TASFİYEYE İLİŞKİN YENİLİKLER 
634
II. KOLAYLAŞTIRILAN TASFİYE HALLERİ 
635
III. TASFİYE HALİNDEKİ ANONİM ŞİRKETİN HUKUKİ DURUMU 
635
A. TÜZEL KİŞİLİK DEVAM EDER 
635
B. ANONİM ORTAKLIKTA TASFİYE GAYESİ GEÇERLİ OLUR 
635
C. ORGANLARIN VARLIĞI DEVAM EDER 
636
1. Yönetim Kurulu 
636
2. Genel Kurul 
636
D. PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI DARALIR 
637
E. TASFİYEYE TASFİYE MEMURLARI YETKİLİ OLUR 
637
F. ANONİM ŞİRKETİN KÂR ELDE ETMEK AMACI PASİFLEŞİR 
637
IV. TASFİYE İŞLEMLERİ 
638
A. TASFİYENİN TESCİL VE İLÂNI 
638
B. TASFİYE MEMURLARININ ATANMASI 
638
1. Esas Sözleşme ile Atama 
639
2. Genel Kurul Kararı İle Atanma 
639
3. Mahkeme Kararı ile Atama 
639
4. Yasa Gereği Tasfiye Görevinin Yüklenilmesi 
640
V. TASFİYESİZ SONA ERME HALLERİ 
640
ONBİRİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLER HUKUKUNDA SORUMLULUK
§ 31. ANONİM ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE DENETÇİLERLE İLGİLİ SORUMLULUK SİSTEMİ
I. SORUMLULUĞA İLİŞKİN YENİLİKLER VE MEHAZ
KANUNDAN FARKLILIKLAR 
643
II. SORUMLULUK HALLERİ 
645
A. BELGELERİN DOĞRU OLMAMASI 
645
B. SERMAYE HAKKINDA YANLIŞ BEYANLAR VE ÖDEME
YETERSİZLİĞİNİN BİLİNMESİ 
646
C. DEĞER BİÇİLMESİNDE YOLSUZLUK 
647
D. HALKTAN PARA TOPLAMAK 
648
III. SORUMLULARIN ÇEVRESİ 
649
A. ANONİM ŞİRKET 
649
B. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE YÖNETİCİLER 
649
IV. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 
651
A. PAYSAHİPLERİ VE ALACAKLILARIN DOĞRUDAN
ZARARLARINDAN SORUMLULUK 
651
1. Doğrudan Zarar 
651
a. Kavram 
651
b. Davanın Özelliği 
653
c. Dava Masrafları 
653
B. ŞİRKET ZARARINDAN (PAYSAHİPLERİ VE ALACAKLILARIN
DOLAYISIYLA ZARARLARDAN) SORUMLULUK 
653
1. Şirketin Zararı ve Paysahiplerinin Dolayısıyla Zararı 
653
2. Davanın Niteliği ve Koşulları 
655
3. Dava Masrafları 
656
V. TEK KİŞİLİK ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU
ÜYESİNİN SORUMLULUK DURUMU 
656
VI. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE YÖNETİCİLERİN
SORUMLULUĞUNUN NİTELİKLERİ 
658
A. KUSUR SORUMLULUĞU 
658
B. KUSURUN NİTELİĞİ 
659
C. KUSUR VE İSPAT SORUNU 
660
1. Görevin İfasında Kusur ve Bunun İspatı Sorunu 
660
2. Görevin Özensiz Devredilmesinde Sorumluluk 
664
3. Görevin Yetkisiz Devredilmesinde Sorumluluk 
665
D. KONTROL DIŞINDAKİ İŞLEMLERDEN
SORUMSUZLUK SORUNU 
666
VII. MÜTESELSİL SORUMLULUK 
668
A. TESELSÜLÜN ANLAM VE KAPSAMI 
668
B. FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜLE GÖRE SORUMLULUK 
670
C. ZARARIN TAMAMI İÇİN DAVA AÇILMASI 
672
1. Zararın Tamamı Kavramı 
672
2. Birlikte Dava ve Türk Borçlar Kanunu’nun 51 ve 52
Maddelerinin Uygulanması 
673
D. HER DAVALININ BİREYSEL SORUMLULUK
TUTARININ BELİRLENMESİ 
674
1. Dış İlişkideki Kusura Göre Her Davalının Bireysel Teselsül
Tavanının Belirlenmesi 
674
2. Mahkeme Tarafından Her Davalı İçin Bireysel Sorumluluk
Tavanının Tespit Edilmesi 
675
3. Dış İlişkide Müteselsil Davalıların Bireysel Sorumluluk
Tutarlarının Hesaplanmasına İlişkin Formül ve Şema 
676
E. DAVA MASRAFLARI 
679
F. FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜLDE SORUMLULAR
ARASINDAKİ RÜCU İLİŞKİSİ 
679
VIII. DAVA VE TALEP HAKKI OLAN KİŞİLER 
681
A. İFLÂS DIŞINDA 
681
1. Paysahipleri 
681
2. Katılma İntifa Senetleri ve Oydan Yoksun Pay Senedi Sahipleri 
682
3. Şirket 
682
a. Davalılar ve Dava Koşulları 
682
b. Sorumluluk Davasında Şirketin Temsili Sorunu 
685
4. Şirket Alacaklıları 
685
5. Azınlık 
686
B. İFLÂS HALİNDE 
687
IX. DAVA AÇMA SÜRESİ 
687
X. YÖNETİM KURULUNUN ÜST GÖZETİM GÖREVİNDEN
KAYNAKLANAN UYUM (COMPLIANCE) SORUMLULUĞU 
688
A. UYUM (COMPLIANCE) KAVRAMI 
688
B. COMPLIANCE’IN (UYUMUN) AMACI 
689
C. TÜRK MEVZUATINDA COMPLİANCE’IN YERİ 
690
XI. SORUMLULUĞUN SONA ERMESİ 
693
A. İBRA 
693
1. Kavram ve Hukukî Nitelik 
693
2. İbranın Etkisi 
694
3. İbranın Kapsamı 
696
4. İbra Kararında Oydan Yoksunluk 
699
5. İbranın Sorumluluk Davalarına Etkisi 
702
a. Şirketin Dava Hakkı Açısından 
702
b. Doğrudan Uğranılan Zararlar Açısından 
702
c. Paysahiplerinin ve Alacaklıların Dolayısıyla Zararları
Açısından 
702
6. Kuruluş ve Sermaye Artırımında İbra 
703
7. İbra Kararının Sakatlığı 
704
B. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE ZAMANAŞIMI 
704
1. Hak Düşürücü Süre 
704
2. Zamanaşımı 
705
§ 32. DENETÇİLERİN SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK 
706
II. DENETÇİLER VE HUKUKİ KONUMU 
706
III. DENETÇİNİN SORUMLULUĞU 
707
A. SORUMLULUĞUN KAPSAMI 
707
B. DENETÇİLERİN YÜKÜMÜ 
708
C. SORUMLULUĞUN MİKTARI 
708
D. FARKLILAŞTIRILMIŞ TESELSÜL SORUMLULUĞU 
708
IV. ÖZEL DENETÇİNİN SORUMLULUĞU 
709
ONİKİNCİ BÖLÜM
LİMİTED ŞİRKET
§ 33. LİMİTED ŞİRKETE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ, TANIM VE NİTELİKLER
I. LİMİTED ŞİRKETE İLİŞKİN GELİŞMELER VE DEĞİŞİKLİKLER 
713
II. TANIM VE NİTELİKLER 
714
A. TANIM 
714
B. ORTAK SAYISI VE NİTELİĞİ 
715
1. Ortak Sayısı 
715
2. Ortakların Niteliği 
716
C. TİCARET UNVANI 
717
D. ESAS SERMAYE 
718
E. ESAS SERMAYE PAYI 
718
1. Esas Sermaye Payının Anlamı ve Bölünmezlik İlkesi 
718
2. Limited ve Anonim Şirket Pay Kavramları Arasındaki
Farklılıklar 
720
Üzerinde İntifa ve Rehin Hakkı Kurulması ve Payın Haczi 
721
F. SINIRLI SORUMLULUK 
726
G. TİCARİ İŞLETME 
727
H. KONU VE AMAÇ 
727
I. TÜZEL KİŞİLİK 
728
§ 34. LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU
I. LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU 
729
II. KURULUŞ AŞAMALARI 
730
A. ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN HAZIRLANMASI 
730
1. Yazılı Şekil 
730
2. İmzaların Ticaret Sicili Müdürlüğünde Yetkilendirilmiş
Personelin Huzurunda İmzalanması 
730
3. Şirket Sözleşmesinde Bulunması Zorunlu Kayıtlar 
731
a. Ticaret Unvanı 
733
b. Şirketin Merkezi 
734
c. İşletme Konusu 
735
d. Sermaye 
736
B. TESCİL VE İLAN 
737
1. Tescil Başvurusu ve İlgili Belgeler 
737
2. Tescil Edilecek Hususlar 
737
3. Tescil İçin Öngörülen Süre 
739
4. Tescilin Sonuçları 
740
5. Tescilden Önce Şirket Adına Yapılan İşlem ve
Giderlerden Sorumluluk 
740
W
§ 35. LİMİTED ŞİRKETİN YAPISI VE PAYSAHİPLİĞİ
I. GENEL OLARAK 
741
II. SERMAYE ORTAKLIKLARINA ÖZGÜ UNSURLAR VE
BUNLARIN İSTİSNALARI 
741
A. SERMAYE ŞİRKETİNE ÖZGÜ NİTELİKLER 
741
1. Sermayenin Belirli ve Paylara Bölünmüş Olması 
741
2. Haksız Alınan Kâr Payının İadesi Yükümü 
741
3. Çeşitli Konularda Anonim Şirketlere Yapılan Atıflar 
742
B. TEK BORÇ İLKESİNİN İSTİSNALARI 
743
1. Ortakların Şirketin Kamu Borçlarından Sorumlu Olması 
743
2. Ek Ödeme Yükümü 
743
C. KİŞİ ORTAKLIKLARINA ÖZGÜ NİTELİKLER 
744
1. Şirketten Çıkma ve Çıkarılma 
744
2. Esas Sermaye Payına Karşılık Çıkarılan Senetlerin Niteliği
İtibariyle Pay Senedi İşlevini Haiz Olmaması 
744
3. Esas Sermaye Payının Devrinin Yasaklanabilir Olması 
745
4. Limited Şirket Ortaklarının Rekabet ve Bağlılık Yükümü 
745
5. Haklı Sebebin Varlığı Halinde Yöneticilerin Yönetim ve Temsil
Haklarının Sınırlandırılması veya Kaldırılmasının Mahkemeden
Talep Edilebilmesi 
745
6. Limited Şirketin Çıkardığı Nama Yazılı Pay Senetlerinin
Kıymetli Evrak Niteliğinde Olmaması 
745
7. Sermaye Payının Devrinin Yasaklanabilir Olması 
746
8. Ortakların Rekabet ve Bağlılık Yükümü 
746
9. Haklı Sebebin Varlığı Halinde Yöneticilerin Yönetim Ve Temsil
Haklarının Sınırlandırılması Veya Kaldırılmasının Mahkemeden
Talep Edilebilmesi 
746
III. PAY DEFTERİ 
747
A. İÇERİĞİ 
747
B. ŞEKLİ 
747
C. HUKUKÎ NİTELİĞİ 
747
D. PAY DEFTERİNİ TUTMAYA YETKİLİ OLANLAR VE İBRAZI
GEREKLİ BELGELER 
748
IV. ORTAKLIK HAK VE SIFATININ KAZANILMASI 
748
A. ASLEN İKTİSAP 
748
B. DEVREN İKTİSAP VE BUNA İLİŞKİN ŞARTLAR 
748
1. Esas Sermaye Payının Devredilebilir Olması ve Sınırlanması 
748
2. Payın Devri ve Şekle İlişkin Şartlar 
750
a. Yazılı Şekil 
750
b. Şekle Aykırılığın Hukukî Sonuçları 
751
C. GENEL KURULUN PAY DEVRİNİ ONAYLAMASI 
753
1. Onayın Hukuki Niteliği 
753
2. Genel Kurulun Toplanması veya Elden Dolaştırma Yoluyla
(Sirküler) Karar Alınması 
755
3. Pay Defterine Kayıt 
757
4. Ticaret Siciline Tescil 
758
D. DEVRİN ESAS SÖZLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
759
E. PAY DEVRİNİN REDDEDİLMESİ 
759
1. Ret Kararının Hukukî Sonuçları 
760
2. Devir Yasağı ve Devreden Ortağın Çıkma Hakkı 
760
V. KANUNİ GEÇİŞ HALLERİNDE YASAL BAĞLAMIN ETKİSİ 
760
A. YASAL DURUM 
760
B. YASAL DÜZENLEMENİN ELEŞTİRİSİ 
761
C. ÜÇ AYLIK SÜRENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 
764
VI. SERMAYE PAYININ BİRDEN FAZLA ORTAĞA AİT OLMASI
HALİNDE PAYDAN DOĞAN HAKLARIN KULLANILMASI 
764
VII. ŞİRKETİN KENDİ PAYINI İKTİSAP ETMESİNİN KOŞULLARI 
764
A. DEVRİN MADDİ ŞARTLARI 
764
1. İktisabın İvazlı Olması 
765
2. Müdürlere Yetki Verilmesi, Süresi, İktisap Bedelinin Alt ve Üst
Sınırının Gösterilmesi 
765
3. İktisabı Karşılayacak Kaynağın Varlığı 
765
4. Elde Tutma Süresi 
766
5. Paydan Doğan Hakların Donması 
766
B. ŞİRKETİN KENDİ PAYLARININ DEVİR ŞEKLİ 
767
VIII. ORTAKLIK HAK VE SIFATININ YİTİRİLMESİ 
767
A. GENEL OLARAK 
767
B. ÇIKMA 
768
1. Çıkmaya İlişkin Yenilikler 
768
2. Esas Sözleşme İle Çıkma Hakkının Tanınması 
768
3. Haklı Sebeplerin Varlığında Çıkma 
770
a. Haklı Sebep Kavramı 
770
b. Haklı Sebebin Kaynağı ve Ortağın Kusuru 
773
c. Haklı Sebebe Dayanılarak Çıkma Hakkının Kullanılması 
774
4. Çıkmaya Katılma 
774
C. ÇIKARILMA 
776
1. Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Sebeplere Dayanılarak Ortaklar
Genel Kurul Kararıyla Çıkarma 
776
2. Haklı Sebeplerle Şirketin Feshinin Dava Edilmesi Halinde
Mahkemenin Ortağın Çıkmasına Karar Vermesi 
780
3. Çıkarılan Ortağın Ortaklar Genel Kurul Kararının İptalini Dava
Etme Hakkı 
781
4. Haklı Sebebe Dayanılarak Şirketin Talebi Üzerine Mahkeme
Kararıyla Çıkarma 
782
5. Yargıtay Kararlarına Göre Haklı Sebeplerle Çıkma
veya Çıkarılma 
783
D. AYRILMA AKÇESİ 
784
1. Ayrılma Akçesinin Tutarı 
784
2. Ayrılma Payının Hesaplanmasında Esas Alınacak Tarih 
785
3. Ayrılma Akçesinin Muaccel Olması 
787
IX. ORTAKLIKTAN AYRILMANIN SONUÇLARI 
788
X. ORTAKLARIN HAKLARI 
789
A. MALVARLIĞI HAKLARI 
789
1. Kâr Payı Hakkı 
789
a. Kâr Payının Hesaplanması 
789
b. Kâr Payı Hakkının Korunması 
791
2. Tasfiye Payı Hakkı 
792
3. Yeni Pay Alma Hakkı 
792
4. Veto Hakkı 
792
a. Statüsel Veto Hakkı 
792
b. Yasal Veto Hakkı 
793
5. Esas Sermaye Payının Devredilebilirliğine İlişkin Hak 
794
B. KATILMA HAKLARI 
794
1. Genel Kurula Katılma, Öneride Bulunma Hakkı 
794
2. Oy Hakkı 
795
3. Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü ve İptalini Dava
Etme Hakkı 
796
4. Çıkma Hakkı 
796
5. Haklı Sebeplerle Ortaklığın Feshini İsteme Hakkı 
796
6. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 
797
7. Özel Denetçi Atanmasını İsteme Hakkı 
799
8. Azınlık Hakkı 
801
XI. ORTAKLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
802
A. ORTAKLARIN BORÇ YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEKİ
YENİLİKLER 
802
B. BAĞLILIK YÜKÜMÜ 
802
1. Sır Saklama Yükümü 
802
2. Rekabet Yasağı 
803
C. EK ÖDEME YÜKÜMÜ 
803
1. Ek Ödeme Yükümünün Şirket Sözleşmesinde Öngörülmesi 
803
2. Ek Ödeme Yükümünün Ödenmesinin İstenilmesine İlişkin Haller 
804
3. Ek Ödeme Yükümünün Devam Etmesi 
805
4. Ek Ödemenin Geri Ödenmesi 
806
D. YAN EDİM YÜKÜMÜ 
806
1. Niteliği ve Konusu 
806
2. Esas Sözleşmede Yan Edim Yükümünün Açık ve
Tam Olarak Belirlenmesi 
807
3. Yan Edim Yükümünün Sonradan Oluşturulması veya
Kapsamının Genişletilmesi 
807
XII. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 
808
A. TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE 
808
B. 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ
HAKKINDAKİ KANUNA (AATUHK) GÖRE 
809
1. Kamu Alacağı Kavramı 
809
2. Kanunî Temsilcilerin Sorumluluğu 
809
3. Ortakların Sorumluluğu 
811
4. Kamu Borcunu Ödeyen Ortağın Diğer Ortaklara Rücu Etmesi 
812
ile Ortaklar Arasında Bir Önceliğin Olup Olmadığı Sorunu 
812
§ 36. LİMİTED ORTAKLIĞIN ORGANSAL YAPISI VE İŞLEYİŞİ
I. GENEL KURUL 
814
A. GENEL KURULA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMENİN ESASLARI 
814
B. GENEL KURULUN YETKİLERİ 
815
C. GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI 
817
1. Çağırıya Yetkili Olanlar 
817
a. Müdürler 
817
b. Azınlık 
818
D. GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI 
818
1. Toplantı ve Davete İlişkin Koşullar 
818
2. Elektronik Ortamda Genel Kurul 
819
3. Toplantı Yapılmaksızın Sirküler Karar Alınma Olanağı ve
Bunun Koşulları 
819
4. Çağrısız Genel Kurul 
819
E. GENEL KURUL KARARLARI VE NİSAPLAR 
820
1. Toplantıda temsil Edilen Oyların Salt Çoğunluğuyla Alınabilen
Olağan Genel Kurul Kararları 
820
2. Çift Nisabı Gerektiren Önemli Kararlar 
821
3. Ağırlaştırılmış Karar Nisabı 
822
F. GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
VE İPTALİ 
825
II. YÖNETİM VE TEMSİL 
826
A. ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİNDEKİ YENİLİKLER 
826
B. MÜDÜRLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
826
C. MÜDÜRLÜK SIFATININ KAZANILMASI 
827
1. Esas Sözleşmeyle Atanma 
827
2. Genel Kurulunca Seçim 
827
D. MÜDÜRLERİN HUKUKİ NİTELİKLERİ 
827
E. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI 
828
1. Temsil Yetkisinin Kapsamı 
828
2. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 
828
F. MÜDÜRLERİN GÖREV VE YETKİLERİ 
829
G. MÜDÜRLERİN KURUL OLUŞTURMASI HALİNDE BAŞKAN
MÜDÜRÜN ÜSTÜN OYU 
830
III. YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN KALDIRILMASI VEYA
SINIRLANDIRILMASI 
832
A. KANUNDAKİ DÜZENLEME 
832
B. MÜDÜRLÜK GÖREVİNİN DİĞER SONA ERME HALLERİ 
833
1. Kendiliğinden Sona Erme 
833
2. Türk Ceza Kanununda Öngörülen Suçtan Dolayı Hapis Cezasıyla
Cezalandırılma Halinde Sona Erme 
834
3. Belirli Süreli Seçilme Halinde Sürenin Dolması Halinde
Sona Erme 
834
4. Bağımsız Denetime Tabi Limited Şirkette Denetçinin Denetim
Raporunda Olumsuz Görüş Belirtmesi Halinde Sona Erme 
836
5. İstifa Halinde Sona Erme 
836
IV. MÜDÜRLERİN ÖZEN, BAĞLILIK YÜKÜMÜ VE REKABET YASAĞI 
838
A. ÖZEN YÜKÜMÜ 
838
B. BAĞLILIK YÜKÜMÜ 
841
C. REKABET YASAĞI 
843
D. ORTAKLARA EŞİT İŞLEM YAPMA YÜKÜMÜ 
844
V. TİCARÎ TEMSİLCİ VE TİCARÎ VEKİLLER 
844
A. TİCARÎ TEMSİLCİ VE TİCARÎ VEKİLLERİN ATANMASI 
844
B. GÖREVDEN ALMA VE YETKİLERİN SINIRLANDIRILMASI 
845
C. SINIRLI YETKİLİ TİCARİ VEKİL VEYA DİĞER TACİR
YARDIMCILARINI ATANMASI 
846
VI. MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU 
846
A. ŞİRKETİN, ORTAKLARIN VE ALACAKLILARIN
ZARARLARINDAN DOLAYI HUKUKİ SORUMLULUK 
846
1. Yasal Düzenleme 
846
2. Sorumluların Çevresi 
847
3. Sorumluluğun Şartları 
847
4. Sorumluluktan Kurtulma Halleri 
848
a. Zarar, Bir İş İnsanı Kararından (Business Judgment Rule)
Doğmuş Olmalıdır 
848
b. İbra 
850
B. COMPLIANCE (UYUM) SORUMLULUĞU 
850
C. MÜDÜRLERİN ŞİRKETİN KAMU BORÇLARINDAN
SORUMLULUĞU 
852
§ 37. LİMİTED ORTAKLIKTA DENETİM
I. GENEL OLARAK 
853
II. TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ DURUM 
853
§ 38. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
I. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ 
854
II. GENEL OLARAK ŞİRKET SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ 
854
A. DEĞİŞİKLİK METNİNİN HAZIRLANMASI 
855
B. DEĞİŞİKLİĞİN GENEL KURULUNCA KARARA BAĞLANMASI 
855
C. TESCİL VE İLÂN 
856
III. ÖZEL SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 
856
A. ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI, SEBEP VE ŞEKİLLERİ 
856
1. Sermayenin Artırılması Sebep ve Şekilleri 
856
B. SERMAYE ARTIRIMINDA İZLENECEK YOL 
857
1. Değişikliğe İlişkin Metnin Hazırlanması 
857
2. Genel Kurul Kararı 
858
3. Paysahiplerinin Yeni Pay Alma Hakkının (Bezugsrecht) (Varsa)
Rüçhan Hakkının (Vorrecht) Kullanılması 
858
4. Artırılan Pay Bedellerinin Ödenmesi 
860
5. Şirket Sözleşmesi Değişikliğinin Tescil ve İlânı 
860
C. SERMAYENİN AZALTILMASI 
861
§ 39. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYE
I. LİMİTED ŞİRKETİN TASFİYESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME 
863
II. FESİH VE SONA ERME SEBEPLERİ 
863
III. SONA ERMENİN ÖNLENMESİ 
864
IV. SONA ERMENİN TESCİL VE İLÂNI 
864
V. TASFİYE 
864
VI. TASFİYESİZ FESİH 
864
§ 40. ANONİM ŞİRKET HÜKÜMLERİNE YAPILAN YOLLAMALAR
KAVRAM DİZİNİ 
867
MADDE DİZİNİ 
877