Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi – Medeni Usul Hukuku Monografileri – Dr. Şafak Güleç  - Kitap

Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi

– Medeni Usul Hukuku Monografileri –

1. Baskı, 
Eylül 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
624
Barkod:
9789750271182
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
745,00
İndirimli (%65):
264,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Hâkimin davayı aydınlatma ödevi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda düzenlenmiş olan bir yargılamaya egemen ilke olarak çalışma içerisinde incelenmiştir.
Hâkimin, tarihsel süreç içinde pasif bir konumdan etkin bir konuma geçişi ile birlikte, dava sürecinde eksiklik ve çelişkilere işaret eden, taraflarla yer yer kararını açıklamadan, tarafsız ve bağımsız konumunu yitirmeden müzakere eden bir hâkim modeli benimsenmiştir. Bu gelişmeler önce Kıta Avrupası hukuk düzenlerinde kendisini göstermiş, daha sonradan da Anglo Sakson hukuk sistemlerine geçmiştir.
Özellikle, hâkim algısında nesnelleşmeyi ve Alman hukukundaki gibi algının ve aydınlatmanın belgelenmesini savunan çalışmada; hâkimin davayı aydınlatma ödevinin medenî yargılama hukukunun amacı ile bağlantısı, tarihsel gelişimi, diğer egemen ilkeler ile ilişkisinden sonra, hâkimin davayı aydınlatma ödevinin kapsamı, bu esastan, dilekçeler, beyanlar ve deliller üzerindeki durumu ile dava sürecindeki diğer yansımaları, ilkenin amacı, incelenmiştir. Özellikle, ispat ölçüsü ile hâkimin davayı aydınlatma ödevi ilişkileri, öğretide tartışmalı olan avukatlı ve avukatsız davalarda ödevin durumu, sürpriz karar yasağı ile bağlantısı konuları ayrıntı ile değerlendirilmiştir. Son bölümde ise, hâkimin davayı aydınlatma ödevinin sınırları, ihlal edilmesi durumunda yasa yolları, hâkimin hukuki, cezai ve disiplin yönünden durum değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında ise tüm çalışma konusu kapsamında elde edilen çıkarımlar, yazarın görüşleri ve yasada meydana getirilmesi halinde yararlı olacağı düşünülen değişiklik önerisi sunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevinin; Tarihçesi, Yargılamaya Egemen İlkeler ile İlişkisi, Çerçevesi ve Hukuki Niteliği, Araçları
.
Davanın Aşamalarında Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
7
Teşekkür 
9
Kısaltmalar 
19
GİRİŞ 
21
I. KONUNUN ÖNEMİ 
21
II. KONUNUN İNCELEME PLANI VE SINIRLARI 
29
Birinci Bölüm
HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ KAVRAMI,
NİTELİĞİ VE GELİŞİMİ
§ 1. HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ KAVRAMI 
31
I. KAVRAM 
31
A. Terim Sorunu 
36
B. Koşulları 
37
C. Hukuki Niteliği 
38
D. Amaçları 
40
E. Hakimin Görev ve Sorumlulukları İçinde Yeri 
45
II. İŞLEVLERİ 
47
A. Giriş 
47
B. Açıklama İşlevi 
49
C. Tamamlama İşlevi 
51
D. Değiştirme İşlevi 
54
§ 2. HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 
56
I. İSVİÇRE MEDENÎ YARGILAMA HUKUKUNDA 
56
A. HUMK Mehazı Neuchatel Kantonu’nundaki Düzenleme 
56
B. İsviçre Federal Medeni Yargılama Kanunu’ndaki Düzenleme 
58
II. ALMAN MEDENÎ YARGILAMA HUKUKUNDA 
59
A. Giriş 
59
B. 1877 Tarihli Alman Medenî Yargılama Kanunu Dönemi 
59
C. 1898 Tarihli Kanun Değişikliği Dönemi 
61
D. 1909 Tarihli Kanun Değişikliği Dönemi 
62
E. 1924 Tarihli Kanun Değişikliği Dönemi 
63
F. 1976 Tarihli Kanun Değişikliği Dönemi 
64
G. 2001 Reformu ve Yürürlükteki Durum 
64
H. Değerlendirme 
69
III. ANGLO SAKSON MEDENÎ YARGILAMA HUKUKUNDAKİ GELİŞİMİ 
70
A. Giriş 
70
B. Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda 
70
C. Birleşik Krallık Hukuku (İngiltere) Yönünden 
73
D. Değerlendirme 
76
IV. TÜRK MEDENÎ YARGILAMA HUKUKU’NDAKİ GELİŞİMİ 
76
A. Giriş 
76
B. Cumhuriyet Öncesi Osmanlı İmparatorluk Hukuku Dönemi 
76
1. Tanzimat Dönemi Öncesi 
76
2. Tanzimat Döneminde 
78
3. Değerlendirme 
82
C. Cumhuriyet Döneminde 
82
1. Giriş 
82
2. HUMK Dönemi 
83
3. Tasarılarda Yer Alışı 
85
a. 1948 Tarihli Tasarıda 
86
b. 1952 Tarihli Tasarıda 
87
c. 1955 Tarihli Tasarıda 
87
ç. 1959 Tarihli Tasarıda 
88
d. 1971 Tarihli Tasarıda 
88
e. 1993 Tarihli Tasarıda 
89
4. HMK’da Düzenlenişi 
90
§ 3. HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİNİN ANAYASAL TEMELİ VE İLKENİN ADİL YARGILANMA HAKKI İLE SOSYAL DEVLET İLKESİ KAPSAMINDA DURUMU 
91
I. ANAYASAL TEMELİ 
91
II. ADİL YARGILANMA HAKKI 
91
A. Genel Olarak 
91
B. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi ile İlişkisi 
96
1. Bağımsız Mahkemede Davanın Görülmesi 
96
a. Genel Olarak 
96
b. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi ile İlişkisi 
102
2. Tarafsız Mahkemede Davanın Görülmesi 
103
a. Genel Olarak 
103
b. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi ile İlişkisi 
108
c. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevinin Yerine Getirilmesinde Tarafsızlık İlkesinin Yansıması Olan Yasaklar 
113
aa. İhsası Rey Yasağı 
113
bb. Hâkimin Taraflara Yol Gösterme ve Öğüt Verme Yasağı 
117
cc. Yasakların İhlali 
121
3. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi İle Hukuki Dinlenilme Hakkı Arasındaki İlişki 
125
4. Usûl Ekonomisi İlkesi ve Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi ile Arasındaki İlişki 
135
5. Silahların Eşitliği İlkesi ve Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi İle İlişkisi 
139
6. Sürpriz Karar Yasağı ve Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi İlişkisi 
150
a. Kavram 
150
b. Düzenlenişi 
152
c. Uygulanışı 
155
d. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi ile İlişkisi 
159
III. HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİNİN SOSYAL DEVLET İLKESİ İLE BAĞLANTISI 
160
§ 4. MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNUN AMACININ VE YARGILAMAYA EGEMEN İLKELERİN HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ İLE İLİŞKİSİ 
164
I. MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNUN AMACI İLE İLİŞKİSİ 
164
A. Medenî Yargılama Hukukunun Amacına Dair Görüşler 
164
1. Genel Olarak 
164
2. Kendiliğinden Hak Almanın Yerine Geçmek Amacı 
166
3. Özel Hukuktan Doğan Hakların Korunması 
168
4. Toplumsal Barışın Korunması 
173
5. Kesin Hükme Ulaşma 
173
6. Hakları Korumak, Tespit Etmek ve Gerçekleştirmek 
174
7. Maddi Gerçeğin Bulunması 
176
8. Adaletli Karar Vermek 
179
B. Medenî Yargılama Hukukunun Amaçlarına Dair Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Görüşümüz 
182
C. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi ile Medenî Yargılama Hukukunun Amaçlarının İlişkisinin Değerlendirilmesi 
185
II. YARGILAMAYA EGEMEN İLKELER İLE İLİŞKİSİ 
187
A. Dava Malzemesinin Taraflarca Getirilmesi İlkesi 
187
1. Genel Olarak 
187
2. Yasada Düzenlenişi 
189
3. Karşılaştırmalı Hukukta Gelişimi 
191
4. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi ile İlişkisi 
193
B. Re’sen Araştırma İlkesi 
199
C. Tasarruf İlkesi 
204
D. Taraf Talepleriyle Bağlılık İlkesi 
211
E. Doğrudanlık İlkesi 
220
F. Hâkimin Hukuku Kendiliğinden Uygulaması İlkesi (Iura Novit Curia) 
229
G. Müzakere Ödevi ile İlişkisi 
234
H. Teksif İlkesi ile İlişkisi 
238
1. İddia ve Savunmayı Değiştirme–Genişletme Yasağı İlişkisi Yönünden 
238
2. Deliller Üzerinde Teksif İlkesinin Olup Olmadığı Yönünden Konunun İncelenmesi 
252
§ 5. HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİNİN TARAF YÜKÜMLÜLÜKLERİYLE İLİŞKİSİ 
261
I. SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ İLE İLİŞKİSİ 
261
A. Somutlaştırma Yükü Kavramı 
261
B. Görünümleri 
263
C. Konusu 
265
D. Dava Temeli ve Vakıa 
270
E. Somutlaştırma Çalışması 
275
F. Hâkimin Algısı Sorunu 
287
G. Sonuç 
295
II. İSPAT YÜKÜ VE HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ 
296
III. TARAFLARIN DÜRÜST DAVRANMA VE DOĞRUYU SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLİŞKİSİ 
304
A. Genel Olarak 
304
B. Dürüstlük Kuralı ve Dürüst Davranma Yükümlülüğü 
306
C. Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü 
310
İkinci Bölüm
HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİNİN ÇERÇEVESİ VE
USÛLİ DÜZENLEMELERLE İLİŞKİSİ
§ 6. HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİNİN KAPSAMI 
315
I. DİLEKÇELER AŞAMASINDA HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ 
315
A. Genel Olarak 
315
B. Ön İnceleme Aşamasından Önceki Dilekçeler Üzerinde Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
318
1. Genel Olarak 
318
2. Dava Dilekçesi Üzerinde 
319
a. Unsurları 
319
b. Unsurlarda Eksiklik 
320
3. Belirsiz Alacak Davasında 
330
4. Cevap Dilekçesi Üzerinde 
337
5. Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçelerinde 
344
II. ÖNİNCELEME AŞAMASINDA HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ 
345
III. TAHKİKAT AŞAMASINDA HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ 
347
A. Genel Olarak 
347
B. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri Üzerinde Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
349
1. Sulh Üzerinde Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
349
2. Kabul Üzerinde Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
352
3. Feragat Üzerinde Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
356
C. Asli Müdahale Dilekçesi ve Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
359
D. Feri Müdahale Dilekçesi ve Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
363
E. Bekletici Sorun– Ön Sorun ve Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
365
F. Delil Türleri Üzerinde Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
372
1. Genel Olarak 
372
2. Senet ve Belge Üzerinde Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
380
a. Belge Üzerinde Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
380
b. Delil Başlangıcı ve Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
384
c. Resmi Senetlerde Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
386
d. Adi Senetlerde Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
388
e. Sahtelik İddiası ve Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi İlişkisi 
391
f. Güvenli Elektronik İmzalı Belgeler 
393
g. Belge Aslının İstenmesinin Gerektiği Durumlarda 
395
h. Belgenin Üçüncü Kişi Elinde Olması Durumunda 
396
ı. Ticari Defterler ve Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
397
i. Yabancı Dilde Düzenlenmiş Olan Belgelerde Durum 
405
3. Yemin Delili Bakımından Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
406
4. Tanık ve Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
414
5. Bilirkişi Oy ve Görüşü ile Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
427
a. Esasları 
427
b. Bilirkişinin Görevleri 
430
c. Bilirkişi Raporunun Yargılamaya Olan Etkisi 
431
d. Görevlendirilmesi 
432
e. Maddi Sorun–Hukuki Sorun Ayrımının Yapılması 
437
f. Bilirkişinin Haber Verme Yükümlülüğü ile İlişkisi 
438
g. Bilirkişinin Görev ve Yetkileri ile İlişkisi 
442
h. Bilirkişi Oy ve Görüşünün Unsurları 
443
ı. Bilirkişi Raporuna İtiraz ve Yeni Delil Sunulması Kapsamında Değerlendirilmesi 
447
i. Bilirkişi Oy ve Görüşüne Karşı Sunulan Dilekçeler 
454
5. Keşif ve Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
455
6. Uzman Görüşü ve Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
466
7. Kanunda Düzenlenmemiş Deliller ve Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
472
G. Delilden Vazgeçme ve Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
474
IV. KANUN YOLUNDA HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ 
476
A. Genel Olarak 
476
B. İstinaf Yolunda 
476
C. Temyiz Yolunda 
483
Üçüncü Bölüm
HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİNE İLİŞKİN
ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR, ÖDEVİN ARAÇLARI,
ÖDEVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI
§ 7. HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİNİN SINIRLARI 
485
I. ZAMAN BAKIMINDAN SINIRLARI 
485
II. İKİNCİ TANIK LİSTESİ SUNMA YASAĞI VE HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ 
490
§ 8. HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİNİN ARAÇLARI 
494
I. GİRİŞ 
494
II. SORU SORULMASI ARACI 
496
A. Genel Olarak 
496
B. Sorunun Oluşturulması ve Niteliği 
497
C. Uygulanması 
498
D. Tanıklara Soru Sorulması 
501
E. Algılama Soruları ve Hafıza Soruları Ayrımı ve Önemi 
502
F. Hâkimin Bireysel Bilgisi ve Soru Aracı 
505
G. Yönlendirici Soruların Kullanımı 
507
H. Yanıltıcı Soruların Kullanımı 
509
I. Beyanlardaki Farklılık–Çelişki Kavramları Ayrımı 
510
III. ARAÇLAR TEMELİNDE İŞLEVSEL OLARAK HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ, ARAÇ OLARAK AÇIKLAMA YAPTIRMAK VE İSTİCVAP 
516
A. Açıklama Yaptırmak 
516
B. İsticvap 
522
1. Genel Olarak 
522
2. Amacı 
523
3. Niteliği 
525
4. Uygulanışı 
527
5. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi ile İlişkisi 
528
6. İkrar–İsticvap–Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi İlişkileri 
531
7. Sonuç 
539
IV. YENİ DELİL SUNULMASINI İSTEME ARACI 
540
A. Genel Değerlendirme 
540
B. İspat Ölçüsü ve Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
542
1. Genel Olarak 
542
2. Tanımlama 
547
3. İspat Dereceleri 
548
4. Vicdani Kanaat Kavramı 
549
a. Vicdani Kanaat Teorileri 
550
aa. Subjektif İspat Ölçüsü Teorisi 
551
bb. Objektif İspat Ölçüsü Teorisi 
552
cc. Karma İspat Ölçüsü Teorisi 
553
dd. Vicdani Kanaatin Oluşumunda Olasılık Kavramı 
555
§ 9. HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN YAPTIRIMLARI 
571
I. GENEL OLARAK 
571
II. KANUN YOLLARI 
571
A. İstinaf Yolu 
571
B. Temyiz Yolu 
576
III. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU 
578
IV. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU 
581
V. HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN HÂKİMİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU İLE DİSİPLİN HUKUKU YÖNÜNDEN SONUÇLARI 
582
A. Hâkimin Hukuki Sorumluluğu 
582
1. Hâkimin Cezai Sorumluluğu 
586
2. Hâkimin Disiplin Sorumluluğu 
587
Sonuç 
593
Kaynakça 
605
Kavram Dizini 
621