Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre
Borçlar Hukuku
Genel Hükümler / Özel Borç İlişkileri
Eylül 2019 / 11. Baskı / 368 Syf.
Fiyatı: 40.00 TL
İndirimli: 36.00 TL (%10)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre temel bilgileri içeren bu kitap, özellikle hukuk fakülteleri dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okutulan Borçlar Hukuku dersleri için ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Mezuniyet sonrasında girilen iş ve meslek sınavları için de uygun bir kaynaktır.

Kitapta, borçlar hukukunun Genel Hükümler kısmındaki tüm konulara ve Özel Borç İlişkileri kısmında ise satış, kira, ödünç, hizmet, eser ve kefalet sözleşmelerine yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Borçların Doğumu
Borç İlişkisinin Hükümleri
Borçların Sona Ermesi
Borç İlişkisinde Özel Durumlar
Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri
Özel Borç İlişkileri
Satış, Kira, Ödünç, Hizmet, Eser, Kefalet Sözleşmeleri
Barkod: 9789750257155
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  11
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 368
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onbirinci Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  27
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
GENEL BİLGİLER
§ 1– BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU  31
§ 2– BORÇLAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI  32
I. Türk Borçlar Kanunu  32
II. Borçlar Hukukunun Diğer Kaynakları  34
§ 3– BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ  35
I. Genel Olarak  35
II. Borç İlişkisinin Unsurları  37
A. Zorunlu Unsurlar  37
1. Alacaklı  37
2. Borçlu  37
3. Edim  37
a. Genel Olarak  37
b. Edimin Çeşitleri  38
aa. Müspet Edim – Menfi Edim  38
bb. Sürekli Edim – Sürekli Olmayan Edim  38
cc. Bölünebilen Edim – Bölünemeyen Edim  39
B. Zorunlu Olmayan Unsur: Talep  39
III. Borç İlişkisinin Nisbî Niteliği  39
IV. Borç İlişkisinin Kaynakları  40
A. Hukuki İşlem  40
B. Haksız Fiil  41
C. Sebepsiz Zenginleşme  41
§ 4– BORÇ VE SORUMLULUK  42
§ 5– EKSİK BORÇLAR  44
ÇALIŞMA SORULARI  47
BİRİNCİ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI
§ 1– HUKUKİ İŞLEMDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ  49
I. Hukuki İşlem ve Sözleşme Kavramları  49
II. Hukuki İşlemin Türleri  50
III. Hukuki İşlem Ehliyeti  52
A. Genel Olarak  52
1. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak  53
2. Ergin Olmak  53
3. Kısıtlı Olmamak  54
B. Fiil Ehliyeti Bakımından Şahıs Grupları  54
1. Tam Ehliyetliler  54
2. Sınırlı Ehliyetliler  54
3. Tam Ehliyetsizler  55
4. Sınırlı Ehliyetsizler  56
IV. Sözleşmenin Kurulması  57
A. Öneri  58
1. Genel Olarak  58
2. Önerinin Mahiyeti  58
3. Önerinin Unsurları  58
4. Öneriden Dönme  61
B. Kabul  61
1. Kabulün Mahiyeti  61
2. Kabulün Unsurları  62
3. Kabulden Dönme  63
C. Sözleşmenin Meydana Geldiği An  63
V. Sözleşmenin Konusu  64
VI. Genel İşlem Şartları  65
A. Genel Olarak  65
B. Tanımı ve Kapsamı  67
C. Genel İşlem Şartları Kullanma İmkanı ve Sınırları  67
VII. Sözleşmenin Şekli  68
A. Genel Olarak  68
B. Şeklin Çeşitleri  69
1. Şeklin Kaynağı Açısından  69
a. Kanuni Şekil  69
b. İradi Şekil  69
2. Şeklin Tarzı Açısından  70
a. Sözlü Şekil  70
b. Yazılı Şekil  71
aa. Metin  71
bb. İmza  72
c. Resmi Şekil  73
3. Şeklin Görevi Açısından  73
a. Geçerlilik Şekli  73
b. İspat Şekli  73
C. Şekle Tabi Sözleşmelerin Değiştirilmesi  74
D. Şekle Uymamanın Sonuçları  74
VIII. Sözleşmenin Yorumu  75
IX. Sözleşmenin Sakatlığı  76
A. Yokluk  76
B. Mutlak Butlan (Kesin Hükümsüzlük)  76
C. Nisbî Butlan (İptal Edilebilirlik)  77
X. Hukuki Muamelede İrade ve Beyan Arasında Uygunsuzluk  79
A. Genel Olarak  79
B. İrade ve Beyan Arasındaki Kasıtlı Uygunsuzluk Halleri  79
1. Zihnî Kayıt  79
2. Şaka Beyanı  80
3. Muvazaa (Danışıklılık)  81
a. Genel Olarak  81
b. Muvazaanın Türleri  81
c. Muvazaanın Hükümleri  82
C. İrade Bozuklukları  83
1. Yanılma (Hata)  83
a. Genel Olarak  83
b. Esaslı Olmayan Yanılma  84
aa. Kavram  84
bb. Esaslı Olmayan Yanılmanın Hükümleri  85
c. Esaslı Yanılma  85
aa. Başlıca Esaslı Yanılma Halleri  85
aaa. Sözleşmenin Mahiyetinde Yanılma  85
bbb. Sözleşmenin Konusunda Yanılma  86
ccc. Karşı Tarafın Kimliğinde Yanılma  86
ddd. Sözleşme Konusu Şahsın Niteliğinde Yanılma  86
eee. Miktarda Yanılma  87
fff. Sözleşmenin Temelinde Yanılma  87
bb. Esaslı Yanılmanın Hükümleri  88
2. Aldatma (Hile)  89
a. Kavram  89
b. Aldatmanın Hükümleri  90
3. Korkutma (Tehdit–İkrah)  91
a. Kavram  91
b. Korkutmanın Hükümleri  92
XI. Aşırı Yararlanma (Gabin – Sömürme)  93
A. Kavram  93
1. Objektif Şart  94
2. Subjektif Şart  94
B. Hükümleri  95
XII. Sözleşmede Temsil  95
A. Genel Olarak  95
B. Temsilin Türleri  97
1. Yetkili – Yetkisiz Temsil  97
a. Yetkili Temsil  97
b. Yetkisiz Temsil  98
2. Dolaylı – Dolaysız (Vasıtalı – Vasıtasız) Temsil  99
a. Dolaylı (Vasıtalı) Temsil  99
b. Dolaysız (Vasıtasız, Doğrudan Doğruya) Temsil  100
aa. Temsil Yetkisi  101
bb. Temsil Olunan Adına Hareket Etmek  101
3. Kanuni Temsil – İradi Temsil  102
a. Kanuni Temsil  102
b. İradi Temsil  103
aa. Genel Olarak  103
bb. Temsil Yetkisinin Verilme Şekli  103
cc. Temsil Yetkisinin Kapsamı  104
dd. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması  106
ee. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  107
ff. Temsil Yetkisinin Sona Ermesinin Sonuçları  107
§ 2. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ  109
I. Haksız Fiil Kavramı  109
A. Genel Olarak  109
B. Haksız Fiilin Şartları  110
1. Hukuka Aykırı Fiil  110
a. Haksız Fiile Muvafakat  110
b. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  111
c. Zaruret Hali  111
d. Hakkın Korunması İçin Kuvvete Başvurulması  112
e. Kamusal Bir Yetkinin veya Hakkın Kullanılması  113
2. Zarar  113
3. Haksız Fiil ile Zarar Arasında İlliyet Bağı  114
4. Kusur  114
II. Kusursuz Sorumluluk  115
A. Hakkaniyet Sorumluluğu  115
1. Ayırt Etme Gücü Olmayanların Sorumluluğu  115
2. Fedakarlığın Denkleştirilmesi Sebebiyle Sorumluluk  116
B. Özen Sorumluluğu  116
1. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu  117
2. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu  117
a. Tazminat Yükümlülüğü  117
b. Alıkoyma hakkı  118
3. Yapı Malikinin Sorumluluğu  118
a. Giderim Yükümlülüğü  118
b. Zarar Tehlikesini Önleme  118
4. Diğer Özen Sorumluluğu Halleri  118
C. Tehlike Sorumluluğu  119
1. Önemli Ölçüde Tehlike Arzeden İşletme Faaliyetlerinden Sorumluluk  119
2. Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu  120
3. Çevreyi Kirletenlerin Sorumluluğu  120
III. Sorumluluk Sebeplerinin Çokluğu  120
IV. Haksız Fiilden Birlikte Sorumluluk  121
A. Birlikte Haksız Fiil İşlenmesi Halinde Sorumluluk  121
B. Farklı Hukuki Sebeplerle Birlikte Sorumluluk  122
V. Haksız Fiil Sebebiyle Açılabilecek Davalar  123
A. Genel Olarak  123
B. Önleme Davası  124
C. Durdurma (Men) Davası  124
D. Tespit Davası  125
E. Tazminat Davası  125
1. Tazminat Davasının Özellikleri  125
2. Tazminat Davasında Zamanaşımı  127
§ 3– SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ  128
I. Sebepsiz Zenginleşme Kavramı  128
A. Genel Olarak  128
B. Sebepsiz Zenginleşmenin Unsurları  128
1. Zenginleşme  128
2. Başkasının Malvarlığından veya Emeğinden Yararlanma  129
3. İlliyet Bağı  130
4. Geçerli Bir Hukuki Sebebin Bulunmaması  130
II. Sebepsiz Zenginleşme Sayılmayan Durumlar  131
III. Sebepsiz Zenginleşmede İade Borcu  133
A. Genel Olarak  133
B. İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcu  133
C. Kötüniyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcu  135
IV. Sebepsiz Zenginleşmede İade Davası  136
ÇALIŞMA SORULARI  138
İKİNCİ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
§ 1– GENEL OLARAK  143
§ 2– BORÇLARIN İFASI  143
I. İfa Kavramı  143
II. İfanın Konusu  144
A. Genel Olarak  144
B. Kısmen İfa  145
C. İfa Yerine Edim – İfa Uğruna Edim  145
D. Seçimlik Borçlarda İfa  146
E. Para Borçlarında İfa  146
F. Çeşit ve Parça Borçlarında İfa  148
III. İfayı Yapacak Şahıs  148
IV. İfanın Yapılacağı Şahıs  150
V. İfa Yeri  150
VI. İfa Zamanı  152
A. Genel Olarak  152
B. Vadenin Hesaplanması  153
C. Vadeden Önce İfa  154
D. İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa Zamanı  154
VII. İfanın Mahsubu ve İspatı  156
VIII. Alacaklının Temerrüdü  158
A. Genel Olarak  158
B. Alacaklı Temerrüdünün Hükümleri  159
1. Genel Olarak  159
2. Edimin Tevdi Edilmesi  159
3. Edimin Tevdi Edilemeyeceği Haller  160
4. Alacaklının Sorumluluğunun Ağırlaşması  161
§ 3– BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİ  162
I. Genel Olarak  162
II. İfa Davası  164
III. Kusurlu İmkansızlık  165
A. Genel Olarak  165
B. Kusurlu İmkansızlığın Şartları  165
1. Borcun İfasının İmkansız Olması  165
2. İfanın Borçlunun Kusuru ile İmkansızlaşması  166
C. Kusurlu İmkansızlığın Hükümleri  169
IV. İfa Yardımcılarının Davranışlarından Sorumluluk  170
V. Borçlunun Temerrüdü  173
A. Genel Olarak  173
B. Borçlunun Temerrüdünün Şartları  173
1. Borcun Muaccel Olması  173
2. İhtar  173
C. Borçlu Temerrüdünün Hükümleri  175
1. Genel Olarak  175
2. Para Borçlarında Temerrüdün Sonuçları  176
a. Temerrüt Faizi  176
b. Aşkın Zarar (Munzam–Ek Zarar)  178
3. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlu Temerrüdünün Sonuçları  179
4. Sürekli Edimli Sözleşmelerde Borçlu Temerrüdünün Sonuçları  181
§ 4– BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA ETKİSİ  182
I. Genel Olarak  182
II. Halefiyet  182
III. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme  183
IV. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme  184
ÇALIŞMA SORULARI  186
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BORÇLARIN SONA ERMESİ
§ 1– GENEL OLARAK  189
§ 2– BORÇ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ  189
§ 3– BORCUN SONA ERMESİ  190
I. Genel Olarak  190
II. Borcun Sona Ermesinin Hükümleri  190
III. Borcu Sona Erdiren Sebepler  191
A. İbra  191
B. Yenileme  192
C. Birleşme  193
D. İfa İmkansızlığı ve Aşırı İfa Güçlüğü  194
1. İfa İmkansızlığı (Kusursuz İmkansızlık)  194
2. Kısmi İfa İmkansızlığı  196
3. Aşırı İfa Güçlüğü  196
E. Takas  198
1. Genel Olarak  198
2. Takasın Şartları  198
a. Borçların Karşılıklı Olması  199
b. Borçların Aynı Türden Olması  199
c. Borçların Muaccel Olması  200
d. Takas Beyanı  201
3. Takas Hakkından Feragat  201
4. Alacaklının Rızasıyla Takas Edilebilen Alacaklar  201
5. Takasın Sonuçları  202
§ 4– ZAMANAŞIMI  202
I. Genel Olarak  202
II. Zamanaşımı Süreleri  204
III. Zamanaşımı Sürelerinin Hesaplanması  205
A. Zamanaşımının Başlangıcı  205
B. Zamanaşımının Hesaplanması  206
C. Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi  206
1. Zamanaşımının Durması  206
2. Zamanaşımının Kesilmesi  207
IV. Zamanaşımının Sonuçları  208
ÇALIŞMA SORULARI  210
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR
§ 1– MÜTESELSİL BORÇLAR  213
I. Genel Olarak  213
II. Müteselsil Borçluluk  214
A. Genel Olarak  214
B. Alacaklı ve Borçlular Arasındaki İlişkiler  215
C. Müteselsil Borçlular Arasındaki İlişkiler  216
III. Müteselsil Alacaklılık  217
§ 2– ŞARTA BAĞLI BORÇLAR  218
I. Genel Olarak  218
A. Kavram  218
B. Şartın Özellikleri  219
C. Hukuki İşlemin Şarta Bağlanması  220
II. Şartın Çeşitleri  220
A. Geciktirici Şart – Bozucu Şart  220
B. Tesadüfi Şart – İradi Şart  221
C. Müspet Şart – Menfi Şart  221
III. Şartın Hükümleri  222
§ 3– BAĞLANMA PARASI (Pey Akçesi)  223
§ 4– CAYMA PARASI  224
§ 5– CEZA KOŞULU (Cezai Şart)  224
I. Genel Olarak  224
II. Ceza Koşulunun Çeşitleri  225
A. Seçimlik Ceza Koşulu  225
B. İfaya Eklenen Ceza Koşulu  225
C. Dönme Ceza Koşulu  226
III. Ceza Koşulunun Hükümleri  226
ÇALIŞMA SORULARI  228
BEŞİNCİ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİLERİNDE TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ
§ 1– ALACAĞIN DEVRİ  231
I. Genel Olarak  231
II. Alacağın Devrinin Türleri  232
A. İradi Devir  232
B. Kanuni Devir  233
C. Yargısal Devir  233
III. Alacağın Devrinin Şartları  234
A. Devir Sözleşmesi  234
B. Alacağın Devire Elverişli Olması  234
C. Yazılı Şekil  235
IV. Alacağın Devrinin Hükümleri  236
V. Alacağın Devrinde İlgililerin Durumu  237
A. Devreden  237
1. Devrin İvazlı ve İvazsız Olması Hallerinde Devredenin Sorumluluğu  237
2. İfa Yerine ve İfa Uğruna Devirde Devredenin Durumu  239
3. Alacağı İspata Yarayan Belgelerin Devri  239
B. Devralan  240
C. Borçlu  241
§ 2– BORCUN ÜSTLENİLMESİ (Borcun Nakli)  243
I. Genel Olarak  243
II. İç Üstlenme Sözleşmesi  244
III. Dış Üstlenme Sözleşmesi  245
IV. Borca Katılma  246
V. Borçlunun Değişmesinin Sonuçları  247
VI. Malvarlığının veya İşletmenin Devri  248
VII. İşletmelerin Birleşmesi veya Şekil Değiştirmesi  250
§3– SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE SÖZLEŞMEYE KATILMA  252
I. Sözleşmenin Devri  252
II. Sözleşmeye Katılma  252
ÇALIŞMA SORULARI  253
İKİNCİ KISIM
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ
GENEL BİLGİLER
§ 1– GİRİŞ  257
§ 2– SÖZLEŞMELERİN TASNİFİ  259
I. Mülkiyetin Devrini Amaçlayan Sözleşmeler  259
II. Kullanma ve Yararlanma Hakkı Veren Sözleşmeler  259
III. İş Görme Sözleşmeleri  259
IV. Muhafaza Sözleşmeleri  260
V. Teminat Sözleşmeleri  260
VI. Rizikolu Sözleşmeler  260
VII. Şirket Sözleşmeleri  261
ÇALIŞMA SORULARI  262
BİRİNCİ BÖLÜM
MÜLKİYETİN DEVRİNİ AMAÇLAYAN SÖZLEŞMELER
§ 1– SATIŞ SÖZLEŞMESİ  263
I. Tanımı ve Niteliği  263
II. Satış Sözleşmesinin Esaslı Unsurları  264
A. Anlaşma  264
B. Satılan Şey  264
C. Satış Parası (Semen)  265
III. Satış Sözleşmesinde Yarar ve Hasarın Geçişi  266
A. Yarar ve Hasar Kavramları  266
B. Yarar ve Hasarın Geçişi  266
1. Kural  268
2. İstisnalar: Yarar ve Hasarın Devirden Önce Alıcıya Geçmesi  268
a. Sözleşmeden Doğan İstisnalar  269
b. Kanundan Doğan İstisnalar  269
c. Durumun Gereklerinden Doğan İstisnalar  270
IV. Satış Sözleşmesinin Türleri  270
A. Taşınır Satışı  270
B. Taşınmaz Satışı  271
C. Örnek Üzerine Satış  271
D. Beğenme Koşuluyla Satış  272
E. Taksitle Satış  272
F. Açık Artırma Yolu ile Satış  274
V. Satış Sözleşmesinin Hükümleri  275
A. Satıcının Borçları  275
1. Satılanın Zilyetliğini ve Mülkiyetini Devretme Borcu  275
2. Zapttan Sorumluluk  275
3. Ayıptan Sorumluluk  277
4. Satıcının Temerrüdü  280
B. Alıcının Borçları  282
1. Satış Bedelini Ödeme Borcu  282
2. Satılanı Teslim Alma Borcu  283
3. Alıcının Temerrüdü  284
ÇALIŞMA SORULARI  285
İKİNCİ BÖLÜM
KULLANMA VE YARARLANMA HAKKI VEREN
SÖZLEŞMELER
§ 1– KİRA SÖZLEŞMESİ  287
I. Tanımı ve Özellikleri  287
II. Kira Sözleşmesinin Türleri  289
A. Adi (Basit) Kira  289
B. Konut ve Çatılı İşyeri Kirası  289
C. Ürün Kirası  289
D. Finansal Kiralama  290
III. Kira Sözleşmesinin Hükümleri  291
A. Kiraya Verenin ve Kiracının Borçları  291
1. Kiraya Verenin Borçları  291
a. Kiralananı Kullanmaya Elverişli Şekilde Teslim Borcu  291
b. Kiralananı Sözleşme Süresince Kullanmaya Elverişli Durumda Bulundurma Borcu  292
c. Zapttan Sorumluluk  293
2. Kiracının Borçları  294
a. Kira Bedelini Ödeme Borcu  294
b. Kiralananı Özenle Kullanma Borcu  295
c. İhbar Borcu  296
d. Tamirata ve İncelemeye İzin Verme Borcu  296
e. Kira Süresi Sonunda Kiralananı İade Borcu  297
IV. Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi  297
A. Adi Kirada Sona Erme (Tahliye) Sebepleri  298
1. Sürenin Dolması  298
2. Fesih Bildirimi  298
3. Önemli Sebeplerle Fesih  299
4. Kiracının İflası  299
5. Kiracının Ölümü  299
B. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sona Erme Sebepleri  300
1. Genel Hükümlere Göre Sona Erme  300
2. Bildirim Yoluyla Sona Erme  300
3. Dava Yoluyla Sona Erme (Tahliye)  301
a. Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebepler  301
b. Kiracından Kaynaklanan Sebepler (TBK.m.352)  303
aa. Yazılı Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Tahliye  303
bb. İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye  303
cc. Oturmaya Elverişli Konut Varlığı Sebebiyle Tahliye  304
C. Konut ve İşyeri Kiralarında Sona Ermenin Sonuçları  304
§ 2– ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ  305
I. Kullanım Ödüncü (Ariyet)  305
II. Tüketim Ödüncü (Karz)  307
ÇALIŞMA SORULARI  309
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİ
§ 1– HİZMET SÖZLEŞMESİ  311
I. Genel Olarak  311
II. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  312
III. HİZMET SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ  313
A. FERDİ (BİREYSEL) HİZMET SÖZLEŞMESİ  313
B. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ  313
C. TAKIM SÖZLEŞMESİ  314
D. DENEME SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ  314
E. ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ  314
IV. HİZMET SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI  315
A. İŞÇİNİN BORÇLARI  315
1. İşi Bizzat Yapma Borcu  315
2. Düzenlemelere ve Talimatlara Uyma Borcu  315
3. Özen Borcu  316
4. Sadakat Borcu  317
5. Sır Saklama Borcu  317
6. Teslim ve Hesap Verme Borcu  318
7. Fazla Çalışma Borcu  318
B. İşverenin Borçları  319
1. Ücret Ödeme Borcu  319
2. İşçinin Kişiliğinin Korunması  323
3. İzin Verme Borcu  325
4. İşçinin Buluşunun Karşılığını Verme Borcu  326
5. Araç–Malzeme Sağlama ve Giderleri Karşılama Borcu  327
IV. Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi  328
§ 2– ESER SÖZLEŞMESİ (İSTİSNA)  329
I. Tanımı ve Özellikleri  329
II. Eser Sözleşmesinde Tarafların Borçları  331
A. Yüklenicinin Borçları  331
1. Sadakat ve Özen Borcu  331
2. İşi Bizzat Yapma Borcu  333
3. Araç, Gereç ve Malzeme Sağlama Borcu  333
4. İşe Zamanında Başlama ve Sürdürme Borcu  333
5. Eseri Teslim Etme Borcu  334
6. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  335
B. İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI  336
III. Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi  337
A. Keşif Bedelinin Aşılması Sebebiyle Fesih  337
B. Eserin Telef Olması Sebebiyle Fesih  338
C. Tam Tazminat Ödeyerek Fesih  338
D. İş Sahibi Yüzünden İfanın Mümkün Olmaması Sebebiyle Fesih  339
E. Yüklenicinin Ölümü veya Aczi Sebebiyle Fesih  339
ÇALIŞMA SORULARI  340
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TEMİNAT SÖZLEŞMELERİ
§ 1 – KEFALET SÖZLEŞMESİ  341
I. Tanımı ve Özellikleri  341
II. Kefalet Sözleşmesinin Geçerli Olması İçin Gerekli Şartlar  343
A. Geçerli Bir Asıl Borcun Bulunması  343
B. Kefilin Ehliyetli Olması  343
C. Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılması  344
D. Eşin Rızası  345
III. Kefalet Hükümlerinin Benzer Sözleşmelere Uygulanması  347
IV. Kefaletin Türleri  347
A. Adi Kefalet  347
B. Müteselsil Kefalet  348
C. Birlikte Kefalet  350
D. Kefile Kefalet  351
E. Rücua Kefalet  352
V. Kefilin Sorumluluğu  352
VI. Kefilin Alacaklı ile İlişkileri  354
VII. Kefilin Borçlu ile İlişkileri  357
VIII. Kefaletin Sona Ermesi  359
ÇALIŞMA SORULARI  362
Kaynakça  363
Kavram Dizini  365
 


Bengisu Önder
Ekim 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Arif Burhanettin Kocaman
Ekim 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Sinan Sami Akkurt ...
Eylül 2020
65.00 TL
İndirimli: 58.50 TL (%10)
Sepete Ekle
Merve Keskin Orhan
Temmuz 2020
50.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onbirinci Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  27
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
GENEL BİLGİLER
§ 1– BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU  31
§ 2– BORÇLAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI  32
I. Türk Borçlar Kanunu  32
II. Borçlar Hukukunun Diğer Kaynakları  34
§ 3– BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ  35
I. Genel Olarak  35
II. Borç İlişkisinin Unsurları  37
A. Zorunlu Unsurlar  37
1. Alacaklı  37
2. Borçlu  37
3. Edim  37
a. Genel Olarak  37
b. Edimin Çeşitleri  38
aa. Müspet Edim – Menfi Edim  38
bb. Sürekli Edim – Sürekli Olmayan Edim  38
cc. Bölünebilen Edim – Bölünemeyen Edim  39
B. Zorunlu Olmayan Unsur: Talep  39
III. Borç İlişkisinin Nisbî Niteliği  39
IV. Borç İlişkisinin Kaynakları  40
A. Hukuki İşlem  40
B. Haksız Fiil  41
C. Sebepsiz Zenginleşme  41
§ 4– BORÇ VE SORUMLULUK  42
§ 5– EKSİK BORÇLAR  44
ÇALIŞMA SORULARI  47
BİRİNCİ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI
§ 1– HUKUKİ İŞLEMDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ  49
I. Hukuki İşlem ve Sözleşme Kavramları  49
II. Hukuki İşlemin Türleri  50
III. Hukuki İşlem Ehliyeti  52
A. Genel Olarak  52
1. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak  53
2. Ergin Olmak  53
3. Kısıtlı Olmamak  54
B. Fiil Ehliyeti Bakımından Şahıs Grupları  54
1. Tam Ehliyetliler  54
2. Sınırlı Ehliyetliler  54
3. Tam Ehliyetsizler  55
4. Sınırlı Ehliyetsizler  56
IV. Sözleşmenin Kurulması  57
A. Öneri  58
1. Genel Olarak  58
2. Önerinin Mahiyeti  58
3. Önerinin Unsurları  58
4. Öneriden Dönme  61
B. Kabul  61
1. Kabulün Mahiyeti  61
2. Kabulün Unsurları  62
3. Kabulden Dönme  63
C. Sözleşmenin Meydana Geldiği An  63
V. Sözleşmenin Konusu  64
VI. Genel İşlem Şartları  65
A. Genel Olarak  65
B. Tanımı ve Kapsamı  67
C. Genel İşlem Şartları Kullanma İmkanı ve Sınırları  67
VII. Sözleşmenin Şekli  68
A. Genel Olarak  68
B. Şeklin Çeşitleri  69
1. Şeklin Kaynağı Açısından  69
a. Kanuni Şekil  69
b. İradi Şekil  69
2. Şeklin Tarzı Açısından  70
a. Sözlü Şekil  70
b. Yazılı Şekil  71
aa. Metin  71
bb. İmza  72
c. Resmi Şekil  73
3. Şeklin Görevi Açısından  73
a. Geçerlilik Şekli  73
b. İspat Şekli  73
C. Şekle Tabi Sözleşmelerin Değiştirilmesi  74
D. Şekle Uymamanın Sonuçları  74
VIII. Sözleşmenin Yorumu  75
IX. Sözleşmenin Sakatlığı  76
A. Yokluk  76
B. Mutlak Butlan (Kesin Hükümsüzlük)  76
C. Nisbî Butlan (İptal Edilebilirlik)  77
X. Hukuki Muamelede İrade ve Beyan Arasında Uygunsuzluk  79
A. Genel Olarak  79
B. İrade ve Beyan Arasındaki Kasıtlı Uygunsuzluk Halleri  79
1. Zihnî Kayıt  79
2. Şaka Beyanı  80
3. Muvazaa (Danışıklılık)  81
a. Genel Olarak  81
b. Muvazaanın Türleri  81
c. Muvazaanın Hükümleri  82
C. İrade Bozuklukları  83
1. Yanılma (Hata)  83
a. Genel Olarak  83
b. Esaslı Olmayan Yanılma  84
aa. Kavram  84
bb. Esaslı Olmayan Yanılmanın Hükümleri  85
c. Esaslı Yanılma  85
aa. Başlıca Esaslı Yanılma Halleri  85
aaa. Sözleşmenin Mahiyetinde Yanılma  85
bbb. Sözleşmenin Konusunda Yanılma  86
ccc. Karşı Tarafın Kimliğinde Yanılma  86
ddd. Sözleşme Konusu Şahsın Niteliğinde Yanılma  86
eee. Miktarda Yanılma  87
fff. Sözleşmenin Temelinde Yanılma  87
bb. Esaslı Yanılmanın Hükümleri  88
2. Aldatma (Hile)  89
a. Kavram  89
b. Aldatmanın Hükümleri  90
3. Korkutma (Tehdit–İkrah)  91
a. Kavram  91
b. Korkutmanın Hükümleri  92
XI. Aşırı Yararlanma (Gabin – Sömürme)  93
A. Kavram  93
1. Objektif Şart  94
2. Subjektif Şart  94
B. Hükümleri  95
XII. Sözleşmede Temsil  95
A. Genel Olarak  95
B. Temsilin Türleri  97
1. Yetkili – Yetkisiz Temsil  97
a. Yetkili Temsil  97
b. Yetkisiz Temsil  98
2. Dolaylı – Dolaysız (Vasıtalı – Vasıtasız) Temsil  99
a. Dolaylı (Vasıtalı) Temsil  99
b. Dolaysız (Vasıtasız, Doğrudan Doğruya) Temsil  100
aa. Temsil Yetkisi  101
bb. Temsil Olunan Adına Hareket Etmek  101
3. Kanuni Temsil – İradi Temsil  102
a. Kanuni Temsil  102
b. İradi Temsil  103
aa. Genel Olarak  103
bb. Temsil Yetkisinin Verilme Şekli  103
cc. Temsil Yetkisinin Kapsamı  104
dd. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması  106
ee. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  107
ff. Temsil Yetkisinin Sona Ermesinin Sonuçları  107
§ 2. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ  109
I. Haksız Fiil Kavramı  109
A. Genel Olarak  109
B. Haksız Fiilin Şartları  110
1. Hukuka Aykırı Fiil  110
a. Haksız Fiile Muvafakat  110
b. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  111
c. Zaruret Hali  111
d. Hakkın Korunması İçin Kuvvete Başvurulması  112
e. Kamusal Bir Yetkinin veya Hakkın Kullanılması  113
2. Zarar  113
3. Haksız Fiil ile Zarar Arasında İlliyet Bağı  114
4. Kusur  114
II. Kusursuz Sorumluluk  115
A. Hakkaniyet Sorumluluğu  115
1. Ayırt Etme Gücü Olmayanların Sorumluluğu  115
2. Fedakarlığın Denkleştirilmesi Sebebiyle Sorumluluk  116
B. Özen Sorumluluğu  116
1. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu  117
2. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu  117
a. Tazminat Yükümlülüğü  117
b. Alıkoyma hakkı  118
3. Yapı Malikinin Sorumluluğu  118
a. Giderim Yükümlülüğü  118
b. Zarar Tehlikesini Önleme  118
4. Diğer Özen Sorumluluğu Halleri  118
C. Tehlike Sorumluluğu  119
1. Önemli Ölçüde Tehlike Arzeden İşletme Faaliyetlerinden Sorumluluk  119
2. Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu  120
3. Çevreyi Kirletenlerin Sorumluluğu  120
III. Sorumluluk Sebeplerinin Çokluğu  120
IV. Haksız Fiilden Birlikte Sorumluluk  121
A. Birlikte Haksız Fiil İşlenmesi Halinde Sorumluluk  121
B. Farklı Hukuki Sebeplerle Birlikte Sorumluluk  122
V. Haksız Fiil Sebebiyle Açılabilecek Davalar  123
A. Genel Olarak  123
B. Önleme Davası  124
C. Durdurma (Men) Davası  124
D. Tespit Davası  125
E. Tazminat Davası  125
1. Tazminat Davasının Özellikleri  125
2. Tazminat Davasında Zamanaşımı  127
§ 3– SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ  128
I. Sebepsiz Zenginleşme Kavramı  128
A. Genel Olarak  128
B. Sebepsiz Zenginleşmenin Unsurları  128
1. Zenginleşme  128
2. Başkasının Malvarlığından veya Emeğinden Yararlanma  129
3. İlliyet Bağı  130
4. Geçerli Bir Hukuki Sebebin Bulunmaması  130
II. Sebepsiz Zenginleşme Sayılmayan Durumlar  131
III. Sebepsiz Zenginleşmede İade Borcu  133
A. Genel Olarak  133
B. İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcu  133
C. Kötüniyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcu  135
IV. Sebepsiz Zenginleşmede İade Davası  136
ÇALIŞMA SORULARI  138
İKİNCİ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
§ 1– GENEL OLARAK  143
§ 2– BORÇLARIN İFASI  143
I. İfa Kavramı  143
II. İfanın Konusu  144
A. Genel Olarak  144
B. Kısmen İfa  145
C. İfa Yerine Edim – İfa Uğruna Edim  145
D. Seçimlik Borçlarda İfa  146
E. Para Borçlarında İfa  146
F. Çeşit ve Parça Borçlarında İfa  148
III. İfayı Yapacak Şahıs  148
IV. İfanın Yapılacağı Şahıs  150
V. İfa Yeri  150
VI. İfa Zamanı  152
A. Genel Olarak  152
B. Vadenin Hesaplanması  153
C. Vadeden Önce İfa  154
D. İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa Zamanı  154
VII. İfanın Mahsubu ve İspatı  156
VIII. Alacaklının Temerrüdü  158
A. Genel Olarak  158
B. Alacaklı Temerrüdünün Hükümleri  159
1. Genel Olarak  159
2. Edimin Tevdi Edilmesi  159
3. Edimin Tevdi Edilemeyeceği Haller  160
4. Alacaklının Sorumluluğunun Ağırlaşması  161
§ 3– BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİ  162
I. Genel Olarak  162
II. İfa Davası  164
III. Kusurlu İmkansızlık  165
A. Genel Olarak  165
B. Kusurlu İmkansızlığın Şartları  165
1. Borcun İfasının İmkansız Olması  165
2. İfanın Borçlunun Kusuru ile İmkansızlaşması  166
C. Kusurlu İmkansızlığın Hükümleri  169
IV. İfa Yardımcılarının Davranışlarından Sorumluluk  170
V. Borçlunun Temerrüdü  173
A. Genel Olarak  173
B. Borçlunun Temerrüdünün Şartları  173
1. Borcun Muaccel Olması  173
2. İhtar  173
C. Borçlu Temerrüdünün Hükümleri  175
1. Genel Olarak  175
2. Para Borçlarında Temerrüdün Sonuçları  176
a. Temerrüt Faizi  176
b. Aşkın Zarar (Munzam–Ek Zarar)  178
3. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlu Temerrüdünün Sonuçları  179
4. Sürekli Edimli Sözleşmelerde Borçlu Temerrüdünün Sonuçları  181
§ 4– BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA ETKİSİ  182
I. Genel Olarak  182
II. Halefiyet  182
III. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme  183
IV. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme  184
ÇALIŞMA SORULARI  186
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BORÇLARIN SONA ERMESİ
§ 1– GENEL OLARAK  189
§ 2– BORÇ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ  189
§ 3– BORCUN SONA ERMESİ  190
I. Genel Olarak  190
II. Borcun Sona Ermesinin Hükümleri  190
III. Borcu Sona Erdiren Sebepler  191
A. İbra  191
B. Yenileme  192
C. Birleşme  193
D. İfa İmkansızlığı ve Aşırı İfa Güçlüğü  194
1. İfa İmkansızlığı (Kusursuz İmkansızlık)  194
2. Kısmi İfa İmkansızlığı  196
3. Aşırı İfa Güçlüğü  196
E. Takas  198
1. Genel Olarak  198
2. Takasın Şartları  198
a. Borçların Karşılıklı Olması  199
b. Borçların Aynı Türden Olması  199
c. Borçların Muaccel Olması  200
d. Takas Beyanı  201
3. Takas Hakkından Feragat  201
4. Alacaklının Rızasıyla Takas Edilebilen Alacaklar  201
5. Takasın Sonuçları  202
§ 4– ZAMANAŞIMI  202
I. Genel Olarak  202
II. Zamanaşımı Süreleri  204
III. Zamanaşımı Sürelerinin Hesaplanması  205
A. Zamanaşımının Başlangıcı  205
B. Zamanaşımının Hesaplanması  206
C. Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi  206
1. Zamanaşımının Durması  206
2. Zamanaşımının Kesilmesi  207
IV. Zamanaşımının Sonuçları  208
ÇALIŞMA SORULARI  210
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR
§ 1– MÜTESELSİL BORÇLAR  213
I. Genel Olarak  213
II. Müteselsil Borçluluk  214
A. Genel Olarak  214
B. Alacaklı ve Borçlular Arasındaki İlişkiler  215
C. Müteselsil Borçlular Arasındaki İlişkiler  216
III. Müteselsil Alacaklılık  217
§ 2– ŞARTA BAĞLI BORÇLAR  218
I. Genel Olarak  218
A. Kavram  218
B. Şartın Özellikleri  219
C. Hukuki İşlemin Şarta Bağlanması  220
II. Şartın Çeşitleri  220
A. Geciktirici Şart – Bozucu Şart  220
B. Tesadüfi Şart – İradi Şart  221
C. Müspet Şart – Menfi Şart  221
III. Şartın Hükümleri  222
§ 3– BAĞLANMA PARASI (Pey Akçesi)  223
§ 4– CAYMA PARASI  224
§ 5– CEZA KOŞULU (Cezai Şart)  224
I. Genel Olarak  224
II. Ceza Koşulunun Çeşitleri  225
A. Seçimlik Ceza Koşulu  225
B. İfaya Eklenen Ceza Koşulu  225
C. Dönme Ceza Koşulu  226
III. Ceza Koşulunun Hükümleri  226
ÇALIŞMA SORULARI  228
BEŞİNCİ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİLERİNDE TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ
§ 1– ALACAĞIN DEVRİ  231
I. Genel Olarak  231
II. Alacağın Devrinin Türleri  232
A. İradi Devir  232
B. Kanuni Devir  233
C. Yargısal Devir  233
III. Alacağın Devrinin Şartları  234
A. Devir Sözleşmesi  234
B. Alacağın Devire Elverişli Olması  234
C. Yazılı Şekil  235
IV. Alacağın Devrinin Hükümleri  236
V. Alacağın Devrinde İlgililerin Durumu  237
A. Devreden  237
1. Devrin İvazlı ve İvazsız Olması Hallerinde Devredenin Sorumluluğu  237
2. İfa Yerine ve İfa Uğruna Devirde Devredenin Durumu  239
3. Alacağı İspata Yarayan Belgelerin Devri  239
B. Devralan  240
C. Borçlu  241
§ 2– BORCUN ÜSTLENİLMESİ (Borcun Nakli)  243
I. Genel Olarak  243
II. İç Üstlenme Sözleşmesi  244
III. Dış Üstlenme Sözleşmesi  245
IV. Borca Katılma  246
V. Borçlunun Değişmesinin Sonuçları  247
VI. Malvarlığının veya İşletmenin Devri  248
VII. İşletmelerin Birleşmesi veya Şekil Değiştirmesi  250
§3– SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE SÖZLEŞMEYE KATILMA  252
I. Sözleşmenin Devri  252
II. Sözleşmeye Katılma  252
ÇALIŞMA SORULARI  253
İKİNCİ KISIM
ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ
GENEL BİLGİLER
§ 1– GİRİŞ  257
§ 2– SÖZLEŞMELERİN TASNİFİ  259
I. Mülkiyetin Devrini Amaçlayan Sözleşmeler  259
II. Kullanma ve Yararlanma Hakkı Veren Sözleşmeler  259
III. İş Görme Sözleşmeleri  259
IV. Muhafaza Sözleşmeleri  260
V. Teminat Sözleşmeleri  260
VI. Rizikolu Sözleşmeler  260
VII. Şirket Sözleşmeleri  261
ÇALIŞMA SORULARI  262
BİRİNCİ BÖLÜM
MÜLKİYETİN DEVRİNİ AMAÇLAYAN SÖZLEŞMELER
§ 1– SATIŞ SÖZLEŞMESİ  263
I. Tanımı ve Niteliği  263
II. Satış Sözleşmesinin Esaslı Unsurları  264
A. Anlaşma  264
B. Satılan Şey  264
C. Satış Parası (Semen)  265
III. Satış Sözleşmesinde Yarar ve Hasarın Geçişi  266
A. Yarar ve Hasar Kavramları  266
B. Yarar ve Hasarın Geçişi  266
1. Kural  268
2. İstisnalar: Yarar ve Hasarın Devirden Önce Alıcıya Geçmesi  268
a. Sözleşmeden Doğan İstisnalar  269
b. Kanundan Doğan İstisnalar  269
c. Durumun Gereklerinden Doğan İstisnalar  270
IV. Satış Sözleşmesinin Türleri  270
A. Taşınır Satışı  270
B. Taşınmaz Satışı  271
C. Örnek Üzerine Satış  271
D. Beğenme Koşuluyla Satış  272
E. Taksitle Satış  272
F. Açık Artırma Yolu ile Satış  274
V. Satış Sözleşmesinin Hükümleri  275
A. Satıcının Borçları  275
1. Satılanın Zilyetliğini ve Mülkiyetini Devretme Borcu  275
2. Zapttan Sorumluluk  275
3. Ayıptan Sorumluluk  277
4. Satıcının Temerrüdü  280
B. Alıcının Borçları  282
1. Satış Bedelini Ödeme Borcu  282
2. Satılanı Teslim Alma Borcu  283
3. Alıcının Temerrüdü  284
ÇALIŞMA SORULARI  285
İKİNCİ BÖLÜM
KULLANMA VE YARARLANMA HAKKI VEREN
SÖZLEŞMELER
§ 1– KİRA SÖZLEŞMESİ  287
I. Tanımı ve Özellikleri  287
II. Kira Sözleşmesinin Türleri  289
A. Adi (Basit) Kira  289
B. Konut ve Çatılı İşyeri Kirası  289
C. Ürün Kirası  289
D. Finansal Kiralama  290
III. Kira Sözleşmesinin Hükümleri  291
A. Kiraya Verenin ve Kiracının Borçları  291
1. Kiraya Verenin Borçları  291
a. Kiralananı Kullanmaya Elverişli Şekilde Teslim Borcu  291
b. Kiralananı Sözleşme Süresince Kullanmaya Elverişli Durumda Bulundurma Borcu  292
c. Zapttan Sorumluluk  293
2. Kiracının Borçları  294
a. Kira Bedelini Ödeme Borcu  294
b. Kiralananı Özenle Kullanma Borcu  295
c. İhbar Borcu  296
d. Tamirata ve İncelemeye İzin Verme Borcu  296
e. Kira Süresi Sonunda Kiralananı İade Borcu  297
IV. Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi  297
A. Adi Kirada Sona Erme (Tahliye) Sebepleri  298
1. Sürenin Dolması  298
2. Fesih Bildirimi  298
3. Önemli Sebeplerle Fesih  299
4. Kiracının İflası  299
5. Kiracının Ölümü  299
B. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sona Erme Sebepleri  300
1. Genel Hükümlere Göre Sona Erme  300
2. Bildirim Yoluyla Sona Erme  300
3. Dava Yoluyla Sona Erme (Tahliye)  301
a. Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebepler  301
b. Kiracından Kaynaklanan Sebepler (TBK.m.352)  303
aa. Yazılı Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Tahliye  303
bb. İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye  303
cc. Oturmaya Elverişli Konut Varlığı Sebebiyle Tahliye  304
C. Konut ve İşyeri Kiralarında Sona Ermenin Sonuçları  304
§ 2– ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ  305
I. Kullanım Ödüncü (Ariyet)  305
II. Tüketim Ödüncü (Karz)  307
ÇALIŞMA SORULARI  309
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİ
§ 1– HİZMET SÖZLEŞMESİ  311
I. Genel Olarak  311
II. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  312
III. HİZMET SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ  313
A. FERDİ (BİREYSEL) HİZMET SÖZLEŞMESİ  313
B. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ  313
C. TAKIM SÖZLEŞMESİ  314
D. DENEME SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ  314
E. ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ  314
IV. HİZMET SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI  315
A. İŞÇİNİN BORÇLARI  315
1. İşi Bizzat Yapma Borcu  315
2. Düzenlemelere ve Talimatlara Uyma Borcu  315
3. Özen Borcu  316
4. Sadakat Borcu  317
5. Sır Saklama Borcu  317
6. Teslim ve Hesap Verme Borcu  318
7. Fazla Çalışma Borcu  318
B. İşverenin Borçları  319
1. Ücret Ödeme Borcu  319
2. İşçinin Kişiliğinin Korunması  323
3. İzin Verme Borcu  325
4. İşçinin Buluşunun Karşılığını Verme Borcu  326
5. Araç–Malzeme Sağlama ve Giderleri Karşılama Borcu  327
IV. Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi  328
§ 2– ESER SÖZLEŞMESİ (İSTİSNA)  329
I. Tanımı ve Özellikleri  329
II. Eser Sözleşmesinde Tarafların Borçları  331
A. Yüklenicinin Borçları  331
1. Sadakat ve Özen Borcu  331
2. İşi Bizzat Yapma Borcu  333
3. Araç, Gereç ve Malzeme Sağlama Borcu  333
4. İşe Zamanında Başlama ve Sürdürme Borcu  333
5. Eseri Teslim Etme Borcu  334
6. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  335
B. İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI  336
III. Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi  337
A. Keşif Bedelinin Aşılması Sebebiyle Fesih  337
B. Eserin Telef Olması Sebebiyle Fesih  338
C. Tam Tazminat Ödeyerek Fesih  338
D. İş Sahibi Yüzünden İfanın Mümkün Olmaması Sebebiyle Fesih  339
E. Yüklenicinin Ölümü veya Aczi Sebebiyle Fesih  339
ÇALIŞMA SORULARI  340
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TEMİNAT SÖZLEŞMELERİ
§ 1 – KEFALET SÖZLEŞMESİ  341
I. Tanımı ve Özellikleri  341
II. Kefalet Sözleşmesinin Geçerli Olması İçin Gerekli Şartlar  343
A. Geçerli Bir Asıl Borcun Bulunması  343
B. Kefilin Ehliyetli Olması  343
C. Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılması  344
D. Eşin Rızası  345
III. Kefalet Hükümlerinin Benzer Sözleşmelere Uygulanması  347
IV. Kefaletin Türleri  347
A. Adi Kefalet  347
B. Müteselsil Kefalet  348
C. Birlikte Kefalet  350
D. Kefile Kefalet  351
E. Rücua Kefalet  352
V. Kefilin Sorumluluğu  352
VI. Kefilin Alacaklı ile İlişkileri  354
VII. Kefilin Borçlu ile İlişkileri  357
VIII. Kefaletin Sona Ermesi  359
ÇALIŞMA SORULARI  362
Kaynakça  363
Kavram Dizini  365
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020