Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu'nun Başlangıç Hükümleri
Eylül 2019 / 4. Baskı / 488 Syf.
Fiyatı: 66.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 3. Eylül2018 55.50 TL 19.90 TL (%65) Sepete Ekle
 2. Ekim2017 41.50 TL 9.90 TL (%77) Sepete Ekle
 1. Ekim2016 39.00 TL 4.90 TL (%88) Sepete Ekle
   

Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu'nun Başlangıç Hükümleri isimli çalışma, medeni hukuka ilişkin temel kavramları ve başlangıç hükümlerini, sistemli ve anlaşılır bir dille ele almak suretiyle okuyucuya sunmaktadır.

Kitapta özellikle hukuk kuralları ve bu kuralların temel amaçları, özellikleri ve anlamları ile hukuka ilişkin genel ayrımlar; hak kavramı ve hakkın türleri ile korunması; hukuki işlem ve çeşitleri; hukuki işlemin hükümsüzlüğü ve hükümsüzlük türleri ile hukukun kaynakları ve uygulanması; hâkimin hukuk yaratma yoluna başvurması; iyi niyetin korunması ilkesi; dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağı; hâkimin takdir yetkisi ve ispat yüküne ilişkin başlangıç hükümleri üzerinde durulmuştur.

Söz konusu kavram ve konular, medeni hukukun sahip olduğu geniş düzenleme alanı bakımından temel niteliği taşımakta olup; belirtilen kavram ve konuların işlenmesinin güçlüğü karşısında, anlaşılırlığının sağlanması bakımından yargı kararları ve örneklerin artırılması yoluna gidilerek kavramların somutlaştırılmasına özen gösterilmiştir. Birbirine yakın ya da karıştırılmaya elverişli nitelikteki konulara ilişkin olarak, farklılıkların görüldüğü özellikler ve ayrımda esas alınacak noktalar vurgulanmıştır. Benzer şekilde, örnekli ve açıklamalı tablolara da yer verilerek ilgili kavram ve konuların ayrım ile şartları bakımından genel bir bakış ve tekrar imkânı sağlanmıştır.

Konu Başlıkları
Genel Bilgiler
Medeni Hukukun Kaynakları ve Uygulanması
Medeni Hukukun Temel Kavramları
Hakların Kazanılması ve Hukuki Sonuçların Doğmasında İyiniyetin Korunması İlkesi
Hakların Kullanılması ve Borçların İfasında Dürüstlük Kuralı İle Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı
Hakların Korunması ve İspat Yükü
Barkod: 9789750256004
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 488
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Üçüncü Baskıya Önsöz  11
Dördüncü Baskıya Önsöz  13
Kısaltmalar  29
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
§ I. HUKUK KAVRAMI  31
A. Sosyal Düzen Kurallarına Genel Bakış  31
B. Sosyal Düzeni Sağlamaya Yönelen Diğer Kurallar ve Hukuk Kuralları  32
1. Sosyal Düzeni Sağlamaya Yönelen Diğer Kurallar  33
a. Din Kuralları  33
b. Ahlak Kuralları  35
c. Görgü Kuralları  38
d. Örf ve Âdet Kuralları  39
2. Hukuk Kuralları  40
a. Hukukun Tanımı  40
b. Hukuk Kuralları ile Diğer Sosyal Düzen Kuralları Arasındaki İlişki  41
c. Hukuk Kurallarını Diğer Sosyal Düzen Kurallarından Ayıran Temel Özellik: Yaptırıma Bağlanmış Olma  42
ca. Yaptırım Kavramı  42
cb. Yaptırım Türleri  43
cba. Ceza  43
cbb. Hükümsüzlük  44
cbc. Tazminat  46
cbd. Cebri İcra (Zorla Yerine Getirtme)  51
d. Hukuk Kurallarının Özellikleri  52
da. Hukuk Kurallarının Toplum Yaşamının Zorunlu Sonucu Olması  52
db. Hukuk Kurallarının Soyut, Genel, Sürekli ve Objektif Nitelik Taşıması  53
dc. Hukuk Kurallarının Dışa Vurulmuş Fiil ve İlişkileri Düzenleme Altına Alması  53
dd. Hukuk Kurallarının Hukuki Olgu ve Hukuki Sonuç Olmak Üzere İki Kısımdan Oluşması  53
de. Hukuk Kurallarının Bağlayıcı ve Zorlayıcı Olması  54
e. Hukukun Amaçları  55
ea. Sosyal Düzeni Sağlamak  55
eb. Hukuki Güvenliği ve Barışı Sağlamak  55
ec. Özgürlükleri Sağlamak  56
ed. Adaleti Sağlamak  56
eda. Denkleştirici Adalet (Eşitlik)  58
edb. Dağıtıcı (Paylaştırıcı) Adalet  58
edc. Hakkaniyet  59
edd. Sosyal Adalet  59
C. Hukukun Çeşitli Anlamları  60
1. Mevzû Hukuk  60
2. Pozitif Hukuk  60
3. Tabii (Doğal) Hukuk  61
4. Tarihi Hukuk  62
5. Objektif Hukuk–Sübjektif Hukuk  62
D. Başlıca Hukuk Sistemleri  63
1. Kara Avrupası Hukuk Sistemi (Roma–Germen Hukuk Sistemi)  63
2. Anglo–Sakson Hukuk Sistemi  64
3. İslam Hukuku Sistemi  65
4. Sosyalist Hukuk Sistemi  66
5. Uzak Doğu Hukuk Sistemi  66
E. Hukuka İlişkin Temel Ayrımlar  67
1. İç Hukuk–Uluslararası Hukuk  67
2. Maddi Hukuk–Yargılama (Usul) Hukuku (Şekli Hukuk)  67
3. Maddi Hukuk–Yürürlük Hukuku  68
4. Özel Hukuk–Kamu Hukuku  69
a. Genel Olarak  69
b. Özel Hukuk Dalları  73
ba. Medeni Hukuk  73
bb. Borçlar Hukuku  73
bc. Ticaret Hukuku  73
bd. Devletler Özel Hukuku  78
c. Kamu Hukuku Dalları  81
ca. Anayasa Hukuku  81
cb. İdare Hukuku  85
cc. Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku  86
cca. Ceza Hukuku  86
ccb. Ceza Usul Hukuku  88
cd. Medeni Usul Hukuku  89
ce. İcra ve İflas Hukuku  91
cf. Genel Kamu Hukuku  92
cg. Devletler Genel Hukuku  93
ch. Vergi Hukuku  93
d. Karma Hukuk Dalları  95
da. Fikrî ve Sınai Haklar Hukuku  95
db. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  96
dba. İş Hukuku  96
dbb. Sosyal Güvenlik Hukuku  98
dc. Rekabet Hukuku  99
dd. Tüketici Hukuku  101
§ II. MEDENİ HUKUK KAVRAMI  103
A. Medeni Hukukun Anlamı  103
B. Medeni Hukukun Temel Kapsamı  104
1. Genel Olarak  104
2. TMK’nin Başlangıç Bölümü  105
3. Medeni Hukukun Alt Dalları  105
a. Kişiler Hukuku  105
b. Aile Hukuku  109
c. Miras Hukuku  114
d. Eşya Hukuku  117
e. Borçlar Hukuku  124
C. Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun Bütünlüğü ve Genel Nitelikli Hükümlerinin Özel Hukuk İlişkilerine Uygulanması (TMK m. 5)  128
1. Genel Olarak  128
2. TMK m. 5 Hükmüne Dayalı Uygulama Şartları  130
a. Bir Özel Hukuk İlişkisinin Mevcut Olması  130
b. Özel Hukuk İlişkisine İlişkin Özel Nitelikli Bir Düzenlemenin Bulunmaması  130
c. Genel Nitelikli Hükmün Uygulanacağı Somut Olayın Yapısına Uygun Olması  131
İkinci Bölüm
MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI VE UYGULANMASI
§ III. MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI  135
A. Genel Olarak  135
B. Kaynak Kavramının Anlamı  138
1. Yaratıcı Kaynaklar  138
2. Yürürlük Kaynakları  138
3. Bilgi Kaynakları  138
C. Medeni Hukukun Yürürlük (Asıl) Kaynakları  139
1. Normlar Hiyerarşisine Göre Yazılı (Şekli) Kaynaklar (Mevzuat)  139
a. Anayasa  139
b. Aynı Sırada Olan Yazılı Kaynaklar  141
ba. Kanun  141
bb. Kanun Hükmünde Kararname  143
bc. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  144
bd. TBMM İçtüzüğü  145
be. İçtihadı Birleştirme Kararları  145
bf. Uluslararası Sözleşmeler  146
c. Tüzükler  147
d. Yönetmelikler  147
e. Yönetmelik Statüsündeki Genel Düzenleyici İşlemler  148
2. Yazılı Olmayan Kaynaklar (Örf ve Âdet Hukuku)  149
3. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukuk  149
D. Medeni Hukukun Yardımcı (İkincil) Kaynakları  149
1. Genel Olarak  149
2. Yargı Kararları (İçtihatlar)  150
3. Bilimsel Görüşler (Öğreti–Doktrin)  154
§ IV. MEDENİ HUKUKUN UYGULANMASI  156
A. Genel Olarak  156
B. Kanunların Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması  158
1. Kanunların Yer Bakımından Uygulanması  158
2. Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması  158
a. Kanunların Yürürlüğe Girmesinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar Bakımından Uygulanması (Kanunların Geriye Yürümemesi İlkesi)  158
b. Kanunların Yürürlükten Kalkması  166
ba. Açık Kaldırma  166
bb. Örtülü Kaldırma ve Kanunlar Çatışması  167
C. Kanunların Sözü ve Özüyle Uygulanması  169
1. Kanunların Sözüyle Uygulanması  169
a. Genel Olarak  169
b. Kanun Hükümlerinin Düz ve Zıt Anlamı ile Uygulanması  170
2. Kanunun Özüyle Uygulanması (Kanun Hükümlerinin Yorumlanması)  173
a. Yorum Kavramı  173
b. Yorum Türleri  175
ba. Yorum ile Çıkartılan Anlama Göre Yorum Türleri (Açıklayıcı, Genişletici ve Daraltıcı Yorum)  175
bb. Yorumu Gerçekleştiren Makama Göre Yorum Türleri (Yasama Yorumu, Yargısal Yorum ve Bilimsel Yorum)  178
c. Yorum Yöntemleri  179
ca. Söze Göre (Sözel–Lâfzi) Yorum  179
cb. Amaca Göre Yorum (Gai–Teleolojik Yorum)  180
3. Yorumda Başvurulacak Mantık Araçları  182
a. Örnekseme (Kıyas)  182
b. Öncelik (Evleviyet–Hayli Hayli Uygulama)  183
c. Zıt Anlamdan Sonuç Çıkarma (Mefhum–u Muhâlif)  183
D. Kanunların Nitelik Bakımından Uygulanması  184
1. Emredici Hukuk Kuralları  185
2. Yedek Hukuk Kuralları  189
a. Genel Olarak  189
b. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları  189
c. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  191
3. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  193
E. Medeni Hukukun Uygulanmasında Hâkimin Takdir Yetkisi  194
F. Kanunda Uygulanabilir Nitelikte Bir Hükmün Bulunmaması ve Kanun Boşluğunun Doldurulmasında Örf ve Âdet Hukukunun Uygulanması  201
1. Kanunda Uygulanabilir Nitelikte Bir Hükmün Bulunmaması  201
a. Boşluk Kavramı  201
b. Boşluk Olarak Nitelendirilmeyen Durumlar  202
ba. Hukuk Dışı Alan  202
bb. Bilerek (Kasıtlı) Susma  202
c. Boşluk Türleri  205
ca. Hüküm İçi (Kural İçi) Boşluklar  205
cb. Kanun Boşlukları (Kural Dışı Boşluklar)  205
cba. Bilinçli Boşluklar–Bilinçsiz Boşluklar  206
cbb. Açık Boşluklar–Örtülü Boşluklar  208
cbc. Gerçek Boşluklar–Gerçek Olmayan Boşluklar  212
2. Kanun Boşluğunun Doldurulmasında Örf ve Âdet Hukukunun Uygulanması  213
a. Örf ve Âdet Hukuku Kavramı ve Örf ve Âdet Hukukunun Fonksiyonları  213
b. Örf ve Âdet Hukukunun Doğması İçin Gereken Şartlar  217
ba. Sürekli Uygulanma (Maddi Unsur)  217
bb. Genel İnanış (Manevi Unsur)  218
bc. Devlet Desteği (Hukuki Unsur)  218
G. Hukuk Boşluğu ve Hâkimin Hukuk Yaratması  219
1. Genel Olarak  219
2. Hâkimin Hukuk Yaratmasının Şartları  222
3. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukukun Temel Nitelikleri  223
Üçüncü Bölüm
MEDENİ HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
§ V. HAK  225
A. Hak Kavramı ile Hakkın Sahibi ve Konusu  225
1. Hak Kavramı  225
2. Hakkın Sahibi  226
3. Hakkın Konusu  228
B. Hakların Çeşitleri  228
1. Dayandığı Hukuk Alanına Göre Haklar (Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Hakları)  228
2. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunup Bulunmamasına (Konusuna) Göre Haklar  231
a. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunan Haklar (Malvarlığı Hakları)  231
aa. Alacak Hakları (Borç İlişkisinden Doğan Haklar)  231
ab. Aynî (Eşyaya İlişkin) Haklar  234
aba. Genel Olarak  234
abb. Mülkiyet Hakkı  235
abba. Genel Olarak  235
abbb. Bireysel (Ferdi) Mülkiyet  236
abbc. Birlikte Mülkiyet  237
abbca. Paylı (Müşterek) Mülkiyet  237
abbcb. Elbirliği (İştirak Hâlinde) Mülkiyet  238
abc. Sınırlı Aynî Haklar  239
abca. İrtifak Hakları  240
abcaa. İrtifak Hakkı Kavramı  240
abcab. İrtifak Haklarının Çeşitleri  241
a1. Yararlanmanın Kapsamına Göre İrtifak Hakları  241
aa1. Tam Yararlanma Yetkisi Sağlayan İrtifak Hakkı–İntifa Hakkı  241
aa2. Sınırlı Yararlanma Yetkisi Sağlayan İrtifak Hakları  242
a2. Yararlanmanın Türüne Göre İrtifak Hakları  245
a3. Hak Sahibinin Belirlenmesine Göre İrtifak Hakları  246
abcb. Rehin Hakları  247
abcba. Genel Olarak  247
abcbb. Taşınır Rehni  249
a1. Taşınır Rehninde Kural: Teslime Bağlı Taşınır Rehni  249
a2. Teslime Bağlı Olmayan Taşınır Rehni: Hayvan Rehni, Ticari İşletme Rehni ve Taşıt Rehni  250
a3. Hapis Hakkı  252
abcbc. Taşınmaz Rehni  253
abcc. Taşınmaz Yükü  255
ac. Maddi Değeri Olan Yenilik Doğuran Haklar  256
ad. Maddi Değeri Olan Fikri Haklar  256
b. Değeri Para ile Ölçülemeyen Haklar (Şahısvarlığı Hakları)  258
3. İleri Sürülebileceği Çevre Bakımından Haklar: Mutlak (Kesin, Salt) Haklar–Nisbî (Göreceli) Haklar  260
a. Mutlak Haklar  260
b. Nisbî Haklar (Şahsî veya Kişisel Haklar)  261
ba. Sıradan (Alelade) Nisbî Haklar  263
bb. Etkisi Kuvvetlendirilmiş Nisbî Haklar  264
4. Kullanılmasının Etkisi Bakımından Haklar  267
a. Alelade (Sade) Haklar  267
b. Yenilik Doğuran Haklar  267
ba. Yenilik Doğuran Hakların Çeşitleri  268
baa. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  268
bab. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  272
bac. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  273
bb. Yenilik Doğuran Hakların Ortak Özellikleri  273
bba. Şarta Bağlanamaması  273
bbb. Zamanaşımına Değil Hak Düşürücü Süreye Bağlı Olması  274
bbc. Kullanılmakla Sona Ermesi  275
bbd. Geri Dönülememesi  275
5. Kullanma Yetkisine Göre Haklar: Şahsen Kullanılması Zorunlu Haklar–Başkası Tarafından Kullanılabilen Haklar  275
a. Şahsen Kullanılması Zorunlu Haklar (Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar)  275
b. Başkası Tarafından Kullanılabilen Haklar (Kişiye Bağlı Olmayan Haklar)  277
6. Bağımsız Haklar–Bağlı Haklar  277
a. Bağımsız Haklar  277
b. Bağlı Haklar  278
C. Hakların Kazanılış Tarzı  279
1. Aslen Kazanım  279
2. Devren Kazanım  280
3. Tesisen Kazanım  281
D. Hakların Kaybediliş Tarzı  281
E. Zamanın Geçmesine Bağlanan Hukuki Sonuçlar  282
§ VI. HUKUKİ İŞLEM  286
A. Hukuki Olay  286
B. Hukuki Fiil  289
1. Genel Olarak  289
2. Hukuka Uygun Fiiller  289
3. Hukuka Aykırı Fiiller  292
C. Hukuki İşlem  293
1. Hukuki İşlemin Tanımı ve Kurucu Unsurları  293
a. Hukuki İşlemin Tanımı  293
b. Hukuki İşlemin Kurucu Unsurları  293
ba. İrade Beyanı  294
bb. Hukuk Düzeninin İrade Beyanının Yöneldiği Sonucu Tanıması  297
2. Hukuki İşlemin Çeşitleri  297
a. Gerekli İrade Açıklaması Adedi Bakımından Hukuki İşlemler  297
aa. Tek Taraflı Hukuki İşlemler  297
ab. Çok Taraflı Hukuki İşlemler  298
aba. İki Taraflı Hukuki İşlemler (Sözleşmeler)  298
abb. Diğer Çok Taraflı Hukuki İşlemler  300
abba. Kararlar  301
abbb. Ortak İrade Beyanı ile Gerçekleştirilen Hukuki İşlemler  301
b. Malvarlığına Etkisi Bakımından Hukuki İşlemler (Borçlandırıcı İşlem–Kazandırıcı İşlem–Tasarruf İşlemi)  302
c. Hukuki İşlemlerin Sonuçlarını Doğurdukları An Bakımından (Sağlararası veya Ölüme Bağlı Olarak Hüküm Doğurmaları Bakımından) Hukuki İşlemler  307
D. Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlüğü (Hukuki İşlemin Geçersizlik Hâlleri)  308
1. Genel Olarak  308
2. Yokluk (Keenlemyekün)  310
3. Kesin Hükümsüzlük (Butlan)  312
a. Tam Kesin Hükümsüzlük  312
b. Kısmi Kesin Hükümsüzlük (Kısmi Butlan)  326
4. İptal Edilebilirlik  328
a. Genel Olarak  328
b. Düzelebilir Hükümsüzlük  329
ba. Kavram  329
bb. Düzelebilir Hükümsüzlük Hâlleri  330
bba. Yanılma (Hata)  330
bbb. Aldatma (Hile)  332
bbc. Korkutma (İkrah)  334
c. Bozulabilir Geçerlilik (Aşırı Yararlanma–Gabin)  335
5. Tek Taraflı Bağlamazlık (Noksanlık)  338
6. Nisbî (Sınırlı) Etkisizlik  340
Dördüncü Bölüm
HAKLARIN KAZANILMASI VE HUKUKİ SONUÇLARIN DOĞMASINDA İYİNİYETİN KORUNMASI İLKESİ
§ VII. İYİNİYETİN KORUNMASI İLKESİ  343
A. Genel Olarak  343
B. İyiniyet Kavramı  344
C. İyiniyetin Korunmasının Sebepleri  346
D. İyiniyetin Korunmasının Şartları  348
1. Hakkın Kazanılması veya Hukuki Sonucun Doğması İçin Gerekli Şartlarda Eksiklik Bulunması  348
2. Kanunda İyiniyetin Varlığına Sonuç Bağlanmış Olması  349
E. İyiniyetin Unsurları  351
1. Hukuki Eksikliğin Bilinmemesi  352
2. Hukuki Eksikliğe İlişkin Bilgisizliğin Mazur Görülebilir Nitelikte Olması (Gerekli Özenin Gösterilmesi Hâlinde Eksikliğin Bilinebilecek Durumda Olmaması)  354
F. İyiniyetin Aranacağı Kişi ve İyiniyetin Aranacağı An  356
1. İyiniyetin Aranacağı Kişi  356
a. Temsil Durumunda  357
b. Tüzel Kişilerde  357
c. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Kişi Topluluklarında  358
2. İyiniyetin Aranacağı An  358
G. İyiniyetin İspatı  359
§ VIII. İYİNİYETİN KORUNMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI  361
A. Genel Olarak  361
B. Eşya Hukukunda Aynî Hakların Kazanılması Bakımından İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  362
1. Taşınır Eşya Üzerinde Aynî Hakların Kazanılması Bakımından İyiniyetin İşlevi  363
a. Genel Olarak  363
b. Sahibinin Elinden Rızası ile Çıkan Taşınır Eşyalar Bakımından (Taşınır Eşya Üzerinde İyiniyetle Emin Sıfatıyla Zilyetten Aynî Hak Kazanılması)  364
c. Sahibinin Elinden Rızası Dışında Çıkan Taşınır Eşyalar Bakımından  366
ca. İyiniyetin Her Türlü Taşınır Eşya Bakımından Geçerli Olan Etkisi (TMK m. 989/1)  367
cb. İyiniyetin Açık Artırma, Pazar ve Benzeri Yerlerde Satılan Taşınır Eşyalar Bakımından Geçerli Olan Etkisi (TMK m. 989/2)  368
cc. İyiniyetin Para ve Hâmiline Yazılı Senetler Bakımından Geçerli Olan Etkisi (TMK m. 990)  369
d. Taşınır Eşya Üzerinde Zamanaşımı Yoluyla Mülkiyet Hakkının Kazanılması Bakımından (TMK m. 777)  371
e. Taşınır Eşya Üzerinde Aynî Hak Kazanılması Bakımından İyiniyetin Hüküm ve Sonuçlarının Örneklendirilmesi  372
2. Taşınmaz Eşya Üzerinde Aynî Hak Kazanılması Bakımından İyiniyetin İşlevi  374
a. Taşınmaz Eşya Üzerinde Tapu Sicilindeki Kayda Güvene Dayalı Olarak İyiniyetle Aynî Hak Kazanılması Bakımından (TMK m. 1023)  374
b. Taşınmaz Eşya Üzerinde Zamanaşımı Yoluyla Mülkiyet Hakkının Kazanılması Bakımından (TMK m. 712)  381
C. Aile Hukukunda İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  383
D. Alacağın Devrinde İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  384
E. Miras Hukukunda İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  385
Beşinci Bölüm
HAKLARIN KULLANILMASI VE BORÇLARIN İFASINDA DÜRÜSTLÜK KURALI İLE HAKKIN
KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI
§ IX. DÜRÜSTLÜK KURALI  387
A. Dürüstlük Kuralının Anlamı ve Dürüstlük Kuralına Esas Ölçü  387
1. Dürüstlük Kuralının Anlamı  387
2. Dürüstlük Kuralına Esas Ölçü  389
B. Dürüstlük Kuralı ile Hakkın Kötüye Kullanılması ve İyiniyetin Korunması İlkesi Arasındaki İlişki ve Farklılıklar  392
1. Dürüstlük Kuralı ile Hakkın Kötüye Kullanılması  392
2. Dürüstlük Kuralı ile İyiniyetin Korunması İlkesi  394
C. Dürüstlük Kuralının Temel Özellikleri  396
D. Dürüstlük Kuralının İşlevleri  398
1. Hakların Kullanılmasında ve Borçların İfasında İşlevi  398
2. Kanun Hükümlerinin Yorumlanmasında İşlevi  400
3. Hukuki İşlemler ve Özellikle Sözleşmelerde İşlevi  402
4. Sözleşme Görüşmelerinde Kusurlu Davranıştan Sorumluluk (Culpa in contrahendo) Bakımından İşlevi  408
5. Kanuna Karşı Hilenin Önlenmesi Bakımından İşlevi  413
§ X. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI  415
A. Hakkın Kötüye Kullanılması Kavramı  415
B. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Unsurları  422
1. Bir Hakkın Varlığı  422
2. Hakkın Açıkça Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Kullanılması  422
3. Hakkın Kötüye Kullanılmasından Başkasının Zarar Görmesi veya Zarar Görme Tehlikesi ile Karşı Karşıya Kalması  423
C. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Önemli Bazı Görünümleri  424
1. Hakkın Kullanımında Meşru Bir Menfaatin Bulunmaması  424
2. Hakkın Kullanılmasının Sağlayacağı Menfaat ile Başkasına Verilecek Zarar Arasında Aşırı Orantısızlık Bulunması  426
3. Uyandırılan Güvene Aykırı/Çelişkili Davranışta Bulunulması  427
4. Şekil Eksikliğinin Caiz Olmayan Biçimde İleri Sürülmesi  430
5. Kendi Ahlaka Aykırı Hareketine Dayalı Olarak Hakkın Kullanılması  433
D. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Sonuçları  435
Altıncı Bölüm
HAKLARIN KORUNMASI VE İSPAT YÜKÜ
§ XI. HAKLARIN KORUNMASI  437
A. Genel Olarak  437
B. Hakların Hak Sahibi Tarafından Korunması  438
1. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  438
2. Zorunluluk (Iztırar) Hâli  441
3. Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma  443
C. HAKLARIN DEVLET TARAFINDAN KORUNMASI  444
1. Genel Olarak  444
2. Talep ve Dava Hakları  444
a. Talep Hakkı  444
b. Dava Hakkı  446
3. Dava Çeşitleri  447
a. Genel Olarak  447
b. Eda Davaları (HMK m. 105)  447
c. Tespit Davaları (HMK m. 106)  449
d. Belirsiz Alacak ve Tespit Davaları (HMK m. 107)  450
e. Yenilik Doğuran Davalar [HMK m. 108 (İnşâî Davalar)]  453
4. Davaya Karşı Savunma Yolları  454
a. Genel Olarak  454
b. İtirazlar  455
c. Def’iler  456
5. Cebri İcra  458
§ XII. İSPAT YÜKÜ  459
A. İspat ve İspat Yükü Kavramları  459
B. İspat Yükünün Dağılımı  461
1. Kural  461
2. İstisnalar  462
a. İkrar Edilen Olgular  462
b. Hayatın Normal Akışına Uyan Olgular  464
c. Herkesçe Bilinen Olgular (Maruf ve Meşhur Vakıalar)  464
d. Kanun Hükümleri ile İspat Yükünün Özel Olarak Düzenlendiği Hâller  464
e. Kanuni Karine veya Faraziyeye Dayanılması  466
ea. Karine  466
eaa. Kanundan Doğan Karineler (Kanuni Karineler)  466
eab. Fiili Karineler  468
eb. Kanuni Faraziye  469
B. Resmî Sicil ve Senetlerin İspat Gücü  470
1. Genel Olarak  470
2. Resmî Sicil Kavramı  471
3. Senet Kavramı ve Senedin Çeşitleri  471
a. Senet Kavramı  471
b. Senedin Çeşitleri  473
ba. Adi Senetler  473
bb. Resmî Senetler  473
Kaynakça  475
Kavram Dizini  485
 


Yaşar Güçlü
Ocak 2021
127.00 TL
Sepete Ekle
Yaşar Güçlü
Ocak 2021
165.00 TL
Sepete Ekle
Halil Ahmet Yüce ...
Ocak 2021
30.00 TL
Sepete Ekle
Osman Gökhan Antalya ...
Ocak 2021
105.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Üçüncü Baskıya Önsöz  11
Dördüncü Baskıya Önsöz  13
Kısaltmalar  29
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
§ I. HUKUK KAVRAMI  31
A. Sosyal Düzen Kurallarına Genel Bakış  31
B. Sosyal Düzeni Sağlamaya Yönelen Diğer Kurallar ve Hukuk Kuralları  32
1. Sosyal Düzeni Sağlamaya Yönelen Diğer Kurallar  33
a. Din Kuralları  33
b. Ahlak Kuralları  35
c. Görgü Kuralları  38
d. Örf ve Âdet Kuralları  39
2. Hukuk Kuralları  40
a. Hukukun Tanımı  40
b. Hukuk Kuralları ile Diğer Sosyal Düzen Kuralları Arasındaki İlişki  41
c. Hukuk Kurallarını Diğer Sosyal Düzen Kurallarından Ayıran Temel Özellik: Yaptırıma Bağlanmış Olma  42
ca. Yaptırım Kavramı  42
cb. Yaptırım Türleri  43
cba. Ceza  43
cbb. Hükümsüzlük  44
cbc. Tazminat  46
cbd. Cebri İcra (Zorla Yerine Getirtme)  51
d. Hukuk Kurallarının Özellikleri  52
da. Hukuk Kurallarının Toplum Yaşamının Zorunlu Sonucu Olması  52
db. Hukuk Kurallarının Soyut, Genel, Sürekli ve Objektif Nitelik Taşıması  53
dc. Hukuk Kurallarının Dışa Vurulmuş Fiil ve İlişkileri Düzenleme Altına Alması  53
dd. Hukuk Kurallarının Hukuki Olgu ve Hukuki Sonuç Olmak Üzere İki Kısımdan Oluşması  53
de. Hukuk Kurallarının Bağlayıcı ve Zorlayıcı Olması  54
e. Hukukun Amaçları  55
ea. Sosyal Düzeni Sağlamak  55
eb. Hukuki Güvenliği ve Barışı Sağlamak  55
ec. Özgürlükleri Sağlamak  56
ed. Adaleti Sağlamak  56
eda. Denkleştirici Adalet (Eşitlik)  58
edb. Dağıtıcı (Paylaştırıcı) Adalet  58
edc. Hakkaniyet  59
edd. Sosyal Adalet  59
C. Hukukun Çeşitli Anlamları  60
1. Mevzû Hukuk  60
2. Pozitif Hukuk  60
3. Tabii (Doğal) Hukuk  61
4. Tarihi Hukuk  62
5. Objektif Hukuk–Sübjektif Hukuk  62
D. Başlıca Hukuk Sistemleri  63
1. Kara Avrupası Hukuk Sistemi (Roma–Germen Hukuk Sistemi)  63
2. Anglo–Sakson Hukuk Sistemi  64
3. İslam Hukuku Sistemi  65
4. Sosyalist Hukuk Sistemi  66
5. Uzak Doğu Hukuk Sistemi  66
E. Hukuka İlişkin Temel Ayrımlar  67
1. İç Hukuk–Uluslararası Hukuk  67
2. Maddi Hukuk–Yargılama (Usul) Hukuku (Şekli Hukuk)  67
3. Maddi Hukuk–Yürürlük Hukuku  68
4. Özel Hukuk–Kamu Hukuku  69
a. Genel Olarak  69
b. Özel Hukuk Dalları  73
ba. Medeni Hukuk  73
bb. Borçlar Hukuku  73
bc. Ticaret Hukuku  73
bd. Devletler Özel Hukuku  78
c. Kamu Hukuku Dalları  81
ca. Anayasa Hukuku  81
cb. İdare Hukuku  85
cc. Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku  86
cca. Ceza Hukuku  86
ccb. Ceza Usul Hukuku  88
cd. Medeni Usul Hukuku  89
ce. İcra ve İflas Hukuku  91
cf. Genel Kamu Hukuku  92
cg. Devletler Genel Hukuku  93
ch. Vergi Hukuku  93
d. Karma Hukuk Dalları  95
da. Fikrî ve Sınai Haklar Hukuku  95
db. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  96
dba. İş Hukuku  96
dbb. Sosyal Güvenlik Hukuku  98
dc. Rekabet Hukuku  99
dd. Tüketici Hukuku  101
§ II. MEDENİ HUKUK KAVRAMI  103
A. Medeni Hukukun Anlamı  103
B. Medeni Hukukun Temel Kapsamı  104
1. Genel Olarak  104
2. TMK’nin Başlangıç Bölümü  105
3. Medeni Hukukun Alt Dalları  105
a. Kişiler Hukuku  105
b. Aile Hukuku  109
c. Miras Hukuku  114
d. Eşya Hukuku  117
e. Borçlar Hukuku  124
C. Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun Bütünlüğü ve Genel Nitelikli Hükümlerinin Özel Hukuk İlişkilerine Uygulanması (TMK m. 5)  128
1. Genel Olarak  128
2. TMK m. 5 Hükmüne Dayalı Uygulama Şartları  130
a. Bir Özel Hukuk İlişkisinin Mevcut Olması  130
b. Özel Hukuk İlişkisine İlişkin Özel Nitelikli Bir Düzenlemenin Bulunmaması  130
c. Genel Nitelikli Hükmün Uygulanacağı Somut Olayın Yapısına Uygun Olması  131
İkinci Bölüm
MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI VE UYGULANMASI
§ III. MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI  135
A. Genel Olarak  135
B. Kaynak Kavramının Anlamı  138
1. Yaratıcı Kaynaklar  138
2. Yürürlük Kaynakları  138
3. Bilgi Kaynakları  138
C. Medeni Hukukun Yürürlük (Asıl) Kaynakları  139
1. Normlar Hiyerarşisine Göre Yazılı (Şekli) Kaynaklar (Mevzuat)  139
a. Anayasa  139
b. Aynı Sırada Olan Yazılı Kaynaklar  141
ba. Kanun  141
bb. Kanun Hükmünde Kararname  143
bc. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  144
bd. TBMM İçtüzüğü  145
be. İçtihadı Birleştirme Kararları  145
bf. Uluslararası Sözleşmeler  146
c. Tüzükler  147
d. Yönetmelikler  147
e. Yönetmelik Statüsündeki Genel Düzenleyici İşlemler  148
2. Yazılı Olmayan Kaynaklar (Örf ve Âdet Hukuku)  149
3. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukuk  149
D. Medeni Hukukun Yardımcı (İkincil) Kaynakları  149
1. Genel Olarak  149
2. Yargı Kararları (İçtihatlar)  150
3. Bilimsel Görüşler (Öğreti–Doktrin)  154
§ IV. MEDENİ HUKUKUN UYGULANMASI  156
A. Genel Olarak  156
B. Kanunların Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması  158
1. Kanunların Yer Bakımından Uygulanması  158
2. Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması  158
a. Kanunların Yürürlüğe Girmesinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar Bakımından Uygulanması (Kanunların Geriye Yürümemesi İlkesi)  158
b. Kanunların Yürürlükten Kalkması  166
ba. Açık Kaldırma  166
bb. Örtülü Kaldırma ve Kanunlar Çatışması  167
C. Kanunların Sözü ve Özüyle Uygulanması  169
1. Kanunların Sözüyle Uygulanması  169
a. Genel Olarak  169
b. Kanun Hükümlerinin Düz ve Zıt Anlamı ile Uygulanması  170
2. Kanunun Özüyle Uygulanması (Kanun Hükümlerinin Yorumlanması)  173
a. Yorum Kavramı  173
b. Yorum Türleri  175
ba. Yorum ile Çıkartılan Anlama Göre Yorum Türleri (Açıklayıcı, Genişletici ve Daraltıcı Yorum)  175
bb. Yorumu Gerçekleştiren Makama Göre Yorum Türleri (Yasama Yorumu, Yargısal Yorum ve Bilimsel Yorum)  178
c. Yorum Yöntemleri  179
ca. Söze Göre (Sözel–Lâfzi) Yorum  179
cb. Amaca Göre Yorum (Gai–Teleolojik Yorum)  180
3. Yorumda Başvurulacak Mantık Araçları  182
a. Örnekseme (Kıyas)  182
b. Öncelik (Evleviyet–Hayli Hayli Uygulama)  183
c. Zıt Anlamdan Sonuç Çıkarma (Mefhum–u Muhâlif)  183
D. Kanunların Nitelik Bakımından Uygulanması  184
1. Emredici Hukuk Kuralları  185
2. Yedek Hukuk Kuralları  189
a. Genel Olarak  189
b. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları  189
c. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  191
3. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  193
E. Medeni Hukukun Uygulanmasında Hâkimin Takdir Yetkisi  194
F. Kanunda Uygulanabilir Nitelikte Bir Hükmün Bulunmaması ve Kanun Boşluğunun Doldurulmasında Örf ve Âdet Hukukunun Uygulanması  201
1. Kanunda Uygulanabilir Nitelikte Bir Hükmün Bulunmaması  201
a. Boşluk Kavramı  201
b. Boşluk Olarak Nitelendirilmeyen Durumlar  202
ba. Hukuk Dışı Alan  202
bb. Bilerek (Kasıtlı) Susma  202
c. Boşluk Türleri  205
ca. Hüküm İçi (Kural İçi) Boşluklar  205
cb. Kanun Boşlukları (Kural Dışı Boşluklar)  205
cba. Bilinçli Boşluklar–Bilinçsiz Boşluklar  206
cbb. Açık Boşluklar–Örtülü Boşluklar  208
cbc. Gerçek Boşluklar–Gerçek Olmayan Boşluklar  212
2. Kanun Boşluğunun Doldurulmasında Örf ve Âdet Hukukunun Uygulanması  213
a. Örf ve Âdet Hukuku Kavramı ve Örf ve Âdet Hukukunun Fonksiyonları  213
b. Örf ve Âdet Hukukunun Doğması İçin Gereken Şartlar  217
ba. Sürekli Uygulanma (Maddi Unsur)  217
bb. Genel İnanış (Manevi Unsur)  218
bc. Devlet Desteği (Hukuki Unsur)  218
G. Hukuk Boşluğu ve Hâkimin Hukuk Yaratması  219
1. Genel Olarak  219
2. Hâkimin Hukuk Yaratmasının Şartları  222
3. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukukun Temel Nitelikleri  223
Üçüncü Bölüm
MEDENİ HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
§ V. HAK  225
A. Hak Kavramı ile Hakkın Sahibi ve Konusu  225
1. Hak Kavramı  225
2. Hakkın Sahibi  226
3. Hakkın Konusu  228
B. Hakların Çeşitleri  228
1. Dayandığı Hukuk Alanına Göre Haklar (Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Hakları)  228
2. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunup Bulunmamasına (Konusuna) Göre Haklar  231
a. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunan Haklar (Malvarlığı Hakları)  231
aa. Alacak Hakları (Borç İlişkisinden Doğan Haklar)  231
ab. Aynî (Eşyaya İlişkin) Haklar  234
aba. Genel Olarak  234
abb. Mülkiyet Hakkı  235
abba. Genel Olarak  235
abbb. Bireysel (Ferdi) Mülkiyet  236
abbc. Birlikte Mülkiyet  237
abbca. Paylı (Müşterek) Mülkiyet  237
abbcb. Elbirliği (İştirak Hâlinde) Mülkiyet  238
abc. Sınırlı Aynî Haklar  239
abca. İrtifak Hakları  240
abcaa. İrtifak Hakkı Kavramı  240
abcab. İrtifak Haklarının Çeşitleri  241
a1. Yararlanmanın Kapsamına Göre İrtifak Hakları  241
aa1. Tam Yararlanma Yetkisi Sağlayan İrtifak Hakkı–İntifa Hakkı  241
aa2. Sınırlı Yararlanma Yetkisi Sağlayan İrtifak Hakları  242
a2. Yararlanmanın Türüne Göre İrtifak Hakları  245
a3. Hak Sahibinin Belirlenmesine Göre İrtifak Hakları  246
abcb. Rehin Hakları  247
abcba. Genel Olarak  247
abcbb. Taşınır Rehni  249
a1. Taşınır Rehninde Kural: Teslime Bağlı Taşınır Rehni  249
a2. Teslime Bağlı Olmayan Taşınır Rehni: Hayvan Rehni, Ticari İşletme Rehni ve Taşıt Rehni  250
a3. Hapis Hakkı  252
abcbc. Taşınmaz Rehni  253
abcc. Taşınmaz Yükü  255
ac. Maddi Değeri Olan Yenilik Doğuran Haklar  256
ad. Maddi Değeri Olan Fikri Haklar  256
b. Değeri Para ile Ölçülemeyen Haklar (Şahısvarlığı Hakları)  258
3. İleri Sürülebileceği Çevre Bakımından Haklar: Mutlak (Kesin, Salt) Haklar–Nisbî (Göreceli) Haklar  260
a. Mutlak Haklar  260
b. Nisbî Haklar (Şahsî veya Kişisel Haklar)  261
ba. Sıradan (Alelade) Nisbî Haklar  263
bb. Etkisi Kuvvetlendirilmiş Nisbî Haklar  264
4. Kullanılmasının Etkisi Bakımından Haklar  267
a. Alelade (Sade) Haklar  267
b. Yenilik Doğuran Haklar  267
ba. Yenilik Doğuran Hakların Çeşitleri  268
baa. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  268
bab. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  272
bac. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  273
bb. Yenilik Doğuran Hakların Ortak Özellikleri  273
bba. Şarta Bağlanamaması  273
bbb. Zamanaşımına Değil Hak Düşürücü Süreye Bağlı Olması  274
bbc. Kullanılmakla Sona Ermesi  275
bbd. Geri Dönülememesi  275
5. Kullanma Yetkisine Göre Haklar: Şahsen Kullanılması Zorunlu Haklar–Başkası Tarafından Kullanılabilen Haklar  275
a. Şahsen Kullanılması Zorunlu Haklar (Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar)  275
b. Başkası Tarafından Kullanılabilen Haklar (Kişiye Bağlı Olmayan Haklar)  277
6. Bağımsız Haklar–Bağlı Haklar  277
a. Bağımsız Haklar  277
b. Bağlı Haklar  278
C. Hakların Kazanılış Tarzı  279
1. Aslen Kazanım  279
2. Devren Kazanım  280
3. Tesisen Kazanım  281
D. Hakların Kaybediliş Tarzı  281
E. Zamanın Geçmesine Bağlanan Hukuki Sonuçlar  282
§ VI. HUKUKİ İŞLEM  286
A. Hukuki Olay  286
B. Hukuki Fiil  289
1. Genel Olarak  289
2. Hukuka Uygun Fiiller  289
3. Hukuka Aykırı Fiiller  292
C. Hukuki İşlem  293
1. Hukuki İşlemin Tanımı ve Kurucu Unsurları  293
a. Hukuki İşlemin Tanımı  293
b. Hukuki İşlemin Kurucu Unsurları  293
ba. İrade Beyanı  294
bb. Hukuk Düzeninin İrade Beyanının Yöneldiği Sonucu Tanıması  297
2. Hukuki İşlemin Çeşitleri  297
a. Gerekli İrade Açıklaması Adedi Bakımından Hukuki İşlemler  297
aa. Tek Taraflı Hukuki İşlemler  297
ab. Çok Taraflı Hukuki İşlemler  298
aba. İki Taraflı Hukuki İşlemler (Sözleşmeler)  298
abb. Diğer Çok Taraflı Hukuki İşlemler  300
abba. Kararlar  301
abbb. Ortak İrade Beyanı ile Gerçekleştirilen Hukuki İşlemler  301
b. Malvarlığına Etkisi Bakımından Hukuki İşlemler (Borçlandırıcı İşlem–Kazandırıcı İşlem–Tasarruf İşlemi)  302
c. Hukuki İşlemlerin Sonuçlarını Doğurdukları An Bakımından (Sağlararası veya Ölüme Bağlı Olarak Hüküm Doğurmaları Bakımından) Hukuki İşlemler  307
D. Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlüğü (Hukuki İşlemin Geçersizlik Hâlleri)  308
1. Genel Olarak  308
2. Yokluk (Keenlemyekün)  310
3. Kesin Hükümsüzlük (Butlan)  312
a. Tam Kesin Hükümsüzlük  312
b. Kısmi Kesin Hükümsüzlük (Kısmi Butlan)  326
4. İptal Edilebilirlik  328
a. Genel Olarak  328
b. Düzelebilir Hükümsüzlük  329
ba. Kavram  329
bb. Düzelebilir Hükümsüzlük Hâlleri  330
bba. Yanılma (Hata)  330
bbb. Aldatma (Hile)  332
bbc. Korkutma (İkrah)  334
c. Bozulabilir Geçerlilik (Aşırı Yararlanma–Gabin)  335
5. Tek Taraflı Bağlamazlık (Noksanlık)  338
6. Nisbî (Sınırlı) Etkisizlik  340
Dördüncü Bölüm
HAKLARIN KAZANILMASI VE HUKUKİ SONUÇLARIN DOĞMASINDA İYİNİYETİN KORUNMASI İLKESİ
§ VII. İYİNİYETİN KORUNMASI İLKESİ  343
A. Genel Olarak  343
B. İyiniyet Kavramı  344
C. İyiniyetin Korunmasının Sebepleri  346
D. İyiniyetin Korunmasının Şartları  348
1. Hakkın Kazanılması veya Hukuki Sonucun Doğması İçin Gerekli Şartlarda Eksiklik Bulunması  348
2. Kanunda İyiniyetin Varlığına Sonuç Bağlanmış Olması  349
E. İyiniyetin Unsurları  351
1. Hukuki Eksikliğin Bilinmemesi  352
2. Hukuki Eksikliğe İlişkin Bilgisizliğin Mazur Görülebilir Nitelikte Olması (Gerekli Özenin Gösterilmesi Hâlinde Eksikliğin Bilinebilecek Durumda Olmaması)  354
F. İyiniyetin Aranacağı Kişi ve İyiniyetin Aranacağı An  356
1. İyiniyetin Aranacağı Kişi  356
a. Temsil Durumunda  357
b. Tüzel Kişilerde  357
c. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Kişi Topluluklarında  358
2. İyiniyetin Aranacağı An  358
G. İyiniyetin İspatı  359
§ VIII. İYİNİYETİN KORUNMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI  361
A. Genel Olarak  361
B. Eşya Hukukunda Aynî Hakların Kazanılması Bakımından İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  362
1. Taşınır Eşya Üzerinde Aynî Hakların Kazanılması Bakımından İyiniyetin İşlevi  363
a. Genel Olarak  363
b. Sahibinin Elinden Rızası ile Çıkan Taşınır Eşyalar Bakımından (Taşınır Eşya Üzerinde İyiniyetle Emin Sıfatıyla Zilyetten Aynî Hak Kazanılması)  364
c. Sahibinin Elinden Rızası Dışında Çıkan Taşınır Eşyalar Bakımından  366
ca. İyiniyetin Her Türlü Taşınır Eşya Bakımından Geçerli Olan Etkisi (TMK m. 989/1)  367
cb. İyiniyetin Açık Artırma, Pazar ve Benzeri Yerlerde Satılan Taşınır Eşyalar Bakımından Geçerli Olan Etkisi (TMK m. 989/2)  368
cc. İyiniyetin Para ve Hâmiline Yazılı Senetler Bakımından Geçerli Olan Etkisi (TMK m. 990)  369
d. Taşınır Eşya Üzerinde Zamanaşımı Yoluyla Mülkiyet Hakkının Kazanılması Bakımından (TMK m. 777)  371
e. Taşınır Eşya Üzerinde Aynî Hak Kazanılması Bakımından İyiniyetin Hüküm ve Sonuçlarının Örneklendirilmesi  372
2. Taşınmaz Eşya Üzerinde Aynî Hak Kazanılması Bakımından İyiniyetin İşlevi  374
a. Taşınmaz Eşya Üzerinde Tapu Sicilindeki Kayda Güvene Dayalı Olarak İyiniyetle Aynî Hak Kazanılması Bakımından (TMK m. 1023)  374
b. Taşınmaz Eşya Üzerinde Zamanaşımı Yoluyla Mülkiyet Hakkının Kazanılması Bakımından (TMK m. 712)  381
C. Aile Hukukunda İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  383
D. Alacağın Devrinde İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  384
E. Miras Hukukunda İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  385
Beşinci Bölüm
HAKLARIN KULLANILMASI VE BORÇLARIN İFASINDA DÜRÜSTLÜK KURALI İLE HAKKIN
KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI
§ IX. DÜRÜSTLÜK KURALI  387
A. Dürüstlük Kuralının Anlamı ve Dürüstlük Kuralına Esas Ölçü  387
1. Dürüstlük Kuralının Anlamı  387
2. Dürüstlük Kuralına Esas Ölçü  389
B. Dürüstlük Kuralı ile Hakkın Kötüye Kullanılması ve İyiniyetin Korunması İlkesi Arasındaki İlişki ve Farklılıklar  392
1. Dürüstlük Kuralı ile Hakkın Kötüye Kullanılması  392
2. Dürüstlük Kuralı ile İyiniyetin Korunması İlkesi  394
C. Dürüstlük Kuralının Temel Özellikleri  396
D. Dürüstlük Kuralının İşlevleri  398
1. Hakların Kullanılmasında ve Borçların İfasında İşlevi  398
2. Kanun Hükümlerinin Yorumlanmasında İşlevi  400
3. Hukuki İşlemler ve Özellikle Sözleşmelerde İşlevi  402
4. Sözleşme Görüşmelerinde Kusurlu Davranıştan Sorumluluk (Culpa in contrahendo) Bakımından İşlevi  408
5. Kanuna Karşı Hilenin Önlenmesi Bakımından İşlevi  413
§ X. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI  415
A. Hakkın Kötüye Kullanılması Kavramı  415
B. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Unsurları  422
1. Bir Hakkın Varlığı  422
2. Hakkın Açıkça Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Kullanılması  422
3. Hakkın Kötüye Kullanılmasından Başkasının Zarar Görmesi veya Zarar Görme Tehlikesi ile Karşı Karşıya Kalması  423
C. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Önemli Bazı Görünümleri  424
1. Hakkın Kullanımında Meşru Bir Menfaatin Bulunmaması  424
2. Hakkın Kullanılmasının Sağlayacağı Menfaat ile Başkasına Verilecek Zarar Arasında Aşırı Orantısızlık Bulunması  426
3. Uyandırılan Güvene Aykırı/Çelişkili Davranışta Bulunulması  427
4. Şekil Eksikliğinin Caiz Olmayan Biçimde İleri Sürülmesi  430
5. Kendi Ahlaka Aykırı Hareketine Dayalı Olarak Hakkın Kullanılması  433
D. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Sonuçları  435
Altıncı Bölüm
HAKLARIN KORUNMASI VE İSPAT YÜKÜ
§ XI. HAKLARIN KORUNMASI  437
A. Genel Olarak  437
B. Hakların Hak Sahibi Tarafından Korunması  438
1. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  438
2. Zorunluluk (Iztırar) Hâli  441
3. Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma  443
C. HAKLARIN DEVLET TARAFINDAN KORUNMASI  444
1. Genel Olarak  444
2. Talep ve Dava Hakları  444
a. Talep Hakkı  444
b. Dava Hakkı  446
3. Dava Çeşitleri  447
a. Genel Olarak  447
b. Eda Davaları (HMK m. 105)  447
c. Tespit Davaları (HMK m. 106)  449
d. Belirsiz Alacak ve Tespit Davaları (HMK m. 107)  450
e. Yenilik Doğuran Davalar [HMK m. 108 (İnşâî Davalar)]  453
4. Davaya Karşı Savunma Yolları  454
a. Genel Olarak  454
b. İtirazlar  455
c. Def’iler  456
5. Cebri İcra  458
§ XII. İSPAT YÜKÜ  459
A. İspat ve İspat Yükü Kavramları  459
B. İspat Yükünün Dağılımı  461
1. Kural  461
2. İstisnalar  462
a. İkrar Edilen Olgular  462
b. Hayatın Normal Akışına Uyan Olgular  464
c. Herkesçe Bilinen Olgular (Maruf ve Meşhur Vakıalar)  464
d. Kanun Hükümleri ile İspat Yükünün Özel Olarak Düzenlendiği Hâller  464
e. Kanuni Karine veya Faraziyeye Dayanılması  466
ea. Karine  466
eaa. Kanundan Doğan Karineler (Kanuni Karineler)  466
eab. Fiili Karineler  468
eb. Kanuni Faraziye  469
B. Resmî Sicil ve Senetlerin İspat Gücü  470
1. Genel Olarak  470
2. Resmî Sicil Kavramı  471
3. Senet Kavramı ve Senedin Çeşitleri  471
a. Senet Kavramı  471
b. Senedin Çeşitleri  473
ba. Adi Senetler  473
bb. Resmî Senetler  473
Kaynakça  475
Kavram Dizini  485
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021