İnternete Erişim Yasakları Dr. Şaban Cankat Taşkın  - Kitap

İnternete Erişim Yasakları

1. Baskı, 
Mayıs 2016
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
488
Barkod:
9789750237874
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
600,00
İndirimli (%80):
121,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Günümüzde internet, neredeyse yaşantımız için vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Bilişim suçları adlı yeni suç türleri ve bunlara uygulanacak yaptırımlar bir süredir tartışılmaktadır.
Konunun diğer önemli boyutu ise internete erişim yasaklarıdır. Artık pek çok internet sitesinin, sosyal medya hesaplarının milli güvenlik, kişiliğin korunması, müstehcenlik gibi değişik nedenlerle erişime engellendiğine tanık olmaktayız.
Peki tüm bu erişim engellemeler hangi mevzuata dayanmaktadır? Konu hakkındaki yargı kararları nelerdir? Uygulamada karşılaşılan sorunlar nelerdir?
"İnternete Erişim Yasakları ve Hukuka Aykırılıklar" konulu doktora tezinden kitaba uyarlanan bu çalışmada, son günlerde sıklıkla duymaya alıştığımız internete erişim yasakları; başta 5651 Sayılı Kanun olmak üzere değişik mevzuattaki düzenlemelerle birlikte, örnek ve güncel yargı kararları, uygulamadan örnekler; temel hak ve özgürlükler; karşılaştırmalı hukuk verileri ve istatistiki bilgiler ışığında; eleştirel bir gözle, çözüm önerileri de getirilerek detaylı şekilde incelenmiştir. Bu bağlamda, hukukumuzda yeni yeni uyulama alanı bulan "unutulma hakkı" kavramı da örnek içtihatlar ışığında incelenmiştir. Hukukçular ve konuya ilgi duyanlar için yararlı olmasını dilerim.
Kitabın Konu Başlıkları
.
5651 Sayılı Kanunda Düzenlenen Erişim Yasakları
.
Diğer Kanunlarda Düzenlenen Erişim Yasakları
.
Erişim Yasaklarının Temel Hak ve Özgürlüklerle İlişkisi
.
Kişiliğin Korunması ve Erişimin Engellenmesi
.
Erişim Yasaklarıyla İlgili AİHM Kararları
.
Erişim Yasaklarıyla İlgili Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları
.
Erişim Yasaklarıyla İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları
.
Erişim Yasaklarıyla İlgili Yargıtay Kararları
.
Erişim Yasaklarıyla İlgili Danıştay Kararları
.
Erişim Yasaklarıyla İlgili Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi Kararları
.
Öğreti Görüşleri ve Tartışmalar
.
İnternet Öznelerinin Sorumlulukları
.
Unutulma (Silme) Hakkı
.
Uygulamadan Örnekler
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
5
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
13
Giriş 
17
I. Bölüm 
ERİŞİM YASAKLARININ 
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE İLİŞKİSİ 
I. GENEL OLARAK 
29
II. KAVRAM VE HUKUKİ NİTELİK 
31
A. Kavram 
31
B. Hukuki Nitelik 
35
III. ERİŞİM YASAKLARININ TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER VE DEVLET GENEL KURAMIYLA İLİŞKİSİ 
38
A. Erişim Yasaklarıyla İlişkili Olan Temel Hak ve Özgürlükler 
38
1. Erişim Yasaklarının Düşünceyi Açıklama ve Yayma Özgürlüğü Açısından Görünümü 
45
a. Genel Değerlendirme 
45
b. AİHM Kararlarında İfade Özgürlüğünün Sınırlandırılması 
52
ba. Genel Ölçütler 
52
bb. Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri ve İfade Özgürlüğünün Sınırlandırılması 
52
bc. Erişim Yasaklarının Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri Açısından İncelenmesi 
58
c. Anayasada İfade Özgürlüğünün Sınırlandırılması 
62
ca. Genel Değerlendirme 
62
cb. İnternetin İzin Sistemine Bağlanması 
65
cc. Amerikan Yüksek Mahkemesi İçtihadında İfade Özgürlüğünün Sınırlandırılması 
66
cd. Sonuç 
71
2. Erişim Yasaklarının Basın Özgürlüğü Açısından Görünümü 
71
a. Genel Değerlendirme 
71
b. Basın Özgürlüğünün Sınırlandırılması 
73
ba. Genel Değerlendirme 
73
bb. AİHM İçtihadında Basın Özgürlüğünün Sınırlandırılması 
75
bc. Anayasadaki Sınırlandırma Nedenlerinin İnternet Hakkında Uygulanması 
79
bd. Cevap ve Düzeltme Hakkı ve Bu Hakkın İnternet Üzerinden Kullanılması 
80
be. İstatistiki Veriler Işığında Basın Özgürlüğü 
85
bf. Amerikan Yüksek Mahkemesi Kararlarında Basın Özgürlüğü 
86
bg. Sonuç 
87
3. Erişim Yasaklarının Haberleşme Özgürlüğü Açısından Görünümü 
87
4. Erişim Yasaklarının Bilgi Edinme Özgürlüğü Açısından Görünümü 
93
a. Genel Değerlendirme 
93
b. Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarında Bilgi Edinme ve İnternete Erişim Hakkı 
100
c. Amerikan Yüksek Mahkemesi Kararlarında Bilgi Edinme ve İnternete Erişim Hakkı 
102
d. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Bilgi Edinme ve İnternete Erişim Hakkı 
103
e. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Bilgi Edinme ve İnternete Erişim Hakkı 
105
5. Erişim Yasaklarının Eğitim Özgürlüğü Açısından Görünümü 
106
6. Erişim Yasaklarının Bilim ve Sanat Özgürlüğü Açısından Görünümü 
107
B. Erişim Yasakları ve Devletin Genel Kuramı İlişkisi 
114
II. Bölüm 
ERİŞİM YASAKLARININ 
CEZA HUKUKU AÇISINDAN GÖRÜNÜMÜ 
I. 5651 SAYILI KANUN’DAKİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ 
121
II. TİB’İN VE ESB’NİN YAPILANMASI İLE İNTERNET ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ 
126
1. TİB’in Yapılanması 
126
a. İstatistiki Veriler Işığında TİB’in Yetkileri 
146
b. TİB ve Aile Filtresi uygulaması 
151
1. ESB’nin Yapılanması 
155
III. YASA İLE KURULAN UZMANLIK MAHKEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 
163
IV. İNTERNET ÖZNELERİN SORUMLULUKLARI VE DELFİ KARARI 
170
A. İnternet Öznelerinin Sorumlulukları 
170
1. İçerik Sağlayıcıların Sorumlulukları 
170
2. Yer Sağlayıcıların Sorumlulukları 
172
3. Erişim Sağlayıcıların Sorumlulukları 
174
4. Toplu Kullanım Sağlayıcıların Sorumlulukları 
176
5. Ortak Sorumluluk İlkeleri 
178
6. Sonuç 
181
B. Delfi AS–Estonya Kararı’nın İrdelenmesi 
182
1. Kararın Özeti 
182
a. Olayın Özeti 
182
b. Yerel Yargılama Sürecinin Özeti 
184
c. AİHM Gerekçelerinin Özeti 
186
d. AİHM’nin Nihai Hükmü 
192
2. Kararın Analizi 
192
V. 5651 SAYILI KANUN’UN 8 VE 8/A MADDELERİNDEKİ ERİŞİM YASAKLARI 
213
A. 8’inci Maddenin Değerlendirilmesi 
214
1. Genel Değerlendirme 
214
2. Ondördüncü Fıkradaki Erişim Yasağının Değerlendirilmesi 
225
3. Erişim Yasağı Kararına İtiraz Hakkının Değerlendirilmesi 
228
4. Maddenin Belirlilik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi 
232
a. Genel Değerlendirme 
232
b. Müstehcenlik Gerekçesiyle Konan Erişim Yasaklarının Belirlilik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi 
240
B. 8/A Maddesinin Değerlendirilmesi 
258
1. Genel Değerlendirme 
258
2. İptal Edilen 8/16 Hükmü ile Karşılaştırmalı Değerlendirme 
266
3. Maddenin Belirlilik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi 
272
C. Maddelerin Cezaların Şahsiliği ve Orantılılık İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi 
288
VI. 5651 SAYILI KANUN’UN 9 VE 9/A MADDELERİNDEKİ ERİŞİM YASAKLARI 
301
A. Genel Değerlendirme 
301
B. 9’uncu Maddenin Değerlendirilmesi 
303
C. 9/A Maddesinin Değerlendirilmesi 
319
D. Unutulma Hakkına İlişkin Değerlendirme 
324
III. Bölüm 
ERİŞİM YASAKLARININ 
FARKLI HUKUK DİSİPLİNLERİ AÇISINDAN GÖRÜNÜMÜ 
I. GENEL OLARAK 
333
II. 5651 SAYILI KANUN DIŞINDAKİ KANUNLARDAKİ DÜZENLEMELER 
334
A. Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’daki Düzenleme 
334
B. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun’daki Düzenleme 
335
C. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’daki Düzenleme 
337
D. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki Düzenleme 
340
E. Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki Düzenleme 
344
F. Elektronik Haberleşme Kanunu’ndaki Düzenleme 
352
G. Olağanüstü Hal Kanunu’ndaki Düzenleme 
355
III. ERİŞİM YASAKLARININ TÜRK İDARE HUKUKU AÇISINDAN GÖRÜNÜMÜ 
360
A. İnternetin Kamu Hizmeti Niteliği 
360
B. Kolluk Faaliyeti Olarak İnternet Alanı 
368
C. İdari Sorumluluk Nedeni Olarak Erişim Yasakları 
372
1. İdarenin Erişim Yasaklarından Doğan Sorumluluğunun Niteliği 
372
2. İdarenin Hareketsiz Kalmasından Doğan Sorumluluğu 
377
IV. ERİŞİM YASAKLARININ ÖZEL HUKUK AÇISINDAN GÖRÜNÜMÜ 
380
A. Kişiliğin Korunmasına İlişkin Kurallar ve Erişim Yasakları 
380
B. Haksız Rekabete İlişkin Kurallar ve Erişim Yasakları 
396
C. İhtiyati Tedbirler ve Erişim Yasakları 
400
D. Erişim Yasakları ve Tazminat Sorumluluğu 
404
BULGULAR, ÖNERİLER VE SONUÇ 
I. BULGULAR 
407
II. ANAYASADA YAPILMASI ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİKLER 
408
III. YASALARDA YAPILMASI ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİKLER 
414
A. 5651 Sayılı Kanunda Yapılması Önerilen Değişiklikler 
414
B. Diğer Kanunlarda Yapılması Önerilen Değişiklikler 
440
IV. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
450
Kaynakça 
453
Kavramlar Dizini 
481