Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ceza Hukukunda
Terör Amaçlı Örgütlenme Suçu
Eylül 2018 / 1. Baskı / 396 Syf.
Fiyatı: 88.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Örgütlü suçluluk ve terörizmin kesişim noktasında yer alan terör amaçlı örgütlenme suçu ceza hukukunda giderek önem kazanan, çok boyutlu suç tiplerinden biridir.

Dr. Faruk Y. TURİNAY'ın Galatasaray Üniversitesi'nde tamamladığı doktora tezine dayanan, "Ceza Hukukunda Terör Amaçlı Örgütlenme Suçu" başlığını taşıyan eserde, suç tipi bakımından önem taşıyan kavramlar, terörizmin tarihsel gelişimi, suçun kriminolojik özellikleri, uluslararası belgelerde ve bazı yabancı ülkelerin mevzuatında suçun düzenlenme biçimleri, Türk hukukunda suçun gelişimi ve düzenlenme şekli, kıyaslanabilecek bazı suçlarla ortak ve farklı yönleri, suçun faili, mağduru ve konusu, suçun unsurları ve özel görünüş biçimleri, yaptırım ve usul hükümleri ele alınmaktadır.

Eserde, yabancı dillerdeki literatürden, yabancı ve Türk yargı kararlarından geniş ölçüde yararlanılarak, uluslararası mevzuat ile bazı yabancı ülke düzenlemeleri, suça ilişkin güncel sorunlar ve içtihatların ayrıntılı biçimde incelenmektedir.

Konu Başlıkları
Siyasi, Sosyolojik ve Hukuki Anlamda Terörizm
Terörizmin Tarihi
Terör Amaçlı Örgütlenme Suçunun Kriminolojik Özellikleri
Bazı Uluslararası ve Ulusal Düzenlemelerde Terörizm ve Terör Amaçlı Örgütlenme Suçu
Suçun Tarihsel Gelişimi
Suçun Unsurları
Soruşturma ve Kovuşturma Usulü
Barkod: 9789750249839
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 396
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
KAVRAM, TARİHSEL GELİŞİM,
KRİMİNOLOJİK ÖZELLİKLER
I. KAVRAM  23
A. Siyasi, Sosyolojik ve Hukuki Anlamda Terör ve Terörizm  23
1. Genel Olarak  23
2. Siyasi ve Sosyolojik Açıdan Terörizm  26
3. Hukuki Açıdan Terörizm  29
B. Terörizmin Amaçları  30
C. Terörizm ile Siyasi Suç, Radikalizm ve Gerilla Savaşı Kavramları Arasındaki Ayrım  32
1. Terörizm ve Siyasi Suç  32
2. Terörizm ve Radikalizm  39
3. Terörizm ve Gerilla Savaşı  40
D. Terörizmin Boyutları: Dâhili, Uluslararası ve Küresel Terörizm  43
E. Devlet Terörizmi  44
F. Örgütlü Suçluluk ve Terör Örgütü  46
1. Örgütlü Suçluluk  46
a. Kavram  46
b. Suç Örgütleri  51
2. Terör Amaçlı Örgütlü Suçluluk  56
G. Terör Suçu  59
1. Genel Olarak  59
2. Nisbî ve Mutlak Anlamda Terör Suçu  60
II. TARİHSEL GELİŞİM  64
III. KRİMİNOLOJİK ÖZELLİKLER  70
A. Terör Örgütü Tipolojisi  70
1. Geleneksel ve Modern Terörizm  70
2. Terör Örgütü Türleri  72
a. İdeolojik Terör Örgütü  74
b. Etnik, Ayrılıkçı ve Bölücü Terör Örgütü  76
c. Din Orijinli Terör Örgütü  76
B. Bireysel Terörizm–Kolektif Terörizm Ayrımı  79
C. Profesyonellik  81
İkinci Bölüm
BAZI ULUSLARARASI VE
ULUSAL DÜZENLEMELERDE TERÖRİZM VE TERÖR AMAÇLI ÖRGÜTLENME SUÇU
I. ULUSLARARASI BELGELERDE  89
A. Uluslararası Ceza Hukuku Konferansları  90
B. 1937 Terörizmle Mücadele ve Terörizmin Önlenmesine Dair Cenevre Sözleşmesi  92
C. Birleşmiş Milletler’in Çalışmaları  93
D. 1949 Kızılhaç Sözleşmesi ve 1977 Tarihli Ek Protokoller  95
E. 1977 Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi  98
F. 1998 Roma Statüsü Taslağı Üzerindeki Çalışmalar  102
G. 2005 Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi  105
1. Sözleşme’nin Amacı  106
2. Sözleşme’de Düzenlenen Terör Suçlarının Mahiyeti  107
3. Terör Suçlarına Teşebbüsün Cezalandırılması ve Yaptırım  112
4. Adli Yardımlaşma  114
5. Suçluların İadesi  114
6. Sözleşme’yle İlgili Güncel Gelişmeler  115
H. Avrupa Birliği’nin Düzenlemeleri  116
1. Genel Olarak  116
2. 13 Haziran 2002 tarihli Çerçeve Karar  117
3. Güvenlik Stratejisi Belgeleri  121
4. 28 Kasım 2008 tarihli Çerçeve Karar  124
5. Mart 2010 Tarihli İç Güvenlik Stratejisi  125
6. 2016 AB Küresel Dış Politika ve Güvenlik Stratejisi  126
7. Değerlendirme  128
II. BAZI ULUSAL HUKUK DÜZENLEMELERİNDE  129
A. Ulusal Hukuk Düzenlemelerinde Genel Olarak Terör Suçlarının Düzenleniş Biçimi  129
1. Terörizm Tanımı ile Terör Suçları ve Özel Olarak Terör Amaçlı Örgütlenme Suçu Arasındaki İlişki  130
2. Terör Suçlarının Düzenleniş Biçimi  132
B. Fransa  133
1. Örgütlü Suçluluk  133
2. Terör Suçları ve Terör Örgütü  134
a. Terör Suçları  134
b. Terör Örgütü  140
C. Belçika  144
1. Örgütlü Suçluluk  144
2. Terör Suçları ve Terör Örgütü  145
a. Terör Suçları  145
b. Terör Örgütü  148
D. Almanya  151
1. Örgütlü Suçluluk  151
2. Terör Suçları ve Terör Örgütü  153
E. İtalya  157
1. Örgütlü Suçluluk  157
2. Terör Suçları ve Terör Örgütü  161
F. İngiltere  167
1. Anglo–Sakson Sisteminde Örgütlü Suçluluğa Genel Bir Bakış  167
2. İngiltere’de Örgütlü Suçluluk  168
3. Terör Suçları ve Terör Örgütü  169
G. Amerika Birleşik Devletleri  175
1. Örgütlü Suçluluk  175
2. Terör Suçları ve Terör Örgütü  176
Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA
TERÖR AMAÇLI ÖRGÜTLENME SUÇU
I. TARİHSEL GELİŞİM VE KAVRAM  183
A. Tarihsel Gelişim  183
1. Cumhuriyet Öncesi Dönem  183
2. Cumhuriyet Dönemi  184
a. Takrir–i Sükûn Kanunu  184
b. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu  184
c. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu  189
aa. Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5532 Sayılı Kanun’dan Önce  189
bb. 5532 Sayılı Kanun’dan Sonra  193
B. Kavram  196
1. 3713 Sayılı Kanuna Göre Terör, Terör Örgütü ve Terör Suçlusu Tanımları Arasındaki Kavramsal İlişki  196
a. Terör Tanımı  197
b. Terör Örgütü Tanımı  200
c. Terör Suçlusu Tanımı  201
2. Örgütlü Suçluluk Bağlamında Terör Amaçlı Örgütlenme  202
II. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU’NUN 7. MADDESİNDE DÜZENLENEN TERÖR AMAÇLI ÖRGÜTLENME SUÇU  203
A. Kanundaki Düzenleme ve Mahiyeti  203
1. 7. Maddenin 5237 sayılı Kanun’un 314. Maddesine Yaptığı Göndermenin Mahiyeti  204
2. 7. Madde ile 5237 sayılı Kanun’un 220. ve 221. Maddeleri Arasındaki Bağlantı  206
3. Atıf Zincirine İlişkin Eleştiri ve Düzenleme Önerisi  207
B. Suçun Genel Özellikleri  208
C. Suçla Korunan Hukuki Menfaat  215
D. Fail ve Mağdur  218
1. Fail  218
2. Mağdur  220
E. Suçun Maddi Konusu: Terör Örgütü  221
1. Genel Hatlarıyla Terör Örgütünün Nitelikleri  221
2. Örgütün Amaçları  224
3. Örgütün Kullandığı Yöntemler (modus operandi)  227
4. Örgüt Mensuplarının Sayısı  230
5. Örgütün Kullandığı Araçlar  231
6. Hiyerarşi ve Organizasyon  235
7. Örgütün Devamlılığı ve İşlenmesi Amaçlanan Suçların Belirsizliği  239
8. Örgütün Yapısının Amaç Suçları İşlemeye Elverişliliği  241
9. Örgütün Kurulma Anı  243
F. Suçun Mevzuatımızda Bulunan Bazı Suçlarla Karşılaştırılması  244
1. Genel Suç Örgütü: Suç İşlemek Amacıyla Örgütlenme (TCK m. 220)  244
2. Silahlı Örgüt: Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgütlenme (TCK m. 314)  247
3. Çıkar Amaçlı Suç Örgütü (Mülga 4422 sayılı Kanun)  249
4. Suç İçin Anlaşma (TCK m. 316)  252
5. Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgütlenme (TCK m. 78)  254
6. Terörizmin Finansmanı  256
7. Terör Örgütünün Propagandasını Yapma  260
G. Suçun Unsurları  263
1. Maddi Unsur  263
a. Terör Örgütü Kurmak  263
b. Terör Örgütünü Yönetmek  269
c. Terör Örgütüne Üye Olmak  274
d. Terör Örgütü Adına Suç İşlemek  292
e. Terör Örgütüne Yardım Etmek  298
2. Hukuka Aykırılık Unsuru  304
3. Manevi Unsur  312
H. Suçun Özel Gerçekleşme Şekilleri  317
1. Teşebbüs  317
2. İştirak  322
3. İçtima  328
İ. Yaptırım ve Etkin Pişmanlık  335
1. Gerçek Kişilerin Sorumluluğu  335
2. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu  337
3. Etkin Pişmanlık  337
III. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ  343
IV. ZAMANAŞIMI  348
V. KOŞULLU SALIVERME  349
VI. İNFAZ USULÜ  350
Sonuç  353
Kaynakça  365
Kavramlar Dizini  393
 


Batuhan Hoşgül
Temmuz 2019
49.90 TL
Sepete Ekle
Özlem Öğütcü
Haziran 2019
82.90 TL
Sepete Ekle
Hamza Şahin
Haziran 2019
135.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
KAVRAM, TARİHSEL GELİŞİM,
KRİMİNOLOJİK ÖZELLİKLER
I. KAVRAM  23
A. Siyasi, Sosyolojik ve Hukuki Anlamda Terör ve Terörizm  23
1. Genel Olarak  23
2. Siyasi ve Sosyolojik Açıdan Terörizm  26
3. Hukuki Açıdan Terörizm  29
B. Terörizmin Amaçları  30
C. Terörizm ile Siyasi Suç, Radikalizm ve Gerilla Savaşı Kavramları Arasındaki Ayrım  32
1. Terörizm ve Siyasi Suç  32
2. Terörizm ve Radikalizm  39
3. Terörizm ve Gerilla Savaşı  40
D. Terörizmin Boyutları: Dâhili, Uluslararası ve Küresel Terörizm  43
E. Devlet Terörizmi  44
F. Örgütlü Suçluluk ve Terör Örgütü  46
1. Örgütlü Suçluluk  46
a. Kavram  46
b. Suç Örgütleri  51
2. Terör Amaçlı Örgütlü Suçluluk  56
G. Terör Suçu  59
1. Genel Olarak  59
2. Nisbî ve Mutlak Anlamda Terör Suçu  60
II. TARİHSEL GELİŞİM  64
III. KRİMİNOLOJİK ÖZELLİKLER  70
A. Terör Örgütü Tipolojisi  70
1. Geleneksel ve Modern Terörizm  70
2. Terör Örgütü Türleri  72
a. İdeolojik Terör Örgütü  74
b. Etnik, Ayrılıkçı ve Bölücü Terör Örgütü  76
c. Din Orijinli Terör Örgütü  76
B. Bireysel Terörizm–Kolektif Terörizm Ayrımı  79
C. Profesyonellik  81
İkinci Bölüm
BAZI ULUSLARARASI VE
ULUSAL DÜZENLEMELERDE TERÖRİZM VE TERÖR AMAÇLI ÖRGÜTLENME SUÇU
I. ULUSLARARASI BELGELERDE  89
A. Uluslararası Ceza Hukuku Konferansları  90
B. 1937 Terörizmle Mücadele ve Terörizmin Önlenmesine Dair Cenevre Sözleşmesi  92
C. Birleşmiş Milletler’in Çalışmaları  93
D. 1949 Kızılhaç Sözleşmesi ve 1977 Tarihli Ek Protokoller  95
E. 1977 Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi  98
F. 1998 Roma Statüsü Taslağı Üzerindeki Çalışmalar  102
G. 2005 Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi  105
1. Sözleşme’nin Amacı  106
2. Sözleşme’de Düzenlenen Terör Suçlarının Mahiyeti  107
3. Terör Suçlarına Teşebbüsün Cezalandırılması ve Yaptırım  112
4. Adli Yardımlaşma  114
5. Suçluların İadesi  114
6. Sözleşme’yle İlgili Güncel Gelişmeler  115
H. Avrupa Birliği’nin Düzenlemeleri  116
1. Genel Olarak  116
2. 13 Haziran 2002 tarihli Çerçeve Karar  117
3. Güvenlik Stratejisi Belgeleri  121
4. 28 Kasım 2008 tarihli Çerçeve Karar  124
5. Mart 2010 Tarihli İç Güvenlik Stratejisi  125
6. 2016 AB Küresel Dış Politika ve Güvenlik Stratejisi  126
7. Değerlendirme  128
II. BAZI ULUSAL HUKUK DÜZENLEMELERİNDE  129
A. Ulusal Hukuk Düzenlemelerinde Genel Olarak Terör Suçlarının Düzenleniş Biçimi  129
1. Terörizm Tanımı ile Terör Suçları ve Özel Olarak Terör Amaçlı Örgütlenme Suçu Arasındaki İlişki  130
2. Terör Suçlarının Düzenleniş Biçimi  132
B. Fransa  133
1. Örgütlü Suçluluk  133
2. Terör Suçları ve Terör Örgütü  134
a. Terör Suçları  134
b. Terör Örgütü  140
C. Belçika  144
1. Örgütlü Suçluluk  144
2. Terör Suçları ve Terör Örgütü  145
a. Terör Suçları  145
b. Terör Örgütü  148
D. Almanya  151
1. Örgütlü Suçluluk  151
2. Terör Suçları ve Terör Örgütü  153
E. İtalya  157
1. Örgütlü Suçluluk  157
2. Terör Suçları ve Terör Örgütü  161
F. İngiltere  167
1. Anglo–Sakson Sisteminde Örgütlü Suçluluğa Genel Bir Bakış  167
2. İngiltere’de Örgütlü Suçluluk  168
3. Terör Suçları ve Terör Örgütü  169
G. Amerika Birleşik Devletleri  175
1. Örgütlü Suçluluk  175
2. Terör Suçları ve Terör Örgütü  176
Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA
TERÖR AMAÇLI ÖRGÜTLENME SUÇU
I. TARİHSEL GELİŞİM VE KAVRAM  183
A. Tarihsel Gelişim  183
1. Cumhuriyet Öncesi Dönem  183
2. Cumhuriyet Dönemi  184
a. Takrir–i Sükûn Kanunu  184
b. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu  184
c. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu  189
aa. Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5532 Sayılı Kanun’dan Önce  189
bb. 5532 Sayılı Kanun’dan Sonra  193
B. Kavram  196
1. 3713 Sayılı Kanuna Göre Terör, Terör Örgütü ve Terör Suçlusu Tanımları Arasındaki Kavramsal İlişki  196
a. Terör Tanımı  197
b. Terör Örgütü Tanımı  200
c. Terör Suçlusu Tanımı  201
2. Örgütlü Suçluluk Bağlamında Terör Amaçlı Örgütlenme  202
II. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU’NUN 7. MADDESİNDE DÜZENLENEN TERÖR AMAÇLI ÖRGÜTLENME SUÇU  203
A. Kanundaki Düzenleme ve Mahiyeti  203
1. 7. Maddenin 5237 sayılı Kanun’un 314. Maddesine Yaptığı Göndermenin Mahiyeti  204
2. 7. Madde ile 5237 sayılı Kanun’un 220. ve 221. Maddeleri Arasındaki Bağlantı  206
3. Atıf Zincirine İlişkin Eleştiri ve Düzenleme Önerisi  207
B. Suçun Genel Özellikleri  208
C. Suçla Korunan Hukuki Menfaat  215
D. Fail ve Mağdur  218
1. Fail  218
2. Mağdur  220
E. Suçun Maddi Konusu: Terör Örgütü  221
1. Genel Hatlarıyla Terör Örgütünün Nitelikleri  221
2. Örgütün Amaçları  224
3. Örgütün Kullandığı Yöntemler (modus operandi)  227
4. Örgüt Mensuplarının Sayısı  230
5. Örgütün Kullandığı Araçlar  231
6. Hiyerarşi ve Organizasyon  235
7. Örgütün Devamlılığı ve İşlenmesi Amaçlanan Suçların Belirsizliği  239
8. Örgütün Yapısının Amaç Suçları İşlemeye Elverişliliği  241
9. Örgütün Kurulma Anı  243
F. Suçun Mevzuatımızda Bulunan Bazı Suçlarla Karşılaştırılması  244
1. Genel Suç Örgütü: Suç İşlemek Amacıyla Örgütlenme (TCK m. 220)  244
2. Silahlı Örgüt: Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgütlenme (TCK m. 314)  247
3. Çıkar Amaçlı Suç Örgütü (Mülga 4422 sayılı Kanun)  249
4. Suç İçin Anlaşma (TCK m. 316)  252
5. Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgütlenme (TCK m. 78)  254
6. Terörizmin Finansmanı  256
7. Terör Örgütünün Propagandasını Yapma  260
G. Suçun Unsurları  263
1. Maddi Unsur  263
a. Terör Örgütü Kurmak  263
b. Terör Örgütünü Yönetmek  269
c. Terör Örgütüne Üye Olmak  274
d. Terör Örgütü Adına Suç İşlemek  292
e. Terör Örgütüne Yardım Etmek  298
2. Hukuka Aykırılık Unsuru  304
3. Manevi Unsur  312
H. Suçun Özel Gerçekleşme Şekilleri  317
1. Teşebbüs  317
2. İştirak  322
3. İçtima  328
İ. Yaptırım ve Etkin Pişmanlık  335
1. Gerçek Kişilerin Sorumluluğu  335
2. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu  337
3. Etkin Pişmanlık  337
III. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ  343
IV. ZAMANAŞIMI  348
V. KOŞULLU SALIVERME  349
VI. İNFAZ USULÜ  350
Sonuç  353
Kaynakça  365
Kavramlar Dizini  393
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019