Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Hukukun Temel Kavramları
Eylül 2020 / 8. Baskı / 608 Syf.
Fiyatı: 59.00 TL
İndirimli: 53.10 TL (%10)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 7. Eylül 2017 50.00 TL 24.90 TL (%51)Sepete Ekle
   

Hukukun Temel Kavramları olarak 8. Baskısını gerçekleştirdiğimiz bu ders kitabımız, özellikle hukuk fakülteleri dışında lisans ve ön lisans alan öğrenciler için tasarlanmıştır. Bununla birlikte hukuk lisansını hali hazırda alan öğrenciler, gerekse mezun olmuş ve meslek hayatına atılmış paydaşlarımız için hem hatırlatıcı hem de öğretici yardımcı bir kitap niteliğindedir.

Çalışmamızda tüm konuların mevzuatımızda yapılan en son değişiklikleri de içerir tarzda ele alınması için azami gayret gösterilmiştir.

Ayrıca ele alınan konuların pekiştirilebilmesi amacıyla, cevaplı çoktan seçmeli sorulara da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Sosyal Düzen Kuralları ve Hukukun Varlık Sebepleri
Belli Başlı Hukuk Sistemleri
Hukukun Kaynakları
Hukukun Sınıflandırılması
Hukuk kurallarının Uygulanması
Kanunun Yorum Usulleri Kanun ve Hukuk Boşluğu Kavramları
Hak Kavramı, Kazanımı ve Türleri
Hukukta Yaptırım (Müeyyide) Kavramı ve Türleri
Hakların Kazanılmasında ve Kullanılmasında İyiniyet Kavramı
Hakların Korunması ve Türk Yargılama Teşkilatı
Barkod: 9789750262579
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  8
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 608
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  VII
İkinci Baskıya Önsöz  IX
Üçüncü Baskıya Önsöz  XI
Dördüncü Baskıya Önsöz  XIII
Beşinci Baskıya Önsöz  XV
Altıncı Baskıya Önsöz  XVII
Yedinci Baskıya Önsöz  XIX
Sekizinci Baskıya Önsöz  XXI
Birinci Bölüm
SOSYAL DÜZEN, SOSYAL DÜZEN KURALLARI VE
HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER
§ 1. SOSYAL DÜZEN VE SOSYAL DÜZEN KURALLARI  1
I. Din Kuralları  2
II. Ahlak Kuralları  5
III. Görgü Kuralları  7
IV. Örf ve Âdet Kuralları  8
V. Hukuk Kuralları  9
A. Hukuk Kavramı  9
B. Hukukun Diğer Sosyal Düzen Kurallarından Temel Farkı  11
C. Hukukun Çeşitli Anlamları  12
1. Mevzû Hukuk  13
2. Pozitif Hukuk  13
3. Doğal Hukuk  14
4. Tarihi Hukuk  15
5. Objektif Hukuk–Sübjektif Hukuk  15
D. Hukukun Amaçları veya Varlık Sebepleri  16
1. Sosyal Düzeni Sağlamak  17
2. Güvenlik ve Barış Sağlama  17
3. Özgürlükleri Sağlamak  18
4. Adaleti Sağlamak  18
a. Denkleştirici Adalet (Eşitlik)  20
b. Dağıtıcı (Paylaştırıcı) Adalet  21
c. Hakkaniyet  22
d. Sosyal Adalet  23
§ 2. BELLİ BAŞLI HUKUK SİSTEMLERİ  23
I. Kara Avrupası Hukuk Sistemi (Roma–Germen Hukuk Sistemi)  23
II. Anglo–Sakson Hukuk Sistemi  25
III. İslam Hukuk Sistemi  27
IV. Sosyalist Hukuk Sistemi  28
V. Uzak Doğu Hukuk Sistemi  28
§ 3. HUKUKUN KAYNAKLARI  29
I. Genel Olarak  29
II. Hukukun Yürürlük (Asıl) Kaynakları  31
A. Şekli (Yazılı) Kaynaklar (Mevzuat) (Normlar Hiyerarşisine Göre)  31
1. Anayasa (The Constitution)  31
2. Aynı Sırada Olan Yazılı Kaynaklar  36
a. Kanun (Yasa–Acts, The Statutory Law)  36
b. Kanun Hükmünde Kararname (The Statutory Decrees)  39
c. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  40
d. TBMM. İçtüzüğü (Regulation For The Turkish Parliament)  42
e. İçtihadı Birleştirme Kararları (The Court Decisions That Bound Like The Statutory Law)  42
f. Uluslararası Sözleşmeler (International Treaties)  43
3. Tüzükler (Regulations)  44
4. Yönetmelikler (By–Laws)  45
5. Yönetmelik Statüsündeki Genel Düzenleyici İşlemler  46
B. Yazılı Olmayan Kaynaklar (Örf ve Âdet Hukuku–Customary Law)  47
1. Kavram  47
2. Örf ve Âdet Hukukunun Doğması İçin Gereken Şartlar  49
a. Sürekli Uygulanma (Maddi Unsur)  49
b. Genel İnanış (Manevi Unsur)  49
c. Devlet Desteği (Hukuki Unsur)  49
C. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukuk  50
1. Genel Olarak  50
2. Hâkimin Hukuk Yaratmasının Şartları  51
II. Hukukun Yardımcı (İkincil) Kaynakları  52
A. Genel Olarak  52
B. Mahkeme Kararları (Court Decisions)  52
C. Bilimsel Görüşler (Öğreti–Doctrine)  53
§ 4. HUKUKUN BÖLÜMLERİ (CLASSIFICATIONS OF LAW)  54
I. Genel Olarak  54
II. Özel Hukukun Kolları (Classification of Private Law)  55
A. Medeni Hukuk (Civil Law)  55
1. Başlangıç Bölümü  56
2. Kişiler Hukuku (Persons Law)  57
a. Genel Olarak Kişi ve Kişilik Kavramı  57
b. Gerçek Kişiler (Real Persons)  58
aa. Kişiliğin Başlangıcı  58
bb. Ehliyet  60
aaa. Hak Ehliyeti  60
bbb. Fiil (Eylem) Ehliyeti ve Şartları  61
i. Kavram  61
ii. Fiil Ehliyetinin Şartları  62
iia. Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Olmak  62
iib. Erginlik (Reşit Olmak)  66
iic. Kısıtlı (Mahcur) Olmamak  66
cc. Fiil Ehliyetlerine Göre Gerçek Kişiler  67
aaa. Tam Ehliyetliler (Full Capacity)  67
bbb. Sınırlı Ehliyetliler (Limited Capacity)  67
i. Genel Olarak  67
ii. Evli Kişiler  68
iii. Kendilerine Kanuni Danışman Atanan Kişiler  69
ccc. Sınırlı Ehliyetsizler (Limited Incapacity)  71
i. Genel Olarak  71
ii. Hukuki İşlem Ehliyeti Açısından Sınırlı Ehliyetsizlerin Durumları  71
iia. Yasal (Kanuni) Temsilcinin Onayına Bağlı işlemler  71
iib. Sınırlı Ehliyetsizlerin Yasal Temsilcilerinin Onayını Almadan Yapabileceği İşlemler  73
iiba. Şahsen Kullanılacak Haklar  73
iibb. Karşılıksız (İvazsız) Kazanmalar  74
iic. Sınırlı Ehliyetsizlerin Hiç Yapamayacağı İşlemler  75
ddd. Tam Ehliyetsizler (Full Incapacity)  75
dd. Yerleşim Yeri (İkametgâh–Residence)  77
ee. Hısımlık (Akrabalık–Relationship)  79
aaa. Genel Olarak  79
bbb. Kan Hısımlığı  80
i. Üstsoy–Altsoy (Usul–Füru) Hısımlığı  81
ii. Yansoy (Civar) Hısımlığı  81
ccc. Kayın Hısımlığı (Sıhri Hısımlık)  81
ddd. Evlat Edinme Yoluyla Kurulan Hısımlık (Câli Hısımlık)  82
ff. Kişiliğin Sona Ermesi  84
aaa. Ölüm ve Ölüm Karinesi  84
i. Ölüm  84
ii. Ölüm Karinesi  85
bbb. Gaiplik (Kaybolma)  86
i. Genel Olarak  86
ii. Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma  87
iii. Uzun Süreden Beri Haber Alınamama  88
iv. Gaiplik İsteminin Düşmesi  88
v. Gaiplik Kararının Sonuçları  88
vi. Gaiplik Kararına İlişkin Örnek Olay ve Ölüm Karinesi ile Karşılaştırılması  90
c. Tüzel Kişiler (Legal Persons)  94
aa. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  96
aaa. Amacı Gelir Elde Etmek Olmayan Özel Hukuk Tüzel Kişileri  96
i. Dernekler (Associations)  97
ii. Vakıflar (Foundations)  98
bbb. Amacı Gelir Elde Etmek Olan Özel Hukuk Tüzel Kişileri  99
bb. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri  99
cc. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  100
3. Aile Hukuku (Family Law)  100
4. Miras Hukuku (Inheritance Law)  111
5. Eşya Hukuku (Real Law)  117
B. Borçlar Hukuku (Law Of Obligations)  123
1. Genel Olarak  123
2. Borçlar Kanunu'nun Sistematiği  123
3. Borç İlişkisi ve Borcun Kaynakları (Obligation Relationship and Sources of Obligation)  124
a. Borç İlişkisi  124
b. Borç İlişkisinin Kaynakları  125
aa. Genel Olarak  125
bb. Sözleşmeler (Contracts)  125
cc. Haksız Fiiller (Torts)  126
dd. Sebepsiz Zenginleşme (Unjust Enrichment)  128
4. Genel Olarak Borç İlişkisinin Sona Ermesi  129
C. Ticaret Hukuku (BusinessCommercial Law)  130
1. Kara Ticareti Hukuku  130
a. Ticari İşletme (Commercial Entreprise)  130
b. Ticaret Şirketleri (Business Companies)  131
aa. Kişi Şirketleri (Companies of Real Persons)  132
aaa. Genel Olarak  132
bbb. Adi Şirket (Ordinary Partnership)  133
ccc. Kollektif Şirket (Collective Company)  134
ddd. Adi Komandit Şirket (Ordinary Commandit Company)  136
bb. Sermaye Şirketleri (Capital Companies)  137
aaa. Genel Olarak  137
bbb. Anonim Şirket [Corporations (Joint Stock Companies)]  138
ccc. Limited Şirket (Limited Liability Company)  139
ddd. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket (Commandit Company With Shares)  140
cc. Kooperatif Teşekküller (Cooperatives)  141
c. Kıymetli Evrak Hukuku (Negotiable Instruments)  143
d. Özel Sigorta Hukuku (Private Insurance Law)  144
2. Deniz Ticareti Hukuku (Maritime Law)  148
D. Devletler Özel Hukuku (Private International Law)  149
1. Genel Olarak  149
2. Vatandaşlık Hukuku (Citizenship Law)  149
3. Kanunlar Çatışması (Conflict of Laws)  151
4. Yabancılar Hukuku (Law of Foreigners)  152
III. Kamu Hukukunun Kolları (Classifications of Public Law)  153
A. Anayasa Hukuku (Constitution Law)  154
1. Anayasanın Üstünlüğü  154
2. Anayasaya Hâkim Olan Temel İlkeler  157
a. Demokrasi (Democracy)  157
b. Laiklik (Secularism)  158
c. Sosyal Devlet (Social State)  158
d. Hukuk Devleti (Law State)  159
e. Kuvvetler (Erkler) Ayrılığı (Separateness of Powers)  160
aa. Yasama (Legislation–Parliament)  160
bb. Yürütme (Execution–The Council of Ministers)  162
cc. Yargı (Jurisdiction)  163
B. İdare Hukuku (Administration Law)  165
1. Genel Olarak  165
2. İdare Teşkilatı  166
a. Genel İdare Teşkilatı  166
aa. Merkez Teşkilatı  166
bb. Taşra Teşkilatı  167
cc. Yurt Dışı Teşkilatı  167
3. Mahalli İdareler (Yerel Yönetimler)  168
C. Ceza Hukuku (Punishment Law)  168
1. Genel Ceza Hukuku  169
a. Ceza Hukukuna Egemen Olan Temel İlkeler  170
aa. Hukuk Devleti İlkesi  170
bb. Suç ve Cezada Kanunilik İlkesi  170
cc. Adalet Önünde Eşitlik İlkesi  171
dd. Ceza Sorumluğunun Şahsîliği İlkesi  171
ee. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi  172
ff. Kusursuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi  172
gg. İnsan Haysiyetinin Korunması İlkesi  172
hh. Bir Suça Tek Ceza (Non Bis in İdem) İlkesi  173
b. Suç ve Suçun Unsurları  173
c. Genel Ceza Hukukuna İlişkin Önemli Kavramlar  176
aa. Ceza Ehliyeti ve Cezada Yaş  176
bb. Teşebbüs  177
cc. Tekerrür  178
dd. Suça Katılma (İştirak)  178
2. Özel Ceza Hukuku  179
3. Disiplin Cezası Hukuku  179
D. Yargılama Hukukları (Jurisdiction Laws)  180
1. Genel Olarak  180
2. Adli Yargılama Hukuku  181
a. Medeni Yargılama ve İcra–İflâs Hukuku  181
aa. Medeni Yargılama Hukuku  181
bb. İcra–İflâs ve Konkordato Hukuku  182
b. Ceza Yargılama Hukuku  183
3. İdari ve Vergi Yargılama Hukuku  184
4. Anayasa Yargısı  185
5. Askerî Yargılama Hukuku  187
E. Genel Kamu Hukuku (General Public Law)  187
F. Devletler Genel Hukuku (International Public Law)  188
G. Vergi Hukuku (Tax Law)  189
H. İnsan Hakları Hukuku (Humanrights Law)  196
III. Karma Hukukun Kolları (Classifications of Mixed Law)  197
A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku (Intellectual and Industrial Property Law).  197
aa. Fikri Mülkiyet Hukuku (Intellectual Property Law)  197
B. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Labour and Social Security Law)  199
1. İş Hukuku  199
2. Sosyal Güvenlik Hukuku (Social Security Law)  204
C. Rekabet Hukuku (Competetion Law)  207
D. Tüketici Hukuku (Consumer Law)  211
E. Çevre Hukuku (Enviroment Law)  215
F. Bilişim Hukuku (SyberInternet Law)  217
G. Banka Hukuku (Bank Law)  220
E. Sermaye Piyasası Hukuku (Stock Market Law)  222
İkinci Bölüm
HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI
§ 5. NİTELİKLERİ BAKIMINDAN HUKUK KURALLARI  223
I. Emredici Hukuk Kuralları  223
II. Yedek Hukuk Kuralları  225
A. Genel Olarak  225
B. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları  226
C. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  228
III. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  230
§ 6. HUKUK KURALLARININ YER VE ZAMAN İTİBARIYLA UYGULANABİLİR OLMASI  232
I. Yer İtibarıyla Uygulanabilir Olma  232
II. Zaman İtibarıyla Uygulanabilir Olma  233
A. Kanunların Yürürlüğe Girmesi  233
B. Kanunların Yürürlükten Kalkması  235
1. Açık Kaldırma  235
2. Örtülü Kaldırma  235
§ 7. HUKUK KURALLARININ ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI VE KANUN BOŞLUĞU  238
I. Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması (Hukuk Kurallarının Yorumu)  238
A. Genel Olarak Yorum Kavramı  238
B. Yapılış Şekli Bakımından Yorum Çeşitleri  240
1. Sözel (Lâfzi) Yorum  240
2. Amaca Göre Yorum (Gai Yorum)  241
C. Yorumda Başvurulacak Mantık Araçları  242
1. Örnekseme (Kıyas, Argumentum a Simili, Analoji)  242
2. Evleviyet (Hayli Hayli, Argumentum a Fortiori)  243
3. Zıt Anlamdan Sonuç Çıkarma (Mefhum–u Muhâlif, Argumentum a Contrario)  243
D. Hüküm İçi Boşluk (Lücken İntra Legem) ve Hâkimin Takdir Yetkisini Kullanması  244
II. Kanunda Uygulanabilir Bir Hükmün Bulunmaması: Kanun Boşluğu  247
A. Kavram  247
B. Kanun Boşluklarının Çeşitleri  249
1. Bilinçli Boşluklar–Bilinçsiz Boşluklar  249
2. Açık Boşluklar–Örtülü Boşluklar  251
3. Gerçek Boşluklar–Gerçek Olmayan Boşluklar  253
4. Kanun Boşluğu Bulunmasının Sonuçları  253
Üçüncü Bölüm
HAK KAVRAMI HAKKIN ÇEŞİTLERİ VE
HAKLARIN KAZANILIP KAYBEDİLMESİ
§ 8. HAK KAVRAMI VE HAK SAHİPLİĞİ  255
§ 9. HAKKIN ÇEŞİTLERİ  256
I. Kamu Hukuku Hakları  257
A. Genel Olarak  257
B. Kamu Haklarının Sınırlandırılması  258
C. Kamu Haklarının Korunması  259
II. Özel Hukuk Hakları  260
A. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunup Bulunmamasına Göre Haklar  262
1. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunan Haklar (Malvarlığı Hakları)  262
a. Alacak Hakları (Borç İlişkisinden Doğan Haklar)  262
b. Aynî (Eşyaya İlişkin) Haklar  263
aa. Mülkiyet Hakkı  264
aaa. Genel Olarak  264
bbb. Bireysel (Tek) Mülkiyet  264
ccc. Birlikte Mülkiyet  265
i. Paylı (Müşterek) Mülkiyet  265
ii. Elbirliği (İştirak Hâlinde) Mülkiyet  267
bb. Sınırlı Aynî Haklar  269
aaa. İrtifak Hakları  269
i. Eşyaya Bağlı İrtifaklar  270
ii. Kişiyle Kaim (Kişiye Bağlı) İrtifaklar  271
bbb. Rehin Hakları  273
i. Taşınır Rehni  274
ia. Taşınır Rehninde Kural: Teslim Koşullu Taşınır Rehni  274
ib. İstisnalar: Hayvan Rehni, Ticari İşletme Rehni ve Taşıt Rehni  274
ic. Hapis Hakkı  278
ii. Taşınmaz Rehni  279
ccc. Taşınmaz Yükü  281
c. Maddi Değeri Olan Yenilik Doğuran Haklar  282
d. Mâli Yönü ile Fikri Haklar  283
2. Değeri Para ile Ölçülemeyen Haklar (Şahısvarlığı Hakları)  284
B. İleri Sürülebileceği Çevre Bakımından Haklar: Mutlak (Kesin, Salt) Haklar–Nisbî (Göreceli) Haklar  287
1. Mutlak Haklar  287
2. Nisbî Haklar (Şahsî veya Kişisel Haklar)  288
a. Sıradan (Alelade) Nisbî Haklar  289
b. Etkisi Kuvvetlendirilmiş Nisbî Haklar  290
C. Kullanılmasının Etkisi Bakımından Haklar  292
1. Alelade (Sade) Haklar  292
2. Yenilik Doğuran Haklar (YDH.)  292
a. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  293
b. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  297
c. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  298
2. Yenilik Doğuran Hakların Ortak Özellikleri  298
a. Şarta Bağlanamamaları  298
b. Zamanaşımına Değil Hak Düşürücü Süreye Bağlı Olmaları  299
c. Kullanılmakla Sona Erme  299
d. Geri Dönülememe  299
D. Devir Kabiliyetlerine Göre Haklar  300
1. Devredilemeyen Haklar (Kişiye Bağlı Haklar)  300
2. Devredilebilen Haklar (Kişiye Bağlı Olmayan Haklar)  301
E. Bağımsız Haklar–Bağlı Haklar  301
1. Bağımsız Haklar  301
2. Bağlı haklar  302
§ 10. HAKLARIN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  303
I. Hukuki Olay  303
II. Hukuki Fiil  306
A. Genel Olarak  306
B. Hukuka Uygun Fiiller  306
C. Hukuka Aykırı Fiiller  309
III. Hukuki İşlem (Legal Transactions)  309
A. Tanımı ve Unsurları  309
B. Çeşitleri  312
1. Gerekli İrade Açıklaması Adedi Bakımından Hukuki İşlemler  312
a. Tek Taraflı Hukuki İşlemler (Unilateral Legal Transactions)  312
b. Çok Taraflı Hukuki İşlemler (Multilateral Legal Transactions)  313
aa. İki Taraflı Hukuki İşlemler (Sözleşmeler–Bilateral Legal Transactions–Contracts)  313
bb. Diğer Çok Taraflı Hukuki İşlemler  315
aaa. Genel Olarak  315
bbb. Kararlar  316
ccc. Ortak İrade Beyanı ile Gerçekleştirilen Hukuki İşlemler  316
2. Malvarlığına Etkisi Bakımından Hukuki İşlemler  317
a. Borçlandırıcı İşlemler (İltizamî İşlemler)  318
b. Tasarruf İşlemleri  320
3. Etkilerini Doğurdukları An Açısından (Sağlararası veya Ölüme Bağlı Olarak Hüküm Doğurması Açısından) Hukuki İşlemler  322
IV. Hakların Kazanılış Tarzı  322
A. Aslen Kazanım  323
B. Devren Kazanım  324
C. Tesisen Kazanım  325
V. Hakların Kaybediliş Tarzı  325
VI. Zamanın Geçmesine Bağlanan Hukuki Sonuçlar  326
Dördüncü Bölüm
HUKUKTA YAPTIRIM (MÜEYYİDE) KAVRAMI
§ 11. YAPTIRIM KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ  333
I. Yaptırım Kavramı (Law Sanction Concept)  333
II. Yaptırım Türleri  334
A. Kamu Hukuku Yaptırımları  334
1. Anayasa Hukukunda  334
a. Genel Olarak  334
b. Anayasa Mahkemesi'nin Görevleri  336
aa. Anayasaya Uygunluk Denetimi  336
bb. Yüce Divan  337
cc. Siyasi Partilerin Denetimi ve Kapatılması  338
c. Anayasaya Uygunluk Denetimi Yolları  340
aa. İptal Davası (Soyut Norm Denetimi)  340
bb. İtiraz Yolu (Somut Norm Denetimi)  343
cc. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı  346
2. İdare Hukukunda  348
a. İdarî Yaptırımlar  348
b. Yargısal Yaptırımlar  349
3. Ceza Hukukunda  350
4. Disiplin Hukukunda  351
B. Özel Hukukta  352
1. Hukuki İşlemin Hükümsüzlüğü (Hukuki İşlemin Geçersizlik Hâlleri–Invalidity of Legal Transactions)  352
a. Yokluk (Keenlemyekün–Non–Existence)  353
b. Kesin Hükümsüzlük (Mutlak Butlan–Nullity)  355
aa. Tam Kesin Hükümsüzlük (Whole Nullity)  356
bb. Kısmi Kesin Hükümsüzlük (Partial Nullity)  362
b. İptal Edilebilirlik (Nisbî Butlan–Voidability)  364
aa. Genel Olarak  364
bb. Düzelebilir Hükümsüzlük Hâlleri  366
aaa. Yanılma (Hata–Mistake)  366
bbb. Aldatma (Hile–Fraud)  369
ccc. Korkutma (İkrah–Duress)  371
ddd. Düzelebilir Hükümsüzlük Hâllerine İlişkin Ortak Hüküm (Süre)  372
cc. Bozulabilir Geçerlilik Hâli (Aşırı Yararlanma, Gabin–Exploitation)  373
c. Tek Taraflı Bağlamazlık (Noksanlık–Deficit in the Procedure)  374
d. Nisbî (Sınırlı) Etkisizlik (Relative Ineffectiveness)  376
2. Zorla Yerine Getirtme (Cebri İcra–Execution by Force)  378
3. Tazminat (Compansation)  379
Beşinci Bölüm
HAKLARIN KAZANILMASINDA VE
KULLANILMASINDA İYİNİYET
§ 12. HAKLARIN KAZANILMASINDA İYİNİYET (SÜBJEKTİF, ÖZNEL İYİNİYET)  381
I. (Sübjektif) İyiniyet Kavramı ve Tanımı (Subjective Good Faith)  381
II. İyiniyetin Aranacağı Kişi ve An  384
A. İyiniyetin Aranacağı Kişi  384
1. Temsil Durumunda  384
2. Tüzel Kişilerde  385
3. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Kişi Topluluklarında  386
B. İyiniyetin Aranacağı An  386
III. Sübjektif İyiniyetin İşlevi  387
A. Aynî (Nesnel) Hakların Kazanılmasındaki İşlevi  387
1. Taşınır Mülkiyetinin Kazanılmasındaki İşlevi  387
a. Genel Olarak  387
b. Sahibinin Elinden Rızası İle Çıkan Taşınırlar Yönünden  388
c. Sahibinin Elinden Rızası Dışında Çıkan Taşınırlar Yönünden  390
aa. Her Türlü Taşınır İçin Geçerli Olan İşlevler  390
bb. Açık Artırma, Pazar ve Benzeri Yerlerde Satılan Eşyalar Yönünden  391
cc. Para ve Hâmiline Yazılı Senetler Yönünden  391
d. İyiniyetin Taşınır Mülkiyetinin Kazanılmasına İlişkin Etkisinin Örneklendirilmesi  392
2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılmasındaki Etkisi (Tapu Sicilindeki Kayda Güven)  395
B. Sübjektif İyiniyetin Aile Hukukunda İşlevi  398
C. Sübjektif İyiniyetin Alacağın Temliki İşleminde Etkisi  398
D. Sübjektif İyiniyetin Miras Hukukunda İşlevi  399
IV. Sübjektif İyiniyetin İspatı Külfeti  400
§ 13. BORÇLARIN İFASINDA VE HAKLARIN KULLANILMASINDA İYİNİYET (OBJEKTİF İYİNİYET, DÜRÜSTLÜK KURALI–OBJECTIVE GOOD FAITH, UBERRIMAE FIDEI)  401
I. Dürüstlük Kuralının Anlamı  401
II. Dürüstlük Kuralının Özellikleri ve İşlevleri  404
A. Hakların Kullanılmasında ve Borçların İfasında  405
B. Hukuki İşlemlerin Özellikle Sözleşmelerin Yorumunda ve Tamamlanmasında  405
III. Dürüstlük Kuralına Uymamanın Sonuçları  407
A. Hakkın Kötüye Kullanılması Kavramı  407
B. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Unsurları  409
1. Bir Hakkın Varlığı  409
2. Hakkın Açıkça Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Kullanılması  410
3. Hakkın Kötüye Kullanılmasından Başkasının Zarar Görmesi veya Zarar Görme Tehlikesi ile Karşı Karşıya Kalması  410
C. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Önemli Bazı Görünümleri  412
1. Hakkın Kullanımında Meşru Bir Menfaatin Bulunmaması  412
2. Hakkın Kullanılmasının Sağlayacağı Menfaat ile Başkasına Verilecek Zarar Arasında Aşırı Orantısızlık Bulunması  413
3. Uyandırılan Güvene Aykırı/Çelişkili Davranışlar İçinde Bulunulması  414
4. Şekil Eksikliğinin Caiz Olmayan Biçimde İleri Sürülmesi  415
5. Kendi Ahlaka Aykırı Hareketine Dayanmak  417
D. Hakkın Kötüye Kullanımının Sonuçları  417
Altıncı Bölüm
HAKLARIN KORUNMASI VE
TÜRK YARGILAMA TEŞKİLÂTI
§ 14. HAKLARIN KORUNMASI  419
I. Genel Olarak  419
II. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Hâller (Hukuka Uygunluk Sebepleri)  420
A. Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma  420
B. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  422
C. Zorunluluk (Iztırar) Hâli  424
D. Özel Hukuktan Doğan Bir Yetkinin Kullanılması  426
E. Zarar Görenin Rızası  426
F. Üstün Nitelikte Özel Yarar  427
G. Kamu Yararı  428
III. Hakların Dava Yolu ile Korunması  429
A. Genel Olarak  429
B. Talep  430
C. Dava  431
1. Dava Çeşitleri  432
a. Eda Davaları  432
b. Tespit Davaları  432
c. Yenilik Doğuran Davalar (İnşâi Davalar)  433
D. Davaya Karşı Savunma Yolları  435
1. Genel Olarak  435
2. İtirazlar  437
3. Def'iler  438
C. Hakların Elde Edilmesinde İspat Külfeti (Kanıt Yükü)  439
1. Genel Olarak  439
2. İspat Külfetinin Dağılımı  440
a. Kural  440
b. İstisnalar  441
aa. İkrar Edilen Olaylar  441
bb. Hayatın Normal Akışına Uyan Durumlar  444
cc. Bilinen Olaylar (Maruf ve Meşhur Vakıalar)  445
dd. Sözleşmelerin İfasında İspat Külfeti  445
ee. Karine ve Kanuni Faraziye Kavramları  446
aaa. Karine  446
i. Kanundan Doğan Karineler  446
ii. Fiili Karineler  448
bbb. Kanuni Faraziye  449
3. Resmî Sicil ve Senetlerin İspat Güçleri  450
a. Genel Olarak  450
b. Resmî Sicil Kavramı  450
c. Senet Kavramı ve Çeşitleri  451
aa. Senet Kavramı  451
bb. Çeşitleri  453
aaa. Adi Senetler  453
bbb. Resmî Senetler  454
§ 15. TÜRK YARGILAMA TEŞKİLATI  456
I. Adlî Yargılama  456
A. İlk Derece Mahkemeleri  456
1. Hukuk Mahkemeleri  456
a. Genel Mahkemeler  457
aa. Sulh Hukuk Mahkemeleri  457
bb. Asliye Mahkemeleri  458
aaa. Asliye Hukuk Mahkemeleri  458
bbb. Asliye Ticaret Mahkemeleri  459
b. Özel Mahkemeler  460
aa. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri  460
bb. Tüketici Mahkemeleri  461
cc. İş Mahkemeleri  462
dd. Kadastro Mahkemeleri  463
ee. İcra Mahkemeleri  464
ff. Denizcilik İhtisas Mahkemeleri  464
gg. Aile Mahkemeleri  465
2. Ceza Mahkemeleri  465
a. Asliye Ceza Mahkemeleri  466
b. Ağır Ceza Mahkemeleri  466
B. Bölge Adliye Mahkemeleri [İstinaf (Ara Mercii) Mahkemeleri]  467
C. Üst Derece (Temyiz) Mahkemesi (Yargıtay)  470
II. İdare Mahkemeleri  472
A. İlk Derece İdare Mahkemeleri  472
B. Bölge İdare Mahkemeleri [İstinaf (Ara Mercii) Mahkemeleri]  474
C. Danıştay (Temyiz Mahkemesi)  475
III. Anayasa Mahkemesi  477
IV. Askeri Yargı  481
V. Uyuşmazlık Yargısı  483
VI. Hesap Yargısı  485
VII. Seçim Yargısı  486
Yararlanılan Kaynaklar  487
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARINA İLİŞKİN
ÖRNEK TEST SORULARI  499
Kavram Dizini  561
 


Hakan Albayrak
Eylül 2020
28.00 TL
İndirimli: 25.20 TL (%10)
Sepete Ekle
Selma Çetiner
Eylül 2020
30.00 TL
İndirimli: 27.00 TL (%10)
Sepete Ekle
Kemal Gözler
Eylül 2020
24.50 TL
Sepete Ekle
Adem Albayrak ...
Eylül 2020
24.00 TL
İndirimli: 21.60 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  VII
İkinci Baskıya Önsöz  IX
Üçüncü Baskıya Önsöz  XI
Dördüncü Baskıya Önsöz  XIII
Beşinci Baskıya Önsöz  XV
Altıncı Baskıya Önsöz  XVII
Yedinci Baskıya Önsöz  XIX
Sekizinci Baskıya Önsöz  XXI
Birinci Bölüm
SOSYAL DÜZEN, SOSYAL DÜZEN KURALLARI VE
HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER
§ 1. SOSYAL DÜZEN VE SOSYAL DÜZEN KURALLARI  1
I. Din Kuralları  2
II. Ahlak Kuralları  5
III. Görgü Kuralları  7
IV. Örf ve Âdet Kuralları  8
V. Hukuk Kuralları  9
A. Hukuk Kavramı  9
B. Hukukun Diğer Sosyal Düzen Kurallarından Temel Farkı  11
C. Hukukun Çeşitli Anlamları  12
1. Mevzû Hukuk  13
2. Pozitif Hukuk  13
3. Doğal Hukuk  14
4. Tarihi Hukuk  15
5. Objektif Hukuk–Sübjektif Hukuk  15
D. Hukukun Amaçları veya Varlık Sebepleri  16
1. Sosyal Düzeni Sağlamak  17
2. Güvenlik ve Barış Sağlama  17
3. Özgürlükleri Sağlamak  18
4. Adaleti Sağlamak  18
a. Denkleştirici Adalet (Eşitlik)  20
b. Dağıtıcı (Paylaştırıcı) Adalet  21
c. Hakkaniyet  22
d. Sosyal Adalet  23
§ 2. BELLİ BAŞLI HUKUK SİSTEMLERİ  23
I. Kara Avrupası Hukuk Sistemi (Roma–Germen Hukuk Sistemi)  23
II. Anglo–Sakson Hukuk Sistemi  25
III. İslam Hukuk Sistemi  27
IV. Sosyalist Hukuk Sistemi  28
V. Uzak Doğu Hukuk Sistemi  28
§ 3. HUKUKUN KAYNAKLARI  29
I. Genel Olarak  29
II. Hukukun Yürürlük (Asıl) Kaynakları  31
A. Şekli (Yazılı) Kaynaklar (Mevzuat) (Normlar Hiyerarşisine Göre)  31
1. Anayasa (The Constitution)  31
2. Aynı Sırada Olan Yazılı Kaynaklar  36
a. Kanun (Yasa–Acts, The Statutory Law)  36
b. Kanun Hükmünde Kararname (The Statutory Decrees)  39
c. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  40
d. TBMM. İçtüzüğü (Regulation For The Turkish Parliament)  42
e. İçtihadı Birleştirme Kararları (The Court Decisions That Bound Like The Statutory Law)  42
f. Uluslararası Sözleşmeler (International Treaties)  43
3. Tüzükler (Regulations)  44
4. Yönetmelikler (By–Laws)  45
5. Yönetmelik Statüsündeki Genel Düzenleyici İşlemler  46
B. Yazılı Olmayan Kaynaklar (Örf ve Âdet Hukuku–Customary Law)  47
1. Kavram  47
2. Örf ve Âdet Hukukunun Doğması İçin Gereken Şartlar  49
a. Sürekli Uygulanma (Maddi Unsur)  49
b. Genel İnanış (Manevi Unsur)  49
c. Devlet Desteği (Hukuki Unsur)  49
C. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukuk  50
1. Genel Olarak  50
2. Hâkimin Hukuk Yaratmasının Şartları  51
II. Hukukun Yardımcı (İkincil) Kaynakları  52
A. Genel Olarak  52
B. Mahkeme Kararları (Court Decisions)  52
C. Bilimsel Görüşler (Öğreti–Doctrine)  53
§ 4. HUKUKUN BÖLÜMLERİ (CLASSIFICATIONS OF LAW)  54
I. Genel Olarak  54
II. Özel Hukukun Kolları (Classification of Private Law)  55
A. Medeni Hukuk (Civil Law)  55
1. Başlangıç Bölümü  56
2. Kişiler Hukuku (Persons Law)  57
a. Genel Olarak Kişi ve Kişilik Kavramı  57
b. Gerçek Kişiler (Real Persons)  58
aa. Kişiliğin Başlangıcı  58
bb. Ehliyet  60
aaa. Hak Ehliyeti  60
bbb. Fiil (Eylem) Ehliyeti ve Şartları  61
i. Kavram  61
ii. Fiil Ehliyetinin Şartları  62
iia. Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Olmak  62
iib. Erginlik (Reşit Olmak)  66
iic. Kısıtlı (Mahcur) Olmamak  66
cc. Fiil Ehliyetlerine Göre Gerçek Kişiler  67
aaa. Tam Ehliyetliler (Full Capacity)  67
bbb. Sınırlı Ehliyetliler (Limited Capacity)  67
i. Genel Olarak  67
ii. Evli Kişiler  68
iii. Kendilerine Kanuni Danışman Atanan Kişiler  69
ccc. Sınırlı Ehliyetsizler (Limited Incapacity)  71
i. Genel Olarak  71
ii. Hukuki İşlem Ehliyeti Açısından Sınırlı Ehliyetsizlerin Durumları  71
iia. Yasal (Kanuni) Temsilcinin Onayına Bağlı işlemler  71
iib. Sınırlı Ehliyetsizlerin Yasal Temsilcilerinin Onayını Almadan Yapabileceği İşlemler  73
iiba. Şahsen Kullanılacak Haklar  73
iibb. Karşılıksız (İvazsız) Kazanmalar  74
iic. Sınırlı Ehliyetsizlerin Hiç Yapamayacağı İşlemler  75
ddd. Tam Ehliyetsizler (Full Incapacity)  75
dd. Yerleşim Yeri (İkametgâh–Residence)  77
ee. Hısımlık (Akrabalık–Relationship)  79
aaa. Genel Olarak  79
bbb. Kan Hısımlığı  80
i. Üstsoy–Altsoy (Usul–Füru) Hısımlığı  81
ii. Yansoy (Civar) Hısımlığı  81
ccc. Kayın Hısımlığı (Sıhri Hısımlık)  81
ddd. Evlat Edinme Yoluyla Kurulan Hısımlık (Câli Hısımlık)  82
ff. Kişiliğin Sona Ermesi  84
aaa. Ölüm ve Ölüm Karinesi  84
i. Ölüm  84
ii. Ölüm Karinesi  85
bbb. Gaiplik (Kaybolma)  86
i. Genel Olarak  86
ii. Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma  87
iii. Uzun Süreden Beri Haber Alınamama  88
iv. Gaiplik İsteminin Düşmesi  88
v. Gaiplik Kararının Sonuçları  88
vi. Gaiplik Kararına İlişkin Örnek Olay ve Ölüm Karinesi ile Karşılaştırılması  90
c. Tüzel Kişiler (Legal Persons)  94
aa. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  96
aaa. Amacı Gelir Elde Etmek Olmayan Özel Hukuk Tüzel Kişileri  96
i. Dernekler (Associations)  97
ii. Vakıflar (Foundations)  98
bbb. Amacı Gelir Elde Etmek Olan Özel Hukuk Tüzel Kişileri  99
bb. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri  99
cc. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  100
3. Aile Hukuku (Family Law)  100
4. Miras Hukuku (Inheritance Law)  111
5. Eşya Hukuku (Real Law)  117
B. Borçlar Hukuku (Law Of Obligations)  123
1. Genel Olarak  123
2. Borçlar Kanunu'nun Sistematiği  123
3. Borç İlişkisi ve Borcun Kaynakları (Obligation Relationship and Sources of Obligation)  124
a. Borç İlişkisi  124
b. Borç İlişkisinin Kaynakları  125
aa. Genel Olarak  125
bb. Sözleşmeler (Contracts)  125
cc. Haksız Fiiller (Torts)  126
dd. Sebepsiz Zenginleşme (Unjust Enrichment)  128
4. Genel Olarak Borç İlişkisinin Sona Ermesi  129
C. Ticaret Hukuku (BusinessCommercial Law)  130
1. Kara Ticareti Hukuku  130
a. Ticari İşletme (Commercial Entreprise)  130
b. Ticaret Şirketleri (Business Companies)  131
aa. Kişi Şirketleri (Companies of Real Persons)  132
aaa. Genel Olarak  132
bbb. Adi Şirket (Ordinary Partnership)  133
ccc. Kollektif Şirket (Collective Company)  134
ddd. Adi Komandit Şirket (Ordinary Commandit Company)  136
bb. Sermaye Şirketleri (Capital Companies)  137
aaa. Genel Olarak  137
bbb. Anonim Şirket [Corporations (Joint Stock Companies)]  138
ccc. Limited Şirket (Limited Liability Company)  139
ddd. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket (Commandit Company With Shares)  140
cc. Kooperatif Teşekküller (Cooperatives)  141
c. Kıymetli Evrak Hukuku (Negotiable Instruments)  143
d. Özel Sigorta Hukuku (Private Insurance Law)  144
2. Deniz Ticareti Hukuku (Maritime Law)  148
D. Devletler Özel Hukuku (Private International Law)  149
1. Genel Olarak  149
2. Vatandaşlık Hukuku (Citizenship Law)  149
3. Kanunlar Çatışması (Conflict of Laws)  151
4. Yabancılar Hukuku (Law of Foreigners)  152
III. Kamu Hukukunun Kolları (Classifications of Public Law)  153
A. Anayasa Hukuku (Constitution Law)  154
1. Anayasanın Üstünlüğü  154
2. Anayasaya Hâkim Olan Temel İlkeler  157
a. Demokrasi (Democracy)  157
b. Laiklik (Secularism)  158
c. Sosyal Devlet (Social State)  158
d. Hukuk Devleti (Law State)  159
e. Kuvvetler (Erkler) Ayrılığı (Separateness of Powers)  160
aa. Yasama (Legislation–Parliament)  160
bb. Yürütme (Execution–The Council of Ministers)  162
cc. Yargı (Jurisdiction)  163
B. İdare Hukuku (Administration Law)  165
1. Genel Olarak  165
2. İdare Teşkilatı  166
a. Genel İdare Teşkilatı  166
aa. Merkez Teşkilatı  166
bb. Taşra Teşkilatı  167
cc. Yurt Dışı Teşkilatı  167
3. Mahalli İdareler (Yerel Yönetimler)  168
C. Ceza Hukuku (Punishment Law)  168
1. Genel Ceza Hukuku  169
a. Ceza Hukukuna Egemen Olan Temel İlkeler  170
aa. Hukuk Devleti İlkesi  170
bb. Suç ve Cezada Kanunilik İlkesi  170
cc. Adalet Önünde Eşitlik İlkesi  171
dd. Ceza Sorumluğunun Şahsîliği İlkesi  171
ee. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi  172
ff. Kusursuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi  172
gg. İnsan Haysiyetinin Korunması İlkesi  172
hh. Bir Suça Tek Ceza (Non Bis in İdem) İlkesi  173
b. Suç ve Suçun Unsurları  173
c. Genel Ceza Hukukuna İlişkin Önemli Kavramlar  176
aa. Ceza Ehliyeti ve Cezada Yaş  176
bb. Teşebbüs  177
cc. Tekerrür  178
dd. Suça Katılma (İştirak)  178
2. Özel Ceza Hukuku  179
3. Disiplin Cezası Hukuku  179
D. Yargılama Hukukları (Jurisdiction Laws)  180
1. Genel Olarak  180
2. Adli Yargılama Hukuku  181
a. Medeni Yargılama ve İcra–İflâs Hukuku  181
aa. Medeni Yargılama Hukuku  181
bb. İcra–İflâs ve Konkordato Hukuku  182
b. Ceza Yargılama Hukuku  183
3. İdari ve Vergi Yargılama Hukuku  184
4. Anayasa Yargısı  185
5. Askerî Yargılama Hukuku  187
E. Genel Kamu Hukuku (General Public Law)  187
F. Devletler Genel Hukuku (International Public Law)  188
G. Vergi Hukuku (Tax Law)  189
H. İnsan Hakları Hukuku (Humanrights Law)  196
III. Karma Hukukun Kolları (Classifications of Mixed Law)  197
A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku (Intellectual and Industrial Property Law).  197
aa. Fikri Mülkiyet Hukuku (Intellectual Property Law)  197
B. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Labour and Social Security Law)  199
1. İş Hukuku  199
2. Sosyal Güvenlik Hukuku (Social Security Law)  204
C. Rekabet Hukuku (Competetion Law)  207
D. Tüketici Hukuku (Consumer Law)  211
E. Çevre Hukuku (Enviroment Law)  215
F. Bilişim Hukuku (SyberInternet Law)  217
G. Banka Hukuku (Bank Law)  220
E. Sermaye Piyasası Hukuku (Stock Market Law)  222
İkinci Bölüm
HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI
§ 5. NİTELİKLERİ BAKIMINDAN HUKUK KURALLARI  223
I. Emredici Hukuk Kuralları  223
II. Yedek Hukuk Kuralları  225
A. Genel Olarak  225
B. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları  226
C. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  228
III. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  230
§ 6. HUKUK KURALLARININ YER VE ZAMAN İTİBARIYLA UYGULANABİLİR OLMASI  232
I. Yer İtibarıyla Uygulanabilir Olma  232
II. Zaman İtibarıyla Uygulanabilir Olma  233
A. Kanunların Yürürlüğe Girmesi  233
B. Kanunların Yürürlükten Kalkması  235
1. Açık Kaldırma  235
2. Örtülü Kaldırma  235
§ 7. HUKUK KURALLARININ ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI VE KANUN BOŞLUĞU  238
I. Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması (Hukuk Kurallarının Yorumu)  238
A. Genel Olarak Yorum Kavramı  238
B. Yapılış Şekli Bakımından Yorum Çeşitleri  240
1. Sözel (Lâfzi) Yorum  240
2. Amaca Göre Yorum (Gai Yorum)  241
C. Yorumda Başvurulacak Mantık Araçları  242
1. Örnekseme (Kıyas, Argumentum a Simili, Analoji)  242
2. Evleviyet (Hayli Hayli, Argumentum a Fortiori)  243
3. Zıt Anlamdan Sonuç Çıkarma (Mefhum–u Muhâlif, Argumentum a Contrario)  243
D. Hüküm İçi Boşluk (Lücken İntra Legem) ve Hâkimin Takdir Yetkisini Kullanması  244
II. Kanunda Uygulanabilir Bir Hükmün Bulunmaması: Kanun Boşluğu  247
A. Kavram  247
B. Kanun Boşluklarının Çeşitleri  249
1. Bilinçli Boşluklar–Bilinçsiz Boşluklar  249
2. Açık Boşluklar–Örtülü Boşluklar  251
3. Gerçek Boşluklar–Gerçek Olmayan Boşluklar  253
4. Kanun Boşluğu Bulunmasının Sonuçları  253
Üçüncü Bölüm
HAK KAVRAMI HAKKIN ÇEŞİTLERİ VE
HAKLARIN KAZANILIP KAYBEDİLMESİ
§ 8. HAK KAVRAMI VE HAK SAHİPLİĞİ  255
§ 9. HAKKIN ÇEŞİTLERİ  256
I. Kamu Hukuku Hakları  257
A. Genel Olarak  257
B. Kamu Haklarının Sınırlandırılması  258
C. Kamu Haklarının Korunması  259
II. Özel Hukuk Hakları  260
A. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunup Bulunmamasına Göre Haklar  262
1. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunan Haklar (Malvarlığı Hakları)  262
a. Alacak Hakları (Borç İlişkisinden Doğan Haklar)  262
b. Aynî (Eşyaya İlişkin) Haklar  263
aa. Mülkiyet Hakkı  264
aaa. Genel Olarak  264
bbb. Bireysel (Tek) Mülkiyet  264
ccc. Birlikte Mülkiyet  265
i. Paylı (Müşterek) Mülkiyet  265
ii. Elbirliği (İştirak Hâlinde) Mülkiyet  267
bb. Sınırlı Aynî Haklar  269
aaa. İrtifak Hakları  269
i. Eşyaya Bağlı İrtifaklar  270
ii. Kişiyle Kaim (Kişiye Bağlı) İrtifaklar  271
bbb. Rehin Hakları  273
i. Taşınır Rehni  274
ia. Taşınır Rehninde Kural: Teslim Koşullu Taşınır Rehni  274
ib. İstisnalar: Hayvan Rehni, Ticari İşletme Rehni ve Taşıt Rehni  274
ic. Hapis Hakkı  278
ii. Taşınmaz Rehni  279
ccc. Taşınmaz Yükü  281
c. Maddi Değeri Olan Yenilik Doğuran Haklar  282
d. Mâli Yönü ile Fikri Haklar  283
2. Değeri Para ile Ölçülemeyen Haklar (Şahısvarlığı Hakları)  284
B. İleri Sürülebileceği Çevre Bakımından Haklar: Mutlak (Kesin, Salt) Haklar–Nisbî (Göreceli) Haklar  287
1. Mutlak Haklar  287
2. Nisbî Haklar (Şahsî veya Kişisel Haklar)  288
a. Sıradan (Alelade) Nisbî Haklar  289
b. Etkisi Kuvvetlendirilmiş Nisbî Haklar  290
C. Kullanılmasının Etkisi Bakımından Haklar  292
1. Alelade (Sade) Haklar  292
2. Yenilik Doğuran Haklar (YDH.)  292
a. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  293
b. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  297
c. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  298
2. Yenilik Doğuran Hakların Ortak Özellikleri  298
a. Şarta Bağlanamamaları  298
b. Zamanaşımına Değil Hak Düşürücü Süreye Bağlı Olmaları  299
c. Kullanılmakla Sona Erme  299
d. Geri Dönülememe  299
D. Devir Kabiliyetlerine Göre Haklar  300
1. Devredilemeyen Haklar (Kişiye Bağlı Haklar)  300
2. Devredilebilen Haklar (Kişiye Bağlı Olmayan Haklar)  301
E. Bağımsız Haklar–Bağlı Haklar  301
1. Bağımsız Haklar  301
2. Bağlı haklar  302
§ 10. HAKLARIN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  303
I. Hukuki Olay  303
II. Hukuki Fiil  306
A. Genel Olarak  306
B. Hukuka Uygun Fiiller  306
C. Hukuka Aykırı Fiiller  309
III. Hukuki İşlem (Legal Transactions)  309
A. Tanımı ve Unsurları  309
B. Çeşitleri  312
1. Gerekli İrade Açıklaması Adedi Bakımından Hukuki İşlemler  312
a. Tek Taraflı Hukuki İşlemler (Unilateral Legal Transactions)  312
b. Çok Taraflı Hukuki İşlemler (Multilateral Legal Transactions)  313
aa. İki Taraflı Hukuki İşlemler (Sözleşmeler–Bilateral Legal Transactions–Contracts)  313
bb. Diğer Çok Taraflı Hukuki İşlemler  315
aaa. Genel Olarak  315
bbb. Kararlar  316
ccc. Ortak İrade Beyanı ile Gerçekleştirilen Hukuki İşlemler  316
2. Malvarlığına Etkisi Bakımından Hukuki İşlemler  317
a. Borçlandırıcı İşlemler (İltizamî İşlemler)  318
b. Tasarruf İşlemleri  320
3. Etkilerini Doğurdukları An Açısından (Sağlararası veya Ölüme Bağlı Olarak Hüküm Doğurması Açısından) Hukuki İşlemler  322
IV. Hakların Kazanılış Tarzı  322
A. Aslen Kazanım  323
B. Devren Kazanım  324
C. Tesisen Kazanım  325
V. Hakların Kaybediliş Tarzı  325
VI. Zamanın Geçmesine Bağlanan Hukuki Sonuçlar  326
Dördüncü Bölüm
HUKUKTA YAPTIRIM (MÜEYYİDE) KAVRAMI
§ 11. YAPTIRIM KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ  333
I. Yaptırım Kavramı (Law Sanction Concept)  333
II. Yaptırım Türleri  334
A. Kamu Hukuku Yaptırımları  334
1. Anayasa Hukukunda  334
a. Genel Olarak  334
b. Anayasa Mahkemesi'nin Görevleri  336
aa. Anayasaya Uygunluk Denetimi  336
bb. Yüce Divan  337
cc. Siyasi Partilerin Denetimi ve Kapatılması  338
c. Anayasaya Uygunluk Denetimi Yolları  340
aa. İptal Davası (Soyut Norm Denetimi)  340
bb. İtiraz Yolu (Somut Norm Denetimi)  343
cc. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı  346
2. İdare Hukukunda  348
a. İdarî Yaptırımlar  348
b. Yargısal Yaptırımlar  349
3. Ceza Hukukunda  350
4. Disiplin Hukukunda  351
B. Özel Hukukta  352
1. Hukuki İşlemin Hükümsüzlüğü (Hukuki İşlemin Geçersizlik Hâlleri–Invalidity of Legal Transactions)  352
a. Yokluk (Keenlemyekün–Non–Existence)  353
b. Kesin Hükümsüzlük (Mutlak Butlan–Nullity)  355
aa. Tam Kesin Hükümsüzlük (Whole Nullity)  356
bb. Kısmi Kesin Hükümsüzlük (Partial Nullity)  362
b. İptal Edilebilirlik (Nisbî Butlan–Voidability)  364
aa. Genel Olarak  364
bb. Düzelebilir Hükümsüzlük Hâlleri  366
aaa. Yanılma (Hata–Mistake)  366
bbb. Aldatma (Hile–Fraud)  369
ccc. Korkutma (İkrah–Duress)  371
ddd. Düzelebilir Hükümsüzlük Hâllerine İlişkin Ortak Hüküm (Süre)  372
cc. Bozulabilir Geçerlilik Hâli (Aşırı Yararlanma, Gabin–Exploitation)  373
c. Tek Taraflı Bağlamazlık (Noksanlık–Deficit in the Procedure)  374
d. Nisbî (Sınırlı) Etkisizlik (Relative Ineffectiveness)  376
2. Zorla Yerine Getirtme (Cebri İcra–Execution by Force)  378
3. Tazminat (Compansation)  379
Beşinci Bölüm
HAKLARIN KAZANILMASINDA VE
KULLANILMASINDA İYİNİYET
§ 12. HAKLARIN KAZANILMASINDA İYİNİYET (SÜBJEKTİF, ÖZNEL İYİNİYET)  381
I. (Sübjektif) İyiniyet Kavramı ve Tanımı (Subjective Good Faith)  381
II. İyiniyetin Aranacağı Kişi ve An  384
A. İyiniyetin Aranacağı Kişi  384
1. Temsil Durumunda  384
2. Tüzel Kişilerde  385
3. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Kişi Topluluklarında  386
B. İyiniyetin Aranacağı An  386
III. Sübjektif İyiniyetin İşlevi  387
A. Aynî (Nesnel) Hakların Kazanılmasındaki İşlevi  387
1. Taşınır Mülkiyetinin Kazanılmasındaki İşlevi  387
a. Genel Olarak  387
b. Sahibinin Elinden Rızası İle Çıkan Taşınırlar Yönünden  388
c. Sahibinin Elinden Rızası Dışında Çıkan Taşınırlar Yönünden  390
aa. Her Türlü Taşınır İçin Geçerli Olan İşlevler  390
bb. Açık Artırma, Pazar ve Benzeri Yerlerde Satılan Eşyalar Yönünden  391
cc. Para ve Hâmiline Yazılı Senetler Yönünden  391
d. İyiniyetin Taşınır Mülkiyetinin Kazanılmasına İlişkin Etkisinin Örneklendirilmesi  392
2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılmasındaki Etkisi (Tapu Sicilindeki Kayda Güven)  395
B. Sübjektif İyiniyetin Aile Hukukunda İşlevi  398
C. Sübjektif İyiniyetin Alacağın Temliki İşleminde Etkisi  398
D. Sübjektif İyiniyetin Miras Hukukunda İşlevi  399
IV. Sübjektif İyiniyetin İspatı Külfeti  400
§ 13. BORÇLARIN İFASINDA VE HAKLARIN KULLANILMASINDA İYİNİYET (OBJEKTİF İYİNİYET, DÜRÜSTLÜK KURALI–OBJECTIVE GOOD FAITH, UBERRIMAE FIDEI)  401
I. Dürüstlük Kuralının Anlamı  401
II. Dürüstlük Kuralının Özellikleri ve İşlevleri  404
A. Hakların Kullanılmasında ve Borçların İfasında  405
B. Hukuki İşlemlerin Özellikle Sözleşmelerin Yorumunda ve Tamamlanmasında  405
III. Dürüstlük Kuralına Uymamanın Sonuçları  407
A. Hakkın Kötüye Kullanılması Kavramı  407
B. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Unsurları  409
1. Bir Hakkın Varlığı  409
2. Hakkın Açıkça Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Kullanılması  410
3. Hakkın Kötüye Kullanılmasından Başkasının Zarar Görmesi veya Zarar Görme Tehlikesi ile Karşı Karşıya Kalması  410
C. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Önemli Bazı Görünümleri  412
1. Hakkın Kullanımında Meşru Bir Menfaatin Bulunmaması  412
2. Hakkın Kullanılmasının Sağlayacağı Menfaat ile Başkasına Verilecek Zarar Arasında Aşırı Orantısızlık Bulunması  413
3. Uyandırılan Güvene Aykırı/Çelişkili Davranışlar İçinde Bulunulması  414
4. Şekil Eksikliğinin Caiz Olmayan Biçimde İleri Sürülmesi  415
5. Kendi Ahlaka Aykırı Hareketine Dayanmak  417
D. Hakkın Kötüye Kullanımının Sonuçları  417
Altıncı Bölüm
HAKLARIN KORUNMASI VE
TÜRK YARGILAMA TEŞKİLÂTI
§ 14. HAKLARIN KORUNMASI  419
I. Genel Olarak  419
II. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Hâller (Hukuka Uygunluk Sebepleri)  420
A. Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma  420
B. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  422
C. Zorunluluk (Iztırar) Hâli  424
D. Özel Hukuktan Doğan Bir Yetkinin Kullanılması  426
E. Zarar Görenin Rızası  426
F. Üstün Nitelikte Özel Yarar  427
G. Kamu Yararı  428
III. Hakların Dava Yolu ile Korunması  429
A. Genel Olarak  429
B. Talep  430
C. Dava  431
1. Dava Çeşitleri  432
a. Eda Davaları  432
b. Tespit Davaları  432
c. Yenilik Doğuran Davalar (İnşâi Davalar)  433
D. Davaya Karşı Savunma Yolları  435
1. Genel Olarak  435
2. İtirazlar  437
3. Def'iler  438
C. Hakların Elde Edilmesinde İspat Külfeti (Kanıt Yükü)  439
1. Genel Olarak  439
2. İspat Külfetinin Dağılımı  440
a. Kural  440
b. İstisnalar  441
aa. İkrar Edilen Olaylar  441
bb. Hayatın Normal Akışına Uyan Durumlar  444
cc. Bilinen Olaylar (Maruf ve Meşhur Vakıalar)  445
dd. Sözleşmelerin İfasında İspat Külfeti  445
ee. Karine ve Kanuni Faraziye Kavramları  446
aaa. Karine  446
i. Kanundan Doğan Karineler  446
ii. Fiili Karineler  448
bbb. Kanuni Faraziye  449
3. Resmî Sicil ve Senetlerin İspat Güçleri  450
a. Genel Olarak  450
b. Resmî Sicil Kavramı  450
c. Senet Kavramı ve Çeşitleri  451
aa. Senet Kavramı  451
bb. Çeşitleri  453
aaa. Adi Senetler  453
bbb. Resmî Senetler  454
§ 15. TÜRK YARGILAMA TEŞKİLATI  456
I. Adlî Yargılama  456
A. İlk Derece Mahkemeleri  456
1. Hukuk Mahkemeleri  456
a. Genel Mahkemeler  457
aa. Sulh Hukuk Mahkemeleri  457
bb. Asliye Mahkemeleri  458
aaa. Asliye Hukuk Mahkemeleri  458
bbb. Asliye Ticaret Mahkemeleri  459
b. Özel Mahkemeler  460
aa. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri  460
bb. Tüketici Mahkemeleri  461
cc. İş Mahkemeleri  462
dd. Kadastro Mahkemeleri  463
ee. İcra Mahkemeleri  464
ff. Denizcilik İhtisas Mahkemeleri  464
gg. Aile Mahkemeleri  465
2. Ceza Mahkemeleri  465
a. Asliye Ceza Mahkemeleri  466
b. Ağır Ceza Mahkemeleri  466
B. Bölge Adliye Mahkemeleri [İstinaf (Ara Mercii) Mahkemeleri]  467
C. Üst Derece (Temyiz) Mahkemesi (Yargıtay)  470
II. İdare Mahkemeleri  472
A. İlk Derece İdare Mahkemeleri  472
B. Bölge İdare Mahkemeleri [İstinaf (Ara Mercii) Mahkemeleri]  474
C. Danıştay (Temyiz Mahkemesi)  475
III. Anayasa Mahkemesi  477
IV. Askeri Yargı  481
V. Uyuşmazlık Yargısı  483
VI. Hesap Yargısı  485
VII. Seçim Yargısı  486
Yararlanılan Kaynaklar  487
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARINA İLİŞKİN
ÖRNEK TEST SORULARI  499
Kavram Dizini  561
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020